.

Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2101
Скачать документ

Реферат на тему:

Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Світовий ринок складається з галузевих ринків, товарних груп і підгруп,
окремих виробів. Тому на рівень світових цін впливають як зовнішні, так
і внутрішні чинники, які потрібно враховувати при визначенні цін
контракту, що зумовлює багато труднощів. Крім того, знижки, які окремі
фірми можуть надавати партнерам, також позначаються на рівні цін. В
окремих випадках ціну на виріб можуть підвищувати також посередники.

Одним з найпоширеніших методів встановлення ціни є метод аналогій з
поправками. Суть його полягає в тому, що для визначення ціни

один з конкурентних товарів береться як еталон, а потім до нього
додаються поправки, що визначають умови конкретної угоди. До основних
належать поправки на уторговування, на строк і дату постачання,
встановлення ціни, серійність виробу та умови платежу.

Поправка на уторговування товару. До початкової ціни пропозиції
встановлюються знижки, які визначають експертно з урахуванням діючих
чинників. Ці знижки не можуть бути постійними. Вони залежать від
фірми-партнера: його надійності, порядності, строку, протягом якого
виконуються постійні контракти, кількості закуповуваних одиниць товару,
асортименту. Для різних фірм встановлюються різні знижки, але при
укладенні угоди використовують базову знижку певного розміру, що має як
мінімальні, так і максимальні обмеження. При встановленні цієї знижки
важливо детально проаналізувати ринок пропозиції, а головне — його
прогнозні зміни, портфелі замовлень як окремих підприємств, так і галузі
загалом, рівень конкуренції та конкурентної боротьби, наявність
державного замовлення та інших видів підтримки з боку держави.

Поправка на строк постачання. До початкової ціни встановлюються надбавки
з урахуванням змін у часі. Основним чинником, що впливає в цьому разі на
ціну, є інфляція. На основі виконаного аналізу темпів інфляції і
вивчення її циклічного характеру визначається фактичний рівень інфляції.
Кінцева ціна (Цк) угоди обчислюється як добуток початкової ціни виробу
(Цп) (сума витрат виробництва і прибутку) на відповідний темп інфляції
(Т; ):

ц = ц т..

~К ^П 1Н

При обчисленні кінцевої ціни враховується не лише загальний темп
інфляції, а й зміна цін на необхідні для виробництва сировину та
матеріали з урахуванням чинників, що впливають на них.

Поправка на дату постачання і встановлення ціни. При застосуванні цієї
поправки за основу беруться ціни на аналогічні товари, що виробляються в
різних країнах, курс валют у цих країнах та його зміну. Якщо укладається
угода на виробництво товару та його реалізацію через певний час,
аналізуються всі чинники, що впливають на ціни.

Поправка на серійність виробу. До ціни встановлюються знижки залежно від
того, серійний це виріб чи унікальний. Загальний зміст такий: що більше
споживачів придбає товар, то більша знижка надається, і навпаки. Це
відбувається тому, що витрати при вироб-

ництві унікального товару значно більші, ніж при виробництві серійних
товарів. Але надалі витрати виробництва знижуються за рахунок підвищення
продуктивності праці та її інтенсифікації. При визначенні ціни
унікальної продукції враховуються витрати на проектування та
виготовлення продукту, додаткова заробітна плата най-кваліфікованіших
працівників, витрати на сировину та матеріали (якщо потрібна особлива
сировина й у невеликій кількості) та ін. При переході до масового
виробництва цього товару можуть встановлюватись знижки, оскільки
зменшується собівартість виробу.

Поправка на умови платежу. Встановлюється залежно від умов платежу:
авансовий, готівкою, у розстрочку, у кредит, змішана форма (готівка і
кредит). У цьому разі визначаються знижки при переході від одного виду
платежу до іншого. При визначенні поправок з урахуванням умов платежу у
кредит з’ясовуються всі умови кредитування. Якщо кредит надається у
грошовій формі, ураховуються його розмір, термін, на який він надається,
відсотки за користування ним, а також умови повернення як кредиту, так і
відсотків за його користування. Це істотно впливає на обсяг витрат
виробництва. Якщо надається товарний кредит, тобто кредит у вигляді
товару, що передається для реалізації з відстроченням платежів на певний
час, то враховуються розмір такого кредиту (тобто обсяг товарів), термін
відстрочення платежів, умови розрахунку (через банківські установи,
готівкою) та ін. Крім того, визначаються й ураховуються транспортні
витрати, строк транспортування та пов’язані з цим витрати, а також
передбачається обов’язкове страхування вантажів і його умови.

Найбільші знижки надаються підприємствам, які розраховуються готівкою, у
встановлені строки і виконують усі умови контракту.

