.

Реклама (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
62 23678
Скачать документ

Реферат на тему:

Реклама

Нині реклама є найдійовішим, отже, і найширше використовуваним засобом
впливу на споживачів у процесах маркетингових комунікацій. Водночас дуже
не просто знайти визначення, яке б розкривало суть того, що в теорії і
практиці називають рекламою. Як і щодо маркетингу в цілому, так і щодо
реклами існує велика кількість різноманітних визначень. А тому,
спираючись на характерні риси самої реклами, зазначимо, що реклама — це
довільна платна форма неперсональної презентації та просування ідей,
товарів, послуг через засоби масової інформації.

Основними завданнями реклами є:

створення і підтримання високого рівня популярності ідей, товарів,
послуг тощо;

підвищення іміджу підприємства та його продукції;

підтримання належної уваги та зацікавленості споживачів, їхнього бажання
діяти з метою придбання продукції.

Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (ідей,
товарів, послуг) та рекламу підприємств (організацій, партій, окремих
видатних осіб). Залежно від цілей — рекламу інформативну (особливо
важлива на етапі виведення товару на ринок, формування первинного
попиту), переконувальну (особливо важлива на етапі зростання попиту на
продукцію, розширення її випуску і комерційної реалізації), нагадувальну
(дуже важлива на етапах зрілості товарів), підкріплювальну
(використовується для зменшення пізнавальних дисонансів, тобто сумнівів
споживача щодо слушності вибору товару), а також рекламу типу «лице
фірми» (своєю солідністю, якістю, високою вартістю виготовлення
підкреслює статус фірми, її надійність, прогресивність, стабільність).
Класифікацію реклами залежно від її цілей та виконувані нею функції
наведено в табл. 22.

Таблиця 22

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКЛАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ЦІЛЕЙ

Вид реклами Виконувані функції

1. Інформативна доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх
види, призначення, показники якості, особливості, принципи дії, рівень
цін тощо;

повідомляє про місцезнаходження підприємства чи торговельного закладу,
номери телефонів

2. Переконувальна заохочує споживача віддати перевагу тому чи іншому
товару;

змінює сприйняття споживачем властивостей товару;

переконує в необхідності придбання товару

3. Нагадувальна нагадує про наявність товару, місце і умови його продажу
та використання

4. Підкріплювальна підтримує споживача в його роздумах щодо слушного
вибору товару чи послуги вже після придбання

5. «Лице фірми» формує образ, імідж підприємства

Реклама потребує значних витрат, може мати цілком несподівані і небажані
наслідки, а тому її треба ретельно спланувати. Алгоритм процесу
прийняття рішень з рекламування показаний на рис. 45.

Рис. 45. Алгоритм процесу прийняття рішень з рекламування

Основою розробки і реалізації програми рекламування є маркетингова
стратегія підприємства. Це пояснюється тим, що, з одного боку, реклама є
важливою складовою цієї стратегії як елемент маркетингового комплексу, а
з другого — вона є фактором його успішної реалізації, досягнення
підприємством своїх цілей.

Вихідним моментом процесу прийняття рішень з реклами є ідентифікація
цільового ринку, тобто групи людей, до яких буде звернено рекламу.
Ідеться насамперед про вивчення мотивів купівлі, критеріїв вибору
товарів, цінностей, частоти здійснення купівель, місця проживання
покупців, їхніх інтересів, способу життя і под. Розуміння цільового
ринку є досить важливим, оскільки саме від цього залежатиме
спрямованість тексту звернення, слушність вибору носіїв реклами,
доцільність витрачання коштів.

Виходячи із особливостей цільового ринку, його основних характеристик,
на наступному етапі визначають цілі рекламування. Такими цілями можуть
бути:

інформування споживачів про наявність підприємства чи його продукції,
про події, які відбуваються на даному ринку, придатність продукції для
ефективного розв’язання певних проблем споживачів;

стимулювання пробних закупівель продукції, формування первинного попиту
на неї;

позиціювання товару, формування належного його іміджу;

створення системи уявлень споживача про даний товар чи підприємство;

збереження інформації про товар, його якісні характеристики, особливості
та вигоди у пам’яті споживачів;

збільшення та стабілізація обсягів збуту продукції кінцевим споживачам;

посилення інтересу сфери торгівлі до даного товару, збільшення нею
обсягів його закупівель.

