.

Соціалізм в історії України

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 7507
Скачать документ

11

КУРСОВА РОБОТА

«Соціалізм в історії України»

Зміст

Вступ

Розділ І. Соціалістичні та комуністичні ідеї.

1. 1. Соціалізм у новітній українській політичній думці

1.2. Предки з ХІХ ст.: соціалізм Драгоманова

1. 3. Михайло Грушевський: якої України ми хочемо?

Розділ ІІ. Націократичні ідеї

2.1. Микола Міхновський — романтик української iдеї

2.2. Головнi iдеї чинного нацiоналiзму Дмитра Донцова

Розділ ІІІ. Класократична версія

Розділ ІV. Ліберальна ідея в Україні

Висновок

Література

Вступ

П’ятнадцять років існує наша нова держава. Проте й досі Україна не
набула чітких ознак сучасної цивілізованої країни. Чи не єдиною
характерною рисою національного розвитку стала глибока криза, що охопила
усі сфери життя. Основні джерела її походження — це відсутність
державної стратегії, концептуальна безпорадність, невиразність
політичної тактики державотворення. Країна дедалі втягується у
незалежність, не маючи адекватної сучасним реаліям політичної філософії.

Владна надбудова над суспільством — Левіафан держави — постає в Україні
поза традиціями національної державницької думки ХХ століття, історичним
та сучасним досвідом європейських демократій. Конструювання української
держави здійснюється непублічними, келійними засобами, у віддаленості
від суспільного загалу. При цьому горішня влада спирається переважно на
колишній груповий, по суті недержавницький досвід, кланово-корпоративне
розуміння національних інтересів.

На жаль, автори наявних публікацій з проблематики державотворення, що
з’явилися в Україні протягом останніх років, здебільшого лише доводять
світовому співтовариству, українському суспільству, а подеколи й самим
собі історичну неминучість та значущість самого факту появи на
політичній мапі світу незалежної України. Такі книги легко впізнати
навіть за стилістикою — вони вкрай обтяжені історико-філологічним
романтизмом, урочисто-епічними інтонаціями. Держава сакралізується,
панує риторика самозвеличення. Такі поняття, як громадянське
суспільство, демократія, самоврядування, легітимність, права людини
опиняються на периферії уваги.

Утім, чи можливо «розбудувати» державу лише на абстрактних
обґрунтуваннях патріотичних почуттів, чи достатньо обмежитися успіхом в
оприлюдненні патріотизму у власній хаті, при цьому щоразу зазнаючи
невдач у розв’язанні нагальних внутрішніх проблем та у відстоюванні
національних інтересів на міжнародній арені?

Протягом століття основними засобами у визвольних змаганнях українців
були пошук зовнішніх союзників, підлаштовування під чужі інтереси та
геополітичні сценарії. Українським керівним елітам, як звикле, бракувало
здатності згуртовуватись на основі загальнонаціональної державотворчої
перспективи, бажання і вміння усвідомити об’єктивні національні
інтереси, зрозуміти суспільні очікування задля того, щоб спрямувати
розвиток нації у річище нормального, гідного людини життя.

Розділ І. Соціалістичні та комуністичні ідеї.

1. 1. Соціалізм у новітній українській політичній думці

Чи на щастя, чи на жаль, у ХХ столітті в Україні найвпливовішою
ідеологією був соціалізм. Від перших спроб утворення політичних партій у
наддніпрянській Україні на самому початку сторіччя, через визвольні
змагання 1917–1922 рр. аж до краху СРСР, всі українські (і
псевдоукраїнські) уряди в Наддніпрянщині були соціалістичними.
Інтеґральний націоналізм Донцова в підрадянській Україні ніколи не мав
значного впливу. Консерватор Липинський на своїй батьківщині був лише
самотнім голосом у пустелі. У часи Центральної Ради проблеми
«буржуазних» міністрів, яка так турбувала російський Тимчасовий уряд на
початку його існування, просто не було, оскільки практично не було
несоціалістичних українських політичних діячів у Києві.

Соціалізм — спроба моделювання не держави, а самого суспільства за
допомогою держави. У цьому сенсі державі відводиться роль інструмента
для зламу старих структур. Та в самому своєму осерді соціалістична
ідеологія не пропонувала нічого конструктивного для моделювання
майбутньої держави. Вважалося, що армія, поліція — це інструменти
класового поневолення, досить знищити старі структури державності й самі
по собі зникнуть усі суспільні напруги. Це — класична ідеологічна
система ХІХ ст.

Культ соціалістичного інтернаціоналізму в Україні призвів до того, що
чимало українських соціалістів боялися навіть думати про моделювання
майбутньої української державності, оскільки перебували під постійним
тиском — як внутрішнім, так і зовнішнім. Українські та російські
соціалісти стояли на засадничо різних позиціях. У програмах українських
соціалістичних партій важливе місце займали вимоги
національно-територіальної автономії. Саме ці вимоги викликали шалений
опір російських соціалістів, які традиційно сприймали Україну як
невіддільну частину Росії. Тому так легко записували українців до стану
контрреволюціонерів, дрібнобуржуазників тощо. І як наслідок — українці
почали на всі боки відхрещуватися від звинувачень в сепаратизмі,
самостійництві й лякатися навіть тіні незалежної української держави.

Навіть такий радикально націоналістично настроєний український
політичний діяч, як Микола Міхновський, писав у своєму проекті програми
Української Народної партії (цей проект стане основою виникнення у 1917
р. Української партії соціалістів-самостійників) про «чистий світлий
храм соціалістичного устрою» і декларував солідарність українців з
«іншими знедоленими народами» .

Симптоматично, що студентська група, яка спершу взяла за свою
ідеологічну платформу положення радикальної націоналістичної праці
Міхновського «Самостійна Україна», пережила еволюцію до ортодоксального
марксизму. Після розколу Революційної української партії (РУП) у 1904 р.
більшість її членів відхилила всі національні вимоги й увійшла в РСДРП
як автономна частина під назвою Українська соціал-демократична спілка,
щоправда, зі своїми партійними органами керівництва, але уже без власної
платформи.

Більш «націоналістична» решта цієї групи, яка у 1905 р.
переорганізувалася під назвою Українська соціал-демократична робітнича
партія, у 1906 р. виявила бажання увійти до РСДРП, запропонувавши
проект, у якому погоджувалася з усіма пунктами програми РСДРП і тільки в
кінці, уже в примітках, висунула вкрай мляву, невиразну вимогу
українських соціал-демократів навіть не до автономії України, а тільки
мати право ставити й обговорювати це питання в рамках
загальноросійського політичного руху. Це, звісно ж, викликало
категоричну відмову більшовицького центру на чолі з Леніним. Об’єднання
не відбулося через нібито «дрібнобуржуазнo-націоналістичний характер»
партії, як тлумачиться у повному зібранні творів Леніна. Насправді ж
тільки повна відмова від будь-яких національних державницьких вимог
(«дрібнобуржуазності») могла бути підставою до входження у більшовицьку
партію.

Українці на початку століття являли собою класичний приклад
соціально-некомплектного народу, тобто народу, де чужа домінація
отримала структурний характер у тому сенсі, що навіть на територіях, де
дана група складала переважну більшість населення, майже всі визначальні
ролі в суспільному розподілі праці, крім найменш престижних, були
зайняті представниками інших народів.

Після Валуєвського циркуляра 1863 року та Емського указу 1876 року
підросійські українці не мали леґального доступу до рідномовних школи та
літератури. І навіть у невеликих містах, де у 1870 році міщани
розмовляли місцевими українськими говірками, на початку століття
«переважала мова російська або суміш російської й української». Навіть у
1917 р. українці ще були переважно селянським народом, мало втегненим у
індустріальний розвиток свого краю.

Профспілки та робітничий клас були російськомовними. Так само міська
торгівля та панський маєток. «Безбуржуазність» — ось те ключове слово,
яке домінувало на той час в українській політичній думці. У 1909 році
один український активіст говорив, що український рух був слабосилим
саме через відсутність української буржуазії. А В.Винниченко у 1917 році
вихваляв «безбуржуазність» як чинник єдності народу в змаганні за
соціальну і національну справедливість 8. Усі українські політичні діячі
визнавали це доконаним фактом.

Лише Ленін стверджував, що кожна нація має пролетарські і капіталістичні
(себто ворожі, такі, проти яких соціалісти повинні боротися) елементи.

По суті, ця ленінська теза була не що інше, як політичне шахрайство. Він
собі дозволив визначати, що є «буржуазним» серед чужого народу, таким
чином виправдовуючи втручання у внутрішні його справи та необмежене
насильство проти таких елементів.

1.2. Предки з ХІХ ст.: соціалізм Драгоманова

Оскільки велика тінь ХІХ століття у формі ідей Михайла Драгоманова була
найважливішим соціалістичним конкурентом марксизму у ХХ ст., очевидно,
потрібно починати саме з нього. Хоч якось у листі до дочки Драгоманов
написав, що «для правильного розвитку народів їм треба мати державну
незалежність», публічно він завжди відстоював федерацію рівноправних
слов’янських народів. Напевне, при повній відсутності навіть української
народної школи будь-яка ідея повної незалежності України мала б
видаватися безнадійно утопічною.

Для Драгоманова національна проблема стояла нарівні з соціальною. У 1880
році він разом з М.Павликом та С.Подолинським опублікував у «Громаді»
напрочуд чітку й стислу програму, яка моделювала майбутню українську
державність. Саме вона була впливовою аж до кінця Української Народної
Республіки. Власне, ця програма й стала ідеологічним її підґрунтям,
обумовила первісні успіхи, але й значною мірою спричинилася до її
невдачі

Як відзначав Іван Лисяк-Рудницький, учений, який взагалі акцентував
увагу на домінуванні ліберальних моментів над радикальними і
соціалістичними в драгоманівській політичній теорії, в центрі візії
Драгоманова був анархосоціалізм П.-Ж.Прудона. За Драгомановим, кожна
особа, кожна спілка, кожна громада має бути вільною від насильства
згори. Він визнавав право на існування лише за вільними творчими
спілками. Його гасло: «Ціль та зветься безначальство: своя воля кожному
й вільне громадянство людей і товариств».

