.

Інформація в системі маркетингу(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
868 3616
Скачать документ

Реферат на тему:

Інформація в системі маркетингу.

План

Поняття системи маркетингової інформації.

Значення та види маркетингової інформації в маркетинговій діяльності.

Маркетингове середовище.

Вторинна і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки.

Поняття системи маркетингової інформації.

Майже на кожному кроці в процесі аналізу, планування, здійснення і
контролю діяльності маркетингових заходів маркетологам потрібна
інформація. Їм потрібна інформація про клієнтів, конкурентів, ділерів і
інші сили, діючі на ринку.

В ХІХ ст. більшість фірми були дрібними і їх працівники знали своїх
клієнтів особисто. Управляючі збирали маркетингову інформацію,
спілкуючись з людьми, спостерігаючи за ними, задаючи питання.

В ХХ ст. підсилились три тенденції, які зумовили необхідність отримання
більш доброякісної маркетингової інформації.

Перехід від маркетингу на місцевому рівні до маркетингу в
загальнонаціональному масштабі. Фірма постійно розширює територію свого
ринку, і її управляючі не знають всіх своїх клієнтів особисто. Виникає
необхідність знайти інші шляхи збору маркетингової інформації.

Перехід від необхідностей до задоволення споживчих потреб. По мірі
зростання своїх доходів покупці стають все більш перебірливими в
придбанні товарів. Продавцям дедалі важче передбачити реакцію покупців
на різні характеристики, оформлення та інші властивості товарів, і вони
починають звертатись до маркетингових досліджень.

Перехід від цінової до нецінової конкуренції. Продавці все більше
користуються неціновими методами конкуренції, такими як присвоєння
товарам марочних назв, індивідуалізація товарів, реклама і сприяння
збутові, і їм потрібна інформація про те, як реагує ринок на
використання цих знарядь.

Не дивлячись на все це, інформації, як правило, постійно не вистачає. В
спробах вирішити цю проблему багато фірм розпрацьовують системи
маркетингової інформації.

Система маркетингової інформації – постійно діюча система взаємозв’язку
людей, обладнання і методичних прийомів, призначених для збору,
класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і
точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу з
метою вдосконалення планування, втілення і контролю за виконанням
маркетингових заходів.

2. Значення та види маркетингової інформації в маркетинговій діяльності.

У сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає,
і менеджери з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних
та вичерпних даних. Для того, щоб розв’язати цю проблему, на
підприємстві має бути створена система збирання необхідної маркетингової
інформації, або маркетингова інформаційна система (МІС). Інформацію
збирають і аналізують при допомозі чотирьох допоміжних підсистем, які
формують МІС. МІС зображено графічно на рис. 1.

Розглянемо детальніше всі чотири допоміжні підсистеми, які формують
МІС.

Система зовнішньої звітності підприємства дає змогу стежити за
показниками, які відображають рівень поточного збуту, суми витрат,
обсяги матеріальних запасів, рух готівки, дані про дебіторську та
кредиторську заборгованість, інші показники внутрішньої звітності.

Для інформаційного забезпечення усіх підрозділів необхідними даними на
підприємстві доцільно використовувати комп’ютерні мережі. Їх
застосування дає змогу менеджерові з маркетингу оперативно отримувати
всі копії необхідних документів внутрішньої звітності підприємства, що
має надзвичайно важливе значення для своєчасного прийняття маркетингових
рішень.

Система збирання поточної інформації – це комплекс джерел і процедур,
які застосовують для отримання щоденної інформації про різні події, що
відбуваються на ринку.

Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є книжки, газети,
журнали, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками,
посередниками, співробітниками самого підприємства чи його конкурентів.
Необхідні повідомлення можна також придбати у спеціалізованих
фірм-постачальників зовнішньої поточної інформації. На деяких
підприємствах призначають фахівців з акумулювання “маркетингового
інтелекту”, яким доручають, наприклад, вивчення діяльності конкурента за
допомогою усебічного дослідження придбаного товару; відвідування “днів
відчинених дверей”, спеціалізованих виставок, зборів акціонерів;
ознайомлення зі звітами про роботу конкурентів; проведення бесід із
працівниками підприємства, зокрема з торговельними агентами.

Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією,
отримання якої потребує проведення окремого дослідження.

Маркетингові дослідження – це проектування, збирання, оброблення та
аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної
маркетингової проблеми.

