Реферат на тему:

Вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення
якісної продукції

Маркетингове забезпечення

Маркетинг за ринкових умов має провідне значення у визначенні вимог до
якості продукції. Він повинен:

1) визначати потреби в продукції або послузі;

2) давати достатню інформацію про ринковий попит і сфери реалізації, що
дає змогу планувати обсяги, асортимент, вартість та терміни виробництва
продукції або послуги;

3) постійно аналізувати господарські договори, контракти або потреби
ринку, тобто вивчати бажання та вимоги споживачів, передбачати тенденції
зміни цих вимог у майбутньому.

Маркетологи мають забезпечувати підприємство детальним офіційним звітом
або керівними вказівками щодо вимог до продукції, наприклад, коротким
описом виробу. Останній може стати основою для виконання робіт з
проектування нових товарів. Короткий опис продукції містить такі
складові:

основні експлуатаційні параметри (потрібні умови навколишнього
середовища, вимоги до надійності);

органолептичні характеристики (стиль, відповідність моді, колір, смак,
запах);

схеми встановлення та монтажу;

відповідні стандарти та законодавчі регламенти;

вимоги до упаковки;

порядок забезпечення якості та її перевірки.

Важливе значення за реалізації функції маркетингу має зворотний зв’язок
зі споживачами. Отримана завдяки цьому інформація є основою для
постійного вдосконалення системи менеджменту якості і має вирішальне
значення для формування економічної стратегії підприємства. Водночас
система якості повинна передбачати: забезпечення функції маркетингу
всіма необхідними ресурсами та матеріальними засобами; здійснення
заходів для запобігання помилкам у маркетингу; керівництво всіма
маркетинговими умовами та чинниками; постійне поліпшення діяльності з
маркетингу.

Якість створення продукту

Система якості має забезпечити створення продукту, котрий відповідає
сучасним виробничо-технічним досягненням та вимогам споживачів.
Відправні вимоги до проекту продукту, отримані внаслідок маркетингових
досліджень, як було сказано, фіксуються в короткому описі. Крім цього,
прикладами зовнішніх входів можуть бути:

потреби й очікування споживачів та ринку;

потреби й очікування інших заінтересованих сторін;

співпраця з постачальником;

взаємодія зі споживачем для забезпечення якісного проектування і
розроблення продукту;

зміни відповідних правових і регламентаційних вимог;

міжнародні та національні стандарти;

промислові норми та правила.

Для розроблення проекту доцільно створювати тимчасові творчі колективи з
провідних конструкторів, технологів, маркетологів та інших фахівців
підприємства. Порядок взаємодії підрозділів і виконавців, що беруть
участь у проектуванні на різних етапах, визначається документами системи
якості. Такими є програми, внутрішні регламенти підприємства, процедури,
положення про підрозділи, посадові інструкції.

Основним відправним документом для проектування продукції є технічне
завдання (ТЗ). Воно створюється за результатами виконаних
науково-дослідних і експериментальних робіт, наукового прогнозування,
аналізу передових досягнень вітчизняної та зарубіжної промисловості. У
ТЗ установлюються техніко-економічні вимоги до продукції, що визначають
її споживчі властивості та ефективність застосування; указується перелік
технічної документації; розробляється порядок здавання та приймання
результатів виконання ТЗ. Зміст технічного завдання визначають замовник
і розробник. У певних випадках роль ТЗ може виконувати інший документ
(договір, заявка замовника, контракт, протокол тощо), визнаний сторонами
за такий, що має всі необхідні та достатні для виконання завдання
вимоги. Незалежно від вимог споживача розробник повинен звернути увагу
на вимоги безпеки, охорони довкілля, а також на засадничі основи
політики власного підприємства щодо якості. Додатково береться до уваги
законодавство тієї країни, де передбачається використання продукції.

Розробник на підставі вимог ТЗ і стандартів, які стосуються даного виду
продукції, створює необхідну технічну документацію. Її можна
підрозділити на вихідну, проектну, робочу, інформаційну. Вихідною
документацією вважають ТЗ та короткий маркетинговий опис виробу.
Проектною конструкторською документацією є технічна пропозиція, ескізний
проект, технічний проект.

