.

Поняття бізнес-плану (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 9386
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття бізнес-плану

Бізнес-план — це документ, який описує поточний стан підприємства,
шляхи досягнення успіху на ринку та перспективи розвитку. Цей документ
розробляють не лише юридичні особи різних організаційно-правових форм, а
й приватні підприємці.

Організовуючи бізнес-планування, можна відповісти на такі ключові
запитання:

1. Який нині поточний стан бізнесу?

2. Куди рухаємося? (бажаний стан).

3. Як можна досягти намічених результатів? (найефективніший шлях).

Наявність бізнес-плану свідчить про обґрунтованість, солідність справи,
що розпочинається, можливість оцінити дії та різні аспекти діяльності
підприємства (збут, організація, управління, стимулювання), виявити
проблеми, які існують, та передбачити майбутній розвиток бізнесу. Як
інструмент управління і контролю бізнес-план дає змогу забезпечити
планомірне просування підприємства до поставлених цілей.

Бізнес-план можна корегувати залежно від кон’юнктури ринку, реального
стану справ на мікрорівні. Процес планування змушує керівників
підприємства критично оцінювати власні

сили, постійно думати про майбутній розвиток і передбачити, які
перешкоди можуть виникнути, оцінити ступінь ризику. Якщо підприємство
нехтуватиме складанням бізнес-плану, то воно може бути не готове до
очікуваних проблем, втрат. Тому слід звернути увагу на об’єктивність та
необхідність планування.

Вдало складений бізнес-план є суттєвим фактором тривалого виживання
підприємства та його прибутковості. Ретельно відпрацьований і узгоджений
проект є тим засобом, за допомогою якого можна контролювати намічені
планові показники й управляти підприємством, визначити прийнятні
механізми розв’язання проблем.

Значення бізнес-плану полягає в тому, що він:

• дає можливість обґрунтувати організацію справи в обраній сфері;

• дозволяє визначити життєздатність підприємства в умовах конкуренції;

• містить орієнтир, як повинно розвиватись підприємство, тобто даються
основні напрямки його розвитку з урахуванням поставлених цілей;

• є інструментом отримання фінансової підтримки. Бізнес-план — це
підсумковий документ, який є результатом

аналітичної роботи і дає змогу осмислити місце підприємства на ринку,
проаналізувати перспективи його розвитку. Бізнес-план розробляється:

• для кредиторів, щоб оцінити можливість надання кредитів підприємству,
ступінь ліквідності та ризику проектів, рівень якості управління;

• для інвесторів, щоб зацікавити вкладенням капіталу в перспективні
проекти;

• для власників, співвласників, засновників, щоб оцінити можливості та
перспективи підприємства, встановити і відстежувати цілі та завдання,
визначити потребу в ресурсах (фінансових, матеріальних, трудових),
перевірити свої ідеї на доцільність і реалістичність;

• для менеджерів, робітників підприємства, щоб уяснити ідеї та практично
впровадити їх у життя, сформувати згуртований колектив на виконання
завдань.

Традиційно бізнес-план розробляється насамперед для банків-кредиторів. У
більшості західних банків, а також в українських банківських структурах
подання бізнес-плану є обов’язковим елементом для прийняття рішення щодо
виділення кредитів, оскільки це дає можливість скласти загальне уявлення
про підприємство, використовуючи додаткове джерело інформації.

Бізнес-план необхідний у таких ситуаціях:

• коли потрібно отримати кредит у банківській установі;

• у разі створення нового підприємства;

• якщо змінюється власник (наприклад, коли підприємство купила інша
фірма);

• у разі приватизації власності державних підприємств, трансформації
власності;

• у разі проведення реконструкції і модернізації підприємства, переходу
на нову технологію, організації випуску нової продукції, створення
цехів, філій;

• коли відбуваються суттєві зміни в зовнішньому середовищі, що прямо
впливають на діяльність фірми (наприклад, сильний тиск з боку
конкурентів, запровадження нових податків, різкий спад реалізації
продукції);

• у разі започаткування зовнішньоекономічної діяльності;

• у разі об’єднання існуючих підприємств і створення на базі цього
інтегрованого організаційно-правового утворення (асоціації, концерну).

Хто повинен складати бізнес-план?

