.

Система Norton Commander (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5831
Скачать документ

Реферат на тему:

Система Norton Commander

Система Norton Commander (версія 5.0)

Склад системи

До складу системи Norton Commander (версія 4.0) входять у першу чергу
такі програми та допоміжні файли:

NC.EXE (3,358 bytes, 10 SYMBOL 45 \f “Symbol” 05 SYMBOL 45 \f “Symbol”
93) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” резидентна частина системи;

NCMAIN.EXE (212,777 bytes, 10 SYMBOL 45 \f “Symbol” 05 SYMBOL 45 \f
“Symbol” 93) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” головна програма системи;

NC.HLP (55,245 bytes, 10 SYMBOL 45 \f “Symbol” 05 SYMBOL 45 \f “Symbol”
93) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” файл допомоги (підказки) системи;

NC.INI SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” файл початкової установки системи;

NC.MNU SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” файл меню користувача;

NC.EXT SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” файл розширень.

Останні три файли (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT) можуть бути утворені або
змінені користувачем.

Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом
система містить більше 40 файлів і займає біля 1.5 Мбайт дискового
простору.

Призначення системи

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування,
копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх
атрибутів, створення, видалення (під)каталогів, запуску виконуваних
програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній
діалоговій формі.

Виклик системи

Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється
набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші
Enter ( SYMBOL 191 \f “Symbol” ). Звичайно, початковий виклик даної
системи виконується автоматично при (пере)завантаженні операційної
системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT включається рядок

C:\NORTON\NC .

Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу
системою Norton Commander.

Меню, що спускається (Pull-down menu)

Меню, що спускається (Pull-down menu), можна викликати натисканням
клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з’являється меню
верхнього рівня:

Left Files Commands Options Right

Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної
літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter.
Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається
(випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left, Files
тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для
меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1 SYMBOL
150 \f “Arial Cyr” F10 (можливо, разом з клавішами Shift, Alt або Ctrl).

Меню команд (Commands menu)

Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton Commander.
Існують чотири групи команд.

Перша група містить п’ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання
каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS, які недавно
використовувалися, зміни числа рядків на екрані, надання інформації про
Ваш комп’ютер.

Друга група складається з трьох команд, які дозволяють переставляти,
вмикати та вимикати ліву та праву панелі, а також порівнювати два
каталоги для знаходження в них розбіжностей.

Третя група вміщає одну команду, яка забезпечує роботу з електронною
поштою.

Четверта група являє собою дві команди, які призначаються для
редагування файлів меню та розширення (nc.mnu, nc.ext). Згадані файли
використовуються для підтримки меню користувача (User Menu) і режиму
“вказати-та-виконати” (point-and-shoot).

Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.

Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10

Ця команда видає на екран дерево (під)каталогiв, що дозволяє Вам швидко
переходити в інший каталог або створювати, видаляти та перейменовувати
каталоги (NCD SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Norton Change Directory).

Дiя Результат

Клавiші керування курсором Використовуйте клавіші керування курсором для
переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також
клавіші Home, End, PgUp, PgDn)

Enter Перехід до каталогу, який вказаний курсором

Esc Вiдмiна NCD

Набір на клавіатурі Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор
переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу.
Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу

F2 Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру
дерева в файлі treeinfo.ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші
програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити,
використовуючи клавішу F2

F6 Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове
ім’я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter

F7 Mkdir SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” створення нового каталогу.
Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором

F8 Rmdir SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” видалення каталогу, вказаного
курсором

Зауваження Norton Commander автоматично змінює файл treeinfo.ncd при
використанні команд, які вказані вище.

Пошук файлів (Find Files) Alt+F7

Дана команда здійснює пошук файлів на поточному диску.

Наберiть на клавіатурі ім’я файла(iв), який(i) Ви хочете знайти (можна
використовувати символи шаблонів (масок) DOS, що описуються нижче), i
натисніть Enter. Коли вказана команда переглядає весь диск, виведення
знайдених файлів здійснюється у вікно “Find File”. Ви можете
використовувати клавіші керування курсором для перегляду всього списку,
що виводиться.

В нижній частині вікна “Find File” містяться деякі команди:

Команди Призначення

Chdir Перейти у каталог, в якому міститься файл, вказаний курсором, та
перемістити курсор на цей файл

New search Почати новий пошук

Stop Закiнчити поточний пошук

Quit FF Вийти з режиму пошуку файлів i повернутися до системи Norton
Commander

Символи шаблонів (масок) DOS

Iмена файлів в DOS мають дві частини: ім’я (містить до 8 символів) i
розширення (містить до 3 символів) з крапкою між ними. Наприклад,
filename.ext. У шаблонах (масках) DOS використовуються символи:

SYMBOL 42 \f “Symbol” відповідає будь-яким символам залишку імені або
розширення;

? відповідає одному (будь-якому) символу.

Iсторiя (History) Alt+F8

Команда виводить на екран список останніх 15 команд DOS, які були
введені Вами під час роботи з системою Norton Commander.

Використовуйте клавіші керування курсором (або подвійне натискання
клавіші миші) для виконання однієї з цих команд заново.

Скорочення Щоб викликати нещодавно виконану команду, Ви можете набрати
на клавіатурі декілька перших літер команди та натиснути Ctrl+Enter.
Наприклад, щоб викликати команду word somefile, наберiть “wo” з
наступним натисканням Ctrl+Enter. Це скорочення викликає останню з
послідовності виконаних команд, яка починається з літер, що набрані
Вами.

Рядки EGA (EGA Lines) Alt+F9

Ця команда перемикає режим екрана з 25 рядків в режим 43 рядки (для EGA)
i в режим 50 рядків (для VGA). Коли Ви знаходитесь в системі Norton
Commander та перейшли в режим 43 (50) рядки(ів), на екран виводиться
більше інформації.

