.

Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві (курсова робота)

Язык: русский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 11017
Скачать документ

Курсова робота

Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….
…………………………………………..3

1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ……………….4

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОВ
“ХОДАК”………………………………………………………..
…………………………..10

3. АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «ХОДАК»……………16

4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ

АСОРТИМЕНТУ…………………………………………………….
…………………………….22

ВИСНОВКИ ТА
ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………..
………25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………….27

ДОДАТКИ

3

ВСТУП

Для виживання в умовах швидкозмінного зовнішнього середовища
господарських суб’єктів важливою проблемою є формування оптимальної
товарної політики. У разі відсутності статегічних зусиль щодо її
формування та реалізаціїї структура асортименту оптових підприємств стає
дуже нестійкою під впливом різних зовнішніх, а іноді й внутрішніх
чинників, що може призвести до комерційного провалу на ринку.

Товарна політика належить як до загальнокорпоративних проблем, так і
до проблем маркетингу, однієї з функцій якого є розробка товарів та
планування асотименту з орієнтацією на вимоги ринку.

      Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, в рамках яких
один чи кілька товарів використовуються як основні інструменти
виробничо-збутової діяльності фірми. Основне її завдання – створити
такий товар чи послугу (їхню сукупність) і так ними керувати, щоб інші
елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж
використовувались мінімально як допоміжні для досягнення поставлених
фірмою цілей.

         Отже, першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що
його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена й
послідовна товарна політика оптовика закладає підвалини його ринкового
успіху.

      До основних завдань товарної політики належить знаходження ідеї та
реальне створення екслюзивного товару, відносно якого решта факторів
маркетингу мала б виключно додатковий характер.

      В умовах постійного розвитку ринкового середовища та окремих його
компонентів, появи нових ринків товарів і сегментів споживачів, нових
потреб і запитів, при крайньому загостренні конкуренції, для виживання
фірми іноді доводиться працювати з новою продукцією на нових ринках. У
такому разі фірма застосовує так звану конгломеративну товарну політику.
Вона пов’язана з великим ризиком і такими ж великими затратами. Крім
того, фірма може використовувати товарну політику, пов’язану тільки з
новим ринком або тільки з новою продукцією. Отже, товарна політика тісно
пов’язана з визначенням мети фірми. Крім того, товарна політика
діалектично повязана з формою організації продажу. З розвитком запитів
споживачів та можливостей ці запити задовольняти для залучення клієнтури
на ринку повинні обертатися не прості вироби, а товари з підкріпленням,
з комплексом послуг, гарантією, сервісом. Природно, посилення корисності
стимулює попит, внаслідок чого зростають обсяги продажу, виторг та
прибуток фірми. Така товарна політика має назву системного продажу.

    Слід зазначити, що проблеми формування товарної політики достатньо
висвітлені у працях багатьох авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних.
Зокрема,

4

найбільш повно і широко це питання висітлено у працях Ф.Котлера,

Д.Джоббера, Ф.Девіса, А.Войчака, В.Герасимчука, С.Гаркавенко,
В.Кардаша, Н.Ткаченко, О.Шканової та ін. Така значна увага у авторів до
цієї проблеми пояснюється тим, що, як зазначалося вище, товар є основним
елементом комплексу маркетингу, а усі інші елементи маркетинг-мікс прямо
чи опосередковано залежать від нього. В той же час найбільше уваги в
своїх книгах дані автори (і переважна більшість інших) приділяють
питанням формування асортименту товарів, досліження
конкурентноспроможності товарів і впровадження у продаж нового товару; в
той же час питанню формування оптимального асортименту приділено
недостатньо уваги. Також, на нашу думку, у літературі недостатньо уваги
приділено питанню оцінки ефективності формування товарної пропозиції,
практичним аспектам розробки товарної політики торговельних підприємств.

      Тому тема курсової роботи є актуальною і дасть змогу для
поглибленого вивчення товарної політики в системі маркетингу оптового
підприємства на сучасному етапі ринкових відносин.

      Мета роботи полягає у дослідженні основних складових товарної
політики в системі маркетингу. Для досягнення мети поставлені наступні 
завдання:

l проаналізувати теоретичні засади товарної політики оптового
підприємства;

2 розглянути практику розробки товарної політики в цілому та її
складових на досліджуваному підприємстві;

3 дослідити основні господарсько-економічні показники оптової фірми;

4 запропонувати шляхи оптимізації та вдосконалення товарної політики.

      Обєктом дослідження виступає маркетингова діяльність оптової фірми
ТзОВ “Ходак”, м.Черкаси.

      Предмет дослідження – сукупність теоретичних і практичних проблем,
що пов’язані з розробкою товарної політики оптового підприємства в
процесі його маркетингової діяльності.

      Під час дослідження в роботі використовувались загальнонаукові
методи (аналізу, синтезу, індукції, дедукції); економічно- математичні
методи; методи порівняння; графічні методи; маркетингові методи
(анкетування, опитування). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

       1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

          Після вибору ринку для своєї діяльності оптове підприємство
визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживачів.
Найважливішою складовою цього комплексу є товар. Товар є першим і
вагомим елементом системи маркетингу, що його фірма розробляє для своїх
споживачів. Стосовно товару приймають велику кількість різних рішень,
які становлять сутність маркетингової політики підприємства. Товар – це
все, що призначене для задовалення певної потреби і пропоноване на ринку
для продажу. Товаром можуть бути матеріальні об’єкти, послуги, місця,
організації та ідеї. Товар, який на ринку задовольняє потреби на 100%,
називається ідеальним. Цілком природно, що ідеального товару не існує,
оскільки потреби споживачів постійно змінюються. На розробку і
виробництво товару потрібний час. Тому на момент виходу на ринок товар
не задовольнятиме потреби на 100%. Він може лише максимально наближатися
до ідеального.

         Сутність засобів впливу на споживачів з допомогою товару
пов’язують, як правило, з поняттям товарної політики. Маркетингова
товарна політика – комплекс заходів, у рамках якого один або кілька
товарів використовуються як основні інстументи досягнення цілей фірми.
До її складових відносять: визначення оптимального асортименту товарів
та його постійне оновлення, якість продукції, дизайн, упаковку, товарну
марку, міру відповідності критеріям споживачів та ін.

        Зміст товарної політики і полягає у визначенні та підтриманні
оптимальної номенклатури товарів, що виробляються та реалізуються з
урахуванням поточних і майбутніх цілей підприємства.

       Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на
трьох рівнях: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з
підкріпленням.

          Першій рівень відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту
вигоду, шо її отримає споживач при його використанні. Це рівень, на
якому конкурують товари-замінники, що задовольняють певну потребу.

          На другому рівні товар сприймається як реально створений
виріб, із конкретними властивостями й характеристиками. Кожен товар має
п’ять ознак: якість, властивості, дизайн, марочна  назва, упаковка.

        Позиції товару на ринку можуть бути суттєво підкріплені
додатковими послугами і вигодами – це відображає третій рівень товару.
Це монтаж, гарантії, доставки, надання кредиту.

      Перші три елементи товару із підсиленням є складовими сервісу.

      Сервіс- це надання покупцям комплексу послуг для забезпечення
ефективного використання купленого товару протягом усього періоду

6

експлуатації. Він є одним із способів, що дають можливість фірмі
виділитися

серед конкурентів. Виділяють передпродажний сервіс та післяпродажний,
котрий розподіляється на гарантійний та післягарантійний сервіс.

      Вибираючи стратегію маркетингу для окремих товарів, необхідно їх
класифікувати. Традиційно товари поділяють на дві великі групи:

      1.Споживчі товари, або товари широкого вжитку, які споживачі
купують для особистого споживання.

      2.Товари промислового призначення.

      Залежно від тривалості використання існують товари тривалого
використання та короткочасного виористання.

      Залежно від поведінки та звичок покупців поділяють на :

      -товари повсякденного попиту, купівля яких відбувається часто без
роздумів, без докладання значних зусиль на їх порівняння і купівлю
(хліб,цукерки,мило): товари постійног попиту (купуються регулярно),
товари імпульсивної купівлі (купуються незаплановано- гумка, цигарки),
товари для нагальних потреб (парасолька, обігрівач);

      -товари попереднього вибору- товари, які купуються не часто і
попередньо порівнюються між собою за окремими критеріями – якість, ціна,
дизайн (квартири, електоприлади). Розрізняють схожі і несхожі товари
(одяг, меблі);

      – товари особливого попиту- це товари з унікальними
характеристиками або товари певної марки, заради придбання якої
споживачі згідні докласти додаткових зусиль (престижні марки
автомобілів);

      -товари пасивного попиту, про які споживач або не знає, або не
задумується про їх купівлю (послуги страхування майна);

      -споживчі послуги – включають особисті послуги, послуги з
орендування товарів та послуги, спрямовані на власність споживачів.

