.

Інформаційна система в логістиці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3197
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Інформаційна система в логістиці”

Створення логістичних інформаційних систем

Серед різноманіття пошуків шляхів розвитку ринку, засобів виробництва,
нових напрямків діяльності комерційно-посередницьких організацій і
підприємств викликають значний інтерес наукові дослідження і практичні
новації, поєднувані поняттям логістики.

Протягом останнього років бурхливо розвиваються засновані на інформатиці
нові логістичні технології. Інформаційні системи займають у цих
технологіях центральне положення. Підприємство є відкритою системою, що
матеріальним і інформаційним потоками зв’язана з постачальниками,
споживачами, експедиторами і транспортними організаціями. При цьому
виникають труднощі подолання місць стику між інформаційними системами
підприємства й інших організацій. У місцях стику матеріальний чи
інформаційний потік переходить через границі правомочності і
відповідальності окремих підрозділів чи підприємства через границі
самостійних організацій. Забезпечення плавного подолання місць стику є
однією з важливих задач логістики.

Інформаційне забезпечення логістичного управління є однією з найбільш
важливих і актуальних проблем. Інформація стає логістичним виробничим
фактором. Завдяки їй може скоротитися складування (краще керування
запасами, погодженість дій постачальника і споживача, заміна складування
готової продукції складуванням напівфабрикатів чи сировини). Завдяки
інформації вдається також прискорити транспортування (погодженість усіх
ланок транспортного ланцюжка). Недолік своєчасної інформації викликає
нагромадження матеріалів, оскільки непевність споживача, як і непевність
постачальника, звичайно викликає бажання підстрахуватися.

Інформаційна техніка може значно сприяти виконанню вимог ринку.
Визначеного росту ефективності можна досягти і за допомогою локальних і
обчислювальних систем, а також у результаті застосування інтегрованих
інформаційних і управлінських систем, що «переступають» границі між
підрозділами підприємств.

При раціоналізації логістичних процесів у минулому основна увага, як
правило, приділялося фізичному підйомно-транспортному процесу. Сьогодні
увага усе більш звертається на інформаційний потік, за допомогою якого
планують матеріальний потік, керують ним і контролюють його. Поліпшення
інформатики й організації нерідко може принести більший ефект, чим
технічні інновації.

Кожен рух матеріалів зв’язаний з передачею інформації. Деякі
повідомлення випереджають вантаж, авізують його прибуття. Інформаційне
випередження дозволяє одержувачу вчасно підготувати його приймання. Інші
дані супроводжують вантаж, вони характеризують вид і кількість товарів,
відправника, одержувача і власника, звертають увагу на небезпечні
властивості товару. Третій вид інформації випливає за матеріальним
потоком і часто йде в зворотному напрямку (підтвердження прийому,
фактурування, пред’явлення рекламацій, додаткові замовлення, запити і
т.п.). Інформаційний потік буває більш складним, чим матеріальний, він
охоплює і такі підрозділи підприємства, через які матеріал прямо не
проходить.

Інформація стає логістичним виробничим фактором. Завдяки їй може
скоротитися складування (краще керування запасами, погодженість дій
постачальника і споживача, заміна складування готової продукції
складуванням напівфабрикатів і сировини). Завдяки інформації вдається
також прискорити транспортування (погодженість усіх ланок транспортного
ланцюжка). Недолік своєчасної інформації викликає нагромадження
матеріалу, оскільки непевність споживача, як і непевність постачальника,
звичайно викликає бажання підстрахуватися.

Ринок пред’являє підприємствам значні вимоги. Треба усе швидше
модернізувати продукцію, краще володіти цінами, враховувати витрати,
аналізувати ефективність окремих замовлень і продуктів. Від
крупносерийної продукції «для складування» (по розсуду виробника, тобто
конкретних замовлень у момент запуску виробництва) у ряді галузей усі
частіше переходять до штучного виробництва по конкретних замовленнях зі
швидкими постачаннями. Щоб підприємство могло оперативно реагувати на
вимоги ринку, йому необхідно підвищити:

прозорість діяльності (треба мати у своєму розпорядженні актуальні дані
про стан і тенденції розвитку ринку);

гнучкість (зміни вимог ринку треба швидко впроваджувати у виробництво);

ефективність (вимоги ринку повинні виконуватися з гранично низькими
витратами, щоб підприємство витримувало конкуренцію).

