.

Екзаменаційні тести по менеджменту

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2216 94253
Скачать документ

Екзаменаційні тести по менеджменту

ЗМІСТ

ст.

Загальні відомості 4

1. Правила проходження тестування 5

2. Тестові завдання з дисциплін: 6

2.1. Економіка підприємства 6

2.2. Маркетинг в галузі 18

2.3. Операційний менеджмент 35

2.4. Організація праці менеджера 52

2.5. Основи економічної теорії 69

2.6. Основи зовнішньоекономічної діяльності 79

2.7. Основи менеджменту 95

2.8. Підприємницьке право 110

2.9. Управління персоналом 125

Рекомендована література 143

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На кафедрі менеджменту у виробничій сфері впроваджено систему контролю
знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Створена програма-оболонка „ТЕСТ-МЕНЕДЖЕР” для проходження тестування з
предметів, що винесені на державний екзамен. В даній книзі представлені
питання, розроблені викладачами кафедри, що будуть представлені
студентам для контролю їхніх знань з використанням програми оболонки
„ТЕСТ-МЕНЕДЖЕР”.

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми із запропонованими
відповідями, в яких вибирають правильні з множини вибору (чотири
відповіді, тільки одна з яких є правильною).

Система базових тестових завдань сформована експертним оцінюванням
кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістовні модулі з
комплексу нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній
програмі підготовки спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент
організацій”.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох

компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини

б) 4 відповідей.

Форма подання текстових або графічних тестових завдань повинна
задовольняти певним рекомендаціям діагностів. Запитальна частина
тестового завдання формулюється у стверджувальній або запитальній формі
стисло, чітко, без подвійного тлумачення. Запитальна частина тестового
завдання виділяється великими літерами або активним кольором. Елементи
відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

Тест (добірка тестових завдань кожного варіанта) має включати кількість
тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності
методу вимірювання. Ця характеристика має назву “довжина тесту” і
становить 72 тестових завдання.

Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до
державної атестації дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі
складу кожної з цих дисциплін. Представництво кожної нормативної
дисципліни у кожному варіанті забезпечується пропорційно до обсягу
(кількості кредитів) її вивчення.

Державна комісія фіксує результат комп’ютерного тестування кожного
студента в екзаменаційній відомості.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:

понад 90% правильних відповідей – “відмінно”,

76-90% правильних відповідей – “добре”,

60-75% правильних відповідей – “задовільно”,

менше 60% правильних відповідей – “незадовільно”.

1. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

При проходженні тестування студенту надається 72 хвилини для відповіді
на 72 запитання з 9-ти предметів.

На початку студент повинен вибрати його групу а потім прізвище з
запропонованих списків. Дальше потрібно вибрати дисципліну (у довільному
порядку) і команду „Перейти до питань” Також під час проходження
тестування надається можливість відповідати на запитання у довільному
порядку, тобто можна переходити від питань однієї дисципліни питань
іншої використовуючи команду „Предмети” та „Перейти до питань”. Для
відповіді на запитання потрібно вибрати один правильний варіант
відповіді із 4-х запропонованих варіантів так, щоб біля вибраного
варіанту появилася відповідна відмітка. Після чого натиснути кнопку
“Підтвердити”. Після підтвердження вибору правильної відповіді змінити
вибір буде неможливо. Для завершення тестування потрібно вибрати кнопку
“Завершити тестування” і повідомити викладача. Якщо закінчиться
відведений для тестування час програма автоматично завершить роботу.
відповісти на запитання можна лише один раз, вибравши правильну на ваш
погляд відповідь і натиснувши кнопку “Підтвердити”.

Якщо студент самовільно вийде з програми, закриє вікно результатів
тестування або відкриє іншу програму, автоматично він отримує за екзамен
оцінку „незадовільно” без можливості перездачі.

2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

2.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

УКЛАДАЧ: ДМИТРІВ Д.В.

1. Статутний фонд підприємства включає в себе

а) борги споживачів

б) кредити Нацбанку

в) основні засоби підприємства

г) оборотні засоби підприємства

2. Учасники командитного товариства відповідають за борги

а) у межах належних їм внесків

б) у межах належних їм внесків

в) усім належним їм майном

г) одні учасники – всім майном, решта в межах внесків

3. Первинним ринком, що визначає перспективи розвитку інших, є

а) ринок цінних паперів

б) ринок товарів

в) ринок предметів споживання

г) ринок засобів виробництва

4. Вкажіть методи управління

а) виховні

б) Економічні

в) комплексні

г) усі перераховані

5. Вкажіть методи планування

а) нормативний

б) аналітичний

в) балансовий

г) варіант а і в

6. Валова продукція включає

а) Реалізовану продукцію

б) Товарну продукцію

в) Зміну обсягів незавершеного виробництва

г) варіанти б і в

7. Виробнича програма обґрунтовується

а) Виробничою потужністю

б) Матеріальними ресурсами

в) Трудовими ресурсами

г) усі вірні

8. Норма часу в масовому виробництві містить

а) Допоміжний час

б) Підготовчо-заключний час

в) Основний час

г) Оперативний час

9. Продуктивність праці у вартісному вимірі визначається

а) Сум(Niti/Tж)

б) Сум(Ni/Tж)

в) Сум(NiTi)/Сум(N)

г) Сум(NiЦi)/Tж

10. До основних виробничих фондів відносяться

а) Передавальні пристрої

б) Транспортні засоби

в) будівлі

г) усі вірні

11. Як пов’язані поняття “засоби виробництва” і “виробничі фонди”

а) Поняття “засоби виробництва” ширше за “виробничі фонди”

б) рівнозначні

в) Поняття “виробничі фонди” ширше за “засоби виробництва”

г) Ці поняття не пов’язані

12. Залишкова вартість основних фондів враховує

а) Початкову чи відновну вартість

б) Амортизаційні відрахування

в) Ціну основних фондів

г) варіанти а і б

13. Які показники характеризують ефективність використання основних
фондів

а) Фондоозброєність

б) фондовіддача

в) коефіцієнт змінності

г) усі вірні

14. Коефіцієнт морального зношування визначається

а) А/BПР

б) (BПР – BВІД)/BПР

в) BКР/BПР

г) 1 – (1-KФЗ)(1-KМЗ)

15. Середньорічна вартість основних фондів визначається

а) як середньоарифметична величина

б) Як середньоквадратична величина

в) Як середньохронологічна величина

г) Як середньозважена величина

16. Амортизація це

а) Розмір річних відрахувань у відсотках від балансової вартості

б) Втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП

в) Поступове погашення вартості основних фондів шляхом її перенесення на
собівартість готової продукції

г) зношення фондів, у результаті чого вони перестають задовольняти
поставленим вимогам

17. Виробнича потужність підприємства це:

а) Максимальний випуск продукції у вузькому місці

б) Система адресних завдань по виробництву продукції

в) Максимально можливий річний випуск продукції за наявних
організаційно-технічних умов

г) Максимально можливий річний випуск продукції з використанням
резервного обладнання

18. Чинниками, що впливають на фізичне зношування основних фондів є:

а) Оплата праці

б) Ступінь завантаження фондів

в) Ступінь зношення

г) варіанти б і в

19. Вкажіть джерела формування власних фінансових ресурсів

а) прибуток

б) Кредитні кошти

в) Статутний капітал

г) варіанти а і в

20. Що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності

а) Товарні знаки

б) акції

в) “Ноу-хау”

г) Промислові знаки

21. Вкажіть види нематеріальних ресурсів підприємств

а) вексель

б) Товарні знаки

в) акція

г) Промислова власність

22. Нематеріальні активи оцінюються за:

а) Відновною вартістю

б) собівартістю

в) Залишковою вартістю

г) усі вірні

23. Структура оборотних засобів це:

а) Питома вага кожного елементу в загальному обсязі оборотних засобів

б) Їх склад за елементами

в) Співвідношення окремих елементів у загальній сумі оборотних фондів

г) Співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу

24. До складу оборотних засобів не включають:

а) Тару і паливо

б) верстати

в) сировина і основні матеріали

г) Грошові засоби

25. До складу фондів обігу включають

а) Витрати майбутніх періодів

б) Грошові засоби

в) Товари на складі

г) Варіанти б і в

26. Норма виробничих запасів у днях забезпеченості містить:

а) Підготовчий запас

б) Сезонний запас

в) технологічний запас

г) варіанти а і в

27. Які показники характеризують оборотність оборотних засобів

а) Коефіцієнт використання матеріалу

б) Коефіцієнт оборотності

в) Питома матеріаломісткість

г) Відносна матеріаломісткість

28. Фінансові інвестиції передбачають вкладення капіталу для:

а) Простого відтворення основних фондів

б) Придбання цінних паперів

в) Відшкодування витрат виробництва

г) Простого і розширеного відтворення основних фондів

29. Капітальні вкладення це:

а) Короткострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку

б) Грошові засоби, спрямовані на створення нових основних фондів

в) Грошові засоби спрямовані на реконструкцію діючих фондів

г) варіанти б і в

30. Що є джерелами формування інвестиційних ресурсів

а) Бюджетні асигнування

б) Залучені кошти

в) Власні кошти

г) Варіанти б і в

31. Капітальні вкладення ефективні, якщо:

