.

Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) (курсова робота)

Язык: русский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
7 13327
Скачать документ

Курсова робота

на тему :

Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття)

План

Вступ

Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів

Розроблення товару

Ціноутворення

Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом.

Визначення цінової еластичності попиту

Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримує максимальний
прибуток

Визначення теоретичного рівня критичного збуту

Визначення окремих показників маркетингової діяльності через 1-2 роки

Визначення максимального прибутку через 1-2 роки

Аналіз собівартості продукції

Факторний аналіз зміни прибутку

Зведена порівняльна таблиця

Комунікаційна політика

Висновок

Список використаної літератур

Вступ

В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного
функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади
маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає
можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно
реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємцями
передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих
країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингу до умов
вітчизняного ринку.

Першим типом ринку, який сформувався у розвитку країнах світу був так
званий ринок продавця. Ринок продавця – такий ринок, на якому продавці
мають більше влади і де найактивнішими «діячами ринку» змушені бути
покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попереднім
сформувався інший тип ринку – ринок покупця. Ринок покупця це такий
ринок, на якому більше влади мають покупці й найактивнішими «діячами
ринку» змушені бути продавці. Сьогодні існує декілька десятків визначень
маркетингу. Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер
дає таке визначення :

Маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб
через обмін.

Концепція маркетингу передбачає що запорукою досягнення цілей
підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб
ефективнішими і продуктивнішими – порівняно з конкурентами – методами.

Запроваджуючи цю концепцію, підприємства орієнтуються передусім на
задоволення потреб певної групи споживачів, для чого постійно проводять
дослідження ринку , аналіз і контроль маркетингової діяльності.

Концепція маркетингу – це сучасна концепція підприємницької діяльності,
яка є досконалішою порівняно з попередніми . Якщо основним об’єктом
уваги в першій з них є товар підприємства, який активно нав’язують
споживачеві, то в концепції маркетингу основним об’єктом уваги є потреби
цільової групи споживачів . А прибуток підприємство отримує завдяки
досягненню і підтримці споживчої задоволеності.

1.Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів

Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробник повинен його
ретельно проаналізувати. Дослідження та аналіз ринку – це не самоціль, а
джерело інформації для прийняття менеджером із маркетингу ефективного
управлінського рішення. Аналіз ринку починається з дослідження поведінки
покупців та з’ясування основних мотивів придбання ними товарів та
послуг. Адже покупці по-різному використовують товари, а головне-купують
їх, керуючись різними мотивами. Тому виробникам варто поділити ринок на
певні сегменти за цими мотивами та іншими ознаками, а вже потім
пропонувати цільовим споживачам товар, вироблений із максимальним
урахуванням цих ознак.

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку
передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед
підприємцем. У ході даних досліджень вивчають особливості і перспективи
розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх
сильні і слабкі сторони, динаміку цін тощо. На основі цієї інформації
розробляють стратегію і тактику маркетингу. Якщо на ринку представлені
аналогічні товари декількох виробників, кожен з них у межах загальної
місткості ринку має свою ринкову частку, яку визначають за формулою: ri
= ( Oi/М)• 100%, де ri- частка ринку і- го підприємства; Оі- обсяг збуту
і -го підприємця за рік; М- місткість ринку даного товару. Попит та
більшість товарів, який визначає місткість ринку, характеризується
нестабільністю. Тому кожне підприємство прагне мати правильний прогноз
попиту на свій товар, який є важливим фактором діяльності на ринку.

Маркетингова інформація, що її збирають у процесі дослідження буває двох
видів: вторинна, яку вже було зібрано раніше для іншої мети; первинна,
яку збирають уперше для досягнення конкретної мети даного дослідження.
Дослідження переважно починають із збирання вторинної інформації. Цей
етап називають кабінетним дослідженням. Вторинну інформацію можна
збирати із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Джерела внутрішньої вторинної інформації:

фінансова і статистична звітність підприємства;

дані про збут щодо товарів і ринків;

рахунки клієнтів;

дані попередніх даних тощо.

