.

Історичні шляхи формування української культури (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1482
Скачать документ

Реферат на тему:

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ПЛАН

Поняття “етнічна культура”.

Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу.

Культурно-історична своєрідність реґіонів України.

1. Поняття “етнічна культура”

Кожна з існуючих у світі культур країн, народів, націй неповторна й
унікальна, є невід’ємною складовою скарбниці світової культури. На
повнокровний розвиток етнічної культури впливає широке коло чинників,
таких як: історичний шлях народу, відособлення або взаємовплив з іншими
народами; соціальні, економічні, екологічні умови; культурна політика
держави і т.п. При цьому національна культура повинна розглядатися як
цілісна система, що включає і фольклорно-етнографічні шари, і внесок в
неї різних верств населення протягом тривалого історичного шляху, і
вплив культури інших народів, і досягнення вихідців з країни, які
проживають за її межами. Потрібно особливо зазначити, що кожний народ в
культурній сфері створює своєрідний, властивий тільки йому образ.

Народ (грецькою – “етнос”) – поняття багатопланове. Частіше за все в цей
термін вкладається таке значення: етнос – це історична спільність людей,
яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями
мови, культури і психічного складу, а також усвідомленням своєї єдності
і відмінності від інших. Останнє звичайно зафіксоване в етнонімі
(самоназві) народу. Сформований етнос виступає як соціальний організм,
який самовідтворюється шляхом переважно етнічно однорідних шлюбів і
передачі новим поколінням мови, традицій і т.д. Для більш стійкого
існування етнос прагне до створення своєї соціально-територіальної
організації (держави), а етнічні групи, особливо в сучасних умовах, –
своїх автономних об’єднань, закріпленні в законодавстві своїх прав.

Для внутрішньої єдності етносу найважливіше значення має культура, яка
дає людям усвідомлення своєї спільності. Культура, і як необхідний
компонент, і як одна з властивих етносу особливостей, забезпечує його
повноцінне функціонування. Але відбувається і зворотний процес –
конвергенція (зближення) етнічних культур внаслідок історичного розвитку
і взаємодії народів. Тому сьогодні культуру кожного етносу характеризує
сукупність, з одного боку, національно-специфічних, а з іншого –
загальнолюдських компонентів.

2. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу

Формування етнічної культури нерозривно пов’язане з формуванням самого
народу (етногенезом). Тому, розглядаючи українську культуру, не можна не
зупинитися на проблемах етногенезу українців. Нагадаємо основні точки
зору:

1) теорія “споконвічності” – українці існують стільки, скільки взагалі
існує людина сучасного типу, тобто від 30-40 тис. до 2-3 млн. років;

2) теорія автохтонності (М.Грушевський), згідно з якою етнічну основу
українців складало населення пізнього палеоліту, яке проживало на
території України, а росіяни і білоруси мали свою окрему етнічну основу
і територію проживання;

3) теорія “єдиної колиски” (яка була загальноприйнятою в СРСР у 30-80-і
рр. ХХ ст.): зародження і розвиток трьох близьких слов’янських народів з
єдиної древньоруської народності;

4) теорія “незалежного розвитку окремих східнослов’янських народів”,
тобто українців, росіян, білорусів, яка набула поширення останнім часом.

Сьогодні підкреслюється, що Київська Русь була поліетнічною, тобто
багатонаціональною державою. В основному в сучасній літературі початком
націогенезису українців вважається період Київської Русі, хоч він і не
досяг тоді завершення. Згодом внаслідок несприятливих історичних
обставин цей процес був перерваний і поновився на повну силу в XV-XVII
сторіччях. У цьому, імовірно, і полягає специфіка етногенезу українців.

Український етнос остаточно сформувався на рубежі XVI-XVII ст., причому
каталізаторами цього процесу стали загроза фізичного знищення з боку
Степу (утворення Кримського ханства – васала Османської імперії),
національний гніт польської шляхти і внутрішня зрада еліти – перехід
аристократії до католицтва і укладення церковної унії. На хвилі
національної боротьби росла національна самосвідомість. Остання
виявилася на побутовому рівні в усвідомленні своєї приналежності до
“руського народу”, а на вищому, ідеологічному рівні – у боротьбі за
національні права, за православ’я, за створення національних державних
інститутів і атрибутів.

