.

Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5322
Скачать документ

Реферат на тему:

Оцінка і сертифікація продукції та систем якості на підприємстві

На етапах впровадження, функціонування й удосконалення системи
комплексного управління якістю велике значення має оцінка відповідності
системи управління якістю визначеним вимогам, проведена у формі аудиту.

Аудит якості

Керівні вказівки з проведення аудиту якості закріплені в стандартах ISO
серії 10011. Виділяють такі види аудиту якості:

1. У залежності від цілей і характеру проведення:

зовнішній,

внутрішній;

2. У залежності від об’єктів оцінки:

аудит системи управління якістю,

аудит продукції,

аудит процесу;

3. У залежності від періоду планування:

плановий,

оперативний (позаплановий).

Внутрішній аудит проводиться періодично фахівцями підприємства або
зовнішніми аудиторами за ініціативи самого підприємства.

Зовнішній аудит проводиться замовником або третьою стороною з метою
одержання підтвердження відповідності системи якості підприємства
визначеним вимогам.

Різновидом зовнішнього аудиту є сертифікаційний аудит, в результаті
якого підприємству видається сертифікат відповідності.

Сертифікація продукції і систем управління якістю

Сертифікація – це процес підтвердження відповідності оцінюваної
продукції або системи забезпечення якості підприємства визначеним нормам
(стандартам), проведений незалежною третьою стороною й офіційно
підтверджений у письмовій формі.

Виділяють наступні види сертифікації:

1. У залежності від об’єктів сертифікації:

сертифікація продукції,

сертифікація робіт і послуг,

сертифікація систем забезпечення якості підприємства;

2. У залежності від області сертифікації:

сертифікація систем забезпечення якості,

екологічна сертифікація,

сертифікація соціальної лояльності;

3. За правовою ознакою:

обов’язкова,

добровільна.

За результатами проведення сертифікації підприємство одержує офіційний
документ – сертифікат відповідності на продукцію (сертифікація
продукції) або на систему забезпечення якості (сертифікація системи
забезпечення якості). Сертифікат системи якості видає орган з
сертифікації на термін не більше трьох років.

Обов’язковій сертифікації підлягає ряд продукції, робіт, послуг, якість
яких безпосередньо визначає безпеку для життя, здоров’я і майна
громадян, а також охорону навколишнього середовища. Так, обов’язковій
сертифікації підлягають продукти харчування, медикаменти, будівельні
матеріали, автомобілі та ін. Обов’язкова сертифікація проводиться тільки
державними органами з сертифікації. В Україні такі органи об’єднані в
єдину систему сертифікації УкрСЕПРО.

Добровільна сертифікація проводиться за бажанням підприємства по тих
видах продукції, по яких проведення обов’язкової сертифікації не
передбачено законодавством, її можуть про водити як державні, так і
приватні органи з сертифікації (вітчизняні і представництва зарубіжних
органів). В Україні основними представництвами зарубіжних органів з
сертифікації є представництва Об’єднання Технічного Нагляду (TUV CERT,
Німеччина), Бюро Веритас (BVQI, Франція), Регістра Ллойда (LRQA,
Англія), Societe General de Surveillance (SCS, Швейцарія).

Продукція, роботи і послуги, що пройшли сертифікацію, маркуються знаком
відповідності. Існують знаки обов’язкової (державної) і добровільної
сертифікації. Матеріальна продукція маркується безпосередньо. Для робіт
і послуг знак відповідності наноситься па квитанцію, наряд-замовлення,
путівку, договір, упаковку, бланки і т.п.

Екологічна сертифікація проводиться на основі стандартів ISO серії
14000. Мста екологічної сертифікації полягає в стимулюванні впровадження
технологічних процесів, що мінімально забруднюють природне середовище і
виробництво продукції, що гарантує споживачу безпеку для його життя,
здоров’я, майна і навколишнього середовища в процесі її експлуатації
(споживання).

Сертифікація соціальної лояльності здійснюється на основі міжнародного
стандарту SA 8000, що містить основні критерії для оцінки соціальної
лояльності організації: дитяча праця, примусова праця, гігієна і безпека
праці, свобода асоціації і право укладання колективних договорів,
дискримінація, дисциплінарні стягнення, робочий час, винагорода, система
керування.

Кожний об’єкт сертифікації (матеріальна продукція, роботи, послуги,
системи забезпечення якості) має свою схему проведення сертифікації. У
табл. 13.3 подана схема проведення сертифікації системи управління
якістю.

Таблиця 1.

