.

Оцінювання макро- та мікросередовища фірми (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 8798
Скачать документ

Реферат

на тему:

Оцінювання макро-

та мікросередовища фірми

Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Аналіз
середовища є початковим етапом формування стратегії діяльності
підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і
цілей його функціонування. Аналіз середовища передбачає вивчення і
дослідження трьох його складових:

• макросередовища;

• мікросередовища;

• внутрішнього середовища.

Мікросередовище — учасники ринку, які безпосередньо контактують з
підприємством і впливають на нього. Це насамперед споживачі,
постачальники, конкуренти, посередники. Внутрішнє середовище —
сукупність факторів, що визначають процеси діяльності підприємства. Це
виробництво, маркетинг, фінанси, персонал тощо.

Макросередовище складається з елементів, які прямо не пов’язані з
підприємством, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу.
Розрізняють такі основні компоненти макросередовища: політичні,
економічні, природні, соціальні, технологічні та деякі науковці
визначають ще такий фактор як випадок. Усі сучасні автори розрізняють:

зовнішнє середовище (або середовище непрямого впливу);

проміжне або безпосереднє середовище;

внутрішнє середовище організації.

Макросередовище

Уряд Економіка

Мікросередовище

Акціонери Постачальники

Профспілки Покупці

Підприємство

Кредитори Конкуренти

Природні фактори Випадок Науково-технічний прогрес

Соціально-демографічне середовище

Рис.1 Оточення бізнесу

Зовнішнє середовище – це сукупність факторів, які формують довгострокову
прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі
або має незначний вплив.

Проміжне середовище – це сукупність факторів, які формують довгострокову
прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення
ефективних комунікацій.

Внутрішнє середовище організації – це сукупність факторів, які формують
її довгострокову прибутковість організації і перебувають під
безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.

Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами,
необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні.
Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім
середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але
ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато
інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди
існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси
з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до
багатьох негативних для організації наслідкам. Задача стратегічного
управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із
зовнішнім середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на
рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй
можливість виживати в довгостроковій перспективі.

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю
стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну уяву про зовнішнє
середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній
організація. При цьому зовнішнє оточення вивчається стратегічним
управлінням, у першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і
можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх
цілей і шляхів їх досягнення.

Уява про значення зовнішнього оточення та необхідність враховувати сили
зовнішні по відношенню до організації, з’явилась в управлінській думці в
кінці 50-тих років. Це стало одним з найважливіших внесків системного
підходу в науку управління, оскільки підкреслювалась необхідність для
керівника розглядати свою організацію як цілісність, яка складається з
взаємопов’язаних частин, в свою чергу пов’язаних з зв’язками із
зовнішнім світом.

Термін “зовнішнє середовище” включає економічні умови, споживачів,
профспілки, урядові акті, законодавство, конкурентні організації,
систему цінностей у суспільстві, громадську думку, техніку те технологію
і інші фактори. Ці взаємозв’язані фактори чинять вплив на все, зо
відбувається всередині організації. Наприклад, введення нової
автоматичної технології може забезпечити організації переваги в
конкуренції. Але, щоб використати цю нову технологію, організація
вимушена шукати людей із певними навичками, а також із певними
поглядами. Знайти потрібних фахівців буває досить складно. Якщо
економічна кон’єктура підвищується та якщо існує конкуренція на ринку
таких спеціалістів, організація може бути вимушена підняти заробітну
плату, щоб заохотити цих спеціалістів до роботи. У процесі найму
робітників, організація повинна дотримуватися державного законодавства,
яке забороняє дискримінацію за віком, статтю, расою. Всі ці фактори
постійно змінюються.

З кожним роком керівництво вимушене враховувати все більшу кількість
зовнішнього середовища, які набувають глобального характеру. Організації
повністю залежать від навколишнього середовища, яке, як правило,
знаходиться поза впливом менеджера (керівника).

Сьогоднішні зміни в зовнішньому світі примусили звернути на
макросередовище ще більшу увагу, ніж коли – не будь. Навіть якщо б зміни
ці не були б настільки важливими, керівникам все одно б прийшлося
враховувати середовище, оскільки організація як відкрита система
залежить від зовнішнього світу у відношенні поставок ресурсів, енергії,
кадрів, а також споживачів. Оскільки від керівництва залежить виживання
організації, менеджер повинен вміти виявляти істотні факти в оточенні,
які впливають на його організацію. Більш того, він повинен запропонувати
слушні способи реагування на зовнішні впливи.