На етапі ескізного проектування вибирають засадничі конструктивні
рішення (загальні принципи побудови і дії виробу). Ескізний проект
повинен мати дані стосовно призначення, основних параметрів та
габаритних розмірів майбутнього виробу.

Під час створення технічного проекту здійснюється всебічне теоретичне й
експериментальне опрацювання схем та конструктивних рішень виробу, що
проектується. На цьому етапі проводиться детальна перевірка різних
варіантів виробу на макетах або спеціальних пристроях. Після закінчення
цих робіт робиться висновок про якість майбутньої продукції.

Робочою документацією вважають суто робочу, конструкторську,
технологічну, експлуатаційну та ремонтну. Інформаційна документація — це
каталоги, звіти про патентні дослідження, експертні висновки, акти та
протоколи випробувань. Інакше кажучи, конструкторський документ на
виготовлення виробу — це кінцевий результат фундаментальних та
прикладних досліджень, дослідно-конструкторських розроблень, інженерних
і виробничих пошуків, знахідок, окремих винаходів. Невід’ємною частиною
комплекту технічної документації є технічні умови (ТУ) з вимогами до
конкретних типів, марок, моделей продукції. У цьому документі знаходять
відображення:

1) технічні вимоги, що визначають показники якості та експлуатаційні
характеристики продукції (основні параметри та розміри; характеристики
та властивості; комплектність, маркування, тип упаковки);

2) правила приймання;

3) методи контролю (випробувань, аналізу, вимірювань);

4) вимоги до транспортування та збереження;

5) вказівки щодо експлуатації;

6) гарантії постачальника.

Для запобігання запуску у виробництво ненадійної продукції під час
проектування виробів здійснюється періодичний контроль, аналіз та
оцінювання якості проекту. Стадії та етапи проведення періодичного
контролю та оцінювання проекту залежать від новизни, складності,
особливостей виробництва та застосування продукції. Оцінювання проекту в
цілому здійснює замовник, якому розробник подає всі необхідні матеріали:
технічне завдання, проект технічних умов або стандарту, конструкторську,
технологічну та іншу технічну документацію, а також звіт про результати
випробувань, інші матеріали, що підтверджують технічний рівень,
конкурентоспроможність, безпечність та екологічність продукції, дослідні
чи експериментальні зразки виробу. Отже, проектування і розроблення
продукту — це сукупність процесів, які перетворюють вимоги на задані
характеристики, або на документований технічний опис продукту.

Після узгодження ТУ чи стандарту на продукцію починається освоєння її
виробництва. У цей час виробник з допомогою розробника здійснює комплекс
заходів з відпрацювання технології та підготовки персоналу для випуску
продукції зі стабільними показниками якості. Обов’язково проводяться
кваліфікаційні випробування зразків продукції першої промислової партії.
Випробування повинні підтвердити, що відхилення основних параметрів
продукції, спричинені технологією виробництва, не виходять за допустимі
межі, тобто забезпечується необхідна якість виготовлення виробу.

Таким чином, система якості має передбачати:

1) планування робіт з проектування;

2) комплекс заходів із запобігання помилкам у проектуванні;

3) перевірку відповідності проекту вихідним вимогам;

4) періодичний аналіз всіх компонентів проекту;

5) аналіз готовності споживача до використання продукції;

6) контроль за змінами проекту;

7) повторні перевірки продукції.

Підготовка виробництва продукту має забезпечити впевненість, що
технологічний процес у цілому та всі його окремі елементи здатні
забезпечити виготовлення продукції відповідно до вимог технічної
документації. Передусім це стосується таких елементів виробництва, як
обладнання, матеріали та комплектувальні деталі, технологічне оснащення
та інструмент, виробничий персонал, допоміжні матеріали, технічна
документація, виробниче середовище. Система має забезпечити управління
всіма елементами виробництва, тобто постійне контролювання і приведення
цих елементів у належний стан. Особливу увагу потрібно приділити
виробничим процесам, які формують параметри продукції.