Зауваження В деяких системах драйвер ANSI.SYS (що завантажується в файлі
CONFIG.SYS) обмежує виведення в перші 25 рядків екрана. Якщо Ви хочете
використовувати більше рядків, вилучте ANSI.SYS із CONFIG.SYS i
перезавантажте систему.

Інформація про систему (System Information)

Вказана команда видає коротку інформацію про процесор, дисководи,
пам’ять, версію операційної системи, що встановлені на Вашому
комп’ютері.

Перестановка панелей (Swap panels) Ctrl+U

Дана команда змінює положення двох панелей так, що ліва панель стає
правою i, навпаки, права SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” лiвою:

Tree

C:\DOS

C:\DOS

Tree

Ctrl+U

SYMBOL 172 \f “Symbol” SYMBOL 174 \f “Symbol”

Вмикання/вимикання панелей (Panels on/off) Ctrl+O

Ця команда вмикає або вимикає обидві панелі подібно двiйковому
перемикачу. Коли обидві панелі вимкнуті, виведення на екран таке саме,
як в DOS.

Tree

C:\DOS

Ctrl+O

SYMBOL 172 \f “Symbol” SYMBOL 174 \f “Symbol”

C:>

C:>

Порiвняння каталогiв (Compare directories)

Команда порівнює вміст каталогiв, які розміщені на двох панелях. Файли,
знайдені в одному каталозі, але не знайдені в другому, відмічаються.
Також відмічаються файли, утворені або редаговані пізніше (нові версії),
якщо в обох каталогах є однаково найменовані файли. Якщо два каталоги
ідентичні, Norton Commander повідомляє про це.

Щоб зробити два каталоги ідентичними, використовуйте розглянуту команду
порівняння, потім натисніть F5, Enter в кожній панелі, щоб скопіювати
нові або унікальні файли в другий каталог.

Емуляція термінала (Terminal emulation)

Дана команда використовується для обміну повідомленнями або файлами між
комп’ютерами, які підключені до обчислювальної мережі через телефонні
лінії, або з’єднані між собою через послідовні порти.

Редактор файлу меню (Menu File Edit)

Вказана команда використовується для створення та редагування меню
користувача (User Menu), яке викликається клавішею F2 або командою User
Menu з розділу Files головного меню, що спускається.

Приклад:

User menu

V Virus scan A:

H Hard Disk Park

P PCTools

SYMBOL 173 \f “Symbol” Гаряча клавіша (Hot-key)

Меню користувача містить команди, які подібні командним (BAT) файлам,
але Ви можете давати таким “командним файлам” довгі імена,
використовуючи при цьому українські літери.

Наступний файл (NC.MNU) використаний для створення меню користувача, яке
наведене вище:

Edit: C:\norton\nc.mnu

V: Virus Scan A:

c:\avir\scan a:

pause

H: Hard Disk Park

c:\sys\park

P: PCTools

e:\tools\pctools

SYMBOL 173 \f “Symbol” Перша колонка редактора

Заголовки меню користувача починаються з гарячої клавіші
(необов’язкової) з наступним заголовком, який Ви хочете бачити в меню.
Команди DOS набираються з відступом.

Меню користувача можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому
редакторі, але і за допомогою так званих екранів введення (Commander
input screens).

Натискаючи клавішу F6 або Ins, Ви можете вибрати, що треба ввести в
меню: меню нижчого рівня (підменю) або просто команду.

Для того, щоб ввести підменю, введіть у відповідних вікнах гарячу
клавішу (необов’язково) та назву підменю. У меню користувача підменю
супроводжується символом “?” праворуч.

Щоб ввести команду, введіть у відповідних вікнах гарячу клавішу
(необов’язково), назву команди та саму команду.

Зауваження Iснує два типи меню користувача: головне (Main) та місцеве
(Local). Головне меню зберігається в тому ж каталозі, що i Norton
Commander (NC.EXE), місцеве SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” в поточному
каталозі. Це дозволяє мати багато меню користувача, але звичайно
застосовується тільки головне меню.

Редактор файлу розширення (Extension File Edit)

Ця команда використовується для створення та редагування файлу
розширення NC.EXT, який зв’язує програми з розширеннями файлів, що
дозволяє користувачу працювати в режимі “вказати-та-виконати”
(point-and-shoot). Наприклад, якщо Ви хочете розархiвувати файл
my_doc.arj, Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути
клавішу Enter. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл
NC.EXT, як вказано нижче:

Edit: C:\norton\nc.ext

arj: c:\arc\arj x !.!

Кожний рядок файлу NC.EXT складається з розширення i команди, яку
необхідно виконати з файлами, що мають це розширення:

SYMBOL 175 \f “Symbol” Розширення SYMBOL 175 \f “Symbol” Ввести
ім’я файлу та розширення

pas: e:\pascal\turbo !.!

SYMBOL 173 \f “Symbol” __команда___ SYMBOL 173 \f “Symbol”

Нижче приведені аргументи, які використовуються в командах.

Аргумент Змiст Приклад

!.! Iм’я файлу с розширенням filename.ext

! Iм’я файлу без розширення filename

!: Iм’я поточного дисковода A:

!\ Iм’я поточного каталогу \PATH

!! Ввести символ ‘!’ !

Зауваження

Файл розширення, як і меню користувача, можна утворювати або редагувати
не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою екранів введення
системи Norton Commander.

Якщо Ви хочете виконати за один раз більше однієї команди, утворіть
командний (BAT) файл. Ви можете використати не більше 30 розширень у
цьому файлу.

Можна використати символ “:”, що відповідає будь-якому файлу без
розширення.

Також Ви можете використати символи шаблонів (масок) DOS. Наприклад, ”
SYMBOL 42 \f “Symbol” :” відповідає будь-якому розширенню.