а) TOK(TH

б) TOK(TH

в) EP

2.2.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗІ УКЛАДАЧ: ЗЯЙЛИК М.Ф. 1. Потреба – це: а) бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності. б) все, що може задовольнити потребу або бажання. в)відчуття людиною нестачі чогось необхідного, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію. г)відчуття бажання та нестачі, того, що може задовольнити людську потребу. 2. Комплекс маркетингу включає: а)дослідження ринку; розподіл продукції та ціну продукції. б)товар, ціну товару, розподіл продукції, просування. в)ціну товару; паблік рілейшнз, перший рівень товару та рекламу. г)товар; ціна, просування та прямий маркетинг. 3.Маркетингове середовище – це: а) сукупність суб’єктів, умов та сил, що діють за межами фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність. б)сукупність суб’єктів, умов та сил, що діють всередині фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність. в)сукупність умов та сил, які сприяють впливу зовнішнього середовища. г)сукупність суб’єктів, умов внутрішнього середовища, які діють всередині фірми. 4.Контактні аудиторії – це: а)групи, що виявляють інтерес до комунікаційної політики фірми і не можуть вплинути на досягнення поставлених цілей. б)групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей. в)окремі групи аудиторій, які у власних інтересах використовують свій вплив. г)засоби масової інформації, які не виявляють інтересу до фірми але можуть вплинути на неї. 5.Найважливішими факторами політико-правового середовища є: а)законодавство; урядову установи. б)стабільність національної валюти; урядові установи. в)темпи інфляції; законодавство. г)урядові установи, стабільність національної валюти. 6.Виробнича концепція фірми у ринковому просторі висуває: а)виробництво та збут продукції; б)виробництво та просування продукції; в)виробництво продукції; г)виробництво та розподіл продукції. 7.Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу вимагає збалансування таких факторів: а)прибуток організацій; врахування інтересів суспільства б)рівень задоволення запитів споживачів; прибуток організацій, врахування інтересів суспільства. в)врахування інтересів суспільства; прибуток організацій, рівень життя споживачів. г)рівень життя покупців, врахування інтересів суспільства. 8.Залежно від цілей обміну, результатів діяльності розрізняють: а)інвестиційний маркетинг; некомерційний маркетинг, комерційний маркетинг. б)комерційний маркетинг; інвестиційний маркетинг. в)некомерційний маркетинг, комерційний маркетинг. г)некомерційний маркетинг, комерційний маркетинг, інноваційний маркетинг. 9.Існують такі форми внутрішнього маркетингу: а)локальний маркетинг; регіональний маркетинг, національний маркетинг. б)регіональний маркетинг; іррегіональний маркетинг, національний маркетинг. в)національний маркетинг; локальний маркетинг, ірраціональний маркетинг. г)ірраціональний маркетинг, локальний маркетинг, національний маркетинг. 10.За територіальною ознакою маркетинг поділяють на : а)внутрішній; зовнішній. б)зовнішній; міжнародний. в)міжнародний; внутрішній. г)внутрішній, зовнішній, міжнародний. 11.Залежно від виду діяльності окремої особистості або організації існує: а)маркетинг організацій; маркетинг окремої особистості (егомаркетинг); соціальний маркетинг. б)маркетинг споживача, соціальний маркетинг. в)маркетинг організацій, егомаркетинг. г)маркетинг окремої особистості, соціальний маркетинг. 12. Залежно від ступеню ринкової орієнтованості фірми та періоду, на який розробляється маркетингова політика фірми, розрізняють: а)стратегічний маркетинг та тактичний маркетинг. б)стратегічний маркетинг, оперативний маркетинг. в)стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, глобальний маркетинг. г)стратегічний маркетинг, глобальний маркетинг. 13. Залежно від попиту існують таки види маркетингу: а) креативний маркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, егомаркетинг, глобальний маркетинг. б)конверсійний, ремаркетинг, протидіючий маркетинг, стимулюючий маркетинг, демаркетинг, креативний маркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг. в)протидіючий маркетинг, глобальний маркетинг, конверсійний маркетинг, де маркетинг, стимулюючий маркетинг, синхромаркетинг. г)конверсійний маркетинг, ремаркетинг, протидіючий маркетинг, синхромаркетинг, креативний маркетинг, егомаркетинг, зовнішній маркетинг. 14.Стратегія маркетингу ґрунтується на аналізі стану підприємства, оцінюванні привабливості ринків і потребує розробки заходів, а саме: а) товарної, цінової, політики розподілу та просування товару. б)товарної та цінової політики. в)політики розподілу та товарної політики. г)товарної політики та політики просування товару. 15.Маркетингові дослідження включають: а)дослідження попиту і пропозиції, вивчення споживачів, аналіз кон’юнктури ринку. б)аналіз та прогнозування ринку, дослідження кон’юнктури ринку, вивчення споживачів. в)аналіз та прогнозування ринку, вивчення споживачів, вивчення конкурентів, вивчення фірмової структури ринку. г)дослідження ринкової структури ринку, співставлення попиту та пропозиції. 16.Заходи щодо просування товарів мають сприяти реалізації маркетингових цілей, до яких належать: а)зміна ціни продукції, виведення інноваційного товару, формування позитивного іміджу фірми, впізнання торгової марки. б)розробка нового товару, розширення кола споживачів, зміна розподілу продукції, зміна іміджу фірми. в)формування позитивного іміджу фірми через забезпечення певного рівня поінформованості щодо цінової політики фірми, виведення нового товару на ринок. г)збільшення обсягу продажу, частки ринку, виведення на ринок нових товарів, формування позитивного іміджу фірми через забезпечення певного рівня поінформованості щодо товару, впізнавання марки. 17.Основна мета комплексного дослідження ринку – а) забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією для прийняття отриманих маркетингових рішень. б)забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією про кон’юнктуру ринку. в)забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією про цінову політику на фірмі. г)забезпечення менеджерів фірми всіх рівнів надійною інформацією про співставлення попиту і пропозиції на ринку. 18. Маркетинг неприбуткових організацій називають ще: а)егомаркетингом. б)політмаркетингом. в)некомерційним маркетингом. г)інноваційним маркетингом. 19.Які основні показники кон’юнктури: а)показники матеріального виробництва, які характеризують пропозицію товарів; показники попиту на товари; ціни. б)показники попиту на товари. в)показники матеріального виробництва. г)показники ціноутворення. 20.Що таке насиченість ринку: а)це показник, який характеризує співвідношення попиту з пропозицією. б)це показник, який характеризує зміну кон’юнктури ринку. в)це показник, який характеризує співвідношення споживачів, які вже придбали товар. г)це показник, який характеризує перспективи зміни попиту (у%) і визначається як відношення кількості покупців, які вже придбали товари, до загальної кількості споживачів. 21.Які Ви знаєте основні методи збирання первинної інформації: а)опитування, експеримент, спостереження, панель. б)анкетування, спостереження, панель. в)опитування, експеримент, анкетування. г)панель, експеримент. 22. З яких частин складається анкета? а)дані про респондента, основна частина. б) Вступ, основна частина, дані про респондента. в)вступ, основна частина. г)дані про респондента, вступ. 23.Індивідуалізований маркетинг – це: а)Маркетинг, який передбачає розробку окремого комплексу маркетингу для кожного споживача. б)Маркетинг, який передбачає розробку окремого комплексу маркетингу для всіх сегментів. в)маркетинг, який передбачає вибір одного або ж декількох сегментів. г)Маркетинг, який оцінює привабливість отриманих сегментів. 24.Які варіанти спеціалізації обираються в разі застосування стратегії диференційованого маркетингу? а)Товарна спеціалізація (один товар пропонується різним ринковим сегментам); б)Сегментна спеціалізація (фірма пропонує всі товари одному сегменту); в)Вибіркова (селективна) спеціалізація (обраним сегментам компанія пропонує різні товари); г)Повне охоплення ринку (фірма пропонує різні товари всі групам споживачів). 25.Що таке стратегія репозиціонування? а)Це стратегія, яка використовується для зміни позицій товару в свідомості споживача (модифікація несприятливого позиціонування). б)Це стратегія, яка використовується для фіксації позиції товару у свідомості споживача. в)Це стратегія, яка використовується для модифікації сприятливого позиціонування. г)Це стратегія, яка використовується для зміни позиції товару в очах конкурентів. 26.Концентрований маркетинг - : а)передбачає відсутність суттєвих різниць між споживачами на ринку. б)припускає звернення фірми до двох і більше сегментів ринку. в)припускає роботу фірми в одному обраному сегменті. г)передбачає звернення до ринку з єдиним комплексом маркетингу. 27.Виділяють три рівні товару, а саме: а)товар за задумом, товар у майбутньому, товар у реальному виконанні. б)товар з підкріпленням, товар у визначеному значенні, товар за задумом. в)товар по задуму, товар по невизначеності, товар з підкріпленням. г)товар за задумом, товар в реальному виконанні, товар з підкріпленням. 28.Які існують методи генерації ідей: а)метод „мозкова атака”, метод хронологічного аналізу. б)метод „мозкова атака”, метод синектики, морфологічний аналіз, метод Дельфі. в)метод „мозкова атака”, метод збору ідей. г)метод „мозкова атака”, метод синектики, метод синергії. 29.Вибір стратегії ціноутворення залежить від: а)місії фірми, сегментації ринку та позиціонування. б)цілей фірми, її маркетингових програм, стратегії на обраному ринку чи його сегменті. в)конкуренції, факторів ціноутворення, етапу ЖЦТ. г)аналізу зовнішніх факторів, попиту, обсягу ринку, етапу ЖЦТ. 30.”Слизькі ціни” – це : а)оплата за новими ставками. б)оплата згідно з контрактом по поточним цінам. в)оплата згідно з контрактом по старим цінам. г)оплата згідно з контрактом по договірним цінам. 31. Критерієм поділу ринку на промисловий і споживчий є: а)кількість споживаних товарів. б)хто купує товари. в)де купуються товари. г)характер споживання придбаних товарів. 32. Попит на промислові товари може бути визначений як: а)постійний, еластичний, похідний. б)нееластичний, парний, первинний. в)вторинний, нееластичний, нестійкий, парний. г)первинний, нееластичний, нестійкий, парний. 33.На підприємствах існують такі структури закупівельних відділів: а)централізовані структури, децентралізовані структури. б)змішані організаційні структури, централізовані структури. в)централізовані, децентралізовані, змішані організаційні структури. г)змішані організаційні структури, децентралізовані структури. 34.Існують основні три типи ситуацій, котрі потребують прийняття рішень про закупівлю: а)закупівля без змін, закупівля задля мінливості нових завдань. б)закупівля з модифікацією, закупівля задля вирішення нових завдань. в)закупівля задля вирішення нових завдань, закупівля з поточними змінами. г)закупівля без змін, закупівля з модифікацією, закупівля для вирішення нових завдань. 35.Ідеальний рівень якості закупівлі – це рівень, який забезпечує: а)найвищі сукупні витрати для забезпечення необхідного рівня якості задоволення потреби. б)найнижчі сукупні витрати для забезпечення необхідного рівня якості задоволення потреби. в)найвищі сукупні витрати для забезпечення необхідного рівня якості закупівлі. г)найнижчі сукупні витрати для забезпечення необхідного рівня якості закупівлі. 36.У манері проведення переговорів можна виділити такі основні напрямки: а)зміцнення позиції своєї сторони. б)послаблення позиції протилежної сторони. в)зміна співвідношення сил у ході переговорів. г)зміцнення позиції сторони, послаблення позицій протилежної сторони, зміна співвідношення сил у ході переговорів. 37.Типи ринкових досліджень: а)прикладні дослідження, функціональні дослідження. б)прикладні дослідження, фундаментальні дослідження. в)прикладні дослідження, експериментальні дослідження. г)прикладні дослідження, управлінські дослідження. 38.Типи маркетингових досліджень: а)дослідницький, пошуковий, експериментальний. б)дослідницький, описово-аналітичний, пошуковий. в)дослідницький, описово-аналітичний, причинно-наслідковий. г)дослідницький, причинно-наслідковий, експериментальний. 39.Основні методи збору первинної маркетингової інформації: а)особисте інтерв’ю, проведення інтерв’ю з експертами. б)особисте інтерв’ю, інтерв’ю телефонне, інтерв’ю з декількома респондентами. в)особисте інтерв’ю, телефонне інтерв’ю, поштове інтерв’ю. г)особисте інтерв’ю, проведення групових інтерв’ю, поштове інтерв’ю. 40.М.Портер виділяє 5 основних факторів, які впливають на привабливість ринкових сегментів: а)наявні конкуренти, потенційні конкуренти, наявність взаємозамінних товарів, споживачі та постачальники. б)наявні конкуренти, потенційні конкуренти, контактні аудиторії, споживачі, посередники. в)наявні конкуренти, потенційні конкуренти, посередники, постачальники, контактні групи. г)наявні конкуренти, потенційні конкуренти, взаємозамінні товари, маркетингові посередники, споживачі. 41.До основних типів конкурентних стратегій фірми на ринку відносяться: а)стратегія лідера, матриця Ансоффа, стратегія наслідування лідера. б)стратегія лідера, стратегія виклику лідера, матриця Бостон Консалтинггруп, стратегія наслідування лідера. в)стратегія лідера, SWOT-аналіз, захвату ринкової ніші, Ансоффа. г)стратегія лідера, стратегія виклику лідера, стратегія наслідування лідера, стратегія захвату ринкової ніші. 42.Якщо компанії не вдається ефективно здійснити стратегію виклику лідера, то вона приймає стратегію: а)наслідування лідера. б)захвату ринкової ніші. в)упереджуючої оборони. г)контроборони. 43.У практиці ринкового господарювання розрізняють два методи пошуку ринкової ніші: а)пошук горизонтальної ринкової ніші, пошук інтерактивної ринкової ніші. б)пошук ірраціональної ринкової ніші, пошук вертикальної ринкової ніші. )пошук вертикальної ринкової ніші, пошук горизонтальної ринкової ніші. г)пошук інтерактивної ринкової ніші, пошук вертикальної ринкової ніші. 44.Позиціонування – це засіб: а)оцінки товару з боку споживачів у порівнянні з товарами конкурентів. б)оцінки товару з боку постачальників у порівнянні з товарами постачальників. в)оцінки товару з боку конкурентів у порівнянні з товарами конкурентів. г)оцінки товару з боку виробників у порівнянні з товарами конкурентів. 45.Якщо фірма бажає постійно задовольняти потреби споживачів, тоді необхідно: а)постійно викликати зміни у ціновій політиці фірми. б)постійно викликати зміни у політиці розподілу фірми. в)постійно викликати зміни у товарній пропозиції фірми. г)постійно викликати зміни у політиці просування фірми. 46.У процесі планування товарного асортименту фірма повинна застосовувати такі стратегічні підходи: а)недиференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу, сегментації товару. б)масового маркетингу, товарно-диференційованого маркетингу, цільового маркетингу. в)недиференційованого маркетингу, товарно-диференційованого маркетингу, сегментації товару. г)концентрованого маркетингу, цільового маркетингу, товарно-диференційованого маркетингу. 47.З погляду перспективності вартість товару на ринку є: а)ціною продавця. б)ціною продавця + витрати на оформлення замовлення. в)ціною продавця + витрати на транспортування, встановлення, оформлення замовлення + складські витрати. г)ціною продавця з урахуванням кількісних знижок, які можуть бути надані. 48.Яке із поданих тверджень відносно ціноутворення на промисловому ринку є найточнішим: а)постачальнику з найнижчою ціною гарантується успіх на промисловому ринку. б)різні сегменти промислового ринку однаково реагують на зміни цін на промислові товари. в)покупці на промисловому ринку дуже чутливі до ціни при купівлі промислового обладнання. г)покупці на промисловому ринку можуть зіткнутися з тим, що, купуючи товар за найнижчою ціною, вони можуть понести найбільші витрати у майбутньому. 49.Покупець на промисловому ринку, ґрунтуючись на витратах на підтримку товару на період життєвого циклу, при купівлі розливного обладнання буде спиратися на: а)витрати на утримання обладнання. б)енергетичні витрати. в)витрати на обслуговування обладнання. г)усе вище перераховане. 50.Яка стадія життєвого циклу товару найбільш ризикована і дорога: а)розробки та впровадження. б)зростання. в)зрілість. г)спад. 51.Які із зазначених нижче визначень краще відображають суть маркетингової стратегії: а)розв’язання проблем і прийняття рішень. б)збільшення обсягів реалізації товарів і поліпшення управління. в)підвищення якості продукції і зниження цін. г)орієнтація на споживача і прибутковий продаж. 52.Перепозиціонування товару необхідне: а)у разі підвищення інтенсивності конкуренції. б)у разі досягнення продуктом стадії спаду. в)у період впровадження товару. г)для кращого впізнавання товару на полицях магазинів. 53.Використання упаковки може призводити до таких негативних наслідків: а)виснажуються природні ресурси. б)відбувається зростання цін. в)не справджуються сподівання. г)всі наведені вище фактори. 54.Яка із ситуацій не відтворює стратегію „збирання вершків”: а)використовується на останній стадії життєвого циклу товару. б)ефективно сегментує ринок за критерієм прибутків. в)є захисною властивістю проти помилок у ціноутворенні. г)утримує попит у відповідності з виробничою необхідністю фірми. 55.Визначення маркетингу містить в собі всі перераховані елементи, крім: а)максимізації прибутків. б)створення собівартості. в)урахування суспільних цінностей. г)створення цільового ринку. 56.Які з перерахованих факторів впливають на прийняття рішень і є зовнішніми: а)ранг керівника. б)природа продукту. в)ціна продукту. г)нормативна законодавча база. 57.Що з перерахованого нижче найбільшою мірою сприяє ринковому успіху продукту: а)перевага продукту. б)ефективна реклама. в)усі фактори. г)жоден із них. 58.У яких випадках споживачі частіше користуються прихильністю до марки: а)придбання дорогих товарів. б)покупка імпульсивних товарів. в)придбання промислових товарів. г)покупка недорогих товарів. 59.Якщо ви хочете здійснити тимчасове зниження цін, то кращою стратегією буде: а)знизити ціни на існуючі товари, а не на нові марки. б)знизити ціни у період найвищого попиту. в)вдатися до частих знижок. г)нічого з перерахованого. 60.Стратегія „збирання вершків” найбільш ефективна на: а) стадії розробки та впровадження товару. б)стадії зросту товару. в)стадії зрілості товару. г)стадії спаду товару. 61.Яке з тверджень про ринкову сегментацію неправильне: а)ця концепція орієнтована на споживачів. б)це спосіб зниження маркетингових витрат. в)це відображення того, що ринок складається з декількох кривих попиту. г)жодне із тверджень. 62.Які види діяльності входять в перелік обов’язків менеджера по розробці нових продуктів: а)складання планів маркетингу. б)вироблення стратегії реклами. в)розробка бюджету. г)всі види. 63.Які демографічні зміни негативно впливають на виробництво одягу: а)збільшення частки людей похилого віку. б)збільшення кількості працюючих жінок. в)збільшення кількості випускників шкіл. г)збільшення кількості новонароджених. 64.Які риси товару найважче рекламувати у маркетинговій стратегії: а)дизайн. б)колір. в)марку. г)якість. 65.Які з перерахованих видів діяльності лежать поза сферою маркетингу: а)контроль запасів. б)складське господарство. в)планування продукту. г)жоден із них. 66.Що з перерахованого найбільше сприяє успіху продукту: а)переваги продукту. б)ефективна реклама. в)маркетингові переваги. г)усі фактори. 67. Стратегія диференціації - а) полягає в тому, що фірма виробляє один вид товару і працює в одному вибраному напрямку. б)полягає в тому, що фірма виробляє різноманітні види товару, які розрізняються своїми споживчими властивостями, якістю, ціною. в)спрямована на забезпечення конкурентоспроможності за рахунок більш низьких витрат на виробництво товарів. г)полягає в тому, що фірма виробляє різноманітні товари, які схожі своїми споживчими властивостями. 68.Методи, які використовуються для розробки стратегії фірми: а)матриця Бостонської консалтингової групи, матриця Дженерал Електрик, матриця Ансоффа, матриця PIMS, стратегічна модель М.Портера. б)матриця Бостонської консалтингової групи, глобальні маркетингові стратегії, синергічного ефекту. в)матриця PIMS, матриця конкурентних переваг, матриця Дженерал Електрик, стратегічна модель М.Портера. г)матриця Ансоффа, матриця синергічного ефекту, глобальних маркетингових стратегій, стратегічна модель М.Портера. 69.Характерною особливістю послуг є: а)незмінність. б)відчутність. в)нездатність до зберігання. г)всі відповіді вірні. 70.Маркетинг-мікс є низкою завдань, згрупованих під заголовками: а)товар, ціна, місце, просування. б)товар, ціна, дистрибуція, просування. в)послуга, ціна, розподіл, просування. г)всі відповіді вірні. 71.Методи прогнозування попиту на послуги: а) статистичні, засновані на трендових і факторних моделях. б)методи аналогії, які ґрунтуються на подібності між об’єктами, що аналізуються. в)методи експертизи, які свідчать про те, що на основі думок фахівців певної галузі можна побудувати адекватну картину майбутнього розвитку реалізації послуг. г)статистичні методи, методи аналогії і методи експертизи. 72.Послуги з бізнес-консалтингу прийнято ділити на такі групи: а)управлінське, фінансове, юридичне консультування. б)маркетинг, управління виробництвом, розробка фінансових стратегій. в)маркетингове управління, фінансове та юридичне консультування. г)всі відповіді вірні. 73.Інвестиційний консалтинг – це: а)надання послуг з пошуку інвесторів. б)консультування інвесторів. в)інженерно-консультаційні послуги зі спорудження об’єктів та їх експлуатації. г)всі відповіді невірні. 74.Компанії використовують кілька альтернативних диверсифікаційних стратегій: а)конгломеративна диверсифікація, вертикальна диверсифікація, горизонтальна диверсифікація. б)технологічна диверсифікація, горизонтальна диверсифікація, конгломеративна диверсифікація. в)вертикальна диверсифікація, горизонтальна диверсифікація, змішана диверсифікація. г)технологічна диверсифікація, змішана диверсифікація, конгломеративна диверсифікація. 75.Розрізняють такі основні якісні типи ризиків: а)ризики володіння, ризики діяльності, ризики розрахунків. б)ризики володіння, які стосуються майна і власності. в)ризики діяльності, які пов’язані з поточною діловою активність фірми. г)ризики розрахунків, які виникають при проведенні міждержавного руху фінансів. 76.Які сфери діяльності підприємства охоплює логістика: а)сферу виробництва. б)сферу матеріально-технічного забезпечення. в)сферу збуту. г)всі відповіді вірні. 