Дві проблеми з цією візією. Вільна асоціація без зафіксованих структур
нежиттєздатна, бо не має авторитету бути арбітром для реґіонів і не може
мобілізувати ресурси для спільного захисту від чужих, могутніших
політичних об’єднань. Щодо федералізму — це стара ідея, на яку справили
свій потужний вплив процеси у США. У 1823 році в Російській імперії
утворилося Товариство з’єднаних слов’ян (Общество «Соединённых Славян»),
котре проголосило своєю метою з’єднання всіх слов’янських земель на
федеративних засадах. Втім, як Ленін писав про федералізм, будь-яка
асоціація можлива лише за умов існування спільного бажання таких
стосунків. Однак розуміння федеративного устрою українськими та
російськими соціалістами мало суттєві розходження. З-за спини
великоросіян постійно визирала знайома тінь шовініста-держиморди, і вони
постійно переходили, як з гіркотою зазначав той же Драгоманов, з «ґрунту
демократично-федералістичного на ґрунт офіціяльно-централістичний».

Драгоманов вважав, що Україна має бути федерацією вільних громад у
рамках міжнародної федерації подібних громад на основі аґрарного
соціалізму, без армії, з народною міліцією, де кожен громадянин має
власну зброю.

Така позиція могла бути (і в подальшому таки стала) найважливішою
причиною краху напівдрагоманівської Української Народної Республіки.
Брак конвенційних державних структур, засвоєння драгоманівської
загальносоціалістичної вимоги, скасування державної армії та утворення
«народної міліції», загальне озброєння народу прямо привело до доктрини
Винниченка — Шаповала, датованої 1917 р., про непотрібність Україні
своєї власної армії, що своєю чергою зумовило трагедію під Крутами. Адже
держава, яка залежить від доброї волі окремих громадян у сфері захисту
своєї національної безпеки, завжди буде слабшою за державу, яка може
примусити своїх громадян за неї воювати.

Аж до революції 1917 року федералізм Драгоманова, де все починається з
самоорганізації знизу, й марксизм з його національною байдужістю й
схилянням перед великими державами були єдиними серйозними конкурентами
серед українських соціалістів. Сам Драгоманов ставився дуже критично до
централізму Маркса, звинувачуючи «німця Карла Маркса» за те, що в
Інтернаціоналі, а особливо в Раді, головне слово було за державами, а не
за народами. «Так, — пише Драгоманов, — в ній був відділ (секція) й
секретар генеральний за Росією, хоч в Росії десятки країн і людських
пород одна до одної неподібних». Це був для Драгоманова приклад
найтяжчого гріха: «Інакше кажучи, та «спілка» (Перший інтернаціонал. —
Авт.) почала працю не знизу вгору, а згори вниз».

Драгоманов із Швейцарії підтримував близькі контакти з українськими
радикалами, насамперед у Галичині, особливо з двома молодими
соціалістами Михайлом Павликом та Іваном Франком. Та якщо Павлик одразу
став і до кінця залишився політичним прихильником Драгоманова, то Франко
пережив марксистський період і повернувся до драгоманівської ідеї
центральної ролі селянства в становленні соціалізму в середині 80-х рр.
ХІХ ст. Павлик дивився на марксистську «утопію» як на програму створення
поліцейської держави й вважав, що вона могла знайти прихильників тільки
серед державних націй, що гасло «Пролетарі усіх країн, єднайтеся!»
фактично перетворилося на «Нації Російської й Німецької імперій,
зросійщуйтеся і зґерманізовуйтеся!» Коли 1890 р. у Львові сформувалася
перша українська політична партія — Русько-українська радикальна партія
— це була коаліція, для якої старші прихильники Драгоманова — Франко,
Павлик і Северин Данилович написали програму мінімальну, а молоді
марксисти — Євген Левицький, Микола Ганевич і Володимир Охримович
написали програму максимальну. Тодішні оглядачі не могли не помітити
суперечностей між загальними фразами програми максимальної про науковий
соціалізм та програми мінімальної, яка запропонувала ряд реформ, щоб
перешкодити пролетаризації селян.

На першому з’їзді радикальної партії марксист В’ячеслав Будзиновський та
молодий Юліан Бачинський (майбутній автор памфлета «Україна irredenta»)
вперше виступили за політичну незалежність української держави, Франко
та Павлик виступили проти. Та навіть коли на кінці 1895 р. Українська
радикальна партія офіційно прийняла програму боротьби за політичну
незалежність українського народу і як перший крок до цього — вимогу
розподілу Галичини на західну (польську) та східну (українську) частини,
Франко обстоював ту позицію, що політична самостійність аж ніяк не
означає повного відокремлення України від Росії, що самостійність
можлива в союзі з Росією, якщо остання прийме федеративну структуру.

У контексті розгляду соціалістичних моделей української державності
важливо підкреслити, що найголовнішими критиками створення в 1914 р. як
державницького центру в екзині

Спілки визволення України (СВУ) були навіть не більшовики і навіть не
Ленін, хоч він постійно тримав його під прицілом, а самі українські
соціалісти.

Найжорстокішим критиком СВУ був Лев Юркевич, який пояснив, що він і його
товариші «не вороги ідеї самостійности України», але «наші російські
товариші тільки тоді би виявили себе справжніми інтернаціоналістами,
коли б їхні організації і преса на Україні признали разом з нами
необхідність боротьби за визволення нашого народу і щоб вони разом з
нами при кожній нагоді давали відсіч проявам національного поневолення».

Тобто Юркевич самй існування України, як державного утворення, поставив
у пряму залежність від того, наскільки сліпо і вірнопідданськи будуть
підтримувати сили української революції революцію російську. Він так
вірив у справедливість міжнародного соціалізму, насамперед російського,
що навіть звернувся до Троцького-Бронштейна з ідеєю проведення
міжнародного інтернаціоналістичного соціалістичного суду над членами СВУ
з єдиною метою, аби ті не мали права називати себе соціалістами.

Логіку Юркевича можна зрозуміти тільки в контексті його поглядів на
майбутнє України. Кого-кого, а його аж ніяк не можна було запідозрити в
проросійських симпатіях, але створення СВУ в буржуазному оточенні
Австро-Угорщини, переговори СВУ з буржуазними Центральними державами,
тобто з імперіалістами, навіть сам склад СВУ, до якого входили аж ніяк
не «представники трудящих», а патріотично настроєні вихідці дворянства,
він вважав зрадою соціалістичних ідеалів та «ідеї живого мужицького
народу».

Сама ідея «живого мужицького народу» утопічна. Таке одномірне
суспільство можливе, але тільки в колоніальних умовах, коли всі інші
місця в соціальному розподілі праці займають члени іншої національної
групи.

Просто нема й не може бути «мужицького народу» ще і тому, що селу
потрібні промислові товари.

А коли місто, де такі товари зроблені, споглядає на село з позиції сили
та власного верховенства, коли існує різниця мов між містом та селом і
місто виступає щодо села як представник колонізаторської сили,
виникнення суперечностей неминуче.

Без достатньо авторитетного арбітражу між ними можливі такі ж конфлікти,
які були в Україні під час визвольних змагань.

Лев Троцький боротьбу Юркевича з СВУ, звісно, підтримав. У своєму
листі-відповіді він пише, що кара революційного суду могла б стосуватися
таких «авантюристів», які «засідають у віденській поліції або на
австрійському автомобілі виїжджають у приймальну до турецького візира».
Чим же так розлютили представники СВУ Лева Троцького?

Чи не тим, що саме у зв’язку з Туреччиною пов’язаний найбільший успіх
цієї організації, яка домоглася офіційної заяви уряду Туреччини про
повну підтримку майбутньої незалежної України.

Повертаючись до такої особи, як найреволюційніший та найсоціалістичніший
серед українців Лев Юркевич, який активно боровся проти будь-яких спроб
організації самостійного українського державотворчого центру, треба
сказати, що і йому не принесли успіху безкінечні нав’язування своєї
співпраці Леніну, Троцькому, Мануїльському.

Більшовики поставилися до його ідей насторожено і вороже, категорично
відкинули всі його пропозиції про спільні дії, від нього ж відвернулася
більшість українських патріотів.

1.

2. 3. Михайло Грушевський: якої України ми хочемо?

Михайло Грушевський — не просто символ української державності, він у
критичному 1917-му став абсолютним втіленням української національної і
державницької ідеї. Голова Української Центральної Ради, перший
Президент УНР, людина виняткового інтелекту і працездатності, рівного
якій по значенню й авторитету в Україні початку ХХ століття не було.
Саме йому — кабінетному ученому, філософу, історику, теоретику
літератури і мистецтва, письменнику, етнографу, довелося взяти на свої
плечі вирішення практично усіх питань, пов’язаних із зародженням та
існуванням Української Народної Республіки.

Як і більшість українських соціалістів, Грушевський дивився на Україну
як на країну насамперед селянську. Для нього поняття українства і
селянства були майже синонімами. Він вважав, що в Україні інша база
соціальної революції, ніж в Росії чи на Заході, що вона пішла іншими
шляхами і з іншого боку підійшла до розв’язання соціальних проблем, а
отже, соціальна і політична роль селянства буде визначальною в Україні
дуже довго, а може, і завжди. І поскільки «перед цими будучими
поколіннями селянства лежить велика місія репрезентувати Українську
Народну Республіку, Велику Україну перед світом — єдину поки що державу
трудящого люду, що має послужити взірцем, школою для інших демократій
світу, які будуть посилати колись своїх дітей до неї — вчитись, жити,
працювати і керувати державою з участю трудящого люду», то найперше
завдання української держави полягає в тому, аби забезпечити обов’язкове
навчання селянських дітей, повсюдне впровадження аґрономічних шкіл, а
публіцистика, література, аґітація живим словом повинні підняти в
селянства почуття самоповаги, виховати справжніх «господарів землі».