Редагування SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Довiдка по клавіатурі (Edit SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” Keyboard reference)

На відміну від попередніх версій у версії 4.0 системи Norton Commander
використовується не вбудований, а зовнішній редактор NCEDIT.EXE.

У таблицях, що наводяться нижче, символ “^” відповідає натисканню
клавіші Ctrl.

Рух курсору

Символ уліво ^S або SYMBOL 172 \f “Symbol” Сторiнка уверх ^R або
PgUp

Символ управо ^D або SYMBOL 174 \f “Symbol” Сторiнка униз ^C або
PgDn

Слово уліво ^A або ^ SYMBOL 172 \f “Symbol” Початок рядка Home

Слово управо ^F або ^ SYMBOL 174 \f “Symbol” Кiнець рядка End

Рядок уверх ^E або SYMBOL 173 \f “Symbol” Початок файлу ^Home

Рядок униз ^X або SYMBOL 175 \f “Symbol” Кiнець файлу ^End

Видалення

Над курсором ^G або Del

Слово зліва ^W або ^BS Рядок ^Y

Слово справа ^T До кінця рядка ^K

Вихiд Esc або F10

Файлові команди

Блочні команди

Допомога F1 Відмітити блок F3

Зберегти F2 Зняти відмітку блоку Shift+F3

Зберегти як… Shift+F2 Копіювати блок F5

Зберегти і вийти Shift+F10 Перемістити блок F6

Друкувати файл F9 Видалити блок F8

(Не) утворювати .BAK-файл Alt+F9 Додати блок до файлу Alt+F10

Вставити файл Alt+F5

Команди пошуку та заміни

Інші команди

Пошук/заміна уперед F4 Вивести у ANSI-форматі Alt+F1

Пошук/заміна назад Shift+F4 Вивести у ASCII-форматі Alt+F2

Повторити пошук/заміну Alt+F4 Ввести біжучу дату Alt+F3

Пошук рядка уперед F7 Рахувати рядки Alt+F6

Пошук рядка назад Shift+F7 Перейти до рядка Alt+F8

Повторити пошук рядка Alt+F7

Редагування SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Рядок стану (Edit SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” Status line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок SYMBOL 175 \f “Symbol” SYMBOL 175 \f “Symbol” Стовпець

Edit: C:\filename.ext SYMBOL 42 \f “Symbol” Line 2 Col 3 26,432
Free 32

Файл модифікований SYMBOL 173 \f “Symbol” Вiльна пам’ять SYMBOL 173
\f “Symbol” Код символу SYMBOL 173 \f “Symbol”

Ліве/Праве меню, що спускається

(Left/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи Norton
Commander:

Ліва панель SYMBOL 175 \f “Symbol”

Права панель SYMBOL 175 \f “Symbol”

C:\

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1

2

3

C:>

Панелі SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Довiдка по клавіатурі (Panels SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” Keyboard reference)

Перемикання панелей Tab

Вмикання/Вимикання панелей ^O

Вмикання/Вимикання неактивної панелі ^P

Перестановка панелей ^U

Вмикання/Вимикання інформації про панель ^L

Вмикання/Вимикання рядка функціональних клавіш ^B

Перечитання каталогу/дерева ^R

Селектування/Вiдмiна селектування файлу Ins

Селектування групи файлів сірий +

Вiдмiна селектування групи файлів сірий –

Повернення до батьківського каталогу (cd \) ^\

Команди історії

Попередня команда ^E або SYMBOL 173 \f “Symbol” , коли панелі вимкнуті

Наступна команда ^X або SYMBOL 175 \f “Symbol” , коли панелі вимкнуті

Недавня команда символ(и) + Enter

Командний рядок

Рух курсору

Видалення

Символ уліво ^S Символ уліво BS

Символ управо ^D Слово уліво ^W або ^BS

Слово уліво ^A Над курсором ^G або Del

Слово управо ^F Слово справа ^T

Рядок ^Y

Елементи меню Коротко/Повно (Brief/Full menu items)

Є два способи перегляду імен файлів у каталозі: короткий та повний.
Короткий SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” показує три колонки файлів, повний
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” одну колонку файлів разом з розміром, датою
та часом створення файлу.

Коротка панель

Name Name Name

name1 ext name2 ext name3 ext

Повна панель

Name Size Date Time

name1 ext 10894 3-12-94 12:34p

Пошук файлу

Тримайте клавішу Alt натиснутою i наберiть на клавіатурі першу літеру
файлу, який Ви шукаєте. Внизу файлової панелі з’явиться рамка дiалогу
швидкого пошуку:

Search: a_

Пiсля цього Ви можете набирати наступні літери імені файлу (продовжуючи
утримувати клавішу Alt натиснутою), натиснути клавішу Esc для припинення
дiалогу або натиснути Ctrl+Enter для переходу до наступного файлу, що
відповідає набраним літерам.

Зауваження

Приховані файли показуються з символом ” SYMBOL 178 \f “MS LineDraw” ”
між іменем та розширенням, якщо встановлена відповідна опцiя в меню
Configuration…

Формат дати i часу визначається оператором “country=” файлу config.sys.

Панель інформації (Info panel) Ctrl+L

Панель інформації виводить повідомлення про пам’ять та дисковий простір
Вашого комп’ютера.

Info

The Norton Commander, Version 4.0

10 May 1993

655 360 Bytes Memory

500 000 Bytes Free

31 977 472 total bytes on drive C:

567 296 bytes free on drive C:

199 files and 3 directories

use 5 965 824 bytes in

C:\WINDOWS

Сюди заноситься коротка інформація про каталог

Зауваження

Коротку інформацію про каталог (допускається кирилиця) Ви можете
занести, переключившись на панель інформації та натиснувши клавішу F4
(Edit). Натиснiть Esc для завершення редагування. Ця інформація
зберігається в файлі dirinfo у відповідному каталозі та виводиться на
екран при вмиканні панелі інформації.

