.

Управління товарними ризиками на основі маркетингу в торговельних підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2305
Скачать документ

Реферат на тему:

Управління товарними ризиками на основі маркетингу в торговельних
підприємствах

 

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні загострюється конкурентна
боротьба за ринки збуту товарів між торговельними підприємствами,
спостерігаються постійні зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому
середовищі їх функціонування. Це сприяє підвищенню рівня невизначеності
та ризику діяльності підприємств. Тому, назріла об’єктивна необхідність
та практична значущість щодо розробки ефектвних заходів управління
ризиками.

Товарні ризики є складовою ризиків діяльності підприємства в цілому та
стосуються його товарної політики, яка в свою чергу, являється основою
функціонування торговельного підприємства. Тому підприємствам доцільно
впроваджувати та розвивати ефективні заходи управління товарними
ризиками з метою ефективного управління товарною політикою.

Теорії та методології управління ризиками присвячено багато наукових
робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Однак, управління
товарними ризиками у торговельних підприємствах потребує подальшого
теоретичного та методологічного розвитку.

Метою даної роботи є розробка ефективних процесів управління товарними
ризиками у торговельних підприємствах.

Система управління товарними ризиками є однією з систем комплексної
системи управління маркетинговою товарною політикою, яка повинна
охоплювати наступні підсистеми: аудит товарних ризиків; організація,
контроль та регулювання управління товарними ризиками; формування
стратегій управління товарними ризиками.

Торговельним підприємствам аудит товарних ризиків доцільно проводити за
наступними етапами: ідентифікація товарних ризиків, їх оцінка,
визначення рівня товарних ризиків.

Ідентифікація товарних ризиків припускає виявлення основних факторів, що
мають великий вплив на появу негативних моментів у реалізації товарної
політики. Фактори товарного ризику можна поділити на дві групи: фактори
безпосереднього товарного ризику та фактори, що мають опосередкований
вплив на рівень товарного ризику.

Першу групу факторів – фактори безпосереднього товарного ризику –
складають основні характеристики самого товару та його ринкова
атрибутика, тобто якість товару, якість транспортування та зберігання
товару, конкурентоспроможність товару та товарного портфеля,
привабливість товару, стадія ЖЦТ, виконання контракту марки (бренду),
якість упаковки товару та рівень сервісної підтримки.

Друга група факторів – фактори, що мають опосередкований вплив на рівень
товарного ризику – включає об’єктивні фактори, які не піддаються
контролю зі сторони підприємства (PEST – фактори), та суб’єктивні, які
піддаються контролю зі сторони підприємства (ринкові, закупівельні,
збутові, інноваційні). В свою чергу, об’єктивні фактори утворюють
наступні ризики: політико-правовий ризик, економічний ризик,
соціально-демографічний ризик, технологічний та науково-технічний ризик,
а суб’єктивні фактори – ринковий, закупівельний, збутовий та
інноваційний ризики.

Наступним етапом аудиту товарного ризику виступає його оцінка. Оцінку
товарного ризику доцільно проводити у відповідності до даних таблиці 1,
де представлена фактор-карта його оцінки (фактори, що утворюють ризики;
показники, по яких вони оцінюються; оціночна шкала).

Заключним етапом аудиту товарного ризику є визначення належності
товарного ризику до зони ризику та визначення його рівня на основі
отриманої бальної суми оцінок (табл. 2).

З метою ефективної організації управління товарним ризиком в
торговельних підприємствах необхідно забезпечити даний процес
висококваліфікованими менеджерами з ризику, ефективною організацією
зв’язків між ними та спеціалістами, підрозділами всього підприємства.

Таблиця 1 – Фактор-карта оцінки товарних ризиків

Фактори  

Показники Оцінка товарного ризику, в балах

Низька (1 бал) Середня (2 балів) Висока (3 балів)

1 2 3 4 5

Фактори безпосереднього товарного ризику Рівень якості товарів Високий
Середній Низький

Якість транспортування та зберігання товарів Наявність випадків порчі
відсутня Наявність порчі до 10 випадків за рік Наявність порчі більше 10
випадків за рік

Рівень реальної конкурентоспроможності товарів Високий Середній Низький

Рівень конкурентоспроможності товарного портфеля Високий Середній
Низький

Рівень привабливості товарів Високий Середній Низький

Стадія ЖЦТ Зріст Зрілість, уведення Спад

Виконання зобов’язань марки (бренду) Марка виконує зобов’язання Марка
частково виконує зобов’язання Марка не виконує зобов’язання

Рівень якості упаковки Високий Середній Низький

Рівень сервісної підтримки Високий Середній Низький

Фактори, що мають опосередкований вплив на рівень товарного ризику
Об’єктивні Політико-правовий ризик Стан бюджету країни Доходи
перевищують витрати Незначне перевищення витрат над доходом. Дефіцит
бюджету.

