.

Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів (дипломна)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
6 30325
Скачать документ

Дипломна робота з маркетингу

Аналіз маркетингової діяльності ПП “Діоніс” на ринку електротоварів.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….
…………………………………………….5

Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової діяльності торгівельного
підприємства

Теоретичні основи торгівельної діяльності
підприємства……………………….8

1.2. Теоретичні аспекти маркетингової діяльності торгівельного

підприємства ………………………………………………………………………12

1.3. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні……………27

Розділ 2. Аналіз діяльності ПП “Діоніс”

2.1. Загальна характеристика діяльності ПП “Діоніс”…………………………..33

2.2.Фінансовий аналіз ПП
“Діоніс”……………………………………………………….
……..45

2.3. Аналіз комплексу маркетингу підприємства

2.3.1. Товарна політика………………………………………………………52

2.3.2. Цінова політика………………………………………………………..54

2.3.3. Організування розподілу продукції…………………………………..58

2.3.4. Маркетингова політика комунікацій…………………………………60

Розділ 3. Удосконалення маркетингової діяльності ПП “Діоніс”

3.1. Удосконалення організаційної структури ПП
“Діоніс”…………………………..62

3.2. Удосконалення товарної та цінової політик ПП
“Діоніс”………………………..68

3.3. Рекомендації щодо покращення збутової та комунікаційної політик

ПП„Діоніс”…………………………………………………………………………76
ВИСНОВКИ……………………………………………………….
……………………………………….90

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………..
………………………………………94

ДОДАТКИ

ВСТУП

Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації
виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів
споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий
інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової
концепції управління на рівні підприємства, об’єднання. Закордонний
досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє і
вдосконаленню системи внутрішньофірмового управління, і успіху
підприємства у конкурентній боротьбі.

Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм управління, активну
заповзятливість, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до
ринку і впливу на споживача. Маркетинг базується не на затверджених
згори планових завданнях, а передусім на глибокому знанні об’єктивної
інформації про ринок, про реальні вимоги споживачів та ініціативі.

Мета маркетингової діяльності підприємства – забезпечення
рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових
межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її
досягнення потрібно вирішити дві головні взаємопов’язані проблеми:

І) продати максимально можливу кількість товарів фірми;

ІІ) дати споживачу максимум задоволення, як покупцю та користувачу. Для
цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання
купувати і користуватися її товарами та послугами.

За допомогою маркетингу керівники підприємств отримують необхідну
інформацію про споживачів, про ціни, що їх споживачі готові платити, про
те, у яких регіонах місткість ринку найбільша, яка сфера діяльності є
найвигіднішою для вкладання капіталу чи створення нового підприємства.
Маркетинг також дає можливість зрозуміти у який спосіб підприємство має
організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як
належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати
стратегію реклами, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку
інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.

У сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими
складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування
(promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий
характер. Товарна політика передбачає курс дій суб’єкта господарювання
або наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки щодо
формування асортименту та управління ним, підтримання
конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних
сегментів ринку, розробки упаковки, маркування, здійснення допродажного
і післяпродажного обслуговування товарів.

Перед усіма комерційними та багатьма некомерційними організаціями, як
одна з основних, постає проблема визначення ціни на свої товари і
послуги. Поширене нині уявлення щодо ефективності використання
маркетингового ціноутворення лише в умовах насиченого ринку є
справедливим, якщо вбачати у маркетинговій ціновій політиці тільки
знаряддя конкурентної боротьби. Але, як показує досвід господарської
практики, маркетингове ціноутворення за будь-якого ступеня насиченості
ринку здатне коригувати поведінку економічних суб’єктів, споживачів і
виробників у вигідному для всіх напрямі. Конфлікти, можливі у процесі
встановлення ринкових відносин, система маркетингового ціноутворення
рекомендує долати за допомогою таких заходів, інструментів і методів,
які дають змогу врахувати ступінь конкуренції та ступінь насиченості
ринку.

Дедалі більшої важливості набуває наступний елемент комплексу маркетингу
– маркетингова політика комунікацій. Ця система просування спрямована на
інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її
товари, підтримку збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.
Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття
великої кількості різноманітних різень, пов’язаних із визначенням
цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних
засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної
пропаганди.

Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме воно
займається збутом товарів виробників, є організація товарного руху,
формування товарного асортименту, транспортування, складування,
пристосування товару до вимог споживача. Весь цей перелік функцій і
становить останній елемент комплексу маркетингу – маркетингова збутова
політика.

Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві
залежить від ефективності функціонування системи організації маркетингу.
Оскільки саме служба маркетингу повинна визначити стратегію маркетингу,
здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати
комплекс маркетингу фірми. Саме це розкриває актуальність дослідження
даної теми.

Тому основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо
удосконалення маркетингової діяльності ПП. „Діоніс” в умовах
конкурентного середовища та чинного законодавства України.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

– вивчити основні складові маркетингової діяльності фірми;

– на базі діяльності ПП „Діоніс” проаналізувати комплекс маркетингу
підприємства;

– здійснити фінансовий аналіз підприємства;

– дати рекомендації щодо організацій служби маркетингу на ПП „Діоніс”;

– визначити напрямки покращення товарної, цінової збутової та
комунікаційної політик ПП „Діоніс”.

I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Теоретичні основи торгівельної діяльності підприємства

Торгівельна діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність юридичних
осіб та громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного
споживання з метою отримання прибутку. В Україні вона регулюється
законами України “Про підприємництво”[15], ”Про підприємства в
Україні”[16], ”Про споживчу кооперацію”[17], ”Про захист прав
споживачів”[18], ”Про зовнішньоекономічну діяльність”[20], ”Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” [21],
іншими актами законодавства, а також Постановою Кабінету Міністрів
України “Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного
обслуговування населення”, яка визначає загальні умови заняття
торговельною діяльністю, основні вимоги до торговельної мережі і
торговельного обслуговування громадян, які придбають товари для власних
побутових потреб у підприємств (їх об’єднань), установ, організацій
незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних
юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території
України у сфері торгівлі.

Торгівельна діяльність може здійснюватися громадянами України,
громадянами інших держав, які необмежені в правоздатності або
дієздатності в законодавчому порядку, юридичними особами всіх форм
власності, у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у
торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері.

Господарюючі суб’єкти здійснюють торгівельну діяльність після їх
державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, яка
здійснюється відповідно до закону України “Про підприємництво” та
Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
та про реєстраційний збір за державну реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.1994 року [15].

Торгівельні підприємства діють на основі статуту, який затверджується
власниками (власником) майна. У статуті підприємства визначаються
власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і
цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування,
компетенція та повноваження трудового колективу і виборчих органів,
порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення
діяльності. До статуту можуть включатися положення, пов’язані з
особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що
виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та
структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг та інше.

Управління торгівельним підприємством здійснюється відповідно до статуту
на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого
майна і принципів самоврядування трудового колективу. Підприємство
самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Торговельне
підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи
розвитку виходячи з попиту на товари та необхідності забезпечення
виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської
діяльності є прибуток, порядок використання якого визначає власник
підприємства чи уповноважений ним орган згідно з статутом чи чинним
законодавством.

Торгівельна діяльність здійснюється у сферах роздрібної й гуртової
торгівлі, а також у торговельно-виробничій сфері (громадському
харчуванні). У широкому розумінні під торговельною діяльністю
(торгівлею, комерцією) розуміється будь-яка економічна діяльність
узагалі, а всі підприємства й організації, що діють у торгівлі (гуртовій
і роздрібній), промисловості, сільському господарстві, на транспорті,
будівництві та в інших галузях економіки, записуються в єдиному
торговельному реєстрі [4, с.56].

У економічному обороті торгівля виконує посередницьку роль. Проте її
функції не обмежуються лише матеріальним поширенням продукції. У
остаточному рахунку торгівля стимулює виробництво і задає йому
визначений напрямок. Вона є невід’ємним елементом структури ринкової
економіки і робить істотний, якщо не вирішальний, вплив на її
ефективність.

Ті економічні функції, які реально виконуються торгівлею, полягають у
тому, що посередники, які знаходяться між виробниками і споживачами,
роблять послуги і тим, і іншим.

Торгівельні підприємства роблять послуги виробникам, звільняючи їх від
необхідності вступати у відносини з величезною масою споживачів. Шляхом
створення запасів товарів вони забезпечують синхронізацію ритмів
виробництва та споживання, схильних до різночасних сезонних коливань.
Завдяки їм грошові прибутки виробників стають більш регулярними і не
залежать від затримок у збуті продукції.

Посередники розширюють можливості виробництва щодо задоволення запитів
споживачів. Вони створюють умови, для того щоб матеріальні блага,
вироблені в масовому порядку безліччю підприємств, розкиданих на широкій
території, стали доступними споживачам у такій кількості і якості, у
такому місці та у такий час, які є зручними для останніх. Ця функція
припускає виконання низки операцій: упорядкування і роздрібнення партій,
транспортування і зберігання, формування асортименту і викладки товарів.

Отже, торговельні підприємства виконують низку важливих функцій, які
можна згрупувати в чотири нижчеперелічені (рис.1.1):

1. Доведення товару до безпосереднього споживача. Важливо організувати
виробництво продукції, та не менш важливо забезпечити її реалізацію.
Останнє є складною справою. Спеціалізація на посередницьких операціях
дозволяє скоротити час на реалізацію товару, зменшити витрати обігу,
прискорити оборот фондів підприємства, більшою мірою враховувати запити
споживачів.

2. Забезпечення зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням.
Торговельне підприємство відчуває на собі вплив як виробника (пропозиція
товару), так і споживача (попит на нього). Аналізуючи просування того чи
іншого товару на ринку, посередник може виявити тенденції, що їхнє
урахування дозволить краще орієнтувати виробництво на інтереси
споживачів.

Рис. 1.1. Основні функції торгівельних підприємств

Перерозподіл ресурсів між різними галузями та всередині них. Ця функція
забезпечується як через переорієнтацію на випуск нової продукції, так і
через обслуговування ринку цінних паперів.

Акумуляція тимчасово вільних коштів, регулювання грошового обігу [4,
с.62] .

Окрім цього, торговельні підприємства здійснюють також ще такі важливі
функції, як затарювання, розфасовка, зберігання товарів на складах, у
холодильниках, визначення оптимальних обсягів постачань, транспортування
і доставка продукції та інформаційне забезпечення просування товарів від
виробників до споживачів [35, с.106].

На всіх рівнях управління торгівельною діяльністю підприємства необхідно
передбачити виконання наступних функцій:

стосовно своїх покупців – оцінка потреб у товарах і всього попиту;
організація просування товарів від виробників у сферу гуртової торгівлі;
перетворення промислового асортименту на торговий; формування необхідних
розмірів і збереження товарних запасів; кредитування, інформаційне і
консалтингове обслуговування;

стосовно постачальників товарів – здійснення комерційної діяльності та
вплив на виробників щодо їхньої орієнтації (відповідно до маркетингових
досліджень) на потреби покупців і випуск необхідних товарів;
використання процесу переходу прав власності на товари з метою
підвищення відповідальності й зацікавленості сторін у підвищенні
ефективності господарських зв’язків; створення сучасної інфраструктури
як умови підвищення ефективності товароруху; здійснення заходів на
підтримку вітчизняних товаровиробників; мінімізація комерційного ризику.

Загальні функції маркетингу торгівельного підприємства містять аналіз,
прогнозування, ціленаправлення, організацію, управління, облік,
контроль, оцінку та використовуються у сполученні із конкретними
функціями, а саме: вивченням та сегментацією ринків, позиціонуванням
товарів, вивченням споживача, навколишнього та внутрішнього середовища
маркетингу, здійсненням товарної політики, розподілом товару та
товарорухом, ціноутворенням і ціновою політикою, маркетинговими
комунікаціями та стимулюванням, міжнародним маркетингом, управлінням [4,
с.67].

Удосконалення торгівельної діяльності підприємства, чітке і продумане
виконання нею своїх функцій підсилює стимули до виробництва, сприяє
розв’язанню проблем відновлення господарських зв’язків, міжрегіональної
інтеграції споживчого ринку і підвищенню ефективності внутрішньої
торгівлі в цілому.

1.2.Теоретичні аспекти маркетингової діяльності торгівельного
підприємства

В торгівельну діяльність кожного підприємства дедалі активніше входить
маркетинг, але часто його хибно ототожнюють лише із збутовою діяльністю.
Для правильного розуміння цього терміну слід розкрити його зміст.

Ф. Котлер, Л. Мороз та ін. визначають маркетинг як діяльність,
спрямовану на створення попиту та досягнення цілей підприємства через
максимальне задоволення потреб споживачів [31-35].

Маркетингова діяльність охоплює ряд певних етапів, кроків на ринку, що
їх має зробити підприємство на шляху до споживача (рис.1.2).

Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива за наявності
кваліфікованої служби маркетингу. Щоб створити потрібні кадрові
передумови, важливо перш за все визначити чи достатня кількість
працівників працює над проблемами маркетингу, і власне, збуту, чи
відповідає ємкості ринку. Але значно більш серйозне питання – якість
маркетингової підготовки спеціалістів, їх вміння представляти товар в
вигідному регіоні, знаходити контакт з клієнтами, зосереджуватися на
вирішенні їх проблем за допомогою послуг фірми. Дане питання більш
детальніше буде розглядатись в наступному підрозділі.

Наступним етапом маркетингової діяльності є дослідження. Маркетингові
дослідження – це проектування, збирання, обробка та аналіз даних, які
потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми.
Це специфічне джерело інформації для вирішення маркетингових проблем,
покликане забезпечити повноту, адекватність інформації тим рішенням, які
належить прийняти. Найважливішими напрямками маркетингових досліджень є
визначення цілей, вирішення проблеми, сприяння розвиткові підприємства.

Організація маркетингових досліджень передбачає необхідність прийняття
рішень за наступними складовими:

– Визначення цілей дослідження;

– Збирання та аналіз вторинної інформації;

– Складання плану збирання первинної інформації;

– Збирання і аналіз первинної інформації;

– Підготовка та подання звіту.

Рис.1.2. Етапи маркетингової діяльності торгівельного підприємства

Цілі дослідження – це те, для чого проводиться дослідження, тобто – те,
що ми хочемо отримати від виконання дослідження. З визначення цілей і
починається дослідницький процес.

Наступним кроком після визначення і узгодження цілей є розробка плану
дослідження. Основними частинами плану є:

методи дослідження

принцип формування вибірки

знаряддя дослідження

спосіб зв’язку з аудиторією.

