.

Декоративно-прикладне мистецтво

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
10 162120
Скачать документ

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО — НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНОЇ,
ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ

Народна творчість — це історична основа, на якій розвивалася і
розвивається світова художня культура, одна із форм суспільної
свідомості і суспільної діяльності, явище соціальне зумовлене. Як і інші
форми суспільної свідомості, зокрема, філософія, мораль, релігія,
політична і правова ідеологія, народна творчість розвивається під
впливом конкретної історичної дійсності. Характер виробничих відносин
визначає загальний рівень суспільної свідомості, у тому числі творчої
діяльності народу.

Народна творчість включає в себе різні види художньої діяльності народу
— поетичну творчість, театральне, музичне, танцювальне, декоративне,
образотворче мистецтво, народне будівництво тощо. Народна творчість
існує як сукупність численних видів, жанрів, родів. Усі її види об’єднує
основне — пізнання та відображення трудової діяльності людства, його
історії, побуту тощо, хоча кожен із них має певні особливості
функціонального призначення, матеріалу, засобів вираження.

Народна творчість виникла у нелегкому, тривалому процесі колективної
трудової діяльності. Пізнання світу, засвоєння дійсності первісною
людиною поєднувалося із формуванням її художньо-образного мислення.
Праця відіграла величезну роль у походженні мистецтва. Вона дала людині
руку, здатну виготовляти знаряддя, а отже, створювати потрібні предмети,
надавати їм відповідної форми. Таким чином виникло рубило, яким
первісний художник вирізьбив на кам’яній скелі, стінах печери зображення
звіра і саме так виробилося його вміння користуватися рубилом та іншими
знаряддями. Рука ставала все вільнішою і слухнянішою, її вправність
шліфувалась і передавалась від покоління до покоління.

Продуктом праці була й мова, народжена необхідністю спілкування людей в
колективних виробничих діях. Розвиток мови сприяв удосконаленню
голосових зв’язок, а тоді — мистецтва співу. В праці формувались
гнучкість людського тіла та ті риси, які давали змогу мовою танцю
відбити складні душевні почуття. У мисливських вправах, вивченні звичок
і рухів звірів людина набувала акторських здібностей, що мало важливе
значення у театральному мистецтві тощо.

В процесі трудової діяльності людей розвивались естетичні почуття
людини, її вухо, очі вчилися бачити та відчувати красу форм, кольорів,
звуків і т. ін. Для того, щоб народилось мистецтво, людина повинна була
навчитись не тільки вправно працювати інструментами та з їхньою
допомогою відображувати бачене на камені, в глині, відтворювати звуки,
але вона повинна була навчитись художньо-образно сприймати дійсність.
Але й образне мислення — це ще не мистецтво. Воно стає мистецтвом лише
тоді, коли матеріалізується в певних доступних людині засобах — в слові,
камені, звуці, жесті і т. ін. Художня творчість була водночас пізнанням
світу, образним мисленням і практичною дією.

В архаїчній художній творчості тісно злиті, переплетені різновидні
матеріали і засоби — танці і пантоміми, співи і звуки інструментів,
розфарбовування тіла і його прикрашення цамистами й браслетами,
акторські дії і скульптурні маски — усе властиве людині на даному
ступені розвитку суспільства. В процесі художньої творчості відбувалися
пізнання і відображення, накопичення інформації та передача досвіду,
спілкування і виховання молоді.

Мистецтво — поліфункціональне за своєю суттю — було не тільки
відображенням і пізнанням життя, а й своєрідною його моделлю. Однак при
різних соціальних функціях воно зберігало цілісність, внутрішню єдність.
В первісну епоху ще не було стійкого поділу праці, диференціації
суспільної свідомості. Єдність, нерозчленованість практичної і духовної
діяльності закономірно характеризується художнім синкретизмом *.
Словесні, музичні, хореографічні засоби ще не були самостійними, а
перебували в стані взаємозв’язку та взаємопроникнення, їх виділення,
відокремлення — процес в історії художньої творчості порівняно пізній,
він виходить за межі первісного мистецтва.

У художньому прогресі людства проходить два зустрічних процеси. Перший
іде від первісного синкретизму. Шлях розвитку мистецтва — це постійний
процес відокремлення, виділення його видів. Він відбувається
безперервно, на різних етапах історії людського суспільства.

Разом з тим є й зворотний процес — синтез мистецтв — органічний
взаємозв’язок різних видів мистецтв, що сприяє організації матеріального
і духовного середовища людини (архітектурні або ландшафтно-монументальні
ансамблі) або створенню якісно нового художнього явища в часі
(театральні вистави, вокальні і вокально-інструментальні твори,
декоративне мистецтво тощо). Як виділення окремих видів мистецтва, так і
їхня взаємодія — надзвичайно важливі фактори на всіх рівнях художнього
життя народу.

Виникнувши внаслідок трудової діяльності, мистецтво, нерозривно
пов’язане з життям народу, було тільки народним. Демократизм народного
мистецтва як особливого засобу пізнання, відображення та творення
дійсності, виховання й гуртування людей мав важливе значення для
майбутнього розвитку художньої культури.

Із класовим розшаруванням виникло мистецтво панівних класів, змінилися
його зв’язки із життям народу. Художня професійна діяльність почала
зосереджуватися в руках привілейованої меншості, інтереси якої
розходилися з інтересами народу. На різних етапах історичного розвитку
мистецтво як соціальне явище зумовлене існуючими класами:
рабовласниками, феодалами, капіталістами, воно своєрідно відбиває їхні
інтереси.

В умовах соціального і національного гноблення, расової дискримінації
народне мистецтво не переривається, воно живе, зазнаючи в певні періоди
піднесення та спадів, сміливо втілюючи волелюбні ідеї, оберігаючи набуту
спадщину народної культури. У всі епохи народне мистецтво було
фундаментом художньої культури.

Поступово в класовому суспільстві мистецтво розмежовувалося на два русла
— народне і професійне, тобто таке, що спираєтся на спеціальну,
систематичну художню .освіту. Прогресивне професійне мистецтво завжди
правдиво відбивав життя народних мас, їхні ідеї та прагнення.

У різні історичні періоди його досягнення невіддільні від засвоєння
гуманного, демократичного змісту народної творчості, її жанрів і форм,
багатства образотворчих та орнаментальних мотивів, поетичних образів і
мелодій, народжених людською фантазією. Ігнорування життєдайних джерел
народної творчості позбавляє професійне мистецтво життєвої правди,
призводить до антихудожніх тенденцій.

Трудовий народ — головна рушійна сила історії, творець усіх матеріальних
і духовних цінностей. Мистецтво кожної епохи — важливий показник рівня
її матеріально-духовного розвитку. Вже на початку історії мистецтва
можна виділити дві його групи (родини) -^/основу дальшого відокремлення
видів і жанрів. У першій (так зване мусичне мистецтво) первісна людина
використовувала такі засоби, як рух тіла, звук голосу,”що зумовило у
майбутньому розвиток словесного, музичного, театрального мистецтв тощо.
У другій групі (так зване технічне мистецтво) людина вживала природні
матеріали: камінь, глину, кістку, дерево, природні барвники і т. ін.,
необхідні для піднесення галузей декоративно-прикладного мистецтва,
живопису, скульптури. Це перший поділ людської художньої діяльності.

Тривалий і складний процес формування окремих видів, родів і жанрів
образно уявляється таким чином: мистецтво — могутній стовбур вічно
живого дерева, від якого починають відгалужуватись гілки, на них
відростають дрібніші пагінці, галузочки з квітами, листям, пуп’янками і
т. ін. Наприклад, родами літератури є епос, лірика, драма; жанрами епосу
— епопея, повість, роман, нарис, байка; лірики — ода, елегія, сонет,
гімн, поема, ліричні вірші тощо.

Багатство змісту творів кожного виду мистецтва не дає змоги проводити
класифікацію за якоюсь однією ознакою. Дослідники опрацювали принципи,
критерії класифікації мистецтв 2. При цьому за основу береться
морфологічний аналіз, тобто характеристика мистецьких творів за видами.

Вид мистецтва — це певна його галузь, що характеризується тим, які
сторони життя і як вона пізнає, відображає. Він виділяється специфікою
функціонального призначення, образності, матеріалом, засобами творчості
тощо. За цими ознаками (або частиною їх) у межах кожного виду
відгалужуються родові, жанрові і типові різновидності. Види мистецтва не
ізольовані, доповнюють один одного, широко розкриваючи людське життя.
Хоч окремі види мистецтв і мають схильність до об’єднання, навіть
злиття, однак важливе значення має розвиток специфічних особливостей
кожного з них, бо кожен вид зокрема вносить дещо своє, нове, оригінальне
до світової художньої культури.

Народ у своїй художній творчості відображає історичну практику пізнання
та освоєння навколишньої дійсності, суспільний лад і побут. Він правдиво
оцінює явища життя, втілює життєстверджуючі прагнення й ідеали. У
народній творчості виявлений складний світ людських почуттів і
переживань, відбиті палка любов до рідної землі, духовні запити,
прагнення та мрії людини в краще майбутнє. Розглянемо питання їхнього
історичного розвитку і художньої природи.

Поетична творчість — це загальна назва словесного мистецтва, сукупність
різних видів і форм усної художньої творчості певного народу. У науці
для її визначення поширені такі терміни, як «народна поезія», «усна
творчість», «усна поетична творчість», «усна (народна) словесність»,
«фольклор» тощо. Для неї характерні усний метод творення та усний шлях
поширення, масовість побутування, анонімність.

Усна поезія виникла в докласовому суспільстві у зв’язку із суспільне
корисною трудовою діяльністю людей. В міру розвитку продуктивних сил,
разом зі змінами у житті суспільства відбувалася еволюція методів та
засобів відображення життя, поступово формувалось естетичне ставлення до
нього. Характер відтворення навколишньої дійсності, художнього освоєння
світу людиною, особливості побудови художніх образів пов’язані з
існуючими суспільними формаціями.

На ранньому етапі усна поезія розвивалась під впливом міфологічних
уявлень. Природа зображувалась в образах фантастичних істот, чудовиськ,
доброзичливих або ворожих для людей. У рабовласницький та
ранньофеодальний період народна поетична творчість кожного народу
характеризувалася своєрідними рисами, які виявилися у героїчному епосі,
ліриці, казках тощо. Високого рівня розвитку набуло мистецтво
рабовласницької Греції. Чільне місце у світовій художній скарбниці
посідають гомерівський епос, єгипетські міфи, епос і міфи Стародавньої
Індії. Виникнувши у докласовому суспільстві, міфологічні образи
розвинулися в епічній творчості різних народів у рабовласницькому і
ранньофеодальному суспільстві (наприклад, ісландські саги, скандінавські
едди, в Англії — «Беовульф», у Франції — «Пісня про Роланда»,
карело-фінські руни «Калевали», якутський епос олонхо тощо).

Українська народнопоетична творчість складалася в процесі формування
східнослов’янських народностей — української, російської та білоруської.
Основа її розвитку — давньоруська поетична творчість, витоки якої
сягають первіснообщинного ладу, уявлень, вірувань, образів та поезії
праслов’ян. Усна передача через тисячоліття зберегла давні елементи
міфологічних мотивів, обожнювання флори й фауни (обряди водіння куща,
тополі, тура, кози, плуга), відзначення зелених свят тощо, міфічні
уявлення про різних істот — духів природи (домовиків, лісовиків,
русалок, водяників, сліди поклоніння язичницьким богам (Дажбогові,
Родові, Ладі, Перунові та ін.), календарних і родинних обрядів,
богатирських казкових сюжетів та образів і под. У XIV—XV ст. виникли
нові жанри і теми, зумовлені боротьбою проти хансько-татарських,
османо-турецьких та польсько-литовських’ загарбників.

Довго жили образи, пов’язані з міфами древніх слов’ян, в українських
героїчних казках, у російських билинах. Безсмертними стали образи Кирила
Кожум’яки, Іллі Муромця. Поступово фантастичні образи перестали
асоціюватися з міфологічним світосприйняттям. Посилення реалістичних
тенденцій позначилося на характері зображення персонажів у творах
народної поезії. Позитивні герої борються з соціальним, злом, виступають
на захист інтересів трудящих, відстоюють Вітчизну від зовнішніх і
внутрішніх ворогів.

В умовах боротьби українського народу проти польсько-шляхетської агресії
та наступу католицизму наприкінці XVI — на початку XVII ст. у
народнопоетичній творчості українців посилилися патріотичні теми й
мотиви. Народна творчість середини XVII ст. широко відображала визвольну
війну українського народу 1648— 1654 рр. Наприкінці XVIII—на початку XIX
ст. вона стала одним із джерел розвитку нової української літератури.

Слід підкреслити різноманітність ідейно-емоційного звучання поетичної
творчості, такі способи художнього відображення дійсності, як епічний,
ліричний, філософський, драматичний, сатиричний тощо. Виникли і
розвинулися відповідні жанри і форми — пісенні, прозові, драматичні,
філософські, сатирично-гумористичні, дитячий фольклор тощо. На Україні в
процесі тривалого розвитку фольклор нагромадив величезні художні
цінності, складені з нашарувань різного часу: календарні обряди та
обрядові пісні (колядки, щедрівки, веснянки, русальні, косарські,
петрівчані, купальські, обжинкові пісні тощо).

Основні жанри поетичної творчості українського народу: думи, історичні
пісні, казки, легенди, перекази, пісенна лірика, балади, обрядова поезія
і т. ін. У них широко відбились психологія, вдача, побут, історичні,
соціальні, етичні, естетичні та інші погляди й ідеали народу, його
колективний життєвий досвід. Особливо цікавий жанр поетичної творчості
українського народу — думи. Кобзарі, лірники, казкарі та оповідачі
створили і донесли до сьогодення безсмертні образи добра, правди, краси.

Народна поетична творчість в початком мистецтва слова, життєдайним
джерелом творчого натхнення для письменників, композиторів, художників.

Народна музика (музичний фольклор) — пісенна та інструментальна народна
творчість. Це — вокальні та інструментальні твори (сольні, ансамблеві,
хорові й оркестрові), створені на основі художніх традицій, що постійно
розвиваються й усно передаються від одних виконавців до інших, від
покоління до покоління. Першо-творцями народної музики були талановиті,
переважно безіменні автори, котрі самі виконували ці твори, а іноді й
групи людей. Так, українські коломийки, щедрівки та гаївки створювалися
переважно колективно. Музичний твір дістав завершеного вигляду внаслідок
творчості кількох поколінь людей.

Кожен народ створює самобутню народну музичну класику — основу
національного стилю. Вона відбиває характер народу, його думи і почуття,
життя і побут, трудову діяльність і боротьбу. Багатовіковий колективний
досвід виробляв у галузі музичної народної творчості прогресивні
міжнаціональні і місцеві традиції, певні естетичні принципи, творчі
навички, виконавчі прийоми.

Найпоширеніший жанр народної музики — пісня, органічний синтез музики й
поетичного слова. З глибокої давнини вона супроводжує життя народу,
широко відображаючи його світосприйняття, мораль, естетичні уподобання
тощо. Народні пісні різноманітні за характером і походженням.

У неосяжному океані народної пісенної України важливе місце посідають
соціально-побутові (суспільно-побутові) пісні: козацькі, чумацькі,
кріпацькі, рекрутські, солдатські, бурлацькі, заробітчанські, робітничі.
Вони розвивались на основі обрядової та позаобрядової традицій, ліричної
та епічної пісенності. У цих ліричних творах (на відміну від епічних і
ліро-епічних) на перший план виступає ідейно-емоційне ставлення до
події, а оповідальний елемент відіграє підпорядковану роль.

Внаслідок особливостей фольклорного побутування у народних піснях
спостерігалося нашарування різних тем, переплетення мотивів. Так,
популярний мотив боротьби з турецько-татарськими загарбниками у піснях
про сторожового козака почав витіснятися у XVIII ст. темою кохання, а
пісні про вирядження козака в похід, розлуку з рідними, смерть на полі
бою зазнали змін відповідно до нових історичних подій. Виникли
рекрутські та солдатські пісні. Пісенна творчість завжди взаємодіяла з
іншими жанрами музичного фольклору, передусім думами, заснованими на
принципах вільної мелодичної декламації.

Народний музичний геній створив величезну кількість мелодій, виразних і
проникливих. У кожного народу мелодії виділяються своєрідною будовою,
ладами, ритмами. Зустрічаються різні мелодійні типи: широко наспіваний у
ліричних українських, російських, італійських піснях; речитативний в
українських думах, російських билинах, весільних латинських піснях;
орнаментальний — у деяких видах азербайджанських, арабських, башкирських
та інших пісень. У хоровому співі грузинів застосовуються складні
колоратурні переходи верхнього голосу. Китайці і корейці в співі
майстерно переходять від одного звуку мелодії до іншого. У багатьох
східних народів виробилася виняткова манера гортанного співу. Окремі
народи розвивають тільки одноголосну музику, в інших користується
популярністю багатоголосся — хорове та інструментальне. На Україні
сформувалася самобутня підголосна поліфонія.

У багатьох народів існують традиційні музичні ансамблі: тараф у Молдавії
і Румунії, ансамбль зурначів або дудукістів у Вірменії та Азербайджані,
сазанда-рів — Ірані, Азербайджані, своєрідний російський ансамбль
(Володимирський), який виконує на ріжках складні багатоголосні твори
пісенного і танцювального характеру, тощо. Серед інструментальних
ансамблів України виділяється троїста музика. На Україні мелодійна
різновидність зумовлена народними інструментами — бандурами, цимбалами,
сопілками, скрипками.

У народній музиці витоки ладової організації, гомофонії, поліфонії та
ритміки*. Велику роль у світовій музиці відіграє пентатоніка, на якій
грунтується китайська, корейська, татарська, шотландська народна музика.
В українському, російському музичному фольклорі зустрічаються пісні,
засновані на пентатоніці.

Український народ береже свою пісенну музичну спадщину. Користуються
популярністю виступи українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки,
Капели бандуристів України, Черкаського українського народного хору,
Буковинського ансамблю пісні і танцю та ін. У творчій практиці сучасних
композиторів-професіоналів поширена обробка народних мелодій для хору,
оркестрів симфонічних, народних інструментів. Деякі з них увійшли до
скарбниці музичного мистецтва.

Народний танець органічно пов’язаний з народною музикою та іншими видами
народної творчості. З давніх давен він був невід’ємною складовою
частиною обрядів, землеробських свят тощо. За функціональним
призначенням танці поділяються на мисливські, трудові, військові,
жартівливі, танці кохання і под.

Значення танцю як засобу художнього відтворення дійсності виявилося вже
в первісних мисливських танцях. І досі у північноамериканських індіанців
дуже поширені танці бізона, ведмедя; у австралійців — танці кенгуру,
ему. Танці майже всіх гірських народів Паміру, Албанії, Чорногорії
своєрідно передають кружляння орлів над здобиччю і сутички з ворогами.
Давні танці мисливського характеру збереглися у деяких народів
колишнього СРСР.

У всіх народів поширені так звані трудові танці, наприклад, «лянок»,
«бульба» — у Білорусії, «шевчик», «Кравчук», «а ми просо сіяли»,
«дровосік»,— на Україні, «млин» — у Литві, «так тчуть сукно» — в Карелії
та ін.

До давніх видів танців відносяться військові, які мають на меті залякати
ворогів. В африканських військових танцях брали участь до 1000 чол. У
танцях древніх греків, римлян, персів танцювальні рухи майстерно
поєднувалися з військово-фехтувальними прийомами. Елементи давніх
військових танців збереглися у грузинському танці «хорумі», українських
танцях «аркан», «гонта» та ін.

З глибокої давнини існують танці кохання. Поступово вони
видозмінювались. Особливою поетичністю, гідністю вирізняються
українські, російські ліричні танці. Властивий народу гумор відбився в
українському гопаку, російських переплясах, білоруському танці «юрочки».

Витоки хороводів — у старовинних народних святах та обрядах (завивання
берез, запалювання вогнищ, плетіння вінків тощо). Хороводи поширені у
всіх слов’янських народів. Поступово, втрачаючи обрядовий зміст, вони
почали відображати специфіку духовної культури окремого народу.
Поетичною чарівністю виділяються українські ігрища, танці, що
відбувалися в ніч на Івана Купала, своєрідні хороводи, веснянки та ін.
Зміст, динаміка, ритміка, емоційний лад народних танців нерозривно
пов’язані з музикою. Особливо важливу роль відіграв ритм.

Щодо характеру виконання народні танці дуже різноманітні: швидкі,
повільні, масові та групові, парні та сольні. Виняткового значення
набувають імпровізація виконання, засоби співвідношення музики і рухів.
Танці найчастіше супроводжуються грою на народних музичних інструментах.
На характер, манеру виконання танців впливав народний костюм.

В постійному, безперервному процесі творчості народна музика, танець
видозмінюються, відображаючи зміни в історичному, соціальному,
побутовому, культурному житті народу. Па основі народного виник
професійний бальний танець. Взаємовпливи професійного і народного
мистецтва — основа для виникнення нових тенденцій у розвитку класичної
народної музики і танцю.

Народний театр, створений самим народом, органічно пов’язаний з усною
поетичною творчістю. Елементи драматичної дії, що містилися у трудовій
пісні, давніх обрядах і звичаях, ігрищах, поступово відокремилися,
розвинулися і стали грунтом для виникнення різних видів народного
театру. Наприклад, антична трагедія і комедія беруть початок із
землеробських свят на честь бога Діоніса в Древній Греції.

