.

Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2624
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності
продукції

План

Вступ…………………………………………………………………………………..3

1. HYPERLINK \l “_Toc75180610” К онкурентоспроможність
товару…………………………………………………4

2.Складові умови конкурентоспроможності товару
(продукції)………………..…….5

3.Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару ………………………….9

Висновки…………………………………………………………………..11

TOC \o “1-3” \h \z \u

Список використанної літератури…………………………………………………12

Вступ

В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником
комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і
відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам
його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації.

В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником
комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і
відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам
його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації.

1.Конкурентоспроможність товару(продукції).

Товар – головний об’єкт на ринку. Він має вартість і споживну вартість
(або цінність), володіє певною якістю, технічним рівнем і надійністю, що
задається споживачами корисністю, показниками ефективності у виробництві
і споживанні, іншими вельми важливими характеристиками.

Дієвість чинників, визначальних позиції виробника, перевіряються в
процесі конкурентного суперництва товарів в умовах розвинутого ринкового
механізму, що дозволяє виявити відмінності даного товару від
товару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної
потреби, так і по витратах на її задоволення. Для цього товар повинен
володіти певною конкурентоспроможністю.

Крім вимог до товару, що висуваються споживачами, існують і вимоги,
загальні для всіх товарів, обов’язкові до виконання. Це нормативні
параметри, які встановлюються: діючими міжнародними і регіональними
стандартами; національними зарубіжними і вітчизняними стандартами,
нормативними актами, технічними регламентами країни-експортера і
країни-імпортера, що встановлюють вимоги до продукції, що ввозиться в
країну; стандартами підприэмств-виробників даної продукції; патентною
документацією. Наприклад, електричні прилади повинні працювати при
напрузі, яка подається в мережу, і відповідати вимогам пожежної безпеки
і вибухобезпечності, а їх конструкція визначається умовами процесу, що
проводиться. Якщо хоча б одна з вимог не буде виконана, то товар не може
бути виведений на ринок.

Конкурентоспроможність товару – це такий рівень його економічних,
технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати
суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку. Крім
того, конкурентоспроможність – порівняльна характеристика товару, що
містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних,
організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку (або
його певного сегмента) і щодо властивостей іншого товару. Система
стандартизації товарів

Основні вимоги споживачів до технічних показників знаходять
віддзеркалення в національних і міжнародних стандартах. Під
стандартизацією розуміють розробку і встановлення технічних показників
(норм) для прийнятої до випуску продукції, способів її маркувння,
упаковки, транспортування і зберігань. Документ, яким визначається
(нормується) стандартизований предмет, називається стандартом. Він є не
тільки технічним, але і державним документом. Стандарти включають повну
характеристику товару і містять технічні умови на його виготовлення,
правила приймання, сортування, упаковки, маркування, транспортування і
зберігання. При оцінці якості товару перш за все визначається його
відповідність стандартам. Відповідність стандартам – споживацький
параметр, що регламентується, порушення якого зводить
конкурентоспроможність товару до нуля.

Якість товару – це ступінь досягнення встановленого технічного рівня при
виробництві кожної одиниці товарної продукції. Воно визначається або
органолептичним методом (за допомогою органів чуття), або лабораторними
дослідженнями з використанням приладів, апаратів, реактивів і інших
технічних засобів.

Технічна конкурентоспроможність товарів – показник дуже гнучкий і
динамічний. Він перманентно міняється відповідно до темпів
науково-технічного прогресу, що відбувається як усередині країни, так і
в світових виробників, що ведуть, тій або іншої продукції.

В кожній країні існує своя система стандартизації товарів, відповідна
ступеню розвитку національної економіки, науки, техніки і технологій.

Міжнародні стандарти усувають обмеженість, різнорідність,
суперечність національних норм і правил різних країн. В цих цілях
функціонує спеціально створена Міжнародна організація стандартизації
(ISO – International Organisation for Standardisation).

2.Складові умови конкурентоспроможності

Розрахунок конкурентоспроможності – це порівняльна характеристика
товару, що містить комплексну оцінку його якісних і економічних
властивостей щодо виявлених вимог ринку або іншого товару. В теорії
використовують до 400 показників, в реальності дещо у зв’язку з
проблемами до доступу інформації. Звичайно до 20 штук. Узагальнений
критерій конкурентоспроможності – це коефіцієнт «відношення суми
корисного ефекту до повних витрат на придбання і використовування
товару».

