.

Екзаменаційні тести по менеджменту

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 93191
Скачать документ

Екзаменаційні тести по менеджменту

ЗМІСТ

ст.

Загальні відомості 4

1. Правила проходження тестування 5

2. Тестові завдання з дисциплін: 6

2.1. Економіка підприємства 6

2.2. Маркетинг в галузі 18

2.3. Операційний менеджмент 35

2.4. Організація праці менеджера 52

2.5. Основи економічної теорії 69

2.6. Основи зовнішньоекономічної діяльності 79

2.7. Основи менеджменту 95

2.8. Підприємницьке право 110

2.9. Управління персоналом 125

Рекомендована література 143

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На кафедрі менеджменту у виробничій сфері впроваджено систему контролю
знань студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Створена програма-оболонка „ТЕСТ-МЕНЕДЖЕР” для проходження тестування з
предметів, що винесені на державний екзамен. В даній книзі представлені
питання, розроблені викладачами кафедри, що будуть представлені
студентам для контролю їхніх знань з використанням програми оболонки
„ТЕСТ-МЕНЕДЖЕР”.

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми із запропонованими
відповідями, в яких вибирають правильні з множини вибору (чотири
відповіді, тільки одна з яких є правильною).

Система базових тестових завдань сформована експертним оцінюванням
кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістовні модулі з
комплексу нормативних дисциплін, які визначено у освітньо-професійній
програмі підготовки спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент
організацій”.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох

компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини

б) 4 відповідей.

Форма подання текстових або графічних тестових завдань повинна
задовольняти певним рекомендаціям діагностів. Запитальна частина
тестового завдання формулюється у стверджувальній або запитальній формі
стисло, чітко, без подвійного тлумачення. Запитальна частина тестового
завдання виділяється великими літерами або активним кольором. Елементи
відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

Тест (добірка тестових завдань кожного варіанта) має включати кількість
тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності
методу вимірювання. Ця характеристика має назву “довжина тесту” і
становить 72 тестових завдання.

Тест має забезпечити пропорційне представництво всіх визначених до
державної атестації дисциплін та різноманітних змістовних модулів зі
складу кожної з цих дисциплін. Представництво кожної нормативної
дисципліни у кожному варіанті забезпечується пропорційно до обсягу
(кількості кредитів) її вивчення.

Державна комісія фіксує результат комп’ютерного тестування кожного
студента в екзаменаційній відомості.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:

понад 90% правильних відповідей – “відмінно”,

76-90% правильних відповідей – “добре”,

60-75% правильних відповідей – “задовільно”,

менше 60% правильних відповідей – “незадовільно”.

1. ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

При проходженні тестування студенту надається 72 хвилини для відповіді
на 72 запитання з 9-ти предметів.

На початку студент повинен вибрати його групу а потім прізвище з
запропонованих списків. Дальше потрібно вибрати дисципліну (у довільному
порядку) і команду „Перейти до питань” Також під час проходження
тестування надається можливість відповідати на запитання у довільному
порядку, тобто можна переходити від питань однієї дисципліни питань
іншої використовуючи команду „Предмети” та „Перейти до питань”. Для
відповіді на запитання потрібно вибрати один правильний варіант
відповіді із 4-х запропонованих варіантів так, щоб біля вибраного
варіанту появилася відповідна відмітка. Після чого натиснути кнопку
“Підтвердити”. Після підтвердження вибору правильної відповіді змінити
вибір буде неможливо. Для завершення тестування потрібно вибрати кнопку
“Завершити тестування” і повідомити викладача. Якщо закінчиться
відведений для тестування час програма автоматично завершить роботу.
відповісти на запитання можна лише один раз, вибравши правильну на ваш
погляд відповідь і натиснувши кнопку “Підтвердити”.

Якщо студент самовільно вийде з програми, закриє вікно результатів
тестування або відкриє іншу програму, автоматично він отримує за екзамен
оцінку „незадовільно” без можливості перездачі.

2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

2.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

УКЛАДАЧ: ДМИТРІВ Д.В.

1. Статутний фонд підприємства включає в себе

а) борги споживачів

б) кредити Нацбанку

в) основні засоби підприємства

г) оборотні засоби підприємства

2. Учасники командитного товариства відповідають за борги

а) у межах належних їм внесків

б) у межах належних їм внесків

в) усім належним їм майном

г) одні учасники – всім майном, решта в межах внесків

3. Первинним ринком, що визначає перспективи розвитку інших, є

а) ринок цінних паперів

б) ринок товарів

в) ринок предметів споживання

г) ринок засобів виробництва

4. Вкажіть методи управління

а) виховні

б) Економічні

в) комплексні

г) усі перераховані

5. Вкажіть методи планування

а) нормативний

б) аналітичний

в) балансовий

г) варіант а і в

6. Валова продукція включає

а) Реалізовану продукцію

б) Товарну продукцію

в) Зміну обсягів незавершеного виробництва

г) варіанти б і в

7. Виробнича програма обґрунтовується

а) Виробничою потужністю

б) Матеріальними ресурсами

в) Трудовими ресурсами

г) усі вірні

8. Норма часу в масовому виробництві містить

а) Допоміжний час

б) Підготовчо-заключний час

в) Основний час

г) Оперативний час

9. Продуктивність праці у вартісному вимірі визначається

а) Сум(Niti/Tж)

