.

Гіпотеза, її структура та види (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
380 2289
Скачать документ

Коломийський коледж права і бізнесу

Реферат

на тему:

Гіпотеза, її структура та види.

Виконав студент

Групи Ю-22

Хряков Олександр

Викладач

Ганущак М.В.

Коломия

1999

Поняття гіпотези і її структура

Гіпотезою називається спосіб мислення, котрий полягає в побудові
припущення про те, що таке досліджуване явище, та в доведенні цього
припущення.

Термін «гіпотеза» уживається з подвійним значенням. Під гіпотезою
розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване явище, і
спосіб мислення в цілому, який включає висування припущення, його
розвиток і доведення. Гіпотеза є метод пізнання предметів і явищ
навколишнього світу.

Гіпотеза створюється для того, щоб дати пояснення «це не поясненим
явищам, фактам, подіям. Пізнання будь-якого явища в дійсності, як
відомо, розпочинають із збирання і нагромадження окремих фактів, що
відносяться до цього явища. Фактів, наявних на початку пізнання явища,
завжди недостатньо, щоб повністю й відразу пояснити це явище, дати
достовірний висновок про те, що воно таке, які причини його виникнення,
закони розвитку тощо. Тому пізнання явищ і подій зовнішнього світу
відбувається у формі гіпотези: не очікуючи, доки накопичуються факти для
кінцевого, достовірного висновку про характер і причину досліджуваного
явища, роблять на початку здогадане пояснення спостережуваного явища, а
потім цей здогад розвивають і доводять.

Гіпотеза — це форма розвитку наших знань. Мислення людини не знає інших
способів логічного опрацювання емпіричного матеріалу і проникнення в
сутність речей, окрім гіпотези. Побудова гіпотез у науці дає змогу
переходити від окремих фактів, що стосуються явищ, до пізнання закону
розвитку цього явища. Ф. Енгельс, даючи оцінку ролі гіпотези в пізнанні,
зазначав: «Формою розвитку природознавства, оскільки воно мислить, є
гіпотеза. Спостереження відкриває який-небудь новий факт, що робить
неможливим старий спосіб пояснення фактів, належних до тієї самої групи.
З цього моменту виникає потреба в нових способах пояснення, яка
спирається спершу тільки на обмежену кількість фактів і спостережень.
Подальший дослідний матеріал приводить до очищення цих гіпотез, усуває
одні з них, виправляє другі, поки, нарешті, не буде встановлений у
чистому вигляді закон. Коли б ми захотіли чекати, поки матеріал буде
готовий у чистому вигляді для закону, то це означало б припинити доти
мисляче дослідження, і вже через одне це ми ніколи не дістали б закону».

Побудова гіпотез — необхідний шлях до створення наукової теорії. Всяка
наукова теорія висловлюється спочатку як гіпотеза. Науково доведена і
підтверджена на практиці гіпотеза стає науковою теорією.

Логічна структура гіпотези складна. Гіпотеза не зводиться до якогось
одного судження чи умовиводу. Вона — система суджень, понять і
умовиводів. Якесь одне окремо взяте судження або умовивід ще не складає
гіпотези.

Гіпотеза може складатися одночасно із різних видів умовиводів: індукції,
аналогії і дедукції. Наприклад, судження-припущення може бути висловлене
за аналогією чи індукцією, а потім розвинуте й доведене у формі
дедукції. Але припущення в гіпотезі може бути висунуте не тільки у формі
індукції чи аналогії, воно висловлюється часто дедуктивне, а доводиться
потім у формі індукції або дедукції тощо.

Гіпотеза — процес розвитку думки. Процес мислення в гіпотезі має певні
стадії. Розрізняють дві такі стадії побудови і доведення гіпотези:

1) висування гіпотези і 2) доведення гіпотези. Дехто виділяє в гіпотезі
не дві, а три, чотири чи п’ять стадій: 1) вивчення обставин
досліджуваного явища (збирання фактів), 2) формування гіпотези, 3)
виведення із гіпотези наслідків (розвиток гіпотези), 4) перевірка цих
наслідків на практиці і 5) висновок про істинність або хибність
висунутої гіпотези.

Висування гіпотези. Гіпотеза будується не на голому місці. Щоб її
висунути необхідно мати певну сукупність фактів, що відносяться до
спостережуваного явища, котрі б обґрунтовували імовірність якогось
припущення, пояснювали імовірність невідомого. Тому побудова гіпотези
завжди пов’язана зі збиранням фактів, які мають відношення до того
явища, котре ми пояснюємо. На підставі зібраних фактів висловлюється
припущення про те, що таке досліджуване явище, тобто формулюється
гіпотеза. Припущення в гіпотезі в логічному відношенні є судження (або
система суджень). Його висловлюють унаслідок логічного опрацювання
зібраних фактів.

