.

Cпівробітництво України з Європейським Союзом (ЄС) у галузі туризму (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5980
Скачать документ

Реферат

на тему:

Cпівробітництво України з Європейським Союзом (ЄС) у галузі туризму

Державна туристична адміністрація України приділяє велику увагу
розвитку співробітництва з Європейським Союзом з огляду на можливості
просування національного туристичного продукту на європейському ринку,
залучення до інформаційного простору, передового досвіду організації
туристичної діяльності, посилення євроінтеграційних процесів у нашій
державі. Адже за своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має
всі можливості стати одним з провідних європейських туристичних центрів.

Розвиток співпраці з ЄС відбувається згідно з програмою імплементації
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, Указом
Президента України від 11.06.1999 р. № 615/98 “Про затвердження
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”, рішеннями Самміту
Україна-ЄС, дорученнями Глави української держави, що стосуються
співробітництва України з ЄС.

Членство в ЄС відкриває великі можливості використання
організаційно-фінансових механізмів цього органу для підвищення
економічної ефективності національної туристичної галузі. Зважаючи на
це, через Спеціальне представництво України при ЄС Держтурадміністрацією
подано заявку щодо включення України у перспективні програми
співробітництва у сфері туризму, зокрема фінансової та технічної
допомоги, а також інвестиційні проекти ЄС. Це якісно вплинуло б на
розбудову туристичної галузі України, сприяло б соціально-економічному
та культурному розвитку нашої держави.

Відбувається гармонізація законодавства України в галузі туризму з
директивами та іншими актами ЄС. З урахуванням євроінтеграційних завдань
видано Указ Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 912 “Про внесення
змін до Положення про Державну туристичну адміністрацію України” щодо
забезпечення державної політики у курортній сфері, Указ Президента
України від 11 березня 2003 р. № 207 “Про деякі заходи щодо розвитку
туристичної та курортно-рекреаційної сфер України” та прийнято
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 390-р
“Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього
туризму”. Це відповідає світовому досвіду та надає додаткового імпульсу
розвитку потужного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу
України, збільшенню обсягів надання туристичних послуг. Рішенням
Верховної Ради України з 1 січня 2004 р. скасовано готельний збір, що
підвищить конкурентоспроможність готельних послуг.

З метою розвитку ринку послуг, дотримання рівних прав і свобод громадян
прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №
1136 “Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг
іноземцям та особам без громадянства” щодо встановлення рівних цін і
тарифів на послуги, що надаються як українцям, так і іноземцям і особам
без громадянства.

На даний час в Україні відсутні обмеження щодо доступу до ринку послуг,
пов’язаних з туризмом (згідно з графіком специфічних зобов’язань України
в секторі послуг); в туристичній галузі не існує перешкод для вступу
України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Видано Указ Президента України про передачу курортної сфери у
підпорядкування Держтурадміністрації, що відповідає світовому досвіду та
надасть додаткового імпульсу розвитку потужного рекреаційного потенціалу
України.

На Держтурадміністрацію покладено функції технічного регулювання в
туристичній галузі. Це зумовлює розробку технічних регламентів
підтвердження відповідності послуг у сфері туризму.

З жовтня 1999 року в Україні запроваджена обов`язкова сертифікація
готельних послуг та послуг харчування суб`єктів туристичної діяльності,
які ці послуги надають, щодо забезпечення безпеки життя та здоров`я
людини, захисту навколишнього середовища.

Стратегія регуляторної діяльності Державної туристичної адміністрації
України визначена Указом Президента України від 11.04.2002 № 331
“Питання Державної туристичної адміністрації України”, яким затверджено
Положення про Державну туристичну адміністрацію України, а також
Законами України “Про ліцензування певних видів господарської
діяльності” (1775-ІІІ від 01.06.2000), “Про туризм” (в редакції Закону
від 18.11.2003 № 1282-ІV).

З метою забезпечення рівності прав і законних інтересів суб’єктів
господарювання в галузі туризму Законом (1775-ІІІ від 01.06.2000)
встановлено, що туроператорська та турагентська діяльність підлягає
ліцензуванню.

Постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про
затвердження переліку органів ліцензування” та від 04.07.2001 № 756 “Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності” (зі змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. №
267), Державна туристична адміністрація України визначена органом
ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, Рада
Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації – органами ліцензування турагентської діяльності, а
також визначено перелік документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії на вищевказані види господарської діяльності.