Макрооточення створює загальні умови перебування організації в
зовнішньому середовищі. У більшості випадків макрооточення не має
специфічного характеру, безпосередньо до окремої взятої організації,
хоча ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна, що
пов’язано з відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім
потенціалом організацій.

Як зазначалося, підприємство – це відкрита система, і його розвиток
залежить від зовнішнього середовища.

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних
факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних,
політичних і факторів культурного середовища.

Фактори зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими
групами:

1.Економічні -фактори, що пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації
та енергії.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти те, як
формуються і розподіляються ресурси. Вивчення економіки передбачає
аналіз ряду показників: розміри валового національного продукту, темпів
інфляції, рівня безробіття, процентної ставки, продуктивності праці,
норм оподатковування, платіжного балансу, норм нагромадження і т.п. При
вивченні економічної компоненти важливо звертати увагу на такі чинники,
як загальний рівень економічного розвитку, наявність природних ресурсів,
клімат, тип і рівень розвитку конкурентних відносин, структура
населення, рівень освіченості робочої сили і розмір заробітної плати.

Для стратегічного управління при вивченні перерахованих показників і
чинників становлять інтерес не значення показників як такі, а в першу
чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також у сферу
інтересів стратегічного управління входить і розкриття потенційних
загроз для фірми, що зведені в окремі складові економічної компоненти.
Дуже часто буває так, що можливості і загрози дуже пов’язані. Наприклад,
низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження
витрат. Але, з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості
праці.

Аналіз економічної компоненти ні в якому разі не повинно зводитися до
аналізу окремих її складових. Він повинен бути спрямований на комплексну
оцінку її стану. У першу чергу, це фіксація рівня ризику, ступінь
конкуренції і рівень ділової привабливості.

2. Політичні – фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють
людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та
прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду.

Політична складова макрооточення повинна вивчатися в першу чергу для
того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади по
відношенню до розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких
держава має намір проводити в життя свою політику. Вивчення політичної
компоненти повинно концентруватися на з’ясуванні того, які програми
намагаються провести в життя різні партійні структури, які групи
лобіювання існують в органах державної влади, як уряд відноситься до
різних галузей економіки і регіонам країни, які зміни в законодавстві і
правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і
нових норм, що регулюють економічні процеси. При цьому важливо
усвідомити базові характеристики політичної системи: яка ідеологія
визначає політику уряду, наскільки стабільний уряд, наскільки він в
змозі проводити свою політику, яка ступінь суспільного невдоволення і
наскільки сильні опозиційні політичні структури.

3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість
життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.

Вивчення соціальної компоненти макрооточення спрямоване на те, щоб
усвідомити вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як
відношення людей до роботи і якості життя, існуючі у суспільстві звичаї
і вірування, демографічна структура суспільства, зростання населення,
рівень освіченості, мобільність людей і інше. Особливість соціальної
компоненти перебуває в тому, що вона впливає як на інші компоненти
макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації. Ще однією
відмінною рисою соціальних процесів є те, що вони змінюються відносно
повільно, але приводять до дуже істотних змін в оточенні організації.

4. Технологічні – фактори, що пов’язані з розвитком техніки, обладнання,
інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і
технологій.

Прогрес науки і техніки несе в собі величезні можливості і не менше
величезні загрози для фірм. Багато організацій не в змозі побачити нові
перспективи, що відкриваються, тому що технічний потенціал для
здійснення корінних змін переважно створюється за межами галузі, у якій
вони функціонують. Запізнившись із модернізацією, вони втрачають свою
частку ринку, що може привести до вкрай негативним наслідкам.

6. Географічні – фактори, пов’язані з розміщенням, топографією
місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема корисними
копалинами).

Інший підхід до переліку компонентів зовнішнього середовища належить
О.С. Віханському, який додає до вищезгаданих правове та міжнародне
середовище.

Аналіз правового регулювання, що передбачає вивчення законів та інших
нормативних актів, які встановлюють правові норми і межі відносин, дає
організації можливість визначити для себе допустимі межі дій у
взаємовідносинах з іншими суб’єктами права і прийнятні методи
відстоювання своїх інтересів. Важливо звертати увагу на такі аспекти
правового середовища, як дієвість правової системи, які склалися
традиції в цій сфері та процесуальний бік практичної реалізації
законодавства.

При вивченні правової компоненти макрооточення стратегічне управління
цікавить ступінь правової захищеності, динамізм правового середовища,
рівень суспільного контролю за діяльністю правової системи суспільства.