77.Яку стратегію просування товару на ринок обрала фірма, якщо вона проводить потужну рекламну кампанію на телебаченні: а)стратегію „проштовхування”. б)стратегію „притягування”. в)стратегію лідера. г)стратегію „широкого проникнення на ринок”. 78.Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт: а)реклама. б)персональний продаж. в)стимулювання збуту. г)”паблік рілейшнз”. 79.Стимулювання збуту як складова комунікаційного комплексу спрямована насамперед на: а)інформування потенційних покупців про товар. б)нагадування споживачам про товар. в)прискорення і посилення зворотного реагування ринку. г)зменшення кількості споживачів даного товару. 80.До якого елемента системи маркетингових комунікацій належить встановлення і підтримання зв’язків із пресою: а)реклама. б)персонального продажу. в)стимулювання збуту. г)”паблік рілейшнз”. 81.Ефективність якої складової системи маркетингових комунікацій найкраще піддається оцінці: а)реклама. б)персонального продажу. в)стимулювання збуту. г).”паблік рілейшнз”. 82.Розроблення рекламної стратегії охоплює: а)створення рекламного звернення. б)розроблення концепції товару. в)визначення цільової аудиторії. г)всі відповіді вірні. 83.Найвища вибірковість аудиторії є перевагою: а)реклами на телебаченні. б)прямої поштової реклами. в)зовнішньої реклами. г)газетної реклами. 84.Які рекламні мотиви краще використовувати при рекламуванні електродвигунів у спеціалізованих виданнях: а)раціональні. б)емоційні. в)моральні. г)всі відповіді вірні. 85.Аналіз господарського „портфеля” підприємства проводиться для: а)оцінювання фінансового стану фірми. б)виявленні можливих маркетингових небезпек та можливостей, що відкриваються перед фірмою. в)оцінювання рентабельності всіх підрозділів фірми та прийняття рішення щодо їх подальшого розвитку. г)всі відповіді невірні. 86.Розширення діяльності підприємства через узяття під контроль або приєднання до нього інших підприємств належить до: а)інтенсивного розвитку. б)інтеграційного розвитку. в)диверсифікації. г)інтернаціоналізації. 87.Які з перелічених планів входять у план маркетингу: а)план виробництва. б)план випуску товарів. в)план випуску конкуруючих товарів. г)план ринкової діяльності суміжних фірм. 88.Яка з наведених далі оргструктур маркетингу на практиці реалізують у матричній формі: а)функціональну-ринкову організацію маркетингу. б)функціональну-товарну організацію. в)товарно-ринкову організацію маркетингу. г)товарно-функціональну організацію маркетингу. 89.Хто здійснює контроль за прибутковістю на підприємстві: а)керівники відділів. б)зовнішні фактори. в)ревізор маркетингу. г)контролер маркетингу. 90.Стратегічний контроль на підприємстві здійснюють за допомогою: а)ревізії маркетингу. б)оцінки рентабельності в розподілі по конкретних товарах та ринках. в)фінансового контролю г)управлінського контролю. 91.Маркетинг починається з: а)розроблення і виробництва товару. б)дослідження ринку та потреб споживачів. в)інформаційної рекламної кампанії. г)стимулюючих рекламних акцій. 92.Термін „комплекс маркетингу” включає: а)товар, дослідження ринку, збут, просування. б)дослідження ринку, ціноутворення, товар, розподіл. в)ціноутворення, методи збуту, стратегічне планування, просування. г)товар, ціна, методи розподілу та просування. 93.Основні сили, які діють у макросередовищі підприємства – це: а)сили, які безпосередньо не стосуються підприємства. б)сили, які безпосередньо стосуються основних конкурентів. в)сили, які безпосередньо стосуються підприємства. г)сили, які безпосередньо стосуються конкурентів і постачальників. 94.Основні типи конкурентів, які треба враховувати в ринковій діяльності: а)товарно-родові конкуренти. б)марки-конкуренти. в)товарно-видові конкуренти. г)усі раніше перелічені. 95.Основна функція банку моделей аналітичної системи маркетингу – це: а)обробка статистичних даний. б)допомога менеджеру з маркетингу у прийнятті маркетингових рішень. в)збирання статистичних даних. г)допомога менеджеру зібрати бази даних. 96.Які „польові” методи дослідження ринку використовують фахівці з маркетингу: а)вибірковий продаж. б)пробний продаж товару. в)аналіз довідкової літератури. г)усі раніше перелічені. 97.Основні недоліки первинної маркетингової інформації: а)можлива наявність застарілих даних. б)можлива відсутність необхідних даних через нечіткість методології проведеного дослідження. в)збирання даних може забрати багато часу та коштів. г) можливість отримання суперечливих даних. 98.Фактори, які впливають на купівельну поведінку індивідуального покупця: а)комплекс маркетингу. б)організаційні фактори. в)психографічні фактори. г)географічні фактори. 99.Стратегію масового маркетингу при виході на цільовий ринок недоцільно використовувати, якщо: а)підприємство розглядає весь ринок як цільовий. б)споживачі на ринку мають різноманітні потреби. в)споживачі на ринку мають однорідні потреби. г)підприємство може забезпечити задоволення потреб усіх споживачів на ринку. 100.Якість і конкурентоспроможність товару – це: а) найвищий у світі рівень якості товару. б)здатність товару конкурувати на світовому ринку. в)здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу. г)найнижча собівартість цього товару. 2.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ УКЛАДАЧ: ГЕВКО І.Б. 1. Товар від послуги відрізняється тим, що а) Він не є відчутним на дотик б) Його перепродаж неможливий в) Його можна продемонструвати перед продажем г) Він не існує до моменту продажу 2. Продуктивність визначається як відношення а) Якості до конкурентноздатності б) Виробленої продукції (послуг) до затрат на її виробництво в) Затрат на виробництво продукції (послуг) до самої продукції г) Якості виконання технологічних процесів 3. Конкурентноздатність – це а) Якість виходів системи б) Ринкова вартість виходів системи ділена ринкову вартість входів в) Виражена компетентність фірми, її вміння робити щось краще від конкурентів г) Якість продукції 4. Операційна система складається із а) Підсистем планування і контролю, перетворення та забезпечення б) Підсистем перетворення та забезпечення в) Підсистем планування і контролю та перетворення г) Підсистем перетворення та забезпечення 5. В операційному менеджменті до стратегічного рішення відносять рішення по а) Розробці товару б) Оперативному плануванню в) Аналізу зовнішнього середовища г) Просуванню товару 6. При прийнятті рішень в умовах невизначеності а) Існує 100% ймовірність появи кожної альтернативи б) Існує 10% ймовірність появи кожної альтернативи в) Існує 1% ймовірність появи кожної альтернативи г) Не існує певної ймовірності появи кожної альтернативи 7. При прийнятті рішень в умовах визначеності а) Існує 100% ймовірність появи кожної альтернативи б) Існує 10% ймовірність появи кожної альтернативи в) Існує 1% ймовірність появи кожної альтернативи г) Не існує певної ймовірності появи кожної альтернативи 8. При прийнятті рішень в умовах ризику а) Існує 100% ймовірність появи кожної альтернативи б) Існує 10% ймовірність появи кожної альтернативи в) Існує певна ймовірність появи кожної альтернативи г) Не існує певної ймовірності появи кожної альтернативи 9. До життєвого циклу товару не відносять стадію а) Дослідження і проектування б) Нарощування виробництва і реалізації в) Стабільного випуску та збуту г) Ремонту та модернізації 10. До стадій конструкторської підготовки виробництва не відносять розробку а) Технічного завдання б) Технічної пропозиції в) Технологічних процесів виготовлення виробів г) Технічного проекту 11. До основних завдань при проектуванні виробу не відносять а) Зменшення його складності б) Покращення безпеки в) Збільшення частки уніфікованих частин г) Збільшення частки оригінальних частин 12. Економічна оцінка конструкції виробу не включає а) Розширення функціональних характеристик б) Зменшення собівартості в) Скорочення витрат на експлуатацію г) Зменшення габаритів і ваги 13. До основних вимог до якості нового виробу не відносять а) Забезпечення високого технічного рівня на всіх стадіях розробки б) Забезпечення витрат на утримання і обслуговування в) Перевірку на патентну чистоту та патентоспроможність г) Конструктивну наслідуваність 14. На якість виробу найбільший вплив мають а) Відповідність обладнання технологіям виготовлення б) Кількість компонентів в) Скорочення витрат на експлуатацію г) Відповідь 1 і 2 15. Основним завданням вартісного аналізу є а) Пошук можливого скорочення витрат на виготовлення виробу без зниження його цінності б) Пошук можливого скорочення витрат на виготовлення виробу із розширенням його функціональних можливостей в) Пошук можливого скорочення витрат на виготовлення виробу із зниження його цінності г) Виявлення резервів виробничої системи 16. При проектуванні операційної системи в сфері послуг не враховують а) Потребу клієнтів у відносно невеликих обсягах послуг б) Розташування клієнтів і конкурентів в) Потребу клієнтів у високій диференціації послуг г) Обов’язковість створення служби з ремонту та обслуговування 17. Одиничному типу виробництва не притаманно а) Використання універсального обладнання б) Використання спеціального обладнання в) Використання працівників високої кваліфікації г) Низький рівень завантаження обладнання 18. Масовому типу виробництва не притаманно а) Використання універсального обладнання б) Використання спеціального обладнання в) Використання працівників низької кваліфікації г) Високий рівень завантаження обладнання 19. Серійному типу виробництва не притаманно а) Використання спеціального обладнання з певним числом функцій б) Використання спеціального обладнання в) Використання працівників середньої кваліфікації г) Середній рівень завантаження обладнання 20. Завантаження обладнання до 25% притаманне а) Одиничному виробництву б) Серійному виробництву в) Крупносерійному виробництву г) Масовому виробництву 21. Великі обсяги незавершеного виробництва притаманні а) Одиничному виробництву б) Серійному виробництву в) Крупносерійному виробництву г) Масовому виробництву 22. Швидке переміщення предметів праці в процесі виробництва притаманно а) Одиничному виробництву б) Серійному виробництву в) Крупносерійному виробництву г) Масовому виробництву 23. При виборі місця розташування підприємства впливу не мають а) Обмежуючі норми на розвиток промислової зони б) Розмір, конфігурація та інші технічні аспекти площадки в) Наявність переважних видів транспорту г) Розвиток науково-технічного прогресу 24. До основних факторів мікрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці б) Обмежуючі норми на розвиток промислової зони та сумісність розташування організації із суміжними об’єктами в) Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, комплектуючих г) Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 25. До основних факторів мікрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці б) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки в) Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, комплектуючих г) Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 26. До основних факторів мікрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, комплектуючих г) Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 27. До основних факторів мікрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці б) Місце розташування конкурентів в) Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, комплектуючих г) Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 28. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 29. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Політичну стабільність та розвиток демократії в країні б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 30. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, комплектуючих б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 31. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Демографічні та економічні, які впливають на розвиток основних ринків збуту б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 32. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Податкову політику і стимулювання економічного розвитку б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 33. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Наявність і вартість енергетичних і водних ресурсів, а також розташування в кліматичному поясі б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 34. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Фінансовий і економічний розвиток та стабільність в країні б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 35. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Вартість земельної ділянки та будівництва б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 36. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Питання захисту навколишнього середовища б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 37. До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять а) Умови проживання та відпочинку б) Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не відповідати характеру підприємства в) Місце розташування конкурентів г) Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 38. При децентралізованому розташуванні а) Легше добитись від постачальників знижок б) Не відбувається дублювання окремих управлінських функцій (робота з кадрами, закупки тощо) в) Об’єктами легше управляти г) Легше впроваджувати великі проекти 39. При централізованому розташуванні а) Легше здійснювати перехід на випуск нової продукції б) Не відбувається дублювання окремих управлінських функцій (робота з кадрами, закупки тощо) в) Спрощується управління об’єктами г) Зменшується залежність від політичних та індустріальних сил 40. Виробнича потужність – це а) Максимально можливий вихід системи за певний період б) Відношення річного випуску продукції до середньорічної потужності в) Продуктивність найбільш продуктивного обладнання г) Енергетична спроможність обладнання 41. Фондовіддача визначається як відношення а) Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період б) Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції в) Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної продукції 42. Фондомісткість визначається як відношення а) Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період б) Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції в) Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної продукції 43. Фондовіддача активної частини визначається як відношення а) Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період б) Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції в) Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної продукції 44. Фондомісткість активної частини визначається як відношення а) Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період б) Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції в) Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної продукції 45. Фондоозброєність основними фондами визначається як відношення а) Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції б) Вартості основних виробничих фондів в розрахунку на одного працюючого в) Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Вартості активної частини основних виробничих фондів в розрахунку на одного працюючого 46. Технічна озброєність праці визначається як відношення а) Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції б) Вартості основних виробничих фондів в розрахунку на одного працюючого в) Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Вартості активної частини основних виробничих фондів в розрахунку на одного працюючого 47. Фондомісткість продукції розуміють як а) Вартості активної частини основних виробничих фондів в розрахунку на одного працюючого б) Відношення вартості основних виробничих фондів в розрахунку на одного працюючого в) Відношення товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих фондів за певний період г) Обернену величину до фондовіддачі 48. Шахову відомість вантажопотоків складають для а) Визначення завантаження цехів та дільниць б) Мінімізації транспортних витрат в) Побудови маршрутів руху пішоходів г) Визначення потреби в транспортерах 49. Вартісний аналіз служить для а) Скорочення тривалості циклу «замовлення – реалізація» б) Покращення дизайну та якості виробу в) Пошуку можливого скорочення витрат на виготовлення виробу г) Визначення завантаження цехів та дільниць 50. Технологічній формі спеціалізації притаманно а) Розташування на дільниці однотипного обладнання б) Створення предметно-замкнутої дільниці чи потокової лінії з розташуванням всього необхідного обладнання для виготовлення виробу в) Компонування обладнання по мірі надходження в цех г) Використання принципів масового виробництва 51. Предметній формі спеціалізації притаманно а) Розташування на дільниці однотипного обладнання б) Створення предметно-замкнутої дільниці чи потокової лінії з розташуванням всього необхідного обладнання для виготовлення виробу в) Компонування обладнання по мірі надходження в цех г) Використання принципів одиничного виробництва 52. Рентабельність продукції визначають, як а) Відношення доходу від її реалізації до її собівартості б) Відношення доходу від її реалізації до середньорічної вартості основних виробничих фондів в) Відношення прибутку від її реалізації до середньорічної вартості основних виробничих фондів г) Відношення прибутку від її реалізації до її собівартості 53. Кадрове планування не повинно визначати а) Скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де будуть використовуватись в організації б) Як можна залучити потрібний і звільнити зайвий персонал в) Як найкраще використати персонал у відповідності до його здібностей г) Як краще використати виробничий потенціал організації 54. До управління трудовими ресурсами не включають етап а) Планування ресурсів б) Розробки плану виробництва в) Набору персоналу г) Етап відбору персоналу 55. До системи економічних стимулів не включають а) Оплати за тарифними ставками та окладами б) Доплати та компенсації в) Виплати по страхуванню г) Премії 56. Кваліфікаційний розподіл праці здійснюється на підставі а) Розподілу робіт за складністю, точністю, ступенем підготовки виконавця б) Виділення окремих виробничих функцій в) Розчленування виробництва на стадії г) Відповідності конкретному типу виробництва 57. Норма часу - це а) Регламентований час виконання певного обсягу робіт б) Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю часу в) Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу г) Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником 58. Норма виробітку - це а) Регламентований час виконання певного обсягу робіт б) Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю часу в) Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу г) Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником 59. Норма обслуговування - це а) Регламентований час виконання певного обсягу робіт б) Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю часу в) Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу г) Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником 60. Норма керування - це а) Регламентований час виконання певного обсягу робіт б) Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю часу в) Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу г) Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником 61. Норма чисельності - це а) Регламентований час виконання певного обсягу робіт б) Кількість працівників, необхідних для виконання певного обсягу робіт в) Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу г) Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником 62. До норми часу не включають а) Підготовчо-заключний час б) Оперативний час в) Час на обслуговування робочого місця г) Час перерв, викликаний порушенням трудової дисципліни 63. До норми часу не включають а) Підготовчо-заключний час б) Оперативний час в) Час технічного обслуговування робочого місця г) Час нерегламентованих перерв 64. Машинний час - це а) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини під наглядом робітника б) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини при прямій участі робітника в) Час, який витрачається на зміну предмета праці без будь-якої допомоги машини г) Час, який витрачається на зміну предметів праці, які містяться в апараті, під наглядом робітника 65. Машинно-ручний час - це а) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини під наглядом робітника б) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини при прямій участі робітника в) Час, який витрачається на зміну предмета праці без будь-якої допомоги машини г) Час, який витрачається на зміну предметів праці, які містяться в апараті, під наглядом робітника 66. Апаратурний час - це а) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини під наглядом робітника б) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини при прямій участі робітника в) Час, який витрачається на зміну предмета праці без будь-якої допомоги машини г) Час, який витрачається на зміну предметів праці, які містяться в апараті, під наглядом робітника 67. Ручний час - це а) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини під наглядом робітника б) Час, який витрачається на зміну предмета праці робочою частиною машини при прямій участі робітника в) Час, який витрачається на зміну предмета праці без будь-якої допомоги машини г) Час, який витрачається на зміну предметів праці, які містяться в апараті, під наглядом робітника 68. До стратегій агрегатного планування не відносять а) Управління рівнем запасів б) Зміну чисельності працівників шляхом найму та звільнення в) Вирівнювання темпів виробництва шляхом використання понаднормового часу або часу простою г) Пришвидшену розробку виробів 69. До стратегій агрегатного планування не відносять а) Використання тимчасово найнятих працівників б) Зміну чисельності працівників шляхом найму та звільнення в) Вирівнювання темпів виробництва шляхом використання понаднормового часу або часу простою г) Планування інвестиційної діяльності 70. До стратегій агрегатного планування не відносять а) Субпідряд б) Зміну чисельності працівників шляхом найму та звільнення в) Вирівнювання темпів виробництва шляхом використання понаднормового часу або часу простою г) Створення нових виробничих потужностей 71. Затримка виконання замовлення має місце при використанні стратегії а) Управління рівнем запасів б) Формування портфеля відкладених замовлень в) Використання праці тимчасово найнятих працівників г) Використання субконтрактів 72. При управлінні запасами враховуються наступні витрати а) Вартість предметів закупівлі б) Витрати на зберігання в) Витрати на