Творцем різних форм народного театру були народні маси, але з часом
виділилися своєрідні митці театральної справи, зокрема, у Древній Греції
— міми, Західній Європі — жонглери, шпільмани та ін., в Київській Русі —
скоморохи тощо. В країнах Сходу, передусім в Китаї, Індії користувалися
популярністю народні музично-танцювальні і пантонімічні вистави. В епоху
середньовіччя у Західній Європі на основі давніх традицій виникли такі
види народного театру, як фарс, комедія дель арте та ін., в яких
відбилося критичне ставлення народу до феодальної знаті та міської
буржуазії, котра тільки зароджувалася. Неабиякий інтерес становлять
французькі фарси про адвоката Патлене. Народні реалістичні елементи
поступово проникали у середньовічну релігійну драму — містерії, міраклі,
мораліте. В Італії на грунті традицій фарсу і карнавалу виник театр
комедії масок. Майже у всіх країнах світу набули поширення оригінальні
вистави театру ляльок, куди все сміливіше проникали соціальні ідеї та
критичні мотиви.

Народний театр України, Росії, Білорусії розвивався на основі
театральних традицій Древньої Русі. Джерела театру — ігри та обряди,
пов’язані з побутом і працею людей. Театр оригінальне поєднував у собі
календарні й побутові обряди, елементи народних ігрищ, хороводів і
традиції скоморохів. До речі, виступи скоморохів відомі з XI ст.,
зображені на фресках у Софіївському соборі й описані Нестором у «Житії
Феодосія, ігумена Печорського».

У XVII—XIX ст. вершиною; фольклорного театру в Росії, на Україні стали
вистави усних народних драм: «Цар Максиміліан і його непокірливий син
Адольф», «Цар Ірод», «Човен», «Маланка» та ін. Чільне місце у
театральному мистецтві посів ляльковий театр. На Україні особливою
популярністю користувався вертеп. Він зародився у XVII ст., а поширився
у XVIII—XIX ст. Це поєднання релігійної різдвяної драми і світської гри,
елементів усної народнопоетичної творчості. Перша документальна згадка
про вертеп сягає 1667 р. Персонажі — цікаві соціально-побутові типи

у народному одязі — розмовляли соковитою народною мовою. Найпоширеніший
з них: Запорожець, Циган, Баба, Дяк, Шинкар та ін. Відомий ще так званий
живий вертеп, де у ролях дійових осіб виступали не ляльки, а люди. У
тісному зв’язку з російським петрушкою, білоруською батлейкою, польською
шопкою світська частина вертепної драми — одне із джерел реалістичної
української комедії XIX ст. Поступово формувалися відмінності
українського, російського і білоруського театрів. У XVII—XVIII ст. в
Росії набули поширення різні види і жанри народної драми.

У 30-х роках XVII ст. зародився новий тил народного театру —
аматорський. На противагу кріпацькому і придворно-аристократичному
театрам .він був загальнодоступним, демократичним. Його репертуар —
п’єси шкільного театру, сатиричні комедії, пізніше твори професійних
драматургів.

У другій половині XIX—на початку XX ст. на Україні активізувалася
діяльність аматорських гуртків. Серед них виділялися гуртки в Київському
університеті (1857—1865), у Чернігові — при «Товаристві, плекаючому
рідну мову« (1861 — 1866); у Бобринці та Єлизаветграді (1856—1876), де у
виставах брали участь М. Кропивницький та І. Карпенко-Карий, у Сумах —
театр М. Бабича (1865— 1875), у Чернівцях (1901—1905), у с. Красноїлів
на Станіславщині — Гуцульський театр, керований Г. Хоткевичем
(1910—1912), у Львові — Український людовий театр (1910—1914) та ін. На
початку XX ст. на Україні діяло близько 1000 аматорських гуртків.

Традиції народного театру зазнали дальшого розвитку у творчості багатьох
драматургів, акторів, піднесенні рівня професійного театру і
драматургії.

У 20-х роках XX ст. виник новий тип народного театру — самодіяльний. При
заводах, фабриках, будинках культури, школах, військових “частинах
створювалися тисячі драматичних гуртків. Популярним став агітаційний
театр («Живі газети», «Сині блузи» тощо).

На Україні народний театр розвивається у формі традиційних вертепів,
фольклорних вистав, самодіяльного театру в тісному зв’язку з професійним
мистецтвом. Звання народний самодіяльний театр присвоюється кращим
колективам художньої самодіяльності.

Народна архітектура (будівництво) — один із важливих видів творчої
діяльності народу. Залежно від історико-соціальних і природних умов
життя, місцевих будівельних матеріалів, художніх смаків різні народи
по-своєму вирішували об’ємно-планувальну структуру будівель, їхню
зовнішність (екстер’єр) і внутрішній вигляд — (інтер’єр). Народне
будівництво органічно втілює у собі функціональне й конструктивне
призначення, художнє втілення.

Народні майстри, будівельники споруджували житло, господарські,
виробничі та інші будівлі з дерева, глини, каменю, соломи, очерету тощо.
Для України типове трикамерне житло: хата, сіни, комора. На його основі
створювались будівлі зі складним плануванням і додатковими приміщеннями.
Найпоширеніший матеріал — дерево. З нього будували житлові (хати),
господарські (комори, ґражди тощо) споруди. Виняткової уваги
заслуговують такі дерев’яні пам’ятки України, як замки на Ки-селівці в
Києві (1548, майстер Служка), в Острі на Чернігівщині (1949, майстер
Шут-ковський), а також башти, частоколи, фортеці, дитинці, мости,
кремлі, городища та ін. Важлива галузь народного будівельного мистецтва
— дерев’яна культова архітектура.

Місцеві кліматичні умови, сировина, традиційний досвід позначилися на
локальних особливостях будівель. У районах лісостепу, Полісся, де було
багато деревини, набули поширення рублені хати зі стовбурів сосни, дуба
та ін.

Саме у зрубній конструкції народних будівель виявляються спільні риси
будівельного мистецтва росіян, українців і білорусів, яке сформувалось
на основі давньоруської архітектури. Конкретні соціально-економічні
умови позначилися на характері будівництва. Навіть у різних регіонах
України склалися своєрідні відмінності будівельного мистецтва. Дерев’яні
будівлі в Карпатах виділяються різноманітністю архітектурних форм —
піддашки на стовпах або арканах, кронштейни, різьблені сволоки тощо.
Солом’яне, кам’яне будівництво характерні для південних, придністро-вих
місцевостей України. Народна архітектура окремих південних, лісостепових
районів України визначається широким використанням кольорового
оздоблення, декоративних настінних розписів тощо.

У 30-40-х роках XX ст. повсюдно почали використовуватися нові будівельні
матеріали і конструкції, по-новому розв’язуватися об’ємно-просторові
форми. У 50-х роках як в містах, так’ і селах України завдало шкоди
традиційній народній архітектурі будівництво за типовими проектами. У
наш час починають відроджуватися кращі традиції народного будівництва.

Кожен названий вид народної творчості має власну історію, художні
виражальні засоби: матеріал, мову, способи передачі відомого, знайденого
тощо. Передача історичного матеріалу, набутого досвіду, звичаїв — це
традиція. У народній художній творчості діє закон діалектичної єдності
колективного та індивідуального, традицій і новаторства.

У всезагальній народній культурі важливу роль відіграє декоративне
мистецтво — широка галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує
матеріальне середовище, створене людиною. До нього належать такі види:
декоративно-прикладне, монументально-декоративне, оформлювальне,
театрально-декораційне тощо.

Декоративно-прикладне мистецтво поділяється на багато видів, які ми
розглянемо у наступному розділі.

Монументально-декоративне мистецтво безпосередньо пов’язане з
архітектурою. Це декоративні розписи, сграфіто, вітражі, мозаїка,
скульптура і т. ін.

Оформлювальне мистецтво — це художнє оформлення міст, сіл, демонстрацій,
експозицій виставок, стендів, вітрин тощо.

Між названими видами декоративного мистецтва існують тісні взаємозв’язки
та взаємовпливи. З’ясування художньої специфіки кожного з них неможливе
без вивчення конкретних періодів історії людства. Найчастіше для
визначення суті декоративно-прикладного мистецтва вживається назва —
народне мистецтво. Бо декоративно-прикладне мистецтво — це мистецтво
широких мас. Воно виникло в процесі трудової діяльності народу і
нерозривно пов’язане з його життям і побутом.

Народне декоративно-прикладне мистецтво — одна із форм суспільної
свідомості і суспільної діяльності. Воно зародилось у первісному
суспільстві, коли людина жила в умовах родового ладу, а засоби для
існування добувала примітивними знаряддями. Тоді вся діяльність могла
бути тільки колективною. Відсутність складних трудових операцій
призводила до того, що всі члени колективу мали одні й ті ж обов’язки,
опановували одні й ті ж трудові навички. Розподіл праці проходив таким
чином: праця чоловіків (мисливство) і праця жінок (приготування їжі,
виготовлення одягу, ведення домашнього господарства). Спільна праця
зумовлена спільною власністю на знаряддя праці, землю, продукти
колективного виробництва. Майнової нерівності ще не було. Народне
мистецтво створювалось у сфері колективного матеріального домашнього
виробництва. У ньому відбивалися риси первісної свідомості людини,
міфологічний характер спілкування з природою. Знаряддя праці, зброя,
одяг, житло повинні були передусім бути зручними, магічними, щоб ніщо,
ніякі ворожі сили не перешкоджали людині жити і працювати.

Пам’ятки кожної конкретної епохи показують, як люди навчились працювати
з природними матеріалами і що з них виготовляти, яку силу надавати їм за
допомогою символів-знаків (орнаменту) і що робило звичайні речі
побутового призначення творами мистецтва. На всіх етапах історичного
розвитку твори народного мистецтва, залишаючись невід’ємною частиною
матеріальної культури, водночас є важливою галуззю духовної культури
народу. Основи художнього, духовного, естетичного в них невіддільні від
утилітарного, їхня єдність обґрунтовує глибоку життєву правду народного
мистецтва.

Починаючи з первіснообщинного суспільства і впродовж наступних віків
люди удосконалювали домашнє виробництво речей, які задовольняли
побутово-життєві потреби. Поступово шліфувались технічно-художні засоби,
які формувались колективним досвідом, передавались із покоління в
покоління, перевірялися практикою. Людина навчилася виконувати багато
процесів праці, створюючи предметний світ: тканини, посуд, меблі тощо.
Величезним здобутком пізнавально-трудової діяльності було те, що людина
почала добирати, підготовляти й опрацьовувати потрібну сировину. Дрібне
ручне .виготовлення готових виробів при відсутності внутрівиробничого
поділу праці називається ремеслом. Історичний розвиток ремесел
зумовлений зміною соціальної формації. Відповідно до різних історичних
етапів суспільного виробництва та розподілу праці ремесла були
домашніми, на замовлення і на ринок.

Домашнім ремеслом називається виробництво виробів для задоволення
власних потреб господарства, членами якого вони виготовлені. Ці ремесла
ще не відокремилися від головних галузей господарської діяльності.
Домашнє ремесло — невід’ємна частина натурального господарства —
збереглося і в окремих галузях в період капіталізму. Наприклад,
займаючись мисливством, скотарством, землеробством, люди допоміжно
виготовляли дрібні ремеслені вироби. Поглиблення суспільного поділу
праці зумовило появу розвиненіших видів ремесел, вони почали відділятися
від основного заняття людей. Таким чином виникли ремесла на замовлення і
на ринок.

Ремесло на замовлення — виробництво виробів ремісником, що має власне
господарство і працює зі своєю або замовною сировиною. Ремесло на ринок
— дрібнотоварне виробництво, коли ремісник сам або через посередників
продає вироби на ринках. Ці види ремесла розвивались із розвитком міст,
важливих ремісничо-торгівельних центрів. Домашні ремесла називають ще
домашньою, а ремесла на ринок — кустарною промисловістю. Усі види
ремесел послідовно розвивалися разом із прогресом людського суспільства.

У ремеслах художня робота стає головним видом діяльності майстра, тут
скоріше вдосконалюється майстерність, виникають нові, трудомісткі види
художньої діяльності, зростає кількість ремісничих спеціальностей та
звужується спеціалізація ремісників. Уже в давньосхідних рабовласницьких
державах 3—1 тис. до н. е. були ремісники, які працювали на замовлення:
ковалі, будівельники, столярі, зброярі, ткалі, золотарі тощо.
Виготовлення кераміки, тканин, декоративних виробів із металу, каменю
досягло високого рівня в Єгипті, Ассірії, Ірані, Китаї, Індії, в
античних рабовласницьких державах Греції і Риму. Уже в цю епоху поряд із
речами широкого вжитку виготовлялися предмети розкоші, доступні лише
панівній верхівці.

В умовах більш високого рівня розвитку продуктивних сил при феодалізмі
ремісники отримали ширші можливості для вдосконалення свого фаху.
Виникли нові галузі ремесел, звужувалася спеціалізація ремісників,
робилися своєрідні відкриття, винаходи. Китай, Індія, Іран, Японія,
країни Середньої і Передньої Азії, Європи славилися виготовленням
художніх предметів побуту (посуд, тканини, килими, холодна і вогнепальна
зброя, лицарський обладунок, вози, меблі, ювелірні прикраси, культові
предмети тощо). До скарбниці світового мистецтва увійшли китайські та
японські лаки, різьблення на дереві, вироби з ниток, китайська
порцеляна, індійські тканини і металеві вироби, іранські і туркменські
килими та ін.

Високого художнього рівня досягли художні ремесла у східних слов’ян
(метал, кераміка, різьблення на дереві тощо). Декоративно-прикладне
мистецтво слов’янського населення на території майбутніх російських,
українських і білоруських земель — ґрунт, на якому розвинулася самобутня
культура Київської Русі. Давньоруські ремісники дотримувалися
багатовікових традицій східнослов’янського мистецтва, засвоюючи, творчо
осмислюючи найкращі здобутки світового мистецтва, їхню оригінальну,
високохудожню творчість засвідчують збережені пам’ятки, літописні дані
та описи іноземців, які за рівнем художнього ремесла ставили Давню Русь
на друге місце після Візантії 3.

У Київській Русі переважали домашні ремесла. Пов’язані із сільським
господарством, вони відігравали роль допоміжного заняття. Селяни самі
виготовляли різні вироби, полотна, сукна, взуття тощо для власних
потреб. Феодали отримували цю продукцію селянського ремесла у вигляді”
повинностей. У господарствах феодалів також виготовляли вироби.
Ремісники працювали і в княжих, боярських та монастирських дворах.
Розвиток торгівельно-грошових відносин сприяв кількісному зростанню
ремісників, поселенню їх в містах та невеличких містечках. Вже за часів
Київської Русі виділилися три основні категорії ремісників: сільські,
вотчинні та міські. Сільські ремісники обслуговували певну територіальну
групу сільського населення (наприклад, ковальські, кушнірські ремесла).
Вотчинні ремісники феодально залежали від поміщиків, князів, бояр,
монастирів, їхня праця була примусовою. У містах, містечках поселялись
ремісники, що виготовляли вироби на замовлення, на ринок. Вони мали
кращі умови праці, були кваліфікованішими. Як сільське, так і міське
ремесло поєднувалось із землеробством. Зростання міст, розвиток
торговельно-виробничих відносин стали тими важливими факторами, котрі
активізували процеси відокремлення ремесла від сільського господарства,
сприяли поглибленню професійної майстерності ремісників, збільшенню
кількості ремісничих спеціальностей. Розвиток товарного обміну привів до
того, що виготовлення виробів на продаж стало основним заняттям окремих
ремісників, посилилися процеси відокремлення ремесла від землеробства.
На основі домашніх ремесел виникли ремісничі організації. Натуральне
господарство, вузькість внутрішнього ринку, утиски з боку .державної
адміністрації зумовили необхідність єднання міських ремісників. В XI—XII
ст. в містах Західної Європи, а також Київської Русі поступово виникали
і поширювалися їхні корпорації — цехи. Вони об’єднували майстрів однієї
чи кількох спеціальностей з метою захисту їхніх інтересів від дрібних
виробників. Конкретно-історичні умови позначилися на специфіці цехів, що
утворювались на Україні. Тут цехова система виробництва поширилась у
XIV—XV ст. У Києві існували цехи ковалів, золотарів, кравців, кушнірів,
шевців. Відомі різні за профілем цехи у Луцьку, Чернігові та ін. У 1425
р. у Львові діяли 9 цехів (ковалів, шевців, кравців, лимарів, кушнірів),
а наприкінці XV ст.—14 цехів об’єднували ремісників понад 50 професій.
Цехове ремесло бурхливо розвивалось у містах, які здобули так зване
магдебурзьке право,— у Києві Львові, Полтаві, Чернігові,
Новгороді-Сіверському, Житомирі, Бердичеві, Ніжині, Кременці,
Кам’янці-Подільському тощо. Цехові організації відігравали позитивну
роль у житті як міських, так і сільських ремесел ранньої епохи
феодалізму. Вони сприяли піднесенню художнього рівня виробів,
.розширенню їх асортименту. У цехових статутах визначалося, які саме і
скільки виробів будуть виробляти; їхні розміри, форми, колір тощо;
кількість майстрів і підмайстрів, їхні права; розмір внесків майстрів до
спільної каси; кількість робітників та учнів, яких мав право тримати
майстер, строки учнівства; розмір заробітної плати підмайстрам та учням;
правила прийому нових членів у цехи; кількість сировини, інструментів і
матеріалів; тривалість робочого дня, штрафи за порушення статутів і т.
ін. У цехах панівне становище посідали майстри, їм підпорядковувались
підмайстри й учні. За виконанням статутів слідкували обрані на загальних
зборах цехових майстрів (братчанах) старшин — цехмістри. Кожен цех мав
свої прапори, знаки, грамоти тощо.

Важливо, що при вступі майстрів до цеху ретельно перевіряли їхні знання,
вміння зробити «шедевр» — взірець певного виробу. Відбувалися своєрідні
іспити-конкурси майстрів. Це, безперечно, сприяло вдосконаленню
ремісничої майстерності. У містах працювали позацехові майстри —
партачі. Вони жили переважно на передмісті, були обмежені у своїй
діяльності, не мали права продавати власні вироби на міському ринку. Це
було причиною конкурентних сутичок. Цехові і позацехові майстри
зазнавали утисків з боку володарів міст. Глибокі соціальні суперечності
посилювали боротьбу проти феодальної системи. Проникнення у ремісниче
виробництво нових відносин зумовлене як економічними змінами, так і
рівнем розвитку ремесел. Із поглибленням поділу праці від окремих
ремісничих професій відгалужувалися нові спеціальності. Так, серед
ремісників-текстильників виділилися ткачі, полотнярі, шерстяники,
прядильники (ниткарі), сукновали і постригачі сукна, мотузники,
канат-никй тощо; серед деревообробників — бондарі, теслярі, колісники,
різьбярі, ґонтарі, каретники, кошикарі, ситники і т. ін. Із зростанням
попиту на ремісничі вироби з боку міського і сільського населення,
ускладненням і диференціацією самого ремесла поглиблювалося майнове
розшарування цехових і позацехових ремісників. Більш заможні майстри
перетворювалися на дрібних підприємців і скупників. В умовах зародження
капіталістичних відносин цехова, замкнена за визначеними обмеженнями
організація гальмувала ремісниче виробництво.

Вільніші можливості для діяльності, не такі обмежені, як у цехових
майстернях, мали сільські і міські домашні промисли, тобто дрібне ручне
товарне виробництво. Воно існувало в умовах натурального господарства,
де із наявної сировини виготовляли вироби на продаж. Власниками
промислів були представники майже всіх прошарків населення України —
міщани, селяни, козаки, купці, шляхта і т. ін. Серед домашніх промислів
найбільшого поширення набули текстильні, шевські, кравецькі, кушнірські.
Селяни традиційно вирощували у своїх господарствах льон і коноплі,
стригли вівці, із наявної сировини виготовляли тканини інтер’єрного й
одяго-вого призначення для себе і на продаж.

У XVI—XVII ст. на основі ремесел і домашніх промислів зародилася нова,
більш висока форма виробництва — мануфактура. Капіталістичне
підприємство грунтувалося на ремісничій техніці й поділі праці. Ця
стадія розвитку промисловості історично передувала великій машинній
індустрії. Процес звуження ремісничих спеціальностей тривав (часто
виконувалась тільки одна операція). Дещо полегшувались трудомісткі
роботи, удосконалювались інструменти тощо. Шляхи виникнення мануфактур
були різними. Дрібні промисли (майстерні) зміцнювались, розширювались,
поступово переростали у більші виробничі заклади з поділом праці. Окремі
виробники підпорядковувались представникам торгового капіталу, який
проникав у всі сфери господарства у зв’язку з розвитком
торгово-грошових, капіталістичних відносин. Ці процеси відбувалися в
умовах феодалізму, де панувала кріпосницька система. За характером
виробничих відносин на Україні можна виділити три типи кріпосних
мануфактур: казенні, вотчинні (поміщицькі) й посесійні. Наприклад,
відомими були казенна мануфактура по виробництву шовкових виробів —
Катеринославська; посесійні сукняні мануфактури — Глушківська і
Ряшківська; поміщицька мануфактура, де вироблялись фарбовані і тонкі
сукна, у с. Платкове Стародубського повіту на Чернігівщині та ін.
Найпоширенішими були ткацькі мануфактури. Крім ткацьких мануфактур, на
Україні у XVII—XVIII ст. користувались визнанням мануфактурні вироби —
посуд, скло, шкіряні і под.4 У XVIII ст. зросла кількість мануфактур,
вони розширювали своє виробництво, але повільно впроваджувалися нові
технічно-технологічні відкриття. Ручне виробництво творче, приховує у
собі таємниці справжньої краси, критерії якої в народному мистецтві
вироблялися віками.

Наявність місцевої сировини, людей, які опанували традиційні навички
праці, виготовляючи певні вироби, давала змогу розширювати виробництво,
впроваджувати деякі нові технологічні методи, полегшувати ручну працю за
допомогою машин. Отже, закономірно, в історичній послідовності тривав
розвиток народного декоративного мистецтва у таких формах, як домашнє й
організоване виробництво: у цехах, майстернях, мануфактурах.

