.

Положення про відділ маркетингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2780
Скачать документ

Положення про відділ маркетингу

1. Загальні положення

1.1. Маркетинг (від англійського слова: маркет – ринок) – подає собою
систему організації і збуту продукції, орієнтовану на задоволення потреб
покупців і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування
ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства,
розробки заходів щодо поліпшення товару, його асортименту, вивчення
покупців, конкурентів, цінового політики, формування попиту,
стимулювання збуту і реклами.

Основними принципами маркетингу, що відбивають його сутність і
припускають ефективне досягнення його цілей, є:

• виробництво продукції, засноване на точному знанні потреб покупців,
ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;

• ефективна реалізація продукції і послуг на визначених ринках у
запланованих обсягах і в намічені терміни;

• забезпечення довгострокової результативності (прибутковості)
виробничо-комерційної діяльності підприємства, що припускає постійний
заділ науково-технічних ідей і розробок для підготування товарів
ринкової новизни;

• єдність стратегії і тактики поводження підприємства з метою активної
адаптації до вимог покупців, що змінюються, при одночасному впливі на
формування і стимулювання їхніх потреб.

1.2. Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом
підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.3. Відділ маркетингу очолюється начальником відділу, що призначається
і звільняється від посади директором підприємства.

1.4. Структура і штати відділу затверджуються директором підприємства,
виходячи з особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на
відділ.

1.5. Відділ керується у своїй роботі чинними законодавчо-нормативними
актами,наказами і розпорядженнями по підприємству і дійсному Положенню.

2. Задача

2.1. Задачами відділу маркетингу є:

• комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів
довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреб у
що випускається продукції;

• забезпечення стійкої реалізації продукції;

• ринкова орієнтація виробництва – у виробництво запускается тільки та
продукція, що продається;

• формування і проведення в життя товарного, цінового і збутового
політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і
стимулюванню збуту;

• забезпечення потреб підприємства в сировинних і матеріально-технічних
ресурсах;

• своєчасне підготування і висновок договорів на постачання готової
продукції і ресурсів;

• контроль і урахування відвантаження продукції і постачань ресурсів;

• орієнтація керівництва підприємства і виробництва на виконання вимог
покупців до що випускається продукції.

3. Функції

3.1. Обов’язком відділу маркетингу є реалізація трьох функцій:

• аналітичної, що включає дослідження ринку;

• продажі продукції;

• забезпечення потреб підприємства ресурсами.

3.2. Реалізація аналітичної функції припускає вивчення ринку і прогноз
його розвитки, аналіз вимог покупців до якості і споживчих властивостей
продукці,^ аналіз найбільше ефективних методів продажів і реклами.

Вивчення ринку і прогноз його розвитки може містити аналіз і прогноз
кон’юнктури, ємності, розвитки структури ринку, аналіз діяльності і
якісних характеристик продукції конкурентів, аналіз поводження покупців,
партнерів по бізнесу, цін.

Аналіз вимог до якості і споживчих властивостей продукці включає:

• аналіз впливу науково-технічного прогресу на що випускається
продукцію; вивчення можливих змін технічного і технологічного напрямку;

• відповідність показників якості і споживчих властивостей продукції
вимогам покупців;

• визначення конкурентноздатності продукції на різноманітних ринках;
виявлення і реалізація передових тенденцій у світовому виробництві.

Аналіз методів продажів і реклами припускає вивчення й оцінку каналів
товароруху їх розміщення, наявності складських і інших, що забезпечують
процес продажів, помешкань, витрат на організацію продажів, стимулювання
продажів, продажів із відстрочкою платежів, пільгових продажів, аналіз
ефективності рекламних заходів.

3.3. Основною функцією відділу маркетингу, як і всього підприємства є
продаж продукції, що включає:

• організацію оптового продажу продукції і просування її до споживача в
те місце, де вона потрібна, у той час, коли вона потрібна, у таких
кількостях, у яких вона затребувана, і такої якості, що задовольняє
покупців;

• добір покупців і висновок договорів постачання;

• вибір місця збереження запасів готової продукції й організація
належного її збереження;

• визначення системи переміщення готової продукції до місць збереження і
продажі;

• впровадження автоматизованої системи керування запасами;

• впровадження автоматизованої системи опрацювання замовлень, договорів;

• вибір засобів і маршрутів транспортування продукції до місць продажів;

• організацію вантажно-розвантажувальних робіт;

• організацію системи формування попиту, стимулювання збуту, реклами;

• проведення цілеспрямованого асортиментної політики;

• проведення цілеспрямованого цінової політики;

• узгодження з зацікавленими підрозділами підприємства асортименту й
обсягів продукції, цін, знижок і надвишок до них, витрат на рекламні
заходи і ресурси;

• розгляд і задоволення претензій і рекламацій, що поступили від
покупців і партнерів по бізнесу на продукцію підприємства;

• формування попиту і реалізація продукції на нових ринках України й
інших країн;

• організацію участі і проведення виставок, ярмарків, виставок-продажів
і інших заходів щодо формування споживчого попиту на продукцію
підприємства;

• підготування щоденних довідок про продажі, щомісячних, квартальних і
річних звітів про продажі.