Підприємство може провадити маркетингові дослідження власними силами, а
також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим
фірмам. Великі підприємства, як звичайно, мають власні відділи
маркетингових досліджень, у складі яких є фахівці з моделюванн,
соціологи, психологи, розробники планів досліджень.

Найважливішими напрямами маркетингових досліджень є:

дослідження поведінки споживачів;

вивчення кон’юнктури ринку;

аналіз збуту;

визначення місткості ринку та частки підприємства в загальному обсязі
продажу;

коротко- та довготермінові прогнози;

дослідження політики цін;

аналіз діяльності конкурентів тощо.

Четвертою складовою МІС є аналітична система маркетингу, яка охоплює
прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Вона
складається із статистичного банку і банку моделей. Структура
аналітичної системи маркетингу показана на рис.2.

Рис.2. Структура аналітичної системи маркетингу.

Статистичний банк – сукупність сучасних статистичних методів оброблення
інформації, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію.

Функцією статистичного банку аналітичної системи маркетингу є
оброблення статистичних даних, їх аналіз та узагальнення.

Банк моделей – це набір математичних моделей, які допомагають
менеджерові з маркетингу прийняти найоптимальніші маркетингові рішення.

Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які
відображають певну реальну систему. За останні роки вчені розробили
чимало моделей, які допомагають менеджерам із маркетингу прийняти
відповідне рішення щодо встановлення меж територій збуту, планів
комівояжерської роботи, вибору місця для мережі роздрібної торгівлі,
підбору оптимального комплексу засобів реклами, прогнозування збуту
нововведень тощо.

Завданням будь-якої моделі з банку моделей аналітичної системи
маркетингу є допомога менеджерові у виборі відповідного рішення у
конкретній ситуації та моделювання ймовірних наслідків такого рішення.

Створивши на підприємстві МІС, належить пам’ятати, що інформація має
стосуватися конкретної цільової групи. Величезний обсяг одержуваної
інформації спеціалісти іноді просто не в змозі оперативного опрацювати.
В таких випадках на допомогу приходить комп’ютерна техніка.

3. Маркетингове середовище.

Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших
об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які
утворюють маркетингове середовище.

Маркетингове середовище – це сукупність активних суб’єктів і сил, які
діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу
встановлювати та утримувати з цільовими споживачами стосунки ділового
співробітництва.

Маркетингове середовище формується на базі мікро- та мікросередовища,
які схематично зображені на рис.3.

– Мікросередовище –

Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого
підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто
постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та
контактні аудиторії.

Рис.3. Основні сили та фактори, які діють у маркетинговому середовищі
підприємства.

Вплив цих сил, які становлять безпосереднє оточення підприємства,
необхідно постійно прогнозувати та враховувати. Проте важливо також і в
певний спосіб впливати на суб’єкти мікро середовища, регулюючи свої
відносини з партнерами в ринку. Тому фактори мікро середовища треба
вважати відносно контрольованими.

Під повним контролем підприємства перебуває мікро середовище самого
підприємства. Під час розроблення маркетингових планів представники
служби маркетингу мають урахувати інтереси інших функціональних
підрозділів у межах підприємства, зокрема вищої ланки керівництва,
фінансової служби, служби НДДКР, матеріально-технічного забезпечення,
виробництва та бухгалтерії.

Постачальники – юридичні та фізичні особи, які забезпечують
підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними
для виробництва конкретних товарів.

Вибираючи постачальників, слід ураховувати якість запропонованого
товару, надійність поставок, гарантії, ціни придбання та споживання,
умови кредиту тощо.

Маркетингові посередники – юридичні та фізичні особи, які допомагають
компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку.

До них належать:

торговельні посередники;

фірми-спеціалісти з питань організації руху товарів;

агентства, які надають маркетингові послуги;

кредитно-фінансові установи.

Торговельні посередники допомагають підприємству знайти покупців та/або
безпосередньо продавати їм товари. Вони забезпечують зручність місця,
часу та процедури придбання товару замовником із меншими витратами, ніж
підприємство-виробник.

Фірми-спеціалісти з організації руху товарів допомагають підприємству
створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до
місця призначення. До них належать склади, які забезпечують накопичення
та збереження товарів на шляху до чергового місця призначення, а також
транспортні підприємства, зокрема залізниця, вантажний водний транспорт,
організації автотранспортних перевезень, авіалінії тощо.

Агентства, які надають маркетингові послуги, можуть мати різноманітні
профілі. До них належать рекламні агентства, маркетингові дослідницькі
фірми, видавництва, різні консультативні фірми з питань маркетингу.