Зародження і розвиток мануфактур на Україні відбувалися у XVI—XVIII ст.
за кріпацтва. Перша половина XIX ст.— це період розкладу і кризи
феодально-кріпосницької системи. У цей час складалися нові, більш
прогресивні капіталістичні відносини. Із дальшим розвитком дрібних
промислів, кріпосницької мануфактури і товарно-грошових відносин
визрівали умови для переходу до капіталістичної мануфактури — фабрики.
Виробництво очолив великий капітал, формуючи капіталістичні відносини
між його учасниками.

З переходом до наступного, більш прогресивного способу виробництва
зростала роздрібненість виробничих операцій, зумовлюючи деградування
професійної майстерності, занепад творчої основи в процесі праці. На
Україні дрібні промисли набули характеру капіталістичних мануфактур, де
на другий план усунулося віками нагромаджене рукотворне мистецтво
ремесла. Знижувалася вартість художньої продукції. Перехід від
мануфактури до фабрики відкинув з давніх давен набуту ручну вмілість
майстра, а за тим технічним переворотом руйнувалися суспільні відносини
виробництва. Капіталістична конкуренція підірвала економічний грунт
традиційних центрів народних промислів, а зменшення попиту на вироби
призвело до звуження їхнього виробництва, а подекуди до занепаду.

Таким чином, народне декоративне мистецтво України розвивалось у двох
основних формах — домашнє художнє ремесло й організовані художні
промисли, пов’язані з ринком. Ці дві форми йшли паралельно, тісно
переплітаючись між собою і взаємо-збагачуючись, кожна історична епоха
вносила свої зміни. Природні багатства України, вигідне географічне і
торговельне положення сприяли розвиткові домашніх ремесел та
організованих художніх промислів. Як уже зазначалося, перехід від
мануфактур до капіталістичних фабрик, промислового виробництва у XIX ст.
негативно позначився на дальшому розвиткові художніх промислів, основа
яких — традиційна художня рукотворність.

У різні історичні епохи, залежно від зміни соціальних формацій,
зазнавало змін і народне декоративне мистецтво. Однак завжди його
визначальними рисами* залишалися колективний характер творчості,
спадковість багатовікових традицій. Постійно діяв метод навчання:
вчитись працювати, як усі майстри, але при цьому зробити вироби краще
від інших. Ручний характер праці давав змогу імпровізувати, творити
неповторне, мати «свою руку», «власний почерк». Але що б нового не
творила кожна людина, вона завжди залишалась у межах художніх традицій
того осередку, де працювала. Художня традиція — це стійка система
творення образів, естетичних уявлень, історично сформованих у певному
середовищі. Основне у традиціях народного декоративного мистецтва —
матеріал, техніка його обробки, характер виготовлення предметів, а також
принципи і прийоми втілення образу. Вирішальну роль відіграють художні
особливості сюжетних зображень, форми виробів, орнамент, виражені
живописними, пластичними або графічними засобами. Залежно від характеру
взаємозв’язків ці фактори формують специфічні риси окремих видів
мистецтва. В історичному аспекті відбувається постійний процес
відновлення і розвитку традицій, але принципи, особливості художньої
форми у мистецтві народу зберігаються віками, традиції відбивають ту
якість, яку ми називаємо класикою мистецтва.

Відбиваючи колективний світогляд, твори народного декоративного
мистецтва позначені особистістю майстра. Колективна та індивідувальна
творчість завжди знаходяться у діалектичній єдності, доповнюючи і
збагачуючи одна одну. У зв’язку з колективним характером творчості
віками кристалізувались творчі технологічні методи ручної праці, які
вдосконалювались кожним наступним поколінням. Завдяки цьому багато
творів народних майстрів досягли вершин художнього рівня, у них
нерозривно поєднуються практичність і декоративність. Майстри робили
гарними звичайні речі, якими користувалися щоденно: посуд, одяг,
рушники, скрині тощо. Ці вироби переконливо засвідчують і той факт, що
народні майстри працювали «за законами матеріалу», бо добре знали їхні
фізичні — структурні, еластичні властивості.

За своїм змістом, метою, виражальними засобами народне мистецтво не знає
національної замкненості, територіальних обмежень. Воно розвивається на
грунті всезагального народного досвіду, в постійних процесах
взаємовпливів, взаємозв’язків між сусідніми народами. За своєю природою
народне мистецтво глибоко правдиве. Воно увібрало багатовіковий
історичний досвід народних мас, глибину художнього засвоєння дійсності,
що зумовило правдивість образів, захоплюючу силу їхнього художнього
узагальнення.

В Україні народну творчість вивчають і збирають різні за профілем
наукові установи. Працює мережа спеціальних музеїв, архівів, бібліотек,
інститутів, товариств тощо. Так, на Україні функціонує Інститут
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України,
його Львівське відділення, Науково-методичний центр народної творчості
та культурно-освітньої роботи Міністерства культури України тощо.
Дослідження, зосереджені на важливих проблемах народної художньої
творчості, яка розглядається передусім як соціальне зумовлене явище,
одна із форм суспільної свідомості.

Сьогодні Декоративне мистецтво — складне, багатогранне художнє явище.
Воно розвивається у таких галузях, як народне традиційне (зокрема,
народні художні промисли), професійне мистецтво і самодіяльна творчість.
Ці галузі багатозмістовні і далеко не тотожні. Між ними існують тісні
взаємозв’язки і суттєві розбіжності.

Народне декоративн о-п рикладне мистецтво живе на основі спадковості
традицій і розвивається в історичній послідовності як колективна художня
діяльність. Воно має глибинні зв’язки з історичним минулим, ніколи не
розриває ланцюжка локальних і загальних законів, які передаються із
покоління в покоління, збагачуються новими елементами.

Народні художні промисли – одна з історично зумовлених організаційних
форм народного декоративно-прикладного мистецтва, яка являє собою
товарне виготовлення художніх виробів при обов’язковому застосуванні
творчої ручної праці.

Сучасні народні художні промисли України — підприємства, неоднорідні за
своєю організаційно-економічною структурою, типами виробництва. Це
об’єднання, фабрики, комбінати, дільниці, цехи, кооперативи, асоціації.
Вони підпорядковані Художньому фонду України, міністерствам. Створюються
нові підприємства, підпорядковані Укрхудожпрому. У системі Укрхудожпрому
є виробничо-художні об’єднання, фабрики художніх виробів та торговельна
мережа.

Професійне декоративне мистецтво — результат творчості людей із
спеціальною художньою освітою, їх готують середні спеціальні і вищі
навчальні художні заклади України, університети тощо. У справі
піднесення рівня художньої освіти на Україні важливу роль відіграють
Київський художній інститут, Львівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва, львівське училище ім. І. Труша, Харківський
художньо-промисловий інститут, Український художньо-промисловий
інститут, Український поліграфічний інститут (м. Львів), Київський
філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту художнього
конструювання, Київські творчо-виробничі майстерні художнього
проектування Художнього фонду України, філіал Всесоюзного
науково-дослідного інституту художнього конструювання у Харкові, ряд
середніх спеціальних навчальних закладів. Вони готують
художників-профе-сіоналів різної спеціалізації.

Самодіяльна художня творчість — непрофесійна творчість широких народних
мас. Творчість, а не традиційне народне мистецтво. Вона набула
особливого поширення, розвитку і визнання в нашій країні за останні
п’ятдесят—сімдесят років. Люди, різні за фахом, соціальним походженням,
малюють і різьблять, плетуть, роблять макраме тощо. Часто вони — члени
тих чи інших самодіяльних колективів, студій, гуртків і т. ін. Художня
самодіяльність відрізняється від народного і професійного
декоративно-прикладного мистецтва. Самодіяльні умільці працюють не за
законами традиційної творчості, а в силу своїх обдарувань, власного
світосприйняття. Вони дещо наслідують професіоналів, але не володіють
професійними знаннями. Самоосвіта, ерудиція, рівень особистого
обдарування і бачення навколишнього світу — важливі питання самодіяльної
творчості.

Художня самодіяльність — важливий фактор розвитку соціальної активності
трудящих, залучення найширших народних мас до безпосередньої участі в
художній творчості. Керівництво самодіяльною творчістю здійснюють
республіканські і міські науково-методичні центри, їм надають допомогу
мистецтвознавці, музейні працівники, художники.

При вивченні складних процесів сучасного декоративно-прикладного
мистецтва обгрунтоване виділення таких його напрямів, як народне
традиційне, професійне мистецтво і самодіяльна творчість. Наприклад, на
кожній виставці образно виділяються художнім рівнем твори, авторами яких
є народні майстри чи професіонали-художники або ж самодіяльні умільці.
Це різні твори за своєю суттю, різні за рівнем професійної підготовки їх
автори, неоднакові критерії їх оцінок тощо. А в загальному, між цими
напрямами існують тісні взаємозв’язки і проходять цікаві процеси
взаємозбагачення. На творчість народних майстрів впливають своїми
новаторськими пошуками художники-професіонали, а в свою чергу
самодіяльні умільці часто здобувають професійну освіту. В той же час
вершин мистецького злету досягають художники-професіонали, які працюють
на основі народних художніх традицій.

Розглядаючи сучасне декоративно-прикладне мистецтво, ми оцінюємо і його
місце у людській діяльності, житті. Останнім часом в українській
науковій літературі активізувалась увага до висвітлення питань духовної
культури. Декоративно-прикладне мистецтво безпосередньо входить у сферу
матеріальної і духовної культури народу. У цьому плані становлять
інтерес думки дослідників про аспекти умовного розмежування матеріальної
і духовної культури, спеціальне виділення художньої культури на тій
основі, що в останній відбувається процес злиття матеріальної, реальної
форми і духовного змісту. Килими, кераміка, одяг, тканини, вишивка і т.
ін. є результатом як духовної, так і практичної діяльності людей. Вони
матеріально виражені і несуть інформацію про композицію, орнамент,
колорит тощо, яка зберігається в колективній пам’яті людей.
Декоративно-прикладне мистецтво охоплює і сферу знань, естетичні
погляди, смаки, звичаєво-обрядові аспекти, етичні переконання тощо. Це
одна із частин народної художньої культури.

Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива
художня цінність, що виконує численні функції — пізнавальну,
комунікаційну, естетичну та ін.

Життя підтверджує, що декоративно-прикладне мистецтво збагачується
новими аспектами філософсько-естетичного звучання, його змістовна краса
потрібна людині, в наш час зростає його художньо-культурна цінність.

1. Каган М. Морфология искусства. Л., 1972. С. 187, 189.

2. Маймин Е, А. ВидьІ искусства. Зстетика — наука о прекрасном. М.,
1981. С. 124; Герман М.М., Скатерщинов В.К. Основньїе принципи
классификации видов искусств. М., 1982.С. 107.

3. Див. за: Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ян
і давньоруськоїнародності. К., 1985. С. 45.

4. Історія народного господарства Української РСР: У 3 т., 4 кн. К.,
1983. Т. 1. С. 154,197.

5. Там же. С. 197—200.

МОРФОЛОГІЯ — НАУКА ПРО СИСТЕМУ ВИДІВ

Декоративно-прикладне мистецтво — предметне-духовний світ людини —
включає в себе численні види художньої практики. Це плетіння і ткання,
розпис і вишивка, різьблення і виточування тощо. Одні види — кераміка,
обробка кістки і каменю, плетіння — виникли на зорі людської
цивілізації, інші — молоді: мереживо, гобелен, вироби з бісеру,
витинанки з паперу, їм заледве налічується кілька століть. Правда, до
середини XIX ст. ні народне мистецтво, ні художнє ремесло не визнавалися
за рівноцінні галузі мистецтва, такі, як музика, театр чи живопис. Ще й
досі слово * ремісник» за звичкою має негативний, зневажливий відтінок
на противагу творчому підходу до праці. Зрозуміло, що й художнє ремесло
донедавна вважалося роботою нижчого гатунку порівняно з «класичними»
видами мистецтва. Отож Г. Гегель у «Системі окремих мистецтв» хоч і
розпочинав лекції з архітектури, однак серед високих мистецтв не
знаходив місця для декоративно-прикладного. Термін
«декоративно-прикладний», яким ми сьогодні вільно користуємося,
утвердився лише у 70-х роках цього століття. Раніше у вітчизняній і
зарубіжній літературі вживалися поняття: «прикладне мистецтво»,
«декоративне мистецтво», «функціональне мистецтво», «виробниче
мистецтво» та ін.

З другої половини XIX ст. етнографи, історики мистецтва та
мистецтвознавці все більшого значення надають вивченню народних художніх
промислів і професійних ремесел, складовим галузям
декоративно-прикладного мистецтва. У центрі уваги стають проблеми
специфіки і морфологічної класифікації декоративно-прикладного
мистецтва. У 1860 р. німецький архітектор і теоретик мистецтва Г. Земпер
запропонував поділити твори художніх ремесел на чотири групи за
природно-технологічними властивостями матеріалів: гнучкі і міцні на
розрив; м’які, пластичні (легко моделюють форму і добре зберігають її);
гнучкі й еластичні; дуже тверді й міцні. Звідси він вивів чотири види
декоративно-прикладного мистецтва: текстильний, керамічний, тектонічний
і стереотомічний. Під тектонічним видом теоретик мав на увазі художню
обробку дерева, а під стереотомічним — каменю. «Стереотомія,— писав Г.
Земпер,— мистецтво творення форми шляхом обробки твердих матеріалів».
Зауваживши загальну подібність тканих, плетених і шкіряних виробів у
«текстильному» мистецтві, Г. Земпер надумано формалізував класифікацію
художніх виробів з каменю, дерева і металу, виходячи з їхньої твердості.
Однак не кожний камінь твердіший від твердих порід деревини. Так, щойно
добутий пісковик легше піддається обробці, ніж, наприклад, дуб або клен.
Класифікація видів за Г. Земпером не дістала поширення. Зрештою, вона
відіграла певну роль в акцентуванні уваги на важливість і характер
матеріалів.

Німецький історик мистецтва Я. Фельке 1883 р. розробив структуру видів
декоративно-прикладного мистецтва за матеріалом і технікою, концепцію
якої було прийнято в європейському мистецтвознавстві.

Вітчизняні вчені досить довго не знаходили спільних принципів морфології
мистецтва. Так, О. І. Некрасов спочатку поділив народне мистецтво на
архітектуру, скульптуру, живопис і лише тоді до скульптури відніс
кераміку, вироби з каменю і дерева, меблі, іграшки тощо, до живопису —
ткані вироби, вибійку, вишивку, мереживо і т. ін. М. С. Каган у 60-х
роках, незадовільно оцінюючи морфологічну структуру за матеріалами і
техніками, запропонував так звану функціональну концепцію, насамперед
визначаючи як види одяг, посуд, меблі, зброю, засоби транспорту та ін.

Сьогодні морфологія декоративно-прикладного мистецтва грунтується на
різних принципах класифікації: за матеріалом — камінь, дерево, метал,
скло та ін.; за технологічними особливостями — ткацтво, вишивка,
плетіння, в’язання, розпис тощо; рідше за функціональними ознаками —
меблі, посуд, прикраси, одяг, іграшки. У декоративно-прикладному
мистецтві застосовується близько 20 матеріалів та ще більше різновидів.
Крім цього, існує понад 100 головних технік і технологій художньої
обробки. Усе це дає вагомі підстави стверджувати, що художні ремесла і
промисли є найбільшою і найбагатшою галуззю художньої творчості. Для її
повноцінного морфологічного аналізу ніяк не обійтися без диференціації
на види, роди і жанри.

Декоративне мистецтво (естетичне освоєння життєвого середовища)
складається із монументально-декоративного, театрально-декораційного,
оформлювального, декоративно-прикладного та художнього конструювання. Як
бачимо, сусідами, крім декоративних видів, є також види архітектури і
види образотворчого мистецтва. Вони певною мірою визначають межі
декоративно-прикладного мистецтва. З одного боку, в його прикладній
галузі виступають об’ємно-площинні принципи побудови форми, аналогічно
художньому конструюванню й архітектурі, а з другого — у декоративній
області мають місце зображальні принципи. У тематичних, фігуративних
творах вони близькі до образотворчих видів. У зазначених межах може
міститися широкий спектр проміжних форм, що вказує на аналітичний поділ:
прикладні—декоративно-прикладні—декоративні. Цей поділ наочно показує
міру утилітарних та декоративно-виражальних якостей у творі мистецтва.
Його можна виразити числовим співвідношенням: прикладні — 3:1,
декоративно-прикладні — 2:2, декоративні — 1:3. Перше число — умовний
показник утилітарності, другий — декоративно-виражальних якостей.

До прикладної галузі декоративно-прикладного мистецтва відносимо
ужиткові твори об’ємно-просторової форми, виготовлені з переважно
твердих і тривких матеріалів, в яких доцільність і виразність
конструкції поєднані з декором: дерево, камінь, кістка і ріг. їх
обробляють технікою різьблення, точення та ін.

Кераміка, скло, метал відзначаються міцністю, а на відміну від
попередніх матеріалів вони ще й тугоплавкі, пластичні. Художні вироби з
них виготовляють технікою лиття, формування, виточування.

Завершується прикладна галузь творами зі шкіри, лози, рогози, соломи,
тканими і в’язаними з волокнистих рослин (льон, коноплі) та вовни,
модельованими предметами зі шкіри і тканини. Наприкінці першорядне
значення матеріалу замінюється технікою виготовлення. Звідси цілком
логічно виводимо концепцію морфології декоративно-прикладного мистецтва:
в одному випадку вид суміщається із застосуванням матеріалу — ви д-м
атеріал, у другому відбувається трансформація у в й д-техніку. Чому ж у
поняття виду декоративно-прикладного мистецтва не вдалося закласти
єдиного принципу? Бо жоден з них не є до кінця збірним для інших. Так, у
першому випадку вид-матеріал є збірним для багатьох технік його обробки,
у другому, навпаки, вид-техніка є збірною для кількох матеріалів
поспіль.

Декоративна галузь декоративно-прикладного мистецтва має значну перевагу
художніх засад оздоблення над утилітарними і складається із
видів-технік. Для зручності останні групуємо за домінуючими виражальними
ознаками.

Поліхромна група: ткацтво, килимарство, вишивка, батік, вибійка, бісер,
писан-карство, емалі, розпис (дерево, кераміка, скло та ін.).

Монохромна група: інкрустація, випалювання, чернь, гравіювання.

Пластична група: різьблення, тиснення, карбування, пластика малих форм.

Ажурно-силуетна група: кування і слюсарство, просічний метал, скань,
мереживо, витинанки, ажурно-силуетна пластика.

Зауважимо, що між групами немає чіткої межі. Тому твір-інкрустація,
твір-вибійка можуть мати не лише монохромні, а й поліхромні особливості,
твір-різьблення — монохромні, пластичні й ажурні, вишивка трапляється
монохромна (біла по білому) й ажурна (мережка, вирізування,
виколювання), а витинанки — барвисті і неа журні. У загальній масі таких
творів з відхиленням не так багато і вони не спростовують вище
наведеного групування видів.

Між прикладною і декоративною галузями є проміжна —
декоративно-прикладна, що поєднує в собі ужиткові і функціональні якості
об’ємно-просторової конструкції та художню експресію відповідного
декору. Вона підпорядковується аналогічним морфологічним концепціям.

Таким чином, декоративно-прикладне мистецтво з його багатством
матеріалів, конструктивно-формотворчих і декоруючих технік, помножених
на функціональні типи побутових предметів, утворює надзвичайно
розгалужену морфологічну систему, для аналізу якої необхідно насамперед
скористатися низкою розроблених естетичних категорій: вид, рід, жанр,
твір.

Види декоративно-прикладного мистецтва — головна структурна одиниця
морфології. Це — художнє деревообробництво, художня обробка каменю,
художня обробка кістки й рогу, художня кераміка, художнє скло, художній
метал, художня обробка шкіри, художнє плетіння, в’язання, художнє
ткацтво, килимарство, вишивка, розпис, батік, писанкарство,
фотофільмодрук, вибійка, випалювання, гравіювання, різьблення,
карбування, художнє ковальство, скань, просічний метал, витинанки,
мереживо, виготовлення виробів з бісеру, емалі, а також меблів, посуду,
хатніх прикрас, іграшок, одягу, ювелірних виробів тощо. Усі вони
відносяться до декоративно-прикладного мистецтва, як частина до цілого,
мають відповідні спільні риси і своєрідні ознаки. Кожен з видів
унікальний за специфікою матеріалів і технологічним процесом обробки, за
художньо-композиційними закономірностями структури образів^

Одні види широко функціонують у сфері побуту і загалом у* візуальній
культурі, наприклад, художній метал, дерево, кераміка, ткацтво. Інші,
такі, як мереживо, батік, вироби з бісеру, писанки, навпаки, мають
порівняно вузьке функціональне середовище. Звідси морфологічна структура
у першому випадку поширена, а в другому — звужена (або цілком відсутня).
Поширення відбувається методом уведення додаткових, проміжних
диференційних одиниць — підвид, підгрупа тощо. Так, підвиди в кераміці
грунтуються на якісних характеристиках матеріалів (майоліка, фаянс,
фарфор, кам’яна маса, шамот) та технологіях виготовлення; підвиди в
обробці дерева — це техніки його обробки (різьбярство, столярство,
токарство, бондарство). Інколи вони становлять значні самостійні галузі
художньої творчості із своєрідними засобами декоративної виразності.