зберігання, витрати на переналадку і вартість предметів закупівлі г) Витрати на оформлення замовлень, зберігання, витрати на переналадку, витрати на відсутність запасів і витрати на вартість предметів закупівлі 73. Основний час – це а) Час, упродовж якого здійснюються допоміжні операції, які забезпечують виконання основного прийому б) Час, упродовж якого відбувається основний (технологічний) процес в) Час, який витрачається на догляд за робочим місцем протягом певної роботи або робочої зміни г) Час прибирання робочого місця 74. Змінний об’єм виробництва при постійній чисельності робочої сили передбачає а) Постійність об’єму випуску продукції незалежно від коливань попиту б) Змінний об’єм випуску продукції в залежності від попиту при використанні понаднормової праці та неповного робочого дня в) Найм і звільнення робітників у відповідності до зміни об’єму виробництва г) Використання субпідряду 75. Технологічний розподіл праці здійснюється на підставі а) Виділення виробничих функцій б) Розчленування виробництва на стадії (заготівельну, обробну, складальну), технологічні процеси та операції в) Поділу за різною складністю, точністю робіт, різним ступенем відповідальності за їх виконання, різними вимогами, які ставляться до підготовки виконавця г) Аналізу виробничих втрат 76. Субпідряд використовується якщо а) Є достатній рівень запасів продукції б) Проходить вирівнювання темпів виробництва шляхом використання понаднормового часу або часу простою в) Виробнича система не може виконати власними силами замовлення г) Проходить найм та звільнення працівників 77. Суміщення професій передбачає а) Виконання робітником функцій і (або) робіт, які стосуються різних професій б) Виконання робітником робіт різної складності, точності, різної ступені відповідальності в) Обслуговування одним або групою робітників одночасно декількох верстатів, виконуючи ручні прийоми на кожному з них у період автоматичної роботи решти верстатів г) Використання принципів багатоверстатного обслуговування 78. Різниця між системами управління запасами з фіксованою величиною і фіксованим часом поповнення полягає в тому, що в першій системі запаси замовляються а) Через визначений проміжок часу у відповідне місце б) Коли вони потрібні в) Коли запаси зменшуються до рівня повторного замовлення г) Через рівні проміжки часу 79. До виробничих запасів на підприємстві відносять а) Сировину б) Комплектуючі в) Обладнання г) Незавершене виробництво 80. У виробництві запаси не використовують для а) Підтримання незалежності виконання операцій б) Задоволення відхилення в попиті в) Наданню гнучкості плануванню виробництва г) Захисту від корозії 81. У виробництві запаси не використовують для а) Підтримання незалежності виконання операцій б) Задоволення відхилення в попиті в) Забезпечення гарантії в постачанні сировини г) Крадіжок працівниками 82. У виробництві запаси не використовують для а) Підтримання незалежності виконання операцій б) Захисту від інфляції в) Наданню гнучкості плануванню виробництва г) Захисту від переналадок 83. АВС-планування і класифікація запасів служить для а) Градації запасів по важливості або грошовому обсягу б) Проведення обліку запасів в) Аналізу чутливості попиту г) Термінової поставки запасів 84. При використанні системи управління запасами «точно-вчасно» відсутні витрати на а) Транспортну доставку б) Здійснення замовлень в) Оплату за їх вартість г) Переналадку 85. Резервний фонд в управлінні запасами створюють для а) Задоволення потреб у відхиленні попиту б) Здійснення замовлень в) Оплати за їх вартістю г) Переналадок 86. Витягуюча система оперативно-виробничого планування відрізняється від виштовхуючої системи тим, що а) В першій системі вироби з операції на операцію передаються лише при наявності потреби в них б) В першій системі вироби з операції на операцію передаються хаотично в) В першій системі вироби з операції на операцію передаються незалежно від спроможності їх прийняти г) В першій системі вироби з операції на операцію передаються згідно встановленого графіка 87. «Вузькі місця» на виробництві усувають для а) Збільшення пропускної здатності системи б) Підвищення стійкості системи в) Підвищення якості продукції г) Покращення системи обслуговування виробництва 88. «Петля якості» передбачає охоплення системою якості наступних етапів а) Маркетинг, проектування і розробка продукту, матеріально-технічного постачання, підготовки та розробки виробничих процесів б) Виробництва, контролю, проведення випробувань і обстежень, пакування та зберігання, реалізації в) Монтажу та експлуатації, технічного обслуговування та утилізації г) Усіх раніше перерахованих 89. Паралельний метод переходу на випуск нової продукції передбачає освоєння виробництва нового виду продукції а) Відразу після завершення випуску старого виду продукції б) Одночасно із випуском старих виробів на резервних дільницях в) Одночасно із випуском старих виробів в основному виробництві г) Будь-коли 90. Міжнародний стандарт ISO 9002 – це а) “Загальне управління якістю і стандарти забезпечення якості” б) “Модель забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні” в) “Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтажі” г) “Модель забезпечення якості при остаточному контролі та випробуванні 91. Високі об’єми незавершеного виробництва притаманні … системі оперативного планування виробництва а) Виштовхуючій б) Витягуючій в) Стратегічній г) Агрегатній 92. Послідовний метод переходу на випуск нової продукції передбачає а) Перехід на випуск нового виробу відразу після завершення виробництва старого б) Перехід на випуск нового виробу одночасно із випуском старих виробів на резервних дільницях в) Перехід на випуск нового виробу одночасно із випуском старих виробів в основному виробництві г) Будь-коли 93. Контроль продукції постачальника, що надійшла до споживача чи замовника, називають а) Завершальним б) Летучим в) Вхідним г) Операційним 94. Після завершення всіх операцій проводять…… …контроль а) Завершальний б) Летучий в) Вхідний г) Операційний 95. Контроль, який проводять з метою запобігання потрапляння дефектних виробів на наступні операції, називають а) Завершальним б) Летучим в) Вхідним г) Операційним 96. Міжнародний стандарт ISO 9001 – це а) “Загальне управління якістю і стандарти забезпечення якості” б) “Модель забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні” в) “Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтажі” г) “Модель забезпечення якості при остаточному контролі та випробуванні 97. Міжнародний стандарт ISO 9003 – це а) “Загальне управління якістю і стандарти забезпечення якості” б) “Модель забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні” в) “Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтажі” г) “Модель забезпечення якості при остаточному контролі та випробуванні 98. Міжнародний стандарт ISO 9004 – це а) “Загальне управління якістю і стандарти забезпечення якості” б) “Модель забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні” в) “Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтажі” г) “Модель забезпечення якості при остаточному контролі та випробуванні 99. В багатономенклатурних потокових лініях рух потоку виконують а) Робочі місця б) Працівники в) Предмети праці г) Інструменти 100. До обслуговуючого та допоміжного виробництва в організації не відносять а) Інструментальне господарство б) Транспортне господарство в) Планово-економічний відділ г) Енергетичне господарство 2.4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА УКЛАДАЧ: ЗЯЙЛИК М.Ф. 1. Якості керівника, які пропонував оцінювати А.Файоль: а) адміністративні, компетентні, моральні якості, високий рівень культури, енергійність. б) адміністративні, наполегливість, широке коло знань, організаційні здібності; в) адміністративні, рішучість, професіоналізм, високий рівень загальної культури, здібність до комерції; г) адміністративні, компетентність, здоров’я та фізична сила, інтелектуальність, розумове мислення. 2. Які нові вимоги до менеджерів у США: а) здібність протистояти тиску, моральні якості, почуття відповідальності, розумові здібності, здатність до творчості та ризику, уміння керувати; б) здатність працювати з іншими людьми, високий рівень культури, загальне управління з усіх найсуттєвіших функцій; в) здібність протистояти тиску, почуття гумору, мужність, сприйнятливість, організаторські здібності; г) наполегливість, організаторські здібності, професійні навички, рішучість, твердий характер. 3. Ф.Тейлор визначив якості ідеального керівника: а) широке коло знань, розум, талант, організаційні здібності, здоровий глузд; б) твердий характер, зрілість, спеціальні навички, рішучість, твердий характер, далекоглядність; в) розум, освіта, технічні знання, фізична спритність, енергія, рішучість, чесність, поміркованість, здоровий глузд, міцне здоров’я; г) оригінальність, творчий характер, відчуття нового, далекоглядність, твердий характер, організаційні здібності. 4. Керівник повинен бути не лише досвідченим спеціалістом, а й керівником широкого профілю: а) організатором, новатором, психологом, соціологом; б) далекоглядним, розміркованим, психологом, організатором; в) соціологом, рішучим, талановитим, наполегливим, з твердим характером; г) комунікабельним, впевненим у собі, самостійним, рішучим. 5. Менеджера характеризують такі якості: а) організаторські здібності, інтелектуальні, галузеві та функціональні якості; б) національні, галузеві та функціональні якості; в) функціональні, комунікабельні та соціологічні особливості; г) галузеві, психологічні, національні та функціональні особливості. 6. Уміння управляти собою – це: а) турбота про людей, ставлення до рівноправності статі, раси та віку людини; б) відношення до ризику в роботі, ступінь допомоги іншим, дотримання букви закону; в) відношення до підлеглих й вищого керівництва, до власного здоров’я, сім’ї та друзів; г) турбота про себе і підтримка працездатності. 7.Особисті цінності людини – це: а) вміння цінувати і співчувати; б) відкритість і зацікавленість; в) важливість і необхідність; г) послідовність і необхідність. 8.Сучасне життя вимагає від менеджера ясних і обґрунтованих цілей, які формуються під впливом таких чинників: а) швидкого розвитку технологій, фінансових та екологічних криз, зміни вартості енергоносіїв, зростання безробіття та порушень законодавства; б) швидкого розвитку технологій, неефективності цілей, невизначеності часових параметрів, зростання безробіття; в) швидкого розвитку технологій, недоліків спільної зацікавленості, конфліктів з іншими, зростання порушень законодавства. г) швидкого розвитку технологій, зростання безробіття, конфліктів, зростання вартості енергоносіїв. 9.Здатність до саморозвитку- це: а) уточнення поставленого завдання, послідовне виконання його; б) здатність людини до набуття, оновлення та розвитку знань, умінь, адаптації до змін в оточуючому середовищі; в) систематичне оцінювання свого просування, вивчення можливостей своєї кар’єри, вміле визначення цілей; г) раціональне використання часу, сил та ресурсів, об’єктивне оцінювання підлеглих. 10. Існує три шляхи вирішення проблем у менеджерській практиці: а) інструктивний, системний, інноваційний; б) системний, адаптивний, людський; в) системний підхід, підбір методів для вирішення проблеми, використання людей і ресурсів; г) системний, інноваційний, підбір методів для вирішення проблеми. 11. Для вирішення проблем менеджер використовує такі методи: а) конструктивний, адаптивний, розумовий, інноваційний; б) інноваційний, новаторський, адаптивний, конструктивний; в) інструктивний, ініціативний, адаптивний, інноваційний; г) адаптивний, конструктивний, систематичний, інструктивний. 12. Проблеми творчо вирішують у такій послідовності: а) вивчення проблеми, розробка ідеї, вибір ідей, планування нововведення, зворотній зв’язок і аналіз; б) планування нововведень, розробка нововведень, зворотній зв’язок і аналіз; в) розробка ідей, вибір ідей, вивчення проблеми та планування нововведень; г) вивчення проблем, розробка ідей, вибір ідей, зворотній зв’язок і аналіз. 13. Здатність керувати-це: а) високий рівень здібностей керування; б) здатність піддаватись впливу людей; в) здатність виконувати вимоги чинників впливу в процесі своєї діяльності; г) здатність піддаватись впливу оточуючого середовища. 14. Менеджери загального керівництва – це: а) директори, голови правлінь, керівники філій, керівники виробничих підрозділів; б) директори, голови правлінь, керівники спеціалізованих функціональних управлінь, департаментів; в) директори, голови правлінь, президенти; г) директори, голови правлінь, керівники служб, відділів, департаментів. 15. Лінійні менеджери – це: а) керівники філій, представництв, виробничих підрозділів; б) керівники філій, представництв, спеціалізованих функціональних управлінь; в) керівники філій, представництв, департаментів, президенти; г) керівники філій, представництв, підрозділів усіх рівнів управління. 16.Функціональні менеджери – це: а) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, філій, представництв, виробничих підрозділів; б) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, голови правління, директори, керівники відділів маркетингу, головні спеціалісти; в) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, департаментів, служб, головні спеціалісти, керівники відділу маркетингу, економіки...; г) керівники спеціалізованих функціональних управлінь, директори, керівники філій, представництв, голови правління. 17. А.Файоль під адміністративною функцією підприємства розумів: а) планувати, розробляти, контролювати, узгоджувати; б) передбачати, організовувати, контролювати, планувати; в) передбачати, організовувати, розпоряджатися, узгоджувати, контролювати; г) планувати, розпоряджатися, вибирати, узгоджувати, контролювати. 18. Роберт Блейк і Джейн Моутон розробили такі функції керівництва: а) інформованість, керованість, критичний аналіз, організація, узгодження; б) захист своєї думки, передбачення, розв’язання конфліктів, керованість; в) передбачати, прийняття рішень, узгодження, критичний аналіз, інформованість; г) ініціативність, інформованість, захист своєї думки, прийняття рішень, розв’язання конфліктів, критичний аналіз. 19. Керівник виконує основні функції: а) планування, організація, узгодження і розв’язання конфліктів, контроль; б) відбір, організація, планування, узгодження, прийняття рішення; в) планування, генерація ідей, узгодження конфліктів, контроль; г) організація, відбір та генерація ідей, прийняття рішення. 20. Менеджер організації – це: а) одноосібний керівник, функціональний організатор, організатор праці та процесу управління; б) організатор трудового колективу, праці та управління, навчання персоналу, провідник інноваційних технологій, технічного прогресу; в) організатор трудового колективу, одноосібний керівник, недостатньо-професійно компетентний; г) слабкий організатор, організатор навчання персоналу, організатор трудової активності працівників. 21. Контроль – це процес, який: а) вимагає використання законної влади з метою нав’язування своєї точки зору; б) деякою мірою підтримує іншу точку зору; в) забезпечує досягнення поставленої мети; г) вимагає управління й встановлення програми дій підлеглих. 22. Основні принципи керівництва: а) розподіл праці, відповідальність, дисципліна, єдність владних повноважень, централізація, об’єктивність, єдність інтересів, справедливість; б) розподіл праці, стандартів, певної лінії поведінки, централізація й делегування, ефективність і делегування, ініціатива; в) самодисципліна, відповідальність, єдність владних повноважень, порівняння результатів зі стандартами; г) відповідальність, справедливість, ефективність й оптимальність, обрання необхідної лінії поведінки. 23. А.Файоль визначив шість функцій підприємства у книзі „Вчення про управління”: а) операції технічні, охоронні, організаційні, передбачення, стратегічного планування; б) операції технічні, комерційні, фінансові, з охорони, рахункові, адміністративні; в) операції технічні, адміністративні, комісійні, об’єктивні, узгоджуючі, фінансові; г) операції технічні, стратегічні, тактичні, правові, узгоджуючі, комерційні, охоронні. 24. Мистецтво керівництва містить декілька завдань: а) володіти методами управління; б) володіти методами керівництва; в) володіти умінням реалізувати методи управління як безпосередньо, так і в процесі використання методів керівництва; г) володіти методами управління, керівництва, умінням реалізувати методи управління як безпосередньо, так і в процесі використання методів керівництва. 25. Методи адміністративного впливу – це: а) методи, які базуються на владі керівника, на його правах, дисципліні та відповідальності; б) методи, які базуються на взаємному адмініструванні, на безвідповідальності; в) методи, які базуються на переконанні, на адміністративному впливові, на матеріальному заохоченні; г) методи, які базуються на організаційному впливові, матеріальному заохоченні, на переконаннях. 26.Успішне адміністрування передбачає: а) наявність чіткої структури організації; б) визначення функцій працівників; в) визначення прав та обов’язків працівників; г) усі вище перелічені відповіді вірні. 27. Існує кілька видів відповідальності менеджера: а) адміністративна, дисциплінарна; б) дисциплінарна, матеріальна; в) матеріальна, кримінальна; г) адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна. 28. Методи духовного стимулювання підлеглих: а) науково-пошукові, естетичні, матеріальні та моральні стимули; б)Критика та самокритика, науково-популярні, матеріальні стимули, стягнення, інформованість працівників. в)Науково-пошукові стимули, естетичні, моральні, критика та самокритика, стягнення, інформованість працівників. г)Інформованість працівників, самокритика, популярні стимули, матеріальні стимули. 29. Методи переконання – це: а) вплив на наявні у працівника стимули з використанням логічних та психологічних прийомів з метою перетворення завдання у свідомий обов’язок, внутрішню потребу працівника виконувати доручення; б) вплив на свідомість працівника з метою перетворення завдання у підсвідомість; в) вплив на внутрішній стан працівника з метою переконати його сприймати сучасні завдання; г) всі завдання невірні. 30. Існує декілька методів логічного доказу: а) індуктивні; б) дедуктивні; в) індуктивні, дедуктивні; г) інтерактивні, дедуктивні, індуктивні. 31. Стиль роботи менеджера розглядається як: а) сукупність взаємовідносин між людьми, які допомагають вирішити проблеми; б) сукупність найхарактерніших і стійких методів вирішення типових завдань і проблем, які виникають в процесі реалізації функцій керівництва; в) сукупність нестандартних методів, які виникають у процесі реалізації функцій керівництва; г) сукупність індивідуальних методів, які допомагають керувати людьми. 32. Види стилів керівництва: а) авторитарний стиль, стиль невтручання, колегіальний стиль; б) авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль; в) одноосібний стиль, колегіальний стиль, стиль невтручання; г) всі відповіді вірні. 33. Авторитарний стиль роботи полягає в тому, що: а) менеджер замикає всі зв’язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації; б) менеджер займається тільки найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші; в) втручання менеджера у перебіг виконання завдань підлеглими є мінімальним. 34. Демократичний стиль керівництва полягає в тому, що: а) менеджер замикає всі зв’язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації; б) менеджер займається тільки найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші. в) втручання менеджера у перебіг виконання завдань підлеглими є мінімальним. 35. Ліберальний стиль керівництва полягає в тому, що: а) менеджер замикає всі зв’язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації; б) менеджер займається тільки найскладнішими і найважливішими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші; в) мінімальне втручання менеджера у перебіг виконання завдання підлеглими. 36.Залежно від особливостей особистості менеджера й організаційних форм його роботи з підлеглими можна виділити й інші стилі керівництва: а) дистанційний, контактний; б) цілеспрямований, делегуючий; в) дистанційний, делегуючий та цілеспрямований; г) дистанційний, контактний, цілеспрямований та делегуючий. 37. Полтерналізм (матеріалізм) –це: а) поєднання менеджером високого рівня турботи про виробництво і людей, коли це йому потрібно; б) використання менеджером будь-яких або усіх підходів керівництва, щоб закріпити своє становище керівника чи одержати особисті переваги; в) лицевий, фасадний бік будівлі. 38. Опортунізм – це: а) поєднання менеджером високого рівня турботи про виробництво і людей, коли це йому потрібно; б) використання менеджером будь-яких або усіх підходів керівництва, щоб закріпити своє положення керівника чи одержати особисті переваги; в)лицевий, фасадний бік будівлі. 39. Фасадизм (від слова фасад) – це: а) поєднання високого рівня турботи про виробництво і людей, коли це йому потрібно; б) використання менеджером будь-яких або усіх підходів керівництва, щоб закріпити своє положення керівника чи одержати особисті переваги; в) лицевий, фасадний бік будівлі. 40. Авторитет – це: а) особа, яка має неформальний вплив на інших, заснований на знаннях, моральних засадах та досвіді; б) особа, яка немає достатнього впливу на інших, не несе відповідальності за свої дії; в) особа, яка має неформальний вплив на інших, не бере на себе найскладніших, найвідповідальніших обов’язків. 41. Авторитет менеджера – величина змінна: а) авторитет може зростати під впливом різних чинників; б) авторитет може знижуватись під впливом різних чинників; в) авторитет може загубитись, коли переступає дозволені межі поведінки; г) авторитет може зростати, знижуватись або ж взагалі втратитись. 42. Види інформації щодо менеджера: а) виробнича, комерційна, технічна, адміністративна, економічна, кадрова; б) виробнича, економічна, кадрова; в) комерційна, технічна, кадрова; г) адміністративна, технічна, економічна. 43. За своїм значенням для обґрунтування рішення інформацію поділяють на декілька видів: а) законодавча, економічна; б) нормативна, організаційна; в) директивна, науково-технічна, економічна, організаційно-нормативна. 44. Інформація повинна бути: а) достовірною, неефективною, змістовною, доступною для сприйняття; б) достовірною, актуальною, своєчасною, змістовною, доступною для сприйняття; в) достовірною, несвоєчасною, актуальною, незмістовною, доступною для сприйняття. 