З огляду на те, що ліцензія на туристичну діяльність носить заявочний
характер, будь-який суб’єкт господарювання може здійснювати діяльність,
пов’язану з наданням туристичних послуг, при дотриманні відповідних
Ліцензійних умов.

Туристичний сектор характеризується активними приватизаційними
процесами: приватизовані практично всі державні підприємства шляхом
корпоратизації та створення акціонерних товариств як в готельному
господарстві, так і підприємствах харчування. Спостерігається тенденція
досягнення 100 % рівня приватизації. Це, в свою чергу, створює
передумови для розвитку малого та середнього підприємництва в галузі
туризму, враховуючи зростання кількості малих готелів, фермерських
господарств, що займаються сільським туризмом, тощо.

Зазначені заходи сприяють розвитку та диверсифікації ринку послуг в
Україні, максимальному задоволенню потреб споживачів щодо туристичного
обслуговування.

Туристичні послуги, що надаються в Україні, визначені Державним
класифікатором продукції та послуг ДК-16, розробленим у відповідності до
класифікації, діючої в Європейському Союзі.

Держтурадміністрацією спільно з Державним науково-дослідним інститутом
“Система” у 2003 р. були розроблені та наказом Держспоживстандарту
України від 08.12.2003 р. № 225 затвердженні національні стандарти
України:

ДСТУ 4268 : 2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні
вимоги”.

ДСТУ 4269 : 2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

Стандарти набули чинності з 01.07.2004 р.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003
р. № 390-р “Про затвердження заходів щодо розвитку
іноземного і внутрішнього туризму” Держтурадміністрацією проведено
науково-дослідну роботу по вивченню та аналізу існуючого досвіду щодо
систем класифікації та розпочато роботу по розробці нормативно-правової
бази для запровадження Державної системи класифікації засобів
розміщення.

Розпочато спільну роботу з Київським національним торгово-економічним
університетом над Державним стандартом “Послуги туристичні. Типи засобів
розміщення туристів. Терміни та визначення”, а також передбачається
провести роботу по адаптації європейського стандарту EN 13809
“Туристичні послуги. Туристичні агентства та туроператори.
Термінологія”.

З метою приведення стандартів якості туристичного обслуговування в
Україні до відповідних норм ЄС Державною туристичною адміністрацією
України спільно з ДНДІ „Система” (м. Львів) розроблено ДСТУ „Послуги
туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” та „Послуги туристичні.
Класифікація готелів”, які на даний час перебувають в Держстандарті та
введені в експлуатацію з 1 січня 2004 року. Розроблено також стандарт
„Послуги туристичні. Типи засобів розміщення. Термінологія”. На
Держтурадміністрацію покладено функції технічного регулювання в
туристичній галузі. Це зумовлює розробку технічних регламентів
підтвердження відповідності послуг у сфері туризму.

Безпосередня участь Держтурадміністрації в розробці стандартів та
впровадженні системи сертифікації в галузі туризму дасть змогу проводити
роботи з сертифікації на більш професійному рівні, за участю провідних
фахівців галузі.

Для удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази сфери
туризму, розробки відповідних стандартів, систем класифікації та
сертифікації готелів та інших закладів розміщення в Україні вивчається
відповідний міжнародний досвід, а також існуюча законодавча база ряду
країн ЄС.

Для покращення умов інвестиційної діяльності у сфері туризму внесено
зміни до Закону України “Про концесії” щодо концесій на будівництво та
експлуатацію об`єктів інфраструктури туризму та курортів.

З метою адаптації законодавства України в галузі туризму до
законодавства Європейського Союзу здійснюються офіційні переклади
відповідних нормативно-правових актів.

Розбудовується договірно-правова база двостороннього співробітництва з
країнами ЄС. На теперішній час укладено 8 міжнародних угод про
співробітництво в галузі туризму з державами-членами ЄС та
державами-кандидатами до вступу в Європейський Союз, зокрема, з Грецією
(1996 р.), Естонією (1994 р.), Латвією (2000 р.), Польщею (1994 р.),
Словаччиною (2001 р.), Угорщиною (2001 р.), Фінляндією (2000 р.), Литвою
(2004).

З метою посилення значення туризму як пріоритетної галузі економіки
держави внесено пропозиції в частині туризму до проекту Спільної
доповіді з оцінки стану виконання Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та ЄС.