Джерела зовнішньої вторинної інформації:

видання державних установ, зокрема довідки, статистичні огляди;

періодика, книжки;

комерційна інформація, яку продають комерційні дослідницькі фірми.

Вивчення попиту на товар та аналіз ринкових можливостей виробника цього
товару тісно пов’язані з дослідженням ринкової сегментації, через
політику сегментації ринку, що її проводить підприємство чи фірма
втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу – орієнтація
споживача.

Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі різниці в
потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп
окремого комплекту маркетингу.

Вибір сегментів ринку. Приймаючи рішення щодо виходу на ринок,
можливостей його сегментації, фірма може застосовувати стратегії
охоплення ринку: масовий маркетинг, цільовий маркетинг та
диференційований маркетинг.

Масовий Один комплекс маркетингу Весь ринок

Цільовий Один комплекс маркетингу Один сегмент ринку

Диференційований Декілька комплексів маркетингу Декілька сегментів ринку

Рис. 1. Стратегії охоплення ринку

Фактори які необхідно враховувати при виборі стратегії охоплення ринку:
1) Наявність ресурсів. При обмежених ресурсах найдоцільнішою є стратегія
цільового маркетингу. 2) Ступінь однорідності продукції. 3) Етап
життєвого циклу товару. 4) Ступінь однорідності ринку. 5) Маркетингові
стратегії конкурентів.

Найвигідніші сегменти повинні мати високий рівень поточного збуту,
високі темпи зростання, високу норму прибутку, слабку конкуренцію. Як
звичайно жоден із сегментів не відповідає бажаною мірою усім цим
характеристикам, тому доводиться йти на компроміс.

Обравши конкретний сегмент, фірма повинна визначити для себе, як
проникнути на нього і здобути конкурентні переваги. Для того належить
дослідити позиції усіх наявних на ринку конкурентів і визначити своє
місце.

Отже, після короткого опису про аналіз ринкових можливостей і вибір
цільових сегментів ми надалі створюємо свою фірму, яка буде займатися
виробництвом взуття і просувати його до споживачів.

Тож фірма «Тріумф» яка виробляє шкіряне взуття, має ціль задовольнити
потреби споживачів, виготовляти свій товар тільки з якісного матеріалу,
щоб кожна пара взуття була особлива по-своєму, і зовнішнім виглядом і
зручністю для споживачів, і за доступною ціною для покупця, і за великим
вибором товару по-кольору і по-розміру.

Попереднє виробництво цієї фірми було не таким досконалим, воно мало
деякі недоліки, які відігравали значну роль для споживачів. Це взуття
виготовлялося не з якісної шкіри, тому ми вдосконалили це і бажаємо
донести цей товар до споживача тільки в найкращому вигляді і з найкращою
якістю.

Для того щоб визначити який товар подобається покупцю ми проведемо
опитування. Розробляємо анкети, за допомогою яких ми більше дізнаємось
про вподобання споживачів і це анкетування допоможе нам в подальшому
виробництві нашого товару. До складу опитуваних будуть входити
представники окремих прошарків населення згідно з їх соціальним статусом
і віковими категоріями, професіями тощо. Після проведення опитування
отримані результати ми представимо у вигляді схем і на основі даного
дослідження фірма «Тріумф» проведе сегментування ринку і підберемо
цільові сегменти, з якими ми будемо працювати.

Приймаючи рішення щодо виходу товару на ринок, можливостей його
сегментації, наша фірма «Тріумф» застосовує цільовий сегмент або інакше
концентрований маркетинг. Він спрямований на задоволення потреб саме
цього сегмента. Для того щоб наша фірма мала ринковий успіх важливо, щоб
ми краще, ніж конкуренти, задовольняли потреби обраного нами сегмента.