В ході дослідження первинної інформації виділяють такі основні методи
дослідження як:

– спостереження – аналітичний метод, за допомогою якого дослідник
безпосередньо спостерігає за поведінкою споживачів, торгівельного
персоналу, іноді він поводиться як учасник подій (активне
спостереження);

– експеримент – метод, за допомогою якого можна з‘ясувати реакцію
досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну;

– опитування – передбачає з‘ясування позицій людей, їх поглядів на ті чи
інші проблеми на підставі їх відповідей на заздалегідь підготовлені
запитання. Опитування, яке здійснюється за певним переліком запитань,
викладених і зафіксованих в документі називають анкетуванням;

– імітація – метод, який ґрунтується на застосуванні обчислювальних
машин і дослідженні зв‘язків між різними маркетинговими змінними на
відповідних математичних моделях а не в реальних умовах;

– “панель” – неодноразове збирання даних в однієї групи досліджуваних
через рівні проміжки часу.

Після обрання певного методу дослідження визначають вибірку
респондентів. Адже на підставі відповідей цих людей дослідники
робитимуть висновки про ставлення до досліджуваної проблеми всіх
потенційних споживачів або окремих їх груп. При плануванні вибірки
необхідно визначити кого опитувати, яку кількість людей опитати.

Що стосується знаряддя дослідження то найбільш розповсюдженим є анкета,
яка потребує ретельного розроблення, апробації і усунення недоліків до
початку її широкого застосування. Окрім анкети, використовують іноді
механічні та електронні пристрої.

Виділяють три основні способи проведення опитування – телефоном, поштою,
чи у ході особистого інтерв’ю.

Після проведення маркетингових досліджень на підставі наявної інформації
та її ретельного аналізу підприємство може приступати до вироблення
рішення щодо комплексу маркетингу [35, с.33-37].

Наступним етапом є розробка стратегії маркетингу. Це плани реалізації
маркетингових цілей. Стратегія ґрунтується на аналізі стану
підприємства, оцінюванні привабливості ринків і потребує розробки
заходів товарної, цінової, політики розподілу, а також просування
товару. Аналіз допомагає оцінити ринкові можливості і визначити
привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може
набути конкурентних переваг. Водночас ведеться пошук своїх потенційних
споживачів, потреби яких підприємство прагне задовольнити [6, с.123].

Маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових цілей і
передбачає:

cегментування ринку – виділення окремих груп споживачів;

вибір цільових ринків – визначення цільових сегментів, на які фірма
орієнтує свою діяльність;

позиціонування товару на ринку – визначення місця товару серед товарів
конкурентів;

визначення конкурентів – мішеней;

визначення конкурентних переваг.

Під час формування маркетингової стратегії варто взяти до уваги кілька
альтернативних варіантів, оцінка яких дозволить виявити оптимальний
варіант.

Наступні чотири етапи маркетингової діяльності, а саме товарна, цінова,
комунікаційна політика та політика розподілу утворюють, так званий
комплекс маркетингу. Комплекс маркетингу – це сукупність маркетингових
засобів, так звані “4Р” product (товар, продукт), price (ціна), place
(місце, збут, розподіл), promotion (просування), певна структура яких
забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових
завдань.

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що розробляється
фірмою є товар. Сукупність засобів впливу на споживачів з допомогою
товару зв’язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства.
До її складових відносять (рис.1.3):

а) визначення оптимального асортименту товарів та його постійне
оновлення;

б) якість та конкурентоспроможність продукції;

в) дизайн та упаковка;

г) товарна марка;

д) імідж товару.

Рис. 1.3. Основні рішення маркетингової товарної політики

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють проблеми формування
асортименту товарів. Визначення оптимального асортименту передбачає
включення у виробничу програму підприємства товарів, виробництво і збут
яких орієнтовані на ринкові потреби, позитивно впливають на розвиток
підприємства, приносять прибуток, сприяють досягненню інших цілей. Отже,
сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні і
підтримці оптимальної структури товарів, що виробляються та
реалізуються, з врахуванням поточних та довготривалих цілей підприємства
[35].

Товарний асортимент характеризується:

– шириною, яку визначає кількість запропонованих асортиментних груп
(сукупність товарних позицій товарів даного функціонального
призначення);

– глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній
групі;

– насиченістю, яка визначається загальною кількістю запропонованих
товарів;

– зіставлюваністю, яка відображає, наскільки тісно пов’язані між собою
окремі асортиментні групи з огляду на кінцеве споживання, канали
розподілу, діапазон цін тощо [35, с.66].

Важливими характеристиками товару є його якість та
конкурентоспроможність. Ці близькі за змістом поняття не слід
утотожнювати. В умовах вільної конкуренції з двох однакових товарів
вибирають найдешевший, а за однакових цін – найякісніший. Якість –
абсолютний показник, результат праці, вона охоплює характеристики, які
об’єктивно закладені у даний товар у процесі його розроблення і
виробництва. Хоча при тому окремі споживачі можуть сприймати по-різному
рівень якості одного й того самого товару.

Конкурентоспроможність товару – це сукупність споживчих властивостей
товару, яка забезпечує його здатність конкурувати з аналогами на
конкретному ринку в певний період часу [29].

Якість є основою конкурентоспроможності товару.

Конкурентоспроможність – це відносна величина, адже товар даного рівня
якості може бути цілком конкурентоспроможним на одному ринку і
неконкурентоспроможний на іншому.

Ще одним елементом товарної політики є упаковка, яка в умовах
розвинутого ринку стає дедалі дієвішим інструментом маркетингу,
складовою іміджу підприємства і предметом новаторського пошуку [35].
Упаковка є важливою частиною продукту. Це засіб або комплекс засобів для
забезпечення захисту продукції і навколишнього середовища від ушкоджень
та втрат, а також для полегшення процесу обігу. Під останнім розуміють
перевезення, збереження і реалізацію продукції. Підприємство вивчає,
розробляє і виготовляє свою упаковку, до якої належать тара, етикетка і
вкладиш. Продукція безпосередньо вміщується в тару – картонні ящики,
целофанові упаковки, скляний, алюмінієвий посуд, паперові або пластикові
пакети та ін. Етикетка містить фірмову назву продукції, символ
компанії, хімічний склад продукції (у разі потреби), рекламні матеріали,
коди та інструкції з використання. Вкладиш містить докладні інструкції і
вказівки про запобіжні заходи для складної чи небезпечної продукції. Цей
елемент упаковки є обов’язковим для ліків, іграшок тощо.

Упаковка має виконувати шість основних функцій: вміщення, захисту,
використання, комунікації, сегментації ринку, співробітництва з каналами
збуту, планування нової продукції. Особливе значення має упаковка для
товарів з власними марками. У цьому випадку на продукції мають бути
зазначені переваги продукту, вона має відповідати звичкам споживачів.
Слід також чітко визначити порядок використання товару (функції,
придатність, строки зберігання. На упаковці товару знаходиться його
товарний знак. Товарний знак (товарна марка) – зареєстроване в
установленому порядку позначення, надане товару з метою вирізнити його
серед інших товарів і послуг, зазначити цього виробника (підприємство,
фірму), а також його відмінності від товарів і послуг конкурентів [46].
Це малюнок, знак, назва, термін, символ, певне сполучення літер, чисел,
дизайн чи комбінація перелічених вище складових. Як засіб
індивідуалізації виробника товарний знак розглядається як торгова марка
чи фірмовий знак. Він реєструється у державних органах України, інших
держав і користується правовим захистом. Такий знак захищає вийняткові
права виробника-продавця на користування маркою і емблемою.

Розрізняють такі види товарних знаків: словесні, буквені, цифрові,
об’ємні, образотворчі, комбіновані. Товарні знаки залежно від об’єкта,
інформацію про якого вони містять, класифікують на підгрупи – фірмові і
асортиментні.

Ціна і якість є найважливішими ринковими характеристиками товару для
споживача. Проте їх оптимальне співвідношення ще не гарантує ринковий
успіх продукції. На оцінку товару і його придбання покупцем впливають
властиві людям різноманітні смаки, звички, спосіб мислення. Сукупність
стійких думок (інколи суто емоційних, а не професійних) і створює імідж
товару [13].

Імідж – це сформоване і постійно підтримуване стійке уявлення покупців
про престижність товару, послуги, товарної марки, фірми та її
керівництва.

В основу іміджу покладено якісні переваги одного виробу над іншим. Імідж
може бути позитивним і негативним. Позитивний імідж є важливим фактором
успішної діяльності у різних сферах підприємництва і найчастіше
досягається високою якістю продукції, стабільністю фінансового стану
фірми і відповідною рекламою. Дійовим засобом створення сприятливого
іміджу є розвиток інформаційних зв’язків фірми з різними верствами
населення, органами місцевого самоврядування, засобами масової
інформації. Така діяльність має назву „паблік рілейшнз”, вона тісно
пов’язана з рекламною роботою, але здійснюється переважно на
некомерційних засадах. За допомогою паблік рілейшнз висвітлюється робота
фірми щодо підвищення рівня безпеки продукції для споживачів,
запровадження екологічно чистих технологій, турботи про техніку безпеки
на виробництві і соціальний добробут працівників, проведення благодійних
акцій.

Отже, імідж продукту, марки, фірми – це позитивне відчуття, що виникає у
споживача у зв’язку з найменуванням продукту, марки, підприємства. На
думку французьких фахівців [33], головна особливість іміджу полягає в
тому, що він „захоплює” навіть тих, хто нічого не знає про товар і не
створив особистого уявлення щодо нього, але перебуває під впливом
навколишнього середовища. Іміджу властивий ефект „випромінювання”: одна
із його складових частин (позитивна чи негативна) сприймається так
сильно, що вирішує все в цілому. Тому підприємство повинно вивчати свій
імідж.

У сучасних умовах, коли вимоги споживачів до якості товарів значно
зросли, формуванню і зміцненню позитивного іміджу фірми та її продукції
дуже сприяє сертифікація. З нею ототожнюють дію, яка проводиться з метою
підтвердження того, що продукція відповідає визначеним стандартам або
технічним умовам. Об’єктивність і достовірність результатів сертифікації
багато в чому залежить від прийнятого порядку і організації робіт для
визначення відповідності продукції нормативно-технічним документам,
ступеня незалежності і рівня компетентності третьої сторони.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку рівень і співвідношення
цін на окремі види продукції, а особливо на конкуруючі вироби, певним
чином визначають поведінку споживачів у процесі її вибору та придбання.
Це впливає на обсяги реалізації продукції на ринку кожним підприємством.
Як наслідок, у даному випадку ціна визначає характер маркетингової
діяльності підприємства, бажаної величини прибутку.

Наявність різних цінових ситуацій на ринку певним чином впливає на
характер маркетингової діяльності підприємства:

1. Широкий асортимент продукції, різні види якої мало відрізняються за
рівнем попиту і витрат;

2. Встановлення ціни на продукцію вперше;

3. Зміна конкурентами ціни на свою продукцію;

4. Інші обставини, що змушують підприємство змінити рівень ціни.

Через урахування даних особливостей при формуванні ціни на підприємстві
ще більшою мірою ускладнюється трудомісткий процес ціноутворення.
Визначаючи роль ціни в умовах маркетингу, треба нагадати, що вона
виконує подвійну роль. З одного боку, ціна є головним чинником
досягнення запланованої рентабельності підприємства, з іншого, подібно
до реклами, є інструментом стимулювання попиту при реалізації продукції
[14].

Фірми підходять до питання ціноутворення по-різному, але незалежно від
того, яким чином формуються ціни на продукцію, до уваги беруться деякі
загальноекономічні критерії, які визначають відхилення від рівня цін
вверх чи вниз від споживчої вартості товару [35]. Загальний алгоритм
методики розрахунку ціни простий, і його можна подати у вигляді
послідовності таких етапів:

І) Постановка завдань ціноутворення – передусім фірма має вирішити, яких
саме цілей вона прагне досягнути за допомогою конкретного товару. Існує
багато цілей цінової, проте найбільш поширені такі:

– забезпечення виживання (існування фірми на ринку);

– максимізація поточного прибутку;

– завоювання лідерства за показниками частки ринку;

– лідерство у якості.

ІІ) Оцінка витрат. Мінімільна ціна визначається витратами фірми.

ІІІ) Визначення попиту. Попит – один із найсуттєвіших ціноутворюючих
чинників. Ціна і попит перебувають у зворотній залежності один від
одного, але з особливо престижними товарами ситуація маже бути
протилежною. Важливою характеристикою попиту є його еластичність, тобто
чутливість споживачів до зміни ціни на товар. Вивчення та дослідження
попиту на товар і цінової еластичності є дуже важливим для успішної
діяльності підприємства, оскільки саме попит визначає верхню межу ціни
на товар.

ІV) Аналіз цін і товарів конкурентів. На встановлення фірмою середнього
діапазону цін впливають ціни конкурентів та їх ринкові реакції.
Необхідно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. Знання про ціни
і товари конкурентів фірма може використати як відправну точку для
власного ціноутворення. Якщо її товар аналогічний товарам основного
конкурента, тоді його ціна близька до ціни товару цього конкурента. По
суті фірма користується ціною для позиціонування своєї пропозиції
стосовно пропозиції конкурентів.

V) Вибір цінової стратегії. Цінові стратегії – це визначення фірмою з
усіх можливих дій у напрямі ціноутворення головних, які забезпечують
досягнення нею у кожному конкретному місці, у конкретний проміжок часу
поставлених цілей. Виділяють три групи цінових стратегій (рис.1.4):

1. Стосовно цінового рівня;

2. У межах товарного асортименту;

3. Єдиних та перемінних цін [35, с.90].

Рис. 1.4. Класифікація цінових стратегій

VI) Вибір методу ціноутворення. У практиці ціноутворення всі існуючі
методи формування ціни згруповані по трьох основних напрямках (рис.1.5).

Рис.1.5. Основні методи ціноутворення

VIІ) Встановлення кінцевої ціни на товар відбувається з врахуванням
таких факторів [44]:

– психологія ціносприйняття – продавець повинен враховувати не тільки
економічні, а й психологічні чинники ціни. Багато споживачів дивляться
на ціну як на показник якості. Фірмам вдається збільшувати збут своєї
продукції завдяки підвищенню ціни на свою продукцію і ці товари
вважаються престижними. Крім цього ціна часто встановлюється нижчою від
найближчого круглого числа;

– політика цін фірми – передбачувану ціну потрібно перевірити на
відповідність установкам політики цін, яку практикують. Багато фірм
виробили установки щодо свого бажаного цінового образу, надання знижок з
ціни і вживання відповідних заходів у відповідь на цінову діяльність
конкурентів;

– вплив ціни на інших учасників ринку. Крім усього іншого, необхідно
враховувати реакцію на передбачувану ціну з боку інших учасників
ринкової діяльності. Також необхідно знати закони країни, що стосуються
встановлення цін.

Отже, цінова політика підприємства – це складний процес, який передбачає
врахування багатьох факторів.

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та
контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою
задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета
політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої
продукції [7, с.365].

Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на
себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього
права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до
споживача [35,с.105].

Функції збуту можна поділити на три групи:

– функції пов’язані з угодами;

– логістичні функції;

– функції обслуговування.