21 травня 2002 року керівництвом Держтурадміністрації України проведено
зустріч з заступником директора представництва Європейського банку
реконструкції і розвитку в Україні Вільямом Френсісом.

Держтурадміністрацією 30 – 31 травня 2002 року взято участь у
Міжнародній конференції Ради Європи з питань українсько-словацького
транскордонного співробітництва (м. Ужгород, Закарпатська область – м.
Михаловце, Словацька Республіка), що проходила під патронатом Президента
України Л.Кучми та Президента Словацької Республіки Р.Шустера.

Держтурадміністрацією разом з Всеукраїнською благодійною організацією
місія “Україна-Відома” 9 – 14 вересня 2002 р. проведено ознайомчий тур
по Україні для відомих журналістів з найавторитетніших туристичних
видань Європи (взяло участь 32 журналіста з 8 країн Центральної Європи).
Цей тур матиме широкий міжнародний резонанс і, безумовно, сприятиме
подальшій активізації в’їзного туризму до України, що є найбільш
економічно вигідним, а також розвитку міжнародного співробітництва з
країнами ЄС.

10 листопада 2003 р. відбулася зустріч керівництва Держтурадміністрації
з групою представників ЗМІ Євросоюзу, зокрема щотижневика “European
report”, щоденного вісника “Europe”, інтернет-видання “Eurobserver”,
європейського щотижневика “Нова Європа”, європейського каналу новин
“EuroNews”

Розроблено заходи щодо державної підтримки розвитку молодіжного та
дитячого туризму затверджені Розпорядженням Кабінетом Міністрів України
від 12.05.2004 р. № 298-р “Концепція державної політики
України щодо розвитку молодіжного туризму” розробляється
Держтурадміністрацією спільно з Науковим центром розвитку туризму та
передбачає реалізацію комплексу завдань з пріоритетних напрямів
стимулювання розвитку усіх видів молодіжного туризму, які сприятимуть
розв’язанню соціально-економічних і культурних проблем, активізації
діяльності туристичних підприємств різних форм власності, що
стимулюватиме інвестиційні процеси.

Водночас Держтурадміністрація спільно з Всеукраїнською молодіжною
хостел-асоціацією працює над розробкою програми розвитку молодіжних
готелів (хостелів). Головною метою Програми є створення мережі
молодіжних готелів, які сприятимуть розвитку молодіжного внутрішнього та
міжнародного туризму, ознайомленню широких верств молоді з історією,
культурою, науковими досягненнями України.

Наприкінці 2003 року Україну було прийнято до лав Міжнародної федерації
молодіжних хостелів. Міжнародна федерація молодіжних хостелів об’єднує
7500 хостелів у 80 країнах світу і налічує більш ніж 4,5 млн. членів.

Програма впровадження хостел-мережі на першому етапі передбачає
створення до 6 хостелів, зокрема двох у Києві.

Для економії коштів при створені мережі молодіжних готелів було
запропоновано проведення реконструкції вже існуючих об’єктів розміщення,
туристичних готелів, гуртожитків тощо або будівництво нових споруд.

Асоціація молодіжних готелів має декілька пропозицій щодо вкладення
коштів у розвиток мережі від національних інвесторів, проте їх
реалізація можлива лише у разі виділення конкретних будівель для
реконструкції або ділянок під будівництво таких готелів (хостелів). З
урахуванням цього Держтурадміністрація звернулася до Голови Київської
міської державної адміністрації щодо підтримки розвитку мережі
молодіжних готелів (хостелів) в м. Києві, а також надання пропозицій
щодо визначення таких споруд або ділянок для створення у Києві першого в
Україні студентського готелю та, окрім того, розгляду можливості
часткової фінансової підтримки здійснення пілотного проекту за рахунок
бюджету Київської міської державної адміністрації.

На виконання Програми ІВРР та з огляду на те, що однією з важливих
складових туристичної інфраструктури в усьому світі є інформаційна
підтримка розвитку туристичної галузі, з метою удосконалення
рекламно-інформаційної діяльності в туристичній галузі, поліпшення
іміджу України на міжнародній арені Держтурадміністрацією в 2003 році
було запропоновано ЄС пілотний проект створення експериментальної мережі
центрів туристичної інформації в Автономній Республіці Крим.

