.

Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1500
Скачать документ

Реферат на тему:

Маркетинг у сфері виробничого

і торгівельного бізнесу

В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок»
(англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову
діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності,
при якому виробником використовується системний підхід і
програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його
вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності.

Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу саме у сфері
виробничого і торговельного бізнесу, оскільки тут стоїть питання
реалізації товару (продукції) та послуг. Успішна маркетингова діяльність
у цих сфера дає змогу отримувати високі результати.

Маркетингова діяльність саме у цих галузях повинна забезпечити:

надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і
динаміці конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто
інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно
задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;

необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує
максимально можливий контроль сфери реалізації.

В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів
маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок,
покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає
ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу
гранично коротко перебуває в наступному: варто робити тільки те, що
безумовно знайде збут, а не намагатися нав’язати покупцю «неузгоджену»
попередньо з ринком продукцію.

Із сутності маркетингу випливають основні принципи, що включають:

Націленість на досягнення кінцевого практичного результату
виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринку в
намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеної долі
відповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством.

Концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних
напрямках маркетингової діяльності.

Спрямованість підприємства не на короткочасний, а на довгостроковий
результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних
досліджень, розробки на основі їхніх результатів товарів ринкової
новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.

Застосування в єдності і взаємозв’язку стратегії і тактики активного
пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим
впливом на них.

Методи маркетингової діяльності полягають у тому, що проводяться:

аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовищ, у якому входить не
тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз
дозволяє виявити чинники, що сприяють комерційному успіху або
перешкоджають йому. У підсумку аналізу формується банк даних для оцінки
навколишнього середовища і її можливостей;

аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Даний аналіз полягає
в дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних і
інших характеристик людей, що приймають вирішення про покупку, а також
їхніх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання ними
як нашого, так і конкуруючих товарів;

вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка
концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи
їхній асортимент і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не
дають розрахункового прибутку товари наймаються з виробництва і ринку.

планування товарорух і збуту, включаючи створення, при необхідності, що
відповідають власних збутових мереж із складами і магазинами і/або
агентських мереж;

забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом
комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів
(«паблик рилейшнз») і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на
покупців, агентів і конкретних продавців;

забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів
цін на товари, що поставляються, визначенні «технології» використання
цін, кредитів, знижок і т.п.

задоволення технічних і соціальних норм реґіону, у якому збувається
продукція, що означає обов’язок забезпечити належну безпеку використання
товару і захисти навколишнього Середовища, відповідність
морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;

керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто
планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних
обов’язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і
прибутків, ефективності маркетингових вирішень.

Якщо на початку XX ст. виробники та торговці витрачали гроші на
просування товару до споживача за допомогою реклами, то у другій
половині XX ст. значного поширення набули заходи зі стимулювання продажу
товарів. Є дані, що річний обсяг витрат на стимулювання продажу
становить 125 млрд доларів. За рік витрати на стимулювання зростають на
12% проти збільшення витрат на рекламу лише на 7,6%.

Таке швидке зростання є результатом кількох факторів. По-перше,
стимулювання продажу є ефективним інструментом збільшення обсягів
продажу товарів; по-друге, у зв’язку зі зростанням конкуренції
з’являються все нові товари однакового призначення і майже однакових
характеристик, тому стимулювання продажу кожної конкретної марки дає
змогу покупцям якось орієнтуватися в цьому морі товарів; по-третє,
ефективність рекламних заходів знизилась у зв’язку зі зростанням
вартості послуг, надзвичайних навантажень на засоби інформації та
правових обмежень і, по-четверте, роздрібні торговці вимагають від
виробників усе нових і нових підходів до стимулювання продажу товарів.

Стимулювати — значить посилити дію. Стимулювання продажу має вдихнути
життя в товар, щоб успішно його продати (без продажу покупцеві та
наступного використання товар є мертвим). Утім, деякі маркетологи під
терміном «стимулювання» розуміють товаропросування. Навіть теорія
маркетингу, визначивши його складові через «4 р», об’єднала в одному «р»
(promotion) стимулювання і рекламу. У зв’язку з цим деякі спеціалісти
вважають виправданим застосування тотожного англомовного терміна «sales
promotion», що саме й означає стимулювання, просування продажу.

Стимулювання продажу має епізодичний характер та становить кінцеву
складову рекламування. У деяких країнах навіть витрати на стимулювання
входять до складу рекламного бюджету.

Сучасне стимулювання продажу товарів можна визначити як сукупність
прийомів, котрі застосовуються протягом усього життєвого циклу товару до
трьох учасників ринку (споживача, оптового та роздрібного торговця і
власного торгового (збутового) персоналу з метою максимального (нехай і
короткочасного) збільшення кількості нових покупців.

Ці три напрямки є кільцями одного ланцюжка «виробник — споживач». Їхня

Ефективність впливає на ефектність усього процесу продажу так само, як і
товар.

До переваг стимулювання продажу товарів спеціалісти відносять:

• більш швидкий вплив на попит, як порівняти з рекламою;

• забезпечення постійного пошуку нових ідей з урахуванням еволюції ринку
та змін у менталітеті покупців;

• ефективніше забезпечення гармонічного просування товару на ринок проти
інших форм комунікативної діяльності.

Щоб стати гарантом успіху виробника в його просуванні на ринку, заходи
стимулювання продажу мають відповідати специфіці товару і засобів
комунікації (передовсім реклами).

Дослідження зарубіжних спеціалістів доводять, що споживач віддає
перевагу таким формам стимулювання, як безкоштовні зразки, додаткова
кількість товару без оплати, продаж за зниженими цінами, знижки з ціни
за повторної купівлі тощо. Взагалі, заходи зі стимулювання продажу тоді
завойовують споживача, коли вони дають негайний виграш, економію чи
вигоду.

Отже, метою стимулювання споживача є збільшення кількості покупців та
кількості товару, придбаного одним покупцем

Проміжну позицію між виробником та споживачем займають посередники. Вони
виконують регулюючу функцію. Посередниками можуть бути і дистриб’ютори,
які самі намагатимуться найбільше продати, а тому самі стимулюватимуть
споживачів.

За підрахунками деяких спеціалістів, нині в економічно розвинутих
країнах більша частина коштів на стимулювання витрачається на заохочення
оптових та роздрібних торговців (63%), а не споживачів (37%). І це
зрозуміло, оскільки заходи стимулюючого характеру можуть переконати
торговців (оптових та роздрібних) торгувати даною маркою, виділити їй
належне місце на полицях своїх магазинів та демонстраційних залів,
витратити кошти на рекламування її. Задля цього виробники погоджуються
на значні поступки, надають торговцям можливість повернути залишки
товару тощо.

Торговий посередник також є продавцем, але дещо своєрідним. Так само як
і виробник, торговий посередник має на меті отримання прибутку за
пропонування покупцеві товарів, які йому потрібні. Однак тут інтереси
виробника й посередника не збігаються. Виробник прагне продати свій
товар будь-кому. Торговий посередник має групу «своїх» покупців (тобто
тих, хто користується його послугами) і вибирає товар, виходячи з
інтересів саме цих покупців. Якщо товар не відповідає цим інтересам,
посередник може відмовитися від нього. Він вільний у виборі тих
виробників, пропозиції яких відповідають його цілям, або тих, хто може
гарантувати йому певний рівень рентабельності. Відтак великого значення
набувають стимулюючі акції виробників.

Використана література:

Погорєлов К.М. Маркетинг: Підручник. – К., 2000.

Основи маркетингової діяльності. – Харків, 2001.

Маркетингові дослідження. – К., 2001.

Маркетинг у торгівлі. – К., 2002.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020