Рід — наступна сходинка класифікації, торкається найзагальніших
особливостей та ознак виробів, їхніх функціональних відмін. Рід —
категорія, що виникла у літературознавстві, але нині успішцо
застосовується і в інших видах мистецтва, набуваючи загально-естетичного
значення. Як свідчить практика, один майстер, наприклад столяр, не може
з однаковим умінням виготовляти меблі, транспортні засоби, музичні
інструменти, іграшки тощо. Тому відбувається вузька спеціалізація за
родами художньої творчості. Отож, у декоративно-прикладному мистецтві
родові відміни найкраще виражені у видах-матеріалах з найбільшою
структурою виробів: деревообробництво, метал, кераміка, скло, обробка
шкіри, плетіння. Родові форми мають тут узагальнений функціональний
характер виробів, наприклад, меблі, посуд, знаряддя праці, культові
предмети, іграшки, прикраси та ін. (обробка дерева); посуд, начиння,
зброя, культові предмети, прикраси тощо (метал); посуд, іграшки,
прикраси і под (кераміка). Однакові родові форми, що різняться
матеріалами, інколи об’єднуються дослідниками для зручності аналізу і
викладу теми у нові види декоративно-прикладного мистецтва
функціонального спрямування — посуд, іграшки, прикраси, меблі і т. ін.

Поняття жанр склалось у морфології більшості видів мистецтва. У
морфології декоративно-прикладного мистецтва також є необхідність
введення аналогічної категорії для визначення менших внутрішніх
структурних одиниць функціональної форми предметів та їхнього
призначення. Але вираз «жанр вази, дзбанка, миски чи горнятка» звучить
якось вигадливо і неприродно. Тому доцільно означувати твори відповідною
функціональною типологічною групою, а в разі необхідності — і підгрупою.

Типологічна група — це порівняно стале поєднання однотипних предметів,
де тип виступає як абстрактний узагальнений зразок предметів. Наповнення
типу локальними та індивідуальними особливостями перетворює його в
конкретний твір. Порівняно із видами декоративно-прикладного мистецтва і
родами творів, типологічні групи є класифікаційною категорією третього
порядку. Якщо в образотворчих видах мистецтва жанрова структура творів
грунтується на тематичних принципах, то у декоративно-прикладних
типологічні групи мають конструктивно-функціональну концепцію. Отже,
вони розкривають певну функціональну композиційну спільність групи
предметів (творів). Кожна така типологічна група творів
декоративно-прикладного мистецтва вирізняється сукупністю деяких
зовнішніх, формотворчих ознак, що сприяють її розпізнанню. Наприклад, у
деревообробництві рід посуду має 12 типологічних груп: миски, ложки,
сільнички, чаші, баклаги та ін. Так, до групи мисок входять такі типи:
великі миси «яндови», середні й малі миски, у яких діаметр дна не
перевищує половини верхнього діаметра вінця, береги похилі, але
невисокі. Сюди ж слід віднести тарілки і тарілочки, які можна
кваліфікувати як плоскі миски. Група ложок об’єднує кілька типів
предметів — ложки великі й малі, черпаки тощо. Вони мають однакову
будову, складаються з невеликої місткості для наповнення їжею та ручки
різної довжини.

Деякі типологічні групи мають спільні міжвидові і міжпідвидові засади
внаслідок однакових функціональних особливостей. Наприклад, ваза існує
не тільки в .камені, дереві, металі, склі, а й у керамічних підвидах —
майоліці, фаянсі, фарфорі, шамоті та кам’яній масі. Наступна
класифікація враховує поділ виробів на типологічні підгрупи (декоративна
ваза загалом; ваза на підлогу, ваза на поличку; вази для квітів і т.
ін.).

Типологічна група — форма історично мінлива, її динаміка залежить від
соціальних змін. У сфері типології форм відчутні реальні тенденції до
об’єднання і роз’єднання окремих типологічних груп, підгруп і типів. Із
змінами традиційного народного побуту наприкінці XIX—на початку XX ст.
поступово занепали професійні художні ремесла, народні промисли, із
творчого процесу вибули десятки функціональних груп і типів виробів:
порохівниці, кресала, ярма, дерев’яний посуд, дукачі, ґердани тощо. У
наш час в випадки відродження давніх типологічних груп, виникають нові:
мінігобелени, серветки, накидки на телевізор, хлібниці (дерев’яна
коробка для зберігання хліба), цукерниці, кашпо тощо. Таким чином, кожна
історична епоха мав свою типологію груп, і навпаки, типологія груп
виробів в своєрідним дзеркалом епохи.

Художній твір (виріб) — становить останню, четверту сходинку
морфологічної структури декоративно-прикладного мистецтва. Це особливий
соціально-культурний предмет, який відбиває художньо-духовну концепцію
та має утилітарну цінність. Якщо художня концепція відсутня або
деформована, такий твір не належить до мистецтва. О. Б. Салтиков писав:
«Будь-яка річ, ідеально сконструйована з точки зору практичного
застосування, ще не є художньою. Твором мистецтва вона стає тоді, коли
набуває виразності більш глибокої, ніж просто виявлення свого
функціонального призначення. Виразність є необхідною умовою художності»
4.

Твори декоративно-прикладного мистецтва перебувають під впливом духовної
наповненості часу. Цей фактор діє у прямій залежності до величини
проміжку часу, що віддаляє нас від моменту його створення. Іншими
словами, чим більший вік твору, тим його духовна наповненість сильніше
збуджує наші естетичні почуття. Можна навести чимало прикладів, коли
предмет-твір, знайдений археологами, мало чим відрізняється від
теперішнього виробу, та століття непомітно переважують шальки терезів на
користь того предмета, котрий дійшов до нас із глибин віків.

Морфологія видів мистецтва і типологія творів — це своєрідні основи
розуміння декоративно-прикладного мистецтва, ключ до сприйняття його
засад та природи.

ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО

Художнє ткацтво — це ручне або машинне виготовлення тканин на ткацькому
верстаті. Ткацьке виробництво об’єднує підготовку сировини, прядіння
ниток, виготовлення з них тканин і заключну обробку: вибілювання,
фарбування, ворсування, вибивання тощо.

Сировина й обладнання. Сировина для тканин: рослинна (льон, коноплі,
бавовна), тваринна (вовна, кокони шовкопряда), хімічна (штучні,
синтетичні волокна) та металеві нитки — сухозлітка тощо. Якість
сировини, прядіння ниток (ручне, машинне; тонких, грубших, рівних,
меланжевого типу, зсуканих, скручених) позначається на структурі тканин.
Упродовж віків нагромаджені досвід тонкого розуміння матеріалу, знання
всіх етапів обробки волокон, ниток, вміння підготувати і передбачити
художні ефекти майбутньої тканини. Важливу роль відіграє добре володіння
технологічними процесами.

Нитки готували на основу і піткання. Нитки основи шліфували, а піткання
часто зволожували, запарювали тощо. Наприклад, на Гуцульщині вовну двічі
намочували у гарячій воді з лугом, щоб виткане з неї сукно під час
валяння у ступах не збивалося. Часто на основу використовували грубші
нитки, а на піткання — тонші, зсукані тощо.

Нитки основи намотували на вал верстатів, а піткання — в клубки, шпулі,
бобіни, пасма. Різним переплетенням на ткацьких верстатах з двох систем
ниток основи й поробку виготовляли тканини певної щільності і ширини
(залежно від розмірів верстатів). Верстати для ручного ткацтва бувають
двох типів: з вертикальним і горизонтальним розміщенням основи.

Вертикальний ткацький верстат (кросна) являє собою прямокутну
вертикальну раму. До її верхньої жердки прикріплювали нитки основи і,
щоб їх натягнути, внизу прив’язували глиняні або кам’яні грузила,
пізніше засновували нитки на нижню раму — вал. Вертикальні верстати
простої конструкції відомі з часів неоліту (за 5—6 тис. до н. е.).
Ускладнена конструкція — кросна — збереглася до наших днів.

Горизонтальні верстати відомі з X—XIII ст. Найголовніші частини: два
навої (на верхній намотується основа, а на нижній — готові тканини);
підніжки, ремізки, човник, за допомогою яких робиться переплетення ниток
основи і піткання; ляда з бердом, що регулюють рівномірне розміщення
ниток основи і прибивають нитки піткання. Ширина берда — 60—80 см.
Горизонтальні верстати мають локальні відміни щодо форми деталей,
розміру, оформлення різьбленням тощо.

На Україні поширені і нескладні прилади, на яких виготовляли різні малі
за розмірами вироби: ткацькі дощечки, кросенця і вилочки для плетіння
поясів, очіпок; верстати для плетіння рукавиць тощо.

Машинне ткацтво почалось наприкінці XVIII ст., коли були створені
механічні ткацькі верстати. Залежно від типу зівоутворювального
механізму їх поділяють на ексцентрикові (найпростіші переплетення
ниток), кареткові (складні переплетення) і жакардові (тканини з дуже
складним малюнком). У ткацькому виробництві безперервно відбувається
автоматизація виробничих процесів, застосовуються безчовникові
багатозівні верстати.

Підприємства легкої промисловості виробляють тканини, лляні, бавовняні,
вовняні, шовкові, неткані матеріали, трикотажні, текстильно-галантерейні
та інші.

Художні тканини (ручноткані або виготовлені за допомогою машини) —
найпоширеніший вид декоративно-прикладного мистецтва. Характеризуються
якісним матеріалом, майстерністю технічного виконання, високим рівнем
орнаментально-композиційного, колористичного вирішення.

Тканини поділяються на лляні, конопляні, вовняні, шовкові, лавсанові та
ін.; мішані (льоноконопляні, з конопляною або лляною основою, з вовняним
пітканням, льонолавсанові) тощо.

Техніки. Основні техніки ручного ткання: просте полотняне, саржеве
(чиновате), перевірне і закладне.

Просте полотняне переплетення полягає в тому, що на верстаті з двома
підніжками нитки піткання проходять через зів, пересікаючи перехресно
нитки основи. Важливе при цьому рівномірне натягання ниток човником,
розміщення, відповідна щільність збивання лядою тощо. Виділяються
розріджені полотна, виткані простим переплетенням — серпанкові полотна.

Саржева техніка узорного ткання (чиновать) виконується за допомогою 3-24
підніжок. Залежно від послідовності перебирання підніжок і відповідного
піднімання ремізок для утворення зіву, щоб пропускати нитки піткання
(різне плетіння двох систем ниток: основа і піткання), утворюються
дрібнорапортні узори. Це ламані, зигзагоподібні стрічки, «кіски», ряди
зубчиків, ромбів, ромбових фігур, зірочок. Чино-ваті полотна цікаві за
своєю структурою, вони тугіші, еластичніші, в них орнаментальні мотиви
дещо рельєфніше виступають над основою, виділяються світлотіньовими
переливами. Різновидність чиноватих тканин створюють мішані нитки: на
основу конопляні; а поробок лляні; на основу невибілені,
піткання-вибілені чи кольорові тощо. Для узорного піткання
використовуються кращі сорти ниток, часто зсукані. Декоративний ефект у
таких тканинах збагачується ритмічністю чергування легко виступаючих
кольорових скісних стрічок на однобарвному тлі.

Перебірка техніка ткання виконується складним способом плетіння ниток
основи і піткання за допомогою підніжок, ремізок та додатковим
підніманням ниток основи, утворення зіву із застосуванням дощечок,
прутиків. Таке ткання називається «під дошку», «дві дошки», «перетик»
тощо. Залежно від того, чи нитка піткання проходить по всій ширині
тканини, чи тільки на місцях утворення узору, перебірка техніка
поділяється на дві основні групи: суцільний перебір і перетик з вибором.
Є різні локальні варіанти перебору. Найбільш поширене поєднання технік
простого плетіння й узорного перебірного. У них чергуються гладкотканні
й узорні смуги.

Закладне (килимове) ткання здійснюється плетінням двох систем ниток:
основи (переважно лляних або бавовняних природного кольору) і
пофарбованих у різні кольори або природного кольору вовняних ниток
піткання. При цьому нитки основи переплітаються кольоровими нитками
піткання не по всій ширині виробу, а відповідні частини задуманого узору
на фоні тканини. Є різні способи виконання килимового ткання: «на
вічка», «на межеву нитку», «на пряму нитку» тощо.

Окремі тканини виготовлялись поєднанням технік простого полотняного,
саржевого, закладного плетіння ниток. Техніки ворсового, петельчатого
плетіння характерні для виготовлення килимових виробів та бойківського
верхнього плечового одягу — гунь.

Залежно від практичного застосування тканини обиралася й техніка її
виготовлення.

За функціональним призначенням виділяються тканини одягового та
інтер’єрного призначення.

Типологія тканих виробів одягового призначення. Полотно — важлива
типологічна група тканин переважно одягового призначення. Народні ткалі
України виробили численні варіанти технічно-технологічних засобів для
отримання декоративних ефектів полотен, їхній художній рівень залежить
від якості сировини, її первинної обробки, способів прядіння, зсукування
тощо, від добору технік ткання, кінцевого опрацювання, вирівнювання,
вибілювання, фарбування, рясування і т. ін.

У дослідженнях матеріально-художньої культури українського народу
особлива увага звернена на виготовлення полотен, їх поширення на всій
території України, дана оцінка різних типів. Селянським ткалям було
відомо понад 20 видів полотна 5.

За матеріалом виділяються підтипи полотен: лляні, конопляні (з ниток
домашнього прядіння веретеном або прядкою, коловоротом); бурунчукові (з
тонких лляних ниток фабричного виготовлення); бавовняні, «бомбакові»,
«памутові» (з бавовняних ниток фабричного виготовлення); шовкові,
муслінні, золототкані (переважно з привозних шовкових, металічних ниток
тощо). Конопляні полотна об’єднані в окремі групи: плоскіні (ткані з
м’яких волокон плоскіні — «перших конопель»); матірчаті (ткані з ниток,
напрядених з волокон матірки — «других конопель», жовтіших, тугіших).
Від якості волокон залежала назва полотен: повісняне (високоякісне
полотно з ниток, напрядених з тонких волокон), згрібне (з волокон нижчої
якості, грубших ниток); клочане (з найгрубших волокон, валу).

Полотна розрізняються за кількістю заснованих в пасма ниток для основи.
Наприклад, десять пасем — вузькі і грубі полотна, так звані
«тринадцятка», «шістнадцятка», «вісімнадцятка» — тонші, високоякісні,
широкі полотна.

Мішані полотна виготовляли з ниток, напрядених з поєднаних в певних
пропорціях волокон льону і конопель, з ниток на основу лляних, а на
піткання — конопляних (або на піткання — бамбак, металеві срібні, золоті
тощо).

За кольором переважно виділяються полотна білі (біль) і сірі (сирові).
Техніка виконання полотен: просте полотняне і багаторемізне узорне
(чиновате) ткання.

Сукна — типологічна група тканин одягового призначення. Матеріал:
волокна овечої вовни. Прядуться нитки з вовни веретеном і за допомогою
ніжного машинного пристрою — прядки, коловородка. Техніка ткання: просте
полотняне і багаторемізне чиновате.

За якістю вовни, рівного або нерівномірного скручування вовни при
прядінні в нитки виділяються сукна з гладкотканою поверхнею і рельєфною,
вузликоватою або ворсовою. Різні техніки ткання, способи валяння сукна у
валилах, ступах, поливання гарячою водою, збирання впливають на
структуру, фактуру сукна.

В усіх областях України поширені сукна білі, сірі, чорні,
чорно-коричневі і мішані (змішували волокна різних відтінків білого,
чорного кольору). Сукно найвищого гатунку, тонке, однотонне,
використовувалося на пошиття святкового одягу. У гірських районах
Карпат, на Гуцульщині шили одяг з червоного (червленого) сукна
(фарбованого червцем).

Різні типи сукна потрібні для пошиття нагрудного поясного та верхнього
плечового, переважно зимового одягу: безрукавки, штани, сердаки,
каптани, жіночі спенсери, гуглі, чугані, сіряки, свити, кобеняки, манти,
жупани тощо.

Поштучні тканини — типологічна група тканин, витканих для окремих
одягових виробів, їх доповнення: запаски, обгортки, плахти, дерги,
намітки, хустини, пілки, пояси, пасини, стрічки, сумки тощо. Вироблена
цілісна система художнього рішення кожного з них. Вони відрізняються за
типом і структурою тканин (техніка ткання, щільність будови, фактура).
Усі ці вироби мають чітку, притаманну їм орнаментально-композиційну
будову: центральне поле, кайма, шахове, сітчасте, стрічкове розміщення
мотивів; зміст, форма орнаментальних мотивів, колорит.

Художньою образністю виділяються тканини, з яких шили торби, бесаги,
тайстри, дзьобенки. Це заснівчасто-клітчасті чорно-білі і багатоколірні
тканини, які в різних районах Карпат і Закарпаття мають локальні ознаки.
У них гармонійно поєднані фізичні, технологічні властивості та
орнаментально-композиційні розв’язання, таким чином утворюється єдина
цілісність — мистецький твір.

Типологія виробів інтер’ерного призначення. Функціональна роль тканин
інтер’ер-ного призначення визначає характер їхніх художніх особливостей.
Виконуючи утилітарно-практичну функцію, вони виступають важливими
декоративно-символічними творами в системі синтезу інтер’єру.

Покривала (локальні назви: верети, постілки, плахти) — поширений тип
тканин для застеляння ліжок, вкривання тощо. Матеріал: льон, коноплі,
вовна, бавовна. Основа переважно лляна або конопляна, а піткання —
вовняні, бавовняні нитки. Техніка ткання: просте полотняне переплетення,
багаторемізне узорне ткання та перебір-не, часто з допомогою дошки.

За характером орнаментування виділяються покривала поперечно-смугасті —
«пасисті», картаті — «в клітку» та узорноткані — «писані». Колір
покривал — білий, біло-чорний. Поширені поліхромні тканини. У пасистих
ряднах, веретах акцент зроблений на ширині кольорових смуг, ритміці
повторень, характері обрамування, заповнення нитками. Художня образність
картатих верет залежить від кольорових смуг, ниток в основі та
відповідної ширини смуг, які протягуються човником перпендикулярно
основі. В узорних тканинах є різні варіанти компону-

вання геометричних мотивів, розеток, ромбів, павучків. Виділяються
заснівчасті покривала — з каймою при двох широких кінцях або з одного —
підзори.

Наволоки — тип інтер’єрних виробів, виготовлених із спеціально витканих
тканин для подушок. Вони переважно прямокутної форми. Матеріал: льон,
коноплі, мішані тканини. За характером орнаментування виділяються
наволоки з перетканими кольоровими стрічками по всій площині та з
орнаментованими смугами (прошвами) на одному або двох вузьких боках.
Техніка ткання: просте полотняне, багато-ремізне узорне і килимове,
перебір. З кінця XIX ст. набули поширення наволоки, декоровані
орнаментальними мотивами доцентричного розташування.

Скатертини — тип інтер’єрних тканин, призначених для накривання столів,
скринь. Матеріал: льон, коноплі, бавовна, вовна, сухозлітки тощо.
Техніка: просте полотняне переплетення, багато ремізне узорне, перевірне
ажурне, килимове тощо.

Давні скатертини — однопілочні, часто шириною 50—80 см, довжиною до 2—3
м. З кінця XIX ст. зазнали поширення обруси з двох пілок (часто
змережані), зарубле-ні та з тороками.

За характером орнаментування виділяються: 1) скатертини із суцільним
узорним фоном «в кіски», «зубчики», «круги», «тарілки»; 2) скатертини,
на вузьких краях яких виткані або вишиті широкі смуги, а на центральній
площині позмінно виткані вужчі і ширші кольорові (переважно червоні)
стрічки. Наприкінці XIX ст. стали модними скатертини квадратної форми,
на кінцях чотирьох боків яких розміщена орнаментальна кайма і в’язані
торочки або пришите ручнов’язане чи фабричного виготовлення мереживо.

Рушники — тип тканин інтер’ерного, обрядового призначення. Матеріал:
льон, коноплі, бавовна, вовна, гарус, заполоч, сухозлітки, шовк.
Техніка: просте полотняне, перебірне, багаторемізне узорне килимове
ткання, мереживо. За призначенням рушники поділяються на хатні
(«кілкові», «на сволоки», «на жердки», на ікони — «божники»,
«зав’ески»), весільні — для молодих; «плечові» — для обв’язування
сватів; подарункові — на «подарунки». Тому й розміри рушників
коливалися. Наприклад, закарпатські рушники «на жердки» невеликі (45×65
см); а житомирські «зав’ески», чернігівські перевірні рушники довжиною
до 6 м.

В окрему групу об’єднують рушники білі, біло-червоні, кумачеві,
поліхромні з поперечними орнаментованими смугами; рушники з вертикально
видовженими до центральної площини антропоморфними мотивами дерева
життя, вазона; заснівчасті — рушники Полісся, картаті — з Поділля;
кролевецькі рушники Сумщини тощо.

Кожен із типів тканин одягового та інтер’єрного призначення має численні
локаль-

КИЛИМАРСТВО

Килимарство — виготовлення килимів, а також килимових виробів
(гобеленів, доріжок, килимових покриттів) ручним або машинним способом.
Важливе значення мають добір якісної сировини (волокон), відповідна
підготовка пряжі, прядіння ниток, їх фарбування, техніка ткання,
принципи орнаментально-композиційного розв’язання і кінцева обробка
виробів: зарублення, в’язання тороків, вирівнювання, вичісування.

Технологічні особливості. Основна сировина для килимових виробів: вовна,
льон, коноплі, бавовна; штучні волокна: лавсан, штапель, найлон, їх
виготовляють на вертикальному або горизонтальному килимарських
верстатах.

Є різні техніки ручного ткання килимових виробів, що впливає передусім
на зовнішній вигляд поверхні. Залежно від техніки виконання виділяються
килимові вироби з гладкою поверхнею і двобічним орнаментом, тобто
безворсові, з рельєфно виступаючими над основою нитками — ворсові,
комбіновані і гобеленні.