Інформаційна техніка може значно сприяти виконанню цих вимог.
Визначеного росту ефективності можна досягти і за допомогою локальних
обчислювальних систем, але прозорість і гнучкість значно підвищуються
лише в результаті застосування інтегрованих інформаційних і
управлінських систем, що «переступають» границі між підрозділами
підприємства.

Інтеграція інформаційних процесів означає. Що будь-яка інформація
підготовляється і записується в базу даних тільки один раз, причому вона
може використовуватися для різних цілей. Інформаційні процеси
взаємопов’язані і взаємодіють за посередництвом єдиної бази даних. Зміст
і структуру всієї бази даних тому треба проектувати разом з обліком
вимог всіх інформаційних систем підприємства.

Інформаційні системи забезпечують підготовку, уведення, збереження,
обробку, контроль і передачу даних. Вони відрізняються ієрархічною
структурою. Ступінь їхньої автоматизації звичайно відносно висока.
Інформаційні системи бувають реалізована як мережа взаємозалежних
обчислювальних машин різної величини й абонентських пунктів
(терміналів). Їхньої підсистеми виконують функції на різних рівнях
керування, як правило, використовуючи загальний банк даних. Інформацію
усе більш високого рівня одержують стиском даних з детальної бази більш
низьких рівнів. Детальні дані передаються на більш високий рівень только
у випадку значних відхилень від необхідного чи очікуваного стану.

Логістичні інформаційні системи являють собою відповідні інформаційні
мережі, що починаються з денних вимог замовників ( що представляють
чисто стохастичну величину), що поширюються через розподіл і виробництво
до постачальників. Ці системи звичайно розділяються на три групи.

Інформаційні системи для прийняття довгострокових рішень про структури і
стратегії (так названі планові системи). Вони служать головним чином для
створення й оптимізації ланок логістичного ланцюжка. Для планових систем
характерна пакетна обробка задач.

Інформаційні системи для прийняття рішень на середньострокову і
короткострокову перспективу (так називані диспозитивні чи диспетчерські
системи). Вони спрямовані на забезпечення налагодженої роботи
логістичних систем. Мова йде, наприклад, про розпорядження (диспозиції)
внутрішньоза-водським транспортом, запасами готової продукції,
забезпеченні матеріалами і підрядними постачаннями, запуску замовлень у
виробництво. Деякі задачі можуть бути оброблені в пакетному режимі, інші
вимагають інтерактивної обробки (on-line) через необхідність
використовувати як можна більш актуальні дані. Дипозитивна система
підготовляє усі вихідні дані для прийняття рішень і фіксує актуальний
стан системи в базі даних.

Інформаційні системи для виконання повсякденних справ (так називані
виконавчі системи). Вони використовуються головним чином на
адміністративному й оперативному рівнях керування, але іноді містять
також деякі елементи короткострокової диспозиції. Особливо важливі для
цих систем швидкість обробки і фіксування фізичного стану без
запізнювання (тобто актуальність усіх даних), тому вони в більшості
випадків працюють у режимі on-line. Мова йде, наприклад, про керування
складами й обліку запасів, підготовці відправлення, оперативному
керуванні виробництвом, керуванні автоматизованим устаткуванням.
Керування процесами й устаткуванням вимагає інтеграції інформаційних
систем комерційного характеру і систем керування автоматикою.

Створення інформаційних систем вимагає системного мислення. Структура
логістичної системи підприємства, матеріальний потік, що забезпечують
логістичні інформаційні системи взаємозалежні і взаємозалежні. Щоб
логістичні інформаційні системи могли забезпечити необхідну ефективність
логістичних процесів, їх треба інтегрувати вертикально і горизонтально.