Управління виробничими процесами здебільшого спрямоване на забезпечення
якості продукції під час її виготовлення. Для цього виробничі операції
треба детально визначити та задокументувати у вигляді робочих
інструкцій. Перевірку якості продукції, процесу, програмного
забезпечення, матеріалів або виробничого середовища здійснюють у
найчутливіших точках виробництва. Технологічні процеси перевіряються на
придатність для виготовлення продукції згідно зі встановленими ТУ.
Найбільший ефект досягається за застосовування статистичного регулювання
технологічних процесів.

В окремих виробництвах великий вплив на якість мають такі допоміжні
матеріали та засоби, як вода, стиснуте повітря, електроенергія і хімічні
продукти. Усі ці матеріали також підлягають постійній перевірці. Останнє
обов’язково стосується і стану виробничого середовища (температура,
вологість, чистота).

Запускати у виробництво матеріали та комплектувальні вироби треба лише
після перевірки їх на відповідність ТУ та стандартам. У процесі
виробництва ресурси потрібно належним чином зберігати й захищати для
підтримування їхньої функціональної придатності. Стабільність
виробничого процесу забезпечується розробленням програми профілактичного
технічного обслуговування.

Рис. 28. Вплив системи підготовки виробництва на ефективність нового
продукту

Обов’язковими елементами системи мають бути контроль та випробування
готової продукції, а також перевірка її виробництва. Систему орієнтують
на використання статистичних методів контролю, під якими розуміють дії з
вимірювань, аналізу, випробувань однієї або кількох характеристик
продукції (послуги) і їх порівнювання з установленими вимогами. Система
повинна забезпечити якість продукції також і за
навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, перевезення,
монтажу виробів та їхніх компонентів. Для цього передбачаються необхідні
ресурси та заходи: технічні консультації, навчання персоналу, який
експлуатує складну техніку або виконує її профілактичне обслуговування
та ремонт; своєчасне і в повному обсязі забезпечення запасними частинами
тощо. Слід зазначити, що найефективнішим засобом забезпечення якісної
підготовки виробництва нового продукту є застосування інноваційних
технологій (рис. 28).

Якість управління матеріально-технічними ресурсами

З огляду на особливості функціонування підприємств за умов перехідної
економіки суттєве значення мають вимоги систем якості до
матеріально-технічного постачання. Матеріали, деталі та вузли, що їх
купує підприємство, стають частиною готової продукції і безпосередньо
впливають на її якість. Виробник несе відповідальність за високі
параметри кінцевої продукції в цілому незалежно від якості придбаних ним
ресурсів. Отже, він повинен подбати про те, щоб якість
матеріально-технічних ресурсів, що їх придбано для виробництва,
відповідала б вимогам стандартів, ТУ та іншої нормативно-технічної
документації.

Згідно із вказівками міжнародних стандартів це досягається:

1) вибором кваліфікованих постачальників;

2) точною регламентацією порядку розв’язання суперечок щодо якості
продукції;

3) здійсненням вхідного контролю та реєстрацією даних стосовно якості
придбаних матеріально-технічних ресурсів;

4) правильним укладанням договору, контракту чи інших угод.

За укладання договору купівлі-продажу ресурсів у ньому доцільно
передбачати чітко визначені зобов’язання постачальника із забезпечення
якості. Ці зобов’язання можна формулювати в таких альтернативних формах:

1) проведення суцільного або вибіркового технічного контролю та
випробувань продукції;

2) подання за поставок ресурсів даних стосовно результатів контролю та
випробувань цих ресурсів (інших вірогідних свідчень щодо їхньої якості);

3) здійснення власного вхідного контролю і відбраковування в процесі
виробництва.

Проте перевірка не звільняє постачальника від відповідальності за продаж
неякісних ресурсів і не виключає можливості відмови покупця від угоди на
будь-якому етапі використання цих ресурсів. Ця вимога, по суті, узаконює
незаперечну та безстрокову відповідальність постачальника за якість, а
також право споживача повертати дефектну продукцію.

