.

Формування творчої особистості учня в процесі вивчення математики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
627 5069
Скачать документ

Реферат на тему:

Формування творчої особистості учня в процесі вивчення математики

Протягом 2002-2006 рр. було вивчено систему роботи вчителя вищої
кваліфікаційної категорії, педагога із 40-літнім стажем, відмінника
народної освіти України Григорчука Дмитра Васильовича з теми “Формування
творчої особистості учня в процесі вивчення математики”

Актуальність досвіду зумовлена Законом України “Про загальну середню
освіту” (стаття 5), де сказано про перехід від всебічного і гармонійного
розвитку підростаючого покоління до формування особистості учня,
розвитку його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

На основі всебічного вивчення системи роботи Григорчука Д.В. можна
зробити такі висновки:

1. Дмитро Васильович творчо працює над впровадженням в життя таких
ефективних форм і методів навчання математики, як дедуктивне навчання
(опитування, покази, демонстрації), інтерактивне (робота в малих групах,
навчання в співпраці), індуктивне (рольові, сюжетні, розвиваючі ігри).

Наприклад, при вивченні теми “Перетворення фігур у просторі”, вчитель
об’єднує клас у творчі групи. Повідомляє кожній мету й очікуваний
результат навчальної діяльності. Учні отримують навчальні завдання:
“Перетворення симетрії відносно точки та його властивості”,
“Перетворення симетрії відносно площини та його властивості”.

Форма презентації залежить від групи та винахідливості учасників. Це
може бути схема, таблиця, малюнок (плакат), усна розповідь. Експерти
оцінюють і текст, і його захист.

На уроках геометрії педагог часто використовує міні-технології
“Гранування”, “Кола Вена”, “Павутинку”. Наприклад, під час узагальнення
теми “Симетрія відносно точки” учні складають “павутинку”.

Дмитро Васильович розуміє, що творчі здібності учнів самі по собі не
гарантують творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний “двигун”,
який запустив би в роботу мислення, тобто необхідні бажання і воля,
потрібна “мотиваційна основа”. Також мотивацією може бути гра.

Під час уроку геометрії у 7 класі з теми “Перша ознака рівності
трикутників” вчитель проводить гру “Так! Ні”

Чи правда, що трикутники рівні, якщо рівні 2 кути? (Ні).

Чи правда, що трикутники рівні, якщо в них рівні 1 сторона і два
прилеглі кути? (Так).

Гра охоплює всі сторони особистості учня: вона потребує активної роботи
і трудових умінь, багато емоціями та щирими почуттями. Дмитро Васильович
втілює це, використовуючи різні типи уроків: урок-змагання,
урок-вікторина, урок-панорама, урок-звіт. Також це математичні розминки,
“гімнастика розуму” “хвилинки ерудитів”.

2.Серед прийомів активізації розумової діяльності учнів в практиці
вчителя такі: навчання “за зразком”; знайди помилку!; обережно, проста
задача!; урок однієї задачі; зміни умову; авторські задачі.

Здійснюючи перехід до діяльнісної, творчої моделі навчання. Учитель
пропонує учням завдання: “Користуючись змістом уроку, визначте основні
завдання…”, “Відновіть попередній матеріал про…”, “Порівняйте…”,
“Зверніть увагу…”, “Обгрунтуйтое свою думку…”, “Зробіть висновок…”

Такі творчі запитання дають можливість перетворити урок в творчу
дискусію, забезпечує проблемно-діалогічний характер навчання. Стимулює
розвиток розумових сил учнів, їх пошукову активність, творчість,
обумовлює найбільш повну реалізацію інтелектуального й особистісного
потенціалу учнів.

Наприклад, при вивченні теми “Геометричні побудови” (7 кл.) педагог
пропонує учням пояснити, як побудувати трикутник за трьома сторонами; як
відкласти від даної пів прямої у дану півплощину кут, що дорівнює даному
куту. Після чого пропонує виконати практичні завдання.

3.Відмінною рисою педагогічної майстерності Григорчука Д.В. є чітка і
конкретна спрямованість усієї навчальної діяльності на досягнення
високого кінцевого результату. Особливо багато уваги приділяє вчитель
посиленню самостійної практичної і пізнавальної діяльності учнів,
розвитку навичок самооцінки і самоконтролю у процесі цілеспрямованого
пошуку знань; використання таких прийомів, які стимулюють творчу думку,
уяву, що підвищують активність сприймання прочитаного, поглиблюють
інтерес, підтримують увагу і сприяють запам’ятовуванню. Це – ситуація
успіху, розв’язування задач економічного і екологічного змісту.

4.На уроках вдало поєднує словесно-символічну мову, яка містить елементи
символічної мови математики і природної словесності, слідкує за
додержанням правильного розміщення математичних знаків у рядку і
додержанням правил культури математичного мовлення взагалі.

Для того, щоб учні знали історію виникнення того чи іншого математичного
знака. Вводячи новий символ, вчитель практикує проведення ранків цікавої
математики, де використовує відповідні історичні факти.