Факти, на підставі яких висувається гіпотеза, можуть бути логічно
осмислені у формі аналогії, індукції чи дедукції. В одних випадках
гіпотезу висувають за аналогією, в інших — вони е висновком індуктивного
чи дедуктивного умовиводу. Наприклад, гіпотеза про існування життя на
Марсі висунута за аналогією. На підставі схожості Марса і Землі в одних
ознаках, а саме в тому, що Марс і Земля є планетами сонячної системи, що
обидві вони обертаються навколо сонця, мають атмосферу, воду, зміну пір
року, дня й ночі і т. д., зроблено припущення про схожість цих планет і
в інших ознаках, а саме, що на Марсі, як і на Землі, існує життя.
Гіпотеза Лаверє про існування планети Нептун була висунута шляхом
дедукції.

Висування припущення, тобто формулювання гіпотези, становить основний
зміст гіпотези.

Припущення — головний елемент будь-якої гіпотези. Припущення є
відповіддю на поставлене запитання про сутність, причину, зв’язки
спостережуваного явища. Припущення містить те знання, до якого доходять
унаслідок узагальнення фактів. Припущення — та серцевина гіпотези,
навколо якої відбувається вся пізнавальна і практична діяльність.
Припущення в гіпотезі — це, 3 одного боку, підсумок попереднього
пізнання, те головне, до чого доходять унаслідок спостереження і
узагальнення фактів; з другого боку — це відправний пункт подальшого
вивчення явища, визначення напрямку, яким має відбуватися все
дослідження. Гіпотеза дає змогу не тільки пояснити наявні факти, а й
виявити нові факти, на котрі не була б звернута увага, коли не була б
висунута ця гіпотеза.

Доведення гіпотези. Висунута гіпотеза має бути доведеною. Доказ гіпотези
здійснюється так. Припускаючи висунуту гіпотезу істинною, із неї
дедуктивним методом виводять ряд наслідків (фактів), котрі мають
існувати, якщо існує гадана причина, а потім ці наслідки перевіряють на
практиці. Якщо наслідки відповідають дійсності, підтверджуються
практикою, то це свідчить про те, що ця гіпотеза є правильною. Якщо ж
наслідки, логічно виведені з гіпотези, не відповідають дійсності, нашим
дослідом не підтверджені, то це означає, що висунута гіпотеза хибна.

Логічний процес виведення наслідків із висунутого припущення і
обгрунтування істинності або хибності гіпотези відбувається досить часто
у формі умовно-категоричного силогізму. Із гаданої причини Л виводять
наслідок В. Логічно це виражається в такому судженні;

«Якщо є Л, то є В». Потім наслідок В перевіряють на практиці, чи дійсно
він існує. Якщо наслідок В насправді не існує й існувати не може, то за
правилами умовно-категоричного силогізму від відсутності наслідку
доходять висновку про те, що й гадана причина Л також не існує, тобто до
імовірного висновку про хибність висунутої гіпотези.

Види гіпотез

Гіпотеза може пояснити або явище (подію) в цілому, або якийсь окремий
бік явища, одну його властивість, один зв’язок. Тому розрізнюють
гіпотези загальні й часткові.

Загальна гіпотеза — це припущення, котре пояснює причину явища або групи
явищ у цілому.

Часткова гіпотеза — припущення, яке пояснює якийсь окремий бік чи окрему
властивість явища чи події.

Так, гіпотеза про походження гір — це загальна гіпотеза, а гіпотеза про
походження якоїсь однієї гори — часткова гіпотеза. У судовому
дослідженні припущення про злочин у цілому є загальною гіпотезою, а
припущення, що пояснює окремий бік злочину, наприклад, припущення про
мотив злочину, про шлях проникнення злочинця до приміщення, про спосіб
скоєння злочину тощо е частковою гіпотезою.

Поділ гіпотез на загальні й часткові має сенс, коли ми співвідносимо
одну гіпотезу з другою. Цей поділ не є абсолютним, гіпотеза може бути
частковою стосовно однієї і загальною стосовно інших гіпотез.

Окрім загальних і часткових гіпотез, існують гіпотези наукові й робочі.

Наукова гіпотеза—це гіпотеза, що пояснює закономірність розвитку явищ
природи І суспільства. Таким» є, наприклад, гіпотеза про походження
сонячної системи гіпотеза про походження життя, гіпотеза про походження
людини, вулканів, нафти тощо.

Робоча гіпотеза — це тимчасове припущення або здогад, яким користуються,
будуючи гіпотези. Робот гіпотеза є припущенням — пробою, тимчасовим
варіантом, що допомагає побудувати ту чи іншу гіпотезу. Робоче гіпотеза
дає змогу перевірити, чи можна це явище якось пояснити. Висунувши робочу
гіпотезу і переконавшись що вона не може пояснити явище, котре нас
цікавить, чи пояснює його неправильно, її відкидають, замінюють іншою
робочою гіпотезою. Робоча гіпотеза створюється як тимчасовий здогад,
тобто таке припущення, котре пояснює явище умовно. За допомогою таких
робочих гіпотез тимчасово групують факти, а потім уже її формулюють.
Робоча гіпотеза може стати в ході подальшого дослідження науковою
гіпотезою.

Література

В.Є.Жеребкін. Логіка. Харків-Київ.-“Основа” – “Знання”,-1999 р.

PAGE

PAGE 6

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020