Сегментування можна проводити за різними принципами:

Сегментація за демографічним принципом передбачає розподіл ринку на
сегменти на основі таких демографічних змінних, як стать, вік тощо. Тому
що наша фірма виробляє взуття як для молодого так і для старшого віку
людей.

Сегментація за соціально-економічним принципом. Ми враховуємо рівень
доходів споживачів, щоб наш товар могли придбати більшість споживачів.

За географічним принципом. Наша фірма передбачає просування свого товару
на внутрішньому регіональному ринку, тобто по областях, містах, районах.

За психологічним принципом ми враховуємо тип особистості та стиль життя.

Сегментація за споживчими можливостями наша фірма «Тріумф» старається
виробити свій товар доступним до споживача за якістю, ціною, зручністю
тощо.

Сегментування виконуємо графічно. В основу сегментування покладено дві
характеристики:

демографічна (вікові категорії)

соціально-економічні (рівень доходів).

Рівень

доходів

Високий

Середній

Низький

Вікова категорія

18-25 р. 26-40 р. 41-65 р.

Рис 1. Сегментування ринку за двома змінними і вибору цільових
сегментів.

2. Розроблення товару

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма
розробляє для свого цільового ринку, є товар. Виважена і послідовна
товарна політика виробника закладає підвалини його ринкового успіху.
Товарна політика доволі широка і охоплює різні аспекти продуктової
стратегії і тактики підприємства. Це формування товарного асортименту,
модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих,
розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного
рівня їх якості і конкурентно спроможності.

Важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання
штрих-коду, розроблення ефективної товарної марки, її офіційна
реєстрація. Підкріплює позиції товару на ринку організація ефективного
сервісу, наданні фірмою гарантії, умови поставки тощо. Все це в
комплексі і становить сутність маркетингової товарної політики фірми
спрямованої на максимальне задоволення потреб своїх цільових споживачів.

Товар –це все, що призначене для задоволення певної потреби і
пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні
об’єкти, послуги, місця, організації та ідеї. Ринковий успіх
підприємства значною мірою залежить від того, скільки уваги воно
приділяє розвиткові нових товарів. До нових товарів відносять справжні
нововведення або суттєві модифікації існуючих товарів.

Розроблення нового товару здійснюється у певній послідовності і
проходить декілька етапів. Воно починається з етапу генерації ідей.
Існує багато джерел ідей для створення новинок, зокрема:

споживачі з їх потребами;

співробітники самої фірми, мотивовані на пошук ідей;

торговельний персонал, який контактує з клієнтами;

науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, консультанти;

нова продукція конкурентів;

публікації у професійних виданнях, газетах;

виставки, ярмарки тощо.

Генерація ідей

Фільтрація ідей

Розроблення концепції

товару та її перевірка

Економічний аналіз

Розроблення товару

Пробний маркетинг

Розгортання комерційного

виробництва

Рис 2. Процес розроблення нового товару

Дуже важливо, щоб пошук ідей усіляко стимулював керівництво фірми.
Методи формування ідей дуже різноманітні: опитування споживачів, аналіз
недоліків існуючих товарів, обговорення скарг і пропозицій клієнтів.
Дуже популярним є метод «мозкової атаки», який має на меті швидке
генерування великої кількості ідей.

Отже наша фірма «Тріумф»розробляє свій товар з використанням трирівневої
моделі за Ф. Котлером. Перший рівень: товар за задумом. Другий рівень:
товар у реальному використанні. Третій рівень: товар з підкріпленням.

Перший рівень відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду,
що її отримає споживач при його використанні.

На другому рівні товар сприймається, як реально створений виріб, із
конкретними властивостями й характеристиками. Позиції товару на ринку
можуть бути суттєво підкріплені додатковими послугами і вигодами – це
відображає – третій рівень.