      Наведена класифікація товарів широкого вжитку допомагає
маркетологам вибрати правильну стратегію просування цих товарів з
урахуванням специфіки процесу прийнаття споживачем рішення щодо їх
купівлі.  

 

ЕЛІМІНУВАННЯ

РОЗРОБКА

ТОВАРУ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРУ

ПЛАНУВАННЯ нової продукції (створення нового товару)

МОДИФІКУВАННЯ (вдосконалення товару)

7

Маркетингова товарна політика

      Структура маркетингової товарної політики поділяється на 3 блоки:
розробка товару, яка в свою чергу поділяється на планування продукції та
модифікування тобто вдосконалення товару; обслуговування товару та
елімінування.

         Найважливішою частиною маркетингової політики є розробка
товарів (послуг). Це створення нових товарів, які дадуть змогу  фірмі
здійснити прорив на ринок, перемогти конкурентів, отримати високі
доходи, або модифікування старих, тобто вдосконалення їх властивостей і
характеристик, що дозволить посилити увагу до них споживачів, отже,
зберегти і розширити свій ринок, збільшити доходи і прибутки, досягнення
переваг перед конкурентами. У ринкових умовах завжди виграє той, хто
атакує. Тому розробка товарів завжди в центрі уваги будь-якого
підприємця.

         Обслуговування – це забезпечення сталості і відповідних
характеристик товарів, що впровадженні на ринок і користуються попитом
споживачів. Основним в цій частині маркетингової товарної політики є
контроль за якістю продукції, своєчасне інформування виробництва про
необхідність її поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах
розподілення та продажу.

         Елімінування – це процес зняття застарілого продукту фірми з
ринку. Його основне завдання- оптимізування асортименту, усунення з
ринку товарів, попит на який падає. Це означає узгодити витрати фірми на
виробництво і реалізацію товару, який все важче знаходить свого
споживача, з доходами від цього продажу, які все ще наявні і можливі в
майбутньому.

        Елементами маркетингової товарної політики виступають:

      1.Елементи споживчого маркетингу. Споживчий маркетинг задовільняє
стиль життя, звички, потреби споживачів та впливає на них, наприклад,
формується перевага у виробі торгового знаку. Основними характиристиками
споживчого маркетингу виступають: створення “зразка” торгового знаку,
його позиціювання, стимулювання попиту споживача, дослідження товару,
встановлення споживчої ціни.

      2.Елементи торговельного маркетингу. Торговельний маркетинг
виконує ті самі функції, що і споживчий,  але через торговельну мережу.
Його основна мета- довести товар через торговельну мережу до споживача,
і завдяки цьому забезпечити надійну позицію товару на ринку. Основними
характеристиками є: сегментація ринку, стимулювання торгових агентів,
дослідження ринкової частки фірми та конкуретного середовища товарного
ринку, встановлення торговельної ціни, транспортування, складування,
зберігання товару, організація продажу товару, торгова реклама.

        Отже, маркетингова товарна політика – це система дій
підприємства для

8

визначення місця на ринку, задоволення конкретного потенційного
споживача

товарами, можливості їх вибору. Програма товарної політики містить
конкретні

заходи, строк їх виконання, визначає кошторис витрат та відповідальних
за здійснення програми.

      Фактори формування товарної політики поділяються на зовнішні та
внутрішні. 

      Зовнішні – це бажання споживачів, стан конкуренції, зміни у
зовнішньому середовищі, ринкова інфраструктура, чинне законодавство.

      До внутрішніх чинників належать: позиція товару, ціна, якість,
дизайн, імідж фірми, система пільг у кредитуванні продажу, організація
післяпродажного обслуговування, маркетингова асортиментна концепція
фірми.

      Головними складовими товарної політики в системі маркетингу
оптового підприємства є: якість продукції, формування асортименту і
управління ним, підтримка та розвиток конкурентоспроможності товарів,
знаходження оптимальних товарних ніш, розробка і здійчнення стратегії
щодо упаковки, розробка торгового знаку, обслуговування товарів
(сервіс), надання основних і дадаткових послуг з продажу та експлуатації
товарів.

      Система товарної політики на оптових підприємствах торгівлі
пов’язана з функціями маркетингу  та заходами щодо товарної політики в
торгівлі, якими є:

1. Дослідницька функція маркетингу. На перших етапах здійснюється збір і
обробка економічної, торгової, виробничої, збутової і реуламної
інформації. Далі вивчається кон’юнктура ринку, досліджується
інформація,  маркетингові заходи  та конкурентноспроможність товарів
різних виробників. Вивчається мотивація купівлі, поведінки покупців на
ринку, визначається типологія споживачів і сегментація ринку.

2. Управління асортиментом та конкурентноспроможністю товарв та послуг.
Ця функція передбачає такі заходи щодо товарної політики оптового
підприємства. Визначення потреб покупців; розробка пропозиції щодо
оновлення асортименту, удосконалення продукції; формування та надання
замовлення виробникам також формування торговельного асортименту із
забезпеченням пріоритету споживачів. Участь у формуванні асортиментної
концепції товаровиробників з урахуванням життевого циклу товарів;
закупка товарів з урахуванням споживчих властивостей, цін,
конкурентноспроможності товарів та послуг; пошук додаткових товарних
ресурсів; інтеграція торговельної і виробничої політики; планування
асортименту.

3. Уравління збутом та розподілом здійснюється завдяки організації
продажу товарів, встановленню комерційних зв’язків, надання додаткових

9

послуг. Також проводяться заходи щодо транспортування складування

товарів; складання планів організації  та аналізу продажу,
оргагнізації

торговельної комунікації, прогнозування кон’юнктури ринку та
управління

торговельним персоналом.

4. Управління рекламою та стимулбванням збуту передбачає здійснення
рекламної політики з використанням засобів масової інформації.
Проводиться стимулювання робітників збуту  матеріально чи проведенням
конкурсів професіаналізму; також стимулювання попиту методом знижки цін,
подарунків чи купонів, проведенням конкурсів, безкоштовного постачання
товарів, організації виставок

5. Управління експортно-імпортними операціями.

       Особливості товарної політики торговельного підприємства
визначаються тим, що в торгівлі оновлення товарів більш динамічне,
особливо модних. Також формування асортименту пов’язане зі
спеціалізацією фірми з метою виключення випадковості у підборі товарів
(вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, універсальні). Планується
оптимальне співвідношення постійної частини асортименту з додатковою
(наприклад, сувеніри). Торгівля безпосередньо вивчає поведінку та попит
покупців і передає інформацію виробникам, а також крім основної функції
ще й виробничу- транспортування і складування товарів.

        Розробка загальної програми маркетингової товарної політики і її
складових здійснюється керівництвом. Функціональні підрозділи
розробляють окремі програми, які після затвердження керівництвом
поєднуються у загальну програму. Загальні цілі програми товарної
політики оптового торговельного підприємства встановлює керівництво, а
конкретні програми щодо їх досягнення розробляють функціональні
підрозділи, після чого вони затверджуються керівництвом і для них
виділяються ресурси.

        Отже, маркетингова товарна політика спрямована на визначення
заходів, у рамках яких один або декілька товарів використовуються як
основні інструменти досягнення цілей фірми, і передбачає прийняття
управлінських рішень щодо розробки нових товарів, їхньої модифікації або
зняття з виробництва. Товарна політика – комплекс заходів щодо
формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту.

        Теоретичне підгрунтя, що дає змогу приймати обгрунтовані
рішення, включає поняття конкурентноспроможності товарів, інноваційної
та асортиментної політики, концепцію життевого циклу товару. Кожен з цих
аспектів відповідає таким цілям товарної політики: підвишення
конкурентноспроможності продукції, створення нових товарів, оптимізація
асортименту, продовження життєвого циклу товару. Цим питанням і
присвячено наступні підрозділу.

