Реферат на тему:

Сучасні підходи до класифікації інновацій

Управління інноваційною діяльністю сьогодні набуває особливу
актуальність і значення на мікро-, мезо- та макрорівнях. Для ефективного
керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне і більш детальне
вивчення інновацій. Результативність способів і засобів керуючого впливу
визначається класифікацією інновацій, її науковою обґрунтованістю.

Класифікації інновацій надано різними авторами [1, 2, 3, 4, 5], але всі
наявні класифікації дуже суперечливі і не цілком обґрунтовані. Тому дана
проблема вимагає подальшого дослідження.

Класифікація інновацій означає розподіл інновацій на конкретні групи по
визначених класифікаційних ознаках.

Ю. Бажал вважає, що інновації необхідно класифікувати за такими
ознаками: псевдо інновації; покращуючи, базові, локальні, регіональні,
державні, міжнародні; продуктові, технологічні,
організаційно-управлінські, інфраструктурні.

А. Пригожин усі інновації підрозділяє на такі:

— за розповсюдженням — одиничні та дифузні;

— за місцем у виробничому процесі — сировинні, забезпечуючі та
продуктові;

— за спадкоємністю — заміщуючі, скасовуючі, новітні, відкриваючі та
ретровведення;

— за охопленням очікуваної частки ринку — локальні, системні,
стратегічні;

за інноваційним потенціалом та ступенем новизни — радикальні,
комбінаторні та вдосконалюючі. [3]

Класифікація, приведена Л. Водачек, О.Водачковою, припускає чотири
основних види інновацій на підприємстві: інновації продукції; інновації
процесів (технологічних); інновації робочої сили (людського фактора);
інновації управлінської діяльності. [1]

На думку М. Хучека класифікація інновацій залежить від ряду критеріїв, а
одна інновація може бути віднесена до декількох видів. Основними
класифікаційними ознаками являються: оригінальність змін, галузь
народного господарства; масштаби, викликувані інновацією наслідків;
принесена суспільству користь, предмет інновацій. [5]

Р.А. Фатхутдінов підрозділяє інновації: нові у світовому масштабі
(відкриття, винаходи, патенти), нові в країні, галузі, для фірми; а по
частоті застосування виділяє інновації разові і повторювані (дифузія).

У залежності від галузі впровадження інновації в народне господарство
Р.А. Фатхутдінов розрізняє нововведення й інновації, створені у сфері
науки, соціальній сфері і матеріальному виробництві; а по сфері
застосування інновації, на його думку, підрозділяються на інновації для
внутрішнього застосування, а також нововведення для накопичення на фірмі
й в основному для продажу. [4]

4

? ?

?

іляються на реактивні і стратегічні. По типу нововведення й області
застосування інновації підрозділяються на управлінські, організаційні,
організаційно-управлінські, економічні, соціальні, торгові, промислові,
виробничі, технологічні, технічні, матеріально-технічні, правові,
педагогічні, соціальні та інші інновації. За ступенем новизни
розрізнюють новизну у світовому масштабі, у країні чи галузі, на
підприємстві. [2]

Комплексний характер, різноманіття точок зору, широта і масштабність
інновацій, дублювання і віднесення однієї і тієї ж інновації до
декількох видів вимагає розробки узагальнюючої комплексної класифікації
інновацій. На основі вивчення й узагальнення теорії, методології і
систематизації інновацій автором почата спроба представити узагальнену
класифікацію інновацій по різних класифікаційних ознаках (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація інновацій за різноманітними ознаками

Класифікаційні ознаки Наявність або відсутність класифікаційної ознаки у
теорії автора

Ю. Бажал А. Пригожин Л. Водачек,

О. Водачкова М. Хучек Р. А. Фатхутдинов П.Н. Завлін,

А.К. Казанцев

1 2 3 4 5 6 7

псевдо інновації + — — — — —

базові + — — — — —

локальні + + — — + —

регіональні + — — — + +

державні + — — — + +

міжнародні + — — — + +

продуктові + — + — — —

технологічні + — + — — +

технічні — — — + — +

торгові — — — — — +

промислові — — — — — +

виробничі — — — — — +

організаційно-управлінські + — + + — +

економічні — — — + + +

соціальні — — — + + +

інфраструктури! + — — — — —

одиничні — + — — + —

дифузні — + — — + —

сировинні — + — — — —

забезпечуючі — + — — + —

заміщуючі — + — — — —

скасовуючі — + — — — —

новітні — + — — + +

відкриваючі — + — — — —

ретровведення — + — — — —

системні — + — + — —

стратегічні — + — + — +

радикальні — + — — , —

комбінаторні — + — — — —

вдосконалюючі + + — + — —

екологічні — — — + + —

оригінальні — — — + — —

імітуючі — — — + — —

матеріалізовані — — — + + —

На думку автора дана класифікація охоплює широкий спектр різноманітних
інновацій, характеризує їх у більш повному обсязі і різноманітності,
виключає дублювання класифікаційних ознак при систематизації і
класифікації інновацій.

Література:

1. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на
предприятии: Сокр. пер. со слов./ Авт. предисл. В.С. Рапопорт.. М.:
Экономика, 1989.

2. Завлин П.Н., Васильєв А.В. Оценка эффективности инноваций. СПб.:
Изд.дом «Бизнес-пресса», 1998.

3. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия: (социальные
проблемы инноватики). М.: Политиздат, 1989.

4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. М.: ЗАО
«Бизнес-школа «Интел-синтез»,1998.; 5. Хучек М. Инновация на предприятии
и их внедрение. М.: Луч, 1992.

Похожие записи