.

Зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3321
Скачать документ

Реферат на тему:

Зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.

План.

1. Особливості формування феодальних відносин на українських землях.

2. Розвиток ремесла і становлення міст в епоху середньовіччя.

3. Внутрішня і зовнішня торгівля.

4. Еволюція грошових відносин.

Рекомендований підручник: Лановик Б.Б, Матисякевич З.М., Матейко Р.М.
Історія господарства: Україна і світ. К.: 1995 рік.

Нинішньою економічною наукою, в тому числі і теорією МЕВ епоху Київської
Русі розглядається як складова частина тривалого періоду формування
феодальних відносин на території, близькій до тієї, яку нині займає
Україна як держава. Процес формування феодальних відносин на українських
землях проходив під впливом досить складних взаємовідносин із сусідніми
державами: Україна постійно, особливо після розпаду Київської Русі
знаходилась під впливом інших держав, і це безсумнівно вплинуло на її
долю

Виділяють такі періоди розвитку Київської Русі:

1) (9 – 12 століття) Період розквіту Київської Русі як великої (на той
час) східноєвропейської держави

2) (2-га половина 12 – середина 14 століття) Період політичної
роздробленості під тиском татаро-монгольського нашестя.

3) (друга половина 14 століття – 16 (можливо 17) століття) Перехід
українських земель під егіду сусідніх держав (Князівство Литовське,
Польща, Князівство Молдовське)

Початок формування феодальних відносин на Україні пов’язується з
початком нової ери (вже в першому столітті н.е. дослідники відзначають
перші елементи феодальних відносин). Протягом 5-7 століть у
східнослов’янських племен відбувається становлення сільської громади. В
період 8-9 століття формується союз племен під назвою Руська Земля з
центром у Києві.

Поглиблюється майнове і соціальне розшарування в межах сільської
громади, в межах громади формується велике землеволодіння як спадщина
землеволодіння племінної знаті. В доісторичні часи землі, захоплені
різним способом належали переважно вождю племені і його оточенню. В
межах сільської громади виникають нові власники великих земельних
ділянок: князі, “лучші мужі” (князівське оточення), воїни-дружинники.
Земля поступово за цих умов перетворюється на головне багатство.

В перший період (9-12 століття) дещо видозмінюється землеволодіння як
основа розвитку продуктивних сил і умова формування феодальних відносин
нового типу, утверджується князівське, боярське і церковне
землеволодіння.

В період політичного роздроблення формується зріле феодальне
господарювання. Розвиток феодальних відносин відбувається в межах
відокремлених невеликих князівств: Київського, Переяславського,
Чернігівського, Новгород-Сіверського, Галицького тощо. З одного боку
політичне роздроблення Київської Русі значно послаблювало її могутність
як єдиної централізованої європейської держави, в межах окремих
князівств розвиток феодалізму відбувався прискореними темпами. Знову
змінюється характер землеволодінь. В цей період утверджується ієрархічна
структура землеволодіння: оскільки Київ все ще мав певну силу, виникає
землеволодіння Великого Князя (Київського), землеволодіння місцевих
князів, боярське землеволодіння і землеволодіння боярських слуг.
Селянське подвір’я в цей період утверджується як основа феодального
господарювання.

В другій половині 14 століття переважна більшість українських земель
попадає в залежність від західноєвропейських централізованих держав. До
великого князівства литовського було приєднано Чернігово-Сіверщину,
Київщину, Поділля. Польща підкорила Галичину, західну Волинь і західне
Поділля. До складу Молдавського князівства ввійшла Буковина. Угорщина
захопила територію теперішнього Закарпаття.

На українських землях формується новий тип господарювання. Виникають
великі земельні володіння литовських, польських, угорських і молдавських
феодалів. Більше того, десь у 15 столітті формуються такі типи
феодального землеволодіння як шляхетське і магнатське. На фоні занепаду
і втрати українськими землями значною мірою збільшується церковне
землеволодіння.

В період 14-15 століття посилюється закріпачення селянства. Механізм
цього закріпачення проявлявся у посиленні земельної, особистої,
судово-адміністративної залежності селянина-виробника від феодала. Як
правило він не мав власної землі, а лише наділ землі феодала, за що
змушений був сплачувати ренту.

Наряду з розвитком і поглибленням феодальних відносин, вже за часів
Київської Русі набирає помітного розвитку ремесло і промисли. Ремесло,
як і сільське господарство були джерелом формування предметної
(товарної) структури як зовнішньої, так і внутрішньої торгівлі. Механізм
був подібний до Західної Європи: земельна рента щодо селян і податок на
ремісників.

На останньому етапі її існування, в Київській Русі існувало понад 60
видів ремесла. Відомим і поширеним було прядіння, ткацтво, обробка
шкіри, дерева, каменю, гончарство в т.д.