 

10

       2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

      ТзОВ “ХОДАК” 

 

     Вивчаючи товарну політику в системі маркетингу оптового
підприємства на базі торгової фірми “Ходак” ознайомимося з його
організаційно-економічною характеристикою. Відомо, що особливого
значення за умов ринкових відносин набуває своєчасна та об’єктивна
оцінка господарського та фінансового стану посередницько-збутових
підприємств торгівлі за виникнення різноманітних форм власності,
оскільки жоден власник не повинен нехтувати потенційними можливостями
своїх конкурентів та збільшення прибутку фірми, які можна виявити тільки
на підставі своєчасного та об’єктивного аналізу економічного стану
підприємства.

      Товариство з обмеженою відповідальностю фірма “Ходак” створено у
відповідності із законодавством України. В своїй діяльності підприємство
керується чинними законами України, статутом, установчим договором та
іншими нормативними актами.

      Мета діяльності фірми “Ходак” є задоволення потреб споживачів в
товарах народного споживання та отримання на цій основі максимального
прибутку.

      Оптове підприємство “Ходак” розташованев за адресою: м. Черкаси,
вул. Ватутіна, 8.

      Предметом діяльності підприємства є:

l торгово-посередницька та закупівельна діяльність з відкритям
торгівельних установ;

2 оптова, роздрібна та комесійна торгівля;

3 рекламна діяльність, маркетинг;

4 закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку;

5 надання консультативних послуг та інформаційно-рекламна діяльність

6 надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях
зовнішньоторговельних та транзитних вантажів.

      Підприємство “Ходак” функціонує з метою мобілізації та залучення
громадян, організацій, підприємств, зарубіжних партнерів до активної
діяльності щодо інавестування в економіку України капітоловкладень,
насичення України послугами та товарами високої якості з метою
підвищення доброботу населення.

      Фірма “Ходак” є юридичною особою, має штамп, круглу печатку,
самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки у банку, здйснює
бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, користується правом
повного господарського відання щодо майна, яке є у розпорядженні
підприємства.

      У декреті Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992р. “Про
заходи по завершенню комерціалізації підприємств і організацій торгівлі”
говориться, що

11

у сфері оптової торгівлі слід організувати альтернативні структури,
створенні на засадах недержавних форм власності, і їх стосунки з
підприємствами роздрібної торгівлі мають будуватися на договірнії
основі.

      Посередницько-збутова фірма здійснює вільний вибір підприємницької
діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає
постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни
відповідно до чинного законодавства. Для здійснення підприємницької
діяльності фірма “Ходак” залучає і використовує матеріально-технічні,
фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не
заборонено чиним законодавством.

      Торгове підприємство для забезпечення цілей своєї діяльності –
одержання прибутку – вступає у взаємовідносини з юридичними та фізичними
особами для реалізації продукції (товарів і послуг), використання робіт
спільної діяльності підприємств та організацій по безготівковому рахунку
або за готівку в національній валюті.

      Товариство самостійно вносить зміни до складу приватного майна:
проводить реконструкцію, розширення, переобладнання, фінансує капітальні
вкладення.

      Оптова фірма “Ходак” самостійно визначає структуру джерел
фінансування, розподіляє і використовує їх, також визначає напрями
використання чистого прибутку, що залишається після внесення платежів,
установлених чинним законодавством. З доходів використовуються
матеріальні затрати: зокрема на оплату праці, сплату відсотків за
кредит, страхових внесків, податків, платежів у б’юджет. Прибуток, який
залишається у розпоряджені фірми використовується у її власних
інтересах.

      Керівник підприємства “Ходак” Ходак В.А. здійснює повсякденне
керівництво оптовим підприємством, призначає свого заступників з питань
закупівлі товарів та з організації трансортно-технічних робіт,
спеціалістів з маркетингу, менеджменту, робітників; розподіляє їх
обов’язки, затверджує штатний розклад, представляє та захищає інтереси
торгового підприємства у всіх державних та інших установах та
організаціях. Директор контролює режим праці та відпочинку персоналу,
застосовує до працівників заходи заохочення, стимулювання та стягнення,
видає накази з усіх питань діяльності підприємства.

      Весь персонал фірми, який налічує 500 осіб, поділяється на три
категорії:

1. Адміністративний персонал:

а) директор фірми;

б) головний бухгалтер;

в) заступник директора з маркетингу;

г) керівник з транспортно- механічних робіт;

д) заступник директора з логістики;

12

е) начальники відділів (збуту, кадрів, постачання).

2. Торгово-операційний персонал:

а) бухгалтери-оператори;

б) маркетологи;

в) менеджери;

г) торгові агенти;

д) завідуючі складами;

е) комірники;

є) зав.автопарком.

3. Допоміжний обслуговуючий персонал:

а) водії;

б) експедитори;

в) вантажники;

г) прибиральники.

      ТОВ фірма “Ходак” належить до оптових підприємств з повним
циклом     обслуговування, оскільки  вона виконує функції “постачального
дому” з широким    циклом робіт:

l.формує товарний асортимент,

2. зберігає товарні запаси,

3. надає широке коло послуг: сортування, упакування, маркування тоаврів;

4. надає торговий кредит (у терміні 7-10 календарних днів ),

5. забезпечує доставку продукції власним транспортом,

6. допомагає виробникам у проведенні маркетингових досліджень, з приводу
просування на ринок конкретного товару, рекламній діяльності, плануванні
тощо.

      Фірма “Ходак” працює більше, ніж зі 200-ма постачальниками по
Україні. Вона є дистрибутором таких торгових марок, як “Верес”, “Синьор
помідор”, “Торчин продукт”, “АВК”, “Київ-Конті”, “Рудь”, мінеральних вод
“Добра вода”, “Українські мінеральні води ТРЕЙД”, “Боржоми”,
“Миргородська”, “Трускавецька”, “Карпатська Джерельна”, газованих напоїв
“Олімпія”, “Караван”, олії “Щедрий дар” і “Олейна”.

      ТзОВ “Ходак” можна віднести до групи незалежних посередників із
змішаним асортиментом товарів, які перебирають на себе право власності
на товар і відповідно ризик його подальшої реалізації. Одним із шляхів
удосконалення роботи фірми “Ходак” є поглиблення спеціалізації 
мінеральних вод та напоїв вищої якості, що дозволить успішне вирішувати
господарські та комерційні питання в умовах конкурентної боротьби.

      Як відомо, оптова закупівля товарів передбаченого обсягу, широкого
асортименту і високої якості – необхідна умова безперебійного 
постачання

13

роздрібної торговельної мережі і підвищення якості обслуговування
покупців. Здійснюючи закупівлю товарів посередницько-збутова фірма
“Ходак”  активно впливає на постачальників – фірм виробників,
добиваючись збільшення випуску товарів і розширення асортименту виробів,
належної якості, розфасовки, ємкості, тощо, що мають підвищений попит
покупців.

      У відділі маркетингу на фірмі “Ходак”  в процесі закупівлі
спеціалісти з питань збуту включають комплекс таких взаємопов’язаних
операцій: як виявлення і вивчення джерел закупівлі товарів, вивчення
попиту, укладання договорів із постачальниками, контроль за ходом
закупівель, надходження товарів і виконанням договірних зобов”язань їз
постачальниками.

      Для найбільш повного задовалення вимог споживачів оптове
торгвельне підприємство володіє інформацією і добре знає можливості
виробничих підприємств, має дані про їх виробничі потужності, обсяги і
асортимент вироблюваної продукції, умови і розміри поставок товарів,
потенційні можливості збільшення випуску ними товарів.

      Господарські відносини між постачальниками та покупцями із оптовим
підприємством базуються на договорах поставки внаслідок вільної купівлі
продажу товарів, які є основними документами, регламентуючими права і
обов”язки сторін щодо поставок усіх видів продукції. За договором
поставок, як невід”ємна частина,  прикладається специфікація, в якій
зазначається розгорнутий асортимент  товарів, що пропунується
постачальниками і узгоджений з покупцем, строки поставки. Порядок
узгодження і зміни специфікацій передбачаються у договорі.