Безворсові килими ручного виготовлення тчуть так званим килимовим
закладним і гребінчастим тканням. Килимове закладне ткання поширене в
усіх районах України і має локальні назви: «забирання» (на Східному
Поділлі), «овивання» (на Західному Поділлі, Покутті), «рахункове»
(звідси назва «рахункові килими»), «лічильне» (на Волині) тощо. Воно
здійснюється переплетенням двох систем ниток: основи (переважно лляних
або бавовняних природного кольору) і піткання вовняних ниток,
пофарбованих у різні кольори або природного кольору. При цьому нитки
основи переплітають кольорові нитки піткання не за всією шириною виробу,
а відповідні частини задуманого візерунку і поля. Нитки піткання щільно
або рідко («у віконця») перевиваються на спільній межевій нитці основи,
що з’єднує дві кольорові площини — візерунок і поле. Таке килимове
ткання називають «за межевою ниткою». Воно буває суцільним, щільним і
розрідженим, ажурним. У ньому сполучення фону з орнаментом має
прямолінійні контури — «на пряму нитку». Для того, щоб килим був зі
скісно спрямованими зубчастими мотивами, кольорову нитку піткання
перевивають не строго за вертикаллю, а діагональне, на відстані
двох-трьох ниток основи. Таке закладне ткання називають «на косу нитку».
Часто нитки піткання’не щільно перевиваються з нитками основи, а після
того, як човником зроблено два-три ряди (ходи) поля. Тоді на межі
сполучення різного кольору площин утворюються наскрізні щілини — вічка
(ткання «у вічка»).

У виготовленні двобічних безворсових килимів на Полтавщині, Київщині,
Чернігівщині та у центральних і південних районах України особливого
поширення набула техніка гребінчастого ткання («кругляння» або «вільної
нитки»). Спочатку тчуть орнаментальні мотиви, а пізніше поле. Нитки
піткання збиваються для щільності молоточком «гребінкою». Цією технікою
ткалі вільно заокруглюють радумані рослинні мотиви, а на тлі довільно
окреслюють хвилясті лінії. Бо ж піткання того чи іншого кольору
переплітається з основою не рівними горизонтальними рядами, як у так
званих рахункових килимах, а йде в різних напрямках, згідно з контурами
візерунків, що окреслюються вільними заокругленими площинами як мазки на
живописному полотні. Такою технікою виткані класичні українські
«квіткові» килими. Крім безворсових одношарових двобічних килимів на
Україні здавна виготовляли ворсові килимові вироби. Це багатошарова
тканина з основою полотняного переплетення ниток і ворсових, що
виступають над нею. Використовуються три системи ниток: основи, піткання
та ворсової нитки. Переплетенням ниток основи і піткання утворюють
каркасне полотно. Ворсові кольорові нитки різної довжини спеціальними
вузлами щільно прив’язують до ниток основи, прибивають нитки підкання,
окреслюючи відповідний малюнок або об’ємно-рельєфні акценти. Є різні
варіанти в’язання вузлів: густих, туго збитих; розріджених; зрізання
ворсу над основою, його розпушення тощо.

На Україні найдавніші ворсові килими відомі з XVI ст.— коци з
Харківщини, Київщини, Чернігівщини. У 60-х роках XX ст. виготовлення
ворсових килимів поширилося у ткацьких артілях: на фабриках в усіх
областях України.

До ворсових виробів належить унікальний вид художніх тканин — ліжники
(локальні назви: джерги, коци, наліжники, присідки тощо). Це грубі
вовняні вироби з рельєфною поверхнею, двостороннім ворсом довжиною 5—7
см. Техніка їхнього виготовлення: просте полотняне переплетення.
Виготовляються спеціальні нитки для поробку — легко, нерівномірно
скручені пучки вовни діаметром до 1 см. Це сприяв розпушенню поробкової
нитки, утворенню двостороннього ворсу на поверхні тканини. Щоб ліжник
мав довгий ворс, менше скачувався, вовну для поробку брали кращої
якості, з довгими твердими волокнами. На основу підготовляли міцні, дещо
тонші вовняні нитки. Наприкінці XIX — на початку XX ст. для основи
почали використовувати міцніші конопляні, лляні і бавовняні нитки.
Карпатські ліжники спеціально звалюють у валилі. Під дією води ліжники,
подібно до сукна, щільно збиваються, а на поверхні утворюється ворс. На
Полтавщині, Чернігівщині, Київщині, Херсонщині ліжники дещо тонші за
своєю структурою, їх не звалюють у воді, вони мають коротші ворсові
нитки. Техніка полотняного переплетення в них тугіша, щільніша порівняно
з карпатськими ліжниками.

Окрему, оригінальну групу утворюють так звані петельчасті тканини. В них
основа тчеться полотняним переплетенням. Ткалі роблять човником два ходи
ниток піткання і прибивають їх. За третім ходом вводять додаткові,
грубші кольорові нитки візерункового піткання, їх пропускають вільно, не
прибивають до основи. За задуманим візерунком в певних місцях витягують
петлі до 2—8 мм над рівнем основи і прибивають до полотнища двома ходами
човникової основної нитки піткання. Чергування рядків ґрунтового і
візерункового піткання утворює на гладкому, лицьовому, витканому
полотняним переплетенням тлі рельєфний петельчастий орнамент. На
Волинському Поліссі поширені петельчасті килими із зображенням птахів,
вазонів, квітів, а на Буковині типовим є розетковий, ромбовий орнаменти.

На Україні популярні килимові вироби, виткані комбінованою технікою:
полотняним переплетенням, закладним ворсовим тканням, круглянням тощо.
Наприклад, у відомому килимі XVIII ст. з гербом П. Полуботка візерунок
витканий ворсом, а поле — двобічним килимовим перебором. Часто в
поперечно-смугастих килимах окремі орнаментальні смуги виткані технікою
закладного ткання, «у вічка». Техніки виконання килимових виробів —
важливий критерій їхньої класифікації.

Окрему групу утворюють гобелени (килими) — картини (шпалери), що
виготовляються технікою виборного ручного ткання, тобто тчуться окремими
ділянками. На Україні давні гобелени мали назви дивани, опони, шпалери,
коберці, перистрома-ти, тапетії. Термін гобелен французького походження
(від назви майстерні Гобеленів XV ст.) і вже у XIX ст. вживався на
Україні (щодо вітчизняних виробів). Гобелени виготовляли дрібним
кольоровим виборним ручним тканням. Матеріал: тонкі вовняні, шовкові,
бавовняні, металеві золоті і срібні нитки тощо. У середині XX ст.
урізноманітнюються техніки ткання гобеленів. Вводиться плетіння,
в’язання шнурів, аплікація, ажур і т. ін. Поруч з традиційними
матеріалами використовуються синтетичні волокна, шкіра, металеві
платівки.

За характером художньо-образного змісту гобелени 70—80-х років XX ст.
можна поділити на монументально-декоративні, декоративні, гобелени малих
форм і гобеленну мініатюру.

Крім ручного ткацтва використовується і машинний спосіб виготовлення
килимів, килимових доріжок, покривал тощо. На двополотенному верстаті з
машиною Жаккарда за годину виготовляють близько 6 м2 ворсового полотна.
На спеціальних аксмінстерських верстатах ворсова поверхня утворюється за
допомогою комплекту трубок на снувальних валиках.

Виготовлення килимів механізованими килимоткацькими верстатами — це вже
галузь художньої промисловості.

Після ткання килимові вироби очищають, зм’якшують каркас, надають
ворсовій поверхні полиску.

У різних техніках виконання килимових виробів народні майстри досягли
високої майстерності, вміли передбачити художні ефекти виробів.

Типологія. За функціональним призначенням виділяються килими: настінні,
настільні, залавники, полавники, декоративні доріжки, накидки на крісла
тощо. Залежно від функціональної ролі вирішуються і їхній орнамент,
композиція, колорит. Зміст орнаментальних мотивів, характер зображення —
важлива основа поділу килимів за окремими групами: з геометричним,
рослинним, геометризовано-рослин-ним орнаментом; сюжетно-тематичні.
Домінуючі мотиви орнаменту: ромби, розетки, квіти, квіткові галузки,
вазонки, дерева, птахи, качечки, людські постаті та ін. Розроблена чітка
система їхнього розташування на білому, чорному, коричневому, сірому
тлі. Найпоширеніші композиції: поперечно-смугаста, концентрична,
сітчаста і вазонна. Важливу роль в орнаментально-композиційній будові
килимів відіграють кайма, обрамування, торочки тощо.

Поліфункціональність українських народних килимових виробів, ліжників,
гобеленів, техніка їхнього виготовлення, орнамент І колорит —
взаємообгрунтовуючі фактори, які створюють грунт унікального виду
мистецтва, важливе художнє надбання українського народу.

ВИШИВКА

Вишивка — найпоширеніший вид народного декоративно-прикладного
мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкірі,
повсті, виконане різними ручними або машинними швами. Дивовижне
багатство художньо-емоційних рішень української народної вишивки
зумовлене різнотипністю матеріалів, технік виконання орнаментів,
композицій, колориту, які мають численні локальні особливості. Художнє
обдарування українського народу, вершини його мистецького хисту в повну
силу виявлені у вишитих творах. Немає меж розмаїттю їхніх
художньо-виражальних засобів.

У розробці класифікації (ділення за певними спільними ознаками) і
типології (ділення на групи, що відбивають суттєві відмінності) вишивки
дослідники йшли за виразними основними ознаками: матеріал і техніка,
орнамент, композиція, колорит, функціонально-практичне призначення.

Матеріали зумовлюють художній рівень твору. Згідно з призначенням
вишивальні матеріали поділяються на два типи: 1) основа, на якій
вишивають,— вовняні, лляні, полотняні, домашнього виробництва тканини,
шкіра, сукно та пізніше — тканини фабричного виготовлення: перкаль,
коленкор, батист, китайка, кумач, бамбак, су раж, муслін, плис, шовк,
шкіра та ін.; 2) матеріал, котрим вишивають: нитки ручно-прядені лляні,
конопляні, вовняні; нитки фабричного виготовлення — запал, біль, кумач,
волічка, гарус, зсукані вовняні нитки «коцик», шнури, шовк; металеві,
золоті та срібні нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер, металеві
пластинки — лелітки, ґудзики, сап’янові стрічки тощо. Вишивальні
матеріали поступово вдосконалювалися. Так, на зміну ручнопряденим
приходили нитки фабричного виготовлення. Для окремих компонентів одягу
та інтер’ерних тканин використовували інший матеріал. Полотняний одяг
переважно вишивали лляними, вовняними, ручнопряденими нитками,
бавовняними фабричного виготовлення; вовняний — свити, кептарі, сердаки,
гуглі, крім названих ниток, вишивали ще й шнурами, вовняними нитками
фабричного виготовлення — волічкою; перемітки — заполоччю, шовковими,
срібними, золотими нитками; кожухи — вовною, сап’яновими стрічками,
шовком тощо. З середини XIX ст. дедалі частіше для вишивання
використовували гарус, заполоч, а з початку XX ст.— нитки «ДМС», муліне,
бісер, шовк тощо.

Природні, фізичні, структурно-еластичні властивості, кольорові відтінки,
характер взаємодії цих двох видів матеріалів визначають художню якість
вишивки. Колективна мудрість народу полягає у мистецькому хисті
згармонізування різних видів матеріа–лів, найвиразнішого виявлення
їхньої краси у двомірній площині і продуманій пропорційності вишиваних
візерунків і пробілів тканини для підсилення емоційних акцентів
орнаменту, колориту.

Творча винахідливість, сила художньої фантазії виявлена у різноманітних
споЬобах використання вибілених і невибілених ниток, рецептів фарбування
лляних, конопляних, вовняних вишивальних ниток природними і хімічними
барвниками.

Часто для вишивання’одного візерунку використовували і лляні вибілені
нитки («білі», «білка», «білизна», «біла білка» тощо), і нитки з
сіравим, охристим відтінком, і бавовняні нитки «памуть», «заполоч»,
«запол», і вовняні нитки ручного прядіння й фабричного виготовлення —
«волічку», «лучок», гарус, металеві золоті й срібні нитки, бісер тощо.
Вишивання різними за якістю й структурою шовковими, вовняними,
металевими нитками посилювало рельєфність візерунків, їх
об’ємно-просторове звучання.

За матеріалом вишивки поділяються на основні типи: лляна, вовною,
шовком, золотом (сріблом). Загальнопоширене в усіх районах України
поєднання матеріалів лежить в основі поділу вишивок на окремі підтипи:
золото-шовкова, вовняно-памуто-ва тощо.

Техніка. Українська народна вишивка славиться багатством технічного
виконання. Безперечно, слово вишивка походить від слова шити. На думку
дослідників, давня назва вишивки — «шити», «шитво», «шов». У народній
термінології вишивка ще й зараз називається «нашиттям», «пошиттям»,
«розшиттям», «прошиттям» тощо.

Шити, вишивати — це різними способами протягати, закріплювати нитку,
заволочену в голку, наносити стібки на тканину або шкіру. Від того, як
ці стібки прошивали тканину, як вишивальна нитка лягала на основу, через
які проміжки (скільки ниток основи), чи були стібки прямими, нахиленими
чи скісними, натягнутими чи вільно постеленими на тканині,— залежали
відмінності, специфіка виконання.

Результати аналізу збережених зразків вишивок X—XII ст. орнаментального
й образотворчого гаптування (вишивання золотом, сріблом, шовком) дає
змогу виділити такі техніки, як «прокол», «шов по формі», «шов в
ялиночку», «шов в прикріп». Техніка гаптування «в прокол» полягає в
тому, що металевою ниткою проколюється основа тканини і на лицьовому
боці стеляться стібки. Різноманітність густоти і напрямок їхнього
розташування створюють привабливу неоднорідність структур окремих
елементів, мотивів та форм.

Технікою «шов по формі» (скісними стібками застелювались заокруглення,
хвилясті обрамування) та технікою «шов в ялиночку» — поверхневим
нанесенням зустрічно скісних стібків зображувалися галузки, вузькі
стрічки.

Техніка «в прикріп» полягала в тому, що металеві нитки щільно накладали
одна біля одної на тканину і пришивали до основи тканини шовковими
нитками. Такою ж технікою виконувалася вишивка перламутром, коралами,
бісером, шкіряними стрічками, вовняними шнурами тощо. У XVII ст. була
поширена техніка «в прикріп» по м’якій підстилці, коли під металеві
нитки підстелювали м’які лляні, шовкові, а також техніка «уприкріп» по
твердій підстилці, коли під металеві нитки підкладали

У різних техніках виконання килимових виробів народні майстри досягли
високої майстерності, вміли передбачити художні ефекти виробів.

Типологія. За функціональним призначенням виділяються килими: настінні,
настільні, залавники, полавники, декоративні доріжки, накидки на крісла
тощо. Залежно від функціональної ролі вирішуються і їхній орнамент,
композиція, колорит. Зміст орнаментальних мотивів, характер зображення —
важлива основа поділу килимів за окремими групами: з геометричним,
рослинним, геометризовано-рослин-ним орнаментом; сюжетно-тематичні.
Домінуючі мотиви орнаменту: ромби, розетки, квіти, квіткові галузки,
вазонки, дерева, птахи, качечки, людські постаті та ін. Розроблена чітка
система їхнього розташування на білому, чорному, коричневому, сірому
тлі. Найпоширеніші композиції: поперечно-смугаста, концентрична,
сітчаста і вазонна. Важливу роль в орнаментально-композиційній будові
килимів відіграють кайма, обрамування, торочки тощо.

Поліфункціональність українських народних килимових виробів, ліжників,
гобеленів, техніка їхнього виготовлення, орнамент і колорит —
взаемообгрунтовуючі фактори, які створюють грунт унікального виду
мистецтва, важливе художнє надбання українського народу.

ВИШИВКА

Вишивка — найпоширеніший вид народного декоративно-прикладного
мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкірі,
повсті, виконане різними ручними або машинними швами. Дивовижне
багатство художньо-емоційних рішень української народної вишивки
зумовлене різнотипністю матеріалів, технік виконання орнаментів,
композицій, колориту, які мають численні локальні особливості. Художнє
обдарування українського народу, вершини його мистецького хисту в повну
силу виявлені у вишитих творах. Немає меж розмаїттю їхніх
художньо-виражальних засобів.

У розробці класифікації (ділення за певними спільними ознаками) і
типології (ділення на групи, що відбивають суттєві відмінності) вишивки
дослідники йшли за виразними основними ознаками: матеріал і техніка,
орнамент, композиція, колорит, функціонально-практичне призначення.

[Матеріали зумовлюють художній рівень твору. Згідно з призначенням
вишивальні матеріали поділяються на два типи: 1) основа, на якій
вишивають,— вовняні, лляні, полотняні, домашнього виробництва тканини,
шкіра, сукно та пізніше — тканини фабричного виготовлення: перкаль,
коленкор, батист, китайка, кумач, бамбак, су раж, муслін, плис, шовк,
шкіра та ін.; 2) матеріал, котрим вишивають: нитки ручно-прядені лляні,
конопляні, вовняні; нитки фабричного виготовлення — запал, біль, кумач,
волічка, гарус, зсукані вовняні нитки «коцик», шнури, шовк; металеві,
золоті та срібні нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер, металеві
пластинки — лелітки, ґудзики, сап’янові стрічки тощо. Вишивальні
матеріали поступово вдосконалювалися. Так, на зміну ручнопряденим
приходили нитки фабричного виготовлення. Для окремих компонентів одягу
та інтер’єрних тканин використовували інший матеріал. Полотняний одяг
переважно вишивали лляними, вовняними, ручнопряденими нитками,
бавовняними фабричного виготовлення; вовняний — свити, кептарі, сердаки,
гуглі, крім названих ниток, вишивали ще й шнурами, вовняними нитками
фабричного виготовлення — волічкою; перемітки — заполоччю, шовковими,
срібними, золотими нитками; кожухи — вовною, сап’яновими стрічками,
шовком тощо. З середини XIX ст. дедалі частіше для вишивання
використовували гарус, заполоч, а з початку XX ст.— нитки «ДМС», муліне,
бісер, шовк тощо.

Природні, фізичні, структурно-еластичні властивості, кольорові відтінки,
характер взаємодії цих двох видів матеріалів визначають художню якість
вишивки. Колективна мудрість народу полягає у мистецькому хисті
згармонізування різних видів матеріа-. лів, найвиразнішого виявлення
їхньої краси у двомірній площині і продуманій пропорційності вишиваних
візерунків і пробілів тканини для підсилення емоційних акцентів
орнаменту, колориту.

Творча винахідливість, сила художньої фантазії виявлена у різноманітних
способах використання вибілених і невибілених ниток, рецептів фарбування
лляних, конопляних, вовняних вишивальних ниток природними і хімічними
барвниками.

Часто для вишивання *одного візерунку використовували і лляні вибілені
нитки («білі», «білка», «білизна», «біла білка» тощо), і нитки з
сіравим, охристим відтінком, і бавовняні нитки «памуть», «заполоч»,
«запол», і вовняні нитки ручного прядіння й фабричного виготовлення —
«волічку», «лучок», гарус, металеві золоті й срібні нитки, бісер тощо.
Вишивання різними за якістю й структурою шовковими, вовняними,
металевими нитками посилювало рельєфність візерунків, їх
об’ємно-просторове звучання.

За матеріалом вишивки поділяються на основні типи: лляна, вовною,
шовком, золотом (сріблом). Загальнопоширене в усіх районах України
поєднання матеріалів лежить в основі поділу вишивок на окремі підтипи:
золото-шовкова, вовняно-памуто-ва тощо.

Техніка. Українська народна вишивка славиться багатством технічного
виконання. Безперечно, слово вишивка походить від слова шити. На думку
дослідників, давня назва вишивки — «шити», «шитво», «шов». У народній
термінології вишивка ще й зараз називається «нашиттям», «пошиттям»,
«розшиттям», «прошиттям» тощо.

Шити, вишивати — це різними способами протягати, закріплювати нитку,
заволочену в голку, наносити стібки на тканину або шкіру. Від того, як
ці стібки прошивали тканину, як вишивальна нитка лягала на основу, через
які проміжки (скільки ниток основи), чи були стібки прямими, нахиленими
чи скісними, натягнутими чи вільно постеленими на тканині,— залежали
відмінності, специфіка виконання.

Результати аналізу збережених зразків вишивок X—XII ст. ‘орнаментального
й образотворчого гаптування (вишивання золотом, сріблом, шовком) дає
змогу виділити такі техніки, як «прокол», «шов по формі», «шов в
ялиночку», «шов в прикріп». Техніка гаптування «в прокол» полягає в
тому, що металевою ниткою проколюється основа тканини і на лицьовому
боці стеляться стібки. Різноманітність густоти і напрямок їхнього
розташування створюють привабливу неоднорідність структур окремих
елементів, мотивів та форм.

Технікою «шов по формі» (скісними стібками застелювались заокруглення,
хвилясті обрамування) та технікою «шов в ялиночку» — поверхневим
нанесенням зустрічно скісних стібків зображувалися галузки, вузькі
стрічки.

Техніка «в прикріп» полягала в тому, що металеві нитки щільно накладали
одна біля одної на тканину і пришивали до основи тканини шовковими
нитками. Такою ж технікою виконувалася вишивка перламутром, коралами,
бісером, шкіряними стрічками, вовняними шнурами тощо. У XVII ст. була
поширена техніка «в прикріп» по м’якій підстилці, коли під металеві
нитки підстелювали м’які лляні, шовкові, а також техніка «уприкріп» по
твердій підстилці, коли під металеві нитки підкладали картон. В
українському сюжетному гаптуванні ці техніки можна побачити на
плащаницях, ризах, покровах, завісах тощо. Художнє звучання
підсилювалося введенням дрібненьких скісних стібків на підстеленні —
«шов по мотузці», прямих стібків часто в шаховому порядку — «панцерний
шов». У сюжетних зображеннях — обличчя, руки — вишивали шовковими
нитками плоскісно, густо, гладенько застеляючи площини різними, згідно з
формою, стібками — «єдвабний шов».