Вертикальна інтеграція – зв’язок планових, диспозитивних і виконавчих
систем. Під горизонтальною інтеграцією розуміється зв’язок окремих
комплексів задач у диспозитивних і виконавчих системах. Головну роль у
всій архітектурі логістичних систем грають диспозитивні системи, що
визначають вимоги до відповідного виконавчим системам.

Обчислювальна техніка також застосовується в окремих ланках логістичного
ланцюжка для керування складними технічними процесами і для контролю за
ними. В області економічного контролю, навпаки, роль регулятора
(прерогативу прийняття рішень) залишає за собою людина, а обчислювальна
техніка надає йому потрібну інформацію. Для керування оперативними
логістичними процесами і для контролю за ними важливим є діалог з ЕОМ у
режимі on-line, що дозволяє мінімізувати час реакції регулятора. Для
економічного контролю часто досить періодичної пакетної обробки даних.

Завдяки мініатюризації і здешевленню обчислювальної техніки стає
можливої її децентралізації, тобто наближення до робочих місць.
Децентралізація ЕОМ дозволяє істотно скоротити обсяг передачі даних. Ряд
даних про логістичний процес можна обробляти автономно прямо в даному
підрозділі, наприклад, на складі. Принциповою ідеєю створення
децентралізованих баз даних є можливість приймати рішення на місці при
інформаційній зв’язаності всіх децентралізованих підрозділів.

Взаємний зв’язок засобів обчислювальної техніки на території
підприємства чи між декількома близько розташованими частинами
підприємства (наприклад, в одному місті) реалізується, як правило,
стаціонарною лінією, призначеної тільки для цієї мети. У пересувних
засобів і в бортових обчислювальних машинах деяка частина траси лінії
зв’язку буває бездротовою. ЕОМ і абонентські пункти з’єднуються в так
називані локальні мережі (LAN – Lokal Area Networks).

Віддалені підприємства з’єднуються за допомогою глобальної
комунікаційної мережі (WAN – Wide Area Network), що звичайно
використовує мережу загального призначення, експлуатовану поштою.

Обмежуючим фактором для застосування ЕОМ в останні роки стає складність
створення програмного забезпечення. Тому звичайно прагнуть, з одного
боку, раціоналізувати і підвищити продуктивність праці програмістів, з
іншого боку, створювати пакети прикладних програм широкого застосування,
придатних для різних (особливо персональних) ЕОМ і відносно легко
пристосованих до конкретних умов користувача.

По оцінках фахівців, на логістичні інформаційні системи приходиться
10-20% усіх логістичних витрат. Ціни апаратного устаткування у світі
швидко знижуються; росте відношення продуктивності ЕОМ до їхньої ціни.
Кілька років назад відношення вартості апаратного устаткування до
програмного забезпечення складало близько 1:3; вага програмного
забезпечення в цьому співвідношенні невпинно росте як через збільшення
масштабу і складності інформаційних систем, так і через здешевлення
апаратного устаткування.

Для побудови логістичних інформаційних систем на базі ЕОМ важливі
наступні принципи:

потрібно прагнути до модулярної структури систем як в апаратному
устаткуванні, так і в програмному забезпеченні;

треба забезпечити можливість поетапного створення системи;

дуже важливим є чітке встановлення місць стику;

потрібно забезпечити гнучкість системи з погляду специфічних вимог
конкретного застосування;

ведучу роль грає прийнятність системи для користувача діалогу
«людина-машина».

При проектуванні інформаційних систем виникає небезпека збереження
традиційних процесів, у той час як необхідно домогтися корінних змін в
організації. Треба мати на увазі, що обчислювальні системи не є
універсальними ліками від погано керованих операцій. Крім того, при
неконтрольованому використанні нових інформаційних технологій легко
виникає розлив зайвої інформації й у результаті зростає вартість обробки
даних без помітного ефекту для підприємства. Недостатня ефективність
інформаційних систем може мати й інші причини: наприклад, організаційні
бар’єри між підрозділами підприємства, низька якість (за критеріями
«вірність» і «актуальність») даних, непідготовленість підрозділів
підприємства до впровадження системи.