Є кілька вимог, яких слід дотримуватись, визначаючи цілі рекламування:

— по-перше, цілі реклами мають визначатися стосовно конкретного ринку,
тобто конкретної групи споживачів;

— по-друге, такі цілі мають бути досяжними і придатними до вимірювання
(скажімо, плануючи інформаційне рекламування, беруть за мету поширення
відомостей про товар, наприклад, поміж сімдесятьма процентами споживачів
цільового ринку);

— по-третє, цілі рекламування треба визначати тільки на конкретний
період (місяць, квартал, рік).

Дотримання цих вимог дає змогу не тільки виміряти фактично досягнутий
результат, проконтролювати виконання програми рекламування, а й досягти
високого рівня його ефективності.

Цілі рекламування є базисом розрахунку його бюджету. Для такого
розрахунку використовуються ті самі методи, що й для формування бюджету
маркетингових комунікацій у цілому. Але тут бюджетування є більш
цілеспрямованим і конкретним. Так, бюджет рекламування насамперед
орієнтується на його цілі. Якщо використовувана при ньому інформація є
широкою і обґрунтованою, тоді бюджетування здійснюється на основі
функції впливу реклами. Така функція описує зв’язок між вхідними
(наприклад, кошторис на рекламу) і вихідними (наприклад, рівень
популярності товару чи підприємства) факторами.

Асигнування на рекламу можна розрахувати за формулою Відома—Вольфа:

де А — обсяг рекламних витрат;

R — реакція збуту на рекламу (відношення обсягу продажу до витрат на
рекламу);

L — зменшення обсягів збуту за одиницю часу за нульових затрат на
рекламу;

S — обсяг продажу;

М — рівень насичення ринку даним товаром;

Т — час.

Формула уможливлює обрахунок обсягу рекламних витрат (A), який
необхідний для того, щоб збільшити за час T обсяги продажу на величину
?S за реального обсягу продажу S і на рівні насичення ринку даним
товаром М.

Наступним за бюджетуванням рішенням щодо реклами є опрацювання текстової
частини рекламного звернення. Тут передусім необхідно сформулювати
головну його ідею, яка має бути значущою для цільової аудиторії,
підкреслювати конкретні переваги того, що рекламується.

Опрацьовуючи рекламне звернення, слід ураховувати й те, яким воно має
бути, — інформувальним чи трансформувальним. Інформувальне рекламне
звернення сповіщає про товар чи підприємство, висвітлюючи ті чи інші
функціональні їх особливості. Трансформувальне звернення пов’язує
продукт із такими психологічними елементами його сприйняття (наприклад
емоціями), з якими він за інших умов не асоціювався б.

Головна проблема опрацювання рекламного звернення — перетворення його
головної ідеї на слова, символи чи ілюстрації, привабливі і значущі для
цільової аудиторії. Недаремно відомий англійський письменник Олдос
Хакслі колись сказав, що легше створити десять пристойних сонетів, ніж
добре рекламне оголошення, і що реклама — найцікавіша і заразом найтяжча
сучасна літературна форма.

Розробляючи текст рекламного звернення необхідно дотримуватись певних
правил. Передовсім важливо знайти належну його стильову форму. Її
варіантами можуть бути:

зарисовки з натури (персонажі використовують товар у звичній для них
обстановці);

спеціальне наголошування на відповідному способі життя (пояснення того,
як товар гармоніює з тим чи іншим способом життя);

створення фантазійної обстановки (ореолу романтизму, таємниці навколо
товару);

створення настрою чи образу (краси, безтурботності, зосередженості,
мужності тощо);

використання сучасної форми мюзиклу;

використання символічного персонажу, що уособлює товар;

наголошування на технічному та професійному досвіді споживача;

використання джерел, які заслуговують на довіру й свідчитимуть на
користь товару;

використання даних наукового характеру, які підкреслюють переваги
товару.

Рекламне звернення, як правило, складається з двох частин —
інформувальної та переконувальної і має закликати покупця до дії. Такий
заклик забезпечують апелюванням до відповідних почуттів людини: страху,
сексуальних почуттів, гумору, гідності, патріотизму та ін. Так,
звертаючись до почуття страху, споживача переконують, що куплений товар
може запобігти певним негативним явищам. У такий спосіб рекламують,
наприклад, послуги страхових агентств, ліки, деякі предмети побуту.
Рекламуючи парфумерію, як правило, апелюють до сексуальних почуттів,
переконуючи споживача, що товар підвищить його привабливість в очах
іншої статі. Апелюючи до почуття гумору, доводять, що товар є
«смішнішим», а тому привабливішим, ніж товари-конкуренти.

z

?