45. Вимоги до тексту документа: а) об’єктивність, логічна послідовність, повнота викладення, якість викладення, точність опису; б) свобода від суперечностей, переконливість викладу, типізація мовних засобів, етикет ділових паперів; в) всі відповіді вірні. 46. До управлінських рішень менеджера ставлять такі вимоги: а) цілеспрямованість, вибір головної проблеми, об’єктивність, компетентність, конкретність; б) об’єктивність, послідовність, ясність, точність, переконливість викладу; в) цілеспрямованість, об’єктивність, повнота викладення, компетентність, конкретність. 47. Управлінське рішення є: а) найважливішим мобілізуючим елементом у функціонуванні системи управління організацією; б) найслабшим мобілізуючим елементом у функціонуванні системи управління організацією; в) найшвидшим мобілізуючим елементом у функціонування системи управління організацією. 48. За способом розробки й прийняття всі управлінські рішення поділяються на: а) колегіальні та стратегічні; б) тактичні та одноосібні; в) колективні (колегіальні) та одноосібні. 49. За тривалістю дії управлінські рішення поділяються на: а) стратегічні та перспективні; б) тактичні та середньострокові; в) оперативні та довгострокові; г) стратегічні, тактичні, оперативні. 50. За характером і змістом управлінські рішення поділяються на три групи: а) творчі рішення, рішення за аналогією, рішення, прийняті автоматично; б) творчі, тактичні рішення та рішення за аналогією; в) тактичні рішення, рішення, прийняті автоматично, стратегічні рішення. 51. За рівнем ієрархії управління, рішення можна поділити на: а) рішення, що приймають на рівні організації, структурного підрозділу, первинного трудового колективу; б) рішення, що приймають на рівні структурного підрозділу та організації; в) рішення, що приймають на рівні організації та структурного підрозділу. 52. За сферою дії управлінські рішення поділяють на дві групи: а) технологічні, технічні; б) загальні, локальні; в) економічні, адміністративні; г) суспільні, фінансові. 53. Менеджерська практика визначила такі методи прийняття управлінських рішень: а) послідовні, одинарні, неформальні; б) колективні, кількісні, комплексні; в) неформальні, колективні, кількісні. 54. Виберіть правильний вислів: а) організація праці базується на суспільних законах; б) організація праці базується на законах розподілу праці, закону кооперації праці, закону переміни праці; в) організація праці базується на суб’єктивних організаційних принципах; г) всі вислови правильні. 55. Праця менеджера бере участь у створенні матеріальних цінностей: а) прямо і безпосередньо; б) непрямо і безпосередньо; в) прямо і не безпосередньо; г) непрямо і не безпосередньо. 56. Предметом праці менеджера і спеціаліста є: а) інформація; б) матеріальні елементи виробництва; в) інформація та матеріальні елементи виробництва. 57. Яке з цих тверджень є вірним: а) систематично брати участь у вирішенні виробничих завдань; б) вирішувати питання, які передбачені службовими повноваженнями; в) регулярно спілкуватись з людьми, одержувати від них і передавати їм необхідну управлінську інформацію; г) всі твердження вірні. 58. В чому полягають основні напрямки організації праці менеджера: а) участь у вирішенні виробничих завдань; б) організація особистої праці; в) організація роботи з підлеглими; г) всі твердження вірні. 59. Мета оперативного управління виробничими процесами полягає у : а) забезпеченні організаційної стійкості всіх елементів системи, якою управляють, для своєчасного виконання завдань організації; б) участі менеджерів усіх рівнів управління; в) вирішенні всіх оперативних питань, управлінських рішень. 60. Стратегічне управління визначає: а) ціль, структуру, обсяги виробництва на довгостроковий період; б) ціль, структуру, обсяги виробництва на короткостроковий період; в) ціль, структури, обсяги виробництва на середньостроковий період. 61. Є ряд принципів, які повинні здійснюватися при будь-яких формах розподілу функцій між менеджерами і працівниками. До них відносять: а) чітке розмежування обов’язків і функцій між окремими службовими й конкретними виконавцями; б) визначення відповідальності та прав кожного працівника за результати й наслідки діяльності; в) створення надійної взаємодії в роботі між підрозділами (службами) й окремими виконавцями; г) всі принципи вірні. 62. Делегування (уповноваження) – це: а) рівномірний розподіл прав та обов’язків між усіма працівниками; б) передача повноважень і обов’язків від вищого рівня управління до нижчого або ж навпаки; в) передача повноважень і обов’язків від вищого рівня управління до нижчого; г)передача повноважень і обов’язків від нижчого рівня управління до вищого. 63. Делегування повноважень може бути: а) функціональним і федеративним; б) обов’язковим і імпульсивним; в) вибірковим і федеративним; г) обов’язковим і вибірковим. 64. Які етапи входять до процесу делегування відповідальності: а) вибір завдання, що делегується; визначення умов делегування; процес виконання завдання, що делегується; контроль за результатами; б) аналіз функцій, які виконує менеджер; вибір завдання, що делегується; визначення умов делегування; вибір виконавця; процес виконання завдання, що делегується; контроль за результатами; в) аналіз функцій, що виконує менеджер; вибір завдання, що делегується; вибір виконавця; процес виконання завдання, що делегується; контроль за результатами. 65. Коли ви перевантажені роботою, чи знаходите час для пояснення співробітниками, що Ви від них чекаєте: а) не завжди; б) ніколи; в) справляюсь сам; г) так, знаходжу. 66. Фактор часу – це: а) один із вирішальних у науці управління; б) немає суттєвого значення у науці управління; в) не завжди є вирішальним фактором у науці управління. 67. Менеджер контролює, бере участь у реалізації всіх функцій управління. Ця участь може бути: а) прямо або непрямою; б) непрямою або частковою; в) повною або частковою; г) прямою або непрямою, повною або частковою. 68. Які з цих тверджень є вірними. Планування особистої роботи менеджера полягає в : а) визначенні завдання, що стоять перед організацією; б) визначенні питань, які потребують вирішення; в) визначенні термінів виконання поставлених завдань; г) всі твердження вірні. 69. Особистий план роботи менеджера складається на різні строки, а саме: а) короткостроковий (тиждень, два); б) довгостроковий (рік, квартал); в) середньостроковий (місяць); г) довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий. 70. Періодичні роботи менеджера – це роботи, які виконуються: а) щотижнево у визначеному ритмі; б) щоденно, щотижнево, щомісячно; в) щоденно у визначеному ритмі; г) щомісячно у визначеному ритмі. 71. Роботи, що повторюються – це: а) службові відрядження; б) навчання та наради; в) відвідування інших організацій; г) службові відрядження, навчання та наради, відвідування інших організацій. 72. Роботи, що виникають раптово: а) у плані передбачити неможливо; б) у плані передбачаються; в) плануються на перспективу. 73. Які з цих чинників впливають на термін працездатності менеджерів: а) складність та інтенсивність праці; б) здоров’я людини та умови праці; в) соціальні, психологічні умови в колективі; г) всі чинники впливають. 74. Чим характеризується рівень тривалості працездатності працівників управління: а) загальною кількістю робочих днів, співвідношенням робочих і вихідних, їх регулярністю а також тривалістю відпустки; б) загальною кількістю робочих днів і тривалістю відпустки; в) загальною кількістю робочих днів та співвідношенням робочих та вихідних; г) загальною кількістю робочих днів, вихідних та їх регулярністю. 75. Планування кар’єри – це процес: а) повільного розвитку професійної самоконцепції і самовизначення у термінах власних здібностей, талантів, мотивів, потреб та цінностей; б) швидкого розвитку професійної самоконцепції і самовизначення у термінах своїх талантів, мотивів, потреб та цінностей; в) який неможливо запланувати наперед, але який заставляє особистість постій вдосконалюватись. 76. Яке із цих тверджень вірне: а) кар’єра – це шлях до успіху; б) кар’єра – це досягнення високого положення у суспільстві; в) кар’єра – це успішне просування у службовій діяльності; г) всі твердження вірні. 77. Змістовною складовою поняття кар’єри є: а) просування; б) рух вперед; в) зростання та досягнення; г) просування, рух вперед, зростання та досягнення. 78. Які чинники впливають на розвиток кар’єри та життєві умови: а)зовнішні та внутрішні чинники; б)зовнішні; в)внутрішні. 79. Які ви знаєте типи особистості: а) реалістичний, дослідницький; б) артистичний, соціальний, реалістичний; в) реалістичний, дослідницький, артистичний, соціальний, підприємницький, конвенціональний; г) конвенціональний, соціальний, дослідницький та реалістичний. 80. Відомі вам кар’єрні моменти направленостей людини: а) управлінський, автономно-незалежний, безпечний; б) управлінський, техніко-функціональний, творчий і ініціативний, автономно-незалежний, безпечний; в) управлінський, безпечний, техніко-функціональний, творчий і ініціативний; г) управлінський, автономно-незалежний, творчий і ініціативний. 81. Плануванням кар’єри працівника займаються: а) сам працівник; б) менеджер по персоналу; в) лінійний менеджер; г) сам працівник, менеджер по персоналу, лінійний менеджер. 82. В управлінні персоналом при вирішенні питання про підвищення посади працівника, керівництво організації повинно прийняти таке рішення: а) що брати за основу: стаж роботи чи компетентність; б) як визначити компетентність; в) який прийняти метод підвищення: формальний чи неформальний; г) обов’язково всі ці рішення. 83. Які з цих тверджень невірні? а) управляти – значить спонукати інших до роботи; б) уміння керувати – це не тільки знання справи; в) керівництво – це багатогранний феномен, і той, хто хоче удосконалюватися в цьому, повинен знати його основні функції; г) керувати – це тільки віддавати накази та розпорядження підлеглим. 84.Конкурентоздатний менеджер – це: а) лідер, у якого добре розвинуті професійно-зорієнтовані та комунікативно-технологічні здібності; б) менеджер, який вміє віддавати накази та розпорядження; в) менеджер, який володіє комунікабельністю та здібністю працювати в колективі. 85. Які з цих положень є правильними? Комерційна таємниця – це: а) будь-яка ділова інформація, що має дійсну або потенційну цінність для підприємства з комерційних причин, розголошення якої може завдати шкоди підприємству; б) таємниця, яка не є загальновідомою або загальнодоступною на законних підставах; в) таємниця, яка є державним секретом і не захищається її конфіденційністю; г) всі положення є правильними. 86. Відомості комерційної таємниці підприємства можна умовно поділити на два великих блоки: а) наукова та технічна інформація; б) науково-технічна та ділова інформація; в) наукова та різнобічна інформація; г) наукова та адміністративна інформація. 87. Охорона державної таємниці – це комплекс: а) організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв; б) криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв; в) організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв; г)організаційно-правових та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв. 88. Категорія режиму секретності – це: а) категорія, яка характеризує важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю, які зосереджені в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях; б) категорія, яка характеризує важливість та обсяги відомостей, що не становлять державну таємницю але, які зосереджені в органах державної влади і органах місцевого самоврядування; в) категорія, яка характеризує такі обсяги відомостей, які зосереджені на підприємствах, установах і організаціях. 89.Які з цих положень вірні? Ступінь секретності – це категорія, яка: а) характеризує важливість секретної інформації; б) ступінь обмеження доступу до секретної інформації; в) рівень охорони секретної таємниці державою; г) всі положення вірні. 90. До державної таємниці належить інформація: а) у сфері оборони, економіки, науки і техніки; б) у сфері зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку; в) у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку; г) у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку. 91. Ринок праці – це: а) система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею та продажем товару „робоча сила”; б) є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу; в) механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями й найманими працівниками; г) всі визначення вірні. 92. Серед незайнятих розрізняють такі групи працездатних людей: а) особи, що не працюють, але бажають працювати й шукають роботу; б) особи, котрі хоча і мають роботу, проте не задоволені нею і шукають інше місце основної або додаткової роботи; в) особи, які зайняті, проте явно ризикують утратити роботу і тому шукають друге місце роботи; г) всі попередні відповіді вірні. 93. На ринку праці розрізняють такі типи кон’юнктури: а) трудодефіцитна, коли на ринку праці спостерігається нестача пропозиції праці; б) трудонадлишкова, коли існує велика кількість безробітних і відповідно надлишок пропозиції праці; в) рівноважна, коли попит на працю відповідає її пропозиції; г) трудодефіцитна, трудонадлишкова і рівноважна. 94. Які існують типи ринків праці: а) професійний, внутрішній та прихований ринки; б) зовнішній, ринок праці і внутрішній ринки; в) прихований, ринок праці і професійний ринки; г) внутрішній, зовнішній та прихований ринки. 95. У західних економічних теоріях розрізняють такі основні концепції аналізу сучасного ринку: а) неокласична, кейнсіанців та інституціоналістська концепція; б) концепція кейнсіанців, монетаризму та неокласична; в) інституціоналістська, монетаризму, неокласична; г) неокласична, кейнсіанців, монетаризму та інституціоналістська. 96. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити такі завдання щодо поліпшення організації праці: а) економічні завдання, соціально-психологічні завдання; б) економічні завдання та науково-технічні завдання; в) соціально-психологічні завдання та науково-технічні завдання; г) економічні завдання, науково-технічні завдання, соціально-психологічні завдання. 97. Існують такі основні види поділу праці: а) технологічний, поопераційний; б) технологічний, поопераційний, функціональний, професійний, кваліфікаційний; в) технологічний, функціональний, професійний; г) технологічний, кваліфікаційний, поопераційний, функціональний. 98. Робоче місце – це: а) зона трудової діяльності працівників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи; б) зона трудової діяльності групи працівників, яка може функціонувати відносно самостійно; в) зона трудової діяльності працівника або групи працівників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи; г) первинна ланка виробничої структури підприємства, яка не може функціонувати відносно самостійно. 99. Організм людини включає в себе: а) працездатність людини; б) функціональний стан людини та її працездатність; в) настрій людини та її становлення до виконуваної роботи; г) працездатність та функціональний стан людини, настрій людини та її ставлення до виконуваної роботи. 100. Практика підприємств свідчить про те, що оцінити покращення умов праці можна лише зіставивши: а) фактичні умови праці; б) нормативні умови праці; в) фактичні умови праці з нормативними, прийнятними для базового періоду. 2.5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УКЛАДАЧ: АРТЕМЕНКО Л.Б. 1. Яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії ? а) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів в) наука про управління підприємствами для досягнення максимального прибутку г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем 2. До основних економічних цілей суспільства не можливо віднести: а) досягнення економічного зростання б) досягнення стабільного рівня цін в) забезпечення зайнятості г) підвищення рентабельності підприємства 3. Кого найчастіше називають “батьком “економічної науки? а) Арістотеля б) А. Сміта в) Д. Рікардо г) Ф. Кене 4. Інтенсивний шлях розширення виробництва - це: а) зростання обсягів виробництва високими темпами б) розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів в) високі темпи зростання за рахунок додаткових ресурсів г) освоєння нових видів продукції 5. До факторів екстенсивного зростання належать: а) збільшення кількості ресурсів без зміни їх ефективності б) продовження функціонування незмінних за кількістю ресурсів в) удосконалення організації виробництва г) правильно вказане у п. а, б 6. Яке визначення точніше відображає суть товарного виробництва? а) виробництво продуктів для споживання іншими б) виробництво продуктів для обміну через купівлю-продаж в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва г) переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних задовольняти потреби людини 7. Що спричинило зміну величини попиту на бензин? а) зміна цін за літр бензину б) зміна пори року в) зміна кількості автомобілів г) правильно вказане у п. а, б, в 8. Прикладами еластичного попиту можуть слугувати попит на: а) сіль б) ритуальні послуги в) хліб г) відвідування кінотеатрів 9. Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару? а) витрати виробника б) ціни за одиницю товару в) мода на товар г) правильно вказане у п. а, б 10. Що належить до функцій ринку? а) доведення товару до споживача б) регулювання економічних зв’язків в) соціальний захист населення г) правильно вказане у п .а, б 11. Метою приватизації не може бути: а) зміна розподілу власності у державному секторі б) розвиток конкуренції в) пошук нових, ефективніших власників г) правильна відповідь відсутня 12. Для олігополії не характерні: а) наявність певного контролю за ринковими цінами з боку окремих суб’єктів б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм в) наявність кількох великих фірм, які виробляють подібні товари та надають послуги г) правильно вказане у п. б, в 13. Що не належить до доходів суб’єктів, отриманих в результаті пропозиції економічних ресурсів? а) заробітна плата б) процент за надання позики в) прибуток г) правильна відповідь не названа 14. Встановлена державою мінімальна заробітна плата - це а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу б) розмір прожиткового мінімуму в) показник, на основі якого визначається динаміка заробітної плати у країні г) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства 15. Товариство з обмеженою відповідальністю передбачає: а) суворо обмежену кількість його членів б) участь тільки фізичних осіб в) додаткові обмеження на використання прибутку у невиробничих цілях г) відповідальність у межах паю 16. Бюджетна політика держави - це а) управління фінансами усіх підприємств б) управління фінансами державних підприємств в) надання різних видів фінансової допомоги збитковим підприємствам г) формування та використання грошових засобів держави 17. Валюта – це а) грошова одиниця певної країни б) грошові знаки іноземних держав, які зберігаються у Національному банку України в) національні грошові знаки, якими володіють нерезиденти г) правильно вказане у п .а, б, в 18. На валютний курс не впливає а) стан торгового балансу б) рівень інфляції в) співвідношення попиту і пропозиції іноземної валюти г) правильна відповідь не названа 19. У якому році США повністю відмовились від зобов’язань щодо вільного обміну доларів на золото або іноземну валюту з фіксованим курсом? а) 1916 р. б) 1932 р. в) 1946 р. г) 1971 р. 20. ВВП, як показник, занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує а) результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки б) тієї частини продукції, яка вироблена за допомогою ресурсів, що належать іноземцям в) державних закупівель товарів і послуг г) збільшення запасів на кінець року 21. Одна з реальних проблем державного боргу полягає в тому, що а) держава може збанкрутувати б) скорочується нерівність у доходах в) збільшується частка заощаджень за всіх рівнів використовуваного доходу г) усі твердження неправильні 22. Хто першим ввів в користування термін “політична економія”? а) Ф.Кене б) А.Монкретьєн в) А.Сміт г) У.Петті 23. Кого з названих економістів можна віднести до найвідоміших представників монетаристької школи? а) Дж. Гелбрейта б) П. Самуельсона в) Дж. Сакса г) М. Фрідмена 24. Чим товар відрізняється від нетовару? а) він здатний задовольняти потреби людини б) він здатний обмінюватися на інші товари в) він є продуктом людської праці г) правильна відповідь відсутня 25. Яке з наведених понять пов’язане з повною заміною грошей у національній економіці? а) дефляція б) інфляція в) нуліфікація г) ревальвація 26. Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що: а) внутрішня купівельна спроможність національної грошової одиниці знизилася б) уряд підвищив ціну, за якою закуповуватиме золото в) уряд зменшив кількість грошей, що перебувають в обігу г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют 27. Яким чином попит пов’язаний з потребами? а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта б) у попиті відображаються найнагальніші потреби в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі 28. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин? а) вільний рух цін б) точний облік виробниками можливостей покупців в) ефективна збутова політика підприємств г) планування з боку державних органів 29. Як вплине подорожчання бензину на ціну рівноваги картоплі на базарі? а) залишиться незмінною б) зросте, оскільки обсяги постачання скоротяться і попит підвищиться в) знизиться через активізацію попиту на інші товари г) зросте, оскільки пропозиція цього товару на ринку зменшиться за незмінного попиту 30. Збитковим вважається підприємство, де: а) відсутній прибуток б) низька рентабельність в) низька заробітна плата г) витрати перевищують виручку 31. Який варіант приватизації підприємств характерний для української економіки 90-х років а) безоплатна передача трудовим колективам б) виключно викуп приватними особами та їх об’єднаннями в) поєднання безоплатної передачі та продажу г) правильна відповідь відсутня 32. Монополістична конкуренція це: а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей б) домінування на ринку певного виробника в) наявність на ринку єдиного виробника г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників 33. Міськводоканал, який постачає велике місто водою: а) не є монополією б) є природною монополією в) є монополією, яка ґрунтується на диференціації продукту г) правильна відповідь відсутня 34. Які фактори не впливають на ставку заробітної плати? а) попит на працю б) пропозиція праці в) діяльність держави у сфері заробітної плати г) співвідношення приватного та державного секторів в економіці 35. Яка з перелічених характеристик є спільною для акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю? а) при виході із товариства одного з учасників воно перестає існувати б) учасники відповідають за зобов’язаннями товариства тільки своїми вкладами до статутного фонду в) частина членів товариства несе повну відповідальність, а частина - обмежену г) усі члени товариства мають абсолютно рівні можливості в управлінні підприємством 36. Амортизація дозволяє підприємству здійснювати а) розширене відтворення б) відтворення основних фондів в) розширене відтворення основних та оборотних фондів г) відтворення основних та оборотних фондів 37. Яку економічну функцію держави реалізує вимога про внесення у маркування товару штрихового коду? а) досягнення макроекономічної стабільності б) антимонопольне регулювання в) соціальне забезпечення г) формування з законних “правил гри”; 38. Більшість економістів уважають , що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у: а) високих темпах збільшення населення б) щедрих виплатах безробітним в) зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників г) різкому зменшенні зайнятості у с/г секторі 39. За рахунок міжнародних економічних зв’язків неможливо а) подолати вузькість національного ринку б) уникнути обмеженості національної ресурсної бази в) налагодити спеціалізацію виробництва, зробивши його ефективнішим г) проводити ефективну антициклічну політику 40. Країна живе в борг за умови: а) активного сальдо торгового балансу б) пасивного сальдо торгового балансу в) активного використання офіційних валютних резервів країни г) пасивного сальдо торгового балансу та використання офіційних валютних резервів 41. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт? а) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу б) встановлення золотого вмісту грошової одиниці в) вільне ввезення золота в країну та вивезення з неї г) різкі коливання курсів валют 42. Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає то це означає, що: а) пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться б) ціна української гривні у валюті Росії знизиться в) пропозиція російських рублів зменшилась г) ціна російського рубля в українській валюті знизиться 43. Зміна цін на проїзд у приміських електричках може позначитися на величині попиту: а) поїздок міжміським автобусним транспортом б) поїздок у міському транспорті в) авіаперевезень г) правильна відповідь відсутня 44. Графік пропозиції побудовано за умови: Q =12+0.2p.Якою повинна бути ціна щоб забезпечити пропозицію на рівні 20 одиниць: а) 20 б) 16 в) 8 г) 40 45. Які фактори не можуть обумовлювати зміни пропозиції м’яса на Центральному ринку Тернополя? а) зміна цін на пасажирський міський транспорт б) зміна цін на корми в) зміна кількості продавців г) цінові очікування виробників м’яса 46. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу кіоску, на якому зроблений рекламний напис: ”Наші пиріжки – завжди теплі” та роботу дискотеки з рекламою: ”У нашій дискотеці – найкрутіший рок!” а) досконалої конкуренції б) монополістичної конкуренції в) олігополії г) чистої конкуренції 47. Монопсонія – це а) монополія продавця на ринку б) монополія покупця на ринку в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець г) ринок , де приватній монополії протистоїть монополія держави 48. Закон Оукена виражає кількісну залежність між а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття б) рівнем безробіття і темпами інфляції в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою г) фактичним і природним обсягами національного виробництва це: а) дефлятор ВВП б) загальний індекс інфляції в) індекс споживчих цін г) всі відповіді неправильні 50. ВВП у США становить 5 000 млрд. дол. Жителі країни отримують доходи на власні фактори виробництва, які знаходяться за кордоном, на суму 150 млрд. дол. Іноземці отримують зі США платежів на суму 90 млрд. дол. Якою буде величина ВНП? а) 5150 млрд. дол. б) 5060 млрд. дол. в) 5090 млрд. дол. г) 4760 млрд. дол. 51. ВНП становить 50 млрд. грн., амортизація - 2 млрд. грн., а непрямі податки - 1 млрд. грн. Обчисліть величину національного доходу: а) 53 б) 47 в) 51 г) 49 52. Товари - це а) Господарські блага, як і обертаються на ринку, незалежно від їх походження б) Продукт праці, виготовлений для обміну в) Продукти фабрично-заводського виробництва г) Споживчі продукти 53. Що є основною причиною появи ринку? а) Суспільний поділ праці б) Гроші в) Розвиток торгівлі г) Розвиток транспорту 54. Ринок за своєю природою не може забезпечити: а) Формування рівноважних цін б) Міжгалузевого переливу капіталу в) Стимулів до продуктивної праці г) Обов'язкового задоволення спочатку більш важливих потреб, а потім менш важливих 55. Яке визначення попиту є правильним: а) Попит – це потреба у якомусь товарі б) Попит – це нужда в) Попит – це взаємозв’язок між ціною та кількістю товару, яку споживачі вважають купувати за інших однакових умов протягом певного періоду часу г) Попит – це те поєднання ціни і величини попиту на товар, яке зображається окремою точкою на кривій попиту 56. До фактору, що впливають на попит не належать: а) Доходи споживачів б) Смаки і вподобання в) Пропозиція товару г) Чисельність і структура споживачів 57. Усі наступні детермінанти є факторами , що впливають на пропозицію, за винятком а) Цін на фактори виробництва б) Цін товарів - замінників в) Числа фірм, що виробляють конкретний товар г) Чисельності населення та його структури 58. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо а) Збільшенням ціни продажу цього товару б) Зменшенням ціни продажу цього товару в) Збільшенням пропозиції товару А г) Збільшенням ринкової ціни товару Б, який є товаром - замінником для товару А 59. Якщо дійсна ціна нижче рівноважної, то а) Виникає нестача товару б) з'являється надлишок товару в) Зростають ціни факторів виробництва г) Дійсна ціна виявляє тенденцію до зниження 60. Якщо дійсна ціна вище рівноважної а) з'являється нестача товару б) Виникає надлишок товару в) Зменшуються ціни факторів виробництва г) Дійсна ціна виявляє тенденцію до зростання 2.6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКЛАДАЧ: КУЗІВ О.М. 1. Які правові режими застосовуються до суб’єктів ЗЕД за законодавством України? а) національний режим б) режим найбільшого сприяння в) спеціальний правовий режим г) усі перелічені 2. Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні? а) режим найбільшого сприяння б) національний режим в) спеціальний режим г) 3. Постійне місце проживання фізичної особи за законодавством України - це: а) проживання на території держави не менше одного року за певних умов б) проживання на території України в цілому не менше 183 днів у році з певною метою в) якщо особа не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території певної держави протягом необмеженого терміну без конкретної мети г) усі перелічені умови 4. З якого моменту виникає право на здійснення ЗЕД за чинним законодавством України? а) у фізичних осіб-з моменту набуття ними цивільної дієздатності і реєстрації їх як підприємців б) у юридичних осіб-відповідно до їх статутних документів, з моменту набуття ними статусу юридичної особи в) реєстрації суб’єктів ЗЕД у митних органах г) усі перелічені умови 5. Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за чинним законодавством України? а) шляхом подання відповідної інформації до Державної податкової адміністрації б) шляхом реєстрації їх у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України, а також в уповноважених ним органах в) шляхом подання певної інформації до органів Державної митної служби г) 6. Які правові наслідки невиконання вимог щодо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)? а) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій б) позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД в) застосування фінансових санкцій стосовно окремих контрактів за певних умов г) усі перелічені наслідки 7. Які дії є недобросовісною конкуренцією у ЗЕД за чинним законодавством України? а) здійснення демпінгового імпорту б) здійснення субсидованого імпорту в) здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовісною конкуренцією г) усі перелічені дії 8. Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного договору (контракту) про створення спільного підприємства? а) право країни, на території якої спільне підприємство створюється й реєструється б) право країни, в якій буде здійснюватись основна діяльність СП в) право країни за погодженням сторін г) 9. З якого моменту договір міжнародної купівлі-продажу вважається укладеним відповідно до Віденської конвенції ООН 1980 р.? а) коли акцепт оферти вступає в силу, тобто момент одержання його оферентом б) коли акцепт відправлено оференту в) з моменту підписання договору г) 10. Які дії є вираженням акцепту оферти відповідно до Віденської конвенції ООН про договори купівлі-продажу товару? а) заява або інша поведінка адресата оферти, що виражає згоду з офертою б) мовчання адресата оферти в) зустрічна оферта г) 11. За наявності якої з наведених підстав потерпіла сторона може заявити про розірвання договору міжнародної купівлі-продажу товарів? а) невиконання будь-якої умови договору б) невиконання зобов’язання, що становить суттєве порушення договору в) порушення продавцем вимог щодо якості товарів г) у зв’язку з фінансовими ускладненнями у покупця 12. Який із засобів правового захисту може використати покупець у разі невиконання продавцем його зобов’язань за договором купівлі-продажу товару? а) вимагати відшкодування завданих збитків б) заявити про розірвання договору за наявності певних умов в) здійснити права стосовно реального виконання зобов’язання продавцем г) усі перелічені засоби 13. Право якої країни застосовується до договору міжнародної купівлі-продажу за відсутності угоди сторін щодо нього? а) за місцезнаходженням покупця б) де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка є продавцем в) за законом країни, де вирішується спір г) 14. Право якої країни застосовується до договору міжнародного перевезення вантажу за відсутності угоди сторін щодо нього? а) де знаходиться відправник вантажу б) де знаходиться одержувач товару в) де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка є перевізником г) 15. Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного договору комісії (консигнації) за відсутності угоди сторін щодо нього? а) де знаходиться комісіонер (консигнатор) б) де заснована, має своє місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка є комітентом (консигнатором) в) де вирішується спір г) 16. Як чинне законодавство України визначає загальне правило щодо права країни, застосовуваного до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за відсутності угоди сторін? а) де заснована чи має місце перебування або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого контракту, що має вирішальне значення для його змісту б) де знаходиться сторона, яка приймає виконання за контрактом в) де вирішується спір г) 17. Як законодавство України визначає операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах? а) операції, у яких сировина замовника становить не менше 20% від загальної вартості готової продукції б) якщо сировина замовника є основним матеріалом в) поставка сировини замовника повинна передувати виготовленню продукції г) усі перелічені ознаки 18. У які терміни товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України? а) у терміни, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів від дати митного оформлення товарів, що фактично експортовані за бартерним договором б) не пізніше 150 календарних днів за певних умов в) не пізніше 60 календарних днів стосовно певних товарів г) усі перелічені терміни 19. Який термін позовної встановлено Конвенцією про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк,1974р.)? а) чотири роки б) один рік в) три роки г) два року 20. Яке загальне обмеження терміну позовної давності передбачає Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк, 1974р.)? а) тридцять років б) п’ять років в) десять років г) дванадцять років 21. Які з перелічених видів юридичної відповідальності застосовуються у ЗЕД? а) майнова б) адміністративна в) кримінальна г) усі перелічені види 22. Спеціальні санкції у сфері ЗЕД - це: а) позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД б) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій в) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності г) усі вірні 23. Які органи розглядають спори між суб’єктами ЗЕД, іноземними суб’єктами господарської діяльності? а) суди загальної юрисдикції б) господарські суди в) арбітражні (третейські) суди г) усі перелічені органи 24. Що таке арбітражна угода за чинним законодавством України? а) угода про врегулювання конкретного спору б) угода сторін про визначення арбітрів в) угода сторін про передачу до арбітражу усіх або певних спорів г) 25. Визначити суди України, які компетентні розглядати справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду: а) Верховний Суд України б) Вищий Господарський Суд України в) апеляційні суди г) 26. Визначити процесуальний документ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду: а) клопотання б) прохання в) заява г) 27. Який термін встановлено для пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання? а) шість місяців б) три роки в) два роки г) п’ять років 28. На виробничих підприємствах, що приймають участь у ЗЕД, зовнішньоекономічний апарат існує у таких формах: а) відділ зовнішньоекономічних зв’язків в рамках діючого апарату управління (ВЗЕЗ) б) зовнішньоторгові фірми (ЗТФ) в) ВЗЕЗ та ЗТФ г) 29. Обов’язкова умова угоди при здійсненні зовнішньоекономічних операцій: а) перерахунок авансових коштів на рахунок продавця б) підписання угоди з іноземним партнером в) страхування ризиків г) 30. Зміст зовнішньоекономічного контракту: а) визначений Європейською економічною комісією ООН б) визначається сторонами угоди в) є типовим і єдиним для всіх учасників ЗЕД г) 31. Вищим Законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є: а) Кабінет Міністрів України б) Верховна Рада України в) Міністерство економіки України та з питань Європейської інтеграції г) 32. Митні тарифи можуть бути: а) мінімальними б) простими в) простими і складними г) 33. Встановлення валютного курсу здійснюється: а) тільки прямим котируванням б) тільки непрямим котируванням в) прямим і непрямим котируванням г) 34. Ціна товару в міжнародній торгівлі фіксується: а) за узгодженням сторін б) в національній валюті в) у вільноконвертованій валюті г) 35. До нетарифних заходів регулювання ЗЕД відносяться: а) заборона експорту та імпорту б) “добровільні” обмеження експорту в) антидемпінгові заходи, тарифні бар’єри г) всі відповіді вірні 36. Вибір партнера на світовому ринку визначається: а) характером зовнішньої угоди б) предметом угоди (купівля-продаж, надання послуг) в) характером предмету угоди (сировина, готова продукція, товари) г) усі відповіді вірні 37. Переваги оплати проти документарного активу полягають у наступному: а) відсутній огляд товару перед оплатою б) експортер отримує гроші негайно і не несе ризику в) експортер отримує платіжну обіцянку банку імпортера г) документи знаходяться в банку імпортера 38. Особливості відкритої форми розрахунків полягають у наступному: а) передбачає ведення контрагентами великого обсягу роботи б) товаросупроводжуючі документи надходять прямо до імпортера і мимо банку в) рух товару передує руху валютних коштів г) усі відповіді вірні 39. В ринковій економіці підприємство є: а) об’єктом управління ЗЕД б) суб’єктом управління ЗЕД в) об’єктом і суб’єктом управління ЗЕД г) 40. Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є: а) Закон “Про захист іноземних інвестицій” б) Закон “Про іноземні інвестиції” в) Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність” г) 41. Митно-тарифне регулювання виконує такі функції: а) протекціоністську б) фіскальну в) протекціоністську та фіскальну г) 42. Прямий продаж передбачає наступне: а) виробник продає продукцію через посередницьку фірму б) виробник продає продукцію безпосередньо на іноземному ринку в) виробник продає продукцію через іншу фірму в країні базування г) 43. Величина митних ставок, як правило зростає: а) з підвищенням ступеня обробки сировини б) із зниженням ступеня обробки сировини в) не залежить від ступеня обробки сировини г) 44. Імпорт можна обмежувати: а) через митні тарифи б) нетарифні обмеження в) митними тарифами та нетарифними обмеженнями г) 45. Аванс може бути наданий: а) лише в грошовій формі б) як в грошовій, так і в товарній формі в) по перерахунку на розрахунковий рахунок Продавця г) 46. Стаття “Умови платежу” зовнішньоекономічного контракту включає: а) валюту і термін платежу б) спосіб і форми розрахунку платежу в) базис та спосіб фіксації ціни г) варіанти а і б 47. Плануючи відправлення вантажу і вибір транспорту необхідно враховувати такі обставини: а) вид вантажу та вартість перевезення б) фактор часу та безпеку перевезень в) страхування ризиків при перевезенні г) варіанти а і б 48. Форми міжнародної торгівлі: а) торгівля готовою продукцією та продукцією в розібраному вигляді б) зустрічні поставки та постачання комплектного обладнання в) торгівля ліцензіями, подорожі та туризм г) усі відповіді вірні 49. Остання редакція “Інкотермс 2000” поділяє умови поставки на наступні групи. Перелічіть їх: а) 13 груп б) 4 групи в) 6 груп г) 2 групи 50. Нетарифні обмеження являються заходами: а) прихованого протекціонізму б) вільної торгівлі в) протекціонізму та вільної торгівлі г) 51. Створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємстві оправдано, якщо: а) частка експорту велика в загальному обсязі б) частка імпортної сировини більша за частку вітчизняної в) високий рівень конкуренції на відповідному сегменті світового ринку г) 52. Головним документом в морських перевезеннях є: а) рахунок-фактура б) коносамент в) транспортна накладна г) 53. Валютні умови нараховують такі позиції: а) валюта ціни б) валюта платежу в) валюта ціни та валюта платежу г) 54. Банківський переказ є: а) безоплатною операцією банку б) платною комісійною операцією банку в) не є операцією банку г) 55. Основними операціями купівлі-продажу товарів являються: а) експортні та імпортні б) реекспортні та реімпортні в) експортні, імпортні, реекспортні та реімпортні г) 56. Авансовий платіж: а) не відіграє жодної ролі у відносинах експортера та імпортера б) відіграє позитивну роль тільки для експортера в) відіграє позитивну роль тільки для імпортера г) 57. На формування організаційної структури управління ЗЕД значний вплив здійснюють такі фактори: а) кваліфікація працівників відділу ЗЕЗ б) розмір фірми в) ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається г) усі відповіді вірні 58. Ставки в митному тарифі розділяються на: а) максимальні - діють для країн, з якими відсутні торгівельні угоди б) мінімальні - встановлюються по відношенню до країн, яким надається режим найбільшого сприяння в) префенційні - встановлюються по відношенню до ввозу окремих товарів з окремих країн г) всі попередні відповіді вірні 59. Акцепт - це: а) згода платника на оплату б) банківська розрахункова операція в) грошова сума, чи майнова цінність г) зобов’язання банку одержати кошти за дорученням 60. Вибір партнерів на світовому ринку визначається: а) характером зовнішньоторгової угоди(експортна, імпортна) б) предметом угоди(купівля-продаж товару, надання послуг) в) політична й економічна стабільність г) всі відповіді вірні 61. Завданням розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни є: а) об’єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину функціонуючу систему б) розширення ринку збуту продукції в) підвищення конкурентоздатності підприємств г) участь в різних формах міжнародного підприємництва 62. Основні мотиви розвитку ЗЕД на рівні підприємства: а) участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки б) залучення іноземних інвестицій з метою зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових ринках в) закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання г) усі відповіді вірні 63. Регулювання ЗЕД в Україні здійснюється з врахуванням наступної мети: а) організація системи управління ЗЕД на підприємстві б) створення сприятливих умов для входження економіки України в систему міжнародного розподілу праці в) здійснення зовнішньоторгової політики г) всі відповіді вірні 64. Втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність, введення різних обмежень по відношенню до зарубіжних товарів з метою підтримки національного виробника має назву а) вільна торгівля б) фритредерство в) протекціонізм г) ліквідація монополії 65. Державне регулювання ЗЕД забезпечує: а) захист економічних інтересів України і законних інтересів суб’єктів ЗЕД б) створення рівних можливостей для суб’єктів ЗЕД з метою розвитку всіх видів підприємницької діяльності в) розвиток конкуренції і ліквідацію монополії г) всі відповіді вірні 66. Квота, яка встановлюється для товарів без визначенння конкретних країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається а) груповою б) глобальною в) індивідуальною г) одноразовою 67. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням групи країн, куди вони експортуються чи з яких вони імпортуються називається а) груповою б) глобальною в) індивідуальною г) одноразовою 68. Квота, яка встановлюється для товарів з визначенням конкретної країни, куди вони можуть експортуватися чи з якої вони можуть імпортуватися називається а) груповою б) глобальною в) індивідуальною г) одноразовою 69. Обмеження у вигляді одержання права чи дозволу від уповноважених державних органів на ввіз (вивіз) певного об’єму товарів має назву а) ліцензування б) квотування в) “добровільні” обмеження експорту г) тарифне регулювання 70. До основних зовнішньоторгових операцій не відносяться операції: а) по обміну товарами в матеріально-речовій формі б) транспортно-експедиторські в) арендні, в тому числі лізингові г) по міжнародному туризму 71. До допоміжних зовнішньоторгових операцій не відносяться операції: а) по міжнародних перевезеннях б) по страхуванню вантажів в) по міжнародних розрахунках г) по обміну науково-технічними знаннями в формі торгівлі патентами, ліцензіями 72. Продаж і вивезення із країни раніше ввезеного до неї товару без якого-небудь перероблення називається а) експортною операцією б) імпортною операцією в) реекспортною операцією г) реімпортною операцією 73. Закупівля і ввіз іноземних товарів для дальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни чи використання підприємством-імпортером називається а) експортною операцією б) імпортною операцією в) реекспортною операцією г) реімпортною операцією 74. Експортні угоди, що не відбулися, тобто ввіз в країну раніше вивезеного товару, який там не перероблявся називається а) експортною операцією б) імпортною операцією в) реекспортною операцією г) реімпортною операцією 75. Продаж і вивіз товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту називається а) експортною операцією б) імпортною операцією в) реекспортною операцією г) реімпортною операцією 76. ЗЕД в Україні регулюють за допомогою: а) Законів України б) економічних методів оперативного регулювання в межах законів України в) договорів, укладених суб’єктами ЗЕД, які не суперечать законам України г) усі відповіді вірні 77. Органом державного регулювання ЗЕД є: а) Верховна Рада України б) Кабінет Міністрів України в) Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України г) усі відповіді вірні 78. В залежності від способів фіксації ціни розрізняють такі види цін: а) тверда б) гнучка в) з наступною фіксацією г) усі відповіді вірні 79. До форс-мажорних обставин не відносяться: а) стихійні лиха б) невідповідність якості товару в) політичні дії г) торгово-політичні дії 80. Операції по обміну узгодженої кількості одного товару на інший без використання грошових форм розрахунків відносяться до: а) бартерних угод б) угод “офсет” в) паралельних угод г) угод “switch” 81. Які угоди оформляються трьома контрактами: а) угоди “про розподіл продукції” б) паралельні угоди в) угоди “офсет” г) бартерні угоди 82. До торгово-посередницьких операцій не відносяться: а) агентські б) брокерські в) авансові закупки г) комісійні 83. Договором про посередництво є: а) договір комісії б) договір консигнації в) агентський договір г) усі відповіді вірні 84. Формою міжнародних розрахунків є: а) авансовий платіж б) інкасо в) акредитив г) усі відповіді вірні 85. Форма міжнародних розрахунків, за якої грошова сума чи майнова цінність, передана покупцем продавцю до відвантаження товару в рахунок виконання зобов’язань по контракту а) інкасова форма розрахунків б) відкритий рахунок в) акредитив г) вірна відповідь відсутня 86. До кількісних економічних показників належить: а) обсяги зовнішньоекономічних операцій б) ефективність операцій в) віддача інвестицій в основний капітал г) швидкість оберту оборотних засобів у зовнішньоекономічних операціях 87. Залежно від змісту економічні показники поділяють на: а) натуральні і вартісні б) кількісні і якісні в) абсолютні і відносні г) усі відповіді вірні 88. До якісних економічних показників належать: а) віддача інвестицій в основний капітал б) кількісні зміни в зовнішній торгівлі в) обсяги зовнішньоекономічних операцій г) обсяги імпорту 89. До макроекономічних показників ефективності зовнішньої торгівлі відносять: а) ефективність зовнішньоторгового товарообміну б) бюджетна ефективність експорту/імпорту в) ефект державного бюджету від зовнішньоторгового товарообміну г) усі відповіді вірні 90. Показниками стабільності зовнішнього ринку є: а) політичний ризик б) показник зовнішньої заборгованості в) економічні перспективи г) усі відповіді вірні 91. До основних показників аналізу ефективності експортної діяльності підприємства не відносять: а) ефективність придбання та використання імпортного обладнання б) ефективність реалізації експортних товарів на внутрішньому ринку в) абсолютна (економічна) ефективність експорту г) валютна ефективність експорту 92. Показниками аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства є: а) абсолютні показники б) відносні показники в) показники ефективності (ефекту) г) усі відповіді вірні 93. Зовнішньоторговий товарообмін буде ефективним, якщо: а) торгове сальдо пасивне б) торгове сальдо активне в) торгове сальдо дорівнює нулю г) вірна відповідь відсутня 94. Аналізу зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємств підлягають: а) ефективність зовнішньоекономічної діяльності б) виконання контрактних зобов’язань в) динаміка зовнішньоекономічної діяльності г) усі відповіді вірні 95. Залежно від часу проведення аналіз зовнішньоекономічної діяльності поділяється на: а) поточний аналіз б) комплексний аналіз в) тематичний аналіз г) локальній аналіз 96. Залежно від ступеня охоплення діяльності аналіз зовнішньоекономічної діяльності поділяється на: а) попередній аналіз б) подальший аналіз в) комплексний аналіз г) поточний аналіз 97. Основні прийоми аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства: а) графічні б) балансові в) економіко-математичні г) усі відповіді вірні 98. Основні задачі аналізу зовнішньоекономічної діяльності: а) оцінка ефективності та структури зовнішніх зв’язків країни з іншими країнами б) оцінка раціональності використання коштів і засобів при здійсненні ЗЕД в) виявлення резервів і розробка заходів щодо покращання зовнішньоекономічної діяльності г) усі відповіді вірні 99. У ході аналізу виконання зобов’язань за торговими угодами з’ясовується: а) кількість і загальна сума укладених торгових угод б) кількість і сума виконаних торгових угод в) кількість, види і сума прострочених контрактів г) усі відповіді вірні 100. Питома вага окремих груп товарів (послуг) у загальному обсязі експорту (імпорту) - це показник: а) структури експорту (імпорту) товарів (послуг) б) індекс концентрації експорту в) індекс динаміки г) індекс “умов торгівлі” 2.7. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ УКЛАДАЧ: МОСІЙ О.Б. 1. Президент фірми "САМ" є: а) суб’єктом управління б) об’єктом управління в) ланкою управління г) рівнем управління 2. Управління – це: а) процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх використання б) послідовність дій менеджера в) конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації г) цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку в зв’язку із зміною обставин 3. Термін "менеджмент" застосовується до управління: а) живою і неживою природою б) технологічними процесами в) соціально-економічними процесами на рівні підприємства, яке функціонує в умовах ринку г) 2, 3 4. Термін “менеджмент” походить від англійського to manage і означає: а) контролювати б) “заробляти гроші” в) керувати г) працювати 5. Кінцевою метою менеджменту є: а) забезпечення прибутковості діяльності фірми б) задоволення споживачів в) збільшення обсягів реалізації г) ведення чесної конкурентної боротьби 6. Чи відрізняються категорії «управління» і «менеджмент»? а) так, кардинально відрізняються б) ні, вони тотожні в) управління – це складова менеджменту г) менеджмент – це складова управління 7. Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і: а) менеджер б) людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи в) начальник відділу в універмазі г) 1, 2 8. Начальник відділу внутрішнього туризму в фірмі "Робінзон" відноситься до: а) нижчого рівня управління б) середнього рівня управління в) вищого рівня управління г) технічного рівня управління 9. Керівники низової ланки управління: а) координують і контролюють роботу молодших начальників б) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань в) займаються перспективним плануванням г) готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки 10. Менеджери середньої ланки управління: а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем б) забезпечують надходження оперативної інформації для керівників вищих ланок в) відповідальні за використання виділених ресурсів, персоналу, сировини, обладнання г) 11. Менеджери вищої ланки управління: а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім середовищем б) узгоджують різноманітні форми діяльності і зусилля різних підрозділів організації в) приймають рішення щодо напрямів діяльності організації та вироблення стратегії фірми г) 1, 2, 3 12. За організаційно-правовою формою бізнесу в Україні є організації: а) приватні, колективні, державні б) приватні, державні в) одноосібне володіння, товариство, корпорація г) малі, середні, крупні 13. Товариство з обмеженою відповідальністю – це: а) товариство закритого типу, акції якого розподіляються серед засновників та працівників б) товариство учасники якого несуть відповідальність за борги фірми у межах своїх вкладів в) товариство учасники якого не відповідають за борги фірми г) товариство, яке разом з учасниками, що несуть відповідальність за зобов’язання товариства всім своїм майном, включає також учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства 14. Найважливішими елементами організації є: а) працівники фірми б) мета і завдання організації в) фінансові ресурси фірми г) культура і імідж фірми 15. Планування – це: а) процес визначення майбутнього організації б) використання адміністративних важелів на основі тактики, політики, процедури та правил в) загальне керівництво для дій та прийняття рішень г) методи досягнення мети організації 16. Які види планування виділяють у менеджменті? а) стратегічне планування і планування реалізації стратегії б) стратегічне і довгострокове планування в) тактичне планування і планування реалізації стратегії г) 17. Стратегія – це: а) дії, які треба виконувати в конкретній ситуації б) система показників, на основі яких здійснюється контроль результатів в) всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації та досягнення її цілей г) основний вид діяльності, яким буде займатись організація 18. Стратегічне планування відповідає на наступні запитання: а) де ми знаходимось в даний час? куди ми хочемо рухатись? б) яким чином досягнути цілей організації? хто буде виконувати функції управління? в) в якому становищі знаходиться організація? що слід застосувати для досягнення поставлених цілей? г) де ми знаходимось в даний час? куди ми хочемо рухатись? як це потрібно робити? 19. Метод розподілу ресурсів, що характеризується кількісно: а) місія організації б) рента в) відсоток г) бюджет 20. Процес передачі завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання має назву: а) делегування б) делегування повноважень в) делегування відповідальності г) відхилення повноважень 21. Повноваження – це: а) зобов’язання виконувати поставлені завдання б) обмежене, делеговане посаді право використовувати ресурси організації в) обмежене, делеговане особі право використовувати ресурси організації г) 22. Організаційна структура – це: а) відокремлений орган, наділений функцією управління б) сукупність ланок управління на певному щаблі ієрархії управління в) сукупність підрозділів та зв’язків між ними, яка дає змогу управляти організацією г) склад самостійних структурних підрозділів 23. Вимоги, яким повинна відповідати оргструктура: а) простота б) економічність в) адаптивність г) 1, 2, 3 24. Горизонтальний поділ праці – це: а) комплекс функцій управління б) поділ праці на завдання в) поділ праці за рівнями управління г) правильна відповідь відсутня 25. Характеристика не властива бюрократичній структурі: а) прийом на роботу за діловими якостями та практичними навиками б) велика кількість інструкцій, постанов в) чітке розмежування функціональних обов’язків працівників г) не гнучкий режим роботи 26. У централізованій структурі керівник: а) залишає за собою право ухвалювати більшість рішень б) надає перевагу самоконтролю працівників в) менеджер керує творчим колективом г) відрізняється демократичністю своїх поглядів 27. Управління виробничою діяльністю в організації здійснюють а) начальник механічного цеху б) працівник відділу реклами в) заступник директора з виробництва г) відділ економічного аналізу 28. Лінійний тип організаційної структури характеризується: а) функціональною замкнутістю структурних підрозділів та конкретизацією сфери діяльності кожної керуючої ланки б) здатністю пристосовувати до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі в) концентрацією комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління г) відповідність структури до стратегії 29. Недоліками функціонального типу організаційної структури є: а) подвійне підпорядкування б) збільшення кількості рівнів управління в) перевантаження інформацією г) узгодженість дій виконавців 30. Матрична організаційна структура: а) не відповідає принципу адаптивності б) не має недоліків в) використовується організаціями, які реалізують одночасно декілька проектів г) такої структури не існує 31. Якого типу організаційної структури не існує: а) лінійно-функціональної б) лінійно-штабної в) функціонально-штабної г) територіальної 32. Мотивація – це: а) сукупність зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, які стимулюють людину до діяльності б) відчуття потреби в будь-чому в) процес впливу на людину з метою спонукання її до дій г) відокремлений вид управлінської діяльності, який передбачає виплату заробітку працівникові 33. Розрізняють такі види стимулів: а) позитивні і негативні б) матеріальні і моральні в) загальні і часткові г) генеральні і індивідуальні 34. До внутрішніх винагород відносяться: а) почуття задоволення результатами роботи б) заробітна плата в) повага г) просування по службі 35. Грошова винагорода, сплачувана організацією робітникові за конкретно виконану роботу: а) надбавка б) винагорода в) мотивація г) заробітна плата 36. На підприємствах найчастіше використовують такі форми оплати праці: а) погодинна, відрядна і комісійна б) погодинна і відрядна в) погодинна, відрядна, комісійна і безтарифна г) тарифна та безтарифна 37. Основою організації заробітної плати на підприємствах є: а) тарифна система б) тарифна сітка в) тарифна ставка г) тарифно-кваліфікаційний довідник 38. Комісійний заробіток: а) ґрунтується на укладені договору між роботодавцем і виконавцем б) складається з фіксованого окладу і комісійної винагороди в) передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками г) 1, 2 39. Відрядна форма оплати праці передбачає: а) залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів за певний проміжок часу б) оплату праці в залежності від відпрацьованого часу в) оплату праці за поїздку у відрядження г) 40. Основна мета контролю – це: а) достовірність звітних даних б) дотримання законодавства в) забезпечення виконання управлінських рішень г) перевірка стану об’єкта на відповідність заданим параметрам 41. Вибірковий – це контроль при якому: а) контролюються випадкові елементи сукупності б) важко зробити правильний вибір в) контролюються всі елементи сукупності г) 42. Бюрократичний контроль передбачає: а) застосування суворих правил та стандартів б) прозорість інформації та базування на корпоративній культурі в) наявність спеціалізованих контрольних служб г) орієнтацію на групові норми та традиції 43. Норми функціонування – це: а) критерії, за якими оцінюється дія системи управління або хід виконання виробничого процесу б) максимально допустима величина абсолютних витрат сировини, матеріалів, пального, енергії для виконання роботи встановленої якості в) показники, що характеризують відносні величини використання засобів і предметів праці г) максимальна кількість працівників, що перебуває у безпосередній підлеглості керівника 44. Системний процес отримання і оцінки об’єктивних даних про економічні дії та процеси, що відбуваються на підприємстві, їх відповідність певному критерію та доведення наслідків перевірки до зацікавлених користувачів – це: а) аналіз б) бухгалтерський облік в) аудит 45. Для підвищення ефективності контролю потрібно: а) покращити інформаційний обмін між працівниками б) запровадити тотальний, прискіпливий контроль в) здешевити його для організації 46. Спосіб тимчасової передачі грошових коштів, товарів та інших цінностей на умовах повернення та платності: а) банківський кредит б) комерційний кредит в) аудит г) дотація 47. Обов’язкові платежі до бюджету, які здійснюють фізичні та юридичні особи: а) тарифна ставка б) компенсація в) податок г) акцизний збір 48. Показник, який стимулює випуск необхідної продукції, сприяє фінансовій стабілізації, структурним змінам в організації, активізує інвестиційну та інноваційну діяльність: а) ціна б) грошові кошти в) інвестиція г) платіж 49. Розпорядчі дії реалізуються: а) наказами б) розпорядженнями в) вказівками г) 1, 2, 3 50. Обмін інформацією між двома і більше особами – це: а) комунікаційний процес б) процес спілкування в) процес керівництва г) 2, 3 51. Зворотній зв’язок в комунікаційному процесі – це: а) інформаційні перенавантаження в системі комунікацій б) процес декодування отриманої інформації в) реакція на отримане повідомлення г) реакція відправника інформації 52. Шум – це: а) гамір б) те, що деформує зміст повідомлення в) неправильний вибір засобів комунікації г) нерозуміння настроїв і потреб підлеглих 53. Перепони в комунікаціях створюють: а) недоліки в організаційній структурі управління б) помилки в розрахунках в) регулювання г) планування 54. Комунікації бувають: а) внутріоособові б) ліберальні в) неформальні г) функціональні 55. Найбільш ефективними в організації є комунікації: а) вертикальні б) горизонтальні в) неформальні г) між організацією та зовнішнім середовищем 56. Перевагами письмових комунікацій над усними є: а) добре збереження інформації б) складність поновлення в) економія часу г) більші витрати на оформлення 57. Перевагами усних комунікацій над письмовими є: а) можливість доведення до багатьох працівників б) об’ємність інформації в) забезпечення глибшого взаєморозуміння г) швидкість формулювання повідомлення 58. За формою передачі інформація буває: а) візуальна б) усна в) письмова г) 1, 2, 3 59. Елементом графіку є: а) ціна б) легенда в) зворотний зв’язок г) діаграма 60. Вдосконалення міжособових комунікацій можливе на основі: а) об’єктивної оцінки трудомісткості управлінської функції б) використання зрозумілої мови, міміки, жестів в) вдосконалення документопотоку г) швидкого формулювання повідомлень 61. Вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати посадові обов’язки: а) інтуїтивне рішення б) стратегія в) організаційне рішення г) альтернатива 62. Ухвалення управлінського рішення – це: а) вибір лінії поведінки, здійснений керівною особою б) вибір однієї з кількох можливих альтернатив в) процес обміну інформацією для вирішення певної проблеми г) нарада з виробничих питань 63. Найчастіше непрограмовані рішення доводиться приймати керівникам: а) вищого рівня управління б) середнього рівня управління в) низової ланки управління 64. Метод групового ухвалення рішень, який застосовується у випадку, коли члени групи фізично не можуть бути присутніми в одному місці – це: а) колективне обговорення проблеми б) номінальний груповий спосіб в) метод Дельфі г) спілкування у неформальній групі 65. Модель як економічна категорія – це: а) умовний образ об’єкта дослідження б) реальний об’єкт у мініатюрі в) креслення, графічне представлення чого-небудь г) спрощене відображення об’єкта, що відображає найбільш істотні його характеристики 66. Схематичне відображення дій у менеджменті з врахуванням фінансових результатів, ймовірності їх отримання та можливості порівняння альтернатив – це один із способів моделювання, який має назву: а) платіжна матриця б) дерево рішень в) економічний аналіз г) діаграма 67. Точка беззбитковості – це: а) об’єм випуску продукції, при якому підприємство покриває всі витрати на виробництво б) рівень витрат підприємства, який дозволяє уникнути збитків в) комплексний план досягнення мети підприємства г) графік 68. Прогнозування – це: а) передбачення майбутнього з використанням минулого досвіду та теперішніх подій б) передбачення, ймовірність появи яких-небудь результатів в) процес досягнення майбутньої мети підприємства г) відображення майбутнього за допомогою символів 69. Методи прогнозування в цілому поділяються на: а) якісні та кількісні б) економічні та соціальні в) формальні та неформальні 70. Традиційно виділяють два види груп: а) формальні і неформальні б) цільові групи і групи вдосконалення процесів в) гуртки якості і групи вдосконалення діяльності підрозділів г) групи за інтересами 71. Формальні групи виникають в результаті: а) вертикального та горизонтального поділу праці б) аналізу зовнішнього середовища в) спільного проведення людьми вільного часу г) спільного здійснення певних видів діяльності 72. До формальних груп відносять: а) неформальних лідерів б) клуб шанувальників шахів в) директора банку г) начальника цеху та його заступників 73. Характерними рисами формальної групи є те, що: а) лідер впливає на членів групи шляхом персонального впливу б) метою створення групи є ефективність і прибуток в) контроль здійснюється на основі громадських санкцій г) 1, 3 74. Неформальні групи виникають: а) у результаті горизонтального поділу праці б) у результаті вертикального поділу праці в) спонтанно г) за бажанням керівництва організації 75. Різновид групи, якій організація делегує виконання конкретного завдання – це: а) цільова виробнича група б) неформальна група в) командна група г) група за інтересами 76. Яка з наведених нижче груп працівників належать до цільових?: а) група технологів б) ревізійна комісія в) комісія з розслідування причин та наслідків аварії г) керівник та його заступники 77. Група, яка складається із керівника і його безпосередніх підлеглих, які також є керівниками – це: а) виробнича група б) комітет в) група керівників г) група вдосконалення процесів 78. Група, яка постійно діє всередині організації і має конкретну ціль – це: а) постійний комітет б) спеціальний комітет в) командна група г) неформальна група 79. Яка з наведених нижче груп не відноситься до комітетів?: а) ревізійна комісія б) група у складі президента компанії та віце-президента в) група з усунення браку, що зафіксований на виробництві г) комісія з розгляду скарг працівників 80. Функціональні конфлікти: а) підвищують ефективність діяльності організації б) не сприяють максимально ефективному використанню ресурсів в) є негативними за змістом г) є доброзичливими 81. Дисфункціональні конфлікти: а) містять раціональне зерно б) обмежують перспективи розвитку в) є позитивними за змістом г) призводять до розпаду колективу 82. До організаційних факторів, які можуть спричинити стресову ситуацію відносяться: а) будь-яка невизначеність (щодо прав, обов’язків, пільг тощо) б) відповідність між змістом роботи і можливостями працівника в) поїздка у відпустку г) особисте життя 83. Причиною опору перемінам може бути: а) погрози звільнення з роботи б) нестача інформації в) залучення працівників до управління г) переговори 84. Найоптимальнішим шляхом подолання опору перемінам є: а) залучення підлеглих до прийняття рішень б) звільнення директора в) зміни виду діяльності г) відмови від переміни 85. Формою влади менеджера є: а) способи і прийоми впливу на бригаду робітників б) експорт продукції в) повноваження г) експертна 86. Недоліками влади винагороди є: а) відсутність довіри до керівництва