.

Планування програм маркетингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4520
Скачать документ

Реферат на тему:

Планування програм маркетингу

Стратегія маркетингу — це узагальнені напрямки маркетингової діяльності
фірми, які конкретизуються у відповідних маркетингових програмах.

Маркетингова програма (програма маркетингу) передбачає планування
конкретних дій з реалізації маркетингових стратегій. В ній оптимально
поєднуються інструменти маркетингу з урахуванням конкретного періоду дії
плану і відповідного фінансового забезпечення.

Програму маркетингу складають на основі комплексних маркетингових
досліджень і результатів оцінки власних можливостей фірми. Типова
структура маркетингової програми містить такі основні розділи:

• характеристику і прогноз розвитку цільового ринку, в тому числі
факторів макро- і мікросередовища маркетингу;

• ринкову позицію фірми з обгрунтуванням вибору стратегії і тактики
поведінки на цільовому ринку;

• комплекс (інструменти) маркетингу з обгрунтуванням розробок товарної,
цінової, збутової і комунікаційної політики;

• джерела фінансування програми і контроль за її виконанням. На практиці
не завжди можлива і доцільна повна стандартизація

й уніфікація структури і змісту маркетингової програми. Це скоріше
стосується типової системи показників, які використовуються для розробки
програми. Так, основними показниками маркетингової програми щодо
продукту можуть бути:

• передбачувана частка ринку;

• диференціація продукту, обсяг його випуску з урахуванням
характеристики і прогнозування цільового ринку і ринкової частки;

• прогнозований прибуток і темпи його збільшення;

• структура фінансових витрат (розвиток виробництва,
матеріально-технічне постачання, збут і його стимулювання, реклама,
сервісні послуги тощо);

• розрахунок витрат виробництва на одиницю продукту;

• планування цін;

• визначення прибутків (валового, чистого, прибутку від реалізації
кожного продукту та ін.);

• оцінка ефективності збуту;

• оцінка рентабельності виробництва та інші показники.

Які з перелічених показників вибрати насамперед — вирішують автори
конкретної програми маркетингу.

Маркетингова програма на підприємстві може розроблятись по виробничому
відділенню і з продукту.

У програмі маркетингу по виробничому відділенню вирішуються такі
завдання:

• визначення необхідної номенклатури вироблюваних продуктів з
урахуванням товарної політики;

• обгрунтування рішень з інновацій;

• прийняття рішень щодо підвищення технічного рівня і якості товарів;

• встановлення частки кожного виробу в товарній структурі виробництва;

• розрахунок загального обсягу витрат і їх структури за пріоритетними
напрямками виробництва;

• виявлення джерел фінансування;

• забезпечення виробництва матеріальними й трудовими ресурсами;

• розрахунок витрат виробництва й обігу;

• визначення ефективності виробництва і прогноз прибутку.

Програма маркетингу по виробничому відділенню повинна містити
оптимізовані показники, які будуть враховані в плані виробництва та
внутрішньофірмовому плануванні загалом. Таким чином, маркетингова
програма по виробничому відділенню стає базовим документом, розробленим
на основі результатів аналізу всього комплексу показників господарської
діяльності виробничого відділення.

Завдання маркетингової програми з продукту:

• розробка оптимальних техніко-економічних параметрів продукції;

• виконання багатоваріантних розрахунків ефективності виробництва і
збуту продукції;

• обгрунтування необхідності і рентабельності виробництва нових
(вдосконалених) товарів;

• встановлення обсягу випуску продукту в натуральних і вартісних
одиницях;

• встановлення параметрів якості щодо кожного товару з урахуванням
запитів споживачів цільового ринку;

• інтегральна оцінка кожного продукту (порівняння витрат, ціни і
прибутку);

• розрахунок рівня конкурентоспроможності кожного продукту з урахуванням
присутніх на цільовому ринку конкуруючих аналогів.

Комплекс маркетингу можна розглядати як складову маркетингової програми
по виробничому відділенню чи з продукту, а також як окремий вид програми
маркетингу, метою якої є розробка обгрунтованих рішень за основними
напрямками ринкової політики компанії. Типова структура цієї програми
містить такі розділи:

• прогноз розвитку цільового ринку (сегмента);

• загальну стратегію фірми щодо цільового ринку;

• товарну політику;

• цінову політику;

• збутову політику;

• комунікаційну політику;

• джерела фінансування і бюджет витрат на реалізацію комплексу
маркетингу;

• контроль за реалізацією програми.