Загальною метою реалізації цього проекту є створення ефективної та
дієвої системи розповсюдження інформаційно-рекламних матеріалів через
забезпечення функціонування мережі центрів туристичної інформації в
регіонах України. При цьому для забезпечення роботи мережі будуть
залучатися підприємці малого та середнього бізнесу, що мають працювати
на договірній основі з місцевими органами самоврядування.

Реалізація проекту передбачається в два етапи. Очікуваними результатами
є: поліпшення інформаційного обслуговування туристів регіону, створення
та запровадження нових робочих місць, покращення туристичної та
курортно-рекреаційної інфраструктури, підвищення іміджу держави на
міжнародному рівні, збільшення питомої ваги організованого туризму.

Держтурадміністрація також зацікавлена в участі у Національній програмі
TACIS для України 2004, яка створена для підтримки малих і середніх
підприємств з метою забезпечення ефективного функціонування туристичної
інфраструктури за напрямами міжнародних транспортних коридорів. Прийнято
Програму розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної
мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних
магістралей у 2004 – 2010 роках затверджену постановою Кабінетом
Міністрів України від 12.05.2004 р. № 612. Першочерговими заходами по
створенню транспортних коридорів визначені саме будівництво,
реконструкція автомобільних доріг та облаштування їх туристичною
структурою та іншими об’єктами сервісу.

Загальною метою проекту є облаштування національної мережі міжнародних
транспортних коридорів сучасною туристичною інфраструктурою, сприяння
створенню конкурентоспроможного національного туристичного продукту та
забезпечення сталого розвитку національної мережі міжнародних
транспортних коридорів. Активізація приватизаційних процесів та
збільшення доходів громадян призведе до збільшення обсягів коштів, що
витрачаються на відпочинок, і, як наслідок, збільшення кількості
подорожей і поліпшення шляхової інфраструктури.

В рамках програми TACIS у 1999 році було реалізовано
українсько-французький проект з розбудови туристичної інфраструктури АР
Крим, зокрема по створенню та забезпеченню функціонування Кримського
центру розвитку туризму (КЦРТ).

До Посольства Французької Республіки в Україні були надіслані відповідні
звернення Держтурадміністрації та Міністерства закордонних справ України
щодо підтримки та продовження зазначеного проекту.

В рамках програми TACIS у 2003 році створено Раду з туризму Карпатського
регіону, на базі якої створюється туристичний інформаційний центр.

Створення системи підготовки та підвищення кваліфікації туристичних
кадрів України відбуватиметься через навчання і стажування у
спеціалізованих навчальних закладах держав-членів ЄС. Так, у зв‘язку з
пропозиціями по розвитку українсько-німецьких зв‘язків у сфері
підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів туристичного та
готельного профілю німецької компанії “Іннова Приват-Академі ГмбХ”
Державною туристичною адміністрацією рекомендовано Інститут туризму
Федерації профспілок України для встановлення безпосередніх зв‘язків і
розробки спільних програм в сфері туристичного та готельного бізнесу,
конкретних проектів з теоретичної та практичної підготовки кадрів
готельного господарства у відповідності до міжнародних стандартів, у
тому числі шляхом створення спільного підприємства.

З метою ознайомлення з прогресивним досвідом і новітніми технологіями у
сфері туризму та готельного господарства, залучення до міжнародних
стандартів якості туристичного обслуговування, що існують у світовому, в
тому числі європейському, туристичному бізнесі, у м. Києві щороку
проводиться ряд міжнародних виставкових і науково-практичних заходів,
таких як Міжнародний турсалон “Україна”, що проходить під егідою
Держтурадміністрації та за підтримки Всесвітньої туристської
організації, Міжнародна конференція готельєрів і рестораторів “Індустрія
гостинності” тощо.

На даний час в Україні на базі Навчально-науково-виробничого комплексу
“Туризм, готельне господарство, економіка і право” реалізується спільний
українсько-німецький проект “Модернізація професій готельної та
ресторанної справи”, в рамках якого, зокрема, створено модульний центр і
учбовий готель. Німецькою Стороною запропоновано керівництву зазначеного
навчального закладу здійснення ще одного спільного проекту “Сприяння
підприємствам малого і середнього бізнесу в секторі туризму, гастрономії
та готелів”.

На виконання Протоколу офіційної зустрічі по співробітництву в галузі
туризму між Державною туристичною адміністрацією України та Державним
туристичним навчальним комплексом м. Кремс (Австрія), підписаного 21
січня 2003 р., здійснюватиметься взаємний обмін студентами та фахівцями
туристичної галузі, у тому числі з Інститутом економіки та права “Крок”,
Київським університетом туризму, економіки і права, Інституту туризму
Федерації профспілок України.

