.

Інформація в системі маркетингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4188
Скачать документ

Тема: Інформація в системі маркетингу.

Вид заняття: лекція.

Навчальна мета: навчити студентів з’ясовувати значення та види
інформації і в маркетинговій діяльності. Джерела отримання первинної
інформації, її переваги та недоліки. Вторинна інформація, джерела
одержання, її переваги та недоліки.

Виховна мета: виховати у студентів самостійне мислення.

Між предметні зв’язки: менеджмент, економіка.

Література:

Котлер “Основи маркетингу” с. 85.

Закон України “Про рекламу”.

Значення та види інформації в маркетинговій діяльності.

Щоб належним чином функціонувати в умовах маркетингу, необхідно
одержувати адекватну інформацію до і після прийняття рішення, Існує
багато причин, в силу яких маркетингова інформація збирається при
розробці, реалізації і перегляді маркетингового плану фірми чи
яких-небудь його елементів.

Хороша інформація дозволяє маркетологам отримувати конкурентні переваги,
знижувати фінансовий ризик, оприділювати відношення споживачів,
слідкувати за зовнішнім середовищем, координувати стратегію оцінювати
свою діяльність, підвищувати довір’я до реклами, отримувати підтримку в
рішеннях.

Маркетингову інформаційну систему можна оприділити, як сукупність
процедур і методів, розроблених для створення, аналізу і поширення
інформації для попереджуючих маркетингових рішень на регулярній
постійній основі.

Схема маркетингової інформаційної системи

Є такі види інформації в маркетинговій діяльності:

Первинна

Вторинна

Інформація провинна бути орієнтована на конкретного користувача,
управляючого і відповідати реальним потребам. Тому при впровадженні
маркетингової інформаційної системи повинні бути з’ясовані деякі
питання:

яке рішення приймається і як регулярно;

які види інформації необхідні для прийняття цих рішень;

яка інформація надходить регулярно, щоденно.

2. Первинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Первинна інформація представляє собою тільки що обману інформацію для
вирішення конкретної досліджуваної проблеми.

Первинна інформація містить наступні переваги:

збирається у відповідності з точними цілями даної дослідницької задачі
(дані являються найбільш свіжими);

методологія збору даних контролюється і відома компанії;

всі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їх
секретність для конкурентів;

відсутність заперечних даних;

надійність може бути оприділена.

Недоліки:

збір інформації може зайняти багато часу;

можуть знадобитися великі затрати;

деякі види інформації не можливо отримати;

підхід компанії може носити обмежений характер;

фірма може бути неспосібною збирати первинну інформацію.

Джерела:

анкета;

пошта;

телефон;

особистий контакт.

3. Вторинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Вторинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Вторинна інформація представляє собою дані, зібрані раніше для цілей, не
пов’язаних із вирішенням досліджуваної проблеми.

Вторинна інформація містить наступні загальні переваги:

багато її видів недорогі, оскільки не потрібен збір нових даних;

інформація зазвичай збирається швидко;

часто є декілька джерел інформації;

джерела інформації можуть містити дані, які фірма не може сама одержати;

інформація. Зібрана з незалежних джерел, як правило, досить достовірна;

вона помагає в ситуаціях, коли потрібний попередній аналіз.

Недоліки:

наявна інформація може не підходити для цілей дослідження, яке
проводиться, в силу своєї неповноти;

вторинна інформація може бути застарілою;

методологія, яка лежала в основі збору даних може бути невідомою;

можуть публікуватися не всі результати дослідження;

можуть існувати заперечні дані.

Джерела: внутрішні і зовнішні.

Контрольні питання:

Суть та значення інформації в системі маркетингу.

Поняття первинної інформації.

Переваги на недоліки первинної інформації.

Джерела її одержання.

Поняття вторинної інформації.

Переваги та недоліки вторинної інформації.

Джерела ї одержання.

Тема: Предмет, завдання, зміст дисципліни.

Сутність маркетингу.

Вид заняття і лекція.

Навчальна мета: навчити студентів визначення суті та значення предмету
маркетингу, а також різні підходи до його розуміння. Вивчення основних
понять маркетингу, маркетингова тріада, сутність, типи та види
вимірювання попиту, товари та послуги, вартість, задоволення,
маркетингова комунікація, маркетинговий розподіл, ринок.

Суб’єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; організації, що
обслуговують; оптова та роздрібна торгівля; організації та
підприємства-споживачі, кінцеві споживачі; маркетингові фірми й
спеціалісти, контактні аудиторії; засоби масової інформації.

Виховна мета: виховати у студентів самостійне мислення.

Між предметні зв’язки: мікроекономіка, економіка, менеджмент.

Література:

Крутиков “маркетинг в діяльності підприємств” – ст. 5.

Котлер “Основи маркетингу” – ст. 7.

План.

Сутність маркетингу та підходи до розуміння предмету маркетингу.

Основні поняття маркетингу.

Суб’єкти маркетингу.

1. Маркетинг походить від англійського слова market – торгівля, продаж,
комерційна діяльність.

Існує понад 2000 визначень маркетингу.

Маркетинг – це вміння знайти потребу та задовольнити її.

Маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства пов’язаних
між собою: планування, ціноутворення продаж, доставка товару та надання
послуг, яких потребують реальні чи потенціальні споживачі.

Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення
потреб через обмін.

Об’єднує ці всі визначення концептуальне розуміння маркетингу.

Функціональний підхід. Він зумовлює визначення маркетингу з погляду
виконуваних фірми маркетингових функцій.

Згідно з таким підходом маркетинг – це:

функція творчого використання ресурсів фірми для досягнення
відповідності між її можливостями і попитом;

задоволення побажань і потреб людей;

забезпечення відповідного рівня життя в суспільстві.

Товарний підхід до розумінні маркетингу полягає в тому, щоб розглядати
товар з погляду його ринкових проблем та етапів життєвого циклу товару.

Системно-поведінковий підхід репрезентує маркетинг з погляду проблем
пов’язаних зі змінами у маркетинговій системі.

Національний підхід. Тут маркетинг – це діяльність пов’язана з найбільш
точним визначенням майбутніх потреб покупців, просуванням товарів, їх
“нав’язуванням” споживачу.

Управлінський підхід. Тлумачить маркетинг з погляду процесу керування
фірмою, яка функціонує в конкретних споживчих умовах.

Узагальнюючим підхід до маркетингу з погляду економічної теорії. Її
предметом є відносини між людьми, що виникають у процесах виробництва,
обміну, розпорядку і споживання.

Маркетинг як академічна дисципліна вивчає ряд наступних понять:

Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити);

Сутність, типи та види вимірювання попиту;

Товари та послуги;

Вартість;

Задоволення;

Маркетингова комунікація;

Маркетинговий розподіл;

Ринок.

Потреби – це специфічний стан людини, який виникає внаслідок того що:

людина це біологічна істота;

люди є часточками суспільства;

вони взаємодіють з навколишнім середовищем.

За створеною в 40-х рр.. американським економістом А. Маслоу теорією всі
потреби людей можна поділити на дві категорії і п’ять рівнів та
розмістити в чіткій послідовності.

Цінності – це важливі і значущі з погляду людин предмети, дії, спосіб
життя.

Запити (побажання) – це потреби, які набули специфічної форми відповідно
до системи цінностей індивіда.

Попит – це побажання споживача з урахуванням його реальної купівельної
спроможності.

Існують такі види попиту:

негативний;

– нульовий;

спадний;

непостійний (нерегулярний, сезонний);

повсякденний;

особливий;

інформаційний.

Товар – це все що може задовольняти потреби, побажання чи попит і
пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання
чи споживання.

Класифікація товарів:

за призначенням;

залежно від терміну використання;

за способом виготовлення;

за рівнем ринкової новизни;

залежно від використання і ціни.

Специфічним різновидом товару є послуги. Їх особливості полягають в
наступному:

нематеріальність;

можлива зміна якості в часі;

невід’ємність від постачальника;

неможливість зберігання.

Вартість – це комплексне поняття, яке включає споживчу корисність і
вартість споживання.

Споживча корисність – це набір функцій і можливостей товару.

Вартість споживання – це витрати на експлуатацію, обслуговування та
ремонт.

Задоволення – це вибір конкретного товару споживачем із сукупності
подібних до нього товарів.

Маркетингова комунікація – це комплекс заходів інформаційної діяльності,
спрямований на те, щоб переконати споживача шукати і купувати продукт
фірми, стимулювати їх купівельну активність.

Маркетинговий розподіл – це узгодження, систематизоване розміщення,
доставка та реалізація товарів на конкретному ринку.

Ринок – це механізм, який об’єднує продавців та покупців, які з одного
боку, хочуть і спроможні купити товар, а з другого – зацікавлені в
продажу товарів і послуг.

Розрізняють ринки:

продавців;

покупців;

чистої конкуренції;

монополістичної конкуренції;

олігопольні;

монопольні;

товарів, капіталу, робочої сили та цінних паперів;

вільні та замкнуті;

закупівель та збуту.

Цільовий ринок – ринок, що його потреби і запити найкраще відповідають
можливостям фірми.

Побічний ринок – це ринок, споживачі якого користуються продуктам фірми
випадково чи використовують його як альтернативний варіант.

“Зона байдужості” – це ринок, споживачі якого не є прихильниками товару
фірми.

Суб’єкти маркетингу – це підприємства, організації чи окремі особи між
якими існують маркетингові зв’язки.

Суб’єкти маркетингу є:

продуценти товарів послуг);

організація обслуговування;

оптова і роздрібна торгівля;

організація та підприємства – споживачів;

кінцеві споживачі;

маркетингові фірми та спеціалісти;

контактні аудиторії;

засоби масової інформації.

Контрольні питання.

Розуміння предмету маркетинг з концептуальної точки зору.

Розуміння предмету маркетингу з функціонального підходу.

Розуміння предмету маркетинг з товарного, системного-поведінкового,
національного, управлінського підходів і з погляду економічної теорії.

Що собою представляє маркетингова тріада?

Сутність, типи та види вимірювання попиту.

Товари і послуги з точки зору маркетингу.

Що таке вартість, задоволення, маркетингова комунікація. Маркетинговий
розподіл.

Ринок і його види.

Хто є суб’єктами маркетингу.

Навколишнє середовище

Цілі компанії

Плани маркетингу

Система маркетингового дослідження

Використання планів маркетингу

Дія на

Зворотній зв’язок

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019