Упродовж століть домінуючими способами вишивання було нанесення
вишивальною ниткою прямих, скісних, зустрічно-скісних стібків. Ці три
способи накладання розвивалися по-різному в певних середовищах, у
творчості вишивальниць у поміщицьких, дворянських, монастирських,
міських майстернях та в народній творчості.

Результати аналізу датованих вишивок XVII—XIX ст., виконаних
ручнопряже-ними лляними, вовняними нитками, заполоччю тощо, дає змогу
виділити два основних методи нанесення стібків вишивальної нитки на
основу: двосторонній і односторонній.

Двосторонньо на тканину наносяться стібки такими техніками: перебір,
штапівка, «позад голки», двостороння гладь, стебелевий шов, соснівка,
штапівка, різні техніки виколювання, вирізування, мереження, рубцювання,
обметання тощо. Вони відомі в усіх областях України, але вирізування
набуло особливого поширення на Полтавщині, а штапівка — на Вінничині і
т. ін.

Не менш різноманітні на території України і техніки одностороннього
вишивання, тобто нанесення вишивальних стібків з виворотного або
лицевого боку тканини. Вишивання з виворотного боку (низинка,
занизування) — це послідовне протягання вишивальної нитки від одного
кінця тканини до другого, під час якого застеляється певна кількість
ниток основи поперемінно один раз — з виворотного, а другий — з лицевого
боку. Внаслідок цього на виворотній стороні тканини утворюється
візерунок зворотний, тобто негативний тому, що є на лицевій стороні.
Відома поперечна, поздовжня, із замочками, «розквітчена» низинка.

Українські вишивальниці постійно збагачували, розробляли нові техніки
поверхневого вишивання з лицевого боку. До них належать: поверхниця,
набирування, кафасор, двобічна штапівка, верхоплут, бігунець, плетінка,
кіска, ретязь, хрестик, «через чисницю», ланцюжок-тамбур, «кучерями»,
парами, рушниковий, городоцький, бавничковий шов, вибирання тощо.

Названі техніки — найтиповіші у вишивальному мистецтві українського
народу. Вони не вичерпують усього багатства вишивання, їх різні типи
збагачують локальні підтипи, групи, відомі в кожному районі, навіть в
окремих селах Крім цього, індивідуальна творчість вишивальниць,
«легкість» рук впливає Тїа~я1дшнність виконання одних і тих самих технік
вишивання, які змінювалися залежно від призначення, матеріалів,
розмірів, форми, кольору виробів.

Українській народній вишивці притаманні мініатюрність, чистота
виконання, ювелірний характер. Дуже часто вишивки виглядають однаково як
з лицевої, так і з виворотної сторони, відрізняючись цікавими акцентами
зеркальної симетрії. Дослідники стверджують, що за техніками вишивання
на Україні розрізняються близько 100 типів вишивок.

Від техніки вишивання значною мірою залежить характер трактування
орнаментальних мотивів, їх композиційне, колористичне рішення,
структурно-пластичні акценти. У розробці орнаменту вишивальниці йшли від
окремих простих елементів до найскладніших мотивів, комплексів.

Вишивка — унікальне мистецтво народної графіки, вона зберегла у собі
багатовікову культуру декоративної лінії. Стібки-лінії — прямі по
горизонталі або вертикалі, діагоналі — основа творення складних
орнаментальних форм.

Вишивка розглядається як один із видів живописного мистецтва. Аналіз
сріблястих переливів вишивки білими нитками на білому тлі, дзвінких
звучань вишивки червоними і білими, червоними і синіми, червоними і
чорними нитками, барвистої соковитості багатоколірної гами дає змогу
стверджувати, що у цій галузі всебічно розкрилося колористичне
обдарування народних майстринь. Виділяється одноколірна, двоколірна,
багатоколірна вишивка — орнаментальна скарбниця колективного генія. У
ній втілені чудеса народної фантазії — геометризований метод зображення
краси землі, природи, сонця, людини.

За змістом і формою орнаментальних мотивів вишивка переважно поділяється
на геометричну, рослинну, зооморфну, орнітоморфну та антропоморфну.
Найпоширеніші мотиви у традиційному геометричному орнаменті вишивок —
прямі, скісні, ламані й зубчасті лінії, зигзаги, меандри, плетінки,
ромби, квадрати, трикутники, розетки, хрести, зубці. Слід підкреслити
різноманітність геометричних візерунків, гармонію і взаємозв’язок усіх
елементів, чітку ритмічність ліній, окреслень.

Рослинний орнамент характеризується розмаїттям зображень квітів, листя,
квіткових галузок, дерев тощо. Зооморфні (птахи, орли, півники,
зозульки) й антропоморфні (зображення людини) мотиви здебільшого
геометризовані, підпорядковані домінуючим рослинним або геометричним
мотивам. Сюжетна вишивка більш поширена у культових виробах.

У XIX ст. мотиви архаїчного типу, наприклад, богині-берегині, зазнають
активних змін, доповнюються новими елементами, збагачуються засоби їх
технічного виконання. Відбуваються зміни в кольоровому рішенні (перевага
поліхромності), складні процеси переходу від чітких геометричних до
геометризовано-рослинних форм (водночас — співмірність існування навіть
в одних візерунках).

Серед розмаїтих варіантів композиційного вирішення вишивок переважають
стрічкова, букетна, «вазонна» композиції. Дещо меншого застосування
набула розеткова і шахова системи розміщення вишитих орнаментальних
мотивів.

Вишивка відбиває живописну, графічну й орнаментально-композиційну
культуру народу. Разом з тим вона є результатом як
матеріально-практичної, так і духовної діяльності людей. У ній міститься
інформація про орнамент, композицію, колорит, вона охоплює і сферу
знань, естетичні погляди, смаки, а також звичаєво-обрядові аспекти,
етичні переконання тощо.

Але найбільше значення мають естетична й пізнавальна функції вишивки.
Через систему орнаменту, кольору передаються складні аспекти
світорозуміння та світосприйняття навколишнього світу. Вишивка активно
виконує комунікаційну функцію — зорову передачу інформації від покоління
до покоління, від митця до митця. Слід виділити також святково-знакову,
символічну функцію вишивки, передусім вишивку хоругв, знамен.

Вишивка своєрідно виступає у складній системі інших факторів, передусім
мови — як ознака її приналежності до творців однієї етнічної групи
людей. У ній правомірно виступають не тільки національно-специфічні
ознаки, а й загальнолюдські. Вишивка входить до системи міжлюдської
комунікації, це мистецтво зрозуміле для всіх. Вивчення її у системних
структурах орнаментально-композиційного вирішення, функціональних речей
дає змогу визначити відмінні ознаки, специфіку художньої образності
вишивок одягового, інтер’єрного, обрядового призначення.

Типологія вишитих виробів. Вишивка одягу, давня східнослов’янська
традиція, набула особливого розвитку на Україні у XVIII—XIX ст. На цей
час сформувалися комплекси українського народного чоловічого й жіночого
одягу. Вишивка одягу об’єднує типи, підтипи, групи вишивок, які
різняться змістом орнаментальних мотивів, характером композицій,
кольором, матеріалом і технікою виконання. Існують численні локальні
розбіжності. Упродовж віків визначилися переважно сталі принципи
розміщення вишивок на головних уборах, натільному, нагрудному, поясному,
верхньому одязі, взутті.

Вишивка головних уборів (стрічок, переміток, хустин, бавниць, капелюхів,
шапок) характеризується оригінальною композицією. Стрічки вишивали
рядами пишних квітів, складних геометричних мотивів або ламаною чи
хвилястою гнучкою лінією, у вгинах якої розташовані квіти, а на виступах
— листочки, пуп’янки.

Перемітки-обруси вишивали широкими смугами геометричних та
геометризовано-рослинних мотивів по краях та в налобній частині.
Матеріал: заполоч, шовк, гарус, бісер тощо.

Очіпки, кибалки виділяються переважно суцільно вишитими складними
розетковими композиційними мотивами, розміщеними по краях у вигляді
кайми, в кутах і на всій площині у розетковому або стрічковому плані.
Матеріал: заполоч, шовк.

У чоловічих капелюхах вишивали горизонтальну стрічку між крисами і
чолом-ком. Часто пришивали об’ємно-виступаючі кольорові стрічки,
«черв’ячки», китиці і т. ін.

Шапки-магерки вишивали гарусом, заполоччю червоного, білого кольору, із
вкрапленням синіх, зелених ниток. Техніка: стебнівка, ланцюжок. Мотиви:
розетки, круги, зубці (рядами в налобній та наушній частинах).

Вишивка головних уборів — важливий художній акцент в композиційній
цілісності народного одягу.

Вишивка сорочок виділяється логічністю розташування, особливим
багатством вишивальних технік. Здавна сорочці приписується чарівна сила,
з нею пов’язана низка повір’їв, звичаїв, обрядів. Сорочка розглядається
як «двійник» людини, що її носить. Сорочка наближала до тіла, і її
здавна вишивали, наділяючи магічними символами — знаками, щоб була
берегинею.

У жіночих сорочках вишивали коміри, пазухи, подоли, рукави, у чоловічих
— коміри, манжети, маніжки, дуже рідко полики. Крій сорочок, еволюція
народного моделювання впливали на принципи розміщення вишивки на окремих
частинах сорочок. Так, на вузьких обшивках чоловічих сорочок (рубцях при
шиї, стоячих комірах) стрічкове розташування вишивки за всією довжиною,
а на відкладених комірах часто вишиті тільки передні краї і переважає
центрична, розетково-галузева композиція. На передній пілці сорочок
вишивали пазухи: 1) вертикальні суцільні смуги, вишиті обабіч близько
розрізу пазухи; 2) дві паралельні вертикальні стрічки, вишиті на
відстані 2—3 см від зарубленого розрізу пазухи; 3) суцільна вертикальна
смуга, виконана на правій половині пазухи. Наприкінці XIX ст. внизу
розрізу пазухи почали нашивати прямокутні клинці, де вишивка
розташовувалася у горизонтальному напрямку, обрамовуючи вертикальні
смуги, виконані уздовж розрізу пазухи. Дуже рідко у жіночих сорочках на
передній пілці в нагрудній частині вишивали крім пазухи дві
горизонтальні смуги — від розрізу аж до рукавів. Такі сорочки
зустрічаються на Західному Поліссі. Для Закарпаття, Бойківщини
характерна вишивка на дрібному рясуванні при обшивці коміра у нагрудній
частині — брижі. На сорочках Західного Поділля, Буковини вишивали
погрудки — дві вертикальні стрічки, розміщені на відстані до 7 см від
розрізу пазухи до низу станка. Такі стрічки робили і на плечах сорочки.

Вишиті рукави за характером розташування візерунків поділяються на такі
основні групи: 1) вишита верхня частина — уставки (полики) і манжет; 2)
вишиті тільки уставки; 3) вишивка розміщена на всій їх площині.

Вершин художньої досконалості народні майстрині досягли у вишиванні
уставок. Це домінуючий акцент не тільки вишивки рукавів, а й усієї
сорочки. Логічно продумане розташування прямокутної площини уставки,
висотою переважно до 15 см, шириною до 35 см на самій видній верхній
частині рукавів.

Уставки барвистими стрічками горизонтально пересікають вертикальну
площину рукавів нижче підопліч, виразно виділяючись в конструкції
сорочок, легко проглядаються в круговому аспекті.

Вишивка манжетів — «чохлів», «дудів», «михалок», «зап’ястя» залежить від
їхньої форми. Однорядними стрічками розміщені орнаментальні мотиви на
вузьких обшивках. На манжетах вишивались і кількарядові смуги, часто з
переходом у дрібні складочки рукавів. Зустрічаються манжети, вишиті
тільки на краях. Урізноманітнює вишивку манжетів їх обметування,
обкидання, петлювання. Цікава вишивка на брижах — зібраних
горизонтальною стрічкою на відстані 8—10 см від обметаного краю.

На подолах додільних сорочок виконували горизонтальні смуги з мережаними
рубцями. Зустрічаються сорочки з бочками — в них низом при розрізах є
вертикальні смуги, висотою до 12 см. Вишивка подолів сорочок несе вагоме
художнє навантаження, вона обрамовує, композиційне завершує систему
вишивки сорочки.

Нагрудний одяг — прямоспинний, приталений, короткий, з рукавами і без
рукавів — мережили вертикальними смугами на полах, при нагрудному
розрізі на проймах і горизонтальними — знизу полів, спинки і рукавів.
Виділяється вишивка-стебнівка у нагрудній частині рукавів центральних
областей України. Своєрідна вишивка гуцульських безрукавок — кептарів,
їхні поли вишиті складними стрічками, а в кутах полів при бокових швах,
на спинці розташовані розеткові або центрально-променисті композиції.
Часто на спині кептарів між вирізами пройми — зооморфні та антропоморфні
мотиви у складному обрамуванні.

Вишивка поясного одягу (запасок, спідниць) виділяється стрічковим
характером розташування мотивів у нижній частині. У різних варіантах
ритмічного повторення виконані мотиви розеток, зубців, квітів, гілочок,
деревець тощо.

Кожухи вишивали широкими горизонтальними смугами знизу на рукавах,у
долішній частині та вертикально на правій пілці. Переважає вишивка
концентричнихабо вазонково-галузкових композицій в куті правої пілки —
піднаріжників. У кожухахз відрізною спинкою мережили смуги на спині (над
лінією талії), біля розрізів кишеньта на рукавах.*

Вишивка верхнього плечового одягу (свит, сердаків, гуглів тощо)
характеризується складними орнаментальними композиціями на спині, при
поясі, полах, рукавах, відлогах тощо.

Кожному видові одягу, окремим його компонентам відповідає визначена
техніка виконання, матеріал, комплекси орнаментальних мотивів. Вишивка
складніша й багатша на центральних площинах рукавів сорочок, полах
кабатів, безрукавок, кожухів, свит, у рогах хустин, краях переміток,
внизу запасок. Відрізняється вишивка жіночого, чоловічого, дитячого
одягу, а також весільного, для щоденної праці, на свято і на смерть.

Дотримання цього принципу обов’язкове в праці вишивальниць, які чітко
виділяли специфіку художніх прийомів, різних технік, залежно від її
застосування на різних частинах одягу.

Вишивка тканин інтер’єрно-обрядового призначення мав специфічні художні
засоби, її художня образність зумовлена функціональною роллю декорування
інтер’єру, емоційно-символічною роллю.

Рушники — найпоширеніша типологічна група — відігравали важливу роль у
сімейному та громадському житті. Вони були необхідним атрибутом під час
урочистих подій, зустрічі гостей, закладання нових житлових та
громадських будівель, відзначення народження дитини, сватання, весілля,
похоронних обрядів. У народі збереглася споконвічна віра у життєдайну
силу рушників, їх символічне значення у людському житті. Дослідники
стверджують, що у далекому минулому під час поганських свят дівчата
прикрашали рушниками гілки дерев. Зображувані на рушниках ромби,
розетки, квадрати символізували сонце, землю, рослини, їм вклонялись як
явищам, котрі дають життя, оберігають від різних бід, страждань, злих
сил. Центральний кут хати — покуття — споконвічне місце для поганських
убрусів, а полотно відігравало роль іконної дошки, на нього наносили
священні поганські зображення, які передували іконам 6.

Рушники, вишиті різними нитками (шовк, білі, памуть, золоті, сріблі,
бісер тощо), мають певні типи композицій, різняться технічним
виконанням, кольоровим вирішенням. На Полтавщині, Київщині, Чернігівщині
рушники вишивали переважно так званими рушниковими швами, де поєднані
такі техніки, як стебнівка — просо, полтавська гладь, шахматка,
стебелевий шов і т. ін. З середини XIX ст. почали використовувати
настил, гладь, вирізування, «через чисницю»; на Поділлі — пряму гладь,
«качалочку», низь; на Волині — занизування; на Харківщині, Сумщині —
двосторонню гладь, настилування; на півдні України — хрестик, гладь і
под. Переважають доцентричне розташування дерев життя, квіткових вазонів
та стрічковий уклад мотивів в поперечні смуги. Рідше зустрічаються
рушники з орнаментальною смугою при одній широкій стороні.

Скатертини вишивали на центральній площині і каймі з чотирьох боків,
тільки по каймі; двома-трьом’а рядами тільки у вужчих краях.

Пілки, плати, хустини на відміну від хустин — головних уборів мають
інше, інтер’єрно-побутове, обрядове призначення. Невипадковим є прямі
аналогії вишивок за орнаментальним, технічним, композиційним,
колористичним рішенням з вишивкою тканин інтер’єрного призначення,
зокрема рушників, скатертин.

Рідше побутували білі простирадла, до одного краю яких пришиті лиштви —
підзори. Це полотнища (2 м X 40 см), вишиті в орнаментальні ряди з
розеток, хвилястих стрічок або дрібних квіткових галузок.

Вишивка на наволочках розташована переважно з одного боку на прошвах. На
дитячих подушках центрально-кругова композиція — переважно по
центральній частині верхньої площини наволочки. На Закарпатті поширені
два принципи вишивок: рядове з двох сторін наволочки і один звеличений
ромб-розетка по верхній центральній площині.

Вишивки на тканинах інтер’єрного й обрядового призначення відрізняються
продуманою конструктивністю. Візерунки переважно в усталеному порядку:
на центральній площині, по краях, з боків, по кінцях з урахуванням їх
доброго огляду.

Білий колір тканини, вибілених ниток, а також червоно-сині,
багатоколірні візерунки збагачували живу гру світлотіней у вишивках, які
ярусами спадали на ліжках, жердці, столах, стінах, посилювали їх
звучання в інтер’єрі хат, культових приміщень.

В’ЯЗАННЯ

В’язання — вид народного декоративного мистецтва, виготовлення
в-‘язаного полотна й окремих виробів вигинанням безперервної, цілісної
нитки у петлях, що по-різному переплітаються між собою.

Технологічні особливості. Матеріал: нитки ручнопрядені лляні, конопляні,
вовняні, фабричного виготовлення (шовкові, бавовняні, вовняні, металеві,
синтетичні тощо). В’язання здійснюється гачком (дерев’яним або
металевим), спицями і спеціальними машинами — в’язальними або
трикотажними. Залежно від засобів, за допомогою яких виготовляються
вироби, в’язання поділяється на два типи: ручне (гачком або спицями) і
машинне.

Народні майстри розробили численні варіанти технічного виконання
плетених виробів. Ручне в’язання гачком здійснюється такими
найпоширенішими техніками, як ланцюжок, стовпчики, зубці. Ручне в’язання
спицями характеризується розмаїттям технічного виконання. Виділяються
такі техніки, як панчішне в’язання, «в кіску», «в круги», «резинка» і т.
ін.

Полотна і вироби, які виготовляють в’язанням на трикотажних машинах,
називають трикотажем. Трикотажні машини бувають напівавтоматичні й
автоматичні; для вив’язування полотна і готових виробів. Крім
промислових трикотажних машин випускають ручні, вони широко
використовуються в домашніх умовах.

Основні техніки машинного в’язання: поперечно-в’язальна і
поздовжньо-в’язальна. При першій одна нитка послідовно вигинається в
петлі одного ряду, котрий з’єднує поля з попереднім рядом, утворюючи
полотно. Друга полягає у створенні петельного ряду системою паралельних
ниток (основи); петлі однієї нитки розташовуються не в одному ряді, а
переходять із ряду в ряд.

За кольором виділяються сирові, вибілені, строкатов’язані вироби. У
трикотажному виробництві полотна часто піддають ворсуванню (начісне
полотно), стрижуть (полотно типу велюр) тощо.

Народні майстри, художники-професіонали, трикотажники постійно
вдосконалюють технічні засоби створення полотен, які характеризуються
оригінальним орнаментально-композиційним, колористичним рішенням.

Типологія в’язаних виробів. За функціональною роллю виділяються ручно- і
машиннов’язані вироби одягового та інтер’єрного призначення. Перші
переважно використовуються для виготовлення одягу. Це безрукавки,
головні убори, панчохи, шкарпетки, рукавиці тощо. Трикотажні вироби:
білизняний та верхній одяг, панчішно-шкарпеткові та рукавичні вироби,
головні убори, купони для суконь, блуз, курток.

Гардинно-тюлеві вироби, рідше скатерті вив’язують переважно на
підприємствах трикотажної промисловості. Асортимент ручних і машинних
виробів постійно збільшується, оновлюється.

З 60-х років XX ст. на Україні зазнало поширення макраме — тематичні,
орнаментально-декоративні композиції, виготовлені вручну з різноманітних
еластичних матеріалів: ниток, шпагатів, шнурків.

МЕРЕЖИВО

Мереживо — один із популярних видів народного декоративного мистецтва;
ажурні, сітчасті, декоративні вироби з лляних, шовкових, бавовняних,
металевих та інших ниток. Мереживо виготовляється для оздоблення одягу,
прикрашення тканин інтер’ерного призначення.

За технікою виконання мереживо поділяється на ручне й машинне.

Ручне мереживо виконується за допомогою голки і гачка. Плетіння мережива
на коклюшках на Україні майже не поширене (за винятком Закарпаття, та й
то зрідка). Популярне на Україні мереження за допомогою голки
виконується на тканинах полотняного переплетення. Для мережки необхідно
витягти певну кількість горизонтальних ниток, а вертикальні зібрати
голкою в пучки і обметати нитками, окреслюючи певні орнаментальні
мотиви: стовпчики, прутики, павучки, віконця тощо.