Стабільність законодавства Зміни відсутні Зміни здійснюються часом від
часу Зміни здійснюються дуже часто

Ступінь охорони сертифікаційної продукції Інтенсивна робота органів, що
займаються охороною, відсутність підробок Не дуже інтенсивна робота
органів охорони, невелика кількість підробок Відсутність охорони, велика
кількість підробок

Економічний ризик Купівельна здатність населення Висока Середня Низька

Рівень зайнятості населення Висока Середня Низька

 

Рівень митних тарифів на імпортні товари Низький Середній Високий

 

Продовження таблиці 1

1 2 3 4 5

Фактори, що мають опосередкований вплив на рівень товарного ризику
Об’єктивні Соціально-демографічний ризик Рівень соціальної напруженості
Низький Середній Високий

Чисельність населення Збільшується, рівень народжуваності перевищує
рівень смертності Не змінюється, рівень народжуваності прирівнюється до
рівня смертності Зменшується, рівень смертності перевищує рівень
народжуваності

Технологічний та науково-технічний ризик Інтенсивність інновацій Висока
Середня Низька

Технологічні можливості Висока Середня Низька

Суб’єктивні Ринковий ризик Стан попиту Зріст Стабільний Зменшується

Частка ринку Збільшується Без змін Зменшується

Інтенсивність конкуренції Слабка Середня Сильна

Закупівель-

ний ризик Кількість випадків порушень договірних зобов’язань Відсутні До
6 випадків за рік Більше 6 випадків за рік

Імідж постачальників Високий Середній Низький

Рівень закупівельних цін Без змін Збільшується до 6% Збільшується на 6%
і більше

Рівень тарифів на перевіз товарів Без змін Збільшується до 4%
Збільшується на 4% і більше

Збутовий ризик Вибір цільового ринку Ретельне проведення сегментації,
правильний вибір цільового ринку Сегментація та вибір цільового ринку
основані на інтуїції Відсутнє проведення сегментації, цільовий ринок
обрано неправильно

Темп росту продажів товарів Значний зріст Без змін Значне зменшення

 

Рівень цін реалізації Збільшується або зменшується до 5% Збільшується
або зменшується більше ніж на 5% Збільшується або зменшується більше ніж
на 10%

  Інновацій-ний ризик Швидкість визнання нового товару споживачами
Висока Середня Низька

 

Інноваційна активність Висока активність при високому темпі росту
обсягів збуту. Висока активність при низькому темпі росту обсягів збуту.
Низька активність при зниженні темпів росту обсягів збуту.

Таблиця 2 – Оцінка рівня товарного ризику

Зони ризику Межі зон ризику Значення балів ризику у розрізі товарів
(бали)

Товар 1 Товар 2

Безризикова зона 31 – 43 балів    

Зона допустимого ризику 44 – 56 балів    

Зона критичного ризику 57 – 68 балів    

Зона недопустимого ризику 69 – 81 балів    

Зона катастрофічного ризику 82 – 93 балів    

 

Контролювати процес управління товарним ризиком необхідно постійно
шляхом проведення оцінки рівня товарного ризику, прийняття оперативних
рішень щодо усунення несподіваних негативних моментів.

Регулювати процес управління товарним ризиком необхідно шляхом
раціонального розподілу прав та обов’язків менеджерів з ризику;
закріплення вищевказаного в Посадових інструкціях і Положеннях про
функціональні підрозділи; погодженою роботою всіх ланок, що беруть
участь у реалізації даної підсистеми; маневрування фінансовими,
трудовими та матеріальними ресурсами.

Результати аудиту товарного ризику дають можливість приймати
обґрунтовані управлінські рішення щодо розробки стратегій управління
товарними ризиками. В таблиці 3 представлено рекомендовані стратегії
та дії щодо зниження або уникнення товарного ризику.

Таким чином, стратегічна орієнтація управління товарними ризиками
дозволить торговельному підприємству отримувати довгострокові
конкурентні переваги, забезпечувати ефективною товарною політикою.

Таблиця 3 – Стратегії управління товарними ризиками

Зона товарного ризику Стратегії Заходи, які направлено на зниження та
уникнення товарного ризику

Безризикова зона Зовнішнє страхування Страхування ризиків, які
виникають унаслідок форс-мажорних обставин; які пов’язані з
відповідальністю постачальників та маркетингових посередників.  

Зона допустимого ризику Диверсифікація Диверсифікація постачальників
товарів, диверсифікація товарного портфеля, інвестиціоная
диверсифікація.

Зона критичного ризику Лімітування Лімітування обсягів реалізації
товарів, попит на які є нестабільним або формується; обсягів закупок
товарів на умовах передоплати; обсягів торговельних угод з одним
постачальником; максимального розміру сукупних товарних запасів в
підприємстві; максимального споживчого розміру кредиту, наданому одному
споживачу.

Зона недопустимого ризику Самострахування Формування власного
резервного фонду; використання ризикових надбавок; компенсація ризику
через систему санкцій.  

Зона катастрофічного ризику Запобігання ризику Відмовлення від
здійснення закупки товарів, попит на які негативний; відмовлення від
здійснення закупівельних операцій, рівень ризику по яких надмірно
високий і не відповідає критеріям фінансової політики торговельного
підприємства; зниження частки позикових засобів в обороті.

Література

1. Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових
стартегій підприємства: Навч. посіб. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – 180 с.

2. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту
підприємств: Монографія/Л.В.Балабанова, О.А.Бриндіна.-Донецьк: ДонДУЕТ,
2006.-230с.

 

 

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020