Торгівельні посередники – це ділові фірми, що допомагають у пошуку
клієнтів або безпосередньо продають продукцію (рис.1.6). Функції
посередника може виконувати оптова та роздрібна торгівля.

Оптова торгівля охоплює будь-яку діяльність у справі продажу партій
товарів та послуг тим, хто купує їх для подальшого перепродажу
(роздрібна торгівля) або професійного використання (промислові
підприємства, організації, установи).

Рис. 1.6. Класифікація організацій оптової та роздрібної торгівлі

Роздрібна торгівля передбачає реалізацію товарів і послуг кінцевим
споживачам, які купують їх для особистого вжитку.

Завершальним елементом комплексу маркетингу є маркетингові комунікації.
Просування товару на ринок здійснюється за допомогою системи
маркетингових комунікацій (СМК), яка охоплює будь-яку діяльність
підприємства, спрямовану на інформування, переконання та нагадування
споживачам про свої товари, стимулювання їх збуту і створення
позитивного іміджу підприємства в очах громадськості. Основними
елементами СМК є:

реклама – будь-яка платна, неособистісна форма розповсюдження інформації
про фірму та її товар, послуги, ідеї, через засоби масової інформації, а
також з використанням прямого маркетингу;

“паблік рілейшнз” (дослівно “взаємини з громадськістю”) – діяльність,
спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого
ставлення до неї та її товару;

персональний продаж – усне представлення товару в ході бесіди з одним чи
декількома потенційними покупцями задля продажу;

стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи заохочення
споживачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо) [35,с.127].

Контроль маркетингу включає контроль результатів маркетингової
діяльності фірми та маркетинговий аудит (аудит зовнішнього середовища
цілей та стратегій маркетингу, маркетингових заходів та організаційної
структури маркетингу). Можна виділити три типи маркетингового контролю:

– контроль за виконанням річних планів;

– контроль прибутковості;

– контроль за виконанням стратегічних рішень.

Контроль за виконанням річних планів полягає в тому, що співставляються
поточні показники з контрольними цифрами річного плану діяльності
маркетингу і, при необхідності, вживаються заходи щодо виправлення
ситуації [7, с. 86]. Контроль прибутковості полягає у визначенні
фактичної рентабельності різних товарів, ринків, сегментів ринку й
торгових каналів (товароруху). Стратегічний контроль полягає у
регулярній перевірці відповідності початкових стратегічних установок
фірми фактичним ринковим можливостям. Таким чином, маркетинговий
контроль є дійсним інструментом підвищення ефективності маркетингової й
підприємницької діяльності фірми. Призначення маркетингового контролю –
одержання інформації про закономірності й особливості розвитку ринку й
відповідності підприємства компанії запитам споживачів. Він повинний
поширюватися не тільки на економіко-фінансові дані, але і на оцінку
якісних показників роботи і її конкурентні позиції, на дані, що
формуються поза самою фірмою, у її навколишнім середовищі [35, с. 152].

Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива за умови доброго
інформаційного забезпечення, постійного моніторингу ринкового
середовища. Існує декілька передумов успіху в маркетинговій діяльності:
інформаційні, кадрові, організаційні і фінансові. Щоб створити потрібні
кадрові передумови, важливо перш за все визначити чи достатня кількість
працівників працює над проблемами маркетингу, і власне, збуту, чи
відповідає ємкості ринку. Але значно більш серйозне питання – якість
маркетингової підготовки спеціалістів, їх вміння представляти товар в
вигідному регіоні, знаходити контакт з клієнтами, зосереджуватися на
вирішенні їх проблем за допомогою послуг фірми.

1.3. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні

Державне регулювання потрібне, щоб створити нормальні умови для розвитку
конкуренції, без якої ринок не може існувати. Ще в 1992 році Верховною
радою прийнято Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення
несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності” [22] та „Про
Антимонопольний комітет України” [23]. Створений у відповідності з цими
документами Антимонопольний комітет, який має територіальні відділення у
всіх областях України, проводить організаційну і методичну роботу в
цьому напрямку. Так, у 1994 році комітет затвердив „Методику визначення
монопольного становища підприємців на ринку”, яка дозволяє визначити
товарні та територіальні кордони ринку, а також частку підприємця на
ринку.

У більшості випадків монопольним визнається становище підприємця, частка
якого на ринку даного товару перевищує 35%. Кожного року затверджується
перелік підприємців, що займають монопольне становище на ринку.
Антимонопольний комітет контролює їх діяльність, зокрема, рівень цін на
товари; всіляко сприяє демонополізації товарних ринків.

Спеціальною постановою Кабінету Міністрів України створено цільовий
позабюджетний фонд розвитку та захисту конкуренції. Свої кошти фонд
використовує на видання науково-популярної та інформаційно-довідкової
літератури, виконання наукових досліджень, проведення експертизи з
питань реалізації антимонопольної політики [35, с. 19].

У 1996 році прийнято Закон України „Про захист від недобросовісної
конкуренції” [24], який має велике значення для регулювання
маркетингової діяльності. Згідно з законом, до недобросовісної
конкуренції відносять, зокрема:

– неправомірне використання товарного знаку, фірмового імені, копіювання
товарів іншого підприємця;

– розповсюдження неправдивих відомостей, що можуть завдати шкоди діловій
репутації або майновим інтересам іншого підприємця;

– отримання, використання і розголошення комерційної таємниці та
конфіденційної інформації іншого підприємця тощо.

Таким чином, з боку держави розроблено і впроваджено комплексну систему
заходів по створенню конкурентного ринкового середовища, без.

Створено нормативно-правову базу і для здійснення маркетингової
діяльності по всіх чотирьох основних напрямках, які охоплює комплекс
маркетингу, зокрема, по товарній політиці. Для правового забезпечення
розробки, виробництва і збуту високоякісних товарів прийнято Декрет
Кабінету Міністрів України „Про стандартизацію і сертифікацію” (травень
1993 р.). Згідно з цим Декретом в Україні створено державну систему
сертифікації продукції УкрСЕПРО і затверджено перелік товарів, які
повинні проходити обов’язкову сертифікацію. У разі порушення цього
положення застосовуються штрафні санкції у розмірі 25% вартості
реалізованих товарів. Створено мережу органів з сертифікації продукції
та випробувальних лабораторій. З 1997 р. впроваджено нові бланки
сертифікатів відповідності стандартам якості, які мають кольорове
художньо-графічне оформлення і 12 ступенів захисту [35, с. 19-20].

Для захисту прав виробників марочних товарів щодо неприпустимості їх
підробки прийнято Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг” [25] (1994 р.). З прийняттям цього закону Україна офіційно
приєдналась до Паризької конвенції – міжнародної організації із стрічним
стажем, яка охороняє права промислової власності підприємств, закріплені
товарними знаками.

Це дає можливість боротись з виробниками різноманітних підробок під
продукцію всесвітньовідомих фірм, яких багато завозиться на вітчизняний
ринок. Одночасно і українські виробники марочних товарів мають юридичний
захист на зовнішніх ринках.

Сьогодні в світі зареєстровано близько 5 млн. товарних знаків. Створення
товарних знаків – це поєднання науки і мистецтва, адже вони повинні
одночасно відповідати вимогам багатьох критеріїв оцінки, основні з яких:
новизна ідеї, асоціативність, естетичність, лаконічність, легка
запам’ятовуваність, гармонія кольорів. Головна ж вимога до товарних
знаків полягає у тому, що він повинен бути розпізнаним за десяту долю
секунди.

Держпатент України прийняв вже десятки тисяч заявок на реєстрацію
товарних знаків, але після проведення патентної експертизи далеко не всі
вони були зареєстровані внаслідок невідповідності деяким обов’язковим
умовам.

Багато зроблено на шляху впровадження штрихового кодування товарів, без
якого західні партнери не хочуть купувати продукцію українських
виробників, адже наявність штрих-коду на товарі є нормою на світовому
ринку. З 1999 року вона стала обов’язковою і для наших виробників.
Створено Асоціацію Товарної Нумерації України „EAN-Україна”, яка є
членом міжнародної Асоціації EAN (м. Брюссель). Штрих-код несе
інформацію про країну, виробника і властивості товару, його самовільне
використання є порушенням міжнародних правил і передбачає застосування
відповідних санкцій.

Законодавчі акти, що регламентують підприємницьку діяльність,
безпосередньо торкнулись і другої складової комплексу маркетингу –
ціноутворення. На більшість видів продукції ціни вивільнені. Але на
товари монопольних виробників вони контролюються державою.

Не залишились поза увагою і ціни на експортну продукцію. Прагнучи вийти
на зовнішні насичені ринки, українські підприємці часом застосовували
занижені ціни, що трактується світовим співтовариством як різновид
недобросовісної конкуренції. Проти України було розпочато багато
антидемпінгових процесів. Під вогонь демпінгового звинувачення потрапила
продукція хімічної і металургійної промисловості, яка є основою
українського експорту: хлорид кальцію, силікомарганець, магній, чавун,
сталь, титан, карбамід тощо.

Проти порушників антидемпінгового законодавства у багатьох країнах
вживаються доволі серйозні санкції. Окрім високого штрафу на товар
накладається антидемпінгове мито, в результаті чого він стає
неконкурентноспроможним.

На врегулювання цієї проблеми спрямований Указ Президента України „Про
індикативні зміни цін на товари при здійсненні суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій”
(1994 р.). Під індикативними розуміють ціни на товари, які відповідають
цінам, що склалися на відповідний товар на ринку експерту або імпорту на
момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов
поставки та умов здійснення розрахунків, визначених відповідно до
законодавства України. Індикативні ціни переглядаються один раз на
місяць.

В ринкових умовах було необхідно повністю перебудувати систему
матеріально-технічного забезпечення і збуту. За часів
адміністративно-командної економіки постачальницька система була
побудована за вертикальним принципом, коли всі матеріальні ресурси
розподілялися по ланцюгу „уряд – міністерство – главк – територіальні
управління”. Її перебудову було здійснено за Указом Президента України
„Про реформування системи матеріально-технічного забезпечення народного
господарства” (1994 р.).

Нові системи матеріального забезпечення і збуту формуються в Україні в
основному за горизонтальним принципом і виконують
інформаційно-комерційні функції. Підприємства, організації, оптові бази
об’єднуються у інформаційно-комерційні мережі, учасники яких
користуються безоплатним обміном між регіональними центрами,
спеціальними банками даних.

Ще одним важливим елементом комплексу маркетингу є маркетингові
комунікації, в першу чергу, реклама. В Україні швидко розвивається ринок
рекламних послуг, з’являється велика кількість рекламних агентств.

Але ще дуже мало рекламних агентств повного циклу, діяльність яких
охоплює ретельне планування рекламної кампанії, генерацію ідеї,
розроблення оригінал-макету рекламного звернення, розміщення реклами в
рекламоносіях, дослідження ефективності реклами у різних ЗМІ тощо.

Якість значної частини вітчизняної рекламної продукції низька, що
зумовлене і нестачею кваліфікованих спеціалістів, і слабкою матеріальною
базою рекламних агентств, і браком коштів у вітчизняних рекламодавців.

Планування рекламних кампаній не передбачає рекламних досліджень, які
повинні проводитись по трьох основних напрямках:

Дослідження з метою визначення рекламної стратегії, які включають
визначення концепції товару; визначення ринкового сегмента, на який
повинен бути спрямований вплив; визначення задуму рекламного звернення;
вибір рекламоносіїв.

Дослідження, спрямовані на розвиток рекламної концепції, вибір найбільш
вдалого творчого підходу.

Дослідження ефективності реклами, що дає змогу корегувати хід рекламної
кампанії.

Велике значення для регламентації рекламної діяльності має Закон України
„Про рекламу” [19]. Згідно з ним тютюнові та алкогольні вироби не
зможуть з’являтися на перших та останніх сторінках друкованих видань. Що
ж до телебачення і радіо, тут законотворці взагалі заборонили
рекламувати тютюнові вироби, а алкогольні напої та їхні торгові марки
дозволили лише з 23-ї вечора до 6-ї ранку. Представники
телерадіоорганізацій погодилися на такі суворі обмеження лише після
того, як отримали право переривати рекламними блоками художні фільми.

Державне регулювання маркетингової діяльності має ще один важливий
напрямок – захист прав споживачів.

Закон України „Про захист прав споживачів” [18], введений у дію в 1991
році, в який у подальшому було внесено зміни і доповнення, передбачає
різні штрафні санкції до його порушників, зокрема:

– за реалізацію імпортних товарів, що не відповідають нормам України
щодо безпеки для життя, здоров’я, і майна споживачів і природного
середовища – 50% вартості реалізованих товарів;

– за відмову у наданні необхідної, доступної та достовірної інформації
про товари – 30% вартості товарів;

– за ухилення від перевірки якості товарів – 100% вартості товарів.

Згідно із законом, провідним державним органом з цих питань виступає
Комітет України у справах захисту прав споживачів та його структури на
місцях.

Хоча цими органами і проводиться значна робота, вони не справляються з
масою порушень прав споживачів. Така ситуація спричинила виникнення
громадських форм консюмеризму [35, с. 21].

Таким чином, в Україні багато зроблено для створення нормативно-правової
бази цивілізованого ринку – „ринку покупця”. Тепер необхідні адекватні
дії з боку підприємств-виробників, які повинні вдосконалювати свою
маркетингову діяльність.

II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПП “ДІОНІС”

2.1. Загальна характеристика діяльності ПП “Діоніс”

Приватне підприємство “Діоніс” засноване в 2001 році. Форма власності –
приватна. Галузь – роздрібна торгівля недержавних організацій, крім
споживчої кооперації. Вид економічної діяльності – це торгівля іншими
непродовольчими товарами споживчого призначення.

Адреса підприємства: Івано–Франківська область, м. Коломия, вул. Січових
Стрільців 58б.

Метою діяльності підприємства є: забезпечення потреб населення у
електротоварах та супутніх товарах та послугах, виконуваних
підприємством, задоволення соціальних і економічних інтересів його
власників, здійснення додаткових робіт та послуг на договірних умовах.

Предметом діяльності товариства є:

здійснення торгівельної, торгівельно-закупівельної та
торговельно-посередницької діяльності;

організація власної торгівельної мережі для реалізації електротоварів;

проведення монтажних, шеф-монтажних та пусконаладжувальних робіт;

надання побутових послуг;

комерційна, комісійна та посередницька діяльність;

надання автотранспортних послуг;

здійснення іншої діяльності.

Основні економічні умови діяльності ПП “Діоніс”:

-домінування прибутків над видатками;

-госпрозрахунок і самоокупність;

-верховенство нормативно-правових актів у регулюванні режиму діяльності;

-етика міжособових стосунків.

Основним видом діяльності підприємства “Діоніс” – дрібно-гуртова та
роздрібна торгівля електротоварами та супутніми товарами, асортиментний
перелік, яких сягає понад 13 груп товарів, 700 найменувань.