Наш товар є товаром широкого вжитку. Тому що взуття купують часто, без
особливих роздумів. Ми стараємось донести наш товар до споживачів, як
найкраще щоб вони були задоволені від свого вибору, щоб взуття нашої
фірми було зручним , теплим і обов’язково мала стильний вигляд. Основною
вигодою від використання товару для споживачів є якість, доступність
цін, зручність, а для нас доходи від продажу цього товару.

Також велику увагу споживач приділяє товарній марці, упаковці,
властивостям якості, зовнішньому оформленні. Ми стараємось дотримуватися
всіх цих потреб і тому виробляємо свій товар під товарною маркою
«Тріумф», яка є одним із найважливіших сегментів товарної політики нашої
фірми, тому що пропозиція товару під певною маркою сприяє зміцненню його
ринкових позицій, але водночас потребує додаткових витрат і відповідно
підвищує ціну цього товару. Для споживачів, які постійно купують товар у
даного посередника і довіряють йому, марка гарантує певний рівень якості
нашого взуття.

Товарна марка – це ім’я, назва, символ, малюнок чи їх поєднання
призначені для ідентифікації товарів чи послуг даного продавця і
диференціації їх від товарів конкурентів.

Ще одним елементом товарної політики нашої фірми і свою іміджу «Тріумф»
та предметом та предметом новаторського пошуку є упаковка. Вартість
упаковки в середньому становить 10% ціни товару. Наша фірма використовує
зовнішню картонну упаковку, яка призначена для захисту взуття, при
транспортуванні та зберіганні. До упаковки належать також етикетки й
укладки. Етикетка містить назву нашого продукту «Тріумфу», товарний
знак, штрих-код, вміст товару, рекламні матеріали, інструкцій для
використання і зберігання.

Властивості нашого товару відіграють також велику роль для споживачів.
Кожен покупець віком від 18років може підібрати взуття свого розміру від
36 до 40, колір який йому більше до вподоби. Ми використовуємо різні
кольори: чорний, білий, коричневий, бордовий та інші відтінки кольорів,
які до вподоби нашим покупцям.

Якість нашого товару також є одним із найважливіших факторів успішної
комерційної діяльності нашої фірми.

Якість – це сукупність властивостей і характеристик товару, які
зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особи чи виробничі
потреби відповідно до свого призначення. Якість нашого взуття ми
виміряємо системою таких показників що характеризують надійність,
дизайн, легкість у використанні та інших властивостей товару.

? O „?1/4e8

:

F

????

¦

D„1/4eue8

F

????????

??? ??

&`#$/„?Ifa$

&

ta

ta

d?`„?

&

&

&

AE

$

&

?

o

`„?

при цьому окремі споживачі можуть сприймати по – різному рівень якості
одного і того ж самого товару. Зовнішнє оформлення нашого взуття також
має свої значні переваги. Ми стараємось використовувати різні аксесуари
і інші прикраси які роблять наше взуття кращим і більш привабливим.
Використовуємо тільки м’яку і якісну шкіру з якої наше взуття буде
виглядати вишуканим і легким у використанні. На третьому рівні, який
характеризується такими послугами, як надання кредиту, після продажне
обслуговування, гарантія, доставка, монтаж. Наша фірма старається надати
всі можливі послуги, які б заохотили покупців до придбання нашого
взуття, а саме надання трьох місячної гарантії на товар нашого
виробництва. Завдяки цій гарантії споживач може з легкістю оцінити і
переконатися в надійності і зручності нашого взуття. Стараючись
виробляти найкраще і найзручніше взуття, ми стараємось його
розповсюджувати по всіх фірмових взуттєвих магазинах і бутіках щоб всі
люди могли оцінити і випробувати наш товар.

Сервісне обслуговування теж є особливим елементом в просуванні нашого
товару до споживача. Для наших покупців ми стараємось розробляти
найкращі умови де б вони могли спробувати наше взуття і
проконсультуватися з нашими продавцями-консультантами.