Етапи проведення сертифікації системи управління якістю на підприємстві

Склад робіт Виконавці

1. Попередній етап

1.1. Заявка на проведення сертифікації системи управління якості на
підприємстві Підприємство

1.2. Отримання відповіді відповідно органа з сертифікації, заповнення
анкети, підготовка необхідних матеріалів для оцінки системи управління
якісно підприємства Підприємство

1.3. Попередня оцінка системи управління якісно підприємства та висновок
про доцільність подальшої перевірки Орган з сертифікації

1.4. Укладення договору на проведення сертифікації системи управління
якістю на підприємстві Орган з сертифікації,

підприємств

2. Основний стан

2.1. Підготовка системи управління якості до перевірки Підприємство
Орган з сертифікації

2.2. Розробка програми проведення перевірки системи управління якістю
Орган з сертифікації, підприємств

2.3. Проведення завершальної перевірки системи управління якістю Орган з
сертифікації

2.4. Підготовка висновків за результатами перевірки системи управління
якістю. Відправка звіту про результати перевірки на підприємство Орган з
сертифікації

2.5. Оформлення, регістрація системи управління якістю в Реєстр УкрСЕПРО
і видача підприємству сертифікату системи управління якістю Орган з
сертифікації

2.6. Інформування про результата робіт з сертифікації через інформаційні
довідники Управління Держстандарт України та УкрНДІССІ

2.7. Технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю
протягом періоду дії сертифікату Орган з

сертифікації

Статистичні методи контролю

В умовах масового і крупносерійного виробництва, а також у випадках
застосування руйнуючого контролю або небезпеки пошкодження об’єктів при
контролі доцільно використовувати вибірковий контроль, заснований на
застосуванні статистичних методів.

Під статистичним методом контролю розуміється контроль якості продукції
або стану технологічного процесу, здійснюваний з використанням теорії
імовірності і математичної статистики.

Спочатку статистичні методи застосовувалися тільки для здійснення
приймального контролю. З цією метою широко застосовуються методи
одинарних і подвійних вибірок. Надалі у зв’язку з підвищенням вимог до
якості продукції виникла необхідність у застосуванні статистичних
.методів попереджу вального контролю – контролю ходу технологічного
процесу з метою профілактики браку.

Метод одинарних вибірок (однієї проби). Сутність цього методу (як
показано на рис. 2 полягає в наступному: якщо у вибірці, рівній n
об’єктів із усієї партії N, кількість бракованих об’єктів l виявиться
меншою або рівною певній величині С, то вся партія вважається придатною.
При l, більшим за С, партія бракується і піддається суцільному контролю.

Кількість бракованих об’єктів

Рис. 132. Схема здійснення приймального контролю методом одинарних
вибірок

Параметри n і С визначаються виходячи з наступних умов:

ризик попадання до замовника (споживача) бракованої продукції не повинен
перевищувати певної величини;

загальна кількість екземплярів, що підлягають контролю як у прийнятих,
так і в неприйнятих партіях, має бути мінімальним.

Метод одинарних вибірок найбільш простий і тому найчастіше
застосовується в практиці приймального контролю.

Метод подвійних вибірок (двох проб). Алгоритм проведення контролю
методом подвійних вибірок поданий на рис. 3. Якщо в першій вибірці
обсягом n1 кількість бракованих екземплярів у партії l1 виявиться меншою
або рівною деякій вели чині С1, то вся партія об’єктів приймається і
друга вибірка не проводиться. При l1 більшому за величину С2, вся партія
об’єктів бракується і піддається суцільному контролю.

Кількість бракованих об’єктів у першій вибірці

Число бракованих об’єктів у першої

і другий вибірках

Рис. 3. Схема здійснення приймального контролю

методом подвійних вибірок

У разі, якщо кількість бракованих об’єктів у першій вибірці більша С1,
але менша або дорівнює С2, проводиться друга вибірка обсягом n2. Якщо
сума бракованих об’єктів у першій l1 і другій l2 вибірках буде менша або
дорівнюватиме С2, то вся партія приймається, а при l1 + l2 > С2 —
бракується і підлягає суцільному контролю.

Метод подвійних вибірок істотно підвищує впевненість в об’єктивності і
надійності контролю.

Статистичні методи попереджувального контролю. Дані методи
характеризуються тим, що контроль здійснюється в процесі обробки
(технологічного процесу) шляхом перевірки проб, що періодично
відбираються (вибірок). За результатами перевірки визначається стан
процесу обробки і можливість появи браку. Відома велика, кількість
статистичних методів попереджувального контролю, серед яких:

методи із застосуванням контрольних карт (метод середніх арифметичних і
метод індивідуальних значень);

метод групування або калібрів розподілу;

метод “п’яти груп якості” та ін.