Грушевський вважав, що завдання провідників українства полягає в тому,
щоб гасити, нейтралізувати всяку обопільну ворожнечу, робити все для
розвитку різноманітних культур в Україні, не загострювати відносин
ґвалтівною українізацією, але й не поступатися принципом української
державності і становищем української мови як мови державної.

Грушевський, висуваючи «ґрандіозні завдання» перед Україною, тут же
застерігає, що «ми відкидаємо поліційно-бюрократичний устрій і хочемо
оперти наше правління на широких основах самоврядування, залишаючи
адміністрації міністерські тільки функції загального контролю,
координування й заповнювання тих прогалин, які можуть виявитися в
діяльності органів самоврядування. Впливи бюрократії таким чином будуть
дуже обмежені». Тобто Грушевський, сам того не відаючи, на самому
початку існування держави обмежив її можливості як інструменту
оподаткування, перерозподілу соціальних благ і виконавця соціальних
програм. Така позиція мала би призвести і, звісно, призвела до повсюдної
анархії, виникнення різноманітних «незалежних республік», врешті-решт —
до некерованого хаосу в новоствореній державі.

Грушевський не відкидав повністю роль армії, але вважав нормальною
формою охорони держави всенародну міліцію. На армію він дивився як на
явище перехідне, тимчасове, яке в будь-яку мить буде готове перейти від
армійської до міліцейської системи. Утримання постійної армії він вважав
«марнуванням часу», стверджував, що треба все зробити, щоб в якомога
коротший час втиснути всю «технічну підготовку, доведену до рівня
сучасних вимог, а потім усе далі здійснювати через учбові збори,
організовані в різні пори року так, щоб вони найменше відтягали живі
сили краю від продуктивної праці».

Велику увагу у своїх працях приділяв Грушевський майбутньому
територіальному устрою України. Будучи переконаним федералістом,
Грушевський думав над тим, яка модель територіального устрою дасть
найкращі можливості для справжнього демократичного самоврядування. Він
вважав, що існуючий поділ на повіти та губернії не придатний для такого
завдання. Повіт — замала одиниця, щоб в її рамках можна організувати
ширшу самодіяльність громадянства у всіх сферах життя, а губернія —
надто механічне і штучне утворення, надто велике, яке фактично
розпадається на окремі частини, органічно не пов’язані одна з одною.
Грушевський вважав, що оптимальним варіантом може бути утворення округів
з населенням приблизно до мільйона чоловік, спроможних організувати
«справу санітарну, і шляхів, і сільськогосподарську, і земельну, і
промислову, і культурну. У своїм районі вона буде спроможна організувати
і сіть середніх шкіл, і якісь вищі школи, добрий музей і порядний театр
— все те, чого звичайне повітове місто своїми засобами зробити
неспроможне». Такий територіальний устрій дасть можливість кожній окрузі
посилати до Всенародних зборів України не менше десяти депутатів, таким
чином стануть можливими і пропорційні вибори, і партійне групування. З
іншого боку, оскільки округа достатньо невелика, то всі її частини
будуть пов’язані і між собою, і з своїм центром, всі громадські,
політичні й культурні сили будуть на виду й на обрахунку, і все
суспільне будівництво відбуватиметься за активної участі й під контролем
громадянства. Грушевський запропонував план такого устрою, виходячи з
уже усталеного на той час економічного і культурного районування, а
також з історичних обставин і історичних назв, нехтувати які він вважав
справою небезпечною, поскільки вони складалися «не капризом дипломатів
чи урядовців, а виростали з умов географічних, природних — ці умови не
змінюються так легко».

Грушевський, як засвідчує цей документ, не боявся небезпеки місцевої
ідентичності, навпаки, він вважав, що самоусвідомлення усіх гілок
українства як нащадків історичних українських племен деревлян, полян,
сіверців, волинян тощо, розмаїття культур і дух місцевого патріотизму
дадуть могутній імпульс для розвитку цих реґіонів.

Він вважав себе переконаним федералістом, цілковито в дусі
соціалістичної ідеології, яку сповідував. Він рішуче відкидав будь-які
звинувачення в сепаратизмі і націоналізмі, але вважав, що майбутня
українська держава повинна будуватися на основі домінуючого українського
національного елемента.

Грушевський і його соратники мислили ґлобальними масштабами. Будучи
переконаними соціалістами, вони брали, як бачимо, відповідальність не
лише за Україну, а й за долю усієї колишньої російської імперії, всіх її
народів. 21–28 вересня 1917 р., виконуючи квітневу постанову
Українського Народного Конґресу про встановлення зв’язків з народами
Росії, що домагалися, як і український народ, перебудови Росії на
федеративних засадах, Центральна Рада провела у Києві так званий «З’їзд
народів». У ньому взяли участь представники татарів, грузинів,
латвійців, литовців, євреїв, білорусів, естонців, молдаванів, бурятів,
донських козаків, а також представник Тимчасового уряду.

На з’їзді відзначалося, що ідея федералізму глибоко запала в
громадянство численних націй Росії і що з ґрунту федералізму колишні
в’язні російської тюрми народів могли зійти лише в бік цілковитої
самостійності. Спеціальною постановою з’їзд висловився за докорінну
перебудову російської держави на принципах децентралізації,
федеративного устрою, демократизму, визнання рівності прав усіх народів,
а у тих випадках, коли національності, як, наприклад, євреї, розпорошені
по всій державі, за надання їм екстериторіально-персональної автономії.
З’їзд також висловився за рівноправність усіх мов, скликання крайових
Установчих зборів на демократичних принципах.

З’їзд також обрав Раду Народів, якій було доручено керувати спільною
боротьбою всіх народів за «храм волі народів» — російську федерацію.
Головою Ради було призначено Михайла Грушевського. Федералістичні
традиції в українській політичній думці того часу виявилися досить
живучими і стійкими. Українським соціалістам довелося пройти довгий і
трагічний шлях розчарувань, аби позбутися своїх ілюзій стосовно
можливості жити самостійним і демократичним життям у рамках однієї
російської держави. Вони переоцінили інтернаціоналістські тенденції
соціалістичної ідеології і недооцінили живучість та аґресивність
російського національного міфу щодо України. З’їзд Народів ніяких
наслідків не мав і не міг мати, російські радикально настроєні політики
швидко просувалися до прийняття ідеї централізованої російської держави,
і в цьому пункті не було практично ніякої різниці між ленінською
проповіддю «зближення і злиття націй» та гаслом «єдиної і неділимої»
білого генерала Денікіна.

Все ж Грушевський зробить ще одну відчайдушну спробу після жовтневого
перевороту у Петроґраді.

У ІІІ Універсалі Центральної Ради, написаному ним особисто,
проголошувалося: «Не відділяючись від Республики Російської і зберігаючи
єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти
всій Росії, щоб вся Російська Республика стала федерацією рівних і
вільних народів». Центральна Рада не виступила проти більшовицького
уряду, але й не визнала його офіційно як представницький уряд Росії,
врешті, для такого визнання й не було ніяких підстав, якщо виходити з
твердої федералістської позиції Центральної Ради і її голови.

6 грудня Генеральний Секретаріат звернувся до Ради Народних Комісарів і
до крайових комітетів, які репрезентували різні реґіони Росії з нотою, в
якій пропонувалося вжити негайних заходів по створенню соціалістичного
уряду Росії на такій платформі:

«Заключення загального демократичного миру та скликання в своїм часі
Всеросійських Установчих Зборів. У разі вашої згоди Генеральний
Секретаріят просить не відмовити і негайно повідомити безпосереднім
проводом, до якого реченця ваші представники могли б прибути до Києва
для участи в нараді, яка скликається Генеральним Секретаріятом з вище
вказаною ціллю».

З цієї пропозиції УНР також нічого не вийшло, поскільки Росія на той час
уже стояла на порозі громадянської війни, поділена на різні ворожі
табори, сповнені смертельної ненависті один до одного. Українська
Центральна Рада для реалізації свого мрійницького проекту об’єднати те,
що за своєю суттю не піддавалося до об’єднання, практично не мала
прихильників у Росії. Усе, чого вона домоглася, це накликала на себе
гнів ленінських червоних ґвардійців.

Відповідь Леніна — ультиматум (19 грудня), а через шість днів група
більшовиків створює «Народний секретаріат УНР» в Харкові та отримує
військову допомогу «старшого брата». Через місяць більшовики уже в
Києві. Врешті беззахисна Україна змушена була, укладаючи мирну угоду з
Центральними державами, просити їхньої допомоги проти більшовицької
інвазії.

Втім держава, створена Четвертим Універсалом, була уже на першій своїй
стадії приречена, поскільки цей Універсал відстоював есерівську позицію
щодо аґрарної реформи, а це унеможливило виконання Берестейської угоди
щодо продажу хліба німцям. Закономірно, що німці, які мали реальну
військову силу в Україні, шляхом гетьманського перевороту перебрали на
себе владу політичну. Пізніше сам Грушевский ще раз поставить свої
соціалістичні ідеали вище державності. У 1920 р., коли російськомовні
більшовики боролись проти Директорії УНР на чолі з Петлюрою, він написав
листа секретарю ЦК КП(б)У Косіору з наївним проханням до більшовиків
України передати владу українським партіям, які стояли на радянській
платформі.

Розділ ІІ. Націократичні ідеї

2.1. Микола Міхновський — романтик української ідеї

Першим, хто вiдкрито заявив про колонiальний статус України у складi
Росiйської iмперiї та право її народу на самовизначення, був харкiвський
адвокат Микола Iванович Мiхновський. 1900 року вiн виголосив промову
«Самостiйна Україна», яка того ж року була видана у Львовi окремою
брошурою. Проблеми взаємовідносин України та Росiї вперше в новiтнiй
iсторiї розглядалися в нiй з позицiй державностi. «Українська мрiя» у
вигляді питання про звiльнення нацiї з’явилася свiтовi. I хоча
публiкацiя мiстила в собi бiльше запитань, нiж вiдповiдей щодо того,
якими шляхами мусить іти Україна до незалежностi, сама постановка
проблеми висунула її автора на одне з чiльних мiсць на українському
полiтичному небосхилi.

