.

Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6339
Скачать документ

Курсова робота на тему:

Маркетинговий аналіз

ринку банківських послуг.

План.

Вступ.

1. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг.

2. Вивчення ринку банківських продуктів та впровадження нових послуг в
практиці АКБ “Мрія”.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ.

В умовах переходу до ринкових відносин виникла необхідність застосування
в діяльності підприємств, організацій, банків принципів і засобів
маркетингу. Сьогодні ситуація складається таким чином, що в змаганні на
ринку переможе той, хто зуміє чітко і грамотно розробити маркетингову
стратегію для свого банку і в відповідності з нею організувати
реалізацію банківських послуг.

В цьому зв’язку цілком очевидної стає необхідність організації в
комерційних банках комплексного маркетингового аналізу, що в кінцевому
підсумку повинно забезпечити їх успішне функціонування в умовах
конкурентного ринку. Дана обставина викликає великий інтерес фахівців і
менеджерів банків до даної теми.

Специфіка банківського маркетингу багато в чому визначається
особливостями банківських послуг. В нинішній час банки країн з
розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних і
юридичних осіб, надаючи їм біля 270 різноманітних виглядів послуг (Е. А.
Уткин). Всі це змушує комерційні банки аналізувати стан ринку
банківських послуг, тенденції його розвитку і в відповідності з цим
організовувати власну діяльність по розвитку і просуванню тих або інших
банківських продуктів, їх рекламі, ціноутворенню і т. д. Без дослідження
ринку послуги банку ризикують виявитися для нього
неконкурентоспроможними, непотрібними або навіть збитковими.

Таким чином реферат, присвячений розгляду кола питань, що торкаються
маркетингового аналізу ринку банківських послуг можна вважати актуальним
і своєчасним на сьогоднішній день, що і стало причиною вибору цієї теми
серед інших.

1. Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг.

Можна запропонувати таке визначення банківських послуг: “банківський
продукт (послуга) ( різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові
операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням
і в інтересах своїх клієнтів”.

Особливості сучасних банківських послуг полягають в наступному:

банківські послуги, в основному, абстрактні і часто не мають
матеріальної субстанції;

надання банківських послуг пов’язане з використанням грошей в
різноманітних формах і якостях (грошові засоби підприємств, комерційних
банків, центрального банку, бухгалтерських записів і
платіжно-розрахункових документів);

абстрактні банківські послуги набувають конкретного характеру на основі
договірних відношень;

купівля-продаж більшості банківських послуг характерним тривалістю в
часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом. Банківський
клієнт при здійсненні вкладу, отриманні кредиту, абонуванні сейфу
вступає в більш-менш тривалий зв’язок з банком.

В ринковій економіці комерційний банк існує постільки, оскільки є попит
на його послуги. В залежності від попиту банк виробляє конкретну
маркетингову політику і дотримується її в процесі своєї діяльності.

В зв’язку з цим будь-якому комерційному банку необхідний аналіз ринку
банківських послуг, його маркетингові дослідження. Крім того, подібні
дослідження повинні здійснюватися всякий раз при створенні, впровадженні
або вилученні з ринку тих або інших банківських послуг.

Проведення такого роду досліджень стало реальною потребою і тривко
увійшло в практику господарської діяльності банків. Глибина і
спрямування аналізу ринку банківських послуг залежить в значному ступені
від характеру діяльності банка, видів послуг що надаються ним для
юридичних і фізичних осіб, міри їхньої диверсифікації, розмірів капіталу
і рівня прибутків банку. Крім того, масштаб досліджень визначається
також метою і стратегією банку, а саме: рішеннями відносно змін його
діяльності, виходу на ринок з новими банківськими продуктами і т. ін.
Подібний підхід вимагає більш поглибленого маркетингового аналізу,
направленого на визначення в якості кінцевої мети перспективних ринків,
а частіше, сегментів ринків, де банк міг б отримати частку ринку і
утримувати позиції на протязі періоду, що визначається життєвим циклом
послуги. Результатом маркетингового дослідження є економічна оцінка
потенційних можливостей банка і його позицій на конкретному ринку або
сегменті. Цей результат в процесі подальшої маркетингової діяльності при
розробці програми маркетингу зіставляється з виробничими, фінансовими,
трудовими і іншими ресурсами і оцінюється ефективність діяльності банка
на конкретному ринку.