?A`

Ae

0 H oooooooooooaOeAAA?®

&

F

gd9zO

&

&

>го зв’язку (зазначати номери контактних телефонів, адресу
підприємства).

Часто рекламні звернення друкуються в супроводі зображень. У цьому разі
фотографія ліпша, ніж малюнок. Зображення має супроводжуватись коротким
текстом під ним. Великий текст потрібен лише тоді, коли продукція
технічно складна і потребує детального опису.

Телевізійне рекламне звернення також має бути лаконічним (тривалість
рекламного ролика — не більше 30 сек.) і зрозумілим, одразу привертати
увагу глядача, постійно повторювати назву товарної марки чи
підприємства. З огляду на короткочасність рекламного контакту у
зверненні треба вмішувати тільки головний аргумент на користь того, що
рекламується.

Для рекламного звернення по радіо, крім лаконічності і чіткості, треба
передбачити музичний супровід, що привертає увагу і запам’ятовується, а
разом з ним запам’ятовується торгова марка товару чи назва підприємства.

Вибір носіїв реклами здійснюється з урахуванням їхніх переваг і
недоліків (табл. 23). Вибираючи носіїв реклами, треба погодити два
протилежні завдання: максимізувати досягнення нею потрібних цілей і
мінімізувати відповідні витрати.

Вибираючи носіїв реклами, орієнтуються на такі критерії:

охоплення — кількість людей, на яку справляє вплив той чи інший носій;

частка — процент сімей, що ввімкнули своєчасно телевізори чи приймачі,
настроївши їх на конкретну передачу;

частота — середня кількість випадків, коли споживач зазнає рекламного
впливу;

точка великого рейтингу — охоплення, помножене на частоту;

вартість на тисячу — вартість реклами, поділена на кількість тисяч
окремих осіб чи сімей, які зазнали рекламного впливу.

Таблиця 23

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОСНОВНИХ НОСІЇВ РЕКЛАМИ

Носії Переваги Недоліки

Газети Гнучкість, своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, широке
визнання і довіра читача, достатність часу на ознайомлення, місткість
інформації Короткочасність існування, низька поліграфічна якість,
незначна аудиторія «вторинних» читачів, конкуренція різних реклам в
одній газеті

Телебачення Поєднання зображення, звуку, руху, кольорів та дикторського
тексту, високий рівень впливу та привертання уваги, широке охоплення
цільового ринку, здатність продемонструвати товар в дії, можливість
формування іміджу товарної марки, гнучкість, оптимальна тривалість і
періодичність Висока вартість, мала селективність аудиторії,
швидкоплинність рекламного контакту, перевантаженість окремих
телевізійних каналів рекламою, що створює небажану конкуренцію рекламних
звернень

Презентаційні засоби (каталоги, проспекти, брошури) Достатня
селективність, гнучкість, брак реклами конкурентів, персональний
характер, повнота інформації, висока художність Відносно висока
вартість, необхідність використання різнопланових спеціалістів
(художників, фотографів, графіків тощо)

Радіо Масовість, низька вартість, селективність Швидкоплинність
рекламного контакту, використовується тільки звук, що іноді сприймається
як специфічне тло і не більше

Журнали Висока селективність, довіра читача, престижність, висока якість
відтворення, тривале існування, наявність багатьох «вторинних» читачів
Тривалий інтервал між замовленням і друкуванням реклами, наявність
зайвого (оплаченого) тиражу, брак гарантій розміщення рекламного
оголошення в найпривабливішому місці, низька частота видання,
конкуренція з іншою рекламою, висока вартість

Вулична реклама (рекламні щити, плакати) Гнучкість, висока частота
повторних контактів, низька вартість, низька конкуренція Низька
селективність аудиторії, наявність обмежень творчого й адміністративного
характеру, низька місткість інформації

Рекламні листи і телефонні дзвінки Прямий зв’язок зі споживачами,
селективність аудиторії, низька вартість Другорядний (підтримувальний)
характер

Магнітофонні записи Ефективний засіб формування уявлення про товар
Короткочасність, необхідність участі експертів, використовується тільки
звук

Слайди і відеозображен-ня Дає досить повне уявлення про товари, не
потребує складних професійних навичок для підготовки, простота і низька
вартість виготовлення Використовується тільки зображення, що не дає
повної інформації про якість та способи використання товарів

Наступний етап прийняття рішень щодо реклами — складання графіка
рекламування. Його розробляють, виходячи із факторів обертання,
регулярності, темпів забування, сезонності й очікуваних кон’юнктурних
змін.