Залежно від техніки мережки поділяються на: одинарний прутик, подвійний
прутик, схрещений прутик, черв’ячок, одинарний стовпчик, подвійний
стовпчик, гречка, вівсяночка, лучка, одинарна, подвійна та багаторядова
ляхівка з настилом, прутик з настилом, прутик через чисницю, через
чисницю без прутика/ шабак, затяганка, безчисна квадратикова тощо. Ці
мережки виконуються у стрічках висотою до 0,2 мм і в смугах до 60—70 см.
Такими мережаними смугами оздоблювали кінці рушників на Сумщині,
Дніпропетровщині, Полтавщині. У кожній області поширені ті чи інші види
мережок. Наприклад, шабак часто використовувався для декорування одягу
на Чернігівщині, Східному Поділлі, а мережка з настилом — на Сумщині й
Полтавщині. Змережування, ажурне зшивання окремих деталей застосовується
в тканинах одягового та інтер’єрного призначення. Найбільш популярним на
Україні є змережування черв’ячком, городками, зубцями, плахтовим швом,
прутиком та шабаком, павучками, чернігівське змережування, подільська
розшивка тощо.

Мереживо гачком набуло розвитку на Україні з XIX ст. Виділяється
мереживо з геометричними і рослинними мотивами.

Машинне мереживо за способом виготовлення поділяється на три групи:
плетене (на машинах з жаккардовим апаратом); в’язане (на
в’язально-мереживних машинах) і ткане (утворюється за рахунок ажурних
переплетень). Цікаві вироби машинного мережива випускає Коломийська
гардинна фабрика.

Типологія виробів. За функціональним призначенням розрізняють суцільні
мережані вироби (наприклад, стрічки, хустки, гардини) і мережані
прикраси одягового та інтер’єрного призначення.

Мережані смуги — на рушниках — важливе художнє явище в українському
народному мистецтві — розміщені вузькими стрічками або великими смугами
(висота від ЗО до 150 см). Настилом на мережаних смугах часто вишивають
орнаментальні мотиви: квіти, дерева життя.

Мереживо на скатертях роблять по середині вздовж швів або з двох чи
чотирьох боків. Мотиви: ромби, квіти, зубці.

На сорочках переважають невеликі орнаментальні мережки при швах на
уставках рукавів, а широкі смуги — на подолах, рідше — на пазусі.

Ажурні покривала виготовляли із заздалегідь виплетених квадратів або
рельєфних розеток, які потім з’єднували.

З одного рогу наволочок часто вшивали мережані прошви. Складні
орнаментальні візерунки вив’язували гачком переважно з
рельєфно-виступаючими елементами.

Народні майстри і художники-професіонали цікаво використовують
декоративні особливості мережива — ажурного, проглядово-ефектного в
прикрашенні одягових та інтер’єрних тканин.

ВИБІЙКА, РОЗПИС

Вибійка, розпис (вибиванка, набійка, друкованиця, мальованка, димка,
синильни-ця) — це тканини з візерунками, нанесеними за допомогою
різьблених дощок (форм, печаток, стемплів); декорування тканин, коли
орнамент утворюється не в процесі ткання, а наноситься на готову
тканину, друкується. Дослідники вибійки часто називають її народною
графікою. Відмінність назв обґрунтовується різними техніками вибивання
узорів, періодами виготовлення та побутування в окремих регіонах
України.

Майстрів, які прикрашали тканини різними візерунками, відповідно їх
фарбували, у XV ст. в центральних областях України називали вибійниками,
а в західних — друкарями (полотен), малярами, димкарями тощо.

Основні матеріали для вибійок — тканини (лляні, бавовняні, шовкові,
вовняні), вибивні дошки й фарби.

Важливе значення мають якість підготовленого полотна, орнамент вибивних
дощок, колір барвників. Полотна для вибійок добирали гладенького ткання,
поливали їх водою, рівно розгладжували. Дуже тонкі полотна інколи
змочували розведеним тваринним клеєм.

Вибивні дошки виготовляли різьбярі з грушевого або липового дерева.
Орнамент на них спочатку малювали олівцем, а потім вирізували ножем. За
формою дошки можна поділити на три групи. До першої належать дошки
прямокутної форми з одним великим візерунком або кількома дрібнішими, що
рівномірно повторюються,— рапорти. Такими дошками працювали в кілька
прийомів: спочатку вибивали одну частину полотна, потім другу і т. д.
Наступна група — це дошки, які своєю шириною і довжиною відповідають
розмірам полотна. За один прийом виготовляли вибійки відповідного
призначення. Третя група — квадратові дошки для вибивання орнаменту на
хустинах.

Орнамент вибійок залежав від двох типів різьблених дощок. Перший — з
вибраним тлом, другий — з вибраним орнаментом.

Фарби для вибійок виготовляли передусім з природніх барвників,
наприклад, чорного кольору — із сажі хвойних дерев, червоного — з
комашок червцю; синього — із суміші індиго і свинцевого білила,
коричневого — із суміші охри і свинцю. Фарби розтирали на лляній олії, а
потім варили. Відомі різні рецепти виготовлення фарб, їх варіння. Добре
виварена фарба не залишала на полотні жирних плям, давала чисті
орнаментальні відбитки.

Основні допоміжні знаряддя для верхнього вибивання: набір орнаментальних
дощок; шкіряні подушки, прибиті на дощечки з держаком, або квачі,
служили для нанесення фарби на дошку; дерев’яний валок для притискування
полотна до дошки; камінь для розтирання фарби; горщиків для варіння
оліфи й фарб і т. ін. Від якості підготовлених матеріалів — тканин,
вибивних дощок, фарб, допоміжних знарядь — залежав художній ефект
вибійок.

За техніками виготовлення виділяються вибійки верхнього вибивання; з
надрука-ми (ясна фарба на темному тлі); кубового (резервного) вибивання.

Техніка зверхнього вибивання найбільш поширена на Україні. Полотно
розстелюють і закріплюють на спеціальному столі з м’яким підстеленням.
Підготовлену фарбу наносять на вирізьблену дошку і кладуть її на
полотно. Зверху дошку прибивають, щоб фарба краще відбилась на тканині.
Після нанесення орнаменту дошки знімали й просушували тканину. Щоб
отримати дво-трикольорову вибійку, використовували окрему дошку для
кожного кольору. Спочатку на полотно наносили один колір, просушували
його, а потім, по черзі, інші кольори. Часто на один колір відбивали
інші кольорові відтінки. Надруком зверхнього вибивання виготовляли
тканину різного функціонального призначення.

Техніка кубового (резервного) вибивання полягає у тому, що орнамент
наноситься з вибивної дошки не фарбою, а спеціально підготовленим
розчином вапна, воску. Після цього тканину фарбували у великих бочках
(кубах). Фон тканин фарбувався, а орнамент, вкритий вапном (воском),
залишався нефарбованим. Потім тканину вимочували («відквашували») у
розчинах, знімали вапно, віск, висушували й вигладжували. Таким чином
одержували вибійки із забарвленим тлом, на якому виступали орнаментальні
мотиви природного полотна.

Техніки часто комбінували, наприклад, резервне і зверхнє вибивання, що
збагачувало орнаментальні й кольорові якості тканин.

З усього розмаїття геометричних і геометризованих мотивів переважають
«звізди», «сосонки», «грибочки», «дороги», а з рослинних — «галузки»,
«ружі», «огірки», «маки» тощо. Вироблені чіткі системи розташування
орнаментальних мотивів у відповідних композиціях. У фондах музеїв
найчастіше зустрічаються вибійки XVIII — XIX ст. із стрічковими,
сітчастими, концентричними, букетними композиціями.

Стрічкові композиції утворені передусім із дрібних орнаментальних
мотивів — «кружелець», «сосонок», квадратиків, ромбів (паралельні
вертикальні ряди). Варіантність таких композицій залежить від
орнаментальних мотивів та їхньої кількості в одному рапорті, а
ритмічність — від ширини стрічки, розмірів використаних мотивів,
характеру їх трактування, введення додаткових елементів. Стрічкові
композиції збагачували введенням прямих або хвилястих, інколи зубчастих
ліній паралельного спрямування (між орнаментальними рядами). У таких
композиціях розроблена система симетричного розташування паралельних
смуг вертикального спрямування двох типів: окремих орнаментальних
мотивів і суцільних прямих або хвилястих ліній.

Поширені вибійки із сітчастими композиціями, в яких орнаментальні мотиви
вписувалися в прямокутник або діагональну сітку. Є різні варіанти нахилу
сіток і розміщення мотивів — у межах кожного віконця, місцях
перехрещення ліній тощо.

Концентричні композиції використовувалися переважно у вибійках хустин.

За кольоровим вирішенням вибійки поділяються на двоколірні та
багатоколірні.

Типологія виробів. За функціональним призначенням виділяються вибійки
одягового та інтер’єрного призначення.

Вибійка одягових тканин — найоб’ємніша типологічна група виробів. Це
вибійчані спідниці — димки, мальованки, друкавиці; кабати — плечовий
одяг з розміщенням вибійчасного орнаменту на полах або всій площині:
рукавах, спинках; чоловічі штани — переважно із стрічковими
геометричними мотивами; хустини. Вибійка хустин посідала чільне місце.
Часто на центральній площині хустини розташовували кругові, складні
променисті композиції, які обрамовувалися каймою. В кожній хустині були
дві різні композиції: 1) концентрична або сітчаста на центральному полі;
2) стрічкова по каймі. На центральному полі хустин в шаховому порядку
розміщували дрібні квіточки, ягідки, «турецькі листочки», «огірки» тощо,
а на широкій каймі — великі квіти і листя, що за формою і характером
виконання нагадували мотиви центрального поля.

Рідше для орнаментування середини поля хустини використовували
центрально-променисту композицію. Тоді на радіальних променях вибивали
квіткові мотиви. Обом типам композицій притаманні легкість,
гармонійність орнаментації центрального поля, кайми, вдало знайдені і
добре врівноважені пропорції квітів. Контур квітів легко окреслений
червоним кольором, листочки — зеленим, а гілочки — коричневим. М’яка
тонація кольорів створює відповідний ритм. Колір не порушує, а оживляє
орнаментальні мотиви.

Вибійка інтер’єрних тканин об’єднує різні вироби: скатертини, рушники,
покривала. Здавна виготовляли колтрини — лляні або бавовняні полотна для
оббивання стін. У скатертинах орнамент переважно на каймі, рідше
посередині в ряд вибиті круги, розетки. У центральних областях України,
передусім на Полтавщині, як унікальне художнє явище виділяються
вибійчані рушники.

Візерунки у суцільно заповнених краях можуть розташовуватися у
стрічковому горизонтальному плані або мотиви — вертикально
спрямовуватися до центру (дерева життя). Орнаментальні мотиви можуть
також оздоблювати кайму з чотирьох боків.

Кольорове рішення вибійок інтер’єрних тканин передбачає переважно
поєднання одноколірних орнаментальних мотивів (синіх, коричневих,
червоних) з білим тлом. Орнамент завжди логічно узгоджується із тлом.

Розпис тканин, важливий вид їхнього художнього оформлення. Основне
джерело його розвитку — художні традиції вибійок. Однак важливу роль
відіграє індивідуальна творчість художників-текстильників. Дещо обмежені
необхідністю реалізувати малюнок у розмірах повторюваного рапорту
метрової тканини, вони відчули певну свободу в ручному розписі, стали
створювати цікаві вироби часто унікального характеру. Поступово
вдосконалюючи технічні й колористичні прийоми ручного розпису,
текстильники відкривали все нові художні можливості.

Різні способи ручного розпису текстильних виробів (тканих і нетканих
матеріалів, трикотажу, повсті, текстильно-галантерейних предметів тощо)
поширилися на території України на початку XX ст. Мистецтво розпису
тканин розвивається і в наші дні.

Матеріал для розпису тканин поділяється на дві групи: основа, на якій
виконується розпис, і матеріал, котрим декорується тканина: фарба,
писальця, сітки, рами, пензлі і т. ін.

Техніки ручного розпису: холодний батік, гарячий ба тік, вільний розпис
і фотофільмодрук.

Здавна відомі різні способи нанесення на тканину резерву, тобто такого
спеціального складника, який охороняв її окремі частини від наступного
фарбування. На Сході ці способи прикрашення тканин отримали назву батік.

Холодний батік — ручний розпис тканин. Наперед заготовляють резервуючу
суміш (парафін з гумовим клеєм, каніфоль з бензином тощо); шаблон —
контур візерунка; раму, на яку натягується тканина; скляні трубочки;
пензлі; тампони для розпису і под. Спочатку візерунок контурно
наноситься на кальку. Щоб контурні лінії було добре видно, їх обводять
тушшю. Калька підкладається під тканину, але зворотною стороною, щоб не
забруднити її. Тоді скляною трубочкою або пензликом з кальки резервуючою
сумішшю наноситься контур на тканину. Утворюються геометричні, замкнуті
форми рослинного орнаменту. Резервуюча суміш використовується не тільки
для обмеження фарби, котра розтікається по тканині, але вона може мати і
самостійне декоративне значення. Резервуюча суміш часто підфарбовується
у різні кольори, звідси графічні контури на тканині можуть бути
різноколірними. Ці засоби розширюють можливості холодного розпису.

Після перенесення контурів візерунка з кальки на тканину резервуючою
сумішшю кальку відкладають, наведеному контурові дають змогу висохнути і
тоді починають працювати фарбами. Пензлями замальовують певні мотиви
орнаменту, окремі частини рівномірно заливають фарбою за допомогою
трубочки, ватного тампона.

Гарячий батік — ручний розпис тканин. Калька підкладається під тканину,
неї на тканину олівцем переводяться контури візерунка. Потім калька
відкладається і починається розпис гарячою резервуючою сумішшю (парафін,
вазелін, віск). Після цього тканину занурюють у кольорову фарбу або
наводять її за допомогою пензлів, лійок, різних пристроїв тощо. Як
тільки кольорова фарба, нанесена на тканину, висихає, знімають
резервуючу суміш. Розроблені численні варіанти розпису тканин,
досягнення різних декоративних ефектів.

Вільний розпис. Здійснюється без попереднього нанесення на тканину
резервуючої суміші. Спочатку художник готує ескіз, потім легкими
штрихами м’яким олівцем наносить на тканину основні контури. Таким
чином, розпис тканини нагадує акварельний малюнок на папері. Кольорова
фарба наноситься різними за величиною пензлями, тампонами тощо. Вільний
розпис, виконаний на сухій або вогкій тканині, часто доповнюють
графічними деталями.

Фотофільмодрук — техніка орнаментування тканин. Малюнок на тканину
наноситься за допомогою матриць — дерев’яних або металевих рам із туго
натягнутим на них шовковим або капроновим ситом. На сито фотоспособом
нанесений малюнок. Місця, на яких зображений малюнок, прозорі. Вільне
поле вкривають захисним, водонепроникним лаком. На тканину, розстелену
на столі, накладають матриці, в які згідно із задумом залита кольорова
фарба.

Уздовж матриці її протирають крізь прозорі місця сита на тканину.
Існують різні способи нанесення орнаменту технікою фотофільмодруку:
прямий друк на нефарбованій тканині; витравний друк по фарбованій
тканині із застосуванням витравляючої речовини (ренгаліту), що
знебарвлює фарбу на тканині, тощо. Техніка фотофільмодруку дає змогу
репродукування з фотографічною точністю різних орнаментальних форм,
велику свободу у використанні різних кольорів, забезпечує їх чистоту,
соковитість звучання.

Розписні тканини, різні за орнаментом, технікою виконання, кольоровим
рішенням, поділяються на типологічні групи за функціональним
призначенням. В окрему групу об’єднують розписні тканини інтер’єрного
призначення: декоративні панно, портьєри, скатертини, рушники і под.
Розписні тканини одягового призначення (хустини, краватки, вироби з
ручним розписом) — це високомистецькі художні твори.

ОДЯГ, ПРИКРАСИ

Одяг захищає людину від холоду, дощу, сонця, вітру тощо. Крім складових
частин, що прикривають плечову, поясну частину людського тіла, одяг
включає також головні убори, взуття, рукавиці, панчохи, шкарпетки та ін.
Конкретні географічні, кліматичні, історичні, соціально-економічні
обставини, суспільні відносини, етнічна приналежність, рівень культури
тощо визначають характер одягу, його спільні і відмінні риси.

З часів палеоліту людина навчилася виготовляти найпростіший одяг із шкір
звірів, в епоху неоліту — з лляних, конопляних, вовняних доморобних
тканин. Первісні типи одягу: плечовий — накидка (переважно шкура);
поясний — настегнові пов’язки. Із цих двох типів одягу поступово
розвинулися різноманітні форми кроєного і шитого одягу: плечовий —
сорочки, плащі, Каптани; поясний — штани, пояси, запаски, обгортки.

Одяг постійно змінювався, зникали деякі його частини і виникали нові.
Він відбивав громадське й родинне становище людини, характер її праці,
диференціювався на чоловічий, жіночий (дівочий і заміжніх жінок),
дитячий, а також буденний, святковий, обрядовий тощо.

На території України вже у 1 тис. до н. е. чоловіки скіфо-сарматських
племен носили сорочки, хутряні й ткані шапки, каптани, чоботи, а жінки —
широкі сорочки, плащеподібний верхній одяг.

Зростання продуктивних сил, поглиблення поділу праці, класове
розшарування виразно позначилися на одязі. Показником соціальної
диференціації передусім був матеріал. Для заможних верств населення одяг
виготовляли переважно з привозних коштовних тканин: шовку, китайки,
парчі, оксамиту тощо.

За часів Київської Русі князівське вбрання, пошите з дорогих матеріалів,
було довгополим, вільним, прикрашалося вишивкою, коштовним камінням.
Шапки обрамляли дорогим хутром. Взуття — червоні сап’янові чоботи. Одяг
простого народу: натільний — сорочка із лляного, конопляного домотканого
полотна; верхній плащ — корзно, опанча, виткані з доморобної вовняної
тканини; кожухи з овчини; личаки, постоли, чоботи. Використовувалися
прикраси й інші доповнюючі предмети: сумки, пояси. Основні типи
давньоруського одягу збереглися, упродовж віків зазнаючи певних змін.
Поєднання різних частин одягу і доповнюючих його предметів, художньо
узгоджених між собою в єдиному стилі, називається костюмом. Він включає
в себе і зачіску, і манеру триматися, жести, грим тощо. Костюм,
відбиваючи зв’язки з історичними стилями, піддається короткотерміновим
змінам моди.

Стійкі традиційні основи, які часто сягають глибокої давнини, зберігає
народний одяг (передусім селянський), відображаючи загальнонаціональні й
етнічні, локальні риси. У ньому відбиті сфера знань, виробничий досвід,
художні смаки, естетичні погляди, а також обрядові аспекти, етнічні
переконання. Народний одяг містить інформацію про людину, соціальне
середовище, культуру певної епохи, виконуючи комунікативну функцію.

В одязі поєднуються різні види мистецтва: тканини, вишивка, аплікація,
вирізування, мережання і т. ін. Важливими художніми засобами одягу є
фактура, колір, орнамент (матеріалу і доповнень — сумок, поясів тощо).
Найхарактернішими для одягу України є три основні форми: трапецієвидна,
овальна і пряма. При створенні одягу використовуються принципи симетрії
й асиметрії, нюансу або контрасту, рит-му, масштабність і динамічність
поєднання всіх частин у цілісну композицію.

Типологія виробів. Для вивчення одягу як явища матеріально-духовної
культури, ансамблевого виду декоративно-прикладного мистецтва важливе
значення мають принципи його наукової класифікації (ділення на групи за
певними спільними ознаками) і типології (ділення на групи, що відбиває
суттєві розбіжності). У розробці класифікації і типології одягу
дослідники йшли за окремими ознаками: матеріал, стать, вік, крій. Одяг
поділяється на типологічні групи за функціональним призначенням:
плечевий, поясний (натільний і верхній), головні убори, взуття; буденний
і святковий; за порами року: літній, весняно-осінній, зимовий. Окрему
групу створює обрядовий одяг. Костюм виконує декілька функцій, водночас
є річчю і знаком-сим-волом.

У багатьох дослідженнях одяг класифікується за окремими компонентами:
сорочки, безрукавки, штани, головні убори, пояси, свити, полотнянки
тощо. Тут важливий детальніший підхід до розрозбки типологій окремих
компонентів одягу. Наприклад, типології сорочок вперше розроблені В.
Білецькою 8.

К.І. Матейко грунтовно розробила типові комплекси одягу окремих
етнографічних регіонів: Полісся, Середнє Подніпров’я, Південь, Поділля,
Карпати й Прикарпаття у. У кожному з них одяг має відмінні риси, які
найбільш яскраво виявлені в крої, силуеті, методах поєднання окремих
частин у цілісний комплекс, засобах прикрашення вишивкою, мережкою,
аплікацією і т. ін.

Натільний одяг. Найдавніший тип шитого одягу — сорочка. Існують
загальнослов’янські терміни для означення жіночої та чоловічої сорочок:
рубаха, ко-шуля, опліччя тощо. За часів Київської Русі сорочка
(сорочиця) була як натільним, так і верхнім одягом. Залежно від
соціально-економічного розвитку суспільства змінювались її художні
якості (мали значення матеріал, крій, формотворення, пошиття,
декорування).

Матеріал: лляні, конопляні, бавовняні, білі домоткані полотна, вовняні
тканини та тканини фабричного виготовлення, колінкор, перкаль, шовк і
под.

Основні типи сорочок: тунікоподібні; з уставками; з кокетками.