До кредитно-фінансових установ належать посередники, зокрема банки,
кредитні та страхові компанії, які спеціалізуються на наданні фінансових
послуг. Вони допомагають підприємству фінансувати операції
купівлі-продажу товарів, беруть на себе страхування цих угод тощо.

Підприємству необхідно ретельно вивчати потреби та тісно співпрацювати
із своїми споживачами-клієнтами, адже максимальне задоволення потреб
цільової групи споживачів – це кінцева тема підприємства з маркетинговою
організацією.

Підприємство може діяти на клієнтурних ринках таких типів:

Споживчий ринок – окремі особи чи сім’ї, що купують товари для
задоволення особистих потреб;

Ринок виробників – організації-споживачі, що купують товари для
виробництва іншої продукції;

Ринок посередників – організації, які купують товари для подальшого їх
перепродажу, маючи на меті отримання прибутку.

Ринок державних установ – урядові організації, які купують товари для їх
подальшого використання у сфері комунальних послуг або для надання цих
товарів тим, хто їх потребує.

У географічному аспекті підприємство може працювати як на місцевому
ринку, так і на ринку країни, а також виходити на міжнародний ринок.
Орієнтація на той чи інший тип ринку потребує урахування особливостей
роботи на кожному з них.

Конкуренти – невід’ємний елемент системи маркетингу. Конкурентне
оточення не можна зводити лише до між фірмової конкуренції. Існує багато
інших видів конкуренції.

Бажання-конкуренти – бажання, які споживач може прагнути задовольнити.

Товарно-родові конкуренти – різноманітні шляхи задоволення конкретного
бажання.

Товарно-видові конкуренти – різновиди однієї категорії товару, які
здатні задовольнити конкретне бажання покупця.

Марки-конкуренти – різноманітні марки одного і того самого товару, що їх
виготовляють підприємства-конкуренти.

Підприємству не можна нехтувати жодним видом конкуренції і доцільно
постійно фіксувати зміни в конкурентному середовищі.

Контактні аудиторії – будь-яка група, яка проявляє реальний чи
потенційний інтерес до організації або може справити на неї вплив.

Підприємство функціонує на ринку в оточенні контактних аудиторій різних
типів, котрі можуть як сприяти, так і перешкоджати діяльності
підприємств на ринку. До них належать:

Фінансові кола, які мають вплив на здатність підприємства забезпечити
себе капіталом. Це банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми,
фондові біржі, акціонерні підприємства.

Контактні аудиторії засобів інформації допомагають привертати увагу
громадськості та споживачів підприємства до його діяльності.

Контакті аудиторії державних закладів впливають на діяльність
підприємства через державне регулювання підприємницької діяльності, у
такий спосіб координуючи маркетингові рішення фірм.

Громадські організації належать до небажаних контактних аудиторій, увагу
яких підприємство намагається не привертати, проте змушене з ними
рахуватися.

Місцеві контактні аудиторії та широка громадськість хоча й не діють
відносно підприємства так організовано, як це можуть робити громадські
організації, проте будь-яке підприємство зацікавлене у формуванні свого
позитивного іміджу серед широкого загалу.

Внутрішні контактні аудиторії, які складаються з власних робітників
підприємства, управителів, членів ради директорів, іншого персоналу,
також потребують уваги до себе. Позитивне ставлення передається від
однієї контактної аудиторії до іншої, що допомагає створити сприятливу
атмосферу для діяльності підприємства на ринку.

– Макросередовище –

Усі розглянуті елементи мікро середовища маркетингу формують так зване
мікро оточення підприємства, яке, в свою чергу, функціонує у межах
значного за обсягом і впливом макросередовища. Можна виділити принаймні
шість факторів, які в певний спосіб позитивно або негативно можуть
впливати на управління системою маркетингу: демографічні, економічні,
природні, науково-технічні, політичні фактори та фактори культурного
оточення.

Фактори макросередовища – це ті сили, які не підлягають контролю з боку
підприємства.

Фірма повинна ретельно простежувати всі зміни, які відбуваються у
макросередовищі, та пристосовувати свою діяльність до цих змін.

У демографічному аспекті важливими факторами є зміна чисельності
населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю,
міграція населення, його національна структура тощо.

В економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень впливає не
лише кількісний та якісний склад споживачів, а й їхня купівельна
спроможність: її, в свою чергу, зумовлюють економічні спади, рівень
безробіття, зміни цін, заощадження населення, умови одержання кредитів.
Аналізуючи економічне становище, необхідно враховувати диференціацію
доходів у сім’ях. Із зростанням доходів, зростає попит на предмети
тривалого користування, а частка витрат на харчування відносно
зменшується.

Вплив факторів природного середовища особливо відчутний на сучасному
етапі. Дефіцит деяких видів сировини і зростання у зв’язку з цим
вартості енергії, збільшення забрудненості довкілля призвели до рішучого
втручання урядів багатьох країн у процес раціонального використання та
відтворення природних ресурсів, що передбачає контролювання
підприємницької діяльності з боку держави.

Фактори науково-технічного середовища зумовлюють якісні зміни
технології виробництва основних фондів та сировини, появу нових товарів
на ринку. Кожне нове відкриття у науці й техніці може викликати появу
нової галузі промисловості та ліквідацію наявної галузі; може призвести
до зниження попиту на продукцію. Своєчасне врахування нових тенденцій і
досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості
розширення його діяльності.

На маркетингові рішення значною мірою можуть впливати події, які
відбувають у політичному середовищі. Менеджер із маркетингу має добре
знати і вміло застосовувати положення основних законів та законодавчих
актів, що стосуються інтересів підприємства, споживачів та суспільства
загалом.

Фактори культурного оточення ураховують духовний розвиток окремих людей
і суспільства. Кожне підприємство повинно враховувати рівень культури
споживача, його історичні традиції, звички, спосіб життя, належність до
певного класу, професію, сімейний стан тощо.

На підприємстві має бути налагоджена система збирання інформації щодо
змін, які відбуваються у маркетинговому середовищі. Зміни в
макрооточенні підприємство не може контролювати, тому воно змушене скоро
адаптуватися до цих змін у своїй діяльності на ринку. Що стосується
мікро середовища, то підприємство може зі свого боку впливати на
взаємовідносини із суб’єктами мікро оточення і повинно налагоджувати
конструктивну співпрацю з ними.

Вторинна і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки.

Маркетингова інформація, що її збирають у процесі дослідження, буває
двох видів:

вторинна, яку вже було зібрано раніше для іншої мети;

первинна, яку збирають уперше для досягнення конкретної мети даного
дослідження.

Дослідження переважно починають із збирання вторинної інформації. Цей
етап називають “кабінетними” дослідженнями. Вторинну інформацію можна
збирати із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Джерела внутрішньої вторинної інформації:

фінансова і статистична звітність підприємства;

дані про збут щодо товарів і ринків;

рахунки клієнтів;

дані попередніх досліджень тощо.

Джерела зовнішньої вторинної інформації:

видання державних установ, зокрема довідники, статистичні огляди;

періодика, книжки;

комерційна інформація, яку продають комерційні дослідницькі фірми.

Вторинна інформація має певні позитивні й негативні властивості, які
неведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

У переважній більшості маркетингових досліджень після оброблення і
аналізу вторинної інформації переходять до збирання первинних даних,
позитивні і негативні властивості яких наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Велика трудомісткість збирання первинних даних потребує ретельної
підготовки. План збирання первинної інформації щонайменше повинен
визначати:

метод дослідження;

принцип формування вибірки;

знаряддя дослідження;

спосіб зв’язку з аудиторією.

Методи дослідження схематично подані на рис. 4.

Рис.4. Методи проведення “польових” досліджень.

Спостереження – аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає
поведінку споживачів, торговельного персоналу; іноді він поводиться як
учасник подій (активне спостереження).

Опитування передбачає з’ясування позицій людей, їх поглядів на ті чи
інші проблеми на підставі їх відповідей на заздалегідь підготовлені
запитання

Часом буває недостатньо провести вивчення ринку один раз. Тоді
застосовують “Панель” – неодноразове збирання даних в однієї групи
досліджуваних через рівні проміжки часу. Найчастіше використовують:

а) торговельну панель (особливо панель роздрібної торгівлі);

б) споживчу панель (кінцевих споживачів або організацій-споживачів).

Експеримент – метод, за допомогою якого можна з’ясувати реагування
досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну. Мета
експерименту – встановити причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними
змінними через перевірку робочої гіпотези.

Імітація – метод, який ґрунтується на застосуванні ЕОМ і дослідженні
зв’язків між різними маркетинговими змінними на відповідних математичних
моделях, а не в реальних умовах. Застосовують доволі рідко.