Широке розповсюдження на практиці отримав один з методів із
застосуванням контрольних карт — метод індивідуальних значень. У його
основі лежить правило “трьох сигм”. Пере вагою цього методу є його
простота (через відсутність обрахування узагальнених статистичних
характеристик) і наочність (всі результати вимірів наносяться на
контрольну кар ту). Розглянемо основні етапи цього методу.

1. Побудова контрольної карти. Для проведення статистичного контролю
будується контрольна карта, приклад якої на ведений на рис. .4 [19, с.
135]. На контрольній карті горизонтальними лініями позначаються
контрольні межі значення контрольованого параметра якості продукції або
технологічного процесу. Побудова контрольної карти здійснюється в такому
порядку:

а) будується середня лінія, що відповідає номінальному значенню
параметра;

.

). За цими лініями знаходиться зона браку.

).

Шкала

контрольованого

параметра Номер проб та їхня характеристика

1 2 3 4 5

50,10

50,08

50,06

50,04

50,02

50,00

49,98

49,96

49,94

Зона браку

)

)

)

Технічний допуск

49,92

)

Зона браку

Рис. 4. Контрольна карта

II. Проведення вибіркового контролю. Після побудови контрольної карти
здійснюється вибірковий контроль. Вибірка повинна бути репрезентативною
(представницькою), тобто об’єктивно відбивати якісні особливості всієї
контрольованої партії. Контролер періодично (у середньому через годину)
здійснює вибіркову перевірку декількох об’єктів, виготовлених за цей
час. У кожній пробі контролюється 4-5 об’єктів. Загальна сума об’єктів,
що перевіряються, повинна дорівнювати об’єму вибірки.

III. Заповнення й аналіз контрольної карти. Результати вибіркової
перевірки у вигляді точок заносяться в контрольну карту. Після цього
здійснюється її аналіз. Можливі три варіанти:

. У цьому випадку результати контролю вважаються позитивними і вся
партія вважається придатною;

). Це свідчить про наявність неполадок і є сигналом можливої по яви
браку. У цьому випадку необхідне вживання оперативних заходів по
підналагодженню устаткування і регулюванню ходу технологічного процесу;

), що свідчить про появу браку. При цьому вся партія контрольованих
об’єктів бракується і піддається су цільному контролю.

Розглянута процедура статистичного контролю на основі контрольної карти
дозволяє проконтролювати тільки один з параметрів якості виробу або одну
з технологічних операцій. Для контролю декількох параметрів необхідно
використовувати кілька контрольних карт і по кожній з них здійснювати не
залежний аналіз ходу технологічного процесу.

Статистичні методи контролю відрізняються високою економічною
ефективністю. При їхньому використанні значно знижується брак продукції,
істотно скорочуються кількість контрольних операцій, чисельність
контролерів і, як наслідок, витрати на проведення технічного контролю.

Методи кількісної оцінки рівня показників якості

Технологія кількісної оцінки рівня показників якості продукції є
предметом вивчення спеціальної науки – кваліметрії. Відповідно до її
основних принципів процес контролю якості складається з двох станів:

1) визначення кількісного значення контрольованого пара метра;

2) порівняння отриманого значення з визначеним стандартом або іншим
нормативним значенням.

Для оцінки кількісних значень показників якості продукції застосовується
ряд методів, у т.ч.:

експериментальний метод, в основі якого лежать фізичні експерименти –
методи метрології (вимір маси, твердості, геометричних розмірів,
зносостійкості, електропровідності і т.п.).

експертний метод заснований на використанні досвіду й інтуїції фахівців;

соціологічний метод полягає в аналізі результатів обстеження точки зору
торгових працівників і безпосередніх споживачів продукції.

На основі експертного і соціологічного методів виробляється оцінка (як
правило, по бальній системі) ергономічних, органолептичних і естетичних
властивостей продукції (вимір зручності експлуатації виробу, ступеня
відповідності моді, вимір запаху, смаку, кольору і т. ін.).

Партія N об’єктів

Вибірка об’єму n

C

l > C

Вся партія об’єктів N приймається

Решта N-n об’єктів підлягає суцільному контролю

l1 + l2 > C2

Друга вибірка об’єму n2

C2

C1

Перша вибірка об’єму n1

Партія N об’єктів

l1 > C2

C1

Вся партія об’єктів N приймається

Решта N-n об’єктів підлягають суцільному

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019