Підприємство розвиває торгівельну мережу магазинів, на сьогоднішній день
їх кількість становить три, які знаходяться в місті Коломия.
Підприємству належать загально-товарні склади площею 200 кв. м. для
зберігання продукції, транспортні засоби для перевезення продукції.

Отже, на сьогоднішній день структуру ПП “Діоніс ” можна описати
наступним чином:

м. Коломия вул. Січових Стрільців 58б – юридична адреса підприємства, де
підприємство орендує приміщення для управлінського та комерційного
персоналу, складу, магазину №1, транспортної служби;

м. Коломия вул. Л. Українки 15а– оренда приміщення під магазин №2;

м. Коломия вул. Широка 34 – оренда приміщення під магазин №3.

Організаційна структура підприємства є централізованою.

На даний час підприємство налічує близько 30 працівників, із них 5 –
управлінський персонал; 2–працівники бухгалтерії, 23 – продавці,
обслуговуючий персонал, водії та сторожі.

Управлінську структуру формують: директор, йому прямо підпорядковуються
виконавчий директор, головний бухгалтер. Директори (менеджери) магазинів
підпорядковуються виконавчому директорові (рис.2.1).

До компетенції виконавчого директора входить:

затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;

керування господарською діяльністю фірми;

представлення фірми у всіх установах та організаціях;

розпорядження майном фірми;

укладання угод та видання доручень;

відкриття в банку рахунків;

прийняття та звільнення працівників.

Рис.2.1. Організаційна структура ПП “Діоніс”

В його функції входить не тільки загальне керівництво, але й пошук
постачальників, розробка рекламної стратегії, пошук можливостей
розширення діяльності тощо.

Директори магазинів відповідають за діяльність магазинів і подають
виконавчому директору пропозиції щодо їх функціонування. В їх
підпорядкуванні є продавці, обслуговуючий персонал. Окрім того,
директори магазинів співпрацюють із завідувачем складом, в обов’язки
якого входить наявність на складі необхідних товарів у тих обсягах, які
замовляють споживачі (чи згідно партнерських угод), а також вчасне
поповнення асортименту. Він контролює роботу робочих складу.

В обв’язки головного бухгалтера входить ведення всієї бухгалтерської
документації як загалом по підприємству, так і по мережі магазинів
„Діоніс”. Бухгалтерія разом із виконавчим директором розробляють
загальну цінову політику фірми.

Отже, як видно, на підприємстві маркетингова служба відсутня. Багато
маркетингових функцій бере на себе виконавчий директор, інші деякі
функції виконують директори магазинів. Це призводить до розпорошеності
зусиль, направлених на маркетинг, що знижує його ефективність. З
розвитком ринку було б доцільно створити маркетингову службу для
дослідження ринкової ситуації, вивчення конкурентів на ринку, створення
баз даних про виробників, постачальників.

Розвиток торгівельної мережі є стратегічним напрямком діяльності
підприємства, так як саме в районах центрах “Діоніс” здатний конкурувати
і має перспективи для розширення ринку збуту, ідучи до кінцевого
споживача – роздрібних торгових точок в невеликих містах
Івано-Франківської області. Керівництво підприємства пішло шляхом
надання магазинам більшої самостійності в комерційній діяльності. Вони
отримують від підприємства знижки в розмірі від 1 до 5 % на цілий ряд
товарів, магазини в повній мірі користуються таким механізмом,
здійснюючи регулювання цін. Головне для них – це збільшення асортименту,
вивчення цін конкурентів і швидке реагування на них, пошук нових
покупців, активний продаж, доставка товарів на замовлення транспортом
магазинів.

Дослідження логіки галузі підприємства „Діоніс” проводиться за допомогою
п’яти наступних питань:

1. Яка структура потреби, що породжує попит у даній галузі?

Підприємство „Діоніс” належить до підприємств роздрібної торгівлі, які
продають населенню електротовари та супутні товари.

Попри те, що відкриття магазину електротоварів потребує суттєвих
інвестицій, такий бізнес залишається перспективним.

На сьогодні українські магазини, що реалізують електротовари, умовно
можна поділити на такі категорії:

1) загальногосподарські (крім електрики продають також інші будівельні
товари);

2) вузькоспеціалізовані (продають електротовари, що не потребують
спеціальних знань для їх інсталяції);

3) широкоспеціалізовані (де можна придбати весь спектр електротоварів —
від вимикача до кабельної продукції);

4) будівельні супермаркети, де зазвичай є відділи електротоварів;

5) магазини-склади.

Рис. 2.2. Різновиди магазинів електротоварів

З одного боку, перспектива госпмагів та базарної торгівлі дещо сумнівна.
З іншого — в Україні поки що немає спеціалізованих супермаркетів, які
реалізовували б виключно електротовари. Оператори ринку, які займалися
імпортом і оптовим продажем електрики, останнім часом зосереджують увагу
на дрібнооптовій та роздрібній торгівлі через спеціалізовані магазини.
Водночас, як зазначають оператори, нині на ринку є вільне місце для
роботи нових спеціалізованих магазинів електрики.

На сьогодні в Україні представлено досить широкий асортимент товарів
різної ціни та якості і вітчизняних виробників, і лідерів світового
ринку. Цю продукцію умовно можна поділити на кілька категорій.
Наприклад, такий товар, як розетки чи вимикачі, є таких категорій:

1) за ціною від 2 до 4 грн — товар вітчизняних виробників;

2) 5-10 грн — низка турецьких виробників;

3) до 20 грн — польська, хорватська, словацька продукція;

4) понад 20 грн — німецька, зокрема «ABB», Siemens, французька,
італійська тощо.

Дешева продукція підходить швидше для базарної торгівлі, тоді як
ассортимент спеціалізованого магазину — продукція середнього й високого
цінових сегментів. На дешевому товарі багато не заробиш, оскільки, щоб
отримати з нього прибуток, треба мати дуже великий оборот. Крім того, за
ціною стоїть і відповідна якість товару, а покупець іде до магазину,
сподіваючись на якісний і легальний товар.

Водночас оператори ринку зазначають, що сьогодні можна натрапити на
продукцію, яка за документами ніби й відповідає всім нормам, але
насправді її якість сумнівна. Зокрема, бувають випадки, коли в жилки
кабельно-провідникової продукції не докладають метал. Також тут слід
звертати увагу не лише на якість товару як таку, а й на її відповідність
вітчизняним стандартам. Зазвичай більшість продукції, що реалізується на
базарах, не відповідає вимогам нормативних документів. Причина в тому,
що ця продукція могла бути виготовлена в інших країнах, де діють інші
норми.

З одного боку, для ефективного продажу магазин електротоварів має
запропонувати покупцю широкий асортимент товару. Ідеться не лише про ту
чи іншу категорію продукції або її цінові сегменти, а й про види певного
товару, що різняться потужністю, на яку вони розраховані, формою,
кольором тощо. З іншого боку, запропонувати все неможливо.

Водночас специфіка магазину передбачає наявність всього товару на
вітрині, оскільки в роздрібній торгівлі продавати товар за каталогами
неможливо. Покупець хоче не тільки дізнатися про технічні якості товару,
а й наочно його побачити, потримати в руках. У таких умовах іноді можна
зекономити торгову площу, виклавши на прилавок не всі види певного
товару, а два його різновиди, зазначивши, що у продажу є вся «лінійка».
Втім, такий прийом не принесе користі в разі обмеження на вітрині
кольорової гами товару. Наприклад, якщо покласти поряд білий та чорний
вимикач і зазначити, що в продажу є такі самі всіх кольорів, їх не
купуватимуть.

Наявність у спецмагазинах електрики широкого асортименту товару, у
функціях і технічних характеристиках якого не завжди обізнані навіть
фахівці, робить необхідною наявність консультантів. Тому що
електрообладнання — це товар, пов’язаний з небезпекою, і до його продажу
треба ставитися відповідально. Тому існує така необхідність, щоб в
кожному магазині працювали два-три консультанти, які не лише
розповідають покупцям про той чи інший товар, а й радять, який саме
прилад треба використовувати в різних ситуаціях.

Консультант має бути обізнаний у всьому, що стосується електрики. Для
магазину електротехнічної продукції кваліфікація продавця-консультанта є
не менш важливим чинником успіху, ніж асортимент, торгова площа чи
оформлення магазину.

За словами операторів ринку, розміщення спеціалізованого магазину не
відіграє суттєвої ролі у його відвідуванні покупцями. Водночас магазин
електротоварів може використовувати різні прийоми заохочення покупців,
які використовують і магазини іншої спеціалізації. Зокрема, тут можуть
застосовуватися такі методи, як знижки для постійних клієнтів або
покупців, які придбали товар на значну суму. Однак зловживати тут не
слід, оскільки дешева продукція у споживача асоціюється з невисокою
якістю.

Утім, найважливішим моментом у завоюванні клієнтів для магазину
електрики стає формування позитивного іміджу. Магазин повинен отримати
довіру покупця завдяки якості товару й наявності відповідного сервісу.
Реклама тут не дає результату. Успіх досягається лише іміджевим
складником. Адже коли покупець, можливо, і завдяки рекламі, приходить до
магазину й виявляє недостатню якість товару або обслуговування, він сюди
більше не прийде.

2. Які характеристики товару сприяють його успіху на ринку?

Кожна сім’я здійснюючи ремонт квартири, чи це капітальний чи звичайний,
власноруч чи замовляючи професіоналів, потребує відповідних інструментів
та засобів, а після того як ремонт зроблений потребує нові освітлювальні
прилади, нові електротовари тощо. Оскільки в Україні, на сьогоднішній
день, дуже популярним є здійснювати євроремонти, а ще особливо коли
відбувається повальне будівництво нових житлових комплексів, успіх
електротоварів є забезпечений.

3. Яка структура галузі

Структура галузі – це сукупність технологічних та економічних
факторів, які визначають характер і гостроту конкуренції галузі.
Існують такі основні сили, за допомогою яких визначається стан
конкуренції на ринку:

Постачальники допомагають підприємству формувати асортимент товарів,
підтримання яких у відповідних кількостях є необхідною умовою
безперервної роботи підприємства.

Основними постачальниками є:

Інструмент – с. Ульниця Закарпатська обл.;

ТзОВ „Інтерсервіс”, м. Івано-франківськ;

ТзОВ „Тріада”, м. Коломия;

фірма „Ланквітцер”, м. Коломия;

КП „Меткабель, м. Коломия.

Постачальники мають великий вплив на ефективність діяльності
підприємства, це спричинено їх можливістю підвищити ціни на свою
продукцію чи обмежити кількість поставок. Потужні постачальники
таким способом можуть впливати на рентабельність дій клієнтів.
Постачальники у даній галузі мають велику силу через те, що їх
продукція є важливим засобом виробництва, її неможливо замінити іншою.

Для зменшення загрози тиску з боку постачальників ПП “Діоніс”
намагається встановлювати із своїми постачальниками партнерські
стосунки.

Покупці певним чином можуть впливати на діяльність ПП “Діоніс”. Вони
можуть впливати на рентабельність, змушуючи зменшувати ціну, вимагати
широкого кола послуг, сприятливих умов платежу тощо. Така загроза тиску
з боку споживачів існує, оскільки:

основними споживачами є споживачі та організації-споживачі міста Коломиї
та приближніх сіл і містечок;

якщо умови продажу не задовольняють клієнтів, то вони можуть звернутись
до інших магазинів та супермаркетів.

Основними конкурентами для ПП “Діоніс” в місті Коломия є:

магазин “Фокстрот”, пр. Грушевського, 12;

магазин “Технодім”, вул. Валова, 19/2;

магазин “Епіцентр”, вул. Мазепи, 136;

“Каскад-карпати”, вул. Винниченка, 1 а;

Магазин “Ренесанс”, вул. Винниченка №1в;

Магазин “Майстер”, пр. Відродження №12/9 а;

У ПП “Діоніс” є ряд переваг перед конкурентами:

нижчі ціни на продукцію при збереженні того ж рівня якості, що і у
конкурентів;

кваліфіковані поради консультантів-продавців;

проведення монтажних, шеф-монтажних та пусконаладжувальних робіт;

надання автотранспортних послуг;

значно менше затрачання часу на пошук необхідного товару;

Існують також недоліки підприємства перед конкурентами:

у конкурентів, особливо в таких магазинах як “Технодім” та “Епіцентр”,
широкий асортимент продукції;

вигідне географічне розташування.

До товарів-замінників відносяться ті товари, які виконують ту саму
функцію для групи споживачів, але які базуються на іншій технології.

ПП “Діоніс” постійно слідкує за появою новинок чи товарів –субститутів в
даній галузі, проводячи аналіз роботи цих товарів у співвідношенні “ціна
–якість”, вирішує чи варто продавати ці товари.

Нинішня мода на товари електрики така сама, як на взуття чи одяг. І це
не дивно, адже якщо раніше, наприклад, італійські фабрики міняли
номенклатуру продукції раз на 3-5 років, то тепер — двічі на рік. Відтак
сьогодні, якщо протягом 4-6 місяців такий товар не продано, він втратить
властивості модного і його доведеться реалізовувати зі знижками.

ПП “Діоніс” функціонує на ринку в оточенні контактних аудиторій різних
типів, котрі можуть як сприяти, так і перешкоджати діяльності
підприємства, до них належать:

внутрішні контактні аудиторії (хороша, позитивна атмосфера в колективі
сприяє активній ефективній роботі, злагодженню дій усіх працюючих ПП
“Діоніс”);

контактні аудиторії державних закладів (контролюють та регулюють
діяльність ПП “Діоніс” відповідно до законів та нормативно- законодавчих
актів);

місцеві контактні аудиторії та широка громадськість м. Коломиї
(спостерігають за діяльністю ПП “Діоніс” та здатні втручатися в його
роботу, якщо фірма певними вчинками шкодить благоустрою міста);

контактні аудиторії засобів інформації (допомагають підприємству в
інформуванні споживачів про діяльність ПП “Діоніс”).

Позитивне ставлення передається від однієї контактної аудиторії до
іншої, що допомагає створити сприятливу атмосферу для діяльності
підприємства на ринку.

4. Які вхідні та вихідні бар’єри?

Вхідні бар’єри – це бар’єри, які перешкоджають проникненню нових
конкурентів на ринок. До вхідних бар’єрів можна віднести:

Досить високий рівень капіталоємності – для створення нової фірми,
потрібно мати в наявності велику суму коштів, щоб мати право на
реєстрацію такого підприємства, орендувати приміщення або побудувати
нові, найняти висококваліфікований персонал, здійснити перші замовлення
продукції.