Ctrl+L перемикає неактивну панель між панеллю інформації i тією панеллю,
яка була раніше (дерево, файли, швидке переглядання).

Число файлів, їх розмір та каталог відносяться до сусідньої панелі. Ці
рядки не виводяться, якщо інша панель не є файловою.

Панель дерева (Tree panel)

Ця панель відображає дерево (під)каталогiв поточного диска.

Змiнювання каталогiв

Використовуйте клавіші керування курсором для переходу в інший каталог,
якщо встановлена опцiя “Auto change directory” в діалоговому режимі
Configuration (Option).

Якщо ця опцiя не встановлена, то для переходу в інший каталог треба
додатково натиснути Enter.

Рух уверх i униз на тому ж рівні дерева

Використовуйте сірі клавіші + та SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” на
допоміжній цифровій клавіатурі.

Пошук каталогу

Тримайте клавішу Alt натиснутою та наберiть на клавіатурі першу літеру
каталогу, який Ви шукаєте. Внизу панелі дерева з’явиться рамка дiалогу
швидкого пошуку:

Search: g_

Наступні дії такі ж, як i при пошуку файлу.

Панель швидкого перегляду (Quick view panel) Ctrl+Q

Панель швидкого перегляду показує вміст файлу, що вказаний курсором на
другій панелі, яка повинна бути короткою або повною файловою панеллю.

C:\

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1 панель

2 швидкого

3 перегляду

C:>

Ви можете використовувати клавіші керування курсором i клавіші PgUp,
PgDn, Home, End для переміщення по всьому файлу. При перегляді баз даних
для переміщення по записам використовуйте сірі клавіші + та SYMBOL 150
\f “Arial Cyr” на допоміжній цифровій клавіатурі.

Компресований (архівований) файл (Compressed File)

Компресування (архівування) файлів дозволяє тримати файли на диску у
форматі, який потребує значно менше місця, ніж звичайно. Перед
використанням ці файли треба декомпресувати (розархівувати).

Найбільш поширені архівовані файли мають розширення ARJ, ZIP, LZH. З
усіма цими (та деякими іншими) файлами може оперувати Norton Commander
версії 4.0. Він дозволяє проводити операції з архівами у панелі
Compressed File Panels, яка подібна файловій панелі, у дуже простій і
зручній формі.

Після вибору компресованого файлу у деякій файловій панелі й виконання
команди, що розглядається, Ви одержуєте можливість продивитися вміст
вибраного файлу в окремій стандартній панелі, заголовком якої є ім’я
файлу. Ви можете проводити звичайні операції з цією панеллю та її
вмістом.

Ви можете виконувати також наступні дії по компресуванню та
декомпресуванню файлів.

Дія Результат

ALT+F5 Компресування (архівування) селектованих файлів у файл, ім’я
якого задається у діалозі

ALT+F6 Декомпресування (розархівування) вибраного файлу у (під)каталог,
ім’я якого задається у діалозі

Панель зв’язку NC (Commander Link Panel)

Ця команда використовується для зв’язку двох комп’ютерів через
послідовні порти COM1: і COM2:.

У зв’язаних за допомогою цієї команди комп’ютерах Ви можете виконувати
операції по копіюванню, переміщенню, перейменуванню, видаленню файлів,
зміненню їх атрибутів, а також по створенню та видаленню каталогiв.
Вказані операції здійснюються, як правило, на комп’ютерi-хазяїнi
(Master), який має кращі характеристики у порівнянні з комп’ютером-рабом
(Slave).

Вмикання/Вимикання панелі (Toggle panel on/off)

Ctrl+F1 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ліва панель Ctrl+F2 SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” права панель

Вмикання/Вимикання лівої панелі

Tree

C:\DOS

C:\DOS

Ctrl+F1

SYMBOL 172 \f “Symbol” SYMBOL 174 \f “Symbol”

C:>

C:>

Порядок сортування файлів (Sort order for files)

Ви можете керувати порядком, у якому Ви бачите файли в каталозі,
використовуючи другу групу опцiй у Лiвому/Правому (Left/Right) меню:

Name сортування за іменем в алфавітному порядку;

eXtension сортування за розширенням в алфавітному порядку. Файли з
однаковими розширеннями будуть відсортовані за іменем;

tiMe сортування за часом з найбільш недавніми файлами, розміщеними
першими. Файли з однаковим часом будуть відсортовані за алфавітом;

Size сортування файлів за розміром з найбільшими файлами, розміщеними
першими. Файли однакового розміру будуть відсортовані за алфавітом;

Unsorted показ файлів у тому ж порядку, в якому їх показує команда
операційної системи DIR.

Зауваження

Каталоги завжди показуються на панелі перед будь-якими файлами до тих
пір, поки Ви не вибрали опцiю Unsorted.

Iмена, що виводяться великими літерами SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
завжди каталоги, імена, що виводяться малими літерами SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” завжди файли:

DIR_NAME ім’я каталогу,

filename ім’я файлу.

Якщо панель невидима або не є файловою, то вибір порядку сортування
перетворить її у файлову панель.

Повторне читання панелі (Re-read a panel)

Ця опцiя дає можливість повторно прочитати інформацію на панелі.

Далі наводиться список, як інформація перечитується для різних панелей,
i коментується корисність цієї опцiї.

Файлова панель

Прочитати повторно каталог. Це корисно, якщо Ви замінили дискету у
дисководi для гнучкого диска.

Панель дерева

Пересканувати диск. Norton Commander звичайно зберігає інформацію про
дерево каталогiв у файлу, що зветься treeinfo.ncd, для швидкого доступу.
Якщо Ви використовуєте DOS-команди mkdir або rmdir або, якщо інша
програма створює або видаляє каталоги, Ви можете поновити вказаний файл
за допомогою цієї опцiї.