3. Ціноутворення

Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати
найрізноманітніші види. Так, розрізняють ціни оптові і роздрібні,
прейскурантні і контрактні, світові, базисні, монопольні тощо. Виважена
цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіх підприємства.
Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для
залучення покупців – новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких,
розрахованих на масовий ринок. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими
комплексу маркетингу підприємства, передусім із самим товаром, його
якісними характеристиками, рівнем сервісу тощо. Та рівень ціни
пов’язаний також з обраною системою товару і витратами на його
просування. Групи товарів із різними рівнями цін залучають різні
сегменти ринку.

Формування цінової політики підприємства передбачає прийняття великої
кількості стратегічних і тактичних рішень. Найскладніші рішення
пов’язані із встановленням цін нові товари. Після виходу товару на ринок
відбувається пристосування ціни до змін кон’юктури ринку на різних
стадіях життєвого циклу товару.

Отже, мінімальна ціна на взуття , за якою покупці матимуть змогу
витрачати свою заробітну плату становить Ц1 =30 грн., максимальна ж
Ц2=35грн. При даних цінах обсяг попиту змінюється від N1= 2020 шт. до
N2=1220 шт.

Y= a+bx ,

N= b0+b1 , де

N- теоретичне значення обсягу збуту при відповідній ціні.

b1 – коефіцієнт нахилу кривої регресії.

b0 – вільний член з економічної точки зору, він вказує на еластичність
попиту.

y-y1/ y2-y1= x-x1/x2-x1;

y- 2020/1220-2020=x-30/35-30;

y-2020/-800=x-30/5

5*(y-2020)=-800*(x-30)

y-2020=-160*(x-30)

y-2020=-160x+4800

Цопт=b0-b1*V/-2b1 , V=0.6Цопт

Цопт=6820+160*0,6Цопт/-2*(-160)=6820+96Цопт/320

320Цопт=6820+96Цопт

224Цопт=6820

Цопт=30,4

V=0,6*30,4=18,24 грн/шт.

Nопт=b0+b1*Ц

Nопт=24530+(-160)*30,4=24530-4864=19666 шт.

Розраховуємо валовий дохід:

ВД=Ц*N, ВД=30,4*19666=597846,4.

Постійні витрати:

F=ВД*0,3=597846,4*0,3=179353,9.

Nкр=F/Ц-V = 179353,9/30,4-18,2=179353,9/12,2=14701,1.

3.1 Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом

Покажемо залежність між ціною і попитом на графіку:

Ц

Рис.1. Залежність попиту від ціни.

Як бачимо ця залежність обернена.

3.2. Визначення цінової еластичності попиту.

Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до зміе у
цінах з точки обсягу товарів, що вони придбають.

Епц=(N1-N2)/(N1+N2)/(Ц1-Ц2)/(Ц1+Ц2)

Епц=(2020-1220)/(2020+1220)/(30-35)/(30+35)=800/3240/-5/65=
=160/648*13/-1=2080/-648=-3,21.

Оскільки -3,21 по модулю більше 1 , то можна стверджувати що попит є
еластичним.

3.3. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримує максимальний
прибуток

Математична модель задачі максимізації поточного прибутку:

П=[Ц•N-(F+V•N)]?max , де

Ц – Оптимальна ціна на товар;

N – Обсяг його збуту за даною ціною;

F – Постійні витрати за певний період;

V – Змінні витрати на одиницю продукції.

Взаємозв’язок між ціною товару й обсягом його збуту встановлено
у вигляді рівняння регресії. N= во +в1•Ц.

Максимізувати функцію прибутку можна з використанням першої похідної

dП/ dЦ : dП/dЦ=(во–в1•V)+2в1•Ц=0

Звідси Цопт= во–в1•V/–2в1

(во=24530 )

(в1=160)

Цопт=24530+160•0,6Цопт/-2*(-160)=30,4 (грн.)