б) недостатнє використання потенціалу працівників в) обмеження розмірів винагороди г) 87. Влада примусу заснована на: а) можливості фізичного впливу на підлеглого б) вірі керівника в те, що йому все дозволено в) впливі через страх підлеглих втратити роботу, бути покараним г) управлінні конфліктами 88. Стиль керівництва – це: а) відповідність між вимогами керівника та можливостями працівника б) звична манера стосунків керівника з підлеглими в) відносини, які складаються між керівниками організації г) правильна відповідь відсутня 89. На вибір стилю керівництва впливають: а) конкуренти б) ризик в) особисті якості підлеглих, ситуація, яка склалась на підприємстві г) технологія 90. Авторитарний керівник характеризується: а) небажанням приймати на себе відповідальність за рішення та їх наслідки б) відсутністю розмаху діяльності та очікуванням вказівок зверху в) схильністю до одноособового керівництва та надмірною централізацією влади г) мало втручається у справи підлеглих, виступає в основному в ролі посередника 91. Керівник демократичного типу: а) особисто займається тільки найбільш складними та важливими питаннями б) вимагає пунктуального виконання своїх вказівок, часто втручається в роботу підлеглих в) мало втручається у справи підлеглих, виступає в основному в ролі посередника г) небажанням приймати на себе відповідальність за рішення та їх наслідки 92. Для керівника кризова ситуація є найтяжчим іспитом, якщо: а) керівник – автократ б) керівник – ліберал в) керівник – демократ г) керівник використовує владу експерта 93. Економісти, інженери та технологи відносяться до категорії: а) керівники б) спеціалісти в) технічний персонал г) 94. Кадрова служба на підприємстві займається: а) проведенням соціологічних опитувань б) дослідження атмосфери за межами підприємства в) організацією процесу управління персоналом г) підведенням підсумків результатів діяльності підприємства 95. З моменту приходу спеціаліста на підприємство заводиться: а) особова справа б) досьє в) табель обліку робочого часу г) трудова книжка 96. У функції відділу кадрів не входить: а) добір, розстановка кадрів б) оцінка й атестація персоналу в) контроль за використання матеріальних ресурсів г) формування кадрового резерву 97. Керівники низової ланки управління: а) координують і контролюють роботу молодших начальників б) здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань в) займаються перспективним плануванням г) готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки 98. До недоліків внутрішнього набору кадрів відноситься: а) зберігання рівня оплати праці б) більші витрати на залучення кадрів в) обмежені можливості для вибору кадрів г) тривалий період адаптації працівників 99. Організаційна адаптація включає: а) засвоєння фізичних навантажень б) засвоєння ролі і організаційного статусу в) підготовка співробітників до сприйняття і реалізації нововведень г) вдосконалення трудових і фахових навиків 100. Як розраховують коефіцієнт плинності кадрів? а) за відношенням обороту персоналу до середньоспискової чисельності персоналу б) за кількістю працівників звільнених з суб’єктивних причин в) за відношенням чисельності звільнених (крім звільнених за скороченням штатів) до середньоспискової чисельності персоналу г) за кількістю працівників, які є в списках організації за аналізований період 2.8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО УКЛАДАЧІ: ПИЛИПЧАК Б.І., КІЦАНУ А.Л. 1. Предметом підприємницького права є: а) Цивільні відносини б) Господарські відносини в) Фінансові відносини г) Міжнародні відносини 2. Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність: а) Особи, які не мають постійного місця проживання б) Особи, які не мають закінченої середньої освіти в) Військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади і управління г) Іноземцям, особам без громадянства 3. Органи, що займаються державною реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності: а) Державний нотаріат б) Господарський суд в) Органи суду г) Місцеві органи влади 4. Казенне підприємство створюється в процесі... а) реорганізації б) ліквідації в) злиття г) поділу 5. Суб’єктом права загальнодержавної власності є держава в особі: а) Адміністративно – територіальні одиниці б) Верховна Рада України в) Територіальні громади сіл, селищ, міст. г) Обласні, районні та міські ради 6. Набуття підприємством статусу з іноземними інвестиціями відбувається з... а) Моменту заснування б) Моменту державної реєстрації в) Зарахування іноземних інвестицій на його баланс г) Ратифікації ВР України 7. Домінуючим в об’єднанні капіталів господарських товариств є: а) Майнові елементи б) Обмеження ризику учасників товариства в) Участь учасників в управлінні справами г) Здійснення контролю 8. Основною ознакою державного комерційного підприємства є: а) Функція власника майна б) Наявність статусу суб’єкта підприємницької діяльності в) Діє на підставі статуту г) Належить до підприємств - не власників 9. Господарське товариство створюється для: а) Об’єднання майна б) Підприємницької діяльності в) Отримання прибутку г) Варіант а,б,в. 10. Персональними товариствами або об’єднаннями осіб є такі господарські товариства: а) Повне товариство, командитне товариство б) Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю в) Товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю г) Акціонерне товариство закритого типу, акціонерне товариство відкритого типу 11. Які функції виконує господарсько – правова відповідальність? а) Функція впливу та штрафна функція б) Інформаційна та сигналізаційна функції в) Координаційна та компенсаційно – відповідальна функції г) Регулятивна та контрольно – інформаційна функції 12. Правове становище господарських товариств регулюється... а) Трудовим та адміністративним кодексом України. б) Господарським та цивільним кодексом України в) Цивільним та адміністративним кодексом України г) Трудовим та кримінальним кодексом України. 13. Які види діяльності не мають права здійснювати індивідуальні підприємці? а) Що становлять монополію держави б) Ломбардні операції в) Банківська діяльність г) Варіант а,б,в. 14. Закон „Про приватизацію державного майна” передбачає, що основними інфраструктурними організаціями приватизації є: а) Юридичні особи інших держав б) Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії в) Юридичні особи, зареєстровані на території України г) Державні підприємства 15. Характерними рисами підприємницької діяльності є: а) Захист національного товаровиробника б) Вільний рух капіталів в) Самостійність здійснення підприємницької діяльності г) Екологічна безпека 16. Господарське законодавство це: а) Комплексні нормативні акти б) Сукупність нормативно – правових актів та правових норм в) Розгалуженість і наявність великої кількості нормативних актів г) Кодифікованість господарського законодавства 17. До основних засад припинення діяльності відносяться: а) Підстави припинення діяльності б) Форми захисту кредиторів в) Принцип публічності прийняття рішення г) Варіант а,б,в. 18. Комісія з приватизації складає проект плану приватизації об’єкта, в якому враховуються пропозиції: а) Господарського товариства, створеного працівниками підприємства, що приватизується, та інших покупців. б) Місцевих рад за місцезнаходженням об’єкта приватизації в) Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень г) Варіант а,б,в. 19. Від способу утворення, формування статутного фонду та управління підприємств розрізняють: а) Приватні, колективні б) Унітарні, корпоративні в) Комунальні, державні г) Змішані, казенні 20. Характерними рисами орендного підприємства є: а) Господарська організація корпоративного типу б) Обов’язковий контрольний орган в) Мінімальний розмір статутного фонду г) Відсутність у підприємства субсидіарної відповідальності 21. Основним нормативним актом, який регулює підприємницьку діяльність в Україні є: а) Закон „Про відновлення платоспроможності або оголошення боржника банкрутом” б) Закон „Про підприємництво” в) Закон „Про підприємства в Україні” г) Закон „Про товарну біржу” 22. Спеціальний дозвіл, що видається КМУ, або уповноваженим органом для здійснення певного виду підприємницької діяльності це: а) субсидія б) субвенція в) ліцензія г) дотація 23. Наслідком скасування державної реєстрації підприємства є: а) Припинення підприємницької діяльності б) Видання свідоцтва про державну перереєстрацію в) Відкриття рахунків в установах банків г) Реорганізація 24. Що є підставою для відкриття рахунків в установах банків? а) Свідоцтво про державну реєстрацію б) Довідка податкових органів в) Заява директора підприємства г) Рішення аудиторської фірми 25. Суб’єкт підприємницької діяльності позбавляється статусу юридичної особи на підставі: а) Рішення Фонду державного майна України б) Рішення органу, що проводив державну реєстрацію в) Після здійснення всіх заходів щодо ліквідації підприємства г) Рішення господарського суду 26. Майно, що є державною власністю та закріплене за державним підприємством, належить йому на праві: а) Колективної власності б) Повного господарського відання в) Спільної сумісної власності г) Оперативного управління 27. Орган, який відшкодовує збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними особами: а) Ліквідаційна комісія б) Господарський суд в) Власник майна г) Державна податкова адміністрація 28. Коли здійснюється ліквідація підприємства: а) У випадку банкрутства та ліквідації іншого підприємства б) Добровільне припинення діяльності підприємства з ініціативи власника в) Якщо рішенням суду будуть визнані недійсні установчі документи і рішення про створення підприємства г) У випадку реорганізації 29. Згідно якої форми власності належить майно господарському об’єднанню? а) державної б) колективної в) приватної г) комунальної 30. Згідно з чиїм рішенням розподіляється майно, яке залишилось після ліквідації об’єднання між його учасниками? а) Рішенням ліквідаційної комісії б) Рішенням господарського суду в) Кредиторами г) Статутом об’єднання 31. Яку суму, повинен становити статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю? а) 500 мінімальних заробітних плат б) 200 мінімальних заробітних плат в) 100 мінімальних заробітних плат г) 1250 мінімальних заробітних плат 32. До підприємств колективної форми власності належать: а) Унітарне дочірне підприємство б) Виробничий кооператив в) Колективне підприємство г) Варіант а,б,в. 33. Засновницькі, регулятивні, оперативно – управлінські, контрольні повноваження забезпечують власникові реалізацію однієї з основних функцій... а) Функцію довірчої власності б) Функцію оперативного використання в) Функцію управління своєю власністю г) Функцію повного господарського відання 34. Характерними рисами господарського товариства є: а) Корпоративний характер управління б) Наявність господарської правосуб”активності. в) Мінімальна кількість засновників г) Мета діяльності – отримання прибутку 35. Основними рисами повного товариства є: а) Наявність в учасників додаткової відповідальності за борги товариства у межах вартості несплаченої частки вкладу б) Обмеження сукупної частки вкладників 50% майна товариства в) Установчий документ – засновницький договір. Різновид господарського товариства. г) Відсутність законодавчих вимог до розміру майна і порядку його формування 36. Основними рисами командитного товариства є: а) Спеціальне регулювання б) Наявність двох категорій учасників в) Відсутність органів товариства г) Варіант а,б,в. 37. Майнова база суб’єктів господарських правовідносин формується за рахунок: а) Грошові та матеріальні внески засновників б) Доходи від цінних паперів в) Капітальні вкладення і дотації з бюджетів г) Варіант а,б,в. 38. Залежно від ступеня персоніфікації суб’єкта права власності розрізняють: а) Право комунальної власності б) Право колективної власності в) Право публічної власності г) Право приватної власності 39. Суб’єктами приватизації відповідно до ст. 6 Закону „Про приватизацію державного майна” є: а) Державні органи приватизації б) Покупці (їх представники) в) посередники г) Варіант а,б,в. 40. До об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації, належать: а) Цілісні майнові комплекси державного підприємства б) Об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти в) Акції, що належать державі г) Варіант а,б,в. 41. Покупцями в процесі приватизації можуть бути: а) Громадяни України. Юридичні особи інших держав б) Органи державної влади в) Фінансові посередники г) Органи місцевого самоврядування 42. Ознакою господарського договору є: а) Правовий документ б) Особливий суб’єктивний склад в) Зобов’язання сторін г) Порядок захисту права та законних інтересів сторін 43. Серед неконкурентних способів укладання господарських договорів розрізняють два основних види: а) Шляхом проведення непрямих переговорів б) Процедура запиту цінових пропозицій в) Загальний порядок укладання господарських договорів. Шляхом проведення прямих переговорів г) Конкурентні переговори 44. Характерними ознаками господарсько - правової відповідальності є: а) Цивільна підстава. б) Юридична підстава. Сфера здійснення. в) Неправомірна поведінка г) Можливість застосування державного примусу 45. До форм господарсько – правової відповідальності належать: а) Докази, що підтверджують ці обставини б) Проведення переговорів. в) Господарсько – організаційні санкції. Сплата неустойки. г) Суми претензій та її розрахунки 46. Характерними рисами оперативно – господарських санкцій є ті які... а) Застосовуються на розсуд кредитора б) Передбачаються законом або договором в) Мета застосування - захист інтересів кредитора г) Варіант а,б,в. 47. Суб’єктами банкрутства не можуть бути: а) Казенні підприємства б) Відокремлені структурні підрозділи юридичної особи в) Державні підприємства, майно яких не підлягає приватизації г) Варіант а,б,в. 48. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється протягом: а) 10 робочих днів б) 5 робочих днів в) 7 робочих днів г) одного місяця 49. Управління підприємством здійснює: а) Власник або уповноважений ним орган б) Профспілковий комітет в) Загальні збори трудового колективу г) Наймана особа 50. Які повноваження здійснює державний орган з питань банкрутства? а) Визначає дату проведення суду б) Готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України в) Формує ліквідаційну комісію г) Припиняє повноваження органів управління та власника майна банкрута 51. Які судові процедури застосовують до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство а) Розпорядження майном боржника б) Мирова угода в) санація г) Варіант а,б,в. 52. Санація у справі про банкрутство проводиться для: а) Оздоровлення фінансово – господарського становища боржника б) Заходи щодо захисту майна боржника в) Аналіз фінансового становища боржника г) Розгляд заяв кредиторів 53. Які основні повноваження здійснюють державні органи приватизації у межах своєї компетенції? а) Створюють комісії з приватизації б) Беруть участь у розробці міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання в) Контролюють виконання умов договорів купівлі – продажу державного майна г) Варіант а,б,в. 54. За ознакою підстав виникнення договірних зобов’язань розрізняють: а) Довгострокові договори б) Планові договори в) Новітні договори г) Комплексні договори 55. На які види експорту та імпорту, згідно із ст. 17 Закону „Про ЗЕД” встановлюється заборона? а) Демпінговий імпорт б) Експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності в) Імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни та расизму г) Варіант б і в 56. Які господарські організації без статусу юридичної особи ГК виключив зі складу суб’єктів ЗЕД? а) Промислово – фінансові групи б) Пайові інвестиційні фонди в) Іноземні господарські організації г) Варіант а,б,в. 57. Конкурентними способами укладання господарських договорів є... а) Торги б) Конкурси в) Конкурентні переговори г) Варіант а,б,в. 58. У разі зміни юридичної адреси суб’єкта підприємницької діяльності або місцезнаходження його структурного підрозділу, власник торгового патенту зобов’язаний повідомити про це письмово у триденний термін орган... а) Податкової служби б) Міської ради в) Реєстрації г) Обласної адміністрації 59. Усі учасники зовнішньоекономічної діяльності при її здійсненні повинні дотримуватися таких принципів: а) Свободи зовнішньоекономічного підприємництва б) Юридичної рівності і недискримінації в) Верховенства закону г) Варіант а,б,в. 60. До органів державного регулювання ЗЕД належать... а) Національний банк України б) Державна митна служба України в) Антимонопольний комітет г) Варіант а,б,в. 61. За тривалістю застосування у сфері господарювання договори бувають: а) Традиційні б) Нетрадиційні в) Довгострокові г) Разові 62. За ступенем складності розрізняють договори: а) вертикальні б) прості в) нескладні г) горизонтальні 63. Функції господарського договору: а) регулятивна б) координаційна в) контрольно - інформаційна г) усі відповіді вірні 64. Заходи досудового врегулювання господарського спору обов’язково застосовуються, що виникають з ... а) договору перевезення б) договору про надання послуг зв’язку в) договору заснованому на державному замовленні г) усі відповіді вірні 65. Претензія може підписуватися... а) керівником б) головним бухгалтером в) секретарем г) юристом 66. Претензія підлягає розгляду в... а) 5-ти денний строк б) 10-ти денний строк в) 20-ти денний строк г) місячний строк 67. Позовна заява подана до господарського суду повинна містити найменування, поштову адресу, № рахунку в банку ... а) позивача б) керівника позивача в) адвоката г) керівника відповідача 68. Який правовий титул майна використовується щодо казенних підприємств? а) право довірчої власності б) право господарського відання в) право оперативного управління г) право оперативного користування 69. Юридично визначене і забезпечене право фізичної особи використовувати належні їй засоби виробництва на власний розсуд і у власних інтересах є ... а) право державної власності б) право комунальної власності в) право колективної власності г) право приватної власності 70. За критерієм змісту впливу господарсько-правові санкції класифікуються на : а) грошові б) не грошові в) немайнові г) майнові 71. Господарський результат, що наступає в результаті застосування господарсько-правової відповідальності є ... а) функцією господарсько-правової відповідальності б) системою господарсько-правової відповідальності в) методом господарсько-правової відповідальності г) ознакою господарсько-правової відповідальності 72. Термін позовної давності про стягнення неустойки (штрафу, пені) ? а) 1 місяць б) 6 місяців в) однин рік г) три роки 73. Приймати участь у справі про банкрутство можуть ... а) боржник б) кредитор в) арбітражний керуючий г) усі відповіді вірні 74. Для порушення провадження у справі про банкрутство, борг перед кредиторами повинен складати не менше, як ... а) 300 гривень б) 300 неоподаткованих мінімумів в) 300 соціальних пільг г) 300 мінімальних зарплат 75. З дня находження відповідної заяви до господарського суду порушення провадження у справі про банкрутство відбувається протягом ... а) 5 днів б) 10 днів в) 15 днів г) 20 днів 76. За кошти банкрута в першу чергу задовольняються ... а) вимоги щодо сплати податків б) вимоги, забезпечені заставою в) вимоги щодо повернення внесків до статутного фонду г) вимоги щодо зобов’язань перед працівниками 77. Основним різновидом договору користування чужим майном є ... а) договір лізингу б) договір позики в) договір поставки г) договір контрактації сільськогосподарської продукції 78. Майново-організаційні за змістом і юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського правопорушення це ... а) господарсько-адміністративна відповідальність б) адміністративно-правова відповідальність в) Господарсько - правова відповідальність г) Кримінально - правова відповідальність 79. Господарсько-правові санкції за характером порушених відносин можна класифікувати на санкції, що застосовуються у ... а) горизонтальних відносинах б) вертикальних відносинах в) горизонтальних і вертикальних відносинах (універсальні) г) усі відповіді вірні 80. Господарсько - правовій відповідальності притаманні наступні функції ... а) завбачлива б) попереджувально-стимулююча в) адміністративна г) фактична 81. За спеціалізацією банки можуть бути ... а) ощадними б) інвестиційними в) іпотечними г) усі відповіді вірні 82. Банківська система України складається з ... а) Національного банку України б) кредитних спілок в) підприємств г) усі відповіді вірні 83. Середньостроковий банківський кредит надається терміном до ... а) 1 року б) 2 років в) 3 років г) 4 років 84. Довгостроковий банківський кредит надається терміном понад .. а) 1 рік б) 2 роки в) 3 роки г) усі відповіді вірні 85. За строками погашення кредити поділяються на: а) кредити, що погашаються водночас б) середньострокові кредити в) довгострокові кредити г) усі відповіді вірні 86. Особливий вид відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна це ... а) комерційний кредит б) консорціумний кредит в) лізинговий кредит г) іпотечний кредит 87. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів у першу чергу банк списує кошти на підставі ... а) рішення суду про відшкодування шкоди завданої каліцтвом б) рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці в) інших рішень суду г) розрахункових документів, що передбачають платежі до бюджету 88. Платіжне доручення приймається банком платника до виконання з дати його виписки протягом ... а) 3 днів б) 5 днів в) 10 днів г) 30 днів 89. Відповідно до Закону „Про приватизацію державного майна” приватизації не підлягають ... а) об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти б) цілісні майнові комплекси державного підприємства в) казенні підприємства г) акції, що належать державі 90. Який мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства (в мін. зарплатах): а) 100 б) 250 в) 1250 г) 2500 91. Який мінімальний розмір статутного фонду товариства з додатковою відповідальністю (в мінімальних зарплатах): а) 10 б) 100 в) 1000 г) 1250 92. Який мінімальний розмір іноземної інвестиції в статутному фонді для підприємства з іноземними інвестиціями (у %): а) 10 % б) 25 % в) 50 % г) 100 % 93. Короткостроковий банківський кредит надається терміном до ... а) 1 року б) 2 років в) 3 років г) 5 років 94. Кількість днів протягом якого платіжне доручення приймається банком до виконання з дати його виписки: а) 5 днів б) 10 днів в) 15 днів г) 30 днів 95. Загальний термін позовної давності (у роках): а) 1 рік б) 2 роки в) 3 роки г) 4 роки 96. До загальнодержавних відносяться такі податки і збори: а) податок на додану вартість б) податок на