Метою аналізу ринку банківських послуг є виявлення можливостей банку
зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті
шляхом пристосування своїх продуктів до попиту і вимог клієнтів.
Маркетингове дослідження націлене на забезпечення більш ефективного
пристосування банківських послуг до вимог рику. Однієї з найважливіших
його задач є визначення умов, при яких досягаються оптимальні
співвідношення між попитом і пропозицією банківських продуктів на ринку,
а також оцінка діяльності підприємств, що виступають на ринку, їхніх
позицій, здійснюваних ними засобів бізнесу, характеру ринкових відношень
тощо.

З цим пов’язане вирішення іншої важливої задачі маркетингового аналізу
при прийнятті керівництвом банку управлінських рішень: в області
розробки нових продуктів, визначенні структури діяльності на ринку
банківських послуг, знаходження оптимальних витрат по кожній послузі і
досягненні високої якості банківських продуктів, що розробляються.

Комплекс маркетингових досліджень припускає виявлення пріоритетної
проблеми, що стоїть перед банком, і правильне формулювання задач, на
вирішення яких вони повинні бути спрямовані. В залежності від мети і
завдань маркетингові дослідження поділяються на дві групи: разові і
поточні. Разові дослідження виконуються для розробки конкретних проблем
і прийняття стратегічних рішень з питань розробки нових банківських
продуктів (послуг). Поточні маркетингові дослідження ведуться безупинно,
забезпечуючи зворотний зв’язок з ринком. Основні показники при цьому
доцільно постійно заносити в банк даних ЕОМ, а висновки і результати
надавати Раді банка і керівництву у встановлені терміни для відповідних
рішень, складання планів і т. ін.

В цьому зв’язку можна виділити декілька видів маркетингових досліджень:

Кабінетні дослідження, здійснювані на основі офіційних джерел
інформації. Їхньою метою є отримання і аналіз необхідних відомостей, що
дадуть загальне подання про стан кон’юнктури;

Вивчення ринку на місці ( так звані польові дослідження, що відносяться
до найбільш дорогих по собівартості (до них вдаються великі банки);

Засіб спробних продажів (експеримент) використовується в тих випадках,
коли відсутні необхідні відомості про ринок. При даному засобі є ризик
виникнення збитків, однак цей засіб дає можливість практичного
визначення ситуації з новим продуктом (послугою) у вибраному сегменті;

Підтримання особистих ділових контактів сприяє вивченню ринків і
пропозиції з питань вдосконалення продуктів (послуг) підвищення їхньої
конкурентоспроможності.

Основними джерелами даних при проведенні маркетингового аналізу ринку
виступають:

статистичні матеріали;

відомості отримані від клієнтів( юридичних і фізичних осіб;

дані джерел масової інформації;

ділові звіти і рекламні матеріали конкурентів.

Найважливішими інструментами маркетингового аналізу дослідження є:
аналіз ринку; спостереження за ринком; прогнозування ринку. Аналіз ринку
являє собою з’ясування ринкової ситуації і можливість збуту на поточний
момент. Його основні задачі ( визначити конкурентні позиції банку на
ринку і провести сегментацію останнього. Конкурентна позиція ( це
положення, яке той або інший банк займає на ринках збуту у відповідності
з результатами своєї діяльності, а також у відповідності зі своїми
перевагами та недоліками у порівнянні з іншими кредитними інститутами.

Часто найважливішою характеристикою конкурентної позиції є частка банка
на тому або іншому ринку збуту або його відносна частка на цьому ринку
(тобто питома вага на частині ринку, займаною даним банком і
двома-трьома найбільш сильними конкурентами). Цього однак недостатньо
для характеристики конкурентної позиції. Важливо ще знати, наскільки
дана позиція тривка. Можливий потенціал реально визначити за допомогою
аналізу конкурентоспроможності банку, його спроможності забезпечувати
кращу пропозицію у порівнянні з конкурентами, його конкурентних переваг.
Тільки наявність конкурентних переваг дозволяє зайняти тривке положення
на ринку.