3.4. Забезпечення потреб підприємства ресурсами припускає:

• визначення джерел ресурсів.

• забезпечення скоординованих із планом виробництва по термінах, обсягам
і асортименту постачань сировини і матеріально-технічних ресурсів;

• виробітку і реалізацію найбільше раціональних схем ресурсного
забезпечення;

• організацію найбільше повного й ощадливого використання на
підприємстві матеріальних ресурсів, як-от: контроль за раціональним
використанням сировини, матеріалів, дотримання норм їхньої витрати;

• встановлення обгрунтованих нормативів виробничих запасів;

• скорочення втрат і максимальне використання виробничих відходів;

• вивчення можливості і доцільності встановлення тривалих господарських
зв’язків із постачальниками;

• організацію належної цілості матеріальних ресурсів і високого рівня
механізації транспортно-складських операцій;

• здійснення належного урахування ресурсів і представлення достовірних
звітних даних.

4. Права

4.1. Жадати від підрозділів підприємства представлення матеріалів,
необхідних для здійснення роботи відділу маркетингу.

4 2. Подавати підприємство в інших підприємствах і організаціях під час
обговорення питань реалізації продукції, матеріально-технічного
постачання, реклами продукції і що робляться послуг.

4.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування
санкцій у відношенні керівників підрозділів, відповідальних за порушення
договірних термінів виготовлення і продажі продукції.

4.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства, що враховують вимоги
покупців по підвищенню якості і конкурентноздатності що випускається
продукції, а також про припинення виробництва продукції, що не має
збуту.

4.5. Залучати у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних і
навчальних заснувань, а також робітників підприємства для проведення
досліджень по вивченню кон’юнктури ринку, продажів, освоєнню нових
ринків, організації виставок і рекламних заходів.

4.6. Розробляти і подавати на затвердження керівництву підприємства
посадові інструкції робітників відділу маркетингу.

4.7. Права відділу реалізуються його начальником або по його дорученню
іншими робітниками відділу.

5. Відповідальність

5.1. Відділ відповідає за:

• забезпечення стійкого фінансового положення підприємства;

• здійснення продажів продукції;

• забезпечення постачань і цілість ресурсів для потреб підприємства;

• розробку прогнозів потреб ринку в випускаємій продукції;

• достовірність звітних даних.

5.2. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання
покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник
відділу.

5.3. Ступінь відповідальності інших робітників установлюється їхніми
посадовими інструкціями.

6. Структура відділу

6.1. Структура відділу маркетингу подана на мал. 1.

6.2. Основні обов’язки робітників відділу маркетингу:

Начальник, відділу –

Ринкові дослідження; планування виробництва по асортименті й обсягу
продукції; реалізація продукції; керування стимулюванням збуту,
матеріально-технічним постачанням, ціновою політикою, методами продажів,
формування сприятливої суспільної думки про продукцію і підприємство
серед покупців і партнерів по бізнесу.

Маркетолог –

Маркетингові дослідження; аналіз ринку; прогноз продажів, цін,
діяльності конкурентів; розробка пропозицій по удосконалюванню методів
конкурентної боротьби.

Менеджер по рекламі –

Створення переконливими, насичених емоціями рекламних текстів і
оголошень; організація реклами в засобах масової інформації; дослідження
рекламних проблем і виробітку рекомендацій по ефективному стимулюванню
продажів, дизайну, упаковуванню продукції.

Менеджер по продажах –

Стабільна реалізація продукції; вибір ринкових партнерів; підготування
проектів договорів із визначенням ціни й умов продажів продукції;
організація транспортування продукції, погрузо-розгрузочних робіт,
експедирування, торгівлі в кредит, торгових знижок, пільгових угод;
аналіз і прогноз розвитку ринку, діяльності конкурентів, цін;
представлення звітності про продану продукцію.

Менеджер по ресурсах –

Дослідження ринку необхідних ресурсів; визначення альтернативних джерел
ресурсів; вибір постачальників; підготування проектів договорів і
контрактів; одержання ресурсів; оформлення необхідної документації на
вантажі і транспорт; організація і здійснення контролю слушності
використання і збереження ресурсів; розробка заходів щодо
ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів.