      Досвід організації прямих зв”язків оптового підприємства “Ходак”
свідчить, що прямі ділові контакти з виробництвом дають можливість
замовляти товари у відповідності до особливостей попиту, більш ефективно
впливати на виробництво щодо розширення асортименту і підвищення якості
продукції. Крім того прямі зв”язки значно прискорюють товарооборотність,
створюють можливість організувати товарорух із мінімальною необхідною
ланкою, підвищують ритмічність товаропостачання, що тим самим дають
значні переваги посісти домінуюче становище у конкурентній боротьбі
серед інших посередницько-збутових фірм.

      Як відомо, фінансовий стан підприємства залежить від результатів
його комерційної та економічно-господарської діяльності. Оцінка
стійкості збутового підриємства “Ходак” в умовах розвитку конкуренції у
посередницько-збутовій діяльності має на меті об’єктивний аналіз
величини та структури усіх економічних показників господарської
діяльності і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності
й незалежності, а також відповідності економічно-господарської
діяльності торговельного підприємства цілям його статутної діяльності.

      Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати
поетапно,

14

на основі комплексу показників. До найбільш загальних показників

комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності і
рентабельності. Дохід підприємства характеризується абсолютними й
відносними показниками. Абсолютний показник – це сума прибутку або
доходів. Відносний показник – рівень рентабельності. Для фірми “Ходак”,
діяльність якої пов”язана із купівлею-продажем товарів харчування,
рівень рентабельності визначається, як відсоткове відношення прибутку
від реалізації продукції до її собівартості.

      Основні господарсько-економічні показники торгової діяльності
“Ходак” за останні три роки наведені в додатку А.

      Протягом аналізованого періоду збільшився дохід від реалізації у
2004 році на 631,0 тис. грн., порівнюючи з 2003р. У 2005 році
відбувається його зростання на 175,5 тис. грн. порівняно з попереднім.
Це відбувається під впливом факторів, пов’язаних з продуктивністю праці
працівників, факторів, які зв’язані з ефективністю використання
складської площі, поліпшення асортименту продукції, зниженням витат на
зберігання і реалізацію, що призвело прискорення товарооборотності. 

      Про стійкий фінансовий стан оптової фірми свідчить відносний
показник- рівень рентабельності, який був найвищим у 2004 році і склав
8,9 %, що на 6,5 в.п. більше, ніж у 2003 році. На цей фактор вплинули
показники товарообороту та збільшення в 2004р. на 1722,09 тис. грн. ніж
у 2003 р. собівартості реалізованих товарів, також збільшення
чисельності працюючих.

      Нами досліджено, що внаслідок збільшення товарообороту в 2004 році
на суму 175,15 тис. грн., порівнюючи з 2003 роком, збільшились
операційні витрати на 3,3% (або на  115,6 тис. грн.), та аналогічно в
2005р. – на 1,2%, або на 35,9 тис.грн. від 2004 року.

      За даних умов на підприємстві виникли перевитрати, це пов’язано із
ростом адміністративних витрат, найвищий рівень яких становив в 2005
році –18,8 тис.грн., оскільки на фірмі збільшилась чисельність
працівників- як спеціалістів, так і робітників. Відповідно збільшились
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, погашення
кредитної забогованості.

      Також у 2005 році на 6,0 тис.грн. збільшились витрати на збут, це
пов”язано з амортизацією транспортних засобів, придбанням комп”ютерів та
двох автомобілів “Газель” в 2005 році, проведенням рекламних заходів.

      Відбувається також зростання показника “інші операційні витрати”
на суму 115,6 тис.грн. в 2004 році, порівнюючи з попереднім, та на 26,7
тис. грн. в 2005 р., порівнюючи  в 2004 роком. Це відбувається за
рахунок проведення за період, що аналізується, капітального ремонту
будівлі офісу фірми “Ходак”. Для покращення зазначених показників
доцільно приділити увагу своєчасному поверненню тари постачальникам,
обгрунтованому нормуванню потреби в

15

товарних запасах окремих груп товарів, здійсненню ефективної цінової
політики.

      За рахунок прискорення товарооборотності у 2004 та 2005 роках та
збільшенню в 2005 році прибутку від основної діяльності всього на 28,7
тис.грн., а витрат – на суму 35,9 тис. грн. чистий прибуток в 2005р.
становив на

4,9 тис. грн. менше, ніж за аналогічний період попереднього року, який
складав 13,6 тис.грн.

      Проаналізувавши основні господарсько-економічні показники фірми
“Ходак”, нами досліджено, що торговельне підприємство за період, що
аналізується, отримало 28,7 тис.грн. чистого прибутку. Це свідчить, що
фірма працює стабільно з певним запасом фінансової стійкості, займає
гідне конкурентне положення на існуючому ринку. Це дає підстави вважати
його надійним та перспективним діловим партнером. Для підвищення
конкурентоспроможності торгового підприємства можна було б запропонувати
ряд наступних заходів:

l. розширити діяльність оптового підприємства в галузі продажу товарів
інших асортиментних груп (горілчані, кондиторські вироби тощо), постійно
оновлювати їх асортимент;

2. стимулювати продаж товарів шляхом розповсюдження повної правдивої
інформації, застосування рекламних заходів, різноманітних акцій, цінових
знижок;

3. налагодити контакти з постійними покупцями і підтримувати їх;

4. пристосувати товар до вимог покупця;

5. в ціновій політиці дотримуватися середніх поміркованих цін,
встановити так звану “психологічну” ціну, яка трохи нижча ніж будь-яка
кругла сума, що буде створювати у покупця враження низької ціни;

6. підтримувати високу культуру обслуговування.

¦

A

Ae

O

Oe

ae

e

ph) hO

hO

hO

¦

4?c

??????x?????????”–¬EA

Ae

E

E

$

8

1/4

?

$

&

2

8

G8

>

R

T

d

f

h

j

~

?

?

°

?

1/4

A

U

Ue

ae

e

i

i

o

u

&

(

0

4

8

:

B

D

X

JX

Z

\

^

l

n

~

?

?

?

?

¤

1/4

3/4

E

I

Ue

TH

u

phP?

??????x???????? 

 

16

      3.  АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «ХОДАК» 

 

      У ринкових умовах завжди виграє той, хто атакує. Тому розробка
товарів завжди перебуває в центрі уваги будь-якого підприємця. Як 
відомо, в товарній політиці торговельного підприємства займають проблеми
формування асортименту, його оновлення. Хоча розроблення і виведення на
ринок нових товарів потребує значних коштів і пов”язане з ризиком, без
нього неможливо втримати конкурентні позиції на ринку.

      На посередницько-збутовій фірмі “Ходак” у формуванні асортименту
вирішальне слово належить спеціалістам служби маркетингу, які
визначають, коли доцільніше вкласти кошти в розширення асортименту за
рахунок модифікованих моделей, а не мати додаткові витрати на рекламу і
реалізацію застарілого товару, що зростають, або знижувати ціну на
нього. Саме відділ маркетингу підприємства вирішує, коли настане час
ввести до асортименту нові товари замість тих, що існують, або на
додаток до них.

      Організаційна структура відділу маркетингу на фірмі “Ходак” є
функціональною і вважається найефективнішою для фірми з невеликою
номенклатурою товарів, яка має одну домінуючу асортименту групу,
обслуговує невеликий ринок. Усі функціональні галузі маркетингу (збут,
реклама, стимулювання збуту, планування закупівлі продукції)
підпорядковуються маркетинг-директору, що забезпечує її незалежність від
інших функціональних підрозділів, а також об”єктивну оцінку можливостей
фірми “Ходак” для розробки маркетингової політики. Маркетинговий відділ
взаємодіє з усіма підрозділами оптового підприємства, котрі беруть
участь у досягненні його комерційних цілей, тобто отримання
максимального прибутку.