Існують різні способи розробки цього документа, зокрема:

1) самостійна підготовка власником підприємства бізнес-плану;

2) колективний спосіб, що базується на спільних зусиллях власника —
керівника та фахівців, які працюють на підприємстві. Так, маркетолог
може розробити розділ “План маркетингу”, бухгалтер — “Фінансовий план”,
менеджер — “Організаційний план”, а власник — керівник підприємства
здійснює загальне керівництво проектом, вносить корективи, дає
зауваження і пропозиції щодо окремих проблем для їх усунення
розробниками;

3) звернення до послуг консалтингової фірми або іншої сторонньої
організації. Консультанти, маючи багатий досвід з бізнес-планування,
допомагають правильно обґрунтувати та в зацікавлюючій формі подати
матеріал. Особливу роль відіграють консультанти при складанні
фінансового плану, оцінці товарного ринку, визначенні реального стану
справ і перспектив розвитку в бізнесі.

Вибір конкретного способу складання плану залежить від поставлених
цілей, періоду планування, особистості власника-керівника,
компетентності працівників підприємства, їх досвіду, знань, а також
фінансових можливостей.

Вельми важлива особиста участь власника-керівника в складанні
бізнес-плану, його економічному обґрунтуванні та прийнятті як основи до
керівництва. Так, більшість зарубіжних банків та інвестиційних компаній
відмовляються взагалі розглядати замовлення-пропозиції на виділення
коштів, коли стає відомо, що бізнес-план повністю підготовлений
консультантом, а керівник лише підписав його. Власник — керівник
створюваного підприємства повинен особисто брати участь у розробці
бізнес-плану, моделюючи свою майбутню діяльність, нести
відповідальність.

Бізнес-план — документ перспективний і складати його рекомендується на
3-5 років наперед. Основні показники для першого року доцільно
розробляти помісячно, для другого року — поквартально, а починаючи з
третього року можна обмежитись річними показниками. План може бути
складений також і на 10 років. Планований період залежить від специфіки
бізнесу, товарів (послуг), цільових установок, а також від того, для
кого призначено проект (наприклад, для інвестора у разі створення
підприємства з іноземними інвестиціями).

Викладати зміст проекту треба чітко, точно, обґрунтовано, щоб його
зрозуміли працівники фірми, потенційні кредитори, інвестори.

Аналіз балансу та планування руху грошових коштів

Аналіз балансу торговельного підприємства здійснюється на основі таких
показників:

1. Чистий оборотний капітал — різниця між оборотним капіталом і
короткостроковими зобов’язаннями; він характеризує здатність
підприємства вчасно погашати свої зобов’язання і розвивати торговельну
діяльність.

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) — це відношення
суми грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до
короткострокових зобов’язань; важливий для постачальників товарів,
оскільки характеризує здатність оптового покупця швидко розраховуватися
за товари і отримані послуги.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності — це відношення суми грошових
коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської
заборгованості до короткострокових зобов’язань.

4. Загальний коефіцієнт покриття балансу — це відношення оборотного
капіталу до короткострокових зобов’язань; характеризує здатність
торговельного підприємства оплатити свої зобов’язання із залученням у
разі потреби всього оборотного капіталу, у тому числі
товарно-матеріальних цінностей; цікавить банки, які бажають оцінювати
надійність позичальника.

5. Коефіцієнт автономії — це відношення власного капіталу до підсумку
балансу; характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства.

6. Коефіцієнт маневреності — відношення власного оборотного капіталу до
власного капіталу; означає, якою мірою, наскільки швидко власник
торговельного підприємства може маневрувати своїми оборотними коштами.

7. Відношення власного оборотного капіталу до оборотного капіталу;
означає частку власника підприємства в оборотних коштах.

У плані доходів та витрат визначаються конкретні цілі (скільки доходів і
коли одержить торговельне підприємство).

У плані руху грошових коштів визначається, коли і скільки грошей надійде
і буде сплачено за рахунками. Аналіз планованих надходжень і витрат
грошових коштів дасть змогу залучати кредити в потрібний термін чи,
навпаки, вигідно вкладати тимчасово вільні гроші. При плануванні
необхідно визначити конкретні джерела надходження грошей, зокрема:

1) розмір виручки від реалізації товарів, надання послуг;

2) аванси, що будуть отримані від покупців (передоплата);

3) кошти, що будуть отримані від фінансових вкладень і продажу цінних
паперів;

4) кошти від продажу частини основних фондів;

5) кредити, що будуть видані підприємству банком;

6) інвестиції тощо.

Список використаної та рекомендованої літератури

Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред.
Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. — 448 с.

Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного
підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.:
Хрещатик, 1999. — 800 с

Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для
вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.

Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых
предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. — 320 с.

Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —
М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. — 580 с.

Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. дом
“ФИЛИНЪ”, 1997. — 772 с.

Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ,
1998. — 659 с.

Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М.
Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2000. — 512 с.

Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП,
2003. — 160 с.

Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020