Виходячи з цього, головною метою замовника і постачальників можна
вважати встановлення між собою таких відносин, які забезпечать випуск
високоякісної продукції з мінімальною необхідністю вхідного контролю та
коригувальних дій у процесі виробництва. Працюючи з майбутніми
постачальниками, замовник виконує такі завдання:

1. Визначає вимоги до матеріалів і комплектувальних виробів (деталей,
вузлів, компонентів), що їх треба буде придбати, а також вимоги до
чинних у постачальників систем якості.

2. Оцінює можливості потенційних постачальників на відповідність вимогам
системи якості власного підприємства.

3. Вибирає і затверджує постачальників.

4. Разом з постачальником планує рівень якості виробів і компонентів, що
будуть придбані.

5. Співпрацює з постачальником для розв’язання проблем якості, що
виникатимуть у процесі виконання контракту.

6. Отримує підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам.

7. Формує та поповнює банк даних про постачальників, оцінює рівень
якості виконання взятих ними зобов’язань.

Докладність виконання цих завдань залежить від складності й новизни
предметів матеріально-технічного постачання, обсягів поставок, кількості
постачальників, повторюваності замовлень, а також від необхідності
спеціального обслуговування тих чи тих поставок. Стосовно рівня
технічної складності та досконалості предмети закупівлі можна
розподілити на три великі групи:

1) стандартизовані матеріали та обладнання, що відповідають вимогам
промислових технічних умов (резистори, кріплення, прості хімікалії) і
від постачальника яких не вимагають створення спеціальних програм
якості;

2) складні частини й компоненти (механічні та електромеханічні вузли,
інтегральні мікросхеми, хімікалії спеціального призначення),
відповідальність за проектування яких замовник поділяє з постачальником,
зобов’язаним розробити і запровадити відповідну систему якості;

3) допоміжні матеріали і компоненти, на які наявні технічні вимоги та
технічні умови, але постачальник повинен принаймні частково здійснювати
програмне забезпечення якості.

Складнощі якісного матеріального забезпечення, що постають у процесі
закупівлі необхідних ресурсів, розв’язуються відповідним рівнем
обґрунтування рішень. Орієнтовний перелік відповідних робіт та рівень
зусиль (середній — С; високий — В) наведено в табл. 15.

Таблиця 15

СКЛАД РОБІТ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

Види робіт Предмети матеріально-технічного постачання

Стандартизовані матеріали й обладнання Допоміжні компоненти Складні
складові

Визначення вимог — С В

Оцінювання постачальників — С В

Вибір постачальників — В В

Спільне планування — С В

Співробітництво під час виконання умов контракту — С В

Підтвердження відповідності С В В

Атестація постачальника В В В

Удосконалення якості С В В

Визначення рейтингу постачальників С В В

За умов розвинутої ринкової економіки багато підприємств є частково або
повністю інтегрованими, тобто їхні підрозділи є стосовно один одного
замовниками і постачальниками. У таких випадках зовнішні джерела
постачання використовують як додаток до внутрішніх. Явними перевагами
внутрішнього постачання є спрощення взаємодії між працівниками і можливе
збільшення фінансового зиску, але і в цьому разі треба розв’язати
питання про загальну відповідальність за якість матеріально-технічного
постачання. Досвід підприємств України, які повністю запровадили системи
управління якістю, свідчить, що політику стосовно рівня матеріального
забезпечення та супроводження доцільно здійснювати відділам управління
якістю і матеріально-технічного постачання спільно. Розподіл обов’язків
між цими підрозділами залежатиме від потужності підприємства, рівня
кваліфікації персоналу, нагромадженого досвіду й виду матеріальних
ресурсів. Так, за закупівлі складних компонентів потрібно обов’язково
оцінювати можливості потенційних постачальників. За результатами такого
оцінювання готуються пропозиції щодо їх вибору. Критеріями оцінок можуть
бути: інженерно-технічний потенціал підприємства-постачальника, його
спроможність забезпечити якість предметів постачання, ціни на
матеріальні ресурси, точність дотримання графіка поставок, фінансова
стабільність. Збираючи інформацію стосовно потенційних постачальників,
замовник бере до уваги імідж фірми, її фінансовий стан, вивчає власний
банк даних про неї. Придатність постачальників за окремими показниками
оцінюється в балах (інколи цю роботу доручають незалежним організаціям).