Комерційні умови

До основних показників, визначальних комерційні умови
конкурентоспроможності товарів, відносяться:

Цінові показники;

Показники, що характеризують умови поставок і платежів за товари, що
поставляються;

Показники, що характеризують особливості діючої на ринку виробників і
споживачів податкової і митної системи;

Показники, що відображають ступінь відповідальності продавців за
виконання зобов’язань і гарантій.

Рівень ціни виробництва безпосереднім чином визначає цінову
конкурентоспроможність товару. Зрозуміло, що чим нижче цей рівень, тим
за інших рівних умов вище конкурентоспроможність вироблюваної продукції
на ринку і, значить, переважно позиції її виробника в суперництві з
іншими виробниками аналогічної продукції. І навпаки, більш високий
рівень ціни знижує цінову конкурентоспроможність товарів, зводячи її
нерідко до нуля. З урахуванням даних умов і формується цінова політика в
боротьбі за підвищення конкурентоспроможності вироблюваних товарів.

Така ж картина є видимим і з виконанням умов поставок і платежів. Чим ці
умови більш гнучкі, чим більш вони відповідають інтересам покупців, тим
переважно товар в конкурентному суперництві з іншими аналогічними
товарами на ринку.

Умови поставок і платежів

Організаційні умови придбання і використовування товару споживачами
забезпечують реальне виконання комерційних показників його
конкурентоспроможності. До них відносяться:

Забезпечення максимально можливого наближення продавців товару до
покупців, що впливає на зниження витрат обертання і, значить, на рівень
його ціни;

Доставка товару до місць споживання не тільки крупним оптом-транзитом,
але і дрібними партіями через складські підприємства. В основі
економічної доставки товарів лежить уміння грамотно користуватися
транспортними статутами, кодексами, правилами перевезень, транспортними
тарифами і іншими основоположними документами в цій області;

Розширення після продажного сервісу, що надається споживачам з
гарантійним і післягарантійним обслуговуванням.

В даний час покупець пред’являє продавцю товару обов’язкову вимогу:
сервіс повинен забезпечити працездатність товару протягом всього терміну
служби. Сервіс підрозділяється на передпродажний і після продажний, а
останній – на гарантійний і післягарантійний. Передпродажний сервіс
полягає в усуненні неполадок, викликаних транспортуванням продукції, в
приведенні її в робочий стан, опробуванні, демонстрації покупцю виробу в
роботі і т.д. Задача післягарантійного ремонту – скоротити простої
устаткування, збільшити міжремонтні терміни, підвищити безпеку
експлуатації і кінець кінцем завоювати стійке положення на ринку,
добитися конкурентоспроможності вироблюваної продукції.

Формування попиту і стимулювання збуту – ФПІСЗ як ключовий напрям в
конкурентній боротьбі за міцне місце на ринку збуту товару. Формування
попиту (ФП) полягає в тому, щоб повідомити потенційного покупця про
існування товару, інформувати його про потреби, які задовольняються цим
товаром, максимально знизити недовір’я до товару збоку покупців і
довести до них гарантії захисту інтересів покупців у випадку, якщо вони
не будуть задоволені покупкою.

l

 

?Т?? 

??????ентоспроможності.

Економічні умови споживання

Економічні умови споживання. По економічних умовах споживання
конкурентоспроможність те вару включає велике число показників, до
основних і; яких слідує віднести:

Енергоємність і економічність в споживанні сировини на одиницю
продукції, що випускається, або зробленої роботи;

Вартість сировини і експлуатаційних матеріалів;

Рівень безвідходної використовуваних технологій;

Надійність, періодичність і вартість ремонтів, вартість запасних частин;

Чисельність обслуговуючого персоналу і його кваліфікація.

Шляхом сукупного підрахунку витрат на оплату енергії і сировини, оцінки
вартості обслуговування і ремонтів, розрахунку витрат на оплату
обслуговуючого персоналу і іншої статі витрат визначаються сукупні
витрати споживання товару.