Виведення на ринок магазину електротоварів — справа не з дешевих. За
підрахунками започаткування такого бізнесу в Києві потребує
капіталовкладень приблизно у $700 тис. З них близько $400 тис. має піти
на придбання та обладнання приміщення. Оренда приміщення невигідна.
Навіть у не дуже зручному місці в Києві вона коштує до $25 за 1 кв. м на
місяць в умовах оренди бізнес може стати збитковим. Торгова площа
магазину з продажу електротоварів має становити не менше ніж 200-250 кв.
м, що зумовлено необхідністю розкладки великої кількості товару. В
асортименті магазину доцільно мати щонайменше 10-14 тис. товарних
позицій. При цьому обсяг запасу товару повинен щонайменше в 1,5 разу
перевищувати обсяг його реалізації. Таким чином, на придбання товару
доведеться витратити ще близько $200 тис.

Ситуація не дуже відрізняється і в регіонах. Середній розмір однієї
регіональної торгової точки має становити 100-150 кв. м. Ураховуючи
вузьку спеціалізацію магазинів, цей формат є оптимальним, оскільки
електротовари не можуть забезпечити той обсяг товарообороту, який мають,
приміром, продовольчі мережі. За підрахунками на відкриття невеликого
спеціалізованого магазину електрики достатньо витратити 300-350 тис.
грн, ураховуючи кошти на закупку товару. Водночас в обороті магазину
постійно повинні перебувати 200-250 тис. грн.

Рентабельність такого бізнесу— 3-3,5% залежно від регіону. Однак і цих
результатів можна досягти не відразу. За правильного ведення бізнесу
розкрутка магазину до рівня рентабельності займає від 30 до 35 місяців.
Відтак окупність проекту досягається за 7-10 років. Хоча деякі з
опитаних експертів називали термін 3-5 років.

Високий рівень конкуренції на даному ринку, і важко конкурувати з такими
гігантами – як магазин “Епіцентр” та “Технодім”.

Зниження цін – фірми, котрі довгий час існують на ринку, мають великі
прибутки, обсяги виробництва і продаж, можуть застосовувати зниження цін
для боротьби з потенційними конкурентами. Такі великі фірми можуть собі
дозволити істотно знижувати ціну на свій товар, що не призведе до
збитків в той час як новостворені фірми зможуть знижувати ціни лише до
певного рівня, в іншому випадку вони зазнають великих втрат і збитків

Вірність споживача єдиній торговельній мережі в існуючих підприємств вже
добре сформований імідж і вони мають своїх клієнтів, постачальників, і
шалено користуються популярністю. Про новостворені фірми споживачам,
постачальникам, посередникам нічого не відомо і таким фірмам потрібно
витратити багато коштів і прикласти багато зусиль щоб вони стали
відомими для споживачів.

Існує ряд причин, через які ускладнюється вихід підприємств з галузі.
Вихідні бар’єри перешкоджають виходу існуючих підприємств з ринку. Такі
вихідні бар’єри стають значними перешкодами довготермінової
прибутковості. До вихідних бар’єрів можна віднести:

Небажання втратити свій престижний образ (фірма, довго працюючи на
ринку, має своїх клієнтів, постачальників, вона створила престижний
образ в очах споживачів, постачальників і при виході з ринку фірма
намагається не втратити свій імідж)

Досить великі витрати на ліквідацію підприємства.

Проведемо SWOT-аналіз для ПП “Діоніс” (див. табл. 2.1.), з метою
виявлення можливостей та загроз підприємства, встановлення сильних та
слабких сторін.

Таблиця 2.1.

SWOT-аналіз діяльності ПП “Діоніс”

Сильні сторони Слабкі сторони

низькі ціни

високий рівень обслуговування населення

висококваліфікований персонал

4. досвід роботи дещо обмежений асортимент товарів в порівнянні з
конкурентами (Епіцентр)

невигідне розміщення

3. відсутність рекламної активності

Можливості Загрози

переєстрація підприємства з приватного на товариство з обмеженою
відповідальністю, з відповідним вливанням коштів

2. розширення торгівельної мережі 1. загострення конкуренції

Проаналізувавши, особливо, слабкі сторони підприємства та загрози, слід
виправляти ситуацію, а саме проводити рекламні кампанії, для цього слід
створити посаду маркетолога на підприємстві.

2.2. Фінансовий аналіз ПП “Діоніс”

При аналізі діяльності підприємства є важливим і аналіз ліквідності,
платоспроможності фінансової стійкості підприємства. Баланс ПП “Діоніс”
подано в Додатку А.

Ліквідність – це спроможність фірми перетворити свої активи в гроші для
покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їх терміну. Фірма,
оборотний капітал якої складається переважно з коштів і короткострокової
дебіторської заборгованості, як правило, вважається більш ліквідною,
порівняно з фірмою, оборотний капітал якої складається переважно з
запасів. Всі активи фірми в залежності від ступеня ліквідності, тобто
швидкості перетворення в кошти, умовно поділяються на:

найбільш ліквідні активи (А1);

швидко реалізовувані (А2);

повільно реалізовувані (А3);

важко реалізовувані (А4);

Такий поділ активів фірми “Діоніс” в 2004 – 2006 роках подано в таблиці
2.2.

Таблиця 2.2.

Аналіз ліквідності фірми “Діоніс” за 2004 – 2006 рр.

Активи в порядку зниження їх ліквідності Пасиви в порядку зниження їх
ліквідності

Вид активу, А Сума по балансу,

тис. грн.

Вид пасиву, (зобов’язання), П

Сума по балансу, тис. грн.

2004 2005 2006

2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8

Найбільш ліквідні активи (грошові засо-би та їх еквіваленти; поточні
фінансові ін-вестиції), А1

5,6

7,1

33,4 Найбільш термі-нові зобов’язання (кредиторська за-боргованість,
роз-рахунки по диві-дендах, інші коро-ткострокові зобо-в’язання, П1

82,8

110,3

164,6

Швидкореалізовувані активи (дебіторська за-боргованість- платежі, по
якій очікуються бі-льше, ніж через 12 міс. після зв. дати), А2 20,0 17,7
64,6 Короткострокові пасиви (коротко-строкові кредити ба-нків, ін.
позики, які підлягають пога-шенню на протязі 12 міс. після зв. дати), П2
– – –

Повільно реалізовувані активи (запаси, дебіто-рська заборговність-
платежі, по якій очіку-ються більше, ніж через 12 міс. після зв. дати,
ПДВ по придбаних цінностях,), А3 8,9 42,4 38,6 Довгострокові пасиви
(довгостро-кові кредити та ін. Довгострокові па-сиви статті балансу
“Довгострокові зобов’язання”), П3 – – –

Важкореалізовувані активи (1 розділ активу балансу), А4 500,8 432,8
378,1 Постійні пасиви- ст.1 розділу балансу Власний капітал”, П4 665,4
709,2 730,8

Ліквідною вважається та фірма, в якої поточні активи перевищують
короткострокові зобов’язання. Як слідує з даних табл. 1 найбільш
ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобов’язання. Маємо
ситуацію, коли:

П1,

П2,

П2,

П4

(де П1, П2, П3, П4 відповідно найбільш термінові зобов’язання,
короткострокові пасиви, довгострокові пасиви, постійні пасиви).

Отже, можна стверджувати, що ліквідність підприємства “Діоніс”
недостатня. Кредиторська заборгованість перевищує грошові засоби та їх
еквіваленти.

Недостатня ліквідність балансу означає, що підприємство, якщо всі
кредитори водночас пред’являть вимогу погасити заборгованість, буде не в
змозі розрахуватися в повному обсязі та в кінцевому підсумку буде
користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним –
дебіторською заборгованістю). Хоча підприємство в цілому, можна сказати,
забезпечене оборотними коштами.

Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко недостатньо
для визначення ступеня його ліквідності. Вони дають уявлення не тільки
про платоспроможність фірми на даний момент, але й у випадку
надзвичайних подій. Головна проблема фінансового аналізу не в тому щоб
розрахувати показники, а оцінити їх значення.

Коефіцієнт покриття, як слідує із табл. 2.3 в 2006 році зріс порівняно з
попереднім значенням 2005 року на 0,085. Таким чином, сума оборотних
активів може повністю покрити суму поточних зобов’язань.

Коефіцієнт покриття є дуже укрупненим показником, в наслідок чого в
ньому не відображається ступінь ліквідності окремих елементів оборотного
капіталу. Тому слід використовувати такі коефіцієнти ліквідності як:
абсолютної ліквідності та миттєвої ліквідності (швидкої).

Коефіцієнт швидкої ліквідності для підприємства був досить низьким (2004
р.-0,31; 2005 р.-0,22), але має тенденцію до зростання (2006 р.-0,34).
Високе значення даного показника отримане внаслідок зростання грошової
маси дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.3.

Аналіз показників ліквідності ПП “Діоніс” в 2004 – 2006 рр.

Назва показника Формула 2004 2005 2006 Норма-тивне значення

Коефіцієнт покриття Сума оборотних активів/Сума поточних зобов’язань
1,01 1,055 1,14 >1

(або2)

Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні
фін. інвестиції, дебіторська заборгованість/Поточні зобов’язання 0,31
0,22 0,6 0,6 –0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти,
поточні фін. інвестиції/Поточні зобов’язання 0,07 0,064 0,2 > 0,2

Чистий оборотний капітал, тис. грн. Сума оборотних активів – Сума
поточних зобов’язань 0,9 6,1 23,5 > 0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягав бажаного рівня в 2004-2005
рр., але в 2006 році показник зріс і становить 0,2. А це в свою чергу
говорить про збільшення наявності грошових коштів на 26,3 тис. грн.

В 2006 році відбувся і ріст чистого капіталу. А це в свою чергу говорить
про збільшення наявності грошових коштів та ріст дебіторської
заборгованості. Підприємство може сплатити поточні заборгованості.
Зростання чистого оборотного капіталу свідчить про спроможність
підприємства сплатити свої поточні зобов’язання та розширити поточну
діяльність.

Аналіз стійкості фінансово-господарського стану дозволяє відповісти на
запитання: на скільки правильно підприємство управляло фінансовими
ресурсами протягом досліджуваного періоду. Ступінь фінансової стійкості
визначається формуванням, розподілом і використанням фінансових
ресурсів.

Фінансова стійкість визначає довготермінову (порівняно з
ліквідністю) стабільність фірми. Вона залежить від кредиторів і
інвесторів, точніше зі співвідношення “власний капітал – залучені
засоби”. Наявність значних зобов’язань, не повністю покритих власним
ліквідним капіталом, призводить до банкрутства. Але, одночасно вкладання
значних засобів дозволяє вагомо збільшити дохідність власного капіталу.
Тому при аналізі фінансової стійкості слід розглядати систему показників
(див. табл. 2.4), які відображають ризик і дохідність фірми в
перспективі. Як слідує із табл. 2.4. коефіцієнт платоспроможності
(автономії) ПП “Діоніс” є високим і фірму спокійно можуть інвестувати
без ризику. У 2006 році спостерігається збільшення платоспроможності на
10%. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами зростає в 2006
році в порівнянні з попереднім 2005 роком на 0,07 % . Даний ріст
викликаний збільшенням оборотних активів в 1,61 рази, і ростом поточних
зобов’язань в 1,5 рази, що є позитивним явищем.

Розглядаючи коефіцієнт маневреності власного капіталу, можна сказати, що
в 2005 році 0,8 % власного капіталу використовується для фінансування
поточної діяльності, а решта власного капіталу є капіталізованим.

Таблиця 2.4.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ПП “Діоніс ”

Назва показника Формула

2004р. 2005р. 2006р. Нормативне значення

Коефіцієнт платоспроможності Власний капітал/Баланс (пасив)

1,14 1,2 1,3 > 0,5

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Чистий оборотний капітал/

Оборотні активи

0,01 0,05 0,12 > 0,1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу Чистий оборотний капітал/

Власний капітал 0,001 0,008 0,03 > 0

Дане співвідношення відрізняється від співвідношення 2006 року на 2,2 %
із –за того, що поточний капітал збільшується в 3,8 рази, а власний
капітал всього в 1,03 рази. В загальному аналізі платоспроможності
(фінансової стійкості) підприємства “Діоніс” показує збільшення
платоспроможності. Фінансова стійкість поліпшується в порівнянні з
попереднім роком.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку, який створюється в
процесі реалізації продукції, робіт і послуг. Для оцінки фінансового
стану використовують аналіз прибутковості. Фінансовий стан підприємства
аналізують за результатами одержаного прибутку, порівнянням відповідних
показників з показниками попередніх періодів як за абсолютними
величинами, так і за відносними, при цьому виявляють зміну показників і
тенденцію цієї зміни. У процесі аналізу виявляють залежність маси
прибутку від впливу різних факторів, до яких належать: зміни цін і
собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг; зміни обсягів,
структури та асортименту реалізованої продукції, робіт і послуг.

Прибутковість або рентабельність є узагальнюючим критерієм роботи
підприємства. Вона характеризує його діяльність і означає, що виручка
від реалізації продукції, робіт і послуг покриває витрати на
виробництво, реалізацію і забезпечує відповідні нагромадження.
Рентабельність підприємства аналізують як за абсолютними, так і за
відносними показниками і визначають в коефіцієнтах, або в відсотках. Для
системної оцінки ефективності використання основного і оборотного
капіталу ПП. “Діоніс” розрахуємо коефіцієнти (показники) рентабельності
(див. табл.2.5.).

Аналізуючи основні показники діяльності ПП “Діоніс”, встановлено, що
чистий прибуток в 2006 році зріс на 50,2% в порівнянні з 2005 роком та
117,4% в порівнянні з 2004 роком, тобто ми спостерігаємо плавну, але
чітку тенденцію до зростання прибутку, розвитку діяльності. Цей ріст
відбувся насамперед за рахунок збільшення інших операційних доходів, а
також через зростання реалізації продукції.

В проаналізованому підприємстві чиста рентабельність реалізованої
продукції 2004 році становила 0,085(8,5%), а в 2005 році – 0,11 (11%), в
2006 році – 0,15 (15%).

Таблиця 2.5

Аналіз прибутковості ПП “Діоніс” за 2004-2006 рр.

№ Показники

2004 рік

2005 рік 2006 рік Темп зміни

порівняння з 2004 р., % порівнян-ня з 2005 р.,%

1 2 3 4 5 6 7

1. Доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 355,8 380,5 441,2
124,0 115,9

2. Непрямі податки та інші вирахування з доходу, тис. грн. 17,2 20,8
27,0 156,9 129,8

3. Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн. 338,6 359,7 414,2
122,3 115,1

4. Інші операційні доходи, тис. грн. 32,9 59,6 101,7 309,1 170,6

5. Інші звичайні доходи, тис. грн. – – – – –

6. Разом чисті доходи, тис. грн. 371,5 419,3 515,9 138,8 123,0

7. Матеріальні затрати, тис. грн. 13,5 16,9 21,6 160,0 127,8

8. Витрати на оплату праці, тис. грн. 98,7 103,7 120,5 122,0 116,2

9. Відрахування на соціальні заходи, тис. грн. 7,5 9,7 11,4 152,0 117,5

10. Амортизаційні відрахування, тис. грн. 33,5 31,3 28,2 84,2 90,1

11. Інші операційні витрати, тис. грн. 19,0 26,1 32,4 170,5 124,1

у тому числі єдиний податок, тис. грн. 16,5 19,0 24,0 145,4 126,3

12. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 168,9 187,6 235,7
139,5 125,6

13. Інші звичайні витрати, тис. грн. – – – – –

14. Разом витрати, тис. грн. 341,1 375,3 449,8 131,8 119,8

15. Чистий прибуток, тис. грн. 30,4 44,0 66,1 217,4 150,2

16. Коефіцієнт чистої рента-бельності реалізованої продукції 0,085 0,11
0,15 176,0 136,3

17. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,046 0,062 0,09 195,6
145,0

18. Коефіцієнт рентабельності загального капіталу 0,58 0,60 0,73 125,8
121,6

Відповідно і спостерігається ріст рентабельності власного капіталу та
рентабельності загального капіталу.