      Служба маркетингу на підприємстві “Ходак” функціонує з різною
ефективністю. Оцінка економічних наслідків виконання маркетинговими
підрозділами відповідних функцій здійснюється самостійно за власними
методиками керівником фірми. Здебільшого головним критерієм такої оцінки
виступає фактичне надходження грошей на рахунок підприємства за
конкретний підхід. Такий підхід, проте, недостатньо узгоджується з
цілями і завданнями маркетингової служби. Тому обов”язково треба брати
до уваги якість, своєчасність, комплексність і глибину виконаних робіт з
аналізу кон”юнктури ринку, точність прогнозування обсягів реалізації
основних видів продукції і товарних груп на коротко-,середньо-, і
довгострокові періоди. Треба враховувати і результати пошуку та
розширення кола споживачів продукції фірми “Ходак”, а також причини
відмови традиційних покупців від укладання договорів на поставку
продукції (якість товару, асортимент, ціна, порядок і форми розрахунків,
умови поставок, своєчасність виконання зобов”язань, рівень
обслуговування споживачів та сервісу). Велике значення мають зусилля
працівників служби маркетингу до якісного і своєчасного виконання робіт
з планування і поліпшення товарного асортименту, організаціїї

17

товаропостачання, рекламної діяльності, “паблік рілейшнз”, програм
стимулювання збуту фірми “Ходак”. Диференційований підхід до оцінки
ефективності функціонування служби маркетингу на фірмі передбачає
моральне та матеріальне заохочення працівників. Тому у фонд заробітної
плати служби маркетингу на фірмі “Ходак” закладається не тільки базовий
оклад, а й  додаткові винагороди, що встановлюються пропорційно якості
та  повноті виконаних робіт, інтенсифікації комерційних зусиль.

      Характерною особливістю оптових підприємств маркетингової
орієнтації є їхня здатність адаптуватися до ринкових змін, але не завжди
вдається це на фірмі “Ходак”. Така здатність значною мірою
забезпечується гнучкістю організації структури, її пристосованістю до
швидкої реорганізаціїї відповідно до кон”юнктурних змін. Отже, стуктурна
побудова служби маркетингу має бути функцією, що сприяє досягненню
стратегічної мети підприємства. Постійне вдосконалення організаційної
стуктури фірми “Ходак” здебільшого є органічною властивістю фірми, щоб
успішно працювати.

      Відділ маркетингу фірми “Ходак”  враховує особливості товарної
політики оптового підприємства, а саме: що в торгівлі оновлення товарів
більш динамічне; також формування асортименту пов”язане зі
спеціалізацією фірми з метою виключення випадковості у підборі товарів
(вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, універсальні). Планується
оптимальне співвідношення постійної частини асортименту з додатковою.
Оптова торгівля безпосередньо вивчає поведінку та попит покупців і
передає інформацію виробникам, а також крім основної функції ще й
виробничу- транспортування і складування товарів.

      Служба маркетингу побудувала схему програми маркетингової товарної
політики, принципам якої намагаються дотримуватись (додаток Б).

      Товарний асортимент фірми “Ходак” представлений продовольчими
товарами повсякденого попиту, які  кінцевий споживач купує часто, без
особливих роздумів та з мінімальними зусиллями шодо порівняння їх між
собою.

      Виходячи з обраної товарної спеціалізації оптової фірми “Ходак”,
перелік реалізованої продукції представлений широкою товарною
номенклатурою. Вона представлена такими видами продукціїї: мінеральні
води, напої газовані солодкі, чай і кава, олія, рибні та овочеві
консерви, крупи та борошно, спеції, макаронні вироби, кондитерські
вироби, соки.

       Оскільки фірма “Ходак”  є офіційним дистрибутором багатьох фірм,
які представляють відомі торгові марки мінеральної води: “Добра вода”,
“Боржомі”, “Українські Мінеральні Води Бруклин”, “Карпатська Джерельна”,
“Трускавецька”, “Миргородська”; олії: “Щедрий Дар”, “Олейна”;
консервованої продукції “Верес”; напоїв: “Караван”, “Олімпія”;
пластівців “Новоукраїнка”; макароних виробів Харківської фабрики, оливок
та оливкової олії “ITL”, сухих сніданків “Старт” та інших, то продукція
цих торгових марок успішно

18

реалізуються завдяки поширеній тій чи іншій назві, символа чи малюнка,
які

призначені для ідентифікації товарів даного посередника і диференціації
їх від товарів конкурентів.

      Глибокий товарний асортимент мінеральних вод в поєднанні з
відомими торговими марками надають оптовій фірмі, порівняно з
конкурентами, ряд переваг: виступають гарантом якості товару, надають
інформацію про товар та його виробника, рекламують товар, підносять
престиж продукції, забезпечують правовий захист товару, надають
можливість миттєвого розпізнання і придбання, створюють відмінності між
товарами, полегшують ідентифікацію товару.  

      Основні дані про обсяг товарообороту від основних брендів фірми
“Ходак”  за останні три роки наведенні в додатку В.

      Якщо проаналізувати динаміку реалізації основних видів продукції,
то прослідковується тенденція  збільшення обсягів збуту.

      Зокрема, протягом періоду, що аналізується, по продукції “Верес”
показники товарообороту зростають. Так в 2004р. обсяг реалізації
збільшився на 49.01 тис.грн., ніж в 2003р., або на 14%, Аналогічно, в
2005р.- на 363% порівняно з 2004р., або у сумі 1053,55 тис.грн. Таке
зростання свідчить про проведення ефективної товарної політики:
правильне управління асортиментом продукції “Верес”. Товарні запаси
практично завжди відповідають розміру попиту споживачів, не має
надлишків простроченої продукції. Але іноді в святкові дні не вистачає
таких товарів, як “Гірчиця з хріном” та “Гриби закусочні”, які
користуються великим попитом.

      Обсяг реалізації олії загалом зріс у 2004р. на 581.3 тис.грн., або
на 592%; зростання відбувається і у 2005р. – на 485,31 тис.грн., або на
71%. Такому росту, зокрема, сприяла поява у 2004р. нового бренда фірми
“Ходак”-олії “Щедрий Дар”, реалізація якої збільшилась у 2005р. на 315,9
тис.грн., або на 48%. Підставою такої зростаючої динаміки є заслуга
працівників маркетингу фірми “Ходак”, які ризикуючи взялись за абсолютно
новий товар – високоякісну олію “Щедрий Дар” та ефективно здійснили його
просування на існучий ринок, дотримуючись правильної цінової  політики.
В умовах жорсткої конкуренції (ТМ “Олейна”, “Чумак”), олія “Щедрий Дар”
займає на сьогоднішній день ефективні позиції товару на регіональному
ринку м. Черкаси.

      Обсяг товарообороту газованих напоїв “Олімпія”, які фірма
“Ходак”почала реалізовувати наприкінці 2004р., збільшився у 2005р. на
885,51 тис.грн. Цей вид продукції надзвичайно прибутковий з комерційного
погляду для фірми, оскільки лише вона єдина у місті постачає цей товар
споживачам. Також ефективним рішенням в галузі асортименту солодких
напоїв “Олімпія” є пляшки місткістю 0,6 л з соломкою у середині та
пляшка з ручкою 1,5л та 2л; різноманітність смакової гами.

    19

  Якщо аналізувати обсяг реалізації кави “Петровская Слобода”, то в
2004р. він зменшився на 30,88 тис.грн., що складає 87% рівня 2003р. У
2005р. цей показник збільшився на 95,79 тис.грн., тобто на 46%. Це
відбувається за рахунок розширення асортименту – з”явились нові види
кави “Петровская Слобода”: натуральна кава мелена в м”яких пакетах вагою
по 250 гр- міцна кава “Премьера” та “Традиция”, яка має більш м”який
смак.

      Оскільки  в асортименті фірми “Ходак” переважає група
товарів-мінеральні води, то найбільше зусиль працівники маркетингу
покладають саме до цього виду продукції, щоб постійно підтримувати
об”єми реалізації мінеральної води на високому рівні. Тому з кожнем
роком ці показники збільшуються: в 2004р.- на 448,499 тис.грн.,
порівнюючи з 2003р.,  в 2005р – на 682,8 тис.грн. у порівнянні з 2004р.
за рахунок ефективного поповнення асортименту лікувальними та столовими
мінеральними водами; збільшення кола постійних споживачів; просування 
на віддаленні  ринки збуту – безперебійна налагоджена робота з районами
( міні-гуртовнями та приватними підприємцями); підтримання ділових
контактів з постачальниками, своєчасне поповнення товарних запасів.

      Так, обсяг продажу мінеральної води т.м.”Миргородська” в 2004р.
склав 87,58 тис.грн., що на 21,62 тис.грн більше, ніж в 2003р. А в
2005р. цей показник збільшився на 138,4 тис.грн., що становить 2,6%,
порівнюючи з 2004р.

      Обсяг продажу ТМ “Трускавецька” в 2004р. зріс на 64,49 тис.грн.,
або на 49%, порівняно з 2003р., аналогічно в 2005р. – на 43,97 тис грн.,
що становить 122%.