Розглянемо методи техніко-економічних розрахунків.

Метод питомої вартості. У розрахунку ціни виробу застосовуються питомі
ціни і їх нормативи. Наприклад, для визначення ціни сировини
розраховується ціна одиниці її маси (1 т, 1 барель, 1 кг, 1 л та ін.).
Для продукції машинобудування використовуються інші нормативи: ціна
однієї кінської сили, 1 см3 об’єму двигуна та ін. Якщо при виробництві
виробу спостерігаються значні розбіжності за потужністю, масою та іншими
параметрами, застосовується так званий коефіцієнт гальмування ціни. Він
визначається як відношення ціни виробу більшої потужності до ціни
виробу-аналога або меншої потужності. Потім розраховується питома ціна
виробу, яка множиться на коефіцієнт гальмування ціни. Однак цей
коефіцієнт ураховує лише

один параметр і не враховує інших, тобто визначена ціна може бути
використана лише як базова. Різновидом цього коефіцієнта є дещо
складніший ступеневий коефіцієнт гальмування. Він розраховується на
основі інформації про ціни та параметри функціонально однорідних груп
продукції.

Метод комплексного параметричного ціноутворення. При визначенні ціни
застосовується кілька параметрів, що впливають на ціну. Цей метод
реалізується у два етапи. На першому етапі в ціні враховується значення
відібраних параметрів, тобто послідовним добором (методом експертної
оцінки) параметрів виключаються поправочні коефіцієнти, за допомогою
яких визначається вплив на ціну кожного з параметрів. Наприклад, на
продукцію машинобудування параметрами є потужність, коефіцієнт корисної
дії, кількість спожитої електроенергії та ін. На другому етапі за
допомогою регресивного рівняння визначається вплив на ціну параметрів,
обчислених на першому етапі. Кореляційно-регресійним аналізом оцінюється
вплив на ціну техніко-економічних параметрів. На цьому етапі виконуються
такі дії:

• складається таблиця техніко-економічних характеристик товару і
визначається відповідна різниця їх числових значень;

• встановлюється вид рівняння, визначаються функціональні значення ціни
та параметрів;

• за допомогою визначеного рівняння обчислюється конкретна ціна на
товар.

Перевага цього методу полягає в тому, що він дає змогу при
розраховуванні ціни змінювати її залежно від зміни кожного параметра, а
також впливати на її рівень.

Економіко-аналітичний метод. Детально аналізується ціна виробу щодо
різних аспектів і на основі цього аналізу розроблюється та
встановлюється кінцева ціна виробу. При цьому використовуються різні
показники, що характеризують властивості виробу, попит на нього,
кон’юнктуру ринку. Такий аналіз передбачає розподіл показників цін на
дві групи: продажна ціна виробу і ціна експлуатації. Під останньою
розуміється вартість експлуатаційних витрат при користуванні виробом.
Цей показник відіграє дедалі важливішу роль. В умовах розвитку
науково-технічного прогресу він стає одним з основних чинників
ціноутворення. Споживач приділяє увагу не лише техніко-економічним
характеристикам виробу (потужність, продуктивність та режим
експлуатації), а й показникам, що характеризують

його надійність, безпеку при користуванні, комфортність, показники
економічної експлуатації (дані про витрати палива, електроенергії,
сировини, матеріалів, технічне обслуговування, можливість поста-чання
або купівлі запасних частин, гарантійний термін ремонту, оп-тимальний
термін експлуатації). Що нижча ціна експлуатації, то вища
конкурентоспроможність виробу й більше можливостей для збільшення
обсягів його реалізації. Так, споживач має вибрати один з двох
електроприладів за ціною відповідно 100 і 120 гр. од., ціна
ек-сплуатації — відповідно 300 і 220 гр. од. Звичайно споживач купує
товар, що має меншу сумарну ціну за рівності інших ціноутворю-ючих
чинників. У розглядуваному прикладі перевагу буде віддано товару меншої
сумарної вартості, тобто 340 гр. од. (120 + 220). Су-марна вартість
іншого виробу становить 400 гр. од. (100 + 300).

Визначаючи кінцеву ціну виробу, при укладенні контракту слід приділити
увагу терміну окупності, який здебільшого дорівнює тер-міну
експлуатації. У загальному вигляді термін окупності визна-чається за
формулою

ся на елементи, з яких складаються матеріальні, трудові та фінансові
ресурси; за кожним елементом визначаються темпи зниження або підвищення
цін і вплив на них різних чинників (наприклад, підвищення цін на
сировину й матеріали, а також витрат на транспорту-вання, підвищення
заробітної плати працівників, збільшення від-сотків за користування
банківським кредитом). З урахуванням зазна-ченого встановлюються
середньозважені ціни й визначається кінцева ціна, що може бути
обумовлена в контракті. Цей метод може ефек-тивно застосовуватися також
у галузі будівництва об’єктів національної економіки (промислове
будівництво) і житла для населення.