Ріст коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції може бути
орієнтиром для оцінки конкурентоспроможності продукції, а зниження
коефіцієнта – означати зменшення попиту на продукцію.

Виходячи з проведеного аналізу ПП “Діоніс” спостерігається стабільна
тенденція його розвитку.

2.3. Аналіз комплексу маркетингу підприємства

2.3.1. Товарна політика

Основним видом діяльності підприємства “Діоніс” – дрібно-гуртова та
роздрібна торгівля електротоварами та супутніми товарами, асортиментний
перелік, яких сягає понад 13 груп товарів, 700 найменувань.

Таблиця 2.6.

Асортимент товарів ПП “Діоніс”

Групи товарів

1 2

1. Абразивні матеріали

папір наждачний різних діаметрів, шліфувальні сітки, блоки шліфувальний
різних діаметрів, круги точильні для станка

2. Викрутки і викрутові насадки

викрутки різних форм та розмірів, набір викруток, електродрелі-викрутки
різних потужностей фірм “METABO”, “Bosch”, “Makita”, “Фиолент”, викрутки
акумуляторні “METABO”, “Bosch”, “Makita”, “Фиолент”

3. Вимірювальний інструмент

рулетки з різною довжиною, метри складні з різною довжиною, рулетки з
електронною шкалою, штангельциркулі звичайні та електронні, рівні
алюмінієві, анодовані, лазерні, водяні

4. Газова апаратура

лампи паяльні, газові пальники з насадками, мікропальники

Продовження табл.2.6.

1 2

5. Електроінструмент з приладдям

електролобзики фірм “METABO”, “Bosch”, “Makita”, “Фиолент”,
електродрелі різних потужностей фірм “METABO”, “Bosch”, “Makita”,
“Фиолент”, електроперфоратори фірми “Grafit”, електрорубанки,
шліфувальні машини фірми “Verto”, верстати точильні, фени, циркулярки,
електропили фірми “Grafit”, станки свердлильні, косарки

6. Запчастини для електроінструментів

7. Зварні апарати

зварні апарати, півавтомати зварні, електроди

8. Освітлювальні прилади

прожектори різних форм та потужностей, ліхтарі, лампи економні,
люмінесцентні, рефлекторні, вимикачі, дзвінки, патрони, перемикачі,
перехідники, розетки, світильники, трансформатори

9. Гвинти, дюбеля, стяжки

10. Замки навісні, серцевини

11. Інструмент механічний

ключі, набір ключів, насадки, молотки, ножиці, ножовки, плоскогубці,
кусачки, сокири, цвяхи, шурупи

12. Пневматичний інструмент

13. Ящики для інструменту, драбини

Звичайно, що найчастіше населення купує викрутки і викрутові насадки,
вимірювальний інструмент, зварні апарати, освітлювальні прилади, ключі,
молотки, шурупи. Що стосується електроінструментів, оскільки ціна їх є
досить високою, то їх купують менш інтенсивніше, але вони користуються
популярністю у людей, які залучають їх професійно.

Асортимент ПП “Діоніс” постійно поповнюється новинками ринку. Нинішня
мода на товари електрики така сама, як на взуття чи одяг. І це не дивно,
адже якщо раніше, наприклад, італійські фабрики міняли номенклатуру
продукції раз на 3-5 років, то тепер — двічі на рік. Відтак сьогодні,
якщо протягом 4-6 місяців такий товар не продано, він втратить
властивості модного і його доведеться реалізовувати зі знижками.

Окрім, продажу електротоварів, персонал фірми “Діоніс”, за проханням
покупців, проводить монтажні, шеф-монтажні та пусконаладжувальні роботи,
консультує споживачів при виборі тих чи інших товарів, виходячи з
характеру робіт, які повинні виконуватись товаром, дає гарантію на
товари, а в разі поломки в післягарантійний період забезпечує
необхідними деталями для ремонту, здійснює доставку товарів.

Оскільки електрообладнання — це товар, пов’язаний з небезпекою, і до
його продажу треба ставитися відповідально. Тому в кожному магазині
“Діоніс” працюють продавці – консультанти, які не лише розповідають
покупцям про той чи інший товар, а й радять, який саме прилад треба
використовувати в різних ситуаціях.

ПП “Діоніс” має власний торгову марку, що представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Торгова марка ПП “Діоніс”

Торгова марка надає покупцеві певний набір властивостей товару, переваг
і послуг. Вона є міткою, відчутною емблемою, що повідомляє певну
інформацію про фірму.

2.3.2. Цінова політика

Ціни на продукцію в ПП “Діоніс” встановлюються відповідно до
характеристик цільового ринку, асортименту пропонованої продукції і
рівня конкуренції. Ціна товару повинна забезпечити сталий запланований
прибуток і конкурентоспроможність торговця. Водночас вона може
змінюватись залежно від завдань, що вирішує підприємство у визначений
час і на конкретному ринку, тобто ціни на товар треба використовувати
для пристосування до умов ринку: витрат, попиту, конкуренції, це
здійснюється за допомогою змін у прейскурантах, націнок, знижок,
компенсацій, застережень до умов продажу.

Отже, ціна на нашу продукцію в більшості випадках буде залежати від
встановленої ціни виробника і витратами, що пов’язані з просуванням і
реалізацією продукції. Ціна буде змінюватися в залежності від кількості
партії, яку придбає наш клієнт. Звичайно на нововведення ціна буде
заохочувальною. Ціна звичайно буде змінюватись від інших характеристик
(позиція нашої фірми на ринку, кількість конкурентів, ціни виробника,
попит на продукцію та інші).

Оскільки конкуренція велика, необхідно звертати і аналізувати ціни наших
конкурентів, що є одним з орієнтирів на встановлення ціни на продукцію.
Отже, на встановлення цін на товари впливає велика кількість факторів,
що і визначають її рівень.

Визначення оптимального рівня ціни на продукцію, беручи до уваги такі
чинники:

модель конкурентного середовища ринку;

цілі фірми;

характеристика попиту на товар;

витрати на надання послуг;

ціни конкурентів;

методи ціноутворення.

Цінова політика ПП “Діоніс” зорієнтована в першу чергу на купівельну
спроможність потенційних клієнтів, ціни конкурентів, виробника.

Ціну товару визначають додаванням певної надбавки, розрахунок
здійснюють, виходячи із собівартості продукції:

Ц = S* (1+Нs/100)
(2.1)

де S – собівартість товару;

Нs – надбавка у відсотках до собівартості.

Ціни на товари ПП “Діоніс” визначаються таким чином:

Ц = S* (1+18 % /100).

Надбавка складає 18 % від собівартості товару.

Таблиця 2.7.

Аналіз цін товарів в магазині “Діоніс” та в супермаркеті “Епіцентр”

Назва товару, група Ціна в магазині “Діоніс”, грн Ціна в супермаркеті
“Епіцентр”, грн

1 2 3

Викрутки і викрутові насадки

Викрутка акумуляторна 3,6V з 40 насадками (70036/50G136) 75 110

Електродрель-викрутка акумуляторна 14,4V з насад.(50G244) 200 255

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25628” \o
“Детальніше” Електродрель-викрутка акумуляторна 18V Graphite (58G119)
350 415

Електроінструмент з приладдям

Електродрель ударна 1050 W 16мм (68106/50G850) 220 275

Електродрель ударна 500 W 13мм (50G502) 115 140

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25623” \o
“Детальніше” Електролобзик 600W Graphite(58G060) 200 258

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25625” \o
“Детальніше” Електролобзик 710W Graphite+лазерна лінійка (58G071) 230
285

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=16051” \o
“Детальніше” Електроперфоратор 500W Graphite (58G500) 375 480

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=14428” \o
“Детальніше” Електрофен 1500W 300-500°С (61510/50G510) 90 120

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=14436” \o
“Детальніше” Шліфмашина кутова 500W 115mm (51G050) 115 140

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25956” \o
“Детальніше” Шліфмашина кутова 850W 125мм Graphite(59G085) 190 250

Верстат точильний 120W 125мм (51G425) 150 197

продовження табл.2.7.

1 2 3

Освітлювальні прилади

Лампа екон. 15Вт е14 1 1,40

Лампа люм. ЛД-20 53 78

Лампа нак. Філіпс 40-100Вт 68 85

Патрон е27 прямий, кераміка 46 60

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=23756” \o
“Детальніше” Патрон цанговий на вал 2мм (d=0,1-3,0mm) 27 35

Перемикач KCD-8 9 15

Перехідник 19 26

Пробка керамічна 96 134

Продовжувач УКР побутовий 14 21

Розетка УКР 1 б/з вн. 45 67

Розетка подвійна Schuko 5 8

Світильник галог. 15 8 13

Світильник реф. 20 14 22

Інструмент механічний

Молоток слюс. 100 г, ясен. ручка (72) (02A401(2101-XT)) 10 14

Молоток слюс. 1 кг, ручка з скловолокна (х4)

(02A810 (2110-TF)) 25 32

Молоток слюсарний 8 кг (02A580(MS80)) 115 145

Сверла по бетону; наб. 5 шт (30/150) (шт) (60H505(5055)) 2 5,5

Сверла по металу,наб. 13 шт., 2.0 – 8.0мм Piranha (X56020) 49 67

Сверла по дереву наб. 6 шт.:6 -14 x 300 мм (20)

(60H816 (5273)) 20 28

Ключі торцеві, 1/2″, наб. 25 шт., ХВ, PREM (х5) (нб)(38D661) 230 278

Набір викрутк. насадок з тримачем ХВ, 30 шт. (60)(39D555 (4070)) 26 37

Ножовка по металу з полотном, 300 мм (36) (шт)(10A135 (6335)) 25 34

Пила лучкова, 760 мм, [17×27 мм] (12) (шт) (10A907(62107)) 12 19

Плоскогубці 200 мм, 1000 V PREM (15) (шт) (32D512(1014-T )) 22 28

Аналізуючи ціни в магазині “Діоніс” та в супермаркеті “Епіцентр”, ми
бачимо, що є достатні розбіжності, і саме магазин “Діоніс” має
можливість низькими цінами привабити потенційних покупців.

Окрім цього, магазини “Діоніс” отримують від підприємства знижки в
розмірі від 1 до 5 % на цілий ряд товарів, магазини в повній мірі
користуються таким механізмом, здійснюючи регулювання цін. Головне для
них – це збільшення асортименту, вивчення цін конкурентів і швидке
реагування на них, пошук нових покупців, активний продаж, доставка
товарів на замовлення транспортом магазинів.

2.3.3. Організування розподілу продукції

Фірма “Діоніс” на шляху товару від виробника до споживача, є
посередником.

Оскільки, деякі товари підприємство купує у виробників, то місце фірми
“Діоніс” в ланцюгу від виробника до споживача буде виглядати так
(рис.2.3):

Рис.2.3. Місце фірми “Діоніс” в ланцюгу від виробника до споживача при
однорівневому розподілі

Електроінструменти відомих фірм підприємство “Діоніс” купує у
дистриб’юторів і відповідно місце фірми “Діоніс” в ланцюгу від виробника
до споживача буде виглядати так (рис.2.4):

Рис.2.4. Місце фірми “Діоніс” в ланцюгу від виробника до споживача при
дворівневому розподілі

Магазини “Діоніс” знаходяться в м. Коломия, і відповідно споживачами є
мешканці цього міста та жителі приближніх сіл та містечок.

Обсяг реалізації товарів за друге півріччя 2006 року наведено в
табл.2.8.

Таблиця 2.8.

№ п/п Назва продукції Дохід, грн. Обсяг реалізації шт.

1 2 3 4

Сверла по металу 15680 320

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=23756” \o
“Детальніше” Патрон цанговий 15309 567

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25956” \o
“Детальніше” Шліфмашина кутова 850W 14820 78

Молоток слюсарний 8 кг 14030 122

Ключі торцеві 12880 56

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=16051” \o
“Детальніше” Електроперфоратор 500W 12750 34

Електродрель ударна 1050 W 11660 53

Електродрель ударна 500 W 11500 100

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=14436” \o
“Детальніше” Шліфмашина кутова 500W 11270 98

Верстат точильний 120W 11250 75

Плоскогубці 200мм 10516 478

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25625” \o
“Детальніше” Електролобзик 710W 10350 45

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25623” \o
“Детальніше” Електролобзик 600W 9800 49

Розетка УКР 1 б/з. 9495 211

Молоток слюс. 1кг 9475 379

Електродрель-викрутка акумуляторна 14,4V 9400 47

Набір викр. насадок 8970 345

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25628” \o
“Детальніше” Електродрель-викрутка акумуляторна 18V 8050 23

Сверла по дереву 7400 370

Продовжувач УКР побутовий 7168 512

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=14428” \o
“Детальніше” Електрофен 1500W 300-500°С 7020 78

Перехідник 6460 340

Перемикач KCD-8 6111 679

Пила лучкова, 760мм 4908 409

Розетка подвійна Schuko 4500 900

Викрутка акумуляторна 3,6V 4425 59

Світильник реф. 20 3892 278

Лампа нак. Філіпс 40-100Вт 3060 45

Світильник галог. 15 2848 356

Молоток слюс. 100 г 1450 145

Сверла по бетону 690 345

Електротовари та супутні товари користуються попитом у міського та
важливо у сільського населення, оскільки в господарстві завжди потрібні
викрутки, молотки, зубила та ін. товари, тому фірма “Діоніс” планує
розширювати свою діяльність і створювати такі магазини в ін. містечках
Івано-Франківської області, зважаючи, ще на те, що обсяги збуту
продукції зростають (див.рис.2.5.)

Рис. 2.5. Обсяги збуту продукції ПП “Діоніс” в 2004-2006 рр.

Обсяг збуту продукції ПП “Діоніс” в 2004 році становив 355,8 тис. грн.,
в 2005 році – 380,5 тис. грн., а в 2006 році – 441, 2 тис. грн., що
свідчить про зростання збуту товарів на 16% в 2006 році в порівнянні з
2005 роком, та на 24% в порівнянні з 2004 роком.