Зауваження. Ctrl + R перечитує активну панель.

Фiльтр (fiLter)

Команда фільтра дозволяє Вам керувати тим, які файли виводяться на ліву
чи праву файлові панелі. У цієї команди три опцiї:

Filter

Select files to display

( SYMBOL 42 \f “Symbol” ) All files SYMBOL 172 \f “Symbol” всі файли

( ) Executable files SYMBOL 172 \f “Symbol” файли .com, .exe, .bat

( ) Custom: SYMBOL 172 \f “Symbol” за замовленням

[Ok] [Cancel]

All files SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” звичайний випадок.

Executable files SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” показуються лише програми
та командні файли.

Custom SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” допускає використання символів
SYMBOL 42 \f “Symbol” та ? шаблонів (масок) DOS для виведення на панель
бажаних файлів.

Дисковод (Drive)

Alt+F1 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ліва панель Alt+F2 SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” права панель

Дана команда дозволяє швидко змінювати дисководи в лівій та правій
панелях.

Приклад змінювання для правої панелі

Drive letter

Choose right drive

A B C D

Ви можете використовувати Alt+F1 або Alt+F2 для швидкого виводу списку
дисководiв (розділів жорсткого диска). Для вибору дисковода натисніть
відповідну літеру (можна також використовувати клавіші керування
курсором з наступним натисканням Enter).

Якщо відповідна панель не є файловою, то після виконання цієї команди
вона стане файловою.

Якщо в дисковод для гнучких дисків не вставлена дискета, то після деякої
паузи на екрані з’явиться вікно з повідомленням про помилку:

Can’t read the disk in drive A:

Press ENTER to try again, ESC to abort

or enter a different drive letter here A:_

Введiть літеру нового дисковода тут SYMBOL 173 \f “Symbol”

Пiсля цього Ви можете вставити дискету в дисковод i натиснути Enter,
перервати команду натисканням Esc або ввести літеру нового дисковода.

Файлове меню (Files menu)

Файлове меню забезпечує доступ до команд, що визначені функціональними
клавішами, призначення яких вказано в останньому рядку (function key
bar):

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Ctrl+B вмикає/вимикає цей рядок. Крім того, дане меню дозволяє
виконувати селектування файлів і змінювати їх атрибути.

Деякі команди (View, Edit, Copy, Rename або Move, Delete) мають більш
загальні версії, до яких можна звернутися, попередньо натискуючи та
утримуючи клавішу Shift.

Допомога (Help) F1

Ця команда викликає контекстно-залежну допомогу.

Меню користувача (User menu) F2

Дана команда виводить на екран меню користувача, якщо воно було
визначене раніше:

User Menu

V Virus Scan A:

H Hard Disk Park

P PCTools

SYMBOL 173 \f “Symbol” Гаряча клавіша (Hot-key)

Ви можете вибрати команду цього меню, перемiщуючи курсор з наступним
натисканням Enter, або зразу натискуючи гарячу клавішу.

Перегляд (View) F3, Shift+F3

Ця команда виводить вміст файлу на екран. Вiкно переглядання заповнює
екран повністю, перекриваючи головний екран системи Norton Commander.
Якщо Ви хочете переглянути файли усередині панелі, то використовуйте
Швидке переглядання.

Norton Commander забезпечує переглядання великого числа популярних баз
даних, електронних таблиць, текстових та графічних файлів, які
підготовлені різними редакторами, в їх природному форматі. Для цього в
каталог, де розташований Norton Commander, необхідно помістити програми
123VIEW.EXE, DBVIEW.EXE, RBVIEW.EXE, REFVIEW.EXE, PARAVIEW.EXE,
WPVIEW.EXE, PCXVIEW.EXE, BITMAP.EXE, VECTOR.EXE, які входять до системи
Norton Commander.

Зауваження

Ви можете використовувати клавіші керування курсором, а також клавіші
PgUp, PgDn, Home, End, для переміщення по всьому файлу. Для пошуку слова
користуйтесь клавішею F7.

Натискуючи Shift+F3 або утримуючи Shift i вибираючи команду View із
меню, Ви можете набрати для переглядання ім’я потрібного файлу у такому
вікні:

View

View the file:

_

Редагування (Edit) F4, Shift+F4

Ця команда завантажує файл, який вказаний курсором, в редактор системи
Norton Commander або інший редактор за Вашим вибором (див. зауваження
нижче) та надає можливість його редагування.

Створення файлу

Щоб створити новий файл, натисніть Shift+F4. Ви побачите такий діалог:

Edit

Edit the file:

_

Наберiть ім’я нового файлу та натисніть Enter.

Зауваження

Ви можете використовувати будь-який інший редактор, вказавши його у
розділі Editor… меню опцiй (Option Menu). Якщо зовнішній редактор
вказаний, то завантаження в нього вибраного файлу здійснюється клавішами
Alt+F4.

Натискуючи Shift+F4 або утримуючи Shift i вибираючи команду Edit із
меню, Ви можете набрати для редагування ім’я необхідного файлу в такому
вікні:

Edit

Edit the file:

_

Копiювання (Copy) F5, Shift+F5

Дана команда дозволяє копіювати файли. Iснує три способи використання
команди копіювання.

Ви можете копіювати вказаний курсором файл в іншу файлову панель.

Ви можете копіювати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins
або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F5 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Edit
із файлового меню (Files). На екрані з’явиться таке вікно:

Copy

Copy “somefile.ext” to

_

[Ok] [F10 – Tree] [Cancel]

Ви можете використовувати три способи вибору місця призначення
файла(ів), що копіюється(ються):

Наберiть ім’я каталогу, в який Ви хочете копіювати.