Контроль за встановленням цін у контрактах зовнішньоекономіч-ної
діяльності, особливо щодо товарів, на які встановлюються обме-ження
(наприклад, індикативні ціни), здійснює митниця. Існує кілька методів
визначення митної ціни виробу.

Ціна угоди. Ціна визначається за даними рахунка-фактури і відомостей про
витрати (наприклад, на транспортування, вантажні роботи, страхування,
комісійні та інші винагороди). Цей метод застосовується найчастіше.
Однак він неефективний, якщо угода укладаєть-ся між партнерами, які
знають один одного порівняно тривалий час, тісно пов’язані в бізнесі,
мають довірчі відносини. У цьому разі вони можуть занижувати ціни або
дані про обсяг обороту, вживати інших заходів. Цей метод
малорезультативний також тоді, коли угода укла-дається на неконкурентний
виріб або виникають непередбачувані умови постачання, які неможливо
зафіксувати документально.

Ціна угоди на ідентичний товар. Аналогом вибирається товар, фізичні,
органолептичні, якісні та інші характеристики якого ідентичні
характеристикам товару, що є на ринку. При цьому потрібно дотримуватись
певних умов:

• умови завезення й оплати також мають бути ідентичні. Якщо обсяги
реалізації або засоби оплати різняться, ці умови слід доку-ментально
підтвердити, для того щоб обґрунтувати необхідність коригування ціни;

• необхідно документально підтвердити витрати, пов’язані з мит-ним
контролем;

• особливо вирізняються товари, для яких встановлено спеціальні умови
завезення на територію України, наприклад підакцизні товари.

Ціна угоди для аналогічного виробу. Застосовується тоді, коли
ха-рактеристики аналогічних товарів різняться за однакових вихідних

56

компонентів. При застосуванні цього методу слід дотримуватись таких
умов:

• товари вважаються аналогічними, якщо вироблені в одній країні;

• товари повинні бути вироблені різними виробниками. “Відрахування
вартості”. За основу береться ціна на ідентичні

товари. Потім від ціни одиниці виробу віднімаються витрати на комісійні
винагороди, звичайні надбавки, загальні витрати, пов’язані з реалізацією
цього виробу в Україні, імпортні мита, податки, збори, інші платежі, що
пов’язані із завезенням і реалізацією товару, звичайні витрати на
транспортування, розвантажування, страхування. Виходячи з цієї ціни й
визначається митна вартість товару.

Підсумовування витрат. Ціна розраховується як сумарні витрати на
матеріали, сировину виробника, інші види його витрат, загальні витрати,
пов’язані з реалізацією цих виробів в Україні, витрати на страхування,
митні платежі, інші відрахування; визначається прибуток, який може
отримати імпортер, реалізуючи вироби на території України.

Резервний. Застосовується тоді, коли жодний з перелічених методів
неможливо застосувати. Аналізуються показники та дані про ціни на
митниці. При цьому не використовуються ціни країн-експор-терів, коли
вони постачають товар у треті країни, ціни, встановлені без
документального підтвердження, а також ціни на товари, вироблені в
Україні.

Методологія визначення цін у контрактах або зовнішньоекономічних угодах
дає змогу визначити базисну ціну, яка є основою для ведення переговорів.
Кінцева ціна, що встановлюється в контракті, як правило, відхиляється
від базової, має знижки, надбавки залежно від умов, що складаються.

Список використаної літератури

Про ставки митних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від
27.01.97 №65.

Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів
України від 18.12.98 № 1998.

Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій:
Затв. Указом Президента України від 18 листопада 1994 р. № 691 //
Галицькі контракти. — 1994. — № 49.

Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності:
Затв. Указом Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124-96 //
Галицькі контракти. — 1996. — № 8.

Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 №
18-92 // Уряд, кур’єр. — 1993. — № 2-3.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” // Бухгалтерія.
— 2001. — № 52/2.

Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика; Учебник. — М.;
Тандем, 1997.

Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб.
пособие. — М.; Филинъ, 1998.

Ценообразование и рынок; Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. И. Лунина. —
М.; Прогресс, 1992.

Ценообразование: Учеб. пособие /Под ред. проф. И. К. Салимжа-нова. — М.;
Финстатинформ, 1996.

Цены и тарифы; Учеб. пособие / Г. А. Горина, Л. М. Гужавина, Я. Л. Орлов
и др. — М.; Экономика, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020