Реферат з менеджменту

на тему:

Психологічні методи управління трудовим колективом

Методи управління – це способи здійснення управлінських дій на персонал
для досягнення цілей управління виробництвом. Розрізняють
адміністративні, економічні, соціологічні і психологічні методи, які
розрізняються способами дії на людей.

Адміністративні методи базуються на владі, дисципліні і стягненнях і
відомі в історії як «метод батога». Економічні методи грунтуються на
правильному використовуванні економічних законів виробництва і за
способами дії відомі як «метод пряника». Соціологічні методи базуються
на способах мотивації суспільної дії на людей через «думку колективу».
Психологічні методи базуються на знанні психології людини, його
внутрішнього душевного світу і відомі як «метод переконання». В процесі
конкретного рішення управлінських проблем вельми корисно організовувати
ефективні комунікації і привертати сукупність різних методів управління,
які дозволяють врахувати «чужі помилки» і дають способи виріешння
господарських і кадрових задач.

Адміністративні методи управління:

Організаційні дії: штатний розклад; статут організації; положення про
підрозділи; колективний договір; посадові інструкції; правила трудового
розпорядку; організація робочого місця; оргструктура управління

розпорядливі дії: накази; цільове планування; розпорядження; нормування
праці; вказівки; координація робіт; інструктаж; контроль виконання;
повчання

матеріальна відповідальність і стягнення: відповідальність за затримку
трудової книжки; добровільне відшкодування збитку підприємству;
утримання із зарплати; депреміювання; повна матеріальна
відповідальність; колективна матеріальна відповідальність

дисциплінарна відповідальність і стягнення: зауваження; догана; строга
догана; пониження на посаді; звільнення

адміністративна відповідальність: попередження; штраф; відшкодувальне
вилучення предметів; адміністративний арешт; виправні роботи.

Економічні методи:

Планове господарювання: вільне підприємництво; план економічного
розвитку; портфель замовлень; розподіл ресурсів; інвестиції; кінцеві
результати

господарський розрахунок: самостійність; самоокуповування;
самофінансування; економічні нормативи; фундації стимулювання

оплата праці: посадовий оклад для службовців; тарифна ставка для
робітників; додаткова зарплата; винагорода; премія з прибутку;
матеріальна допомога

робоча сила: ринок трудових ресурсів; попит; пропозиція; вартість
робочої сили; зайнятість і безробіття

ринкове ціноутворення: вартість; ціна; собівартість; дохід; прибуток

цінні папери: акції; облігації; векселі; кредитні карти; дивіденди

податкова система: на фундацію оплати праці; прибутковий податок; ПДВ;
Податок на прибуток; Інші податки

Форми власності: державна; регіональна; муніципальна; приватна;
суспільна; інтелектуальна

фази виробництва: виробництво; обмін; розподіл; споживання

чинники виробництва: капітал; праця; земля; підприємницька діяльність;
інформація

Соціологічні методи.

Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом, вони
дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі,
виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, зв’язати мотивацію людей з
кінцевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і
рішення конфліктів в колективі.

Класифікація елементів соціологічних методів.

Соціальне планування:

цілі;

критерії;

методи;

нормативи;

результати

Соціальне планування забезпечує постановку соціальних ідей і критеріїв,
розробку соціальних нормативів і планових показників, досягнення
кінцевих соціальних результатів.

соціологічні методи дослідження:

анкетування;

інтерв’ювання;

социометрія;

нагляд;

співбесіда

Соціологічні методи дослідження складають науковий інструментарій в
роботі з персоналом, вони надають необхідні дані для підбору, оцінки,
розстановки і навчання персоналу і дозволяють обгрунтовано ухвалювати
кадрові рішення.

особові якості:

ділові якості;

моральні якості;

достоїнства;

недоліки

Особові якості характеризують зовнішній образ співробітника, який
достатньо стабільно виявляється в колективі і є невід’ємною частиною
соціології особи.

мораль:

державна;

суспільна;

релігійна;

групова;

особиста

Мораль є особливою формою суспільної свідомості, регулюючої дії і
поведінка людини в суспільстві за допомогою етичних норм.

партнерство:

ділове;

дружнє;

по захопленню;

сімейне;

сексуальне

Партнерство складає важливий компонент будь-якої соціальної групи і
полягає в наладці різноманітних форм взаємостосунків, на базі яких
організовується спілкування людей.

змагання:

принципи;

критерії;

методи;

форми;

організація

Змагання є специфічною формою суспільних відносин і характеризується
прагненням людей до успіху, першості, досягнень і самоутвердження.

спілкування:

міжособове;

особове;

вербальне;

невербальне

Спілкування – це специфічна форма взаємодії людей на основі
безперервного обміну інформацією.

переговори:

структура;

техніка;

методика;

технологія;

результати

Переговори – це специфічна форма людського спілкування, коли дві або
більш сторін, мають різні цілі і задачі, намагаються пов’язати між собою
різні інтереси на основі продуманої схеми розмови і, як правило,
уникають прямого конфлікту.