В результаті дії всієї сукупності приведених вище показників складається
повна ціна споживання товару, вирішальним чином впливаючи на його
конкурентоспроможність. Повна ціна споживання складається з ціни,
сплаченої споживачем при придбанні товару, і витрат споживання. При
цьому враховуються виплачувані покупцем митні збори, податки і збори, а
також виплати по отриманих кредитах.

Загальна емпірична формула конкурентоспроможності товару має вигляд:
конкурентоспроможність = якість + ціна + обслуговування

Конкурентоспроможність товару — поняття відносне, її можна прогнозувати
в процесі розробки зразків, проте реальна конкурентоспроможність
оцінюється тільки на ринку при зіставленні як з характеристиками, так і
з умовами продажу і сервісу аналогічних товарів-конкурентів. При оцінці
конкурентоспроможності вітчизняних товарів, що експортуються, необхідно
враховувати наявність таких чинників, як недостатність технічної і
економічної інформації, оскільки виробниками в основному
використовуються проспекти і каталоги конкурентів; тривалість термінів і
часті збої при виконанні замовлень; відсутність достатньо розвинутих і
наближених до іноземних споживачів мереж збуту товару; відсутність
об’єктивної оцінки рівня витрат споживання в конкурентів і т.д. Вплив
цих чинників повинен бути по можливості зведений до мінімуму.

В цих умовах для виробника рентабельність – основна умова комерційного
успіху. Для забезпечення переваг товару, що поставляється, виробник
вимушений, як правило, витрачати додаткові засоби, що виділяються їм з
прибутку. Тому умови конкурентоспроможності його товару – відношення
загальної виручки від реалізації до загальних витрат на виготовлення,
доставку товару і його сервісне обслуговування. Підхід до оцінки товару
з позиції виробника – це перш за все стратегія продажів, безумовна
рентабельності. Якість товару – це ступінь досягнення встановленого
технічного рівня при виробництві кожної одиниці товарної продукції. Воно
визначається або органолептичним методом (за допомогою органів чуття),
або лабораторними дослідженнями з використанням приладів, апаратів,
реактивів і інших технічних засобів.

3.Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару

Протягом багатьох десятків років в нашій країні, в умовах високої
монополізації виробників регулятором виробництва продукції був не
реальний попит, а – з точністю навпаки – виробництво і
адміністративно-командний механізм розподілу регулювали споживання,
формували потреби і смаки покупців. В цих умовах проблема
конкурентоспроможності товару у виробників практично не вставала. З
розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно,
різко загострилася.

Вище наголошувалося, що в конкурентній політиці щодо товару береться до
уваги здатність товару задовольняти сукупні потреби покупця краще, ніж
товари-конкуренти. Створення такої споживацької цінності товару є самою
найважливішою умовою виживання на ринку. Так, прекрасний дизайн
легкового автомобіля при поганому технічному обслуговуванні не врятує
нову марку автомобіля від провалу на ринку.

Розповсюдження конкуренції підштовхує виробників до посиленого пошуку
нових конкурентноздатних товарів і нових ринків їх збуту. Ключовим
моментом в завоюванні позицій на ринку є своєчасне оновлення
вироблюваних товарів, підготовка і організація виробництва нових видів
продукції. Проте створення нового товару – процес надзвичайно складний,
оскільки йдеться насамперед про створення такої товарної маси, яка
повністю відповідає вимогам ринку.

В основі концепції створення нового товару сьогодні лежить не стільки
дотримання традиційних прагнень до досягнення нових технічних і
техніко-економічних параметрів, скільки прагнення створити “товар
ринкової новизни” з високим рівнем конкурентоспроможності щодо інших
аналогічних товарів. При виробленні ринкової стратегії дуже важливо
навчитися своєчасно вилучати економічно неефективний товар з виробничої
програми промислової фірми.

При виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності товару нерідко буває
дуже своєчасним розв’язання не про запуск нового, не про зняття з
виробництва морально застарілого, а про модифікацію товару. Рішення про
модифікацію товару ухвалюється з метою задоволення особливих вимог
покупців для отримання більшого прибутку. Безперечним є і розвиток
такого напряму підвищення конкурентоспроможності товару, як своєчасне
надання комплексу послуг, пов’язаних із збутом і використовуванням машин
і устаткування, тобто сервісне обслуговування. При вмілій організації
сервіс є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності товару.