Щоб вижити та зберегти ефективність, організації змушені
пристосовуватись до свого середовища, щоб у світі швидких змін, де
виживають лише пристосовані, його організація не опинилася серед числа
зниклих.

Позиції управління в мікросередовищі (в середині фірми) в основному
визначаються тим призначенням і тією роллю, які закликана реалізувати
дана організація. У внутрішньо організаційному житті управління виграє
роль координаційного початку, який формує та приводить у рух ресурси
організації для досягнення нею своїх цілей. Менеджмент формує та змінює,
коли це необхідно, внутрішнє середовище організації, яке представляє
собою органічне поєднання таких складових, як структура, кадри,
організаційна культура, та здійснює управління функціональними
процесами, що проходять в організації.

Структура організації відображає складене в організації виділення
окремих підрозділів, зв’язки між цими підрозділами та об’єднання їх в
єдине ціле. Вихідним в побудові структури є проектування роботи (тобто
прийняття системи автономних робіт, конвеєрної, модульної чи
бригадирської форми роботи). Від проектування роботи багато залежить у
внутрішньому житті організації, тому менеджмент повинен приділяти цьому
дуже велику увагу та періодично проводити перегляд з проектованої
системи робіт. Наступним кроком у формуванні структури організації є
виділення структурних підрозділів, які ієрархічно пов’язані між собою
та знаходяться у постійній виробничій взаємодії. Менеджмент повинен
визначити організаційні розміри структурних підрозділів, їх права та
обов’язки, систему взаємодій та інформаційні зв’язки з іншими
підрозділами, повинен поставити перед ними задачі та наділити
необхідними ресурсами. Від уміння вирішити усі ці питання дуже сильно
залежить успіх функціонування організації.

Внутрішньо-організаційні процеси, які формуються і направляються
менеджментом, включають в себе три основні під процеси: координація,
прийняття рішень, комунікації.

Технологія, що включає в себе технічні засоби та способи їх
комбінування і використання для отримання кінченого продукту, є
предметом пильної уваги зі сторони менеджменту. Управління повинно
вирішувати питання технологій та здійснення їх найбільш ефективного
використання. В сучасних умовах менеджмент не повинен дивитися на
технології тільки з точки зору підвищення продуктивності та
ефективності. Дуже важливо врахувати те, як нові технології можуть
вплинути на клімат всередині організації, як вони можуть подіяти на її
„організм”.

Кадри являються основою будь-якої організації. Менеджмент формує кадри,
встановлює систему відносин між ними, включає їх в процес спільної
роботи, сприяє їх розвитку, навчанню та просуненню по роботі. Люди, які
працюють в організації, дуже відрізняються один від одного по багатьох
параметрах: стать, освіта, вік, національність, сімейне положення та ін.
В зв’язку з цим менеджмент повинен будувати свою роботу з кадрами таким
чином, щоб сприяти розвитку позитивних результатів в поведінці та
діяльності кожної окремої людини та намагатися усунути негативні
наслідки його дій.

Організаційна культура здійснює сильний вплив як на її внутрішнє життя,
так і на її положення у зовнішньому середовищі. Організаційна культура
складається з стійких норм, уявлень, принципів та вірувань відносно
того, як дана організація повинна і може реагувати на зовнішній вплив,
як слід вести себе в організації, який смисл функціонування організації
та ін. Носіями організаційної культури є люди, але виробляється вона та
формується в значній мірі менеджментом, зокрема, вищим керівництвом.
Організаційна культура може відігравати велику роль у мобілізації всіх
ресурсів організації на досягнення її цілей. Але й також може являтися
потужним гальмом на шляху досягнення цілей, в особливості якщо для цього
знадобиться проведення змін. Тому менеджмент приділяє велику увагу
рішенню питань формування, підтримки та розвитку організаційної
культури.

Ми розглянули основні змінні мікросередовища організації як об’єкта
вивчення менеджменту. Тепер розглянемо його другий об’єкт
макросередовище.

Не існує ні однієї організації, яка не мала б зовнішнього оточення, та
не знаходилась б з ним у стані постійної взаємодії. Люба організація
потребує регулярного отримання з зовнішнього середовища вихідних
продуктів для забезпечення своєї життєдіяльності. При цьому кожна
організація повинна віддавати що–небудь у зовнішнє середовище в якості
компенсації за її існування. Як тільки зв’язки з зовнішнім середовищем
обриваються, організація гине. В останній час в зв’язку з посиленням та
ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін в
оточуючому середовищі організації все в більшій мірі змушені приділяти
увагу питанням взаємодії з оточенням, все в більшій мірі розвивати
здібності адаптації до змін зовнішнього середовища.

