.

Маркетингове дослідження підприємництва (на прикладі Первомайського регіону) (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4039
Скачать документ

Реферат на тему:

Маркетингове дослідження підприємництва (на прикладі Первомайського
регіону)

У квітні 2007 року було проведене опитування роботодавців Первомайська.
Це опитування є елементом процесу стратегічного планування економічного
розвитку з залученням громади – проекту, який визначатиме економічне
майбутнє міста. Метою опитування було отримання корисної та достовірної
інформації для членів Експертного комітету стратегічного планування
(ЕКСП) стосовно думки тих, хто здійснює інвестиції та створює робочі
місця в Первомайському. Серед питань анкети були історія та статус
підприємства, характер бізнесу, робоча сила та персонал, інформація про
розміщення підприємства, послуги, що надаються органами влади, та
стосунки з ними, а також загальна думка про місто як середовище для
ведення бізнесу.

Під час дослідження було заповнено 44 анкети. Серед компаній у переліку
для опитування були найбільші роботодавці міста, а також вибірка малих і
середніх підприємств. Тридцять два з 44 обстежених підприємств
забезпечують роботою менш ніж 50 працівників кожне. У опитуванні
прийняли участь також чотири великих підприємства на яких працює понад
500 осіб. У цьому звіті містяться узагальнені відповіді всіх
підприємств.

Для отримання якомога повніших і відвертіших відповідей, респондентів
запевнили, що цей звіт не буде містити посилань на конкретні
підприємства, а інформація в анкетах буде конфіденційною.

Були виявлені відмінності у відповідях між підприємствами, що належать
до різних галузей економіки, а також між великими підприємствами та
представниками малого й середнього бізнесу. Тому частину даних було
проаналізовано з урахуванням цих відмінностей.

Звичайно опитування 44 підприємств не може абсолютно відобразити думку
всієї бізнесової спільноти Первомайського, але ці підприємства, – як
традиційні роботодавці, так і динамічний, зростаючий сектор малих і
середніх компаній, – репрезентують значну частину місцевої економіки, і
дають можливість порівняти результати цього опитування з результатами
аналогічних опитувань, проведених в 25 інших містах України.

На опитаних підприємствах працює 4759 осіб (у т.ч. 391 – жителі
передмість, що становить 8,2%). Якщо врахувати, що всього у місті
налічується 43466 зайнятих осіб, то фактично опитані працедавці 11,95%
працюючих у місті. Вибірка є репрезентативною.

Основні результати дослідження:

1. Місцева економіка виявляє ознаки консолідації після нещодавніх
процесів приватизації, які супроводжувалися становленням і зростанням
динамічного сектора малих і середніх підприємств. Місцеві підприємці
незадоволені загальною економічною ситуацією в країні, національним
законодавством, низьким рівнем інвестицій, бюрократизмом (особливо щодо
ліцензування, надання різноманітних дозволів та виділенням земельних
ділянок), а також рівнем професіоналізму службовців.

2. Загальна кількість працівників на всіх підприємствах-респондентах
зараз складає понад 4700, а наступного року планується створити ще
близько 480 робочих місць. Рушійною силою у створенні нових робочих
місць є малі та середні підприємства, особливо сфери торгівлі,
обслуговування та будівництва, де респонденти найбільш позитивно
оцінюють перспективи на наступні роки. Лише одне з великих
машинобудівних підприємств планує дещо збільшити кількість робочих
місць.

3. Стан ринку праці визначається такими важливими параметрами:

• 44,9% працюючих – жінки;

• 15% працюючих мають вищу освіту;

• жителі передмість складають 8,2% (у 2006 році їх було близько 8,4%).

Ці величини мають стабільну тенденцію до зростання, крім кількості
 працівників, що проживають за межами міста.