Натиснiть F10 та виберіть потрібний каталог на запропонованому дереві.

Установiть Norton Commander так, щоб на екрані були дві файлові панелі.
Файл буде скопійовано в неактивну панель.

Вiдмiна копіювання

Натиснiть Esc, щоб перервати копіювання в будь-який час.

Зауваження

Перед перезаписом існуючого файлу Вам буде задане питання з проханням
про підтвердження.

Перейменувати або перемістити (Rename or move) F6, Shift+F6

Ця команда дозволяє перейменовувати файли та каталоги (DOS 3.0 i вище)
або переміщувати файли в інший каталог або диск. Iснує три способи
використання вказаної команди.

Ви можете перейменовувати або переміщувати файл, який вказаний курсором,
у файлову панель. Також Ви можете перейменовувати каталог у файловій
панелі чи панелі дерева.

Ви можете перейменовувати або переміщувати групу файлів, селектованих
попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F6 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Rename
or move із файлового меню (Files). На екрані з’явиться таке вікно:

Rename

Rename or move “somefile.ext” to

_

[Move] [F10 – Tree] [Cancel]

Наступні дії аналогічні діям, що розглянуті в команді Copy (див. вище).

Створити каталог (Make Directory) F7

Дана команда дозволяє створювати каталоги у файловій панелі, в панелі
дерева каталогiв та в Дереві NCD.

Новий каталог буде пiдкаталогом поточного каталогу, якщо тільки Ви не
вказали повне ім’я шляху (маршрут) або іншу літеру дисковода або розділу
жорсткого диска.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd.

Iм’я каталогу може мати до 8 символів з розширенням до 3 символів.

Видалити (Delete) F8, Shift+F8

Ця команда дозволяє видаляти файли та каталоги.

Iснує три способи використання команди видалення.

Ви можете видалити файл або каталог, які вказані курсором, у файловій
панелі або каталог, що вказаний курсором, в панелі дерева каталогiв.

Ви можете видалити групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins
або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F8 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Delete
із файлового меню (Files).

Файли тільки для читання (Read-only files)

Якщо файл, що видаляється, має атрибут “тільки для читання”, то Вам буде
задане питання з проханням про підтвердження його видалення. Якщо
видаляється група файлів з атрибутом “тільки для читання”, то зручніше
попередньо відмінити цей атрибут.

Зауваження

Ця команда поновлює файл treeinfo.ncd, якщо видаляється каталог.

Атрибути файлу (File attributes)

Команда дозволяє змінювати атрибути файлів у файлових панелях.

Єдиний файл

Якщо Ви змінюєте атрибути одного файлу, то на екрані з’явиться таке
діалогове вікно:

Attributes

Change file attribute for

“somefile.ext”

[ ] Read only

[x] Archive

[ ] Hidden

[ ] System

[Set] [Cancel]

Поточні атрибути вказуються символом “x”. Використовуйте клавіші
керування курсором i клавішу пропуску (Space), щоб змінити атрибут.

Група файлів

В тому випадку, коли селектована група файлів, діалог аналогічний
попередньому, але при цьому в діалоговому вікні будуть дві колонки
атрибутів:

Set Clear

[ ] [x] Read only

[x] [ ] Archive

В першій колонці встановлюються атрибути групи файлів, в другій SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” знімаються.

Селектування/Вiдмiна селектування групи

(Select/Unselect group)

сірий +, сірий SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” на допоміжній цифровій
клавіатурі

Ці дві команди дозволяють селектувати та відміняти селектування групи
файлів. В діалоговому вікні, що з’являється на екрані, Ви можете
набирати символи шаблонів (масок) DOS, щоб визначити, які файли
селектуються, або для яких файлів ця операція відміняється. Наприклад, ”
SYMBOL 42 \f “Symbol” .doc” селектує всі файли з розширенням .doc.

Зауваження

Клавiша Ins селектує один файл або відміняє його селектування.

Інвертування селектування (Invert selection)

сіра SYMBOL 42 \f “Symbol” на допоміжній цифровій клавіатурі

Ця команда перетворює селектовані файли в неселектовані і навпаки.

Відновлення селектування (Restore selection)

Ця команда відновлює виконане раніше селектування.

Вихiд (Quit)

Дана команда дозволяє вийти з системи Norton Commander.

Меню опцій, що спускається (Options pull-down menu)

Це меню дозволяє встановити різні режими роботи оболонки Norton
Commander.

Конфiгурацiя… (Configuration…)

Дiалогове вікно дозволяє встановити багато опцiй конфігурації.
Використовуйте клавіші керування курсором для переміщення до потрібної
опцiї, а потім SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” клавішу пропуску для зміни
цієї опцiї. Натиснiть Ctrl+Enter, щоб прийняти цю опцiю та вийти з
режиму конфігурації.

Screen colors

( ) B & W ( ) Laptop

( SYMBOL 42 \f “Symbol” ) Color 1 ( ) Color 2

Ця опцiя дозволяє вибрати чорно-бiлий або кольоровий режим роботи
екрана. Опцiя Laptop встановлюється для портативних комп’ютерів з
екранами спеціального типу.

Screen blank delay

[ ] On

[10] Minutes

Ця опцiя керує затримкою в часі перед відключенням зображення на екрані,
якщо за цей час комп’ютером не виконується ніяких дій. Натискання
будь-якої клавіші вертає зображення.

Printer port

( ) COM1 ( SYMBOL 42 \f “Symbol” ) LPT1

( ) COM2 ( ) LPT2

( ) COM3 ( ) LPT3

Ця опцiя визначає порт (послідовний або паралельний), до якого
підключений принтер під час друкування із зовнішнього редактора.

[x] Show hidden files

В увімкнутому стані Ви можете бачити приховані файли з символом SYMBOL
178 \f “MS LineDraw” між іменем та розширенням.