Мiхновський в емоцiйнiй формi характеризує утиски українського народу в
царськiй Росiї. «Яким правом,— пише вiн, — росiйське царське
правительство поводиться з нами на нашiй власнiй територiї, наче з
своїми рабами?.. На пiдставi якого права на всiх урядах нашої країни
урядовцями призначено виключно росiян (москалiв) або змоскалiзованих
ренеґатiв? На ґрунтi якого права з наших дiтей готують по школах
заклятих ворогiв i ненависникiв нашому народовi? Через що навiть у
церквi панує мова наших гнобителiв? Яким правом правительство росiйське
здертi з нас грошi витрачає на користь росiйської нацiї, плекаючи i
пiдтримуючи її науку, лiтературу, промисловiсть i т.д.? I, нарештi,
найголовнiше, чи має право царське правительство взагалi видавати для
нас закони, унiверсали та адмiнiстративнi засади?».

Вiдповiдаючи на цi запитання, автор доводить, що Росiя порушує майже всi
статтi Переяславської угоди 1654 року, зводячи нанiвець українську
автономiю. З цього робиться логiчний висновок про те, що невиконання
договору однiєю стороною позбавляє iншу юридичного обов’язку
дотримуватися його положень. А отже, «единая неделимая Россия» для
України не iснує.

Окреслюючи першочерговi завдання нової української iнтелiґенцiї, яку
М.Мiхновський вважав рушiйною силою нацiональної революцiї, вiн
констатував: «Часи вишиваних сорочок, свити та горiлки минули i нiколи
вже не вернуться… Українська iнтелiґенцiя стає до боротьби за свiй
народ, до боротьби кривавої i безпощадної. Вона вiрить у сили свої i
нацiональнi, i вона виповнить свiй обов’язок…».

Звичайно, в даному разі Мiхновський багато в чому видавав бажане за
дiйсне. Анi український народ, який не пройшов перiоду станової
стратифiкацiї i мав досить туманне уявлення про власнi iнтереси, анi
iнтелiґенцiя, що перебувала в основному в полонi соціалiстичних iдей і
звикла обслуговувати iмперський режим, вважаючи себе частиною
загальноросiйської демократiї, — всі вони на той час не були готовi до
полiтичної боротьби за нацiональнi права. До того ж радикалiзм автора
«Самостiйної України», що подекуди межував з шовiнiзмом, стояв на
перешкодi популярностi його думок. Заяви типу: «Усяк, хто на цiлiй
Українi не за нас, той проти нас. Україна для українцiв, i доки хоч один
ворог-чужинець лишиться на нашiй територiї, ми не маємо права покласти
оружжя», — вiдштовхували вiд української iдеї, в iнтерпретацiї
Мiхновського, iншi нацiональностi полiетнiчного суспiльства.

Брошура Мiхновського була першою спробою оформити скривдженi нацiональнi
почуття українцiв у рамках полiтичної програми. Власне, її важко назвати
програмою, бо питання тактики і стратегiї полiтичної боротьби окресленi
в «Самостiйнiй Українi» дуже побiжно. Скорiше, ми можемо розглядати твiр
Мiхновського як дзеркало тих переживань, якi нуртували в свідомості
молодих українців, окрилених ідеями нацiонального визволення напередодні
революційних потрясінь початку ХХ століття. Звiдси — переважаючий вплив
емоцiйного чинника, певний брак неупередженого аналiзу, виразнi
шовiнiстичнi акценти.

Але всi цi очевиднi вади документа не можуть вплинути на загальну
позитивну його оцiнку щодо чіткої постановки питання про незалежну
українську державу. Заслугою М.Мiхновського перед українською
державнiстю слід вважати те, що вiн публiчно заявив про законне право
українського народу самостiйно вирiшувати свої проблеми.

Головним ворогом України М.Мiхновський вважав Росiю. Вiн застерiгав
захоплених соцiалiстичними iдеями землякiв, що навiть у разi повалення
самодержавства Україна залишиться в колонiальному станi, якщо не вийде
зi складу iмперiї пiд час революцiї. М.Мiхновський пропонував йти до
незалежностi протореними шляхами захiдних країн, використовуючи творчi
потенцiї нацiоналiзму європейського типу.

Проте вiн не брав до уваги того, що, скажімо, у Нiмеччинi та Iталiї XIX
століття нацiоналiзм взагалі поєднувався з боротьбою за загальнолюдськi
права i свободи, якi ставилися на перше мiсце. До того ж населення цих
країн було переважно мононацiональним. Цi суттєвi чинники були
проiгнорованi i нацiональна iдея у викладi М.Мiхновського не знайшла на
початку столiття широкого визнання серед українства.

В серединi 20-х рокiв ці iдеї трансформувалися у рух, що виник на
захiдноукраїнських землях, якi увiйшли до складу Польщi. Його iдеологiєю
став «iнтеґральний», або чинний нацiоналiзм, автором якого був Дмитро
Донцов.

2.2. Головнi iдеї чинного нацiоналiзму Дмитра Донцова

На початку своєї полiтичної та публiцистичної дiяльностi Донцов вiддав
данину соцiалiстичним iдеям i навiть входив до української
соціал-демократичної партії. Але ще перед Першою свiтовою вiйною у його
творчостi з’явилися виразнi антиросiйськi тенденцiї, які зміцнювалися
паралельно із відштовхуванням Донцова від товаришів по партії. Вiн
наголошував на небезпецi для України наслiдувати приклад пiвнiчної
сусiдки й закликав українство повернути очi на Захiд.

На основi цього висновку Донцов пропонує пов’язати геополітичне майбутнє
України з Нiмеччиною та Австро-Угорщиною. Зокрема, напередоднi
очевидного конфлiкту цих держав з Росiєю та її союзниками вiн закликав
(у разi поразки останнiх) до створення в межах Австрiйської iмперiї
«Українського коронного краю».

Донцов постiйно застерiгав українських полiтикiв вiд захоплення
соціалістичними iдеями, що надходили з передреволюцiйної Росiї.
«Рiвнiсть рабiв перед сильним володарем i паном, — писав вiн після подій
революцій 1917 року, — уходила за рiвноправнiсть вiльних громадян, i
леґенда про «демократичну Росiю» робила формальне спустошення серед
вульґарно думаючої маси. До того прилучалася нова леґенда — про Росiю —
носительку полiтичного i суспiльного поступу. Iмпульсивна гра сил у
варварськiй, неукермованiй суспiльности, природний вибух незадоволення у
деспотично правленiм краю — бралося за прояву колосальної духовної
енерґiї, безладне шамотання зламаного деспотичною хворобою органiзму —
за ознаку його вiдпорности й великої життєвої сили». До речі, задавно
намальовану Донцовим картину ми, фактично, можемо спостерігати й
сьогоднi.

Вступаючи в третє десятилiття XX сторiччя, Україна опинилася в дуже
складнiй ситуацiї. Галичина була у складi Польщi, в якiй режим
Пiлсудського проводив жорстоку полiтику щодо української етнiчної
меншостi. Значнi українськi територiї вiдiйшли до Румунiї та
Чехо-Словаччини. Українська «державнiсть» у всiм вiдомому виглядi
постала в формi УРСР. Звичайно, говорити про те, що ця псевдодержава
могла самостiйно вирiшувати питання створення громадянського суспiльства
й повноцiнної нацiї ми не маємо жодних пiдстав.

Нелегку кризу переживала українська державницька iдея в середині 20-х
років. На думку Донцова, її демократична модель була скомпрометована
непослiдовною, великою мiрою руїнницькою полiтикою Центральної Ради, а
монархiчна — такими ж дiями гетьманського уряду Скоропадського.
Необхiдно було знайти новi iмпульси для реанiмацiї волi українського
народу до суверенностi. Цi iмпульси мали народитися в умовах, коли
дедалi бiльшого поширення набували iдеї тоталiтаризму, що їх уособлювали
насамперед росiйський бiльшовизм, iталiйський фашизм та нiмецький
нацiонал-соцiалiзм. Політичні успiхи цих радикальних рухiв у своїх
країнах давали змогу сподiватися, що внесення їхніх основних постулатiв
до стратегiчних концепцiй будь-якої нацiональної iдеї матиме позитивнi
наслiдки. Ставку на це зробив i Д.Донцов, який з 1921 року проживав у
Львовi. Квiнтесенцiєю його теоретичних розробок став вiдомий твiр
«Нацiоналiзм».

Як і раніше, публіцистично застосовуючи ідеї філософського
ірраціоналізму — Шопенгавера, Гартмана і особливо Ніцше, а також інших
філософів — до України, автор «Нацiоналiзму» закликав раз i назавжди
вiдмовитись вiд рацiонально осмисленого свiтосприйняття. Натомiсть
пануюче мiсце в ньому мала посiсти воля до життя. Виявлення волi,
інтерпретував Донцов ідеї «філософії волі», «це ніщо iнше, як насолода
розросту, виступлення поза власнi границi». Бо «експансiя — не тiльки
самоутвердження власної волi до життя, а й заперечення її в iнших» 8.

Звiдси виводилися двi першi пiдстави чинного нацiоналiзму: «змiцнювати
волю до життя, до влади, до експансiї» та «стремлiння до боротьби та
свiдомiсть її конечности».

Донцов накреслює як наступну вимогу вольового нацiоналiзму — романтизм
та догматизм у сприйняттi пропонованої iдеологiї. Перший має «живитися
леґендою «останнього бою», запереченням того, що є i захоплюючою
картиною катастрофи, що принесе нове». Другий — «з’явиться в супроводi
категоричного наказу, безоглядного послуху».

Об’єднуючи цi поняття, Донцов зазначає: «iлюзiонiзм є синтезом обох: вiн
протиставляє «змисловому» — iррацiональне,.. доказам — голу афiрмацiю,..
вiн не дискутує,.. хоче здiйснити iдею неiснуючу i принципiально
протилежну конкретнiй». — Все це умотивовує «його войовничість,
антипацифiзм».