На деякий час розвиток ремесла переривається монголо-татарським
нашестям, але пізніше, протягом 14-16 століття відбувається поступове їх
відродження і подальший розвиток. І це спонукало до нового періоду
розвитку міст на українській території (відновлення їх ролі).
Ремісництво в 14-15 столітті набирає високих темпів розвитку в Києві,
Кам’янець-Подільському, Луцьку та ін. На кінець 15 століття на
українських землях було відомо від 150 до 200 ремесел і ремісничих
спеціальностей, а це, звичайно, є свідченням значного збагачення
товарної структури внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

За “Повістю Врємєнних Літ” за часів Київської русі на її території
існувало близько 20 великих і середніх міст. В 13-14 століття таких міст
налічувалося близько 300.

На відміну від Західної Європи, на українських територіях королівська
влада вищезазначених держав захищала в першу чергу інтереси феодалів, і
лише потім – інтереси міст. Більше того, українські міста потерпали як
від сваволі власних феодалів, так і іноземних. Основними елементами
тиску на міста були повинності, які сплачувалися містами на користь
феодалів, різні податі і податки за право на торгівлю, підприємництво і
т.д. За таких обставин досить важливим і значним фактором українських
міст, або принаймні деяких з них, було надання їм Магдебурзького права.
Правителі і самі феодали йшли на такі поступки щодо окремих міст.
Головний зміст Магдебурзького права зводився до надання містам права
самоврядування (назва йде від хартії прав, що були надані у 13 столітті
місту Магдебург). За цією хартією, а відтак і за Магдебурзьким правом
міста частково або повністю звільнялися від управління і судочинства
феодалів, в містах закріплялися права міських станів (рос. “сословий”)
міське населення звільнялося від натуральних повинностей на користь
феодалів, спрощувалася податкова система, знижувалися грошові податки,
податки з торгівлі і промислів. Втіленням самоврядування в містах з
Магдебурзьким правом були магістрати.

Протягом 14 століття Магдебурзьке право одержали такі українські міста
як Санок (1339 р., Західна Україна), Львів (1356 р.),
Кам’янець-Подільський (1374 р.), Луцьк (1432 р.), Кременець (1438 р.),
Житомир (1444 р.), Київ (1494 р.). В українських містах Магдебурзьке
право було обмеженим для українських купців і міщан.

Щодо розвитку торгівлі, вчені-дослідники приходять до висновку, що на
українських землях зовнішня торгівля розвивалася більш жваво, ніж
внутрішня. Другою особливістю було те, що у зовнішній торгівлі, як і у
внутрішній періоди злету (підвищення активності торгівлі) чергуються із
періодами падіння (спадом активності). До речі, для Київської Русі було
характерним здійснення зарубіжної торгівлі з великою кількістю держав і
територій. За свідченням письмових пам’яток, торговельні шляхи з Києва
простиралися із Заходу на Схід, і з Півночі на Південь (“Великий шлях із
варяг в греки”).

Київські князі підтримували зв’язки з Візантією, Арабським Сходом,
Чорноморськими, Азовськими ринками і мали вихід на китайський ринок.

Для Київської Русі була характерна договірна торгівля, значне місце
посідав звичайний обмін “товар на товар”. Київські князі допускали
работоргівлю (продаж в раби холопів [голів родини чи молодих], які не
здатні були сплатити мито, податок і т.д.).

Досить багатою для тих часів була предметна структура торгівлі. Зовнішня
торгівля супроводжувалася завоюванням ринків збуту і утвердження позицій
князів на цих ринках силою війська.

В період занепаду торгівлі в другій половині 12 – 13 столітті змінюється
періодом піднесення в 14 столітті Досить активно зовнішня торгівля
ведеться в цей період Галицько-Волинською державою, яка користувалася
своїм досить вигідним географічним положенням. Вона підтримувала зв’язки
з Візантією, Польщею, Генуєю.

Друга половина 14 – 15 століття пов’язане з розширенням внутрішньої
торгівлі на українських землях. Саме в цей період набирають поширення
“торжки”.

Ярмарки носили такий же характер як і в Західній Європі (Париж).
Ярмарковими вважалися Львів, Київ, Перемишль, Луцьк, Ярославль та інші.

Торгівля і ремесло регламентуються правилами, що захищали інтереси
торговців і зміцнювали позиції держави. Держава прагнула до контролю над
зовнішньою торгівлею, але цей контроль не носив такого монопольного
характеру, як у Західній Європі. Так в містах дозволялося торгувати
тільки місцевим купцям в установлених місцях і навіть в установлений
час.

У 1756 році Львову надається складове право. Це право зобов’язувало
купця, що займається транзитною торгівлею, зупинитися на 14 днів у
Львові і проводити торгівлю своїми товарами, і лише після цього рухатись
далі.

З цим періодом М.Грушевський пов’язує втрату українськими землями
самостійності: “В середині 14 століття скінчалася самостійність
українських земель, державність українська урвалася”

Брав початок у Великому Новгороді (на річці Волхов). Характерно, що
системою Дніпра і річок, що в нього впадають міста Київської Вусі були
пов’язані з цим шляхом.

Короткостроковий періодичний захід типу ярмарку, тільки менший за
обсягом.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020