Маркетингові дослідження проводяться з конкретним ринком або його
сегментом, що враховує запити певних груп клієнтів. Це припускає
необхідність застосування комплексного підходу до дослідження, а саме:

вивчення, аналіз і оцінка всіх елементів і чинників, що виявляють вплив
на тенденції розвитку, структуру, характер відношень на конкретному,
вибраному для обстеження ринку банківських послуг в їхньому
взаємозв’язку і взаємозалежності;

виявлення особливостей стану ринку банківських послуг у взаємозв’язку зі
станом і тенденціями розвитку загальногосподарської кон’юнктури
різноманітних ринків;

розгляд всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на
діяльність банку.

Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг припускає необхідність
ретельного вибору об’єкту аналізу ( конкретного ринку або його сегменту.
Специфіка розробки банківських продуктів полягає в тому, що банку часто
стає невигідним надання послуг, розрахованих на середній рівень вимог.
Банк прагне виділити і належним образом проаналізувати ту частину ринку,
ті групи споживачів, на потребі яких прагне орієнтувати свої послуги.

В основі подібного засобу дослідження ринку, який отримав назву
“сегментація”, лежить положення про те, що один банк не може
задовольнити всю різноманітність потреб в різноманітних послугах і
повинен зосередити свою увагу на тих сегментах, що є для нього більш
прийнятними з точки зору його виробничих, фінансових і збутових
можливостей.

Ще одним важливим інструментом маркетингового аналізу є прогнозування,
тобто припущення відносно зміни ринкової ситуації в майбутньому. Його
задачі ( оцінити готовність споживачів набувати послуг саме даного
банку, а не його конкурентів; спрогнозувати реакцію споживачів на заходи
банку по формуванню дійсного попиту, а також завбачити зміни
кон’юнктури.

Інструментами тут є прогнозування на основі традиційних математичних
засобів (простий аналіз тренду, статистичний аналіз, засіб стандартного
розподілу імовірностей і ін.) і побудова сценарію на основі відбору
прогнозів і експертних оцінок.

Структура маркетингового дослідження визначається його метою і
завданнями і припускає наявність двох взаємопов`язаних частин:
дослідження конкретного ринку і вивчення власних можливостей банку для
виходу і закріплення позицій на ринку.

Дослідження ринку банківських продуктів (послуг) охоплює аналіз:
господарської діяльності банку; витрат на виробництво банківської
продукції; витрат на стимулювання і рекламу; майбутніх потреб банку.

Таким чином важлива роль належить виявленню безпосередніх можливостей
самого банку і його відділів. На ринку можуть скластися сприятливі умови
для розширення певної банківської послуги, але в силу історичних
традицій банку, його “внутрішньої культури”, а також в силу
недостатності матеріальних або трудових ресурсів, банк буде не в стані
скористуватися можливостями, що з’явилися.

Служба банківського маркетингу на першому етапі для рішення проблемних
задач проводить спеціальні дослідження з метою визначення можливостей,
що надаються їй як зовні, так і всередині банка. Настільки ж необхідно
збирати інформацію і про конкурентів.

Відбір джерел інформації про макросередовище банку здійснюється з
урахуванням найбільшого ступеня вірогідності джерела. Такими, наприклад,
служать періодичні статті, спеціалізовані журнали, бюлетені, біржові
звіти, думки компетентних фахівців.

Важливо відзначити, що точність маркетингового аналізу залежить від
безлічі чинників, серед яких в першу чергу слідує відзначити обсяг
інформаційної вибірки, вибір репрезентативної групи, засіб збору даних,
засоби встановлення контактів.

Наступний етап маркетингового аналізу ( вивчення зібраної інформації, що
припускає систематизацію інформації, її обробку математичними і
статистичними засобами з використанням комп’ютерної техніки. На практиці
аналіз зібраної інформації здійснюється з допомогою критеріїв, що
сформувалися на основі внутрішніх правил комерційного банку.