Тому одними з головних вимог чинного нацiоналiзму до його послiдовникiв
Донцов вважав фанатизм i аморальнiсть. На його думку, нацiональна iдея
мусила бути «аморальною», тобто не мала керуватися принципами
загальнолюдських цiнностей. Здiйснювати ж аморальну полiтику має
фанатик, що «узнає свою правду за об’явлену, загальну, яка має бути
прийнята iншими. Звiдси його аґресивнiсть i нетерпимiсть до iнших
поглядiв».

П’ята — «синтетична» вимога проголошеної доктрини полягає у пiднесеннi
до рiвня державної полiтики iмперiалiзму. «Iмперiалiзм, — заявляє
Донцов, — це не тiльки здирство, а й одночасно виконання громадських
справ у громадських iнтересах нацiями, покликаними i управленими до
того. «Є вищi i менш вартi народи, ті, що вмiють правити iншими (i
собою), i народи, що цього не вмiють… Право сильних рас органiзувати
людей i народи для змiцнення iснуючої культури i цивiлiзацiї» .

Вищезгадане право Донцов пропонує здiйснювати через «творче насильство
iнiцiативної меншостi», яка має пiдпорядкувати собi власний народ та
змусити його до аґресiї проти iнших. Це — шоста з вимог, на яких
побудував свою теорiю автор «Нацiоналiзму». Вiн певен, що «цей засiб
(насильство) не є з тих, що можуть бути, а можуть i не бути. Аґресiя,
через яку нова iдея приходить до життя, не є припадкова, вона iманентна
кожнiй «теологiчнiй» релiгiознiй або нацiональнiй iдеї».

Розділ ІІІ. Класократична версія

Творення національної української державності було змістом життя та
найвищою політичною цінністю для В’ячеслава Липинського (1882–1931) —
видатного українського мислителя. Він жив у той час, коли ідея
національної державності була на периферії політичних інтересів
української інтеліґенції. Вихована на марксистських підручниках,
сприйнявши народницьку та просвітницьку ідеології (важко собі уявити
соціального мислителя на межі ХІХ і ХХ століть, якого оминуло б
захоплення марксизмом) українська інтеліґенція бачила в державі
насамперед «машину придушення», продажну і всевладну бюрократію, що
всіляко пригнічує народні маси. Політичним вектором часу було гасло
«земля та воля».

Коли усі були федералістами та соціалістами, Липинський виступає як
самостійник та монархіст. Його політичні ідеї та переконання суперечили
духові часу, творили образ романтика-утопіста, політика-ізгоя, який
захищає монархію. Тоді як «проґресисти» висловлювалися за демократію та
республіку, він оживлює такі поняття, як лицарська честь і гідність,
коли на слуху в усіх були доцільність і утилітаризм, коли скрізь
точилися розмови про свободу і рівність, він обстоював ієрархічну
структуру суспільства.

Така позиція лицаря від політики призводила до того, що Липинський часто
опинявся в політичній ізоляції, не знаходячи спільної мови з
соціалістами, націоналістами або комуністами. Він гостро переживав
невідповідність свого світогляду з модними на той час ідеями політичного
істеблішменту, «потойбічність» і «нереалістичність» своїх ідеалів,
ідентифікуючи себе із Дон-Кіхотом у політиці.

Обґрунтовуючи теоретичні питання державного устрою, Липинський виходить
з універсальної передумови, яка ототожнює поняття нації та держави.
Історія, вважає він, не знає бездержавних націй та ненаціональних
держав.

Варто одразу ж заперечити Липинському. На відміну від етносу, як
стверджують сучасні історики, «нація»— дитя французької революції (1789)
і розвинулася вона в Західній Європі протягом ХІХ століття. Історично
держави виникали без допомоги нації, а декотрі нації сформувалися без
благословіння власної держави. Як відомо, імперії, що склалися в період
занепаду античного світу та під час середньовіччя, мали усі ознаки
державного утворення, проте не були мононаціональними чи
монокультурними. Тим часом міста-держави рідко охоплювали носіїв однієї
культури, ареал її поширення був значно більшим. Інакше кажучи,
стародавні греки були, можливо, єдиною нацією, проте не мали державного
устрою. Отже, універсальне підґрунтя Липинського є обмеженим.

Будівництво держави не може бути працею лише одного політика, вона має
опиратися на певну соціальну базу. Побудувати національну державу,
вважає Липинський, можна тільки в тому разі, коли в суспільстві є
соціальні сили, верстви, класи, що кревно зацікавлені в її існуванні. До
такого класу Липинський звертається у своїй головній політичній праці
«Листи до братів-хліборобів» (1926 р.). «Земельний клас хліборобський, —
пише він, — люди зв’язані органічно поміж собою однаковим способом
існування — єсть одинокою групою людей на Україні, яких будуччина
залежить від того, чи буде чи не буде Україна».

Безумовно, сільськогосподарський виробник-власник зацікавлений в
існуванні власної держави, яка забезпечувала б йому стале, ґарантоване
володіння земельною власністю. Липинський має рацію, коли стверджує, що
аґрарне суспільство має потребу в державі і створює її, але він
помиляється, називаючи таку державу національною. В аґрарному
суспільстві усе постає проти приведення політичних кордонів у
відповідність з культурними (що є характерною ознакою національної
держави): і брак суспільної грамотності та розходження поміж книжною і
народною культурами; і відмінність між розмовною та церковною мовами.

Становий характер аграрного суспільства спричиняється до того, що його
вищій верстві вигідно усіляко вирізняти, загострювати і підкреслювати
усі визначальні особливі риси привілейованої групи.

Принцип ієрархії, що її прихильником був Липинський, не сприяв, а ставав
на заваді створенню єдиної культури, яка вимагала б оформлення у єдиний
національний політичний організм: одна культура — одна держава.

На думку відомого англійського дослідника проблеми націоналізму
Е.Геллнера «За умов аграрного ладу намагатися на усіх рівнях суспільства
запровадити єдину вчену верству і однорідну культуру із заданими
нормами, закріпленими письмово, було б марною справою».

Соціальний клас для Липинського — лише підвалина, на якій починається
державне будівництво, його справжніми будівниками є невеликі соціальні
групи, національна аристократія, еліта. Для Липинського еліта — активна
меншість, яка створює держави і нації.

У певний історичний період будь-яка державна нація, вважає Липинський,
має в собі певну групу людей, яка є засадою її державного існування.

У своєму вченні про еліту Липинський виходить із макіавелістської
традиції європейської соціологічної думки, в особах таких соціологів, як
Парето, Моска, Михельс. Вони вважають, що невіддільним атрибутом
соціальної системи є наявність найвищого привілейованого стану
суспільства.

На думку Липинського, історично еліту утворюють вихідці із чужих племен.
Скажімо, в українському суспільстві носіями елітарної культури є аж ніяк
не самі українці, а поляки. Поляки, асимілюючися з «українською народною
масою», стимулюють процес відокремлення її в масі руських племен. Саме
цей процес «І єсть собственно українство, Україна».

Липинський створив власну типологію національних аристократій, що
розрізняються способами організації своєї влади: олігархію, класократію
і демократію. Для характеристики демократії чи олігархії Липинський
знаходить досить точні формулювання і визначення. Що стосується
класократії, улюбленої дитини Липинського, такого собі соціологічного
фантому, то тут йому соціологічне передчуття зраджує.

Класократія для Липинського є найбільш придатною для України формою
організації керівної еліти. На відміну від марксизму, який головною
класотворною ознакою вважає ставлення до власності, Липинський,
визначаючи поняття класу, має на увазі певний органічний колектив із
загальною традицією, загальними психічними переживаннями та фізичною
спорідненістю. Здається, що, окреслюючи поняття класу, Липинський
говорить не про клас, а про зовсім іншу соціальну спільність, скажімо,
рід, плем’я.

Визначення Липинським класу з певними поправками може стосуватися
селянства, одначе селянства ще не заторкнутого капіталізмом, який
розкладає громаду. Якщо для Маркса здебільш головним універсальним
класом був робітничий клас, то для Липинського відповідно до його
романтичних настановлень, його світосприйняття, таким класом було
селянство, або, як він його називав, хліборобський клас. Рільництво для
Липинського — це мистецтво і цим воно відрізняється від сучасної
трафаретної фабричної промисловості. Праця біля землі — це передовсім
удосконалення індивідуальних здібностей хлібороба, а наймит — помічник
господаря, а не додаток до машини.

Промисловий клас, що до нього Липинський зараховував і робітників, і
підприємців-капіталістів, жодною мірою не вписувався в поняття
«органічного» класу. Зневажливе ставлення Липинського до промислового
класу базувалося незначною роллю цього класу в соціальній структурі
українського суспільства. Україна для Липинського — це насамперед
потужний клас хліборобів, у межах якого існують суперечності між
багатими і бідними, але не боротьба. У хліборобах Липинський вбачає
головного носія державної ідеї, до них він звертається зі своїм
політичним проектом.

Проте чи існував єдиний хліборобський клас як головний інструмент
державного будівництва в Україні? Чи справді суперечності між
безземельним селянином і поміщиком були настільки незначними, що ними
можна було б знехтувати?

Липинський, як відомо, сам був поміщиком, і свої уявлення про селянське
життя і сільськогосподарську працю він черпав не з аґрономічної
літератури. Звідки ж виникає така крайня ідеалізація хліборобів? Тут ми
стикаємося зі світоглядним парадоксом: політичний проект не має
конкретного адресата. Точніше, адресат виявляється утопічним, отож
завдання політичного будівництва може здійснити тільки новий клас.
Необхідно, «щоб з останків хліборобського дворянства і хліборобського
селянства постала нова провідна українська хліборобська верства»,
«створення такої нової хліборобської, провідної авторитетної верстви це,
на тепер, найважливіша, кардинальна проблема нашого класу», — резюмує
Липинський.

