.

Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в діяльності вчителя музики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 5125
Скачать документ

Реферат на тему:

Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в
діяльності вчителя музики

Ключові слова: музично-педагогічна творчість, інтерпретація,
імпровізація, інтегральний музичний компонент, музичність, емоційна
готовність.

У законі України “Про освіту ” та в Національній доктрині розвитку
освіти України у ХХІ столітті наголошується, що одним із пріоритетних
напрямків реформування освіти є виховання всебічно розвиненої, творчої
особистості, становлення її творчого потенціалу, розвиток національної
свідомості та духовного багатства молодого покоління.

Досягненню цих завдань сприятиме переорієнтація творчих нахилів,
здібностей, умінь та навичок.

Сучасна школа повинна забезпечити освітні потреби кожного учня
відповідно до його нахилів, інтересів, можливостей, щоб сприяти
насамперед вихованню загальнолюдських цінностей особистості (доброти,
милосердя, толерантності тощо), стимулювання її внутрішніх сил та
саморозвитку і самовиховання, формування яскравої, самобутньої
індивідуальності, як зазначає О.В.Сухомлинська [ 5, 137].

Спрямованість на особистісно зорієнтований підхід до освіти зумовлює
потребу у використанні універсальних можливостей мистецтва в процесах
формування творчої особистості з глибоким духовно цілісним світом та
високими моральними якостями людини зі сфери культури, здатної до
співчуття, співпереживання. Тому є гостра потреба у високопрофесійній
підготовці та діяльності вчителів музики, готових до самостійного
творчого пошуку, організації художньо-естетичного процесу в
загальноосвітніх та педагогічних навчальних закладах на принципово нових
засадах. Адже, як сказав Уільям Артур Уорд: “Посередній учитель
викладає, добрий учитель пояснює, видатний учитель показує, великий
учитель надихає. ”

Одним з важливих питань, що вимагає першочергового розв’язання, є
розвиток творчої активності вчителів музики як виявлення прагнення до
постійного самовдосконалення, пошуку нових самостійних педагогічних
рішень та здатності до праці в нестандартних ситуаціях.

Під час нашого дослідження ми враховували наукові доробки, що
висвітлюють проблеми творчої активності (Ю.К.Бабанський, В.А.Кан-Калик,
С.О.Сисоєва, М.Д.Никандров та інші), музично-психологічний аспект
педагогічної діяльності (О.Г.Костюк, Б.М.Теплов, Т.Ф.Цигульська,
С.І.Науменко та інші), теоретико-методичні аспекти (Г.М.Падалка,
О.Я.Ростовський, О.П.Рудницька, А.І.Ковальов та інші).

Аналіз стану музично-педагогічної практики вчителів музики, опрацювання
наукових та творчих джерел дали змогу виявити суперечність між
соціальною потребою у творчій активності вчителів музики та недостатнім
рівнем їхньої професійної підготовки і готовності до різних видів
музичної та музично-педагогічної творчості в післядипломний період
навчання.

Актуальність і важливість цієї проблеми, її суспільно-педагогічне
значення зумовлюють необхідність наукового обґрунтування сутності
поняття “творча активність вчителів музики ”, визначення її специфіки,
оскільки ця діяльність впливає на розвиток механізму творчості
педагогів, досягнення ними успішного високоякісного результату музичної
та музично-педагогічної творчості.

Аналіз та узагальнення наукової літератури дозволили встановити, що
методологія та визначення поняття творчої активності вчителя музики
ґрунтується на філософських концепціях творчості, висновках
психолого-педагогічної науки, що розкривають загальні закономірності
творчого феномена, а також враховує специфіку музично-педагогічної
діяльності, пов’язаної з музично-образним компонентом. Можна виділити
поняття “творчість ” та “активність ” як два визначення діяльності,
наголосити на їх взаємозв’язку і визначити такі ознаки творчої
діяльності: оригінальність, прогресивність характеру творчого продукту,
цінність створеного нового матеріалу, новизну як для суспільства, так і
для окремої особистості.

Творча активність особистості вважається визначальною рисою свідомості
людини, однією з її головних функцій. У понятті “творча активність ”
розкривається вищий якісний рівень, зміст та сутнісна якість діяльності
як розвивального процесу, що здійснюється на вищому рівні активності
людини. Тому у творчій активності можна виділити діяльно-практичну
сутність суб’єкта діяльності, в результаті якої створюються нові
оригінальні цінності.

У педагогічній науці творча активність учителя трактується як складова
педагогічної творчості, педагогічної майстерності, умова особистісного
та професійного самозростання вчителя, рушійна сила впровадження нових
педагогічних технологій, поширення творчого досвіду, важлива професійна
риса та якість творчої особистості фахівця. У понятті “творча активність
” виявляється також учительське ставлення до навчально-пізнавальної
діяльності, яке характеризується прагненням досягти поставленої мети в
межах заданого часу.

У спеціальній музичній психолого-педагогічній літературі поняття творчої
активності вивчається в контексті особливостей музичної творчості, у
якій виявляється специфіка музично-педагогічної діяльності, зокрема,
художньо-образний компонент її структури. Музично-педагогічну діяльність
дослідники розглядають як творчу і наголошують на духовному змісті та
естетичній спрямованості, що пов’язані з духовним потенціалом мистецтва
[3, 4, 7].

h j c¤`

b

¤b

?????????)?агально-психологічні властивості людини, які мають спільні
корені з механізмом творчості. Разом з цим музичність вважається
необхідною професійною майстерністю вчителя музики, що яскраво розкриває
його музичну сутність, потребу у музичному самовираженні, сформованість
естетичного смаку і яка водночас забезпечує художньо-образний компонент
музично-педагогічної діяльності ( слухання, виконання та створення
музики); як здатність особистості, що забезпечує успішність, якість та
продуктивність виконання різних видів музичної діяльності (слухання,
виконання, створення) і виявляється в художньо-творчому прочитанні та
переживанні музики, впливаючи на інтелектуальний, естетичний і моральний
розвиток [6, 180].