4. Експортна орієнтація місцевої економіки є доволі низькою. За межі
України експортується  лише   18%   продукції.   Однак,   експортерами  
є  лише   шість підприємств. Тільки дві компанії експортують більше
половини своєї продукції. Саме ці підприємства володіють часткою
експортного потенціалу міста у 77% . Країни СНД не є основним партнером
для жодного з підприємства міста. Природно, що малі та середні
підприємства сфери послуг обслуговують переважно місцевий та
регіональний ринки (тобто національний ринок). Рівень збуту на одного
працюючого (53 тис. грн. на рік) в бізнесі (продуктивність праці) є дещо
нижчим від середнього в Україні, але спів мірним щодо міст із подібною
структурою промисловості та близьких за кількістю мешканців. Лише одне
підприємство прогнозує падіння збуту (на 30%) в наступному році.

5. Проблемою є нестача кваліфікованої робочої сили. При цьому якість
працюючих трудових ресурсів (порівняно з середніми значеннями в інших
містах України де проводилось аналогічне опитування) є не високою. На
загал, за оцінками керівників  підприємств,  «задовільні»  (32 %)  та 
«погані»  (6 %)  працівники складають порівняно значну величину. Утім,
шести відсоткова частка «поганих» працівників не віщує значних проблем
ні для працедавців, ні для інвесторів, які планують «прийти» у місто.
Ринок праці має певні резерви, які дозволяють зробити зміни на краще.
Число «відмінних» працівників на думку місцевих працедавців становить –
24 %, а «добрих» – 37%. Середня заробітна плата в 2006 р. складала
позначки – 774 грн. на місяць. У 2005 році вона була 689 грн./міс. В
Україні у 2005 середня зарплата складала – 806 грн. на місяць. Відносно
багато підприємств (21) або вже відчувають брак працівників необхідної
кваліфікації, або  очікують його у недалекому майбутньому (8). Лише 15
підприємств з 44 опитаних не мають такої проблеми. Головним чином
дефіцит кваліфікованих спеціалістів відчувається серед робітничих
професій у технічних сферах. Чотири підприємства, у т.ч. одне з великих,
відчуває дефіцит кваліфікованих інженерно-технічних працівників,  
зокрема,   у   галузі   машинобудування   і   металообробки.   Три
підприємства малого бізнесу відчувають нестачу кваліфікованих
менеджерів.

gd7$TH

Лише три підприємства мають відділи, що займаються науковими
розробками. Ще 5 підприємств планують найближчим часом їх створити.

7. Більшість   будинків   міста,   комунальне   та  технологічне  
обладнання   міста знаходяться у не надто доброму технічному стані.
Відчувається брак площ для розвитку малого бізнесу. Про бажання
розширяти свій бізнес та труднощі з отриманням землі або приміщень
повідомило  16 фірм. У той же час 27 підприємств не мають таких проблем.
Відзначимо, що більшість великих підприємств проблем із браком
виробничих площ не відчувають. Вони, очевидно, маючи перспективні плани
щодо розширення та відслідковуючи явну тенденцію до подорожчання
нерухомості, в основному, не бажають продавати надлишки землі та
будівель. Сімнадцять фірм з 44 мають чіткі плани розвитку чи
модернізації своїх нинішніх потужностей з метою розширення своєї
діяльності в Первомайську, ще 17 – розглядають таку можливість у
найближчому майбутньому. Приплив зовнішніх фінансових ресурсів до
місцевої економіки є не високим, але демонструє позитивну динаміку.
Загальна сума очікуваних інвестицій є не дуже великою для міста з
населенням майже 70 тис. мешканців – понад 14,2 млн. грн. Розуміючи, що
внутрішніх інвестиційних ресурсів у місті є недостатньо – третина
підприємців (в основному представники великих та середніх підприємств),
ратує за залучення прямих іноземних інвестицій. При цьому підприємства
планують створити понад 480 нових робочих місць. Це дуже оптимістичний
показник, що дещо перевищує середньо статичні дані. Однак, зважаючи на
відносно низький рівень «задекларованого» зростання інвестиційних
ресурсів можна із високим рівнем достовірності стверджувати, що
більшість цих робочих місць будуть відноситись до категорії т.зв. низько
технологічних. Умовні середні інвестиції на створення нового робочого
місця будуть близько 5 тис. USD. Найближчим часом (2007-2008 pp.) шість
компаній розширятимуться за межами м. Первомайська і дванадцять
розглядають таку можливість – дуже амбітні очікування, якщо порівнювати
з іншими містами, де проводилося аналогічне опитування. Однак, У той же
час дві невеликі фірми планують і одна розглядає можливість перенесення
своєї діяльність до іншого міста, здебільшого в пошуках кращої
кон’юнктури ринку та пошуку нових клієнтів. Всі вони вважають ринок
збуту в місті дуже обмеженим. Очевидно, важливим фактором їх вибору
також є низький платоспроможний попит місцевих мешканців. Лише одна
фірма серед причин «відходу» з міста назвала кращий бізнес-клімат у
іншому місті.