2.3.4. Маркетингова політика комунікацій

Оскільки на підприємстві не існує відділу маркетингу, то багато
маркетингових функцій бере на себе виконавчий директор, інші деякі
функції виконують директори магазинів, це призводить до розпорошеності
зусиль, направлених на маркетинг, що знижує його ефективність.

В даний час підприємство використовує один із найбільш дієвих засобів
реклами – вітрину. Вуличні вітрини магазинів “Діоніс” знайомлять
покупців з асортиментом товарів, які є в продажі, з товарами-новинками,
нагадують про свята, що наближаються, як наслідок – зробити необхідну
покупку. Поряд із засобами живописно-графічної і світлової реклами,
вітрини послуговують також цілям оформлення сучасного міста Коломиї.
Вулиці стають живими, красивими, святковими. Особливо привабливо
виглядають сильно освічені вітрини вечорами.

Одним із важливих елементів маркетингових комунікацій фірми “Діоніс” є
так звані POS-матеріали. До них належать плакати різних форматів,
наклейки, стенди, прапори, гірлянди. Більшість POS-матеріалів
підприємству надають дистриб’ютори електроінструментів.

Фірма “Діоніс” при просуванні своєї продукції залучає також пряму
поштову рекламу – у вигляді листівок та буклетів, що розповсюджуються на
місці та в місцях можливих для привернення потенційних клієнтів.

Також на підприємстві застосовується стимулювання збуту – існує гнучка
система знижок, індивідуальний підхід до кожного клієнта.

В магазинах “Діоніс” застосовують такі знижки:

знижки за кількість придбаного товару;

бонусні знижки постійним клієнтам;

знижки на застарілі моделі електротоварів.

III. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП “ДІОНІС”

Удосконалення організаційної структури ПП “Діоніс”

Аналізуючи діяльність ПП “Діоніс”, варто зазначити що прибуток
підприємства зростає і товарооборот фірми наближається до цифри 500 тис.
грн. за рік, тому фірмі “Діоніс” потрібно здійснити перереєстрацію
приватного підприємства “Діоніс” на товариство з обмеженою
відповідальністю. Таке переоформлення уможливить розширення торгівельної
мережі за рахунок вливання додаткових коштів.

Рис. 3.1. Переоформлення фірми “Діоніс” в зв’язку з збільшенням
товарообороту

При аналізі системи управління організаційна структура даного
підприємства потребує певної модифікації. Насамперед потрібно створити
окремий відділ маркетингу. Впровадження концепції маркетингу у практику
дає можливість підприємству оперативно реагувати на ринкову ситуацію та
перемагати в умовах конкуренції.

Організація маркетингу передбачає:

побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;

добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

розподіл завдань, праві відповідальності серед працівників маркетингових
служб;

створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;

забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами
фірми.

Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка може мати різну
організаційну структуру: функціональну, регіональну, товарну, ринкову та
різноманітні їх комбінації.

Функціональна організація служби маркетингу передбачає розподіл
обов’язків між структурними підрозділами за окремими функціями
маркетингової діяльності.

Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та
найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного
асортименту та розширенням кількості ринків збуту. При такій організації
маркетингу відсутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів
загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.

Регіональну організацію служби маркетингу застосовують у компаніях, які
працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення
підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих
регіонах.

Така організація дає змогу збутовому персоналу жити в межах території,
яку вони обслуговують, досконало знати своїх споживачів, працювати з
мінімальними витратами часу і коштів на реалізацію продукції.

На підприємствах із широким товарним асортиментом застосовують товарну
(продуктову) організацію. Це така структура управління маркетингом, в
якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для
певного товару чи групи товарів відповідає керівник по товару.

Переваги даного підходу до організації маркетингової діяльності на
підприємстві:

керівник, який займається певним товаром, має можливість координувати
різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного товару, а також
скоро реагувати на вимоги ринку;

приділяють увагу як основним, так і другорядним за значенням товарам;

легше виявляти здібних працівників, адже їх залучають до всіх сфер
оперативної маркетингової діяльності.

Проте для даного типу оргструктури, особливо коли на підприємстві
паралельно існують і функціональні маркетингові служби, характерні певні
недоліки:

керівник, який відповідає за певний товар, не має усіх повноважень,
необхідних для його діяльності;

товарна організація часом потребує більших видатків, ніж очікується,
через значні витрати на утримання великої кількості персоналу;

у працівників товарних підрозділів можуть існувати „подвійні
підпорядкування”: своїм безпосереднім керівникам та керівникам
функціональних маркетингових служб.

Ринкова організація служби маркетингу дає можливість урахувати специфіку
роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку, ринку
промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник із
питань роботи з ринком відповідає за розроблення перспективних і річних
планів збуту продукції та з інших видів функціональної діяльності.

Перевага даної організаційної структури полягає у тому, що вона дає
змогу концентрувати маркетингову діяльність на потребах конкретних
ринкових сегментів. Недоліки аналогічні недолікам товарної організації
служби маркетингу.

Товарно-ринкова організація служби маркетингу реалізується, як
звичайно, у матричній формі. На підприємстві є керівники по окремих
товарах та по окремих ринках.

Керівники по товарах планують обсяги продажів та прибутки для своїх
товарів, визначають методи їх просування. При тому вони контактують із
керівниками по ринках, маючи на меті визначення можливих обсягів
продажів і врахування специфіки конкретних ринків.

Своєю чергою, керівники по ринках відповідають за розвиток прибуткових
ринків для існуючих та потенційних товарів.

Даний тип оргструктури маркетингу застосовують підприємства, що
випускають різноманітну продукцію та реалізують її на багатьох ринках,
які суттєво відрізняються. Перевагою даної організації маркетингу є
можливість приділити увагу кожному товару та кожному ринку. Проте її
недоліками можна вважати:

значні управлінські витрати;

відсутність достатньої організаційної гнучкості;

породження конфліктів серед персоналу маркетингових служб.

При виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватися
основних принципів її побудови:

– наявності чітко сформульованих цілей та завдань, поставлених перед
підприємством;

– забезпечення оперативного передання інформації між службами
маркетингу;

– відсутності „подвійного підпорядкування”;

– обмеження кількості персоналу;

– обмеження кількості ланок в управлінні;

– чіткого визначення та координації завдань лінійного керівництва і
функціональних служб;

– загальної координації дій вищим керівництвом.

Діяльність маркетолога повинна забезпечити:

– надійну, достовірну й своєчасну інформацію про ринок, структуру й
динаміку конкретного попиту, смаки та переваги покупців, тобто
інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

– створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно
задовольняє вимогам ринку, ніж товари конкурентів;

– необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує
максимально можливий контроль сфери реалізації.

Рис. 3.2. Рекомендована організаційна структура ПП “Діоніс”

Для того щоб підприємство могло вижити в умовах конкуренції, яка існує
на регіональному ринку, утримати свої позиції на ньому і збільшити свою
частку, йому необхідно переглянути свою організаційну структуру, тобто
створити відділ маркетингу на підприємстві. Відділ маркетингу в даний
час відсутній на підприємстві, але є необхідний для нього на
сьогоднішній день, тому підприємству потрібно створити таку структуру
служби маркетингу, яка зможе взяти на себе всю маркетингову роботу,
включаючи планування.

Так як ПП „Діоніс” є малим підприємством, то усі маркетингові функції
будуть покладені поки що на одну особу-маркетолога, в обов’язки яких
будуть входити:

– проведення дослідження та здійснення аналізу стану ринку
електротоварів;

– оцінка діяльності основних конкурентів;

– дослідження купівельної поведінки споживачів;

– формування товарного асортименту;

– управління та оцінка якості і конкурентноздатності продукції;

– здійснення цінової політики та визначення оптимальної ціни на товарні
групи.

– проведення рекламної кампанії і організація сервісу для клієнтів.

Ми запропонували наступну структуру витрат на маркетингові заходи, при
цьому підприємство самостійно визначає, який відсоток запланованого
прибутку піде на маркетингові витрати.

Таблиця 3.1.

Запропонована структура витрат на маркетингові заходи для ТзОВ “Діоніс”

Основні напрямки маркетингових витрат % до сукупних маркетингових витрат

1. Функціонування посади маркетолога 30%

2. Пряма поштова реклама 15%

3. Зовнішня реклама 30%

4. Зв’язки з громадськістю 5%

5. Стимулювання збуту 20%

В майбутньому, коли відбудеться розширення торгівельної мережі,
необхідно буде залучати інших спеціалістів для служби маркетингу з метою
розподілу обов’язків за окремими функціями маркетингової діяльності.

Нарешті для такого підприємства як ПП “Діоніс” потрібно подбати про
відділ кадрів, особливо коли підприємство має наміри розширюватись. Це
можна обґрунтувати тим, що кадрова політика повинна проводитись
підприємством. Крім того, потрібна власна система підвищення
кваліфікації для консультантів – продавців.

Відділ маркетингу та відділ кадрів будуть прямо підпорядковуватись
виконавчому директорові, окрім цього взаємодіяти з директорами
магазинів, особливо коли потрібно буде проводити рекламну кампанію,
набирати нових працівників, збирати інформацію про структуру збуту
товарів та інше.

3.2. Удосконалення товарної та цінової політик ПП “Діоніс”

За сучасних умов планування та управління асортиментом є невід’ємною
частиною маркетингу. Крім збуту цей процес безпосередньо зачіпає сфери
виробництва, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, а також
взаємовідносини із конструкторськими та технологічними підрозділами.
Сутність управління асортиментом у кінцевому підсумку полягає у
створенні продуктів, які споживач бажає придбати, і виробництво яких
приносить підприємству максимальні прибутки.

Головним індикатором ефективності різних складових асортименту вважають
показники збуту. Ефективним інструментом оцінювання комерційних
перспектив окремих товарів у структурі пропозиції підприємства є
АВС-аналіз. Згідно з ним продукція ПП “Діоніс” розподіляється на три
групи, виходячи з обсягу її реалізації у вартісному чи натуральному
вираженні і прибутку, отриманого підприємством, який залежить від
встановлених цін і собівартості виробництва та реалізації продукції. До
категорії „А” відносять частину асортименту, з якою пов’язується великий
(до 50%) внесок до загального збуту; до категорії „В” – продукцію із
внеском до загального обсягу продажу до 25%, а до категорії „С” – від
25% і нижче.

Графічним відображенням АВС-аналізу є діаграма Парето, яка дає змогу
чітко визначити пріоритети інвестиційної та інноваційної діяльності у
межах асортименту продукції підприємства (рис. 3.3).

Прибуток

0 А В
С Обсяг збуту

Рис. 3.3. Залежність прибутку від обсягів збуту

Віднесення товарів підприємства до групи А, В, С здійснюється за
розрахунковим показником, який враховує відносну відсоткову
прибутковість реалізації товарів j-ї групи у розрахунку на відсоток
реалізації товарів, і який визначається за формулою:

, (3.1)

де j – класифікатор групи (А, В, С);

– проранговане у порядку спадання інтегральне значення частки прибутку
від реалізації споживачам і-тих товарів, які належать до даної групи,
від загальної величини прибутку від реалізації даним підприємством та
відповідне йому значення обсягів реалізації;

j i j-1 – відповідно границі значення цих показників двох суміжних груп
(А і В; В і С). Для групи А значення показників з індексом „j-1” рівне
нулю.

Інтервали цього показника відповідають:

– група А: VА > 3,0;

– група В: 0,7 ? VВ ? 3,0;

– група С: VС 1

(або2)

Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні
фін. інвестиції, дебіторська заборгованість/Поточні зобов’язання 0,31
0,22 0,6 0,6 –0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти,
поточні фін. інвестиції/Поточні зобов’язання 0,07 0,064 0,2 > 0,2

Чистий оборотний капітал, тис. грн. Сума оборотних активів – Сума
поточних зобов’язань 0,9 6,1 23,5 > 0

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ПП “Діоніс ”

Назва показника Формула

2004р. 2005р. 2006р. Нормативне значення

Коефіцієнт платоспроможності Власний капітал/Баланс (пасив)

1,14 1,2 1,3 > 0,5

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Чистий оборотний капітал/

Оборотні активи

0,01 0,05 0,12 > 0,1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу Чистий оборотний капітал/

Власний капітал 0,001 0,008 0,03 > 0

Аналіз прибутковості ПП “Діоніс” за 2004-2006 рр.

№ Показники

2004 рік

2005 рік 2006 рік Темп зміни

порівняння з 2004 р., % порівнян-ня з 2005 р.,%

1 2 3 4 5 6 7

1. Доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 355,8 380,5 441,2
124,0 115,9

2. Непрямі податки та інші вирахування з доходу, тис. грн. 17,2 20,8
27,0 156,9 129,8

3. Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн. 338,6 359,7 414,2
122,3 115,1

4. Інші операційні доходи, тис. грн. 32,9 59,6 101,7 309,1 170,6

5. Інші звичайні доходи, тис. грн. – – – – –

6. Разом чисті доходи, тис. грн. 371,5 419,3 515,9 138,8 123,0

7. Матеріальні затрати, тис. грн. 13,5 16,9 21,6 160,0 127,8

8. Витрати на оплату праці, тис. грн. 98,7 103,7 120,5 122,0 116,2

9. Відрахування на соціальні заходи, тис. грн. 7,5 9,7 11,4 152,0 117,5

10. Амортизаційні відрахування, тис. грн. 33,5 31,3 28,2 84,2 90,1

11. Інші операційні витрати, тис. грн. 19,0 26,1 32,4 170,5 124,1

у тому числі єдиний податок, тис. грн. 16,5 19,0 24,0 145,4 126,3

12. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 168,9 187,6 235,7
139,5 125,6

13. Інші звичайні витрати, тис. грн. – – – – –

14. Разом витрати, тис. грн. 341,1 375,3 449,8 131,8 119,8

15. Чистий прибуток, тис. грн. 30,4 44,0 66,1 217,4 150,2

16. Коефіцієнт чистої рента-бельності реалізованої продукції 0,085 0,11
0,15 176,0 136,3

17. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,046 0,062 0,09 195,6
145,0

18. Коефіцієнт рентабельності загального капіталу 0,58 0,60 0,73 125,8
121,6

SWOT-аналіз діяльності ПП “Діоніс”

Сильні сторони Слабкі сторони

низькі ціни

високий рівень обслуговування населення

висококваліфікований персонал

4. досвід роботи дещо обмежений асортимент товарів в порівнянні з
конкурентами (Епіцентр)

невигідне розміщення

3.відсутність рекламної активності

Можливості Загрози

переєстрація підприємства з приватного на товариство з обмеженою
відповідальністю, з відповідним вливанням коштів

2. розширення торгівельної мережі 1. загострення конкуренції

Рекомендована організаційна структура ПП “Діоніс”

Запропонована структура витрат на маркетингові заходи для ТзОВ “Діоніс”