Наприклад, в сучасних умовах для банківського маркетингу однією з
першочергових завдань є дослідження регіонального ринку з метою
відкриття філій комерційного банку. Проблема визначення розмірів
регіонального ринку є складною і специфічною. Трудність полягає в тому,
що для обстеження кожного конкретного регіону необхідно зібрати і
систематизувати просторе коло інформації. При цьому в банку відбувається
довга і кропітка робота по оцінці різноманітних чинників, що можуть
впливати на можливий результат засвоєння нового регіонального ринку або
виведення на ринок нового банківського продукту. Найважливіша роль при
цьому належить визначенню потенційного попиту з боку клієнтів.

Прогнозування попиту на послуги банка проводиться з метою вироблення на
основі складеного прогнозу рекомендацій для керівництва банку по вибору
цільових сегментів, стратегії дії на них, ціновій політиці, розміщенню
відділень банка і т. ін. Для рішення подібних задач необхідно визначити
стан положення банку на різноманітних ринкових сегментах, а також
виявити і спрогнозувати вплив на попит різноманітних внутрішніх і
зовнішніх чинників.

До внутрішніх чинників відносяться його репутація, рівень цін на послуги
(процентні ставки по депозитам і кредитам, тарифи за оплату послуг, курс
покупки і продажу валюти); набір послуг, що надаються і їхня якість;
можливість надання нових послуг, ще не освоєних конкурентами; рівень
обслуговування клієнтів; маркетингова діяльність по просуванню послуг
банку на ринку.

До зовнішніх чинників відносяться: мотиви поведінки і переваги клієнтів
по відношенню до банківських послуг; структура їхніх прибутків по
різноманітним групам і тенденції її зміни; діяльність конкурентів; стан
і тенденції зміни політичної і економічної ситуації, банківського
законодавства і т. д.

При вивченні переваг і мотивів поведінки існуючих і потенційних клієнтів
банка ставиться ряд питань, зокрема:

з яких джерел вони дізналися про послуги, що пропонуються банком;

по яким мотивам або з якими метою вони звернулися або хотіли б
звернутися в банк;

які види банківських послуг в цілому і послуг, що пропонуються даним
банком, користуються попитом;

які нові вигляди банківських послуг вони хотіли б отримати;

яке буде їхнє відношення до конкретних нових видів послуг, що
пропонуються банком;

чи задоволені клієнти рівнем обслуговування в банку і які у них є
побажання щодо його поліпшення;

яка думка клієнтів про рекламу банка і інших їм засобах просування
послуг ,що використаються на ринку.

Особливо важливе значення має вивчення мотивації клієнтури в рамках
придбання банківських послуг. Тут враховуються такі чинники, як
виявлення потреби в якій-то конкретній послузі банка, наявність
необхідної інформації про даний продукт і про банк, здатний його надати,
вибір з різноманітних варіантів, що пропонуються ринком, рішення про
придбання такого роду банківського продукту. Обсяг можливої реалізації
нового продукту, що пропонується банком, залежить від цілої системи
чинників, серед яких першорядне значення мають ціна банківського
продукту, переваги споживачів, потенційна кількість споживачів, прибуток
останніх. Для реальної оцінки масштабів ринку банківських продуктів
використовуються найрізноманітніші засоби: експертних оцінок,
спостереження та інші.

Однак якщо перший крок в процесі маркетингу ( вивчення клієнтів,
виявлення їхніх потреб, то останній ( реалізація банківських продуктів і
задоволення запитів споживачів. Ці вимоги постійно зростають,
поширюються. Завданням банку стає ретельне, послідовне вивчення потреб
потенційної і реальної клієнтури, що згодом може дати можливість
реалізації специфічних послуг.

2. Вивчення ринку банківських продуктів та впровадження нових послуг в
практиці АКБ “Мрія”.