8. Наявність ринків збуту товарів і послуг (в основному характерно для
невеликих підприємств), наявність недорогої і кваліфікованої робочої
сили, наявність постачальників сировини є визначальними чинниками
розташування більшості підприємств саме в Первомайському. Вигідне
географічне положення, наявність автомобільної дороги загальнодержавного
значення, кліматичні умови, щире бажання   місцевої   влади  
співпрацювати   із   бізнесом   та   перспективність економічного
розвитку міста також є важливими для опитаних підприємців, хоч не є
настільки значущими, як три попередні фактори.

9. Загалом рівень якості послуг, що надаються органами місцевого
самоврядування в м. Первомайську є дещо критичнішим порівняно з
середньою величиною у опитаних в Україні містах. В середньому 3,26 за
4-бальною шкалою, де 1 є найвищою, а 4 – найнижчою оцінкою. Утримання
доріг (38), збирання та вивезення сміття (26), житлове будівництво (23),
громадський транспорт (20), охорона правопорядку (19), розвиток
інфраструктури та розвиток МСП (16), спрощення процедур ліцензійних та
дозвільних процедур (11) – це саме ті сфери, де бізнес хотів би
якнайшвидше бачити позитивні зміни. Відчувається що місцевий   бізнес  
(особливо   малий)   очікує   від   міської   влади   постійного
інформаційного обміну та реальної зацікавленості влади бізнес-кліматом
міста. Невдоволення малого і середнього бізнесу викликає також значна ,
особливо щодо надання земельних ділянок, бюрократична тяганина.

10. Одна компанія поставила місцевій владі оцінку «відмінно», двадцять
один респондент вважає її рівень «добрим», стільки ж – «задовільно» та
одна – «погано». Жодне підприємство не відповіло, що «не мають думки».
За правилами соціології це означає високий рівень «відкритості і
правдивості» респондентів. Середня оцінка – 2,5 за 4-х бальною шкалою.
Слід звернути, що оцінка місцевої влади – 2,5. Є вищою, ніж середній
рівень якості послуг, що нею надається (3,26). Ці дані демонструють
«значний кредит довіри» та «наполегливе очікування змін на краще».

11. Дещо гіршими були думки про бізнес-клімат у Первомайську (середній
бал – 2,7). Лише одна компанія оцінила місто як «відмінне» місце для
ведення бізнесу, тринадцять -«добре», і 27 – «задовільне». Один
респондент поставив Первомайську бізнес-клімату оцінку «погано». Також
один підприємець висловився, що «не має думки» про стан бізнес
середовища в місті. За правилами соціології ми відносимо цю відповідь до
негативних.

12. Компанії   поділяють   думку,   що   місцева   економіка  
поліпшиться   завдяки позитивним змінам на місцевому рівні: розвиток
комунальної інфраструктури (64%), покращенню ситуації із будівництвом
житла (34%), залученню прямих іноземних інвестицій (32%), розвиток малих
і середніх підприємств (30%), а також розвитку інфраструктури для
бізнесу (20)%.

Література:

Звіт про результати опитування підприємців Первомайська (опитування
проводилось у співпраці з проектом «Економічний розвиток міст» за
підтримки US AID from the American people )

Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України; За ред.
О.Г. Осауленка. – К.: Видавництво „Консультант”, 2006. – 663 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020