При даному рівні ціни обсяг збуту становитиме

Nопт= во+в1•Ц=24530–160*30,4=3788(шт.).

Попт=30,4*19666-(179353,9+18,24*19666)=597846,4-(179353,9+358707,8)=
=597846,4-538061,7=59784,7грн.

Пкр=[Ц*N-(F+V*Nкр]=30,4*19666-(179353,9+18,24*14701,1)=597846,4-
447502=150344,4.

Собівартість одиниці продукції:

S=V+F/Nопт=18024+179353,9/19666=18024+9,1=2734 (грн.).

Цінова політика фірми охоплює багато різних аспектів, серед яких важливе
місце посідають проблеми ціноутворення на нові товари. Встановлення ціни
на новий товар здійснюють у декілька етапів. На першому етапі визначають
цілі ціноутворення, які є похідними від загальних маркетингових цілей.
Це може бути: максимізація поточного прибутку; збільшення частки ринку;
завоювання лідерства за якістю продукції; забезпечення виживання фірми у
складній ринковій ситуації.

На другому етапі проводять реальний аналіз факторів, що
впливають на цінову політику:

оцінюють витрати фірми на виробництво і збут продукції;

визначають попит на товари і аналізують цінову еластичність;

роблять аналіз цін і товарів конкурентів.

На третьому етапі розробляють цінову стратегію фірми, що передбачає
прийняття великої кількості рішень. Серед них найважливіші рішення
пов’язані із встановленням цінового. Фірма може вибрати одну з двох
альтернативних стратегій, кожна з яких має свої переваги і недоліки –
стратегію високих цін; – стратегію низьких цін.

3.4. Визначення теоретичного рівня критичного збуту

Методи розповсюдження, збуту товару є третім елементом
комплексу маркетингу. Для тих, хто часом ототожнює маркетинг із збутом,
ще раз зауважимо, це лише одна складова маркетингової діяльності, хоча і
дуже важлива.

Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими
елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його
позиціонування на ринку, ціновими стратегіями, методами просування
товару. Витрати на збут становлять часом до 50% роздрібної ціни товарів,
тому питання розподілу своєї продукції виробники мають опрацювати дуже
ретельно.

Збутову діяльність підприємств розглядають, як звичайно, у двох
аспектах. Перший передбачає пошук відповідей на запитання: «Як
побудувати ефективну систему розподілу, сформувати канали збуту?» Другий
аспект стосується організації фізичного переміщення товарів і
перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на
шляху їх просування від виробника до споживача.

Після визначення вихідної ціни на наш товар ми проводимо
аналіз беззбиткової роботи при даному рівні ціни. Такий аналіз пов’язує
будь-який застосований метод із витратною моделлю ціноутворення.

У реальних ринкових умовах обсяг збуту є дуже динамічним
показником і внаслідок впливу різних факторів може падати. Аналіз дасть
нам змогу визначити критичний обсяг збуту, при якому фірма ще не матиме
збитків. Значення критичного збуту визначається з рівняння:

Ц• Nкр= Nкр•V•F

Звідси: Nкр= F/Ц- V

При даному рівні ціни критичний обсяг збуту (точка самоокупності)
становитиме: Nкр= F/Ц- V=179353,9/30,4-18,2=14701,1 (шт.).

Рис.2. Графік беззбитковості.

4.Визначення окремих показників маркетингової діяльності через 1-2 роки

Внаслідок проведеної роботи знижуються змінні витрати на виробництво та
реалізацію одиниці продукції:

V на 12%; 18,24*0,12=2,19

V =V- V=18,24-2,19=16,05грн.

Обсяг збуту зріс:

N на 18%; 19666*0,18=3539,9

N =N+ N=19666+3539,9=23205,9шт.

Постійні витрати зросли:

F на 13%; 179353,9*0,13=23316

F =F+ F=179353,9+23316=202669,9грн.