В АКБ “Мрія” ведеться постійне дослідження ринку банківських продуктів
та пошук нових цільових ринків, нових користувачів банківськими
послугами, нових видів послуг. Головними в цій галузі є: визначення
обсягів надання таких послуг в натуральному та вартісному виразі на
поточний та перспективний період, вибір цільового ринку або кінцевого
споживача з урахуванням вимог клієнтів; зіставлення витрат на
інноваційні розробки з ціною послуги та обсягами наміченого прибутку.

Найважливіше завдання такої діяльності ( виявлення на основі
багатоваріантного аналізу тих видів послуг, які можуть забезпечити банку
найбільший прибуток та орієнтація планування на надання саме таких
послуг.

Особливе значення для АКБ “Мрія” має визначення цільового ринку для
нової послуги та визначення його привабливості. При оцінці привабливості
ринку тут використовується ряд маркетингових показників, які дозволяють
всебічно досліджувати ринок банківських послуг. Це, зокрема, дозволяє
цьому банкові обирати оптимальні стратегії для розробки і впровадження
нових або модифікації вже існуючих послуг. Серед таких показників можна
виділити наступні.

1. Розмір ринку. Це важливий показник, оскільки тільки володіння певною
долею ринку може забезпечити нормальне функціонування банку. Щодо АКБ
“Мрія”, то його долю на ринку більшості банківських послуг можна вважати
поки що невеликою.

2. Темпи зростання, що склалися. АКБ “Мрія” розвивається в цілому
динамічно, навіть незважаючи на часті зміни в банківському законодавстві
та низьку платоспроможність більшості суб`єктів підприємницької
діяльності. При цьому очікувані темпи зростання використовуються при
розробці стратегій банку в галузі освоєння та надання нових послуг.

3. Загальна кількість клієнтів з урахуванням перспективи. Кількість
клієнтів АКБ “Мрія” на сьогодні не дуже велика, але прогнози, дані
фахівцями банку, свідчать, що їх число буде зростати.

4. Ступінь концентрації клієнтів, що обслуговуються. В АКБ “Мрія”
враховують тенденції в концентрації клієнтів, оскільки останні слугують
базою для розробки пріоритетних напрямів впровадження нових послуг та
розвитку банку в цілому.

5. Ступінь важливості окремих видів послуг для клієнтів. Послуги, які
більш всього потрібні клієнтам (розрахункове, касове обслуговування,
кредитні й валютні операції та ін.), характеризуються високим ступенем
їх прихильності і часто дають найбільшу віддачу від інновацій.

6. Фінансові характеристики клієнтів, які потенційно можуть скористатися
новим видом послуг.

7. Очікувана ступінь диференціації нових видів банківських послуг на
ринку. Чим цей показник вищий, тим швидше та чи інша послуга дасть
віддачу і забезпечить банкові додатковий прибуток.

8. Відносна капіталоємність нової послуги. Більш високий рівень
капіталоємності свідчить про можливу низьку віддачу від введення нових
послуг.

9. Очікувана відносна дохідність нової послуги. Цей показник прямо
свідчить про перспективність або безперспективність тієї чи іншої
інноваційної банківської розробки.

10. Тенденції прибутковості. Допомагають оцінити правильність вибору
певної інноваційної стратегії в галузі банківських послуг.

11. Реакція клієнтів на інновації. Це досить широкий показник, який
оцінює привабливість ринку з точки зору сприйняття нововведень.

12. Стан конкуренції та наявність схожих інноваційних розробок у
основних конкурентів.

13. Макроекономічні показники в умовах України з її нестабільним
законодавством і непередбачуваністю розвитку економічної ситуації є для
АКБ “Мрія” дуже важливими, оскільки вони часто дають можливість
спрогнозувати перспективність чи безперспективність окремих проектів
щодо впровадження тих чи інших послуг.

Кожний із вказаних вище факторів оцінюється фахівцями АКБ “Мрія” за
п`ятибальною системою з точки зору впливу на привабливість ринку і
окремих інвестицій. Загальна сума всіх балів може свідчити про
доцільність чи недоцільність впровадження окремих послуг в практичну
діяльність банку. Більше того, порівнюючи такі оцінки банк може
визначити найбільш перспективні види послуг.