[x] Ins moves down

В увімкнутому стані курсор переміщується вниз при селектуваннi файлу
клавішею Ins.

[ ] Select Directories

В увімкнутому стані клавіші селектування сірі +, SYMBOL 150 \f “Arial
Cyr” , SYMBOL 42 \f “Symbol” діють не тільки на файли, але й на
каталоги.

[x] Auto change directory

В увімкнутому стані при переміщенні курсору в панелі дерева каталогiв
автоматично змінюється каталог у файловій панелі. В іншому випадку
необхідно натискувати Enter.

[x] Menu bar always visible

В увімкнутому стані унизу екрана виводиться рядок з призначеннями
функціональних клавіш.

[ ] Auto save setup

Якщо ця опцiя увімкнута, то Norton Commander запам’ятовує свій стан,
навіть тоді, коли Ви вимкнули комп’ютер. В іншому випадку Вам необхідно
натиснути Shift+F9 для збереження (в файлі NC.INI) вказаного стану.

[ ] Left-handed mouse

Ця опцiя здійснює перемикання лівої та правої клавіш миші.

[ ] Fast mouse reset

Для деяких комп’ютерів (PS/2, COMPAQ) існує затримка в декілька секунд
після виконання команди DOS i перед появленням зображення системи Norton
Commander. Вмикання опцiї зменшує цю затримку.

[x] Copy newer files only

Якщо ця опцiя увімкнута, то перезапис файлів при копіюванні здійснюється
лише тоді, коли файл, що копіюється, має більш нову дату.

Редактор… (Editor…)

Ця опцiя дозволяє вибирати зовнішній редактор (а не редактор NCEDIT.EXE
системи Norton Commander), який використовується тоді, коли натискається
клавіша F4 або вибирається команда Edit з файлового меню.

Select which editor to use for F4:

( SYMBOL 42 \f “Symbol” ) Built-in

( ) External

c:\me\me !.!

Щоб задати зовнішній редактор натисніть клавішу “E” та наберiть його
ім’я.

Підтвердження (Confirmations)

Меню підтверджень (Confirmations menu) дозволяє визначити рівень безпеки
при виконанні файлових операцій. За умовчанням Norton Commander має всі
підтвердження увімкнутими. Під час файлових операцій, які можуть
привести до втрати інформації (копіювання, переміщення, видалення), та
при спробі вийти із системи Ви отримаєте запит “Are You Sure…?” (“Ви
впевнені…?)”. Після цього Ви повинні підтвердити (Ok), або відмінити
(Cancel) операцію. Якщо Ви хочете зберегти час, то можна вимкнути
підтвердження, але при цьому згадані операції будуть виконуватися
негайно.

Меню підтверджень:

Confirmations

[x] Copy

[x] Move

[x] Delete

[x] Delete subdirectories

[x] Exit

[ Ok ] [ Cancel ]

Компресування (Compression)

Опції компресування (Compression Options)

Існує багато способів компресування (архівування файлів). Деякі з них
мають кращі характеристики за часом проведення операції, інші SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” за розмірами компресованого файлу. Norton Commander
у зручній формі дозволяє обрати той чи інший метод, використовуючи такий
діалог.

Compression Options

Storage method

( SYMBOL 42 \f “Symbol” ) Automatically select best method

( ) Create smallest file

( ) Use fastest method

General

[ ] Comfirm with password

[ Ok ] [ Cancel ]

Метод збереження (Storage method):

Automatically select best method (Автоматичний вибір найкращого методу).
Система вибере найкращий у даній ситуації метод компресування.

Create smallest file (Створити файл найменшого розміру). Буде створено
компресований файл найменших розмірів, але час компресування при цьому
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” найбільший.

Use fastest method (Використати найшвидший метод). Час компресування цим
методом SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” найменший, але розмір компресованого
файлу SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” найбільший.

Загальне (General)

Comfirm with password (Підтвердження паролем). Щоб засекретити дані Ви
можете задати пароль при компресуванні. При декомпресуванні Ви повинні
ввести цей пароль.

Автоменю (Auto menus)

Якщо ця опцiя увімкнута, то при першому запуску системи Norton Commander
на екрані автоматично з’являється меню користувача. Це ж меню
з’являється після того, як Ви виконали яку-небудь команду з нього.

Пiдказка шляху (Path prompt)

Якщо ця опцiя увімкнута, то поряд з літерою, що вказує дисковод або
розділ жорсткого диска, в підказку DOS вводиться шлях активного
каталогу.

SYMBOL 214 \f “Symbol” Path prompt SYMBOL 174 \f “Symbol”
C:\PROGS\NC>_

Path prompt SYMBOL 174 \f “Symbol” C:>_

Рядок клавіш (Key bar) Ctrl + B

Ця опцiя вмикає чи вимикає унизу екрана рядок з призначеннями
функціональних клавіш.

SYMBOL 214 \f “Symbol” Key bar SYMBOL 174 \f “Symbol” 1Help 2Menu
3View 4Edit …

Key bar SYMBOL 174 \f “Symbol”

Зауваження

При вимкнутих панелях i вимкнутому рядку функціональних клавіш екран
виглядає так само, як і в DOS.

Повний екран (Full screen)

Ця опцiя встановлює розмір лівої та правої панелей.

SYMBOL 214 \f “Symbol” Full screen

Full screen

Мiнiстатус (Mini status)

Опцiя вмикає/вимикає рядок мiнiстатусу внизу обох панелей. Рядок
мiнiстатусу дає повну інформацію про файл, який вказаний курсором, або
про групу селектованих файлів:

SYMBOL 214 \f “Symbol” Mini status filename.ext . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

filename.ext 9564 9-11-94 5:34p

Mini status filename.ext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .

filename.ext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Селектованi файли:

SYMBOL 214 \f “Symbol” Mini status filename.ext . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

22560 bytes in 3 selected files

Годинник (cLock)

Ця опцiя вмикає/вимикає годинник, який показує поточний час, у правому
верхньому кутку екрана системи Norton Commander.