      В 2004р. фірма “Ходак” почала реалізацію мінеральної води
“Збручанська” і вже в 2005р. обсяг продажу зріс на 55,93 тис. грн., що
складає 213% від рівня минулого року.

      Мінеральні води ТМ “Боржомі” користуються великим попитом місцевих
споживачів, та ще й  до того з”явилась нова  лікувальна вода “Родники” в
ПЕТ ємкістю 0,5 та 1,5л. Всі  показники свідчать про ріст обсягів
реалізації, яка в 2004р. збільшилася на 73,64 тис.грн., порівняно з
2003р., в 2005р.- на 100,02 тис.грн., що складає 202% від рівня з 2004р.

      Таких стійких тенденцій до зростання не можна відслідкувати щодо
лікувальної води “Лужанська №7”, обсяг реалізації якої в 2005р.
зменшився на 19,6% порівняно з 2004р.

      Нами досліджено, що найбільш високі показники обсягу
товарообороту, за досліджений період по мінеральній воді загалом має ТМ
“Регіна”. Добре прослідковується наростаюча тенденція цього показника:
так, у 2004р. обсяг реалізації становив на 251,7 тис.грн. більше, ніж у
2003р.; аналогічно – в 2005р.- на 88,49 тис.грн, ніж у 2004р.

      Обсяги реалізації мінеральної води ТМ “Добра вода” в 2004р. був

20

збільшений на 46,16 тис.грн.порівняно з 2003р. Але в 2005р. цей показник

знизився на 41,07 тис.грн., що становить 55% від рівня 2004р. На нашу
думку, в здійсненні товарної політики саме до мінеральної води “Добра
вода” були допущенні помилки, оскільки ця продукція має усі підстави
бути конкурентоспроможною; вона має високу якість, її асортимент налічує
газовану, негазовану та слабогазовану мінеральну воду ємкістю 1,5 та
0,5л, привабливу ціну.

      Щоправда, на фірмі існує проблема нестачі складської площі. Великі
показники об”єму реалізації, особливо мінеральної води, вимагають
великих товарних запасів, а це в свою чергу тягне збільшення складських
площ для збереження об”ємної продукції. На фірмі “Ходак” за аналізований
період показники товарообігу зросли, а складське приміщення не
відповідає для такої кількості збереження товарних запасів мінеральної
води. Тому, на нашу думку, доцільно збільшити площу складських
приміщень. Високий ступінь плинності робітників складу, свідчить про
важку працю, низький ступінь механізації складських робіт- розвантаження
та завантаження продукції. Можна запропонувати поліпшити умови праці,
застосувати більше механізованих пристроїв для розвантажувально-
завантажувальних робіт, позмінну працю робітників складу.

      Розробка та здійснення товарної політики від спеціалістів служби
маркетингу фірми “Ходак” вимагають дотримання як мінімум таких умов:
чіткого уявлення про стратегічні цілі діяльності підприємства; доброго
знання ринку та його вимог; ясного уявлення про можливості фірми та їх
відповідальність ринковим запитам. Здійснюється ретельне опрацювання
всього комплексу питань, які входять до товарної політики. Асортиментна
політика передбачає певний курс дій або наявність зазадалегідь обдуманих
принципів, завдяки яким забезпечувалась би спадкоємність рішень та
заходів у галузі формування товарного асортименту фірми “Ходак”.

       В процесі формування товарної політики фірми “Ходак” мають вплив
ряд факторів: як зовнішні так і внутрішні.

      Зокрема, із зовнішніх факторів можна виділити бажання споживачів.
Оптова фірма підтримує тісні ділові стосунки з 46 постачальниками, понад
400 клінтами – споживачами, з яких 37-аптеки, 151-магазини, 29-школи та
дитячі садки, 33- їдальні, ресторани, кафе, 145- приватні підприємці,
11- оптові фірми. З останніми фірма працює заради обміну необхідними (по
замовленню) товарами, які вони на дистрибуторських правах реалізують.
Так, наприклад, печиво, спеції, маргарин, згущене молоко, оцет тощо
підприємство “Ходак” купує на фірмі “Дуглас”, “Магі”, в свою чергу, вони
купують товар ТМ “Верес”, мінеральну воду різних марок, які реалізуються
саме на фірмі “Ходак”.

    21

  Також стан конкуренції та зміни у зовнішньому середовищі мають
істотний вплив на формування товарної політики. Оскільки в місті
Черкасах є декілька фірм з аналогічною товарною номенклатурою – фірма
“Гофропак”, “Спецроект”, “Гермес”, які теж пропонують на ринку
мінеральну воду, тому стосовно цінової політики та існування на
потенційному ринку існують певні неузгоджені питання та претензії. Так,
наприклад, фірма “Гофропак” також є офіційним дистрибутором газованих
напоїв ТМ “Караван”, і  останнім часом спостерігається тенденція
зменшення кола споживачів цих напоїв на фірмі “Ходак”. Причиною цього є
зниження ціни на аналогічний товар фірми “Гофропак”і можливо, упущення в
здійсненні товарної політики з боку фірми “Ходак”.

      Ринкова інфраструктура та чинне законодавство теж справляють
домінуючий вплив на розвиток товарної політики оптового підприємства.

      Внутрішні чинники фірми на формування маркетингової товарної
політики здійснюють позитивний вплив. Такі позиції товарів, що
реалізуються на підприємстві “Ходак”, як консервація “Верес”, лікувальні
мінеральні води “Боржомі”, “Поляна Квасова”, Лужанська”, “Миргородська”
та ще багато інших мають якість, яка відповідає ціні. Дизайн цих
товарів, на нашу думку,  привабливий. Імідж своєї фірми працівники
намагаються підтримувати бездоганним. На фірмі “Ходак” існує система
пільг у кредитуванні продажу, для різних клієнтів підібрана
індивідуально – від 7 до 3 банківських днів, а також надається
можливість динаміки відпускних цін ( знижки до 7%) в залежності від
строків оплати, систематично проводяться акції по різній продукції
(додаток). Діє організація післяпродіжного обслуговування – з 7.00 до
20.00 годин (окрім неділі) здійснюється розвіз продукції покупцям
власним транспортом фірми “Ходак”; безкоштовно надається рекламна
продукція: цінники, рекламні проспекти, календарики тощо.

         Асортиментну політику значною мірою пов”язують із торгівлею не
лише тому, що торгівлі надано найширше поле діяльності. Скоріше тому, що
саме в торгівлі асортиментна політика особливо впливає на комерційний
успіх. Проте реалізація нової продукції далеко не завжди забезпечує
успіх, особливо коли в ній не враховано специфічних вимог ринку або
новітніх науково-технічних досягнень. Випуск нової продукції на ринок
може зменшити продаж інших, вигідних для фірми, товарів. Отже, необхідно
вибирати такий асортимент товарів і зробити товарну політику такою
гнучкою, щоб вони сприяли збільшенню обсягів продажу та прибутків фірми
“Ходак”. 

 

22

4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ 

 

      Як відомо, сукупність засобів впливу на споживачів з допомогою
товару, пов язують з поняттям товарної політики торгового підприємства.
До її складу відносять: визначення оптимального асортименту товарів та
його постійне оновлення, якість продукції, дизайн, упаковку, товарну
марку, міру відповідності критеріям споживачів та інше. Визначення
оптимальної номенклатури передбачає включення у торговельну програму
підприємства «Ходак» продукції, виробництво і збут якої, що орієнтовані
на ринкові потреби, позитивно впливають на розвиток оптової фірми, дають
прибуток, сприяють досягненню інших цілей. Сутність товарної політики і
полягає у визначенні та підтримуванні оптимальної номенклатури товарів,
що реалізуються на фірмі «Ходак», з урахуванням поточних і майбутніх
цілей підприємства.

      В ході формування та управління товарним асортиментом перед
маркетологами фірми “Ходак” постають основні завдання оптимізації
асортименту, такі як:

l оптимізація номенклатури асортименту з урахуванням споживчих
характеристик та особливостей технології виробництва;

2 оновлення продукції в цілому та по окремих видах з урахуванням
життєвого циклу товару;

3 оптимальне співвідношення нових та “старих” виробів у программі;

4 оптимальне співввідношення нових та освоєних ринків при збуті;

5 рівень оновлення товарів;

6 запровадження на ринок товарів ринкової новизни;

7 зняття з програми товарів, що втратили ринкову позицію.