Планування маркетингу на підприємстві практично реалізується як тактичне
й оперативне. Загалом тактичний (поточний) план фірми — це певна
сукупність кількісних, якісних і ресурсозабезпечу-вальних завдань, що
конкретизують і доповнюють її стратегічний план на коротший проміжок
часу. Типовий тактичний план підприємства містить такий перелік
розділів: НДДКР; маркетинг; виробництво продукції; інвестиційні ресурси;
праця, кадри, соціальний розвиток; матеріально-технічне забезпечення;
організація виробництва та управління; природоохоронна діяльність;
зовнішньоекономічна діяльність; поточні витрати, прибуток і
рентабельність; баланс доходів і видатків.

Оперативне планування діяльності фірми (в тому числі маркетингової) — це
процес розробки заходів і дій для виконання завдань стратегічних і
поточних планів. Воно поєднує в собі два напрямки роботи: перший —
календарне планування (складання детальних оперативних планів і графіків
щодо конкретних дій); другий — диспетчеризація (оперативний облік,
контроль і регулювання перебігу дій).

Маркетинговий тактичний план розробляється на період 3-5 років. Розробка
тактики маркетингу спрямована на визначення додаткових (уточнювальних)
цілей щодо реалізації обраної стратегії; визначення засобів, витрат,
бюджету, необхідних для досягнення цілей маркетингу; формування
конкретних програм (вивчення ринку, просування товару, збуту тощо);
визначення механізму контролю за результатами маркетингової діяльності,
оцінки її ефективності та коригування тактики маркетингу. Рекомендується
така орієнтовна структура тактичного плану маркетингу:

1. Вступ, де подається загальний огляд поточної ситуації, мети і
стратегії маркетингу, фінансовий прогноз.

2. Аналіз ситуації. Основні підрозділи:ринки (обсяги продажу, витрати,
перспективність); галузь (основні характеристики, прогноз розвитку);
фірма (сфера діяльності, динаміка розвитку, прибутковість, імідж); товар
і його ринок (характеристика товару, його особливості, динаміка продажу;
частка ринку, поведінка споживачів, рівень конкуренції);розподіл товарів
(канали розподілу, поведінка їх учасників); ціноутворення (цілі,
стратегія, динаміка цін); просування (стратегія, види, результати);
чинники навколишнього середовища (економіка, політика, науково-технічний
прогрес, екологія тощо); маркетингові переваги; маркетингові проблеми;
висновки.

3. Цілі маркетингу: щодо задоволення потреб споживачів, стосовно продажу
(частка ринку, обсяг продажу та ін.).

4. Стратегія маркетингу: вибір цільових сегментів ринку та
по-зиціювання; товар (асортимент, номенклатура) і його ціна; стратегія
щодо конкретних ринків.

5. Програми маркетингу щодо його комплексу (товар, ціна, розподіл,
комунікації).

6. Контроль і коригування маркетингу (алгоритм, структура, інформація).

7. Бюджет маркетингу.

8. Додаткові матеріали: дії у разі непередбачених обставин, можливі
альтернативні стратегії, звіти й аналіз діяльності маркетингових
підрозділів.

Структуру плану можна змінювати залежно від особливостей фірми і
ситуації на ринку.

Планові маркетингові дії остаточно конкретизуються за допомогою
оперативних (річних) планів.

Оперативний план розробляється на строк до одного року і охоплює такі
функціональні сфери діяльності підприємства: збут (оборот, ціни);
виробництво (масштаби, витрати); закупівлю (обсяги, ціни); фінанси,
персонал, бухгалтерський облік тощо. Оскільки зазначені сфери діяльності
тісно взаємозв’язані, то оперативний план маркетингу (як і будь-якого
іншого напрямку) здійснюється поетапно на основі консультацій з
відповідними фахівцями фірми, уточнюється (коригується) під час базового
аналізу на різних рівнях управління.

Список використаної літератури

Басовский Л. Б. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб.
пособие. – М: ИНФРА-М, 1999. – 260 с.

Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер.
с англ. — 5-е изд. — М.; СПб.; К.: Издат. дом “Вильяме”, 1999. — 784 с.

Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. — СПб.: — Изд. дом
“Бизнес-Пресса”, 1998. – Ч. 1. – 238 с.

Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 112 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ,
1998. – 268 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост.
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.

Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. — К.: Вища пік., 1994. —
27 с.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне
моделювання: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2000. — 360 с

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом
“Дашков и К0”, 1999. – 412 с.

Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб.
пособие. – М: ИНФРА-М, 1997. – 280 с.

Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. –
М: СП “Вся Москва”, 1994. – 256 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М: Прогресс, 1991. — 736 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020