Стратегічне планування інформаційної системи включає наступні кроки:

визначення підрозділів підприємства, що будуть включені в інтегровану
інформаційну систему (також з урахуванням перспективи);

грубий проект функціональних областей інформаційної системи і
співвідношень між ними;

визначення важливих для роботи підприємства об’єктів (замовники,
постачальники матеріалів, деталей і т.п.) і їхнє відображення в
інформаційній системі (це найбільш складна задача стратегічного
планування, тісно зв’язана з попереднім кроком);

визначення можливостей використання функціональних областей системи в
різних підрозділах підприємства й оцінка очікуваного ефекту;

установлення правил для архітектури і технічної реалізації підсистем і
з’єднуючих ланок, створюваних власними силами;

установлення загальних, незалежних від функцій правил і форматів для
передачі даних між функціональними областями інформаційної системи;

установлення параметрів для обчислювальної техніки (апаратне
устаткування, операційна система, система керування даними, ієрархічні
рівні ЕОМ, технічні методи передачі);

розробка проекту реалізації (пріоритети, терміни і т.д.).

Стратегічний загальний план створюється протягом декількох місяців.
Необхідна його щорічна актуалізація з урахуванням нового досвіду
реалізації окремих проектів, змін у ринковому середовищі і подальшому
розвитку інформаційної техніки.

Для створення стратегічного загального плану рекомендується утворення
нечисленної групи фахівців з інформатики і співробітників
користувальницьких підрозділів. Вирішальною передумовою успішної роботи
такої групи є підтримка посібника підприємства; воно формулює мету і
контролює хід робіт.

Ситуативна дія означає швидке реагування на зовнішні події (наприклад,
на зміни на ринку, технічні нововведення, організаційні чи персональні
зміни на підприємстві), тобто начало роботи над відповідним проектом.
Рішення приймається на основі ситуації в даний момент, воно не залежить
від довгострокового планування. Однак у добрій нагоді можна сформулювати
проект так, щоб він покрив передбачену в стратегічному плані
функціональну область, чи в гіршому випадку включити новий проект у
загальний план.

Ситуативна дія також має на увазі перевірку нового стандартного
програмного забезпечення, що з’явився на ринку, на сумісність, зі
стратегічним загальним планом і на його застосовність без обліку
передбачених у плані пріоритетів.

Комбінування стратегічного загального планування інформаційної системи
із ситуативною дією дозволяє приймати рішення про окремі проекти швидко
і з урахуванням потреб окремих підрозділів, але без виникнення
ізольованих, неузгоджених приватних рішень.

Види логістичних інформаційних систем

Логістичні інформаційні системи підрозділяються на три групи:

планові;

диспозитивні (чи диспетчерські);

виконавчі (чи оперативні).

Логістичні інформаційні системи, що входять у різні групи, відрізняються
як своїми функціональними, так і підсистемами, що забезпечують.
Функціональні підсистеми відрізняються складом розв’язуваних задач.
Підсистеми, що забезпечують, можуть відрізнятися усіма своїми
елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням.
Зупинимося докладніше на специфіці окремих інформаційних систем.

Планові інформаційні системи. Ці системи створюються на
адміністративному рівні керування і служать для прийняття довгострокових
рішень стратегічного характеру. Серед розв’язуваних задач можуть бути
наступні:

створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга;

керування умовно-постійними, тобто малозмінюючими даними;

планування виробництва;

загальне керування запасами;

керування резервами й інші задачі.