Зауваження

Цей годинник показує правильний час, якщо час DOS правильний.

Збереження установки (Save setup) Shift + F9

Опцiя зберігає поточну установку системи Norton Commander i записує її в
файл NC.INI (див. також опцiю Auto save setup в розділі Конфiгурацiя).

Змiнна оточення NC (NC Environment variable)

При використанні системи Norton Commander на віртуальному диску виникає
специфічна проблема. Якщо Ви зберегли установку, або змінюєте файли меню
користувача чи розширення (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT), то ці зміни будуть
виконані лише на віртуальному диску i будуть загублені при вимиканні
комп’ютера. Ця проблема вирішується включенням такого рядка до файлу
autoexec.bat:

set nc=c:\norton ,

де c:\norton SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” шлях на жорсткому диску, де
зберігаються файли системи Norton Commander.

Гарячі клавіші (Hot keys)

Tab Перехiд на другу панель

Esc Повернення на попередній рівень (відміна)

Enter Виконання командного рядка. Запуск команди, що може виконуватися i
яка вказана курсором на панелі. Обробка файлу, який вказаний курсором на
панелі, відповідно до директив файлу розширень NC.EXT

Ins Селектування/вiдмiна селектування одного файлу

Сiрий + Селектування групи файлів

Сiрий SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” Вiдмiна селектування групи файлів

F1 Help SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Одержання довідки (допомоги)

F2 Menu SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Виведення меню команд користувача

F3 View SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Переглядання файлу

F4 Edit SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Редагування файлу

F5 Copy SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Копiювання файлу або групи файлів

F6 RenMov SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Перейменування файлів або
каталогу, переміщення файлів в інший каталог

F7 MkDir SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Створення пiдкаталогу

F8 Delete SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Видалення файлів або каталогу

F9 PullDn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Меню системи Norton Commander, що
спускається

F10 Quit SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Вихiд з системи Norton Commander

Alt+F1 Left SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Відображення у лівій панелі
змісту іншого диска

Alt+F2 Right SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Відображення у правій панелі
змісту іншого диска

Alt+F3 View… SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Переглядання файлу
допоміжними програмами системи Norton Commander

Alt+F4 Edit… SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Редагування файлу за
допомогою альтернативного редактора (вбудованого або зовнішнього)

Alt+F5 Comp SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Компресування (архівування)
файлу

Alt+F6 Decomp SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Декомпресування
(розархівування) файлу

Alt+F7 Search SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Пошук файлу на диску

Alt+F8 History SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Переглядання i повторне
виконання раніше введених команд

Alt+F9 EGA Ln SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Перемикання з 25 рядків на 43
рядки на екрані

Alt+F10 Tree SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Швидкий перехід в інший каталог

Ctrl+F1 Left SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Вилучити ліву панель з
екрана/вивести ліву панель на екран

Ctrl+F2 Right SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Вилучити праву панель з
екрана/вивести праву панель на екран

Ctrl+F3 Name SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Упорядкувати виведення в панель
за іменем

Ctrl+F4 Exten SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Упорядкувати виведення в
панель за розширенням

Ctrl+F5 Time SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Упорядкувати виведення в панель
за часом

Ctrl+F6 Size SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Упорядкувати виведення в панель
за розміром

Ctrl+F7 Unsort SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Вивести в панель без
упорядкування

Ctrl+F9 Print SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Друкувати файл

Ctrl+Enter Перенести в командний рядок ім’я файлу, вказаного курсором

Ctrl+B Вмикання/вимикання рядка з призначеннями клавіш F1 SYMBOL 150 \f
“Arial Cyr” F10

Ctrl+E Виклик до командного рядка останньої виконаної команди

Ctrl+I Еквівалентне дії клавіші Tab

Ctrl+J Еквівалентне дії клавіш Ctrl+Enter

Ctrl+L Вивести у сусідню панель інформацію про активну файлову панель

Ctrl+M Еквівалентне дії клавіші Enter

Ctrl+N Еквівалентне дії клавіші F9

Ctrl+O Вилучити панелі з екрана/вивести їх на екран

Ctrl+P Вилучити неактивну панель з екрана/вивести її на екран

Ctrl+Q Швидке переглядання файлу, вказаного курсором, у сусідній панелі

Ctrl+R Повторне виведення змісту диска активної панелі. Пересканування
дерева каталогів активної панелі

Ctrl+U Помiняти панелі місцями

Ctrl+\ Перейти у кореневий каталог

Ctrl+PgUp Перейти у надкаталог

Shift+F3 View SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Переглядання файлу. Iм’я файлу
запитується

Shift+F4 Edit SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Редагування файлу. Iм’я файлу
запитується

Shift+F5 Copy SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Копiювання файлу або групи
файлів. Запитується, що i куди треба копіювати

Shift+F6 RenMov SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Перейменування файлів або
каталогу, переміщення файлів в інший каталог. Запитується, які файли i
як (куди) перейменовувати або переміщувати

Shift+F9 Збереження поточної установки системи Norton Commander

Література

1. П.Нортон. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS
DOS. Москва, “Радио и связь”, 1992.

2. П.Нортон. Программно-аппаратная организация IBM PC. Москва, “Радио и
связь”, 1992.

3. П.Нортон, Р.Джорден. Работа с жестким диском IBM PC. Москва, “Мир”,
1992.

4. М.А.Рыбаков. Анатомия персонального компьютера. Москва,
“Интермеханика”, 1990.

5. SYMBOL 221 \f “Arial Cyr” .Фигурнов. IBM PC для пользователя.
Москва, “Финансы и статистика”, 1992.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020