.

Абсолютна величина дійсного числа. Властивості абсолютних величин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
306 4906
Скачать документ

Тема: Абсолютна величина дiйсного числа. Властивостi абсолютних величин.

Змiннi i сталi величини. Функцiя. Парнiсть, непарнiсть, перiодичнicть,
моно-

тоннicть. Складна функцiя. Класифiкацiя функцiй. Перетворення графiкiв.

План.

1.Дiйснi числа.Абсолютна величина (модуль) дiйсного числа.Властивостi

абсолютних величин.

2.Сталi i змiннi величини.Iнтервали (-окрестнiсть.

3.Означення функцii ,область означення,множина значень функцii.Способи

завдання функцii.Складна функцiя.

4.Парнiсть,непарнiсть функцii.Зростаючи i спадаючи функцii.Обмеженi
функцii.

Периодичнi функцii.

5.Класифiкацiя функцiй.

6.Перетворення грификiв.

ОЗНАЧЕННЯ.Абсолютною величиною (або модулем) дiйсного числа x
(позначається |x|) називається невiд’ємне дiйсне число,задовольняюче
умовам:

| Х, якщо Х>0

|X|= |у|

ДОВЕДЕННЯ:

Покладемо х-у=z,тодi х=у+z i по доведеному в пунктi 1

|х|=|у+z|(|у|+|z|=|у|+|х-у|

Звiдки |х|-|у|(|х-у| що i т.б.д.

3.Абсолютна величина добутку дорiвнює добутку абсолютних величин

спiвмножникiв; |хуz|=|х|·|у|·|z|

4.Абсолютна величина частки дорiвнює частцi абсолютних величин
дiленого i дiльника; |х/у|=|х|/|у|

Останнi двi властивостi (iз означення обсалютноi величини.

ЗМIННI I СТАЛI ВЕЛЕЧИНИ

Змiнною величиною називається величина, котра приймає рiзнi
численнi значення. Величина, численнi значення якої не змiнюються
називається сталою величиною.

Означення. Сукупнiсть всiх численних значень змiнної величини
називається областю змiнювання цiєї змiнної.

Промiжком або iнтервалом називається сукупнiсть всiх чисел х, що
мiстяться мiж даними числами а i в. Якщо промiжок замкнений, то
його називають (а,в(. Промiжок може бути напiвзамкненим (а,в(.
Замкнений промiжок носить назву вiдрiзка. Околом даної точки х0
називається довiльний iнтервал (а,в), що мiстить цю точку
усереденi себе.

Значення змiнної величини можуть бути безперервними (iнтервал)
або дискретними (точки).

ФУНКЦIЯ.

Означення 1. Якщо кожному значенню змiнної х, належащому деякiй
областi вiдповiдає одне певне значення другої змiнної y, то y
( функцiя вiд х, або в символiчному запису, y = f(x), y = ((x)
i т.п. х – називається незалежною змiнною або аргументом.

Означення 2. Сукупнiсть значень х, для котрих визначається
значення функцiї y в силу правила f(x), називається областю
визначення функцiї (або областю iснування функцiї).

Iнодi поняття в означеннi функцiї допускають, що кожному
значенню х, належному деюкiй областi, вiдповiдає, а декiлька
значень y. В цьому випадку функцiю називають многозначною, на
вiдмiну вiд означення ранiше функцiї, котру називають
однозначною.

В подальшому ми будемо розглядати тiльки однозначнi функцiї.

ВЛАСТИВОСТI ФУНКЦII.

а( Монотоннiсть

Ф-я f(х) називається зростаючою,якщо для ( 2-х точок х1 i х2 iз
областi визначення f(х) таких ,що f(х),f(х)>f(х)

Ф-я f(х) називається сподаючою,якщо для ( 2-х точок х1 і х2 із
області визначення f(х) таких , що f(х1)0.а(1, (а>0);

тригонометричниi функцiї; у=sinх, у=cosх, у=tgх, у=ctgх, у=secх,
у=cosecх.

Оберненi тригонометричнi функцiї

у=аrcsinх, у=arccosх, у=arctgх, у=arcctgх,

у=arcsecх, у=arccosecх.

Означення . Елементарною функцiєю називається функцiя, котра може бути
задана формулою виду у=f(х), де праворуч стоїть вираз із основних
елементарних функцій і сталих за допомогою кінцевого числа операцій
додавання , віднімання, множення, ділення і взяття функції від функції.

Елементарні функції-це функції задані аналітично.

Алгебраїчні функції.

1.Ціла раціональна функція або многочлен у=а0хn+a1xn-1+…+an,
a0,a1,…,an-сталі числа, котрі називаються кофіцієнтами, n-ціле
невід’ємне число.

2.Дробно-раціональна функція

у=(a0xn+a1xn-1+a2xn-1+…+an)/(b0xm+b1xm-1+…+bm)

3.Ірраціональна функція

Якщо в правій частині формули у=f(x) проводяться операції додовання,
віднімання, ділення і возведення в степень з раціональними нецілими
показниками, то функція у від х називається ірраціональною.

Перетворення графіків.

Нехай маємо графік функції у=f(х).

у= – f(х)-симетричний відносно осі Ох.

у= (f(х)(-приймає тільки додатні значення.

Приклад

Графіки можуть складатись і відніматись

у=х+(1/х)

Множення і розтягнення від осі обсцис.

Щоб побудувати графік функції у=Мf(х),М>0,треба перейти до нових одиниць
масштабу.Одиницю масштабу на осі Ох залишило незмінною, а за одиницю
масштабу по осі Оу візьмемо добуток М на стару одиницю і побудуємо
графік функції у=f(х) в нових одиницях масштабу

у=f(х+с), у=f(kx)

Графік функції х+с ( Х отримуємо і графіка функції у=f(х) непосреднім
переміщенням його переменною осі с Ох на (с( одиниць масштабу вліво,
якщо C>0 (і вправо, якщо С0,(kx) ( x отримуємо із графіка у=f(х)
непосреднім розтягненням його в 1/k разів по напрямку осі Ох.

Перенесення графіка паралельно осі ординат g(x)=f(x)+a

Приклади: у=(х(+2х

+(п/6))

у=х+sinx

7) Графічне рішення

8) Графічне рішення систем

х+у=2

х-2у=1

х=5/3, у=1/3.

PAGE \# “‘Стр: ‘#’

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020