Тунікоподібні чоловічі і жіночі сорочки кроїли з одного перегнутого на
плечах полотнища. Обидві частини (передня і задня поли) були рівними. По
центру перегнутого полотнища на плечах вирізали горловину без коміра, з
простою обшивкою навколо шиї і робили розріз на грудях по середині
передньої поли — пазуху. Це станок сорочок. До перегнутого полотнища,
нагорі станка з обох боків (по пітканню) пришивали два довгих прямих
рукави. Тунікоподібні сорочки були з бочками і без них. У сорочках з
бочками під рукавами до стану пришиті вставки — бочки. Вони розширюють
сорочку. Між рукавами і бочками під пахвами вшивали клинці (ластки).
Сорочки без бочків шили із широкого полотна, з прямим розрізом пазухи,
стоячим комірцем тощо.

На Україні поширений тип уставкових сорочок. Уставки (плечові вставки,
плічки, полики, вуставки) — це прямокутні (інколи трапецієвидні) куски
полотна, пришиті між передньою і задньою полами на плечах із спуском до
рукавів по основі або пітканню стану сорочки. Вони розширюють плечову
частину сорочки і дають змогу призбирувати і горловину, і рукав, котрий
пришивають до уставки.

Сорочки з кокетками виникли під впливом міської моди. Кокетка — неширока
смужка на ширину спинки (грудей), до неї пришиті передня і задня пола
сорочки.

За довжиною суцільних чи підрізних полотнищ полів сорочки поділяються на
дві групи: додільні (суцільні) і до підточки до стану (з двох частин:
верхньої плечової — станка і нижньої поясної підточки).

Локальні різновиди основних типів крою виявляються і в методах поєднання
плечових вставок і рукавів із станком; величині і формі уставок,
ластовиць і рукавів; характері призбирування верхньої частини рукавів і
горловини; крої- коміра, рукавів тощо. Сорочки розрізняють за місцем
розміщення розрізу (пазухи): посередині станка, з боку, іноді і на
спині; за способом її застібання: зав’язування через петельки, на
ґудзики, брошки тощо. За формою коміра сорочки поділяються на підгрупи:
із вузькими обшивками, дрібно зібраною горловиною на нитку» із стоячим
коміром, з викладним великим коміром, без коміра (з круглим чотирикутним
або овальним човниковим вирізом) і т. ін. За кроєм рукавів: з прямими
широкими рукавами, зібраними при зап’ясті на нитку, з манжетами —
«чохлами», рюрешками і под.

Чоловічі сорочки, як і жіночі, поділяються за кроєм на два основних
типи: у ставкові і безуставкові. Різновидність підтипів створює крій
рукавів, коміра, довжина полів. Чоловічі безуставкові тунікоподібні
сорочки з прямими рукавами, вставленими бочками, вузьким стоячим
коміром, а сорочки з уставками — з відкладеним коміром, зібраними
рукавами на манжетах.

Безуставкові сорочки мають підгрупи: чумацькі, лоцманські. В них вишивка
розташована вздовж пазухи, на комірі, по низу прямих, незбираних широких
рукавів.

У сорочках з уставками вишивка на поликах, комірі, манжетах. Підгрупу
уставкових сорочок створюють так звані стрілкові, вистіжкові. На плечах
накладні смуги — стрілиці. Такі сорочки набули поширення наприкінці XIX
— на початку XX ст. на Полтавщині, Дніпропетровщині. З 20-х років в
артілях, на фабриках почали виготовляти чоловічі сорочки — «чумачки» і
«гуцулки».

Локальні особливості сорочок виявляються у розміщенні вишивки на
рукавах, комірі, нагрудній частині, подолі тощо.

За характером декорування сорочки поділяються на вишиті, мережані та/
ін.; за матеріалом мережання — вишиті шовком, золотими, срібними,
металевими нитками, бісером і под., за колористичним трактуванням —
вишиті (мережані) білими: білими, сіруватими й охристими; чорними;
червоними і чорними; червоними і синіми; різнокольоровими нитками.

Народні майстри, художники-модельєри своєю творчістю вносять нові риси у
сучасне мистецтво моделювання сорочок.

До поясного одягу належать ті його частини, які прикривають людину нижче
пояса. Поєднання плечового, натільного і поясного одягу передбачає
гармонійне співвідношення форм, матеріалу, засобів цілісного художнього
вирішення.

Чоловічий поясний одяг — штани (гачі, гате, гаши, ногавиці, холош-ні,
порти, портяниці, сподні та ін.). Матеріал: лляні, конопляні полотна,
сукно, шкіра, тканини фабричного виготовлення: синя, червона китайка,
сірий черкасин, ка-зимет.

Для літа штани шили з тонких доморобних полотен, фабричних тканин, для
зими — із грубих лляних, вовняних тканин, сукна, шкіри. За кроєм
виділяються два типи: з вузькими і широкими штанинами. В період
Київської Русі штани складались із двох частин: нижньої, що облягала
ноги до п’ят, і верхньої, що прилягала до талії за допомогою пояса
(шворки). Здавна на Україні були поширені широкі і вузькі штани.

Спосіб поєднання, зшиття двох штанин, вставлення клина в поясній
частині, тобто формування дна, обґрунтовує виділення окремих підтипів:
1) з ромбовидним дном (штанини поєднані між собою за допомогою вшитої
прямокутної вставки-клина, складеної за діагоналлю); 2) із прямокутним
дном (штанини із прямокутною вставкою, складеною пополовині); 3) з малим
трикутним дном (зі вставленими ззаду невеликими трикутними клинцями); 4)
з безклинним дном (поширені у західних областях України). До окремої
групи належать старовинні широкі штани — шаровари, поширені у
центральних областях України, їх шили з білого і вибійчаного доморобного
полотна, з матнею і «до очкура». Короткі штанини, прямокутні вставки
утворюють глибоке дно.

Оформлення штанів зверху при поясі дає змогу виділити такі підгрупи:
штани з вузьким рубцем, в який протягували мотузку; з вузьким паском «до
очкура»; із вшитим поясом, що застібався на ґудзики; з пасом, котрий
застібався металевими пряжками.

За кольором найбільш характерні наступні групи: штани білі, сіро-чорні,
сині, червоні (передусім шаровари з Лівобережної України, пошиті з
червоної китайки, і гуцульські крашениці з доморобного сукна,
пофарбованого у червоний колір).

Виходячи із засобів декорування, теж можна визначити окремі підгрупи,
зокрема, штани з вибійчаним орнаментом (білі штани, рясовані у дрібні
поперечні складочки типу гофре), поширені на Західному Поділлі і
Покутті; білі сукняні штани районів Прикарпаття й Закарпаття, вишиті
вовняними нитками, оздоблені кольоровими шнурками; шкіряні штани. На
Західному Поділлі носили штани з баранячої шкіри, так звані мишани.

Наприкінці XIX—на початку XX ст. матеріал, крій, традиційні способи
формотворення, прикрашення штанів зазнали змін в усіх регіонах України
під впливом міського костюму, загальноєвропейської моди. Це виявилось у
заміні доморобних матеріалів на тканини фабричного виготовлення, нових
варіантах крою, пристосованих до нових умов праці, побуту. Промислове
шевське виробництво поступово витіснило трудомістке ручне виготовлення
штанів.

Жіночий поясний одяг — типологічна група, що об’єднує різні компоненти,
які зберігали давні історичні пласти, розвивалися, доповнювалися іншими
формами. Найдавніші типи жіночого поясного одягу — незшита одноплатова і
двоплатова запаски, незшита обгортка, плахта. Вони мають численні
локальні відмінності.

Двоплатова запаска — два зарублених, незшитих полотнища. Одне, вужче
наперед талії, сягає від пояса нижче колін (запаска-попередниця); друге,
ширше і довше — на задню частину (запаска-позадниця). Зверху до запасок
прикріплені торочки (очкурі) для зав’язування навколо талії так, щоби з
обох боків залишалися отвори для білих сорочок. Запаски таких форм
найдавніші, загальнослов’янські, поширені на всій території України з
численними локальними ознаками. Донині збереглися основні форми:
двоплатові запаски однакових розмірів у Карпатах, на Закарпатті,
Буковині, Поділлі, а одноплатові попередниці — на Волині, Поділлі,
Поліссі та ін. Матеріал: вовняні, лляні, конопляні полотна, сукно,
парча, шовк, металеві нитки. Техніка ручного ткання: просте полотняне
переплетення, чиновате, перебірне, килимове ткання. Щоденні й святкові
запаски різняться матеріалом, технікою ткання, кольором. Так, на
Лівобережжі, Подніпров’ї, Півдні України на будень шили запаски з грубих
полотнищ, чорні й сині, а на свята — релені й червоні, з кращих тканин
вовняних ниток. На Полтавщині, Чернігівщині святкові попередниці
прикрашали знизу широкими багатоколірними тканими або вишитими
орнаментальними смугами. У західних районах поширені запаски, ткані
перебором в поперечні і поздовжні кольорові стрічки. На волинських
запасках виткані багатоколірні гладкоткані пасочки, а знизу — ширші
орнаментальні смуги у зубчики (драбинку), ромби («книші»). На Поділлі
поширені запаски з орнаментальними мотивами, розташованиьи поперечними
рядами на всій площині запасок. В Карпатах, на Буковині для запасок
характерне густе розміщення поперечних багатоколірних стрічок. У них
різні відтінки узгоджені так, щоб виділити кольорові акценти. За
кольором запаски поділяються на ясно-червоні (яворівські),
темно-коричневі (верховинські), яскраво-жовті (космацькі). Цікаву
підгрупу створюють гуцульські й буковинські багатоколірні запаски,
переткані ьетале-виьи нитками золотистого й сріблястого відтінків. На
Гуцульщині запаски з двох полотнищ називали поперечками, парівками. З
трьох боків вони обшиті плетеною кіскою (снурком), зверху прив’язуються
до талії шнурками (баюрами, байорами, околячками). Поперечкою обгортають
стан і підперезуються пасочком.

На зміну домотканим двоплатовим запаскам прийшли одноплатові, а також
фартухи (плати), які носили з пізнішими формами поясного одягу. Виділимо
запаски одноплатові парчові, шовкові (центральні області України); чорні
оксамитові, сатинові (Поділля, Волинь, Львівщина, Лемківщина); білі з
домотканого полотна, пошиті з двох пілок (Полісся, Бойківщина,
Яворівський район Львівської області). Запаски, фартухи з білих
доморобних і кольорових фабричних тканин по-різному декорували тканим і
вишитим орнаментом, мереженням, плетенням, обшиттям, дрібним
рясу-ванням, оздоблювали фабричними кольоровими тасьмами і т. ін.

Обгоротка — одноплатове розширене полотнище, яким обгортали жіночий стан
поверх сорочки і закріплювали при талії пасочком (крайкою, баюром,
пасиною). Локальні назви обгортки — дерга (Лівобережжя), горбатка,
опинка (Прикарпаття), катринця (Подністров’я, Буковина), фота
(Буковина), околячка (Гуцульщина) та ін. Матеріал: вовняні доморобні
тканини, сукно, фабричні тканини. Техніка ткання: просте полотняне
переплетення, чиновате візерунчасте багаторемізне ткання. За способом
носіння виділяють підтипи: 1) дергою з тонкого чорного сукна обгортали
стан і не одягали до неї запаски, підгрупа дерги — вузьке полотнище, яке
одягали ззаду, а спереду — фартух (Лівобережжя); 2) обгорткою з
доморобної вовняної тканини обгортали стан з лівого боку, нижні кінці
(один або два) підтикали під пас; до неї запаски не одягали; 3)
обгорткою обгортали стан так, що кінці сходились спереду посередині, до
неї також не одягали запаски (Поділля); 4) обгорткою обгортали стан
таким чином, щоб поли заходили ліворуч; спереду одягали запаску
(Подністров’я).

За кольором полотнищ обгортки поділяють на дві групи: з чорним і
червоним тлом. Залежно від орнаментування полотнищ розрізняють обгортки
з суцільноорна-ментованим полотнищем; обгортки, які мають центральне
поле неорнаментоване, а при поздовжніх краях — кайма; заснівчасті на
основі орнаментовані кольорові смуги, які при одяганні розташовані
горизонтально при талії і знизу поясного одягу; обгортки з трьохдільним
полотнищем: дві крайні орнаментовані по пітканню кольоровими стрічками,
а середня — безузорна. При одяганні орнаментальні смуги вертикально
розміщені на передніх полах, їх цікаву підгрупу утворюють буковинські
обгортки: на крайніх попередницях виткані, пізніше вишиті складні
орнаментальні, геометричні (стилізовано рослинні) багатоколірні мотиви.
Буковинською фотою (з тонкої вовняної фабричної тканини чорного кольору)
стан обгортали так, щоб кінці спереду заходили один за один. Поверх
фоти, підперезаної крайкою, одягали вовняні хустки.

Різні за типами, підтипами, групами обгортки — важливий поясний одяг,
гене-тично пов’язаний із запасками і як би перехідний етап до зшитого
одягу.

Плахта — незшитий і напівзшитий тип поясного одягу, виготовлений з
картатої, багатоколірної ручнотканої тканини. Незшиті плахти — це
одноплатові полотнища, якими стан обгортався так, щоб основне полотнище
було ззаду і заходило наперед талії. Спереду вільці місця закривали
одноплатовою запаскою.

Папівзшиту плахту виготовляли з двох полотнищ довжиною до 2 м, які
зшивали на половину або на дві треті довжини. Потім плахту перегинали
вдвоє так, щоб зшита частина охоплювала стан ззаду, а незшиті звисали на
боках, утворюючи так звані крила. При поясі плахту закріплювали крайкою.
Незшиті кінці — крила — ззаду розходилися і з-під них було видно частину
зшитої половини плахти. Розріз спереду прикривали фартухом, запаскою.

Плахта — переважно святковий одяг. Для ткання добирали якісні, дорогі
матеріали: вовняні кольорові нитки, гарус, шовк, бавовну. Техніка:
човникове візерункове, заснівчасте ткання, перебір «під дошку»,
вишивання, обмітання, в’язання китиць.

За змістом орнаментальних мотивів, кольором розрізняють плахти синятки
(синя основа), червонятки (нитки основи червоні, а переткані білими,
жовтими нитками), напільна половина чорна, друга — синя. З
орнаментальними мотивами в клітинах пов’язані назви «зіркова»,
«хрещата», «коронова луска», «слив’янка», а з розташуванням мотивів —
«стовпчаста», «кривуляста». Плахти — також перехідна форма до зшитого
одягу.

Спідниці виготовляли з окремих полотнищ (від трьох до шести пілок)
доморобних і фабричних тканин, зшитих, призбираних при талії, зарублених
знизу. Пілки пришивали до обшивки із зав’язками. Розріз робили спереду,
пізніше — збоку. Спідниці поширилися в усіх регіонах України наприкінці
XVIII ст., мали місцеві назви й особливості художнього конструювання,
кольорового, орнаментального оздоблення, поєднання з іншими компонентами
одягу, їхні локальні назви: кабат, мальованка, фарбан, фартух, андарак,
літник, димка, бурка тощо.

Фартухи з білого доморобного лляного, конопляного полотна, пізніше
фабричної тканини при поясі були дрібно рясованими, вишитими знизу на
подолі і зверху на дрібних складочках (Бойківщина).

Спідниці, ткані переважно з вовняних ниток (рідше — з лляних) в
поздовжні вузькі різнокольорові нитки (червоні, сині, жовті, зелені),
були рясованими при поясі, підшитими на подолі, їхні локальні назви:
бурка (Волинь), шорци (ткані з кольорових бавовняних ниток в
Яворівському районі Львівської області).

Літники виготовляли з доморобних тканин (вовняних, лляних, конопляних),
в поздовжні червоні, жовті, коричневі смуги. Вставлена спереду пілка
часто відрізнялася кольором і шириною смуг. Картаті літники ткали з
лляних і вовняних ниток. Знизу їх декорували рядами поперечних
орнаментальних смуг (Волинське Полісся).

Андараки — спідниці з доморобних вовняних тканин, переважно червоного
кольору, дрібно рясовані типу гофре, зібрані при обшивці з широкою
різнокольоровою орнаментальною смугою на подолі. Вшита спепреду пілка —
приточка — менш рясова-на, відмінна за кольором й орнаментом від поля
спідниці.

Мальованки, друкавиці, синятики — спідниці, виготовлені з доморобного
лляного, конопляного полотна, декорованого вибійчаним орнаментом: в
поздовжні стрічки, сітчастого плану, довільного розташування рослинних,
геометричних мотивів. Біла або горизонтальна орнаментальна смуги на
подолі підкреслювали композиційну цілісність. За назвами орнаментальних
мотивів такі спідниці називали: «на грибочки», «на галузання», «на
барвінок», «зірката» і под.

Використання фабричних тканин (ситець, сатин, кашемір, плис, парча, шовк
тощо), перехід до кроєння, рясування зумовили зміни об’ємного
конструювання поясного одягу.

Нагрудний одяг об’єднує ті його частини, які одягаються поверх сорочки,
прикривають верхню частину статури, сягаючи талії або колін, суттєво
впливаючи на загальну конструкцію, силует вбрання. Виникнення й розвиток
нагрудного одягу пов’язані з кліматичними умовами, особливостями побуту,
господарською та культурною діяльністю людей. На Україні поширені два
основних типи нагрудного одягу, котрі мають локальні назви: без рукавів
— кірсетки, камізельки, кептарі, лейбики, бунди, катанки тощо; з
рукавами — кофти, сачки, кабати. За матеріалом нагрудний одяг
поділяється на полотняний, сукняний, хутровий, комбінований з декількох
матеріалів; з фабричних тканин: сатину, плису, оксамиту і т. ін. Його
викроювали з одного полотнища, перегнутого на плечах на рівні частини по
довжині: перед і спинку. Горловину вирізували близько до шиї, передню
частину розрізали посередині вертикально на дві поли. Коміра не було,
але часто відгинали верхні кути пілок. На передніх полах зрідка робили
кишені. Найчастіше пришивали кишенні клапани, які вистрочували,
вишивали. Рукави були по основі або у напівовальних проймах. Нагрудний
одяг без рукавів і з рукавами часто мав підкладку.

Шкіряні, полотняні, суконні безрукавки у жінок і в чоловіків в основному
подібні. Відмінності створюють фабричні матеріали і принципи
декорування.

У різних місцевостях цей тип одягу має особливості крою, форми,
принципів декорування, матеріалу та й локальні назви. Часто однією
місцевою назвою в окремих районах називаються різні за кроєм вироби.

Безрукавки за кроєм поділяються на окремі підтипи: прямоспинні, короткі,
прита-легіі, з відрізною талією і складками — крилами, вусами, з
завищеною талією і складками на спині (до 15—17), з зубцями, клинами
(язичками) знизу та ін.

Прямоспинні короткі безрукавки — це білі сукняні чернігівські катанки,
львівські темно-коричневі суконні лейбики, закарпатські хутрові камізолі
(камазолі), бунди, гуцульські кептарі. Приталені безрукавки — кірсетки з
фабричної тканини (Харківщина), камізельки з оксамиту (Волинь),
друшляки, лейбича з овечої шкіри (Сколівський район Львівської області).
Безрукавки з відрізною талією — кірсетки з фабричної тканини (сатин,
плис), на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині. Безрукавки з
завищеною талією і складками — кірсетки єдвабні, ситцеві, сатинові,
оббиті плисом (Київщина, Полтавщина, Сумщина). Безрукавки з зубцями й
клинцями знизу — камізельки з оксамиту (Волинь), сатину — червоні, сині
й чорні (Львівщина, Тернопільщина), кірсетки-шнуровиці з фабричних
тканин (Волинь) та ін.

За способом декорування в окремі групи виділяються безрукавки,
вистрочені машинним швом в орнаментальні мотиви на плисевих обшиттях у
нагрудній і нижній частині передніх піл (Середнє Подніпров’я,
Лівобережжя, Південь України); вишиті багатоколірними нитками на полах і
проймах, при поясі і знизу на спині (західні області України); з
суцільно вишитими полами й спинкою (закарпатські бунди); декоровані
аплікацією зі шкіри, викладені металом, ґудзиками, вишиті кольоровими
нитками, оздоблені шнурами (гуцульські кептарі), обшиті рядами фабричних
прямих і зубчастих стрічок (яворівські камізельки) тощо. Розроблені
різноманітні засоби декорування безрукавок, їх художньо-конструктивного
вирішення.

Безрукавний нагрудний одяг генетичне передував поширенню наприкінці XIX—
на початку XX ст. нагрудного одягу з рукавами. Це виявляється в
характері матеріалу, крою, принципах конструювання й декорування.

Нагрудний одяг з рукавами — куртки, кабати, юпки, кофти і т. ін.
Матеріал, крій у багатьох випадках подібний до безрукавних одежин.

Куртки виготовляли з білого, сірого доморобного сукна, короткі
прямоспинні, розширені клинами (вишивали між передньою і задньою полами
під проймами до низу), поширені на Чернігівщині, Київщині.

Кабати переважно з лляного, конопляного полотна, короткі, прямоспинні,
декоровані вишивкою, кольоровими тасьмами, були популярними у
Львівській, Тернопільській областях.

Юпки з фабричних тканин обшивали оксамитом, вистібували. Довгі, нижче
колін, розширені, на спині підрізані й рясовані або призбирані у глибокі
складки. Низ рукавів обшитий, декорований вистігом — кривульки, гачки
тощо. Поширені у районах Середнього Подніпров’я, на Полтавщині. Кофти,
круглі кохточки з фабричних чорних тканин з дуже розширеними полами
(типу кльош) носили переважно в Подніпров’ї, на Півдні України. З кінця
XIX ст. набули поширення короткі і нижче талії напів-прилягаючі одежини
типу піджаків з фабричних матеріалів: сачки, спінжаки, кабати,
безрукавні жилети тощо.

Народним генієм розроблені численні варіанти моделювання, декорування
нагрудного одягу.

Верхній одяг об’єднує різний за матеріалом і формою одяг, який носили
поверх натільного, нагрудного чоловіки, жінки і діти передусім в негоду,
взимку. Й&