Порівняння вигідності окремих послуг дозволяє працівникам банку не
розпиляти зусилля і кошти одразу на всі проекти, а визначати
найефективніші, найперспективніші та найприбутковіші з них.

Диференціація банківських послуг робиться: за якістю продукту, ринковому
сегменту, стадіям життєвого циклу, вимогам клієнтів тощо. Вона
передбачає визначення кількісних та вартісних показників випуску та
продажу продукту, визначення можливостей банку щодо отримання новітніх
технологій, проведення в необхідних обсягах власних досліджень і
розробок.

Фахівці АКБ “Мрія” аналізують маркетингові можливості щодо просування на
ринок банківських послуг. Оскільки життєвий цикл послуг різний не тільки
в силу їх природи, але й в результаті впливу зовнішнього середовища,
включаючи конкуренцію, маркетингові можливості щодо надання тих чи інших
послуг аналізуються досить часто. Особливо це важливо для тривалих
інноваційних проектів із-за віддаленості їх від споживачів.

Фахівці АКБ “Мрія” з маркетингу вважають, що не дивлячись на
невизначеність тривалості життєвого циклу, в плані маркетингу реально
передбачати строки заміни існуючих видів послуг інноваціями. Оскільки
впроваджуватися повинні лише ті види послуг, на які буде рентабельний
попит з боку клієнтів, доцільно поступово оновлювати перелік банківських
послуг, розраховуючи з одного боку на зберігання за рахунок постійної
модернізації та маркетингової підтримки вже існуючих послуг, а з іншого
боку ( на випуск нових конкурентоспроможних послуг.

Все ж слід зазначити, що хоча сьогоднішній ринок банківських послуг живе
нововведеннями та інноваційне прискорення є основою його розвитку, АКБ
“Мрія” враховуючи ризики і підвищені витати переходить на розробку нових
послуг дещо повільно. Проте продумане оновлення продукції дозволяє йому
зберігати певну долю на ринку банківських послуг України, а також
забезпечувати значний прибуток.

В АКБ “Мрія” для успішного впровадження нового банківського продукту на
ринок, останній повинен відповідати наступним умовам:

будь-яка нова послуга повинна повністю відповідати потребам клієнтів
банку;

цей банківський продукт повинен спиратися на сильні сторони діяльності
банку або його підрозділів;

бути кращим від пропозицій конкурентів;

продукти (послуги), що розробляються, повинні мати упереджувальний
(стратегічний) характер.

При розгляданні доцільності впровадження тієї чи іншої інноваційної
послуги, фахівцями банку прогнозується її імідж. При цьому кращий імідж
будуть мати нові банківські продукти які:

мають особливі якості;

більш якісні, ніж у банків-конкурентів;

продукт відображає статус клієнта, його приналежність до певних груп
(вікова група, професійний рівень і т. ін.);

продукт асоціюється з окремими клієнтами: наприклад золоті кредитні
картки VISA асоціюються з “елітною” клієнтурою.

Фахівці АКБ “Мрія” добре розуміють, що отримуючи продукт чи послугу, яка
має певний імідж, клієнт оплачує асоціації, пов`язані з цим продуктом.
При цьому клієнт купує не тільки продукт, але й його особливе місце
серед інших продуктів, що відображається в його іміджі. Спираючись на
імідж як складову частину банківського продукту (послуги) клієнт
задовольняє власні надії залучитися до певних процесів в середі, що його
оточує, посісти в ній належне місце.

Тому створюючи імідж продукту, вкладаючи в цей процес чималі кошти,
керівництво банку усвідомлює, що домагаючись виключності свого продукту,
воно виводить його на конкретне місце в зовнішній середі, яке має
підвищену привабливість для клієнта. У якості прикладу тут можна навести
надану найбільшим клієнтом можливість користуватися овердрафтом, тобто
отримувати з поточного рахунку більшу суму, ніж там залишилась, що є
дуже привабливим для клієнтів.

При аналізі доцільності впровадження в практику нової послуги,
співробітники АКБ “Мрія” з`ясовують також, чи буде вона рентабельною і
як швидко вона почне приносити прибутки.