Найпоширенішим методом є опитування, яке використовують приблизно у 90%
маркетингових досліджень (іноді в поєднанні з іншими методами).

Принцип формування вибірки. Під час підготовки опитування дуже важливо
правильно визначити вибірку респондентів. Адже на підставі відповідей
цих людей дослідники робитимуть висновки про ставлення до досліджуваної
проблеми всіх потенційних споживачів або окремих їх груп (ринкових
сегментів). При плануванні вибірки необхідно прийняти такі рішення:

Кого оптиувати, як відбирати респондентів? Можна використовувати принцип
випадкового відбору, коли кожен із потенційних респондентів має однакову
ймовірність потрапити до вибірки. Можна здійснювати невипадковий відбір.
За таким принципом формують, зокрема, квотовані вибірки, які охоплюють
представників окремих прошарків населення згідно з їх соціальним
статусом, віковими категоріями, професіями тощо.

Яку кількість людей слід опитати? Звичайно, великі вибірки точніші, але
їх обстеження потребує більше коштів і часу. Тому маркетолог повинен
діяти в межах допустимої похибки вибірки з мінімальними фінансовими
затратами.

Знаряддя дослідження. Найбільш розповсюдженим знаряддям збирання
первинних даних є анкета. Вона потребує ретельного розроблення,
апробації і усунення виявлених недоліків до початку її широкого
застосування.

В анкетах використовують запитання двох типів: відкриті і закриті.

Відкрите запитання надає респондентові можливість відповідати своїми
словами. Відповіді на них містять більше інформації, але їх складніше
обробляти.

Закрите запитання усі можливі варіанти відповідей і опитуваний просто
вибирає один із них.

Форми закритих запитань можуть бути різні. Найпоширенішими з них є
альтернативні запитання (передбачають відповідь “так” або “ні”) і
запитання з вибірковою відповіддю. Доволі часто дослідники
використовують усілякі шкали, зокрема:

шкалу оцінок (від “незадовільно” до “відмінно”);

шкалу Лайкерта, де респондентові пропонують висловити ступінь згоди чи
незгоди із суттю зробленої заяви;

семантичний диференціал, тобто шкалу розрядів між двома біполярними
поняттями, на якій респондент обирає точку, що відповідає його
сприйняттю певної характеристики.

Окрім анкет, знаряддям дослідження іноді використовують механічні та
електронні пристрої. Наприклад, тахістоскоп експонує респондентові
рекламне оголошення в інтервалі витримок від однієї десятої секунди до
декількох секунд. Після кожного показу опитуваний розповідає про все, що
встиг побачити й запам’ятати. Електронний пристрій аудиметр, під’єднаний
до телевізора в помешканнях респондентів, фіксує усі його вмикання та
канали, на яких він працює.

Спосіб зв’язку з аудиторією. Складаючи план збирання первинних даних,
слід визначити спосіб зв’язку з аудиторією. Це може бути:

Телефонне опитування – найбільш оперативний і дешевий спосіб збирання
інформації. Проте опитати телефоном можна лише тих людей, які його
мають. Окрім того, телефонне інтерв’ю має бути коротке і не надто
особисте.

Поштове опитування – найкращий метод контакту з респондентом, який не
погоджується на особистий контакт або на відповідь якого може вплинути
інтерв’юєр. Поштова анкета потребує простих, чітко поставлених запитань.
Ступінь її повернення, як звичайно, низький і надходять ці анкети
повільно.

Особисте опитування – найуніверсальніший, але й найдорожчий із трьох
способів опитування. У разі необхідності інтерв’юєр може ставити більшу
кількість запитань, ніж передбачено анкетою, і доповнити інтерв’ю
власними спостереженнями.

Після розроблення плану провадять збирання первинної інформації. Цей
етап, найбільш дорогий і тривалий, називають “польовими” дослідженнями.
Оброблення і аналіз отриманої інформації провадять на базі четвертої
складової МІС – аналітичної системи маркетингу. Результати дослідження
мають бути чітко оформленні, містити таблиці, схеми, діаграми, а також
висновки й рекомендації.

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Маркетингова інформація та її значення для визначення можливостей ринку.

Які види маркетингової інформації вам відомі, які шляхи її одержання?

Суть та зміст вторинної інформації.

Суть, зміст і значення первинної маркетингової інформації.

Які види анкетного опитування вам відомі?

Інструментарій одержання інформації.

Передумови розвитку систем маркетингової інформації.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020