      Оптимізацію товарного асортименту відділ маркетингу проводив 
послідовно. Спочатку вони вивчали об”єкт оптимізації, а саме – структуру
товарного асортименту за різними ознаками (видом, статтю і віком
покупців, якісною оцінкою, ціною та ін.). Потім проводили аналіз
внутрішніх тобто виробничих та зовнішніх-попиту обмежень щодо
виробництва продукції. Лише потім здійснили розробку і обгрунтування
моделі формування асортименту, оскільки основна мета формування
оптимальної номенклатури продукції – забезпечити стабільний продаж
продукції фірми “Ходак” і, зрозуміло,  максимальний прибуток.

      Оптимальна номенклатура для оптового підприємства «Ходак» має
власні характеристики і залежить від ринків збуту, попиту, виробничих,
фінансових та інших ресурсів. Її зміни визначаються умовами зовнішнього
середовища та внутрішніми чинниками розвитку оптової фірми. Оптимальна
номенклатура фірми «Ходак» складається:

      1) з товарів, що мають попит і успішно реалізуються на ринку;

     23

 2) продукції, яка потребує модифікування відповідно до вимог
споживачів або для запровадження на новий ринок;

      3) товарів, що їх треба вилучити з реалізації через
невідповідність вимогам покупців;

      4) нової продукції, ефективний збут якої належить освоїти.

      Важливою умовою опрацювання оптимальної маркетингової товарної
політики для відділу маркетингу оптової фірми є дотримання належних
процедур аналізу та прийняття рішень. Останнє передбачає чітке уявлення
про мету виробництва, збуту та експорту на перспективу, наявність
стратегії виробничо – збутової діяльності підприємства; добре вивчення
ринку і дослідження його вимог; знання власних можливостей та ресурсів
(дослідних, науково- технічних, виробничих, збутових) та тенденцій їх
можливих змін у майбутньому.

      Як відомо, головним індикатором ефективності різних сладових
асортименту вважають показники збуту. Вони вказують на ті продукти,
котрі належить виключити з торгової програми. При застосуванні
спеціального АВС-аналізу, зрозуміло, що в структурі асортименту фірми
“Ходак” у 2005р. домінуюче становище займає товарна група “мінеральні
води” -31% від загального обсягу продажу. На другому місці продукція ТМ
“Верес” (плодоовочеві консерви)- 21%. Товарна група “олія” складає 17%
від загальної структури, “напої солодкі” –13%, “крупи, макаронні,
кондитерські вироби”- 10%, а “кава, чай”- усього 8% від загального
обсягу продажу.

      За АВС –аналізом, саме продукція ТМ ”Верес” приносить фірмі
“Ходак” найбільші прибутки.

      Аналізуючи товарний асортимент мінеральної газованої води (ємкістю
1,5) оптового підприємства “Ходак ЛТД” у 2005р., з наведеного рис.4.2.
зрозуміло, що домінуючу позицію займає мінеральна вода “Регіна”- 30% від
загального обсягу реалізації пляшок ємкістю 1,5л. Друге місце займає
мінеральна вода “Трускавецька 1,5”- 19%, майже однакові позиції займають
мінеральні води “Миргородська”-15% та “Добра вода”-14% від загальної
структури збуту газованої води (1,5л); 8% реалізації даного виду
продукції- “Збручанська”, “Поляна Квасова”ТМ “Алекс”- 12% та лише
2%-“Лужанська №7”.

      Таке становище на фірмі “Ходак” пояснюється глибоким асортиментом
мінеральної води, різним попитом на велику кількість видів даної
асортиментної групи – присмаком мінеральної води, відповідною ціною,
впливом реклами.

      В процесі управління товарним асортиментом оптової фірми
застосовуються способи розширення його, а саме:

l нарощування уверх. Так здійснюється стимулювання конкурентів
підприємства “Ходак” та проникнення його у найбільш розвинуті

24

сегменти ринку. Наприклад, пропозиція більш удосконалених товарів:
фасований рис від ТМ “Жменька”- “Фунт рису” 450гр в коробках в
асортименті з рецептами страв до столу на упаковці та рис вагою 400гр,
який містить 4 зручних пакетика по 100гр ( 1пакет на 2 порції вже
готової страви);

2 нарощування униз.  При досягненні цього способу – фірма “Ходак “
займає лідерство, наприклад, пропозиція високоякісної продукції “Верес”,
нової олії “Щедрий дар”;

3 двостороннє нарощування – відбувається за рахунок використання
стратегій нарощування догори і донизу водночас;

4 насичення шляхом розширення асортименту за рахунок додавання нових
виробів. Наприклад, включення нових асортиментних груп, поглиблення
асортименту, збільшення гармонійності товарів. В планах відділу
маркетингу фірми “Ходак” займатися торгівлею пивом, поглиблення
асортименту соків.

      З погляду задоволення потреб споживачів глибший аосртимент
дозволяє задовільнити різні смаки покупців. Разом з тим це може
призвести до надмірної глибини асортименту. Якщо фірма може збільшити
прибуток, вивівши з асортименту певні різновиди товару або певний товар,
слід скоригувати асортимент (тобто зменшити його асортимент).

        Для дослідження процесів оцінки та управління товарним
асортиментом маркетологами використовуються також категорії структури,
основного та додаткового, обмеженого та впорядкованого асортименту. Під
структурою асортименту ми розуміємо склад однотипних видів виробів.
Основний асортимент оптової фірми представлений продукцією “Верес” та
товарними групами мінеральні води, напої та олія, тобто це головна
складова асортименту, що дає переважну частину прибутку. Додатковий
асортимент доповнює основний, до нього можна віднести: рибні консерви,
чай, кава, спеції, макаронні вироби, крупи.

      При пошуку оптимальної структури маркетологи здійснювали глибокий
професіональний аналіз таких критеріїв:

      -залучення та збереження споживачів в обраних ринкових сегментах,
які забезпечують стабільне становище на ринку в даний період і на
майбутнє;

      -оцінка можливих варіантів щодо максимального сумарного прибутку,
з погляду на всі необхідні витрати.

       Фірма «Ходак» повинна систематично ревізувати асортимент і за
необхідності впорядковувати його. Спеціальні знижки для споживачів
полегшують розпродіж нерентабельних частин асортименту.

      Слід пам?ятати, що навіть якщо структура асортименту може
вважатися оптимальною, проблема оновлення товарного асортименту не
перестає бути актуальною.

25

      ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

      В результаті проведених у роботі досліджень можна зробити наступні
висновки.

      1. Маркетингова товарна політика – комплекс заходів, у рамках
якого один або кілька товарів використовуються як основні інстументи
досягнення цілей фірми. До її складових відносять: визначення
оптимального асортименту товарів та його постійне оновлення, якість
продукції, дизайн, упаковку, товарну марку, міру відповідності критеріям
споживачів та ін.

      Структура маркетингової товарної політики поділяється на 3 блоки:
розробка товару, яка в свою чергу поділяється на планування продукції та
модифікування тобто вдосконалення товару; обслуговування товару та
елімінування.

      2. Фактори формування товарної політики поділяються на зовнішні та
внутрішні.  Зовнішні – це бажання споживачів, стан конкуренції, зміни у
зовнішньому середовищі, ринкова інфраструктура, чинне законодавство. До
внутрішніх чинників належать: позиція товару, ціна, якість, дизайн,
імідж фірми, система пільг у кредитуванні продажу, організація
післяпродажного обслуговування, маркетингова асортиментна концепція
фірми.

      Головними складовими товарної політики в системі маркетингу
оптового підприємства є: якість продукції, формування асортименту і
управління ним, підтримка та розвиток конкурентоспроможності товарів,
знаходження оптимальних товарних ніш, розробка і здійчнення стратегії
щодо упаковки, розробка торгового знаку, обслуговування товарів
(сервіс), надання основних і дадаткових послуг з продажу та експлуатації
товарів.

      3. Фірма “Ходак” працює більше, ніж зі 200-ма постачальниками по
Україні. Вона є дистрибутором таких торгових марок, як “Верес”, “Синьор
помідор”, “Торчин продукт”, “АВК”, “Київ-Конті”, “Рудь”, мінеральних вод
“Добра вода”, “Українські мінеральні води ТРЕЙД”, “Боржоми”,
“Миргородська”, “Трускавецька”, “Карпатська Джерельна”, газованих напоїв
“Олімпія”, “Караван”, олії “Щедрий дар” і “Олейна”.