Обертання — частота появи на ринку нових покупців, які хотіли б придбати
продукт. Що скорішим є обертання, то інтенсивнішим має бути графік
рекламування.

Регулярність — частота купівлі продукту. Що частіше купують продукт, то
менша потреба його рекламувати.

Темпи забування — час, протягом якого споживач забуває продукт, якщо не
бачить або не чує його реклами.

Сезонність — регулярність купівлі та споживання продукту протягом року.
Для сезонних товарів розробляють спеціальні сезонні графіки
рекламування.

Відомі два основні види графіків рекламування. Один з них — стабільний
(рівномірний). Він використовується тоді, коли динаміка попиту і сезонні
коливання не мають суттєвого значення. Відповідно до цього реклама
здійснюється через однакові проміжки часу протягом заздалегідь
визначеного періоду. Інший вид графіка рекламування — пульсуючий. Згідно
з ним найбільша інтенсивність рекламування має місце на початку сезону,
у дальшому поступово зменшуючись.

Перед початком масового рекламування рекламу необхідно протестувати.
Відомі такі методи тестування реклами.

Тестування за допомогою «портфеля» («папки»). Воно використовується для
перевірки текстової частини рекламного звернення, а також сили
емоційного впливу на споживачів. Для цього рекламне звернення вміщують
разом з іншими зверненнями в папку і пропонують цю папку для
ознайомлення споживачам. Свої враження від запропонованих рекламних
звернень споживачі оцінюють у балах за відповідною шкалою.

Тестування за допомогою журі. Воно використовується для оцінки чіткості,
лаконічності і зрозумілості рекламного звернення. У цьому разі таке
рекламне звернення розглядає і оцінює група споживачів, не порівнюючи
його з іншими.

Тестування за допомогою кіно (телебачення). Це один із найсучасніших
методів тестування реклами. Споживачам пропонується перегляд кіно- чи
телеролика. Реакцію глядачів записують за допомогою спеціального
електронного пристрою або вивчають опитуванням.

Відомі також і суто фізіологічні методи тестування реклами (вивчення
руху зіниць, біотоків мозку, зміни голосових тональностей тощо).

Тестування реклами дає змогу внести відповідні корективи і перейти до
безпосереднього рекламування. Його підприємство може здійснювати
самостійно або силами спеціальних рекламних агентів.

Кінцевий етап процесу прийняття рішень з реклами — оцінка програми
рекламування та внесення відповідних корективів.

Тут передовсім необхідно з’ясувати, чи досягнуті поставлені цілі,
визначені слабкі місця, які дають привід до ревізії процесу
рекламування. Для цього можуть бути використані такі методи опитування
споживачів.

Відгук за допомогою підказки. Респондентів просять відповісти на
питання, про що саме вони дізнались стосовно товару чи підприємства,
побачивши чи почувши серію відповідних повідомлень за якийсь період
часу.

Відгук без підказки. Респондентів запитують, які рекламні оголошення
вони пам’ятають чи яку рекламу вони бачили вчора по телевізору або чули
по радіо.

Визначення ставлення. Опитуванням виявляють зміну ставлення споживачів
до продукту після закінчення кампаній його рекламування.

Визначення зацікавленості. Читачам чи глядачам рекламних повідомлень
пропонується додаткова інформація щодо товару чи підприємства. Найбільш
ефективним вважають рекламування, яке викликає велику кількість запитань
споживачів.

Крім опитувань, аналізують також результати продажу товарів. Наприклад,
якщо для одного товару використовувалось рекламування через газету, а
для другого — через радіо, порівняння досягнутих результатів збуту
дозволяє визначити більш дієву форму рекламування.

Вивчення результатів рекламування дає можливість внести відповідні
корективи, які полягають у заміні рекламних звернень, носіїв, графіків
чи масштабів рекламної кампанії тощо.

література

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.:
Экономика, 1993.

Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб.
пособие. — М.: Вильямс, 2000.

Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред.
Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.

Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред.
Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.

Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book
chamber international, 1992.

Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.:
Питер, 2001.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и
удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.:
АСТ, 2001.

Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020