5.У практичні роботі широко використовує вправи на усне розв’язування
окремих задач, які сприяють розвитку математичного мовлення. А також
розв’язування текстових задач із повним письмовим поясненням;
математичні диктанти, текстом для яких служать формування означень,
теорем, правил, які намічені математичними термінами; творчі роботи з
математики, темою яких є опис життя і діяльності теоретичного питання
(Наприклад: “Світ простих чисел”, “Історичні відомості про теорему
Піфагора”, “Історія теореми синусів”.

6.Одним з шляхів досягнення державного стандарту освіти з математики є
забезпечення індивідуального підходу до учнів в процесі вивчення
шкільного курсу. Це є один з найважливіших принципів педагогіки Дмитро
Васильович творчо використовує на уроках.

На основі обстеження роботи кожного учня та їх результативності вчитель
складах план ліквідації помилок у знаннях учнів, де передбачає, які
прогалини будуть ліквідовані в процесі закріплення вивченого матеріалу
на уроках, які – в порядку самостійної роботи учнів в позаурочний час, а
що може бути допрацьоване в процесі додаткової роботи при безпосередній
участі учителя.

Крім того, планом передбачається і розширення та поглиблення знань з
математики при залученні найбільш підготовленої частини учнів до участі
в роботі різних гуртків, при проведенні вікторин, конкурсів, предметних
олімпіад.

7.Здійснюючи індивідуальний підхід у процесі викладання і вивчення
математики, Григорчук Д.В. вміло використовує елементи внутрішньої
диференціації, широко практикує картки з індивідуальними завданнями, які
готує сам.

Також використовує підготовлені ним картки-інструкції, в яких поданий
алгоритм розв’язування конкретних вправ на застосування отриманих знань.

8.Особливу увагу Дмитро Васильович звертає на прикладний характер
вивчення математики, зокрема на поєднання вивчення геометрії, алгебри з
обробкою даних, одержаних під час проведення лабораторних робіт з фізики
і хімії.

9.Інтерес до математики підвищується завдяки організації змістовної
позакласної роботи. Такі заходи як тижні математики, усні журнали,
конкурси краси математичних задач, підготовка творчих робіт, рефератів,
формують в учнів потребу в творчій математичній діяльності. Стійкий
інтерес до науки, розвивають самостійне мислення й одну з найцікавіших
якостей мислення – логічність.

10.Ефективною є результативність роботи вчителя. Багато випускників
школи поступили у ВНЗ, і багато з них за спеціальностями, пов’язаними із
вивченням математики.

Часто учні Дмитра Васильовича займали призові місця на районних
предметних олімпіадах.

Однак, поряд з цим, в роботі вчителя є недоліки, – які знижують
ефективність його роботи:

не використовує в навчальній діяльності нові інформаційні і наочні
технології.

Пропозиції:

Використовувати в навчальній діяльності нові інформаційні і наочні
технології (по можливості, комп’ютеризувати навчання, навчати на базі
відеоапаратури).

ХАРАКТЕРИСТИКА

Григорчук Дмитро Васильович працює у Товмачицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів з
1983 року.

За час роботи зарекомендував себе сумлінним, знаючим педагогом.

Має відповідну науково-методичну підготовку, досконало володіє
ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу,
забезпечує високу результативність та якість своєї праці.

Вчитель звертає увагу на розвиток творчих здібностей учнів через
проблемно-пошукові методи проведення уроків, позакласних заходів. Творчо
використовує найновіші досягнення дидактики і методики викладання,
тенденції розвитку теорії і практики процесу навчання математики в
сучасній національній школі.

Бере активну участь у роботі методичного об’єднання вчителів
природничо-математичного циклу школи, виступає із науково-методичними
доповідями під час проведення методичних семінарів і на курсах
підвищення кваліфікації вчителів.

Вся позакласна робота Григорчука Д.В. спрямована на реалізацію його
педагогічної проблеми з формування творчої особистості учня в процесі
вивчення математики.

Педагогічно тактовний, доброзичливий, користується авторитетом серед
школярів, батьків, громадськості.

Директор школи: Р.Б. Сенько

ПЛАН

вивчення та узагальнення досвіду

1 етап. Теоретична підготовка й розв’язання організаційних питань.

Опрацювання літератури вчителем.

Розробки конспектів уроків, наборів роздаткового матеріалу.

Аналіз доповідей і виступів вчителя на засіданнях методоб’єднаннь,
педрад.

2 етап. Робота учителя

Обговорення проаналізованої літератури під кутом зору поставлених
завдань.

Систематизація та узагальнення досвіду.

Частковий опис досвіду.

3 етап. Вивчення системи в цілому та окремих ланок.

Вивчення системи в цілому та окремих ланок.

Проведення контрольних зрізів.

Частковий опис досвіду.

Спостереження з метою уточнення висновків про ефективність методичної
системи.

4 етап. Систематизація та узагальнення зібраних матеріалів.

Оформлення досвіду.

Обговорення узагальнених матеріалів з активом рай методкабінетом.

Симетрія відносно точки

Зберігається відстань між точками

Зберігаються кути

Зберігається орієнтація площини

Пів прямі переходять

у півпрямі

Прямі переходять

у прямі

Симетрія відносно точки руху

Симетрія відносно точки це поворот площини на 180о

При симетрії відносно початку координат, координати змінюють знак на
протилежний

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020