Все зростаюче значення набуває проблема вибору і освоєння нових ринків
збуту. Нові ринки збуту вирішальним чином можуть змінити
конкурентоспроможність товару і рентабельність збутової діяльності.
Збільшення об’єму продажу на нових ринках дозволить понизити витрати
виробництва. У зв’язку з цим дуже важливо для подальшого розвитку
конкурентоспроможності товару спробувати вийти з ним на новий ринок
збуту, оскільки на внутрішньому його конкурентоспроможність різко впала.
Але при цьому треба точно знати ступінь забезпеченості нових ринків
висококваліфікованими працівниками ремонтних і обслуговуючих
організацій, оскільки інакше покупці можуть зажадати підвищення
надійності і спрощення конструкції реалізованої продукції..

ВИСНОВОК

Ринок товарів і послуг робить могутній вплив на економіку як окремо
взятої країни, так і на світову економіку в цілому, і фігуруючі на ньому
фірми-виробники – як складова ринку, незмінно будуть залишатися в центрі
уваги економістів. Вироблювані ними товари (або послуги) також мають
важливе значення для формування явних і прихованих течій і тенденцій
ринку, а надання кінцевому користувачу достовірної інформації про них –
застава чесної конкурентної боротьби фірм, і, як наслідок, виживання
найсильніших з них, вододіючих кращою стратегією і тактикою, поставляючи
кращі товари по параметрах якість/ціна/сервіс.

Розгляду проблем забезпечення конкурентоспроможності присвячено
достатньо велику кількість досліджень і літературних публікацій, які ми
в міру сил і доступності матеріалу, проаналізували і систематизували в
даній роботі.

В своїй роботі ми досягли поставлених цілей, а саме: розглянули суть
конкурентоспроможності товарів, процес і критерії її оцінки, значущість
обліку якостей товару щодо аналогів в умовах ринкових відносин, а також
уявили аналіз можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності
конкретного товару. Безумовно, наш аналіз неповний з огляду на ряд
обставин. Проте будь-який аналіз можна піддати критиці, і будь-який
факт потрактувати багатьма способами, і кожного разу приходити до нових
висновків або помилкових теорій. Ми не стали розглядати всі існуючі
теорії, а обмежилися класичними, що встояли, що пройшли перевірку часом
і практикою. Так само, не будучи в змозі проаналізувати весь спектр
виставлених на ринкові торги благ цивілізації, ми зробили спробу
розібратися чинниках конкурентоспроможності товарів, т.ін. в ринковій
економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником успіху.

В даній роботі ми розглянули методи аналізу, управління
конкурентоспроможністю товару і виконали задачі, які перед собою
ставили, а тому рахуємо нашу роботу достатньо кваліфікованої і успішній.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com” www.ukrreferat.com

Баранчєєв В. Стріжов С. Аналіз і оцінка маркетингового потенціалу
підприємств //Маркетинг,   5, 2000, З. 41-50.

Бухалков М. И. Внутрішньофірмове планування: Підручник. – М.: ІНФРА-М,
2000.

Віханській О. С. Стратегічне управління: Підручник. – 2-е вид., перероб.
і доп. – М.: Гардаріки, 2002.

Все про маркетинг: Збірка матеріалів для керівників підприємств,
економічних і комерційних служб. – М.: “Азимут-центр”, 2002.

Комерційне товарознавство і експертиза: Уч. допомога для Вузів / Г. А.
Васильев, Л. И. Ібрагимов, Н. Г. Нагапетьянц і др.; Під ред. Г. А.
Васильева і Н. А. Нагапетьянца. – М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 2001.

Миколаєва М. А. Товарознавство споживацьких товарів. Теоретичні основи.
Підручник для Вузів. – М.: Норма, 2000.

Портер М. Міжнародна конкуренція. – М.: МО, 2000

PAGE

PAGE 8

Конкурентоспроможність товарів

Показники якості

1. Функціональні

2. Надійність

3. Ергономічність

4. Естетичні

5. Гігієнічні

Цінові показники

Ринкові показники

1. Витрати на придбання товару:

Ціна товару

Витрати на транспортування

Витрати на передпродажне обслуговування

2. Витрати на експлуатацію

2.1. Витрати на зап.частини

2.2. Витрати на ремонт

2.3. Витрати на після продажне обслуговування

1. Рівень потреби у товарі

2. Ступінь ринкової новизни

3. Імідж фірми

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019