Основні напрямки маркетингових витрат % до сукупних маркетингових витрат

1. Функціонування посади маркетолога 30%

2. Пряма поштова реклама 15%

3. Зовнішня реклама 30%

4. Зв’язки з громадськістю 5%

5. Стимулювання збуту 20%

Результати АВС-аналізу продукції ПП „Діоніс” за II-піріччя 2006 рік

№ п/п Назва продукції Дохід, грн. Річний дохід Обсяг реалізації шт.
Обсяг реалізації Група

% ? %

% ? %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сверла по металу 15680 5,9 5,9 320 4,21 4,21 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=23756” \o
“Детальніше” Патрон цанговий 15309 5,7 11,6 567 7,46 11,67 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25956” \o
“Детальніше” Шліфмашина кутова 850W 14820 5,54 17,14 78 1,02 12,69 В

Молоток слюсарний 8 кг 14030 5,25 22,39 122 1,6 14,29 В

Ключі торцеві 12880 4,8 27,19 56 0,7 14,99 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=16051” \o
“Детальніше” Електроперфоратор 500W 12750 4,77 31,96 34 0,44 15,43 В

Електродрель ударна 1050 W 11660 4,36 36,32

53 0,7 16,13 В

Електродрель ударна 500 W 11500 4,3 40,62 100 1,31 17,44 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=14436” \o
“Детальніше” Шліфмашина кутова 500W 11270 4,21 44,83 98 1,3 18,74 В

Верстат точильний 120W 11250 4,2 49,03 75 0,99 19,73 В

Плоскогубці 200мм 10516 4 53,03 478 6,3 26,03 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25625” \o
“Детальніше” Електролобзик 710W 10350 3,87 56,9 45 0,6 26,63 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25623” \o
“Детальніше” Електролобзик 600W 9800 3,67 60,57 49 0,64 27,27 В

Розетка УКР 1 б/з. 9495 3,5 64,07 211 2,8 30,07 В

Молоток слюс. 1кг 9475 3,55 67,62 379 4,98 35,05 В

Електродрель-викрутка акумуляторна 14,4V 9400 3,52 71,14 47 0,61 35,66
В

Набір викр. насадок 8970 3,36 74,5 345 4,54 40,2 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=25628” \o
“Детальніше” Електродрель-викрутка акумуляторна 18V 8050 3,01 77,51
23 0,3 40,5 В

Сверла по дереву 7400 2,8 80,31 370 4,87 45,37 В

Продовжувач УКР побутовий 7168 2,7 83,01 512 6,74 52,11 В

HYPERLINK “http://www.ratex.com.ua/detail.php?id=14428” \o
“Детальніше” Електрофен 1500W 300-500°С 7020 2,6 85,61 78 1,02

53,13 В

Перехідник 6460 2,4 88,01 340 4,47 57,6 В

Перемикач KCD-8 6111 2,3 90,31 679 8,94 66,54 В

Пила лучкова, 760мм 4908 1,84 92,15 409 5,4 71,94 В

Розетка подвійна Schuko 4500 1,68 93,83 900 11,8 83,74 В

Викрутка акумуляторна 3,6V 4425 1,65 95,48 59 0,77 84,51 В

Світильник реф. 20 3892 1,46 96,94 278 3,7 88,21 В

Лампа нак. Філіпс 40-100Вт 3060 1,145 98,08 45 0,6 88,81 В

Світильник галог. 15 2848 1,06 99,14 356 4,7 93,51 В

Молоток слюс. 100 г 1450 0,54 99,68 145 1,9 95,41 В

31. Сверла по бетону 690 0,26 100 345 4,54 100 В

Рекомендації по удосконаленню товарної та цінової політики ПП „Діоніс”

Основні заходи для управління товарним асортиментом

ПП „Діоніс”

Система знижок, яка розроблена для коригування цін на товари ПП „Діоніс”

Система знижок Сума покупки, грн Розмір знижки, % від вартості товару

Постійний клієнт (діє 2 роки) 200 5

Знижка, за кількість товару До 90 1

100-140 2

140-190 3

Знижки при пошкодженні товару ( всі функції товару виконуються) – 20-50

Розвиток торгівельної мережі ТзОВ „Діоніс”

Кошти, які потрібні на відкриття одного магазину „Діоніс”

Статті витрат Сума, грн

Разові витрати при відкритті магазину

Оренда приміщення на рік 15000

Ремонт приміщення 7000

Меблі (полиці, прилавки, стенди) 6700

Офісна техніка (касовий апарат, комп’ютер) 2000

Засоби зв’язку 1000

Постійні витрати на рік

Витрати на персонал (зарплата, навчання) 14000

Канцтовари й офісний папір 200

Послуги зв’язку 1000

Експлуатаційні і комунальні послуги 1800

Закупівля електротоварів 150000

Доставка електротоварів 3600

Разом 202300

Рентабельність магазину досягається через 30 місяців і складає 3%

Бюджет та графік рекламної кампанії ПП „Діоніс” на перше півріччя 2007
року

Бюджет рекламної кампанії ПП „Діоніс” на перше півріччя 2007 року

Засіб розповсюдження реклами Кількість рекламних звернень (наклад) Сума
витрат (грн.)

Рекламні щити у м. Коломия 2 міс. 6348

Касетони 3 2400

Транспортні зупинки 2 міс 2930

Пряма поштова реклама 1500/4 міс 4800

Загальна сума рекламного бюджету

16478

Графік рекламної кампанії ПП „Діоніс” на перше півріччя 2007 року

Місяці Т

и

ж

н

і Засоби реклами

Зовнішня реклама Пряма поштова реклама

Щити Касетони Транспортні засоби та зупинки

березень 1

2

3

4

квітень 1

2

3

4

травень 1

2

3

4

червень 1

2

3

4

АНОТАЦІЯ

Висвітлена суть і складові маркетингової діяльності торгівельного
підприємства. Здійснено аналіз маркетингової діяльності ПП “Діоніс” на
ринку електротоварів. Проведено фінансовий аналіз даного підприємства.

Подано раціональні пропозиції щодо удосконалення організаційної
структури ПП “Діоніс”. Здійснено АВС-аналіз товарного асортименту,
удосконалено систему цінових знижок для стимулювання збуту. Внесено
пропозиції щодо відкриття нових магазинів в Івано-Франківській області.
Розроблено рекламну кампанію для активізації продажу електротоварів.

ANNOTATION

The main point and the main parts of the marketing of the factory were
lighted up. The analysis of the marketing activities “Dionis” are
showing well, in particular electricity market. Also were presented a
financial investigating of this industrial unit.

The text is clear about rational proposal how to improve organizational
structure. The ABC-analysis of the goods assortment was realizable and
also the marketing research for determination the correlation between
the demand and the price for product of the factory „Dionis” was lead.
Also was made the account of the price for the agency’s product. The
system of the price discount for stimulation the distribution was
improved. The rational suggestions as for improvement the marketing
goods and the
rat?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????†???

– організація товарного руху

– транспортування та складування товару

– аналіз реалізації продукції

– вст. і підтримання зв’язків із споживачами

вибір ефективних форм просування товарів

організація реклами, стимулювання збуту, персонального продажу, заходів
паблік рілейшнз

оцінка ефективності заходів щодо

просування товарів

– планування

асортименту продукції

– управління якістю та конкурентоспроможністю

– формування іміджу товару та фірми

аналіз ситуації

визначення маркетинго-вих цілей

розробка стратегії маркетингу

– оцінювання альтерна-тивних маркетингових стратегій

Контроль результатів:

контроль збуту

контроль частки ринку

контроль прибутковості

Маркетинговий аудит:

зовнішнього середовища

цілей та стратегій маркетингу

маркетингових заходів

організаційної структури маркетингу

підбір фахівців

розподіл завдань, прав та відповідальності

забезпечення взає-модії маркетингових та ін. служб

аналіз і прогнозування ринку

вивчення споживачів

вивчення конкурентів

– вивчення фірмової структури ринку

Розробка товарної політики

Створення служби маркетингу

Товарна марка

Імідж товару

Маркетингова товарна політика

Управління якістю та конкурентоспро-можністю

Дизайн і упакування товару

Асортиментна політика

Ціноутворення

Маркетингові дослідження

Етапи маркетингової діяльності торгівельного підприємства

Контроль маркетингу

Розробка стратегії маркетингу

Цінові стратегії

– цінові лінії

– ціни на доповню-ючі товари

– ціни на обов’язкове

приладдя

– ціни на комплект

товарів

Стратегічні рішення щодо

рівня цін

Стратегії

єдиних та перемінних цін

Стратегії у межах товарного асортименту

– єдині ціни

– гнучкі ціни

– дискримінаційні

ціни

– ціни, встановлені за

географічним

принципом

– високих та низьких

цін

– ціни на „піонерні

товари”

– щодо показників

„ціна-якість”

– незаокруглених цін

Метод максимізації поточного прибутку

Встановлення ціни, коли виробник прагне збільши-ти свою частку ринку

Встановлення ціни на основі рівня поточних цін

Встановлення ціни на основі конкурен-тоспроможності товару

Встановлення ціни на підставі торгів

Конкурентні особливості ринку

Встановлення ціни з враху-ванням необхідності управління попитом

Рівень попиту на продукцію

Основні напрямки і методи ціноутворення

Встановлення ціни на основі відчутної цінності товару

Аукціон

Величина витрат підприємства

Роздрібна торгівля

Оптова торгівля

Позамагазинна торгівля

Магазини роздрібної торгівлі

Ділери

Незалежні оптові посередники

Залежні оптові посередники

Оптові підрозділи виробників

Метод надбавок

Метод витрати+гонорар

Граничне ціноутворення

Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал

Посередники

Доведення товару до споживача

Забезпечення зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням

Перерозподіл ресурсів між різними галузями та всередині них

Акумуляція вільних коштів, регулювання грошового обігу

Торгівельне підприємство

Розробка комунікаційної політики

Розробка політики розподілу

Ціноутворення

Етапи маркетингової діяльності торгівельного підприємства

Контроль маркетингу

Розробка стратегії маркетингу

Маркетингові дослідження

вивчення необхідної інформації для прий-няття рішення по цінах

розробка цінової стратегії

визначення цін на товари та послуги

прийняття рішень щодо зміни ціни

Охорона

Складське господарство

МТП

Транспортне господарство

Консультанти,

обслуговуючий

персонал

Директор (менеджер) магазину №3

Консультанти,

обслуговуючий

персонал

Директор (менеджер) магазину №2

Консультанти,

обслуговуючий персонал

Директор (менеджер) магазину №1

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

Виконавчий директор

Директор

Магазини електротоварів

Загальногосподарські магазини

Вузькоспеціалізовані магазини

Широко спеціалізовані магазини

Будівельні супермаркети

Магазини-склади

Виробник

Магазини “Діоніс”

Споживачі

Виробник

Дистриб’ютори

електроінструментів

Магазини “Діоніс”

Споживачі

ПП “Діоніс”

ТзОВ “Діоніс”

Товарооборот складає менше 500 тис. грн. на рік

Товарооборот складає більше 500 тис. грн. на рік

Охорона

Складське господарство

МТП

Транспортне господарство

Консультанти,

обслуговуючий

персонал

Директор (менеджер) магазину №3

Консультанти,

обслуговуючий

персонал

Директор (менеджер) магазину №2

Консультанти,

обслуговуючий персонал

Директор (менеджер) магазину №1

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

Виконавчий директор

Директор ПП “Діоніс”

Відділ маркетингу

Відділ кадрів

Забезпечення відповідного обслуговування споживачів у процесі
використання товарів наявного асортименту

Забезпечення необхідної інтенсифікації зусиль щодо формування попиту на
новий товар на ринку шляхом активнішого проведення комунікаційної
політики

Постійний контроль за впливом зовнішніх чинників – коливань попиту на
певні товари на певних сегментах ринку, змін у товарній пропозиції
конкурентів

Періодичне ревізування наявного асортименту

Основні заходи для управління товарним асортиментом

ПП „Діоніс”

м. Косів

м. Снятин

м. Яремча

м. Верховина

м. Ворохта

Розвиток торгівельної мережі ТзОВ „Діоніс”

Торгівельна мережа ПП „Діоніс”

м. Коломия вул. Січових Стрільців 58б

м. Коломия

вул. Л. Українки 15а

м. Коломия вул. Широка 34

Розробка комунікаційної політики

Розробка політики розподілу

Створення служби маркетингу

Розробка товарної політики

аналіз і прогнозування ринку

вивчення споживачів

вивчення конкурентів

– вивчення фірмової структури ринку

підбір фахівців

розподіл завдань, прав та відповідальності

забезпечення взає-модії маркетингових та ін. служб

аналіз ситуації

визначення маркетинго-вих цілей

розробка стратегії маркетингу

– оцінювання альтерна-тивних маркетингових стратегій

– планування

асортименту продукції

– управління якістю та конкурентоспроможністю

– формування іміджу товару та фірми

вибір ефективних форм просування товарів

організація реклами, стимулювання збуту, персонального продажу, заходів
паблік рілейшнз

оцінка ефективності заходів щодо

просування товарів

– організація товарного руху

– транспортування та складування товару

– аналіз реалізації продукції

– вст. і підтримання зв’язків із споживачами

Контроль результатів:

контроль збуту

контроль частки ринку

контроль прибутковості

Маркетинговий аудит:

зовнішнього середовища

цілей та стратегій маркетингу

маркетингових заходів

організаційної структури маркетингу

вивчення необхідної інформації для прий-няття рішення по цінах

розробка цінової стратегії

визначення цін на товари та послуги

прийняття рішень щодо зміни ціни

Директор ПП “Діоніс”

Виконавчий директор

Головний бухгалтер

Бухгалтерія

Директор (менеджер) магазину №1

Консультанти,

обслуговуючий персонал

Директор (менеджер) магазину №2

Консультанти,

обслуговуючий

персонал

Директор (менеджер) магазину №3

Консультанти,

обслуговуючий

персонал

Транспортне господарство

МТП

Складське господарство

Охорона

Відділ маркетингу

Відділ кадрів

Основні заходи для управління товарним асортиментом

ПП „Діоніс”

Періодичне ревізування наявного асортименту

Постійний контроль за впливом зовнішніх чинників – коливань попиту на
певні товари на певних сегментах ринку, змін у товарній пропозиції
конкурентів

Забезпечення необхідної інтенсифікації зусиль щодо формування попиту на
новий товар на ринку шляхом активнішого проведення комунікаційної
політики

Забезпечення відповідного обслуговування споживачів у процесі
використання товарів наявного асортименту

Розвиток торгівельної мережі ТзОВ „Діоніс”

м. Косів

м. Снятин

м. Яремча

м. Верховина

м. Ворохта

м. Коломия вул. Січових Стрільців 58б

м. Коломия

вул. Л. Українки 15а

м. Коломия вул. Широка 34

Торгівельна мережа ПП „Діоніс”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020