б) Сум(Ni/Tж)

в) Сум(NiTi)/Сум(N)

г) Сум(NiЦi)/Tж

10. До основних виробничих фондів відносяться

а) Передавальні пристрої

б) Транспортні засоби

в) будівлі

г) усі вірні

11. Як пов’язані поняття “засоби виробництва” і “виробничі фонди”

а) Поняття “засоби виробництва” ширше за “виробничі фонди”

б) рівнозначні

в) Поняття “виробничі фонди” ширше за “засоби виробництва”

г) Ці поняття не пов’язані

12. Залишкова вартість основних фондів враховує

а) Початкову чи відновну вартість

б) Амортизаційні відрахування

в) Ціну основних фондів

г) варіанти а і б

13. Які показники характеризують ефективність використання основних
фондів

а) Фондоозброєність

б) фондовіддача

в) коефіцієнт змінності

г) усі вірні

14. Коефіцієнт морального зношування визначається

а) А/BПР

б) (BПР – BВІД)/BПР

в) BКР/BПР

г) 1 – (1-KФЗ)(1-KМЗ)

15. Середньорічна вартість основних фондів визначається

а) як середньоарифметична величина

б) Як середньоквадратична величина

в) Як середньохронологічна величина

г) Як середньозважена величина

16. Амортизація це

а) Розмір річних відрахувань у відсотках від балансової вартості

б) Втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП

в) Поступове погашення вартості основних фондів шляхом її перенесення на
собівартість готової продукції

г) зношення фондів, у результаті чого вони перестають задовольняти
поставленим вимогам

17. Виробнича потужність підприємства це:

а) Максимальний випуск продукції у вузькому місці

б) Система адресних завдань по виробництву продукції

в) Максимально можливий річний випуск продукції за наявних
організаційно-технічних умов

г) Максимально можливий річний випуск продукції з використанням
резервного обладнання

18. Чинниками, що впливають на фізичне зношування основних фондів є:

а) Оплата праці

б) Ступінь завантаження фондів

в) Ступінь зношення

г) варіанти б і в

19. Вкажіть джерела формування власних фінансових ресурсів

а) прибуток

б) Кредитні кошти

в) Статутний капітал

г) варіанти а і в

20. Що відноситься до об’єктів інтелектуальної власності

а) Товарні знаки

б) акції

в) “Ноу-хау”

г) Промислові знаки

21. Вкажіть види нематеріальних ресурсів підприємств

а) вексель

б) Товарні знаки

в) акція

г) Промислова власність

22. Нематеріальні активи оцінюються за:

а) Відновною вартістю

б) собівартістю

в) Залишковою вартістю

г) усі вірні

23. Структура оборотних засобів це:

а) Питома вага кожного елементу в загальному обсязі оборотних засобів

б) Їх склад за елементами

в) Співвідношення окремих елементів у загальній сумі оборотних фондів

г) Співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу

24. До складу оборотних засобів не включають:

а) Тару і паливо

б) верстати

в) сировина і основні матеріали

г) Грошові засоби

25. До складу фондів обігу включають

а) Витрати майбутніх періодів

б) Грошові засоби

в) Товари на складі

г) Варіанти б і в

26. Норма виробничих запасів у днях забезпеченості містить:

а) Підготовчий запас

б) Сезонний запас

в) технологічний запас

г) варіанти а і в

27. Які показники характеризують оборотність оборотних засобів

а) Коефіцієнт використання матеріалу

б) Коефіцієнт оборотності

в) Питома матеріаломісткість

г) Відносна матеріаломісткість

28. Фінансові інвестиції передбачають вкладення капіталу для:

а) Простого відтворення основних фондів

б) Придбання цінних паперів

в) Відшкодування витрат виробництва

г) Простого і розширеного відтворення основних фондів

29. Капітальні вкладення це:

а) Короткострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку

б) Грошові засоби, спрямовані на створення нових основних фондів

в) Грошові засоби спрямовані на реконструкцію діючих фондів

г) варіанти б і в

30. Що є джерелами формування інвестиційних ресурсів

а) Бюджетні асигнування

б) Залучені кошти

в) Власні кошти

г) Варіанти б і в

31. Капітальні вкладення ефективні, якщо:

а) TOK(TH

б) TOK(TH

в) EP

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019