Остаточний вибір постачальника базується не тільки на оцінюванні
особливостей його виробництва, а й на врахуванні всіх закупівельних
витрат (ціна продукції, що купується, додаткові витрати внаслідок
можливого браку, відмовлень тощо).

Згідно з вимогами міжнародних стандартів IСO 9000 постачальник також
повинен визначити, задокументувати і підтримувати в робочому стані
процедури, які забезпечують вантажно-розвантажувальні роботи,
зберігання, пакування та поставку продукції. Ці вимоги зазначаються в
нормативно-технічній документації окремо для кожного виду продукції.
Вони мають бути спрямовані на створення умов для максимально можливого
забезпечення та збереження рівня якості. Для цього постачальник повинен
мати надійні склади або приміщення для зберігання продукції. Окремо
регламентується порядок приймання продукції в складських приміщеннях та
її відвантаження.

Важливою вимогою міжнародних стандартів до якості матеріально-технічного
забезпечення є необхідність ідентифікації та простежування пересування
продукції. Ідентифікація передбачає маркування та етикетування сировини,
матеріалів, комплектувальних виробів, готової продукції, а також
технічної та технологічної документації на них. З її допомогою можна
простежити використання та місцезнаходження кожного маркованого об’єкта
з метою виявлення можливих причин браку або дефектів у виробничих і
технологічних процесах. У сукупності ці дії дають дані для оцінювання
якості придбаної продукції та надійності постачальників.

Діяльність із забезпечення якості постачання нормується у відповідному
процедурному документі, котрий є складовою частиною документації системи
якості в замовника. Отже, системне управління якістю має обов’язково
включати реєстрацію та аналіз даних щодо властивостей покупної продукції
і оцінювання постачальників. Функціонування системи можливе лише за
своєчасного, повного і збалансованого забезпечення виробництва всіма
необхідними ресурсами. Крім цього, необхідний систематичний контроль та
управління ресурсами з метою їх постійного поліпшування.

Таким чином, для оцінювання і контролю продукції, що закуповується,
необхідно виходити з таких засадничих принципів:

своєчасне, ефективне і точне встановлення потреб підприємства і
технічних характеристик продуктів, що закуповуватимуться;

оцінювання вартості продукту, з урахуванням його показників, ціни і
витрат на доставку;

оцінювання якості спеціальних процесів у постачальника;

можливість гарантійної заміни закуплених продуктів, що не відповідають
вимогам;

наявність належного маркування і даних щодо пересування продуктів;

якість зберігання продуктів;

наявність належної документації, у тому числі реєстраційних даних і
протоколів обстежень чи випробувань;

наявність контролю за відхиленнями продуктів від вимог;

вільний доступ на підприємство постачальника;

дані про колишні поставки, монтаж і застосування продукту;

наявність постійного вдосконалення виробничого процесу в постачальника,
а отже, зменшення ризиків у зв’язку із закупленим продуктом.

Постійне вдосконалення системи менеджменту якості неможливе без
зворотного зв’язку для постійного аналізу рівня задоволення потреб
споживачів якістю продукції. З цією метою створюється відповідна
організаційна структура та документація системи.

