.

Характеристика діяльності та особливості органів митної діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 6821
Скачать документ

Реферат на тему:

Характеристика діяльності та особливості органів митної діяльності

Вступ.

Правовий статус Державної митної служби України, чи як це записало у
новому МК України, спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у галузі митної справи включає в себе: завдання,
функції, повноваження, що передбачені і безпосередньо нормативними
актами. Ними визначена і структура цих органів та їхнє фінансування.

Для біль детального роз’яснення функціонування та взаємозв’язку між
митними органами та бюджетною системою України потрібно більш детально
вивчити організаційно-правові засади їх діяльності. Та звернути увагу на
державне регулювання їх діяльності. Отож, давайте розглянемо це більш
детально.

Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності.

Структура та організація діяльності митних органів України урегульовані
однойменною главою МК України. Так, у ст. 11 МК України вказано, що
безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи
України. Ці органи при реалізації митної політики держави здійснюють
спеціальні основні завдання:

виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань
митної справи;

захист економічних інтересів України;

забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами
України з питань митної справи, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України;

сприяння захисту інтелектуальної власності учасників
зовнішньоеконо-мічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб;

застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного
регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;

здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення
форм і методів їх здійснення;

контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через
митний кордон України;

здійснення спільно з уповноваженими органами державної влади заходів
щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками
зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку
через митний кордон України;

боротьба з контрабандою та порушенням вимог цього кодексу (митного
законодавства);

розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;

ведення митної статистики;

ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності;

здійснення верифікації (встановлення достовірності сертифікатів
походження товарів з України).

Митні органи України є невід’ємним елементом системи центральних
державних органів виконавчої влади і здійснюють функції в галузі митної
справи відповідно до Конституції України, законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність, митного законодавства та інших
нормативних актів. Специфіка митних органи України в системі державних
органів України визначається покладеними на них завданнями та функціями.
Як органи виконавчої влади митні органи України характеризуються такими
основними рисами:

належать до юридичних осіб публічного права (ст. 146 ЦК України; ч.7
ст.13 МК). Як юридичні особи вони мають правосуб’єктність, індивідуальні
ознаки;

утворюються і діють під загальним керівництвом Президента України (ч.З
ст.11 МК);

виключно й безпосередньо здійснюють митну справу (ст.11 МК);

митні органи наділені визначеною для них законами компетенцією в галузі
митної справи. Інші органи, крім Верховної ради, Президента України, KM
України, не вправі приймати рішення, що перетинаються з компетенцією
митних органів України, та виконувати без відповідного допуску чи
заміняти їх функції чи іншим чином втручатися в діяльність митних
органів;

діяльність митних органів за своїм змістом є розпорядчою і в межах
визначеної для них компетенції вони вправі видавати нормативні акти з
митної справи, які діють на всій території України і мають обов’язкову
силу для підвідомчих підпорядкованих органів, інших державних органів та
їх посадових осіб, юридичних та фізичних осіб (ч.2 ст.14 МК);

митні органи утворюють єдину систему (ч.І ст.12 МК);

митні органи утворюються, реорганізуються і ліквідовуються у
встановленому законом порядку;

фінансування діяльності митних органів здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, які передбачаються на утримання державного апарату
(ч.2 ст.13 МК);

діяльність митних органів здійснюється виключно на основі чинного
законодавства України.

Чинним законодавством митні органи віднесені до воєнізованих органів. Це
означає, що співробітники цих органів мають право носити зброю та інші
засоби індивідуального захисту. У передбачених законом випадках вони
можуть застосувати ці спеціальні засоби (вогнепальна зброя, наручники,
упаковки з газом дратівливої дії, засобами примусової зупинки
транспортних засобів, тощо).

H

r

v

?

3/4

A

A

Ae

ha

ha

ha

ha

x

A

Ae

??????3?Ae

????O

ha

ha

ha

ha

ha

gda

O

gda

&

gda

х чи ні, не таке вже й просто. З цього приводу при прийнятті МК
розгорілась дискусія, у якій перемогу здобули супротивники концепції
митних органів як правоохоронних.