Логічне завершення свого вчення про еліту Липинський вбачав у ідеї
«надлюдини», людини — державного символа, який вивершував би собою
органічну ієрархію соціального світу і втілював у собі єдність нації і
держави. Поза сумнівом, ідея гетьмана у Липинського є прямим втіленням
його романтично-патріархальних переконань. Липинський уявляє державу як
велике хліборобське господарство, так само, як господарство, воно
(держава) мусить мати господаря. Розуміючи усі недоліки монархій (перед
його очима стояло беззаконня і свавілля царського самодержавства),
Липинський хотів бачити в Україні втілення ідеальної монархії —
гетьманату.

В історії українського народу Липинський вирізняє два періоди під час
правління гетьмана Богдана Хмельницького, коли виникла можливість появи
спадкоємного гетьманства. Виборне гетьманство для Липинського — це
неможлива за своєю сутністю демократична диктатура, це ідея українського
Наполеона. Виборність не дасть можливості гетьману бути над класовими і
партійними зіткненнями, залишатися незалежним у своїй політиці від
групового інтересу. У практичній політиці Липинський намагався замкнути
ідею гетьманства на реальній людині. Такою людиною став Павло
Скоропадський — царський генерал, нащадок виборного лівобережного
гетьмана Івана Скоропадського. Тим часом людина, з якою Липинський
зв’язував свої ідеї національної монархії, мало надавалася на роль
національного українського лідера. Скоропадський народився у Вісбадені,
вчився у Пажеському корпусі у Москві, служив у Кавалерґардському полку,
привілейованій частині російської армії, очевидно, до 44-х років нічого
не знав про український національний рух. 29 квітня 1918 року
Скоропадський справді став гетьманом України, перейнявши владу у
Центральної Ради, проте його влада опиралася не на масову підтримку
хліборобського класу, а на баґнети окупаційної австрійсько-німецької
армії і впала разом з її відступом.

Особисті стосунки автора українського монархізму із гетьманом та його
оточенням також не були бездоганними, і в останні роки життя Липинського
завершилися повним розривом. Цілком можливо, якби не передчасна смерть
Липинського, він переоцінив би свої погляди на роль гетьманства у
побудові національної держави.

Своїм утворенням національна держава зобов’язана певному типу
особистості — «воїну-продуценту». Для Липинського це такий тип людини,
який володіє однаковим хистом і до творення, і до ратної праці. Сам
Липинський, будучи землевласником, служив у кавалерії, однаково добре
володіючи шпаґою і аґрономічною наукою. Тому такий тип особистості не
був для нього неможливим, він знаходить його в історії, коли намагається
розібратися у джерелах европейської державності.

Так, скажімо, армія Вільгельма Завойовника, який підкорив Анґлію,
започаткувала, на думку Липинського, анґлійську державність. За висловом
Липинського, вона «вросла в землю», тому що складалася не з кочових
воїнів-грабіжників, а з осідлих у південній Франції норманів. Таким
чином учорашні воїни перетворилися на рільників. Подібний процес
відбувався і в Україні. «Українська класократія народилася пізніше. Це
було реєстрове городове козацтво гетьмана Хмельницького. І тут велика
аналогія між 60-тисячною та зареєстрованою армією Вільгельма Завойовника
і так само 60-тисячною та зареєстрованою армією Богдана. Шаблею
лицарскою одвоювавши Україну, вона так само зразу ж осіла в землю, стала
армією лицарів-продуцентів землевласників».

Ототожнюючи поняття держави та нації, Липинський знімає проблему
утворення національної держави, замінивши її проблемою утворення держави
взагалі.

Закони життя людей в суспільстві вимагають однакової культури. Виникає
необхідність у дорогій тотальній системі освіти, яка існує переважно
тільки за рахунок держави та якій доручено процес соціалізації індивіда.
Зрештою тільки держава (або трохи ширший сектор, який включає також
деяку частину «суспільства») може винести на своїх плечах тягар
відповідальності, одночано здійснюючи контроль за якістю продукції у цій
найважливішій галузі — виробництві соціально сприятливих людських істот,
спроможних виконувати потрібну для суспільства роботу. Це стає одним із
головних завдань держави. Суспільство необхідно гомогенезувати, і
керувати цією операцією можуть тільки центральні власті.

Якщо поява стандартизованої культури є головною умовою створення
національної держави, тоді для того, щоб ця умова стала елементом
дійсності, потрібен соціальний агент, який можливе перетворює на дійсне.
Чи є «воїн-продуцент», як вважав Липинський, творцем національної
держави? Існує декілька типів формування національної держави. Ернест
Геллнер, на якого ми посилалися раніше, зауважував три головні:
централізація, уніфікація і «національне будівництво».

Централізацію, скажімо, здійснювали у династичних державах із центрами в
Лондоні, Парижі, Мадриді і Лісабоні, коли місцеві діалекти, які не дуже
відрізнялися від мови чиновників, замінили стандартизованою мовою
державного апарату. Носіями цього процесу націоналізації виступала не
аґрарна верства, а вже існуючий державний апарат. До того ж, насаджувана
централізована культура не спиралася на селянську, а була спрямована
проти неї.

Уніфікацію, як засіб створення національної держави, здійснювали там, де
вже існував високий ступінь стандартизованої культури, і завдання
полягало у тому, щоб цій культурі надати єдиного політичного статусу. Це
передбачало об’єднання дрібних або середніх держав у результаті війни чи
дипломатичної боротьби. Лідерами у цьому процесі виступали дипломати і
солдати, а не мислителі і поети. Як бачимо, справді відкривалася
можливість для появи такого типу особистості, що його Липинський назвав
«воїном-продуцентом» і якому лише й належить функція утворення держави.

«Національне будівництво» здійснюється там, де вимога нової державності
обґрунтовується тільки культурною своєрідністю певної території. Тут ще
немає культури із чітко вираженою формальною основою, як і немає
держави, що захищає цю культуру. На перший план висувається не воїн чи
державний діяч, а постать активіста-пропаґандиста, інтелектуала, який з
ентузіазмом і пристрастю вивчає мову, культуру та історію гнобленої
нації. Саме така ситуація характерна для національного руху в Україні.
На початку та наприкінці ХХ століття, тобто коли виникла можливість
створення незалежної національної держави, в політичному житті на перших
етапах виявлялися найбільш активними не воїни-продуценти, а люди,
зазвичай, з гуманітарно-філологічною освітою — письменники, поети,
історики, журналісти.

Поняття території є центральним у вченні Липинського про націю. До
Липинського панувала думка, започаткована ще Гердером, про націю як
певну мовну групу, націоналізм сприймався як лінґвістичний політичний
рух. Липинський, навпаки, вважав, що усвідомлення власної території і
прагнення мати на ній власну державу є чинником, який спрямовує
національний рух. Націоналізм і соціалізм — це не ідеологія території, а
ідеологія громади, це почуття людей одного класу, одної віри, навіть
якщо вони живуть на іншій території. Така екстериторіальна ідеологія, на
думку Липинського, руйнівна для нації, що створює нову державність,
оскільки вона призводить до протиставлення і боротьби різних етнічних
груп, що населяють цю територію. Україна, вважав Липинський, завжди була
осередком екстериторіальної віросповідальної солідарності, незважаючи на
те, як вона називалася: православ’ям чи католицизмом, комуністичною чи
соціалістичною ідеологіями, щиро російською чи «вшехпольскою», — суть її
була одна — служити могутньою зброєю в руках метропольних націй.

Майже всі соціологічні поняття Липинського являють собою пряму проекцію
інтересів політичної боротьби на галузь соціологічного знання. Це
стосується його вчення про територіальну свідомість як визначальний
момент національної ідеології. Соціологічні постулати, розроблені
Липинським, не є універсальними, свій статус соціологічних постулатів
вони отримують лише під кутом зору придатності до певної політичної
мети.

Перед соціологією Липинський ставить кардинальне завдання: «Якою має
бути соціальна теорія, аби побудова незалежної української держави стала
можливою?» Через те Д.Чижевський помилявся, стверджуючи, що Липинський
«дає не лише філософію української політики, а — політики взагалі».
Липинський — філософ саме «української політики». Поняття території або
територіальної ідеології як визначального елемента в побудові
української державності вироблено ним не в результаті застосування
об’єктивних універсальних правил для того, щоб дійти висновку:
«територіальна свідомість є обов’язковою умовою для конструювання
єдності будь-якої нації», а тому, що інші ідеї не дадуть бажаного успіху
в політичній боротьбі.

Скажімо, уявлення про націю, популярне серед німців або французів, не
тому не може бути придатним, що неправильне, а тому, що ми маємо справу
з іншими культурними та історичними особливостями, з іншими формами
політичної боротьби. Німці, вважає Липинський, розробляють поняття
нації, відштовхуючись від поняття про загальне расове походження,
зводячи його до «природного факту». Таке розуміння нації в колоніальних
умовах України, з періодичною міґрацією людей на її території, цілком
абсурдне. Не можна прикласти до українського уявлення про націю
французький тип, що ґрунтується на «вільній національній
самодетермінації», оскільки він у силу історичних умов виродиться в
анархію.

У «Листах до братів-хліборобів» В.Липинський аналізує причини, які
призвели до знищення української державності в формі УНР та гетьманщини.
Особлива увага при цьому надається висвітленню ролі української
інтеліґенції в державотворчих та руйнівних процесах тієї доби, а
насамперед — оцінки різних форм державного устрою, що практикувались у
тогочасній Україні.

Він підкреслює: «Українська демократична інтеліґенція, що творила
головні кадри так званого свідомого українства в часах передвоєнних і
належала до всяких так званих вільних російських професій, себе в ролі
будівничих української держави абсолютно уявити не могла і тому ідея
своєї держави, збудованої якимись іншими українськими класами, була їй
як не ворожа, то в найкращім разі абсолютно чужа. Натомість, хотіла вона
використати виключно для себе одиноку ролю, до якої вона по природі
своїй почувала себе здатною, — ролю посередників між російською державою
й українськими народними масами, яких перші прояви національної
свідомости вона намагалась у тій цілі всіма силами опанувати».