Диспозитивні інформаційні системи. Ці системи створюються на рівні
керування складом чи цехом і служать для забезпечення налагодженої
роботи логістичних систем. Тут можуть зважуватися наступні задачі:

детальне керування запасами (місцями складування);

розпорядження внутріскладським (чи внутрішньозаводським) транспортом;

добір вантажів по замовленнях і їх комплектування, облік вантажів, що
відправляються, і інші задачі.

Виконавчі інформаційні системи. Створюються на рівні адміністративного
чи оперативного керування. Обробка інформації в цих системах
виробляється в темпі, обумовленому швидкістю її надходження в ЕОМ. Це
так називаний режим роботи в реальному масштабі часу, що дозволяє
одержувати необхідну інформацію про рух вантажів у сучасний момент часу
і вчасно видавати відповідні адміністративні і керуючі впливи на об’єкт
керування. Цими системами можуть зважуватися різноманітні задачі,
пов’язані з контролем матеріальних потоків, оперативним керуванням
обслуговування виробництва, керуванням переміщеннями і т.п.

Вище розглянуті особливості інформаційних систем різних видів у розрізі
їхніх функціональних підсистем. Але, як уже відзначалося. Розходження
маються й у підсистемах, що забезпечують. Зупинимося докладніше на
характерних рисах програмного забезпечення планових, диспозитивних і
виконавчих інформаційних систем.

Створення багаторівневих автоматизованих систем керування матеріальними
потоками зв’язано зі значними витратами, в основному в області розробки
програмного забезпечення, що, з одного боку, повинне забезпечити
багатофункціональність системи, а з іншого боку – високий ступінь її
інтеграції. У зв’язку з цим при створенні автоматизованих систем
керування в сфері логістики повинна досліджуватися можливість
використання порівняно недорогого стандартного програмного забезпечення,
з його адаптацією до місцевих умов.

В даний час створюються досить довершені пакети програм. Однак
застосовні вони не у всіх видах інформаційних систем. Це залежить від
рівня стандартизації розв’язуваних при керуванні матеріальними потоками
задач.

Найбільш високий рівень стандартизації при рішенні задач у планових
інформаційних системах, що дозволяє з найменшими труднощами адаптувати
тут стандартне програмне забезпечення. У диспозитивних інформаційних
системах можливість пристосувати стандартний пакет програм нижче. Це
викликано поруч причин, наприклад:

виробничий процес на підприємствах складається історично і важко
піддається істотним змінам в ім’я стандартизації;

структура оброблюваних даних істотно розрізняється в різних
користувачів.

У виконавчих інформаційних системах на оперативному рівні застосовують,
як правило, індивідуальне програмне забезпечення.

Принципи побудови логістичних інформаційних систем.

Відповідно до принципів системного підходу будь-яка система спочатку
повинна досліджуватися у взаємовідносини з зовнішнім середовищем, а вже
потім усередині своєї структури. Цей принцип, принцип послідовного
просування по етапах створення системи, повинний дотримуватися і при
проектуванні логістичних інформаційних систем.

З позицій системного підходу в процесах логістики виділяють три рівні.
(мал.1)

Рис. 1. Рівні в процесах логістики з позицій системного підходу.

Перший рівень – робоче місце, на якому здійснюється логістична операція
з матеріальним потоком, тобто пересувається, розвантажується,
упаковується і т.п. вантажна одиниця, чи деталь будь-який інший елемент
матеріального потоку.

Другий рівень – ділянка, цех, склад, де відбуваються процеси
транспортування вантажів, розміщаються робочі місця.

Третій рівень – система транспортування і переміщення в цілому, що
охоплює ланцюг подій, за початок якої можна прийняти момент
відвантаження сировини постачальником. Закінчується цей ланцюг при
надходженні готових виробів у кінцеве споживання.

У планових інформаційних системах зважуються задачі, що зв’язують
логістичну систему із сукупним матеріальним потоком. При цьому
здійснюється наскрізне планування в ланцюзі «збут – виробництво –
постачання», що дозволяє створити ефективну систему організації
виробництва, побудовану на вимогах ринку, з видачею необхідних вимог у
систему матеріально-технічного забезпечення підприємства. Цим планові
системи як би «уплутують» логістичну систему в зовнішнє середовище, у
сукупний матеріальний потік.