3 листопада 2003 р. відбулася зустріч Голови Держтурадміністрації
В.Цибуха з уповноваженою з питань програми ТРАНСФОРМ і проектів
“Twinning” Європейського Союзу Департаменту координації технічної
допомоги / проектів ЄС Федерального міністерства економіки та праці
Урзулою Хорн, співробітником зазначеного Департаменту Міхаелем Бурішем і
Радником з економічних питань Посольства ФРН в Україні К. Мільднером, в
ході якої обговорювалися поточні проекти програми ТРАНСФОРМ щодо
туристичної галузі України, а також можливості здійснення в Україні
проектів “Twinning” у галузі інституційної розбудови (“Institutionsl
Building Projects”), зокрема проекту створення експериментальної мережі
центрів туристичної інформації на базі м. Сімферополь та м. Севастополь
(АР Крим) на загальну суму 400000 євро, що планується здійснити протягом
2004 р.

Загальною метою реалізації цього проекту є створення ефективної та
дієвої системи розповсюдження інформаційно-рекламних матеріалів через
забезпечення функціонування мережі центрів туристичної інформації в
регіонах України. При цьому для забезпечення роботи мережі будуть
залучатись підприємці малого та середнього бізнесу, що мають працювати
на договірній основі з місцевими органами самоврядування.

Реалізація проекту передбачається в два етапи. Очікуваними результатами
є: поліпшення інформаційного обслуговування туристів регіону, створення
та запровадження нових робочих місць, покращення туристичної та
курортно-рекреаційної інфраструктури, підвищення іміджу держави на
міжнародному рівні, збільшення питомої ваги організованого туризму.

На даний час в м. Одеса реалізується спільний проект, запропонований
Федеральним міністерством освіти, науки та культури Австрії,
організацією “KulturKontakt” і туристичною школою м. Бад-Леонфельд.
Метою проекту є трансфер ноу-хау в сфері підготовки туристичних
фахівців.

З метою ознайомлення з прогресивним досвідом і новітніми технологіями у
сфері туризму та готельного господарства, долучення до міжнародних
стандартів якості туристичного обслуговування, що існують у світовому, в
тому числі європейському, туристичному бізнесі, у м. Києві щороку
проводиться ряд міжнародних виставкових і науково-практичних заходів,
таких як Міжнародний турсалон “Україна”, що проходить під егідою
Держтурадміністрації та за підтримки Всесвітньої туристської
організації, Міжнародна конференція готельєрів і рестораторів “Індустрія
гостинності” тощо.

Конструктивне вирішення питань лібералізації формальностей, пов’язаних з
в’їздом іноземців до України, має важливе значення для туристичної
галузі та економіки країни в цілому. Від цього безпосередньо залежить
збільшення кількості іноземних туристів у нашій державі, валютних
надходжень до бюджету, інтенсифікація процесів інтеграції України до
Європейського Союзу відповідно до Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейським Союзом від 16 червня 1994
р.

Останнім часом Урядом України за співпраці з Держтурадміністрацією та
МЗС здійснено ряд конкретних заходів у цьому напрямку.

Так, Указом Президента України від 15.06.2001 р. № 435/2001 “Про
додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і
вільний вибір місця проживання” з 1 липня 2001 року скасовано реєстрацію
паспортних документів іноземців в органах внутрішніх справ нашої країни,
натомість вона здійснюється співробітниками прикордонної служби тільки в
пунктах пропуску через державний кордон України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 р. №
227 “Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для
в’їзду в Україну” та з метою створення сприятливих умов для збільшення
обсягів в’їзду в Україну іноземних туристів спільним наказом
Міністерства закордонних справ України та Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України у січні 2001 р. скасовано систему
референсу, що спростило процедуру надання візової підтримки та отримання
туристичної візи для поїздки в Україну.

Загалом значно спрощена процедура отримання українських в’їзних віз для
країн ЄС, Америки, Канади та Японії.

Ці заходи мають підвищити привабливість української туристичної
пропозиції для іноземних туристичних фірм, а також туристів, сприяти
збільшенню туристичних потоків до України, оптимізації міжнародного
туристичного співробітництва.