Складність етнічної історії українців відбилася і в різноманітності
самоназв (етнонімів), назв з боку інших народів, а також назв країни і
держави. З моменту зародження українського етносу ключовим було поняття
Русь. Причому в різні періоди домінували такі його варіанти: VI-XI ст. –
Русь; з 1395 р. – Мала Русь; у XVII-XVIII ст. – Малоросія; XIX ст. –
початок ХХ ст. – Україна-Русь. Визнання назви “Україна” (уперше згадане
у 1187 р.) відбулося у XVII ст., але тоді воно співіснувало з іншим –
“Малоросія”, яке набуло широкого розповсюдження після приєднання України
до Московської держави. Тільки з початку ХХ ст. етнонім “Україна” став
домінуючим.

Слід виділити і таку особливість: спочатку Руссю, а потім Україною
називали центральну область, тобто Київську землю, а потім звідси
найменування “Русь” розповсюдилося на все східне слов’янство, а
“Україна” пізніше на все українство. Тобто назва “Русь” сформувалася як
спільнослов’янський термін, і саме тому Московська держава взяла його
собі у назву для утвердження концепції “Третього Риму”. Що стосується
назви “Україна”, то є декілька пояснень його походження: або від “краю”
– кордону зі Степом, або від слова “країна” інша версія – “край” як
батьківщина, вітчизна, та ін.

Що стосується самоназви “українець”, то вона довго була малопоширеною.
Це багато в чому можна пояснити труднощами етносоціального розвитку.
Синонімами виступали терміни “козак”, “козацький народ”, одночасно
продовжували існувати і старі самоназви “руські”, “русини”. Тільки в
умовах національного відродження у другій половині XIX ст. остаточно
утвердилася самоназва “українець”. Таким чином, в етнічній історії
українців можна виділити три ключові етнооб’єднуючі самоназви: 1)
слов’яни (словени); 2) руси (руські, роси, русичі, русини); 3) українці
(козаки).

Сьогодні українці складають основне населення держави Україна. Це один з
найбільших народів Європи і другий за чисельністю у слов’янському світі.
Згідно з останнім переписом (1989 р.) українці в своїй країні становили
майже дві третини населення (72,7%). Тут проживало 84,8% українців, які
жили в тогочасному СРСР – 37,4 млн. В основному українці рівномірно
розподілені по всій території держави за винятком Криму і південного
сходу. У сільській місцевості вони складають до 90% населення, в містах
– до 70%.

Українці належать до слов’янської групи індоєвропейської
етнолінгвістичної сім’ї. Український етнос складається з 1) основного
етнічного масиву українського народу, який в основному співпадає з
територією його формування і державними кордонами України; 2) етнічних
груп українців за межами основного етнічного масиву в ближньому і
далекому зарубіжжі – діаспори; 3) субетнічних груп, тобто спільнот у
середовищі українців, відмінних специфічними рисами культури (гуцули,
лемки, бойки, поліщуки і т.д.).

Сьогодні внаслідок національно-державного розмежування сотні тисяч
українців виявилися за межами України, в суміжних з нею регіонах –
Кубані, Приазов’ї, Центрально-Чорноземній області РФ. Значне число
українців переселилося до Сибіру і на Далекий Схід (східна діаспора). У
колишніх радянських республіках проживає: в Російській Федерації
(Кубань, Приазов’я, Центрально-Чорноземний район) – 4,4 млн. етнічних
українців, Казахстані – біля 2 млн., Молдові – 561 тис., Бєларусі – 291
тис.

На американський континент еміграція відбувалася в основному з
українських земель, які входили до складу Австро-Угорщини. Тільки в
кінці XIX – початку ХХ ст. вона склала понад 700 тис. чоловік. Сучасні
еміграційні процеси активізувалися після розпаду СРСР. У далекому
зарубіжжі найбільше українців живе у США – приблизно 1 млн., Канаді –
понад півмільйона, в Аргентині і Бразилії по 200 тис., Польщі – близько
300 тис. чоловік. Потрібно зазначити, що потужна компактна етнічна маса
українців, яка існувала на території Польщі (Холмщина, Підляшшя), після
проведеної в 1947 р. операції “Вісла” по переселенню їх в західні
воєводства фактично перестала існувати. Всього за офіційними даними, на
середину 1989 р. кількість українців у світі становила 46,2 млн. За
деякими сучасними оцінками, кількість українців тільки в діаспорі
досягає 20-30 млн, а загальна кількість становить 60-70 млн.

Незважаючи на значну еміграцію, чисельність населення України зростала.
Так, в 1897 р. вона становила 28,4 млн., а в 1913 р. – вже 35,2 млн. У
той же час починаючи з XIX ст. в основному внаслідок освоєння і
промислового розвитку Півдня і Сходу України, що призвело до переселення
сюди великої маси людей з інших реґіонів Російської держави, питома вага
тут українців меншала. Так, якщо в XVIII ст. українці складали близько
85% населення у межах сучасної України, то в XIX ст. – приблизно 80%,а у
ХХ ст. – біля 74%.

