РЕФЕРАТ

на тему:

“ПРОЕКЦІЇ ВЕКТОРА”

У природі існують величини двох видів: такі, що характеризуються лише
своїм числовим значенням, і такі, для характеристики яких крім числового
значення ще потрібно знати їх напрямок у просторі. Перші з них
називаються скалярними, а другі – векторними.

            Так, маса, температура, час, густина, площа, об’єм, довжина
відрізка, електричний заряд, опір провідника — скаляри, а сила, момент
сили, швидкість, прискорення, напруженість силового поля — векторні
величини.

            Слід мати на увазі, що одна і та сама величина може
розглядатись і як скаляр, і як вектор. Наприклад: сила струму — величина
скалярна, бо вона визначається лише величиною заряду незалежно від того,
в якому напрямку і під яким кутом до площадки рухаються частинки, що
несуть заряд.

            Але така характеристика електричного струму неповна. У
багатьох випадках потрібно розглядати напрямок, в якому рухаються
заряджені частинки. Для врахування напрямку переносу зарядів вводиться
вектор густини струму.

            Векторна величина геометрично зображається з допомогою
направленого відрізка певної довжини і певному масштабі після вибору
одиниці масштабу.

.

.

(рис.2.5).

.

 на координатні осі.

 називаються компонентами

відносно системи координат

.

.

Тому

                                    (2.1)

                                    Рис.2.5

, то (рис.2. 6)

              (2.2)

                                    

                 Рис.2.6

Цей факт доводиться досить легко.

, що випливає безпосередньо з правила віднімання векторів.

Похожие записи