Безумовно прогресивним кроком на шляху лібералізації в’їзду іноземців в
Україну є прийняття постанов Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
р. № 410, від 28.07.2003 р. № 1168 та від 13.07.2004 р.
№ 909 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 лютого 1999 р. № 228 “Про порядок оформлення дозволів для
в‘їзду в Україну”. Йдеться, зокрема, про внесення змін в частині
запровадження у міжнародних аеропортах “Бориспіль”, “Сімферополь”,
“Одеса”, “Донецьк” і морському порту “Одеса” оформлення
короткотермінових дозволів терміном до 14 діб для в‘їзду в Україну
громадянам країн – членів Європейського Союзу, Канади, США, Турецькою
Республікою, Швейцарської Конфедерації та Японії, які прямують з метою
туризму.

Необхідною передумовою отримання реальних економічних ефектів від
туризму та посилення євроінтеграційних процесів в Україні є
лібералізація на взаємній основі формальностей, пов’язаних з подорожами
українських туристів до зарубіжних туристичних країн, насамперед
процедури видачі в’їздних туристичних віз до країн традиційного туризму
зони ЄС.

На фінансування проведених заходів щодо європейської інтеграції на 2004
р. Держтурадміністрацією передбачено біля 70 тис. грн.

З метою створення спільного простору європейського туризму, впровадження
інноваційної моделі розвитку України як туристичної держави, з огляду на
значний туристичний потенціал України, та запобігання негативним
наслідкам для туристичного співробітництва пропонуємо передбачити такі
питання щодо розбудови співпраці України з державами-членами ЄС у галузі
туризму:

1. Відповідно до Державної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004 – 2007 роки затвердженої Указом Президента
України від 13.12.2003 р. № 1433 проведення системної роботи щодо
адаптації туристичного законодавства України до відповідних Директив і
стандартів ЄС, що передбачало б, насамперед, покращення діяльності по
захисту прав українських та іноземних споживачів туристичних послуг,
наближення України до світових стандартів туристичного обслуговування.

Держтурадміністрація особливо зацікавлена у сприянні з боку країн-членів
ЄС щодо врахування у цільових програмах бюджетного фінансування
вищезазначених потреб, у тому числі в плані здійснення моніторингу з
наданням офіційним перекладом Директив та інших правових актів ЄС у
сфері туризму, а також міжнародних стандартів щодо туристичних,
готельних послуг і послуг закладів харчування.

Ми також зацікавлені у наданні методичної допомоги з боку відповідних
структур ЄС і держав-членів ЄС у роботі по гармонізації національного
законодавства у галузі туризму з відповідними міжнародними нормами.

У цьому зв’язку була б бажаною технічна допомога ЄС щодо надання та
перекладу законодавчих актів ЄС у сфері туризму з метою подальшого їх
врахування при підготовці відповідних законопроектів України,
спрямованих на підвищення ефективності туристичної галузі України.

2. Лібералізація прикордонних і митних формальностей для туристів, які
здійснюють подорожі між Україною та державами-членами ЄС, що є для
України генеруючими туристичними ринками.

Продовження з цією метою роботи щодо внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.03.2002 р. № 410, від 28.07.2003 р. № 1168 та
від 13.07.2004 р. № 909 “Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. № 228 “Про порядок
оформлення дозволів для в‘їзду в Україну” через поширення позитивного
досвіду оформлення дозволів для в’їзду в Україну на всі міжнародні
аеропорти України та поступовий перехід до безвізового режиму, зокрема
для громадян країн-членів Європейського Союзу, Канади, США, Турецької
Республіки, Швейцарської Конфедерації та Японії, а також збільшення
термінів дії дозволу до 3-х місяців, що надало б можливості проведення
більш тривалого відпочинку в Україні та здійснення комплексних подорожей
по багатьох регіонах країни, що є туристичними центрами.

3. Сприяння з боку відповідних структур ЄС та держав-членів ЄС
Держтурадміністрації з питань приведення якості туристичних послуг до
міжнародних стандартів, гармонізації системи стандартизації та
сертифікації підприємств туристичної та курортної сфери, що надають
послуги розміщення та харчування в Україні, з нормами ЄС.

4. З метою розширення туристичного співробітництва з державами-членами
ЄС, диверсифікації туристичної пропозиції, підвищення
конкурентоспроможності українського турпродукту сприяння з боку ЄС щодо
залучення інвестицій до розбудови туристичної та курортної
інфраструктури українського туризму, в тому числі транскордонної, а
також створення корпоративних турпродуктів (особливо міжнародних
маршрутів по транскордонних територіях) та їх ефективного маркетингу на
європейському та світовому ринках.

