Реферат на тему:

Інтеграція України до ЄС: економічний і соціальний аспекти

Протягом останніх років міжнародна інтеграція перетворилася в одну з
найбільш суттєвих закономірностей розвитку сучасного світового
господарства. За сучасних умов жодну державу не можна виключити з
процесу всезагального світового економічного розвитку. Інтеграційні
прагнення та заходи держави повинні здійснюватися з метою досягнення
гармонізації взаємозв’язку соціальних інтересів, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки і добробуту громадян.

При розробці тактичних і економічних завдань, що стосуються інтеграції в
ЄС, Україна повинна враховувати досвід інших країн. Але необхідно
пам’ятати, що економіка кожної країни має свої особливості, а
інтеграційні процеси характеризуються своєю індивідуальністю і
неповторністю. Саме тому беззастережним є прийняття вже готових, хоча і
ефективних, інтеграційних моделей. Україна повинна бути їх співтворцем,
брати активну безпосередню участь у оптимізації тактичних і стратегічних
цілей і завдань. Економічна інтеграція є складним і тривалим процесом,
послідовними етапами якого є формування зони вільної торгівлі, митного
союзу, спільного ринку, валютного союзу тощо. Лише послідовне
проходження зазначених етапів дасть змогу досягнути бажаних результатів.

У контексті інтеграції економічного простору України в європейський
необхідним є наближення українського законодавства, норми та стандарти
до законодавства Європейського Союзу, яке закладає міцну основу для
подальшої економічної інтеграції. Спільні зусилля у напрямку Зони
вільної торгівлі ЄС — Україна, ухвалення та реалізація економічних і
торговельних норм та правил, які сприятимуть посиленню торгівлі,
інвестування іноземного капіталу у цю сферу, забезпечать більш швидкий
вступ України до СОТ. Лише вдосконалена стійка законодавча база, що
відповідатиме міжнародним нормативам та стандартам, створить стійкий
плацдарм інтеграції України до ЄС.

Інтеграція України з ЄС буде відбуватися послідовно, виважено і
стабільно лише за умови наявності чітко розробленої і впровадженої у
життя зовнішньоекономічної політики. На сьогодні найбільш актуальними
завданнями держави у проведенні виваженої зовнішньоекономічної політики
є:

— регулювання розвитку зовнішньої торгівлі з безумовним дотриманням
національних економічних інтересів України, підвищення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції української
економіки до світового господарства;

— сприяння розвитку експортного потенціалу, за рахунок розвитку
високотехнологічних галузей, проведення політики імпортозаміщення;

— проведення політики протекціонізму у відношенні до вітчизняних
виробників, які не є монополістами на внутрішньому ринку;

?ння зовнішнього боргу України та його обслуговування;

— впровадження високоефективної політики, що стосується соцальної сфери;

— вдосконалення законодавства в економічній сфері та наближення його до
нормативних актів ЄС.

Під час інтеграції країни у систему світогосподарських зв’язків перед
нею постає проблема, що полягає у суперечності між необхідністю
інтегруватись у світову економіку, з одного боку, та необхідністю
забезпечення гармонійного розвитку національної економіки, захисту
національних економічних інтересів, внутрішнього ринку і вітчизняного
виробника з іншого. Саме тому важливим є визначення основного кола
економічних інтересів українського суспільства і можливості ефективного
їх співставлення та поєднання з вимогами Європейського Союзу.

Очевидним є те, що європейська інтеграція і вступ до ЄС не є
одномонетним економічним і політичним явищем. З одного боку, для
розвитку України як правової економічно розвиненої держави, вступ до ЄС
є необхідним і відіграє ключову роль у подальшій долі країни, з іншого —
не повинні ігноруватися інтереси українського народу, повинні бути
передбачені усі наслідки, що з’являться після вступу. І все ж
перспективи розвитку України залежать від подальшої її економічної
орієнтації. На сьогоднішній день, перспективою на майбутнє обрано шлях,
що веде до вступу в ЄС. Це тривалий процес, який вимагає мобілізації
усього суспільства, кардинальної зміни його свідомості.

Отже, для України інтеграція до Євросоюзу — це рух держави до стандартів
реальної, діючої демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого
ринкового господарства. Поки що Україна та ЄС погодилися інтенсифікувати
політичні, безпекові, економічні і культурні відносини, включаючи
транскордонне співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні
та врегулюванні конфліктів. При цьому наголошується, що швидкість
прогресу у відносинах буде повністю залежати від зусиль України та
конкретних досягнень у виконанні зобов’язань щодо спільних цінностей.
Саме тому органи державної влади повинні врахувати всі зобов’язання, що
взяла на себе держава перед ЄС і  відповідно до них, розробити ефективну
зовнішньоекономічну політику, впровадити її у життя, і лише після цього
розраховувати на досягнення бажаних результатів.

Література:

Клиновий Д.В. Проблеми і перспективи інтеграції економічного простору
України в євроатлантичний простір. // Зовнішня торгівля: право та
економіка. — 2006. — №4.- С. 40-45.

Прокопович Н. Чим є для нас європейська інтеграція? // Голос України. —
2006. -26 грудня. — С. 5.

Тарасевич В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України
// Економіка України. — 2006. — №3.- с. 47-54.

Похожие записи