конфлікти:

міжособові;

особові;

ролеві;

ділові;

сімейні

Конфлікт мі розглядатимемо трохи нижче в іншому розділі.

Психологічні методи управління.

Психологія – це наука про психіку і закономірності її прояву і розвитку
в процесі діяльності людини.

Психологічні методи грають дуже важливу роль в роботі з персоналом,
оскільки направлені на конкретну особу робітника або службовця і, як
правило, строго персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх особливістю
є звернення до внутрішнього світу людини, його особи, інтелекту,
відчуттів, образів і поведінки з тим, щоб направити внутрішній потенціал
людини на рішення конкретних задач підприємства.

Класифікація психологічних методів:

Психологічне планування:

цілі;

критерії;

методи;

нормативи;

результати

Психологічне планування складає новий напрям в роботі з персоналом по
формуванню ефективного психологічного стану колективу підприємства.

галузі психології:

психофізіологія;

психоаналіз;

психологія праці;

психологія управління;

психотерапія

Галузі психології і знання їх методів дослідження дозволяють зробити
аналіз душевного стану людей, побудувати їх психологічні пріоритети,
розробити способи усунення психологічного дискомфорту і формувати
хороший клімат колективу.

тип особи:

організаторський;

аналітичний;

інженерний;

творчий;

інтуїтивний

Типи особи характеризують внутрішній потенціал людини і його загальну
спрямованість до виконання певних видів робіт і сфер діяльності.

темперамент:

сангвінічний;

флегматичний;

холеричний;

меланхолійний

Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою особи для
визначення призначення і місця кожного працівника в колективі, розподілу
психологічних задач і психологічних прийомів роботи з конкретною
людиною.

характер людини:

— риси вдачі: экстраверт

інтроверт;

— відносини людини: до навколишньої дійсності

до інших людей

до себе

до роботи;

Характер людини. Риси вдачі визначають спрямованість миру людини, рівень
потреби в спілкуванні.

спрямованість особи:

потреби;

інтереси;

мотиви;

переконання;

світогляд

Спрямованість особи є важливою психологічною характеристикою людини.

інтелектуальні здібності:

рівень інтелекту;

мислення;

свідомість;

пам’ять;

логістика;

творчість

Інтелектуальні здібності характеризують можливості розуміння, мислення,
свідомості людини і важливі для професійної орієнтації, оцінки людей,
планування кар’єри і організації руху по службовим сходам.

методи пізнання:

аналіз;

синтез;

індукція;

дедукція;

відчуття;

сприйняття

Методи пізнання є інструментами, за допомогою яких чоловік вивчає
дійсність, обробляє інформацію і готує проекти рішень.

психологічні образи:

історичні;

художні;

графічні;

візуальні;

знакові

Психологічні образи дозволяють проводити навчання персоналу на основі
типових зразків поведінки історичних осіб, крупних керівників і
новаторів виробництва.

способи психологічної дії:

навіювання;

переконання;

наслідування;

прохання;

похвала;

порада;

примушення;

засудження;

вимога;

заборона;

«плацебо» ( прийом навіювання, який використовується в медицині, суть в
тому, що лікар, прописуючи хворому нейтральний засіб, затверджує, що
саме воно дасть потрібний результат, і психологічний настрій хворого що
результат буде, дає потрібний позитивний результат) ;

осуд;

комплімент;

метод Сократа ( заснований на прагненні захистити співбесідника від
того, що б той сказав «ні»);

натяк;

обдурене очікування;

«вибух»;

Способи психологічної дії відносять до числа найважливіших елементів
психологічних методів управління. Вони концентрують всі необхідні і
дозволені законом прийоми дії на люді для координації в процесі спільної
трудової діяльності.

поведінка:

«ангельська»;

високоморальна;

нормальна;

аморальна;

«диявольська»;

Поведінка – це сукупність взаємозв’язаних реакцій, здійснюваних людиною
для пристосування до навколишнього середовища.

відчуття і емоції:

етичні;

естетичні;

патріотичні;

інтелектуальні;

утихомирені;

причетність;

переживання;

загрози;

жахи

Відчуття – це вид емоційних переживань, що носять виразно виражений
наочний характер і відмінних порівняльною стійкістю.

Емоції – конкретні переживання тих або інших подій в життя людини,
залежні від його схильностей, звичок і психологічного стану.

стреси:

зовнішнє середовище;

обставини;

хвороби;

перевантаження;

розслаблення.

Список використаної літератури.

1. Друкер П,Ф, Ефективний керівник, — М:1994

Мескон М,Х, Альберт М. Хедоурі Ф. Основы менеджменту: М.: Справа, 1992

Веснин В.Р. , Практичний менеджмент персоналу

Савченко В.А, Управління розвитком персоналу

Управління персоналлом, видавництво КОНДОР

Егоршин А.П., управління персоналом

PAGE 2

Похожие записи