5. Надання фінансової та технічної допомоги з боку ЄС, зокрема, в рамках
Індикативної програми ТАСІS-Україна, туристичній та курортній галузі
України щодо реалізації пріоритетних проектів розвитку туризму в
Україні, у тому числі на регіональному рівні, у галузі сільського
зеленого туризму, малого та середнього туристичного бізнесу,
транскордонного співробітництва, розбудови інфраструктури туризму
впродовж транспортних коридорів, а також інформаційно-рекламного
забезпечення туристичної діяльності, прикладних досліджень туристичної
сфери, популяризації позитивного туристичного іміджу України в світі.

6. Сприяння з боку ЄС у створенні системи підготовки та підвищення
кваліфікації туристичних кадрів України (державних службовців,
працівників туристичних підприємств і готельних господарств, науковців і
викладачів туристичних навчальних закладів) через проходження
відповідного навчання і стажування у спеціалізованих навчальних закладах
держав-членів ЄС. Врахування відповідних потреб Держтурадміністрації в
ході реалізації Державної програми навчання та перепідготовки фахівців у
сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України, а також при
залученні технічної допомоги на впровадження проектів з
адміністративного забезпечення туристичної галузі України, формування
високопрофесійних фахівців туристичної галузі за напрямом
євроінтеграції, в тому числі в апараті Держтурадміністрації.

Враховуючи масштабність євроінтеграційної діяльності в галузі туризму,
доцільно передбачити збільшення чисельності відповідних працівників, у
тому числі які вільно володіють іноземними мовами, і формування
відповідних структурних підрозділів з питань євроінтеграції центральних
і місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму, а також
забезпечення структурних підрозділів з питань євроінтеграції необхідною
оргтехнікою та засобами зв’язку, враховуючи доступ до мережі Інтернет,
та створення відповідних бібліотек.

Необхідно проводити в Україні міжнародні спеціалізовані семінари,
конференції із залученням вітчизняних та іноземних організацій для
вивчення передового досвіду організації туристичної діяльності, освоєння
туристичних ринків, визначення перспектив розвитку новітніх технологій
надання туристичних послуг, формування туристичної стратегії та
стандартів обслуговування, а також брати участь у відповідних заходах за
кордоном.

У цьому зв’язку налагодити систему обміну досвідом на постійній основі з
відповідними структурами ЄС, а також державних органів по туризму
країн-членів ЄС щодо законодавчого та організаційного забезпечення
високопродуктивної туристичної діяльності, зокрема адаптації
національного законодавства в галузі туризму до відповідних Директив ЄС,
організації системи сертифікації в сфері туризму, процедури введення
міжнародних стандартів якості туристичних послуг.

7. Вдосконалення системи забезпечення фінансування євроінтеграційної
діяльності у галузі туризму, передбачивши прийняття бюджетної програми
“Забезпечення міжнародної діяльності Державної туристичної адміністрації
України”, зокрема видатки на:

– адаптацію законодавства України у сфері туризму до директив і
стандартів ЄС;

– розбудову інституційних зв’язків з державами-членами ЄС;

– здійснення підготовки кадрів з питань євроінтеграції центральних і
місцевих органів виконавчої влади в сфері туризму, враховуючи навчання
та стажування у спеціалізованих навчальних закладах держав-членів ЄС;

– проведення в Україні міжнародних спеціалізованих семінарів,
конференцій із залученням вітчизняних та іноземних організацій для
вивчення передового досвіду організації туристичної діяльності, освоєння
туристичних ринків, визначення перспектив розвитку новітніх технологій
надання туристичних послуг, формування туристичної стратегії та
стандартів обслуговування, а також участь у відповідних заходах за
кордоном;

– створення системи пропагування іміджу України як туристичної держави,
ефективного маркетингу українського туристичного продукту на
європейському ринку;

– інтеграцію інформаційної системи туристичної галузі України до
відповідних мереж ЄС.

8. З метою забезпечення міжвідомчої координації євроінтеграційної
діяльності, узгодження її бюджетного фінансування, а також оптимізації
механізмів використання міжнародної технічної допомоги створення
міжвідомчої Робочої групи з євроінтеграції, передбачивши функціонування
підгруп за тематичними напрямками, зокрема туризму.

PAGE

PAGE 18

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019