Організаційна структура системи — це розподіл прав, обов’язків і функцій
загального керівництва забезпеченням якості, управлінням нею та її
поліпшенням. Вона формується в межах організаційної структури управління
підприємством. Загальне управління якістю повинно здійснювати вище
керівництво підприємства. Міжнародні стандарти зобов’язують
документально зафіксувати відповідальність за ті види та результати
діяльності, котрі прямо або опосередковано впливають на якість. Такими
документами можуть бути посадові інструкції і положення про підрозділи;
документи, що встановлюють порядок виконання функцій та робіт стосовно
якості. Документація забезпечує єдине розуміння політики та завдань щодо
якості і процедур з її забезпечення, управління нею та її поліпшення.
Вона дає змогу розподілити належну відповідальність, права і обов’язки,
установити порядок взаємодії підрозділів та виконавців з цього питання.
Завдяки документації закріплюються наявні традиції, концентрується
передовий досвід із забезпечення якості, управління нею та її
поліпшення.

Документом, який засвідчує відповідність системи управління якістю
вимогам міжнародних стандартів, є сертифікат, що видається після
спеціального аудиту (від англ. — перевірка). Аудит — це методичний,
незалежний та документований процес одержання доказів і об’єктивного їх
оцінювання для визначення міри дотримання погоджених критеріїв. Щоб
пройти сертифікацію на відповідність вимогам стандартів ІСО 9000,
спеціальна фірма-реєстратор здійснює інспекцію підприємства, перевіряючи
якість і наявність усіх процесів, передбачених стандартами. Відповідно
до вимог стандартів ІСО 9000 усі елементи і процеси системи потребують
регулярної перевірки й оцінювання. Іншими словами, потрібно здійснювати
постійний нагляд за системами якості, через її контролювання, аналіз та
оцінювання об’єктивних наслідків функціонування системи та її елементів.
Найпершими об’єктивними свідченнями дії системи є фактична наявність
планів з підвищення якості, процедур, робочих інструкцій, контрактної
документації, журналів реєстрації даних, результатів контролю та
випробувань. Послідовність дій та склад робіт із зовнішнього аудиту
функціонування систем якості подано у вигляді блок-схеми на рис. 29.

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів та їх повноваження регламентуються
нормативними документами ІСО 9000. Кваліфікація аудитора — це поєднання
взаємозв’язаних особистих якостей, освіти, досвіду роботи тощо. Інакше
кажучи, це ті аспекти компетентності, наявність котрих є обов’язковою
для призначення будь-кого аудитором. Після реєстрації незалежні аудитори
повинні постійно (кожні півроку) відвідувати підприємство і
пересвідчуватися у дотриманні компанією принципів стандартів ІСО 9000. В
іншому разі раніше виданий сертифікат може бути визнаний недійсним.

Рис. 29. Блок-схема перевірки функціонування системи якості

Література

Амиров Ю. Д. Основы конструирования. Творчество, стандартизация,
экономика. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. — М.; СПб.; К.: Вильямс,
2000.

Баркан Д. И., Ходяченко В. Б., Валдайцев С. В. и др. Как создаются
коммерчески успешные товары и услуги: маркетинг и нововведение. — Л.:
Аквилон, 1991.

Березин И. Маркетинг сегодня. — М.: Менеджер, 1996.

Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. — СПб.: ДВА-ТРИ, 1993.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Прогнозирование в управлении
техническим уровнем и качеством продукции. — М.: Изд-во стандартов,
1984.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. — М.:
Экономика, 1993.

ПЕРЕДУМОВИ

Наука

Маркетинг

Вимоги

ринку

Досягнення фундаментальних наук

Ресурси

на підготовку виробництва

Фінанси

Технічний

ефект

Економічний

ефект

Соціальний

ефект

Витрати

на освоєння

та ресурсомісткість

Виробництво

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Споживання

Технологічна

підготовка виробництва

Конструкторська підготовка виробництва

Прогресивна

технологія

Технічний рівень

нового товару

Технологічність

нового товару

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

Система якості

Процедури та інструкції

Перевірка

Відповідність

Виконано, є звіт

Невідповідність

Запит щодо коригувальних дій

Визначення коригувальної дії

Наступна перевірка

Передбачена процедура

Відповідність

Невідповідність

Виконано, є звіт

Виконано, є звіт

Аналіз процедури

Заходи для усунення

відхилення

Проблема процедури

Перевірка виконання

Коригувальна дія

ефективна

Коригувальна дія

неефективна

Похожие записи