В.Липинський з історичним сумом констатує: «Побили ми себе самі. Ідеї,
віри, леґенди про одну-єдину, всіх Українців об’єднуючу вільну й
незалежну Україну провідники нації не сотворили, за таку ідею не
боролись і тому, розуміється, така Україна здійснитись, прибрати реальні
живі форми не змогла».

У 1920 році він напрочуд точно окреслив загальну соціально-психологічну
атмосферу, яка супроводжувала кризу української державності періоду
національно-визвольніх змагань у 1917–1918 роках. «Соціяльна
пролетарська революція для збудування нового соціяльного ладу, або
всенаціонально-всекласова революція для збудування спільної й усім
класам потрібної держави й нації,— справедливо зазначав він. — Все, що
посередині, це політично й економічно: грабіж, а ідеольогічно:
фарисейство й деморалізація. Тільки на ідейно й морально чистих
підставах може народитись нова творча українська віра». Точність цього
формулювання ми відчуваємо кожен день на собі, бо, на жаль, Україна
знову опинилася якраз «посередині».

Які ж рецепти для подолання перманентної для України кризи державності
залишив нам В. Липинський? Перш за все він радить змінити методи
державного будівництва.

«Історія наша,— пише Липинський,— вже сотні разів нас навчила, що наша
демократія, всі оці канцеляристи і писарі по фаху, демагоги по тактиці й
кар’єристи по духу… на одне були тільки здатні: знищити власну
українську державно-творчу аристократію, а з нею й українську державу…
Але збудувати щось нового, свого на тім порожнім місці українська
демократія ніколи не змогла. Не тому, розуміється, щоб між нею не було
людей, які по своїй індивідуальній вартості не змогли б місце старої
вирізаної аристократії зайняти, а тому, що дух між ними панував
руйнуючий, завидющий, злобний, а разом із тим облесливий, брехливий і
рабський. Тому, що всі ці, поодинці іноді й гарні, здібні й чесні люде
всі разом творили руйнуюче тіло, якому на ім’я — демократія».

Тут маємо справу з емоціями послідовного державника стосовно руїнницької
діяльності доморощених демократів. І Липинський, і його однодумці робили
марні спроби співпрацювати з Центральною Радою, допомагати їй будувати
нову Україну. Більше того, В.Липинський вважав найліпшим для нашого
народу скористатися в цьому будівництві етнополітичним досвідом справді
демократичної країни — США. Застерігаючи від культивування
соціалістичних та націоналістичних настроїв у суспільстві, в тих же
«Листах» він писав: «Цементом політичним, спаюючим місцевих українських
людей в боротьбі за власну державу, ми хочемо мати патріотизм — любов до
спільної Батьківщини, а не Ваш соціялізм, зненависть місцевих бідних до
місцевих багатих, і не Ваш націоналізм — зненависть місцевих «Українців»
до місцевих «не-Українців»… Тільки тоді, коли державники українські
всіх місцевих класів і всіх місцевих націй переможуть агентів, яких
метрополії мають на Україні теж у всіх місцевих класах і всіх місцевих
націях (також у «нації українській»!) — зможе повстати Держава
Українська. І тільки в Українській Державі — тільки в процесі співжиття
мешканців України на одмежованій державно території — може витворитись з
них Українська Нація. Так, наприклад, як повстає на наших очах
Американська Нація з процесу співжиття різних націй і різних класів на
території Сполучених Держав».

Можна сказати, що В.Липинський був демократом настільки, наскільки
національна демократія відповідала інтересам побудови незалежної
України. Якщо ж взяти до уваги, що гра у демократію призвела до
чергового краху державницької ідеї, стане зрозумілим неґативне
сприйняття Липинським цієї моделі державного устрою.

Природно тому, що з таких самих позицій оцінював він діяльність
соціалістів та націоналістів, нерідко ставлячи між ними знак рівняння.
Ані перші, ані другі, вважав Липинський, ніколи не зможуть побудувати
суверенну Україну. Обґрунтував він це твердження у такий спосіб: «Ви —
соціялісти і націоналісти — творити Україну хочете… поділом
горизонтальним. Ви хочете відділити «чужі» верхи від «українських» низів
і винищити верхи низами. При чім Ви не ріжнитесь між собою ні психікою,
ні методом, ні темпераментом, а тільки чисто словесним, зверхнім гаслом.
Соціялісти хочуть знищити на Україні верхи низами під гаслом соціяльним:
«бий панів, бо вони буржуї», а Ви — націоналісти — хочете зробити те
саме, тільки під гаслом племінно-національним: «бий панів, бо вони не
Українці». І ціль та самісенька: владу на Україні при помочі
«соціялістичного» чи «націоналістичного» народу захватити в свої,
інтеліґентські руки. Тому то так легко з соціялістів Ви станєте
націоналістами і з націоналістів «зміновіховцями». І тому то одні і
другі Ви засуджені як Українці на загибель. Придумати щось таке, щоб
підняти масу і на її спині виплисти наверх — ось на що скеровані всі
Ваші умові потуги. І тому Вас б’ють і завжди бити будуть. Тому не бачити
Вам незалежної Вашої соціялістичної чи націоналістичної України. Її не
здобуде Ваш соціялізм чи націоналізм, а дисципліна, організація і,
головне, ублагородження Вас самих і провідників».

У цій перспективі В. Липинський аналізує роль українських
зовнішньополітичних орієнтацій та їхнього співвідношення з внутрішньою
політикою. «Орієнтацією серед політиків на Україні». — пише він, — (без
огляду на їх національну приналежність) називається спосіб знайти собі
поза межами України союзника, запевнити його в своїй безмежній
відданості і, одержавши в той спосіб його ласкаву допомогу, захопити з
цею допомогою владу над своїми земляками».

З’ясувавши таким чином головну помилку зовнішньої стратегії українських
політичних партій, В. Липинський окреслює свою точку зору на це питання.
«Якби нас було не 40 мільйонів,— читаємо у «Листах»,— а 1 міліон, і якби
ми жили в якихось пустинних горах, або болотах, а не на найкращій в
Європі землі, то, «діставши» відповідну суму франків, марок чи
стерлінґів та трохи «вже готової» поліції, можна б було від біди завести
у нас свій державний лад і порядок. Але маючи землю, за яку власне
б’ються між собою ті зовнішні сили, яких ми для політичного визволення
тієї землі хочемо вжити, і маючи замість свідомої, зорганізованої нації
сорок міліонів національно неусвідомлених, а політично збаламучених
ріжними демагогами, взаємно себе ненавидячих і ненавидячих усяку владу
одиниць, розбитих зверху на сотні ворогуючих «партій», а знизу на тисячі
воюючих між собою «республік» — трудно допустити, щоб у сучасній
виснаженій і хворій Європі знайшлась поза нами сила, яка б, всуперіч нам
самим, збудувала для нас на нашій землі державу і зорганізувала нас в
модерну європейську націю. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її
собі не збудуємо і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не
схочемо бути».

Отже, цілком виразно пропонувався пріоритет внутрішньої політики над
зовнішньою, пріоритет, такий звичайний для Заходу і такий незрозумілий в
Україні.

«Від об’єднання та зорганізування українського хліборобського класу, —
підкреслює В.Липинський, — залежить об’єднання та зорганізування цілої
Української Нації». Ця теза Липинського мала солідне підґрунтя у
тогочасній дійсності. Всі інші соціальні верстви населення України в той
період не мали достатньо сил, щоб виконати об’єднуючу місію. Автор
«Листів» вкрай точно визначив і одну з головних перешкод, які могли
затримати подібний хід подій: «Тільки знищення приватної власности на
землю може розвалити хліборобський клас,— пише Липинський, — вийнявши з
хліборобства його душу, усунувши момент творчости з праці хлібороба, що
ціею своєю індивідуальною працею перетворює, культивує свій власний
участок землі. Тільки соціялізація землі може знищити нашу теперішню
класову свідомість…». Не важко побачити, що більшовики потягли саме за
цей кінець мотузи. Проте головними загрозами українській державності
В.Липинський вважав такі форми суспільного устрою як охлократія і
демократія.

Як вже вказували, вирішальне значення в житті кожної держави
В.Липинський надавав діяльності провідної верстви — національній
аристократії. Він пояснював, що вживає «слово аристократія для означення
фактично правлячої в даний момент і в даній нації верстви, однаково — чи
це буде анґлійський лорд, чи російський совнарком, чи якісь «вибрані
народом» демократи». З цієї позиції він тлумачить і охлократію, і
демократію, спираючись при цьому значною мірою на Платона.

Охлократія, за Липинським, — «це метод організації такої нації, яка в
процесі свого примітивного матеріяльного і расового розвитку, або під
впливом попереднього матеріяльного і расового розкладу, ще не витворила
міцно складених по способу своєї матеріяльної продукції і своєму
расовому спорідненню класів, і яка ділиться тільки на політично
безформенну, економічно і расово нездиференційовану юрбу (охлос, звідси:
охлократія) та тих, що правлять цією безкласовою юрбою при помочі своєї
озброєної і міцно внутрі спаяної організації. Набирається оця правляча
охлократична аристократія шляхом виучки, або з прийшовших ззовні
кочовників, або з місцевих здекласованих і матеріяльно непродукуючих,
расово і економічно неоднородних елементів».

Нарешті, демократія для нього «означає метод організації аристократії
такої нації, яка під впливом неорганічного та хаотичного матеріяльного
розвитку і під впливом своєї чи чужої колоніяльної експанзії, класово і
расово настільки вже перемішалась, що природні угруповання працюючих
людей, якими являються фізично, духово і матеріяльно споріднені класи,
вже серед неї розпались; де вибився на верх расово неусталений і
психічно незрівноважений тип мішанця-метиса та, замість поділу на
органічно спаяні класи, появився хаотичний конґломерат демократично
«рівних» індивідуумів-одиниць, взаємно собі зовсім чужих, взаємно себе
ненавидячих і зв’язаних в одне національне ціле тими останками
національної і державної організації, що була витворилась під пануванням
колишньої, розложеної демократією, класократичної чи охлократичної
аристократії».