Економіст –

Розробка планів ресурсного забезпечення і продажів, їхнє обгрунтування;
визначення потреби підприємства в ресурсах по їхніх видах, обсягам і
термінам постачання; розробка норм витрати і запасів ресурсів;
підготування матеріалів по претензіях до постачальників і
транспортників; участь у розробці заходів щодо ресурсозбереження;
підготування необхідних звітних матеріалів про діяльність відділу.

Обліковець –

Оперативне урахування продажів, оптових покупців, магазинів,
постачальників ресурсів, транспортних витрат, витрат на організацію і
стимулювання продажів, наявності продукції по асортименті й обсягам,
наявності сировини і ресурсів по найменуваннях і обсягам; представлення
необхідних довідок, зведень, відомостей, звітів.

Експедитор –

Приймання продукції відповідно до супровідних документів; контроль
санітарного стану транспорту, слушності виконання
вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладки продукції;
супровід транспортування продукції до місця призначення; забезпечення
цілості вантажу і супровідних документів; оформлення
приймально-здавальної документації.

Комірник –

Приймання, збереження, відпустка й урахування ресурсів і продукції по
кількості, якості і номенклатурі; оформлення необхідної документації.

Вантажник –

Забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт.

Схема структури відділу маркетингу

7. Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства

Відділ маркетингу отримує Відділ маркетингу надає

Планово-економічний відділ

Плани виробництва для висновку договорів із покупцями і постачальниками
ресурсів.

Затверджені ціни на вироблену продукцію, розміри знижок, націнок, умов
продажів.

Проекти цін на нові види продукції.

Затверджені кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.

Положення по оплаті і стимулюванню праці. Штатний розклад. Колективний
договір. Звіти про продажі, залишках готової продукції і ресурсів.

Дані про недопоставки продукції і ресурсів.

Пропозиції по зміні цін на продукцію виходячи зі стана ринку і попиту.

Пропозиції по удосконалюванню організації і стимулюванню праці
робітників відділу.

Пропозиції по зміні обсягів і асортименту продукції на поточний період і
на перспективу.

Відділ кадрів

Плани підготування і підвищення кваліфікації робітників відділу. Заявки
на потребу в кадрах і підвищення кваліфікації робітників відділу.

Юрисконсульт

Завізовані проекти:

господарських договорів, контрактів, наказів, розпоряджень і інших
документів правового характеру.

Висновки і відповіді на заявлені контрагентами претензії і позови з
приводу неналежного виконання договорів, контрактів, окремих
зобов’язань.

Підготовлені претензії, позови до інших підприємств, організаціям,
фізичним особам. Проекти господарських договорів, контрактів, наказів,
розпоряджень для перевірки їхньої відповідності вимогам чинного
законодавства.

Претензії і позови контрагентів із приводу неналежного виконання
договірних зобов’язань підприємства.

Матеріали для заяви претензії і позовів до інших підприємств,
організаціям і фізичним особам.

Документи, довідки, розрахунки, обгрунтування й інші дані, необхідні для
виконання задач, покладених на юрисконсульта.

Бухгалтерія

Результати інвентаризації готової продукції і ресурсів.

Заробітну плату.

Відомості про покупців, що допустили прострочення оплати рахунків за
відвантажену продукцію. Дані про наявність на складах відділу готової
продукції і ресурсів на перше число кожного місяця.

Товарно-транспортні накладні і що прикладаються до них документи на
відвантаження готової продукції.

Табелі обліку робочого часу.

Кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.

Звіти про проведення рекламних заходів.

Договори про постачання продукції і ресурсів.

Головний інженер

Інструкції з техніки безпеки вантажно-розвантажувальних робіт, охорони
праці, санітарії. Пропозиції по удосконалюванню технологічних процесів,
якості продукції, її упаковування і цілості.

Звіти про виконання розпоряджень, вказівок і розпоряджень із питань
охорони праці, техніки безпеки, санітарії.

Лабораторія якості

Сертифікати якості на продукцію підприємства.

Сертифікати якості на сировину і ресурси.

Виробничі підрозділи

Заявки на сировину, ресурси.

Готову продукцію.

Сировина, матеріали, ресурси. Акти-претензії, обумовлені низькою якістю
виготовлення, упаковування і збереження продукції.

Претензії про зрив термінів постачання продукції.

Транспортні підприємства (підрозділи)

Транспортні засоби Договори на транспортне обслуговування.

Заявки на подачу транспортних засобів, контейнерів на рік, квартал,
місяць, день.

Вантажник

(5 людей)

Комірник

(2 людини)

Експедитор

3 (людини)

Менеджер по ресурсам

(1 людина)

Менеджер

з продажу

(1 людина)

Менеджер

з продажу

(1 людина)

Обліковець

(1 людина)

Економіст

(1 людина)

Менеджер по рекламі

(1 людина)

Маркетолог

(1 людина)

Начальник відділу маркетингу

(1 чоловік)

Директор підприємства

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020