У той же час митні органи виконують функції дізнання у справах про
порушення митних правил, мають право застосовувати примус і накладати
стягнення відповідно до чинного законодавства, застосовують низку
характерних для правоохоронних органів процедур (особистий догляд,
передогляд). Діяльність митних органів детально урегульована МК України
та іншими нормативними актами і забезпечується спеціально підготовленими
державними службовцями.

Митна система України є загальнодержавною системою, яка складається з
митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.

2. Державне регулювання діяльності митних органів.

Державне регулювання діяльності митних органів в Україні здійснюється
вищими органами державної влади України на основі прийнятих законів та
інших нормативних актів. Верховною Радою України Митні органи України не
мають права проводити оперативно-розшукові дії і не належать до
правоохоронних. Це питання є вельми дискусійним, що проявилося при
прийнятті нового МК України. На наш погляд, митні органи стовідсотково
можуть бути віднесені до правоохоронних органів.

Здійснення митної політики України відповідно до законів України та
координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств
України з питань митної справи забезпечується KM України. До того ж KM
України встановлює розміри мита та зборів, плати за митні процедури;
проводить переговори та укладає міжнародні договори України з митних
питань у випадках, передбачених законами України; подає на розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо удосконалення системи митних
органів України.

Відповідно до ст. 14 МК України спеціально уповноважений орган
виконавчої влади в галузі митної справи утворюється, реорганізується та
ліквідується за поданням Прем’єр-міністра України Президентом України.
Такий підхід є невипадковим і спричинив суперечку при прийнятті МК
України. Якщо б така назва була б закріплена безпосередньо у МК, то,
зважаючи на складнощі внесення змін у кодифіковані акти, це б у
подальшому стало перепоною для зміни назви такого органу. Спеціально
уповноваженим органом в галузі митної справи є Державна митна служба
України (ДМСУ), яка і очолює систему митних органів України. Нагадаємо,
що раніше вона називалася митна служба України.

До системи митних органів поряд з ДМСУ входять регіональні митниці,
митниці, митні пости, спеціалізовані митні установи та організації,
навчальні заклади. В системі митних органів України діють митні
лабораторії, кінологічні центри та інше. Цікаво, що, на відміну від
раніше діючого МК, новий безпосередньо встановлює правовий статус
основних ланок системи митних органів України.

Система митних органів України є дворівневою. До першого рівня належать
ДМСУ, а другий – це територіальні органи, які здійснюють свою діяльність
тільки на території визначеного їм регіону. При цьому межі діяльності
регіональних митниць не завжди збігаються з межами
адміністративно-територіальних регіонів.

Взаємовідносини в системі митних органів України засновані на сполученні
централізації і децентралізації. Кожен нижчий орган по вертикалі
підпорядковується вищому. При цьому централізоване управління діяльністю
митних органів гармонічно доповнюється ініціативою і відповідальністю за
виконання покладених завдань регіональними управліннями, митницями та
митними постами.

Для митних органів є характерними:

єдність мети діяльності — здійснення єдиної митної політики; І

єдність завдань — ефективне використання всіх інструментів митного
оформлення та контролю для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
та обміну, захисту національного ринку;

єдність функцій — участь у розробці та реалізації митної | політики,
забезпечення дотримання законності в межах наділеної і компетенції щодо
захисту економічних інтересів України, стягнення І мита та інших
платежів, боротьба з контрабандою.

Правовий статус Державної митної служби України визначається І
Конституцією України, МК України, Указами Президента України І «Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» віт 15 грудня
1999 року, «Про Державну митну службу України» від 29 листопада 1996
року та «Питання Державної митної служби і України» від 24 серпня 2000
року.

Висновок

Отже, митні органи України є невід’ємним елементом системи центральних
державних органів виконавчої влади і здійснюють функції в галузі митної
справи відповідно до Конституції України, законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність, митного законодавства та інших
нормативних актів.

Саме ж фінансування діяльності митних органів здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету, які передбачаються на утримання державного
апарату (ч.2 ст.13 МК);

Список використаної літератури:

Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки – К.:
Знання-Прес, 2002. – 214с.

Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. – К.:
Цент навчальної літератури, 2006. – 240с.

Ю. В. Пасічник Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.
посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523с

О.Д Василик, К.В. Павлюк Бюджетна система України: Підручник. – К.:
Центр навчальної літератури, 2004. – 544с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020