Важливим етапом в процесі аналізу доцільності впровадження нової послуги
є маркетингові дослідження. Проведення подібних досліджень стало на
сьогодні реальною потребою і тривко ввійшло в практику господарчої
діяльності АКБ “Мрія”. Метою подібних маркетингових досліджень як
правило є виявлення можливостей банку зайняти конкурентні позиції на
конкретному ринку чи його сегменті шляхом пристосування нових чи
модернізованих банківських продуктів до попиту та потреб клієнтів.
Основними джерелами інформації для проведення маркетингових досліджень
ринку в АКБ “Мрія” виступають: статистичні матеріали, відомості,
отримані від клієнтів ( підприємств та приватних осіб, дані засобів
масової інформації, ділових звітів та рекламних матеріалів конкурентів.

В результаті досліджень не тільки з`ясовується ступінь перспективності
послуги для банку, а й визначається приблизна ціна майбутньої послуги;
відносні доходи і витрати банку при її наданні; рівень та характер
ризику; очікуваний ефект від впровадження нової послуги. Крім того,
спеціалісти банку проводять прогнозування ринку банківських послуг з
метою отримання інформації про можливі напрями змінення ринкової
ситуації в майбутньому. Серед завдань такого прогнозування ( оцінка
готовності споживачів до придбання нових послуг цього банку, прогноз
реакції споживачів на заходи банку щодо формування попиту, кон`юнктурний
прогноз.

З іншого боку, спеціалістами АКБ “Мрія” з`ясовуються власні можливості
банку щодо реалізації нового виду послуг, в тому числі фінансові,
технічні можливості, кадровий потенціал.

Прогнозування попиту на нові послуги банку проводиться його фахівцями з
метою розробки пропозицій для керівництва банка щодо вибору оптимальних
цільових сегментів, стратегії діяльності на них, цінової політики і т.
ін., що в кінцевому підсумку сприяє успішній, прибутковій діяльності
банку.

Висновки.

Проведення маркетингових досліджень ( це вид маркетингової діяльності,
спрямований на пристосування роботи комерційних банків до потреб
конкретних споживачів банківських послуг. Тому результати маркетингових
досліджень використовуються для коригування планів та поточної
діяльності банків. Той факт, що ринок банківських послуг зазнає
постійних змін означає, що він весь час дає імпульс для здійснення
маркетингових досліджень. Звідси маркетингова діяльність ( це
систематична робота по вивченню попиту та потреб ринку та реалізації
результатів цього дослідження у програмі діяльності банку.

В сфері маркетингу банківських продуктів для української практики стали
характерними наступні тенденції. Все більше число банків, як великих,
так і середніх приступили до комплексного дослідження ринку банківських
послуг. Пріоритетною в даній галузі для стала орієнтація банків на
реальні потреби клієнтури для чого здійснюється її сегментація. Банки
сьогодні не тільки активно вивчають бажання клієнтів, але й енергійно на
них впливають, розроблюючи та впроваджуючи різноманітні банківські
інновації. Розробка і впровадження нових послуг, модернізація вже
існуючих стає головним змістом маркетингової політики банків. Суттєво
збільшується контроль за діями конкурентів з метою здійснення своєчасної
реакції на впровадження ними нових банківських послуг. Проведення
багатопланового маркетингового аналізу стає основою виживання банку на
ринку, збільшує його шанси на успіх. Послідовно зростає значення
прогнозування ринку, визначення і зміцнення конкурентної позиції банку.
Очевидно, що по мірі зростання конкуренції на ринку банківських послуг
зростатиме і значимість його аналізу, здійснення всього комплексу
банківського маркетингу.

Список використаної літератури.

Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. ( М., 1995.

Маркетинг. / Под ред. А.Н. Романова. ( М., 1996.

Маркова В.Д. Маркетинг услуг. ( М., 1996.

Мой банк. / С.И. Кумок и др. ( М., 1996.

Севрук В.Т. Банковский маркетинг. ( М., 1994.

Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. ( Тернополь, 1993.

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. ( М., 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020