.

Етапи і методи маркетингових досліджень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4862
Скачать документ

Реферат на тему:

Етапи і методи маркетингових досліджень

Процес маркетингових досліджень передбачає розробку докладного
поетапного плану та послідовне його здійснення. Умовні етапи
маркетингових досліджень схематично показано на рис. 5.2.

Концепція маркетингового дослідження – це детальне визначення предмета
дослідження та загальна постановка завдання в межах дослідницького
задуму. Концепцією передбачається визначення початкового уявлення про
цілі та проблематику дослідження, формування робочої гіпотези.

Мета дослідження залежить від ринкової ситуації і завжди передбачає
розв’язання конкретної проблеми. Мета – це загальна постановка завдання,
розв’язання якого має сприяти зниженню рівня невизначеності у прийнятті
управлінських рішень.

Визначення проблематики дослідження – це сукупність окре-мих завдань,
які випливають з основного. Ним може бути вид товару та специфіка його
споживання, сегментування ринку, дії конкурентів тощо. Відповідно
часткові завдання можуть виникати в межах товарної пропозиції, попиту
або ціни.

Робоча гіпотеза дослідження – це ймовірне припущення щодо сутності й
шляхів вирішення виявлених проблем (це своє-рідний фундамент
дослідження). За робочою гіпотезою можна встановити межі та основні
напрямки дослідження, а також визначити систему необхідних показників.

Отримання й аналіз емпіричних даних у процесі дослідження пов’язані з
розробкою робочого інструментарію – сукупності методів і засобів
збирання, обробки й аналізу інформації з метою перевірки робочої
гіпотези дослідженням. У процесі розвитку маркетингу постійно
використовувалися прийоми та методи з різних наукових дисциплін (рис.
5.3).

Так, системний аналіз широко використовують у маркетингових
дослідженнях, оскільки дає змогу вважати будь-яку ринкову ситуацію як
певний об’єкт для вивчення з великим діапазоном внутрішніх і зовнішніх
причинно-наслідкових зв’язків.

Застосовуючи комплексний підхід, вивчають ринкову ситуацію як об’єкт, що
проявляється по-різному. Наприклад, проблематика ринку окремого товару
може бути пов’язана зі зміною ціни, попиту чи пропозиції.

Програмно-цільове планування широко використовують при розробці та
реалізації стратегії і тактики маркетингу. Можна вважати, що маркетинг –
це і є використання програмно-цільового підходу у сфері ринку.

Лінійне програмування як математичний метод для вибору з альтернативних
рішень найкращого використовують, наприклад, при розробці
якнайвигіднішого асортименту в разі обмежених ресурсів, при плануванні
руху торгових агентів тощо.

Методи теорії масового обслуговування застосовують для вибору
послідовності обслуговування замовників.

Застосовуючи теорію зв’язку, в якій розглядається механізм зворотних
зв’язків, отримують важливу інформацію про процеси, що виходять за межі
встановлених параметрів, наприклад, управління товарними запасами,
виробництвом та збутом продукції тощо.

Теорію ймовірностей застосовують у разі прийняття рішення про визначення
ймовірностей настання певних подій та вибору се-ред цих рішень найбільш
вдалого.

Сітьове планування застосовують для регулювання послідовності і
взаємозалежності окремих видів робіт у межах певної програми, наприклад
для фіксування етапів роботи, розподілу відповідальності, економії
витрат тощо. Цей метод ефективний при розробці програми виробництва
певного товару та організації пробних продажів, при підготовці та
проведенні збутових і рекламних кампаній.

Метод ділових ігор допомагає за рахунок “програвання” ситуації приймати
оптимальні рішення для спрощення моделей поведінки конкурентів чи
стратегій виходу на нові ринки, що полегшуватиме процес прийняття
рішення в реальних ситуаціях.

Економіко-статистичні методи, зокрема метод функціонально-вартісного
аналізу, використовують для комплексного розв’язання завдань, пов’язаних
з підвищенням якості продукції та одночасною економією матеріальних і
трудових ресурсів.

За допомогою методів моделювання можна описати систему відомих чи
передбачуваних зв’язків між подіями, вчинками та

процесами. Найефективнішими є економіко-математичні моделі, за допомогою
яких на основі діючих факторів маркетингового середовища оцінюють
перспективи збільшення місткості ринку, оптимальні витрати на маркетинг,
визначають найраціональніші стратегії маркетингу з метою отримання
запланованого прибутку.

Особливе місце в методологічному арсеналі маркетингу посідають експертні
оцінки, за допомогою яких досить швидко отримують якісну інформацію про
можливі процеси розвитку певних подій на ринку, виявляють та оцінюють
сильні та слабкі сторони підприємства і його конкурентів, ефективність
застосування маркетингових заходів.

У маркетингових дослідженнях і розробках активно використовують також
методичні прийоми з інших галузей знань. Найбільший зв’язок виявляється
з методами соціології та психології, оскільки особлива увага у
промисловому маркетингу приділяється поведінці споживачів ТВП, яка
значною мірою визначається мотивацією поведінки споживачів на ринку
споживчих товарів.

Найважливішими при обробці й аналізі даних є прогнозні розрахунки щодо
розвитку проблеми дослідження. При цьому використовують методи
екстраполяції, моделювання, експертних оцінок.

Результатом маркетингового дослідження є висновки і рекомендації, які
можуть бути подані у вигляді короткого загальнодоступного викладу
сутності дослідження або повного наукового звіту про роботу. На підставі
результатів дослідження приймають відповідні маркетингові рішення.

Список використаної літератури

Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.

Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с
англ. — М.: Финстатинформ, 1993.

Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания
новой техники. — М.: Экономика, 1989.

Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.
— М.: Экономика, 1991.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. — К.: Лібра, 1998.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища
шк., 1994.

Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1994.

Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной
продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Днепропетровск: Сталкер, 1998.

Жариков В. Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. — М.:
Экономика, 1986.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во
КНЕУ, 1997.

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ,
1998.

Лавров С. М., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. —
М.: Внешторгиздат, 1989.

Леонов И. Г., Аристов О. В. Управление качеством продукции. — М.: Изд-во
стандартов, 1990.

Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. — М.:
Экономика, 1990.

Маркетинг / Упоряд., вступ, ст. А. I. Кредисова. — К.: Україна, 1994.

Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посіб. / Є. В. Савельев, В. П.
Дяченко, В. Є. Куриляк. – К.: НМК ВО, 1993.

Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособие / Н. П. Гончарова и др.
— К., 1998.

Маркетинг промышленных товаров: Пер. с англ./Общ. ред. и пре-дисл. В. И.
Седова. — М.: Прогресс, 1978.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020