Серед структурних компонентів музичності визначено: музичний слух
(мелодійний, гармонійний, ритмічний), творчу уяву, емоційність, чуття
цілого, тип музичного сприймання, слухова-рухова координація, творча
уява, звукообразність музичного мислення, якість ритмічного слуху. Таким
чином, музичність є характерною особливістю творчої активності вчителя
музики, його музичною сутністю, пов’язаною зі специфікою
музично-педагогічної діяльності, природою музичного мистецтва, яка
виявляється індивідуально. Необхідно зауважити, що, не зважаючи на
високий результат у розвитку техніки виконання музичних творів на уроках
музики, вчителі не вміють підібрати відповідний акомпанемент, створити
мелодію тощо. Тому на відділенні “Музичне виховання ” Луцького
педагогічного коледжу дуже велику увагу приділяють вивченню такого
предмета, як акомпанемент, який значно розширює можливості студентів у
виконанні дошкільного та шкільного репертуару, дозволяє полегшити процес
розучування музичного матеріалу на уроках, сприяє уникнути складних
ситуацій під час проведення свят, виступів на концертах. Кожні два роки
в коледжі проводяться конкурси з акомпанементу та постановки голосу, на
яких студенти не тільки показують вміння добре володіти своїм
інструментом, а й самостійно розписують партії для ансамблів
(інструментальних та вокальних), організовують своєрідні колективи,
самостійно розучують партії зі своїми товаришами, імпровізують та
створюють цікаві музичні композиції.

Отже, високі результати в різних видах музичної та музично-педагогічної
творчості є в тих вчителів музики, які мають високий рівень розвитку
музичності та педагогічних здібностей, тобто у яких виявляється
музично-педагогічна креативність.

Враховуючи зазначене вище, творчу активність учителя музики трактують як
інтегровану психологічну якість особистості, що визначається дієвим
емоційним станом готовності до музичного пізнання та
музично-педагогічної діяльності в нестандартних ситуаціях. Творча
активність вчителя музики – це його здатність до індивідуального,
неповторного, музичного, особистісного та професійного самовираження.
Тому музична та музично-педагогічна діяльність повинна мати продуктивний
пошуково-перетворювальний характер, гуманний духовний зміст і характерні
ознаки творчого процесу.

В цьому аспекті музично-творча активність розглядається як така, в якій
втілюються творчі можливості вчителя музики у власній музичній
творчості: інтерпретації, імпровізації, створенні композицій.

Головна особливість уроків музики як мистецтва – художньо-творча
спрямованість музичного навчання й виховання школярів. Вона має
виявлятися у всьому: в змісті й структурі уроків, у методах і прийомах,
що їх застосовує вчитель, в осмисленні учнями різних музичних явищ, і
воно не є однозначним і варіативним. У музичному вихованні має бути ще й
художнє співробітництво учнів і вчителя з поетами, композиторами. За
цієї умови уроки стануть більш емоційними та інтелектуальними,
ефективними та інтенсивними.

Таким чином Інтегральний музичний інструмент є характерним для творчої
активності вчителя і включає музичність (музичний слух – ритмічний,
мелодійний, гармонійний, творчу уяву), виконавські здібності (вокальні,
інструментальні), психомоторні здібності (диригентські, виконавські,
вокальні, інструментальні), творчі вміння (мистецько-інтегровані,
музично-практичні інтерпретаційні, композиторські,
проблемно-ситуаційні). Інтегрована музично -педагогічна діяльність
учителя музики формує творчу особистість учня з глибоким внутрішнім
світом, усвідомленим інтересом до музики, духовно-цілісними орієнтирами
та спрямована на спеціальний музичний розвиток школярів, їх музичні
здібності, що забезпечує успішність та якість виконання творчої музичної
діяльності.

Отже, синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської
майстерності в поєднанні з музично-педагогічною практикою вчителів
музики дає змогу сформувати творчу особистість учня з високими
моральними якостями, сприяє вирішенню нагальних проблем
художньо-естетичної освіти школярів відповідно до сучасних вимог
розвитку потреб спілкування з мистецтвом.

Література:

Асафьев Б.А. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. –
2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.

Брилін Є.Б. Формування навичок композиторської творчості у студентів
музично-педагогічних факультетів: Дисертації кандидатів педагогічних
наук.-К.,2002

Загвединський В.Й. Педагогическое творчество учителя.-М.:
Педагогика,1987-160с.

Зязюн І.А. Безсвідомість. Підсвідомість. Творчість // Мистецтво і
освіта. – 2001. № 3. – С. 10-14

Ковальова С.В. Розвиток творчої активності вчителів музики в сучасних
умовах: теорія й практика :Науково- методичний посібник.-Біла Церква
:КОІОПК,2004.-228с.

Науменко С.І. Психологія музичності та її формування у молодших школярів
: Навчальний посібник.-К.:НДПІ.1993.-180с.

Новиков Б.В. Творчество и философия. – К.: Политиздат, 1989. – 190 с.

Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної
педагогічної освіти. Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 248 с.

Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навчальний посібник. –
К.: ІЗМН, 1997. – 256 с.

Сисоєва С.В. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня.
– К.: Поліграф книга, 1996. – 406 с.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості :Підручник .-К. Міленіум
2006.-346.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020