Після застосування нецінових методів конкуренції криву попиту було
зсунуто вправо, що призвело до зростання доходів фірми.

Рис.3. Вплив нецінових методів конкуренції.

4.1. Визначення максимального прибутку через 1-2 роки

Вирахуємо Пmax через 1-2 роки:

П =Ц *N –(F +V*N ) max;

b1=b1=-160

b0=b0=24530

Цопт=b1*V –b0/2*b1=(-160)*16,05-6820/2*(-160)=-2568-6820/-320=29,3грн.

ВД=N *Ц =23205,9*29,3=679932,9

N опт =b0+b1*Ц опт=6820-160*29,3=6820-4688=2132шт.

П max=Ц опт*Nопт- (V *N опт –F
)=29,3*2132-(16,05*2132-202669,9)=62467,6-(34218,6-202669,9)=62467,6-(34
218,6-202669,9)=230918,9грн.

4.2. Аналіз собівартості продукції

S = V +F /N =16,05+202669,9/2132=202686/2132=95,1грн.

Як ми бачимо собівартість нашої продукції впала, це викликано спадом
змінних витрат:

V *N =16,05*2132=34218,6грн.

N кр= F /Ц -V =202669,9/29,3-16,05=202669,9/13,25=15295,8шт.

П= Пmax- Пmax=230918,9-59784=171134,9грн.

4.3. Факторний аналіз зміни прибутку

В результаті проведення інтенсивного маркетингового дослідження прибуток
фірми через 1 рік збільшився на П=171134,9грн.

Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації:

П(N)=(N –N)*(Цопт-V)=(2132-19666)*(30,4-18,24)=-17534*12,16=-213225,6
грн.

Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни ціни:

П(Ц)=N *(Ц –Ц)=2132*(29,3-30,4)=-2345,2грн.

Факторне відхилення прибутку за рахунок зниження змінних витрат:

П(V)=N *(V-V )=2132*(18,24-16,05)=2132*2,2=4669,1грн.

Факторне відхилення прибутку за рахунок постійних витрат:

П(F)=F- F =179353,9-202669,9=23316грн.

5. Зведена порівняльна таблиця

№ Показники Базові значення Проектні значення Відхилення

1. Оптимальна ціна,

Цопт. 30,4 29,3 -1,1

2. Обсяг збуту,

Nопт 19666 2132 -17535

3. Дохід від реалізації,

N*Ц 597846,4 679932,9 82086,5

4. Постійні витрати,

F 179353,9 202669,9 23316

5. Змінні витрати за рік,

N*V 358707,8 34218,6 -324489,2

6. Змінні витрати на одиницю, V 18,24 16,05 -2,19

7. Собівартість ,

S 2734 95,1 -2638,9

8. Теоретичний критичний збут, Nкр 14701,1 15295,8 594,8

9. Максимальний прибуток, Пmax 59784,7 230918,9 171134,2

10. Факторні відхилення прибутку

за рахунок N -213225,6

за рахунок Ц -2345,2

за рахунок V 4669,1

за рахунок F 23316

6. Комунікаційна політика

Формування комунікаційної політики фірми передбачає прийняття великої
кількості різноманітних рішень, пов’язаних із визначенням цільової
політики аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних
засобів розповсюдження реклами, створення ефективних текстів рекламних
звернень, використанням засобів комерційної пропаганди, методів
стимулювання збуту тощо. Ця діяльність що потребує творчого підходу і
нетрадиційних рішень, завершує формування комплексу маркетингу фірм.

Просування товару на ринку здійснюється за допомогою системи
маркетингових комунікацій, яка охоплює будь-яку діяльність підприємства,
спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживача про
свої товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу
підприємства в очах суспільства.

В процесі планування рекламної кампанії потрібно визначити цільову
аудиторію реклами.

Цільова аудиторія – це адресат рекламної комунікації. Як звичайно, вона
мало відрізняється від цільового ринку фірми.