Ключову роль у виробленні та проведенні політики взаємодії організації
з оточенням відіграє менеджмент, особливо його верхній рівень. Питання
довгострокової стратегії взаємодії організації із середовищем постають
головне місце у побудові всіх процесів управління. Менеджмент вже не
займається тільки внутрішніми питаннями організації. В рівний, а
можливо і в більшій мірі його погляд спрямовується за межі організації.
Менеджмент намагається будувати ефективну взаємодію організації з
оточенням не тільки шляхом впливу на процеси, які відбуваються в
організації, але й шляхом впливу на оточуюче середовище. Стратегічне
управління, яке вирішує ці задачі, висувається на перший план у
комплексі процесів управління організацією.

Зовнішня оточення організації, стан взаємодії з яким визначається
переважно якістю управління нею, можна представити у вигляді двох сфер.
Перша сфера – це спільне зовнішнє оточення організації ( або середовище
непрямого впливу). Дане зовнішнє оточення відображає стан суспільства,
його економіки, природного середовища та не пов’язане безпосередньо з
конкретною організацією. Загальне зовнішнє оточення є більш чи менш
однакове для переважної більшості організацій. Друга сфера – це так
зване безпосереднє ділове оточення організації (або середовище прямого
впливу). Це оточення формує такі суб’єкти середовища, які безпосередньо
зв’язані чи безпосередньо впливають на діяльність даної конкретної
організації. При цьому важливо підкреслити, що й організація в свою
чергу може безпосередньо впливати на них.

Загальне зовнішнє оточення формується під впливом політичних, правових,
соціально-культурних, економічних, технологічних, національних, та
міжнародних процесів, а також процесом природокористування (рис. 2).

Безпосереднє ділове оточення організації створюють покупці,
постачальники, конкуренти, ділові партнери, а також регулюючі служби та
такі організації, як адміністративні органи, ділові об’єднання і
асоціації, профсоюзи та ін. (рис. 1).

Рис. 1. Середовище прямого впливу на організацію.

Рис. 2. Середовище непрямого впливу на організацію.

Управляючи процесами взаємодії організації з навколишнім середовищем,
менеджмент стикається з рядом серйозних проблем, що породжуються
невизначеністю у стані навколишнього середовища. В зв’язку з цим однією
з найважливіших задач, що стають перед менеджментом, є зниження
невизначеності положення організації в оточенні. Це досягається шляхом
розвитку її адаптованості до зовнішнього середовища та встановленням
широких зв’язків з оточенням, які дозволяють організації органічно
вписуватися в навколишнє середовище.

В залежності від того, наскільки організація адаптована до змін в
оточенні, виділяється два типи управління організацією:

1)механічний тип управління;

2)органічний тип управління.

Механічний тип управління організацією характеризується набором слідуючи
характеристик:

– консервативна, негнучка структура;

– чітко визначені, стандартизовані та стійкі задачі;

– опір змінам;

– влада постає з ієрархічних рівнів в організації та з позиції в
організації;

– командний тип комунікацій, що йдуть зверху вниз;

– змістом комунікацій переважно являються розпорядження, інструкції та
прийняті керівництвом рішення.

Для органічного типу управління організацією характерні:

– гнучка структура;

– динамічні, не жорстоко визначені задачі;

– готовність до змін;

– влада базується на знаннях та досвіді;

– самоконтроль та контроль колег;

– багато спрямованість комунікацій (вертикальні, горизонтальні,
діагональні та ін.);

– змістом комунікацій є інформація та поради.

Кожен з наведених типів має визначені переваги. Відповідно кожному з них
можуть бути надані певні переваги в залежності від характеру оточення та
рівня невизначеності. У тому випадку, якщо оточення є динамічним, якщо
рівень невизначеності є високим, більш ефективним є тоді органічний тип
управління організацією. Якщо є оточення є стабільним та невизначеність
знаходиться на низькому рівні, перевага може бути надана механічному
типу управління.

Використана література:

Основи маркетингу та менеджменту. – К., 2000.

Економічний словник-довідник .- К., 2001.

Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Прогресс, 1987.

Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и
международная практика.- К.: Абсолют-В.- 1998.- 351с.

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И
доп.-М.: Гардарика, 1998.- 296с.

Постачальники

Споживачі

Організація

Профспілки

Конкуренти

Закони та державні органи

Міжнародні події

Стан економіки

Організація

Науково-технічний прогрес

Соціально-культурні фактори

Закон та

державні органи

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020