Диспозитивні і виконавчі системи деталізують намічені плани і
забезпечують їхнє виконання на окремих виробничих ділянках, у складах, а
також на конкретних робочих місцях.

Відповідно до концепції логістики інформаційні системи, що відносяться
до різних груп, інтегруються в єдину інформаційну систему. Розрізняють
вертикальну і горизонтальну інтеграцію.

Вертикальною інтеграцією вважається зв’язок між плановою, диспозитивною
і виконавчою системами за допомогою вертикальних інформаційних потоків.

Горизонтальною інтеграцією вважається зв’язок між окремими комплексами
задач у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних
інформаційних потоків.

У цілому переваги інтегрованих інформаційних систем полягає в
наступному:

зростає швидкість обміну інформацією;

зменшується кількість помилок в обліку;

зменшується обсяг непродуктивної, «паперової» роботи;

сполучаються розрізнені інформаційні блоки.

При побудові логістичних інформаційних систем на базі ЕОМ необхідно
дотримувати визначені принципи.

Принцип використання апаратних і програмних модулів. Під апаратним
модулем розуміється уніфікований функціональний вузол радіоелектронної
апаратури, виконаний у виді самостійного виробу. Модулем програмного
забезпечення можна вважати уніфікований, деякою мірою самостійний,
програмний елемент, що виконує визначену функцію в загальному
програмному забезпеченні. Дотримання принципу використання програмних і
апаратних модулів дозволить:

забезпечити сумісність обчислювальної техніки і програмного забезпечення
на різних рівнях керування;

підвищити ефективність функціонування логістичних інформаційних систем;

знизити їхню вартість;

прискорити їхню побудову.

Принцип можливості поетапного створення системи. Логістичні інформаційні
системи, побудовані на базі ЕОМ, як і інші автоматизовані системи
керування, є системами, що постійно розвиваються. Це означає, що при
їхньому проектуванні необхідно передбачити можливість постійного
збільшення число об’єктів автоматизації, можливість розширення складу
реалізованих інформаційною системою функцій і кількості розв’язуваних
задач. При цьому варто мати визначення етапів створення системи, тобто
вибір першочергових задач, дуже впливає на наступний розвиток
логістичної інформаційної системи і на ефективність ее функціонування.

Принцип чіткого встановлення місць стику. «У місцях стику матеріальний і
інформаційний потік переходить через границі правомочності і
відповідальності окремих підрозділів підприємства чи через границі
самостійних організацій. Забезпечення плавного переборення місць стику є
однієї з важливих задач логістики».

Принцип гнучкості системи з погляду специфічних вимог конкретного
застосування. Принцип прийнятності системи для користувача діалогу
«людина – машина».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гаджинский А.М. Логістика : Підручник для вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів. – М.: Информационно-внедренческий центр
«Маркетинг», 1998. – 228 с.

Логістика: Навчальний посібник/ За редакцією Б.А. Анікіна. – М: ИНФРА-М,
1997. – 327 с.

Основи логістики : Навчальний посібник / Під ред. Л.Б. Миротина і
В.И.Сергєєва. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

Ринок і логістика / За редакцією М.П. Гордона. – М: «Економіка», 1993р.
– 143 с. – (Асоціація логістики. Інститут дослідження товароруу і
кон’юнктури оптового ринку)

Семененко А.И. Підприємницька логістика. – Спб.: «Політехніка», 1997.-
349 с.

Смехов А.А. Введення в логістику. – М: «Транспорт», 1993.-112 с.

PAGE

PAGE 10

Робоче місце, на якому пересувається грузова одиниця, деталь або любий
другий элемент матеріального потоку

Участок, цех, де проходять процеси транспортування вантажу

Система транспортування и переміщения в цілому

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020