В останні десятиріччя різко зменшилося сільське населення і збільшилося
міське, яке склало понад 65%. Особливо небезпечними явищами стали
зниження народжуваності (у 1990 р. цей показник був найнижчим у СРСР) і
збільшення смертності, внаслідок чого з 80-х р. спостерігається
депопуляція. Вона особливо посилилася з 1992 р. Серед етнічних процесів
потрібно виділити зменшення питомої ваги україномовного населення з
71,8% у 1959 р. до 63,9% у 1989 р. Найбільш це явище властиве
Донецько-Придніпровському і Південному реґіонам. Серед причин, які
обумовили зменшення питомої ваги україномовного населення в Україні
домінуюче місце займає русифікація, яка супроводжувала процес створення
“радянського народу”.

3. Культурно-історична своєрідність реґіонів України

Традиції і побут українського народу, які мають багато
загальнонаціональних рис, і сьогодні зберігають ряд територіальних
особливостей. Вони зумовлені:

характером історичного розвитку окремих реґіонів України;

природно-географічними умовами;

взаємозв’язками з іншими народами.

З історико-етнографічної точки зору на території України можна виділити
такі культурно-історичні зони: 1. Середнє Придніпров’я (Надднiпрянщина).
2. Подiлля. 3. Слобожанщина і Полтавщина. 4. Полiсся. 5. Прикарпаття
(Галичина). 6. Волинь. 7. Закарпаття. 8. Буковина. 9. Південь. Остання
зона заселена декількома міграційними хвилями, і остаточно її населення
сформувалося у XVIII-XIX ст. Це наймолодший з точки зору етнографії
район України. Південь можна в свою чергу розділити на ряд реґіонів:
Причорномор’я, Таврію, Донщину (Подоння, Донеччину). Потрібно зазначити,
що наведений розподіл багато в чому умовний. Більш точне районування
можливе при всебічному вивченні історико-етнографічних явищ. Крім того,
ці райони не залишаються незмінними, як і критерії, що їх визначають.

В Україні досьогодні зберігаються етнографічні групи, які мають свої
особливості в культурі і мові. Найбільш значні з них українські горці
(гуцули, лемки, бойки) в Прикарпатті і поліщуки, пінчуки, литвини в
Поліссі. Раніше серед українців було більше таких груп. Але з розвитком
капіталізму, а потім і в радянський час поступово пішли у минуле багато
архаїчних, консервативних звичаїв і обрядів, набули розвитку нові
елементи в побуті і духовному житті селянства, яке складало більшість
українців. Значного поширення набули елементи міського одягу, нові типи
житла, знаряддя праці. Тобто соціально-економічні умови стали
вирішальними чинниками, які визначили формування сучасного обличчя
української нації, вплинули на чисельність і географічне розміщення
інших етнічних груп, на характер етнічних процесів в Україні загалом.

Найважливішою ознакою кожного народу є мова. Більшість українців
розмовляють українською мовою, яка сформувалася на основі територіальних
елементів давньоруської мови (хоча є й інші думки). Як вважає більшість
дослідників, приблизно з другої половини ХII сторіччя починають
виявлятися окремі відмінні риси української, російської і білоруської
мов. Загалом процес формування розмовної української мови продовжувався
до XVII ст. На ранньому етапі розвитку української народності в її мові
зберігалися традиції літературної мови Київської Русі. По суті існувало
дві мови: розмовна мова, яка формувалася на основі місцевих
територіальних діалектів, і літературна мова, загальна для східних
слов’ян і близька до сучасної мови південних слов’ян.

З XVIII ст. в українській літературній мові все більше розповсюджуються
елементи, які базуються на живій народній мові. При цьому українська
мова зберігала внутрішнє розділення на діалекти
(середньопридніпровський, поліський, подільський, закарпатський тощо).
Основою сучасної української літературної мови на рубежі XVIII-XIX ст.
став середньопридніпровський (полтавсько-київський) діалект. У зв’язку з
тим, що західноукраїнські землі перебували у складі Австро-Угорщини,
літературна мова в цих областях мала ряд істотних особливостей, але була
зрозуміла і жителям Східної України.

Такі основні особливості розвитку українського етносу – дуже складного
процесу, багато з проблем якого все ще залишаються суперечливими.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.:Лыбидь,
1991.-398 с.

2. Історія світової культури. – Либідь, 1994.-320 с.

3. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип’якевича. –
К.:Либідь, 1994.- 656 с.

4. Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К.:Освіта, 1992.- испр. и
перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта, 1999.- 704с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020