Формування рекламної стратегії передбачає розроблення чіткої концепції
товару, від якої залежатиме і вибір засобів розповсюдження реклами.

Реклама – будь-яка плата не особистісна форма розповсюдження інформації
про фірму та її товар.

«Паблік рілейшнз» – (дослівно «взаємини з громадськістю») діяльність,
спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого
ставлення до неї та її товару.

Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи заохочення
споживачів: знижки, розпродажі, лотереї тощо.

Рис.4 Основні елементи СМК.

В процесі планування рекламної кампанії фірма «Тріумф» визначила цільову
аудиторії реклами. Ми намагаємось за допомогою розповсюдження рекламної
інформації про наше взуття сподобатись і зацікавити покупця саме нашого
товару, щоб завдяки рекламі споживач звернув увагу на нашу фірму. Свій
товар ми рекламуємо у популярних газетних рекламах. До цих видань
належать газета «Бізнес», «Посередник» та інші. Також використовуємо
рекламу на місці продажу. Це вивіски, вітрини на наших магазинах,
реклама на упаковці цього ж товару, рекламні планшети. Завдяки такій
рекламі ми намагаємось стимулювати «імпульсну» покупку. Ще наша фірма
використовує зовнішню рекламу. Це рекламні щити вздовж доріг на яких
пише звернення, яке не відверне увагу людини. Це «Вишуканий стиль – це
запорука Вашого успіху» фірма «Тріумф».

Також для заохочення нашого товару ми часто проводимо спонукальні заходи
для споживачів до купівлі нашого товару. Для постійних покупців нашої
марки, ми робимо невеликі знижки на наш товар, також в кінці кожного
сезону ми влаштовуємо розпродаж нашого взуття а також під час Новорічних
і Різдвяних свят робимо святкові знижки, які заохочують наших покупців.
Завдяки цьому ми намагаємось збільшити і розширити коло наших споживачів
на товар нашої фірми.

Висновок.

Основними функціями управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
є її організація, планування та контроль за виконанням. Розроблення та
реалізація маркетингових заходів потребують створення допоміжних систем
маркетингу. До них належать, зокрема, система планування маркетингу,
система організації служби маркетингу та система маркетингового
контролю.

Гармонійне поєднання і взаємодія цих допоміжних підсистем значною мірою
зумовлюють ринковий успіх підприємства.

Отже, проаналізуємо коротко отримані результати цієї курсової роботи. Я
зробила аналіз ринкових можливостей і зробила вибір цільових сегментів,
зробила розроблення нового товару з використанням його трирівневої
моделі за Ф. Котлером, визначила і описала характеристику товару його,
його якісні параметри, дизайн. Після цього я зробила розрахунок ціни з
використанням трьох моделей, що базуються на витратах, попиті чи
конкуренції. В організації збуту продукції сформулювала оптимальні
канали розподілу продукції, визначила посередників, яких фірма залучає
до її реалізації. І останнім етапом роботи є формування системи
маркетингових комунікацій, які фірма використовувала для просування
свого товару на ринок.

Список використаної літератури

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л. А.
Мороз.-2-е вид. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002.-244с.

Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.-712с.

Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. «Диалектика».- М.,
СПб., К., 2001.-601с.

Берман Э.Дж.Р., 2001. Маркетинг. Пер. с англ. – «Сирин», 2001-308с.

Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практическое пособие .- К:
Вура – Р, 1998.-384с.

Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок / Пер. з англ. – Львів:
Сейбр-Світло, 1995.-270с.

Дудяк Р. П., Липчук В.В. Маркетинг: теорія, методика, практика. – Львів:
Українські технології, – 2001, -с.260.

Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. –К.: КНЕУ, 2000-240с.

PAGE

PAGE 15

СМК

Персональний

продаж

Реклама

Стимулювання

збуту

«Паблік

Рілейшнз»

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019