      Проаналізувавши основні господарсько-економічні показники фірми
“Ходак”, нами досліджено, що торговельне підприємство за період, що
аналізується, отримало 28,7 тис.грн. чистого прибутку. Це свідчить, що
фірма працює стабільно з певним запасом фінансової стійкості, займає
гідне конкурентне положення на існуючому ринку. Це дає підстави вважати
його надійним та перспективним діловим партнером.

      Виходячи з обраної товарної спеціалізації оптової фірми “Ходак”,
перелік реалізованої продукції представлений широкою товарною
номенклатурою. Вона представлена такими видами продукціїї: мінеральні
води, напої газовані

26

солодкі, чай і кава, олія, рибні та овочеві консерви, крупи та борошно,
спеції, макаронні вироби, кондитерські вироби, соки.

      Оскільки  в асортименті фірми “Ходак” переважає група
товарів-мінеральні води, то найбільше зусиль працівники маркетингу
покладають саме до цього виду продукції, щоб постійно підтримувати
об”єми реалізації мінеральної води на високому рівні. Тому з кожнем
роком ці показники збільшуються: в 2004р.- на 448,499 тис.грн.,
порівнюючи з 2003р.,  в 2005р – на 682,8 тис.грн. у порівнянні з 2004р.
за рахунок ефективного поповнення асортименту лікувальними та столовими
мінеральними водами; збільшення кола постійних споживачів; просування 
на віддаленні  ринки збуту – безперебійна налагоджена робота з районами
( міні-гуртовнями та приватними підприємцями); підтримання ділових
контактів з постачальниками, своєчасне поповнення товарних запасів.

      При застосуванні спеціального АВС-аналізу, зрозуміло, що в
структурі асортименту фірми “Ходак” у 2005р. домінуюче становище займає
товарна група “мінеральні води” -31% від загального обсягу продажу. На
другому місці продукція ТМ “Верес” (плодоовочеві консерви)- 21%. Товарна
група “олія” складає 17% від загальної структури, “напої солодкі” –13%,
“крупи, макаронні, кондитерські вироби”- 10%, а “кава, чай”- усього 8%
від загального обсягу продажу.

      З метою вдосконалення маркетингової діяльності як принципові
рішення щодо управління асортиментом на фірмі “Ходак” нами запропоновано
наступні заходи:

· вилучення з реалізації нерентабельних видів продукції;

· визначення необхідності досліджень і розробок для створення нової та
модифікованої продукції;

· затвердження планів і програм розробки нових або поліпшення наявних
продуктів;

· виділення фінансових ресурсів для виконання затверджених програм та
планів.

      Роблячи загальний підсумок  можна константувати, що товарна
політика фірми – явище дуже складне і багатогранне, правильне
планування, організація і контроль блоків якого забезпечує фірмі міцне
становище на ринку і стабільний збут,  а споживачеві – максимальне
задоволення його потреб. 

 

 

 

 

 

 

27

     СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Алексунин В.А.  Маркетинг: Краткий курс.- 2-е изд.- М: Дашков и К,
2001.- 191с.

2. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник. – М.: Экономика, 1999. – 703с.

3. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
К.: Знання-Прес, 2004. – 645с.

4. Баутов А. Формирование и расчет оптимального ассортимента при
случайном спросе: // Маркетинг в России и за рубежом – 2003, – №3 С.18 –
32.

5. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. –
К.: Політехніка, 2003. – 384с.

6. Бычкова А.Н. Метод класификаций в ассортиментной политике: //
Маркетинг в России и за рубежом – 2006. – №1.- С.38 – 41.

7. Гаркавенко С.С.  Маркетинг: Підручник.- К: Лібра, 2002.- 712с

8. Гвоздик О.  Ассортиментная и ценовая политика// Маркетинг и реклама-
2002.- №5-6.- С.60-61.

9. Гордон М.П. Логистика товародвижения : Учебник. – М.: Центр экономики
и маркетинга, 2001 – 200с.

10. Гринев В.Ф. Товарно-инновационая политика: Учеб.пособие. – К.: МАУП,
2004. -160с. Грузинов В.П.  Экономика предприятия и предпринимательство:
Учебное пособие.- М: СОФИТ, 1994.- 496с.

11. Земляков І.С. Основи маркетингу: Навч.посібник, – К.: Центр
навчальної літератури, 2004. – 352с.

12. Кардаш В.Я., Маркетингова товарна політика: Підруч. – К.: КНЕУ,
2001. – 240с.

13. Карпенко Н.В. Маркетинг: Навч. посібник. – Х.: Студцентр, 2004. –
208с.

14. Крамаренко В.І.  Маркетинг: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258с.

15. Леонов А. Оперативно-тактическое управление ассортиментной 
политикой  предприятия с используванием гибких ценовых инструментов.

16. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч.
закладів/ За ред. Азарян О.М.- 3-є вид., перероб. і доп.- Х: Студцентр,
2002.- 320с

17. Маслова Т.Д.  Маркетинг: Учебник. –  С.Пб.: Питер, 2002.- 400с.

18. Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник . – К.:
НАУ, 2003. – 217с.

19. Пономарьова Ю. Категорійні засади формування асортиментної політики
торговельного підприємства: // Маркетинг і реклама – 2005, – №11.- С.30
– 37.

20. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства: Навч. посібник.
– К.: КНТЕУ, 2001. – 90с.

       Додаток А 

      Дані про результати господарсько-економічної діяльності фірми
“Ходак” за 2003-2005 рр. 

 

   

Показники Одиниці вимірю-вання Роки

2003 2004 2005

1. Дохід від реалізації(без ПДВ) тис. грн. 1897,7 2528,7 4280,2

2. Собівартість реалізованих товарів. тис. грн. 1837,2 2322,1 4044,9

3. Фінанасовий результат від основної діяльності:прибуток тис.грн. 60,5
206,6 235,3

4.Рентабельність. % 3,3 8,9 5,8

5. Інші операційні доходи. тис.грн. – – –

6. Адміністративні витрати тис. грн. 6,1 15,7 18,8

7. Витрати на збут тис.грн. 20,7 31,2 37,2

8. Інші операційні витрати тис.грн. 24,6 140,2 166,9

9. Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток тис.грн 9,1
19,5 12,4

10. Інші доходи тис. грн – – –

11. Інші витрати тис.грн – – –

12. Фінансовий результат від звичайної діялбності:  прибуток тис. грн.
9,1 19,5 12,4

13. Чистий прибуток тис. грн. 6,4 13,6 8,7

Додаток Б

Схема побудови програми маркетингової політики фірми «Ходак»

 

 

Програма маркетингових

досліджень Дослідження ринку.

· Дослідження асортименту та конкурентноспроможності товарів та послуг.

· Дослідження збуту.

· Дослідження реклами і стимулювання збуту.

· Дослідження вимог покупців щодо товарів та послуг.

 

Програма управління

асортиментом та конкурентноспроможністю

товарів та послуг 1. Планування асортиментної концепції.

2. Формування замовлення для виробників.

3. Зустріч з виробниками.

4. Формування торговельного асортименту.

5. Закупка товарів.

Додаток В

Дані про обсяг товарообороту основних торгових марок фірми «Ходак»

за 2003-2005рр.

Торгова марка Од. Вим роки

2003 2004 2005

“ВЕРЕС” тис. грн 351,93 400,94 1454,49

Олія в асорт.разом тис. грн 98,25 679,55 1164,86

В т.ч. “Щедрий Дар” тис. грн –––– 652,2 968,1

Напої газ. “Олімпія” тис. грн –––– 11,81 897,32

Кава “Петровская слобода” тис. грн 238,23 207,35 303,14

Мінеральні води в асорт. разом тис. грн 928,35 1416,84 2099,64

В т.ч. “Миргородська” тис. грн 65,96 87,58 225,98

  “Трускавецька” тис. грн 132,08 196,57 240,54

  “Збручанська” тис. грн ––– 49,43 105,36

  “Боржомі” тис. грн 9,27 82,91 182,93

  “Лужанська №7” тис. грн 8,39 18,18 14,61

  “Регина” тис. грн 44,45 296,15 384,64

  “Добра вода” тис. грн 45,67 91,83 50,76

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019