Безперечно, узагальнення автора «Листів» стосувалися насамперед України.
Він мав відвагу першим піти проти й досі модних націонал-патріотичних
леґенд про ледь не «одвічність української нації», довести, що для її
відродження просто небезпечно «бундючитися своєю «древністю», а
натомість нічого не робити для створення привабливої для продукуючих
верств суспільства нації і держави.

Без власної держави, на думку Липинського, Україна на віки буде
засуджена на злиденну веґетацію на грані між буттям і небуттям. Саме цю
тезу з поміж інших вирізняє Лисяк-Рудницький, поціновуючи спадщину
В.Липинського: «При своєму теперішньому стані (маються на увазі 20-і
роки. — Авт.) Україна не тільки поневолена, окупована, але й
«бездержавна», себто внутрішньо недозріла до самостійного існування.
Української нації в повному значенні цього слова ще немає: є тільки
матеріал, що з нього може повстати нація. Тому державницька політична
дія мусить бути спрямована передусім на переборювання внутрішніх
органічних слабкостей українства. Липинський дотримувався засади, що
«Бог сотворив народи здатними до оздоровлення». Звідси випливає примат
внутрішньої політики над зовнішньою, «організації» над «орієнтацією».

Історична місія України, за В.Липинським, полягає в тому, щоб стати
синтезатором західних європейських та східних еліністично-візантійських
культур. Реалізацією цього надзвичайно складного завдання Українська
держава започаткувала б нову історичну епоху на Сході Європи і
забезпечила б щасливіше життя не тільки для себе самої, але і для всіх
сусідніх народів. Цю ідею автор «Листів» називав «українським
месіянізмом».

Розділ ІV. Ліберальна ідея в Україні

Сьогодні набула розголосу сентенція, сформульована Френсісом Фукуямою:
лібералізм як світоглядна та політична концепція приречений на перемогу.
З огляду на значний вплив лібералізму у світі (надто на Заході та в
межах безпосереднього американського впливу), а також на розповсюдження
та популяризацію ліберальних уявлень в посткомуністичній Україні,
згадане положення стало майже аксіомою для багатьох українських
політиків та науковців.

Під ліберальними ідеями маються на увазі прагнення до свободи,
демократії, гуманізму. Лібералізм ґрунтується на визнанні пріоритетності
прав особи, яка є вищою цінністю порівняно з колективом, нацією,
суспільством та державою. Цей світогляд закріплює визнання святості та
недоторканості приватної власності, ґарантії прав та свобод особи.

Лібералізм як політико-економічна концепція додає до цього необхідність
поділу влади, такої організації економічного господарювання, яка ставить
на перше місце свободу та природні здібності особи тощо.

Зважаючи на сучасне розуміння ідей лібералізму та демократії, доцільно
встановити співвідношення між цими поняттями. Зазвичай терміни
лібералізм та демократія сприймалися як взаємопов’язані. Саме тому
з’явилося словосполучення ліберальна демократія. Нині, коли відбувся
процес оновлення не лише ліберальної, а й консервативної,
соціал-демократичної концепцій, проблема їх співвідношення з поняттям
демократії знов актуалізується та набуває нових рис.

Історія свідчить, що ліберальні ідеї в Україні здебільшого залишалися
всупереч, сказати б, скоростиглому і автоматичному оптимізму Фукуями,
приречені на неуспіх.

Коли в другій половині ХІХ та на початку ХХ століття українські
громадсько-політичні діячі лише починали приміряти ліберальні ідеї до
українських реалій, ліберальна думка, як така, вже складала низку
розвинених концептуальних модифікацій, теоретичних шкіл та практикуючих
ліберальну ідеологію партій.

В українській політичній думці ліберальна (демократична) ідея була
завжди підпорядкована соціальній та національній ідеям.

Можна вирізнити дві спроби рецепції ідей лібералізму в Україні: перша
пов’язана з намаганнями Михайла Драгоманова перенести західноєвропейські
ліберальні уявлення на український ґрунт у другій половині ХІХ століття
та поєднати їх з соціальною та національною ідеями; друга — з діяльністю
представників російської ліберальної течії в Україні на початку ХХ
століття.

Перша спроба була невдалою передусім через відсутність організаційних
засад для популяризації ідеї. Що стосується ХХ століття, то причини
загибелі паростків лібералізму загальновідомі: досить потужна партія
конституційних демократів зникла з політичної арени після перемоги
більшовиків. Носіями ліберальних ідей ще певний час залишалися деякі
представники партії кадетів, що працювали в системі Української Академії
наук. Але ліберальна модель в Україні ніколи не набувала закінченої
форми.

Входження теоретичних уявлень лібералізму в сучасну українську політичну
думку пов’язане насамперед з формуванням партій, які позначають себе як
партії ліберальної орієнтації.

Ліберальний напрям в українській суспільній думці накреслив, фактично,
Михайло Драгоманов. Перебуваючи під впливом декабристів та представників
анґлійського лібералізму, він обстоював концепцію суспільства, що
ґрунтується на ідеї об’єднання гармонійно розвинутих особистостей. Шлях
до цього ідеалу — федералізм із максимальною децентралізацією та
самоврядуванням громад і областей. У листі до Івана Франка М.Драгоманов
так викладає своє розуміння моделі нової української держави: «Принципи
сучасної всесвітньої цивілізації найбільш одповідні поступові:
лібералізм в його найпослідовнішій формі, федералізм — в справах
державних, демократизм — в справах соціальних з найтвердішою ґарантією —
асоціацією в справах економічних, раціоналізм — в справах письменництва,
наукових». Підхід М.Драгоманова полягав у необхідності пов’язати
український національний рух та його програму з європейськими
ліберально-демократичними концепціями. Проте значною мірою його
світобачення мало виразне соціал-демократичне забарвлення. Загалом,
аналізуючи суспільно-політичне життя другої половини ХІХ століття,
необхідно брати до уваги тогочасну ідейно-політичну «моду» на соціалізм.

Згодом протоліберальні ідеї Драгоманова перейняли Михайло Павлик, Іван
Франко, Богдан Кістяківський. Відомий учений, громадський діяч Іван
Лисяк-Рудницький про молодого Франка писав: «У перший період він став
соціалістом, але яскравого драгоманівського ліберального й
персоналістського складу». З 1895 року світогляд І.Франка еволюціонує, і
вже до 1905 року він формулює власну концепцію українського
демократичного націоналізму (національної демократії).

Ліберальні ідеї набули нового життя у період теоретичної дискусії доби
першої російської революції (1905 р.), зокрема, у зв`язку з критикою
більшовицької ідеології у збірнику «Вехи». Серед помітних українських
громадських діячів-теоретиків лібералізму ключове місце посідає Богдан
Кістяківський, син професора права Київського університету Олександра
Кістяківського — активного діяча «Старої громади» та журналу «Основа».

Богдан Кістяківський, навчаючись у Київському університеті, відчув на
собі значний вплив ідей М.Драгоманова. Значну частину своєї наукової
діяльності він присвятив редаґуванню та виданню багатотомної праці
М.Драгоманова «Політичні твори». У творчості Б.Кістяківського, першого
українського фахівця в галузі філософії права, тривалий час визначальною
була проблема співвідношення соціальної та ліберальної ідей. 1902 року
він друкує статтю «Російська соціологічна школа та категорія
можливості», яка ознаменувала його рішучий перехід на позиції
лібералізму. Микола Василенко схарактеризував світоглядну зміну
Б.Кістяківського як рішучий злам: адже той перший перейшов від марксизму
до ідеалізму. Про необхідність поєднання соціальної ідеї з ліберальною
йдеться в роботі «Держава правова та соціалістична» (1906 р.), де право
розглядається в контексті соціальних наук і де обґрунтовується розуміння
філософських засад правової держави. Своє тлумачення ліберальної
концепції пропонували також Михайло Туган-Барановський та Максим
Славинський.

Фундатори Української Академії наук Володимир Вернадський, Михайло
Туган-Барановський та Агатангел Кримський значною мірою сприяли
поширенню ліберальної ідеї в Україні. З-поміж міркувань
Туган-Барановського, які йшли у річищі лібералізму, варто відзначити
думку про здатність науки розв’язувати соціальні проблеми (стаття «Вплив
ідей політичної економії на природознавство та філософію»).

Водночас досить суттєвим було обґрунтування важливої ролі приватної
власності в системі економічних відносин. Позиція М.Туган-Барановського
в цьому питанні вирізнялась також від різного роду соціалістичних
підходів. «Сучасне людство, — писав щодо цього Туган-Барановський, — не
може обійтися без цього стимулу господарської енерґії… Тому повне
припинення дії приватно-господарської системи було б рівнозначне
економічному, культурному і взагалі соціальному занепадові». Михайло
Туган-Барановський спробував проаналузвати проблему вагомості ролі
особистості в політекономічному контексті.

«Правда, – пише він, — що інтереси різних суспільних класів різні, і,
стоячи на точці зору кожного з цих суспільних інтересів, доводиться
висувати на перший план різні завдання теоретичного дослідження. Але є
можливість піднестися над цією відмінністю інтересів, знайти таку точку
зору, з якої практичні висновки науки повинні бути обов’язкові і для
всіх суспільних груп, незалежно від їх приватних інтересів».

Таким визначальним принципом вчений вважав людську особистість.
«Центральною ідеєю сучасної свідомості, — стверджував він, — є
сформульована Кантом ідея верховної цінності і, як висновок звідси,
рівноцінності людської особистості. Усяка особистість є верховна мета у
собі, через що всі люди рівні, як носії святині людської особистості. Це
і визначає верховний практичний інтерес, з точки зору якого може бути
побудована єдина політична економія: інтерес не робітника, капіталіста
або землеволодільця, а людини взагалі, незалежно від приналежності її до
того чи іншого класу».

Українська ліберальна «перспектива» будується на класичному принципі, на
пріоритеті прав особи. М.Драгоманов у конституційному проекті під назвою
«Вільна спілка» на перше місце ставить ідею формування держави на
засадах політичної свободи, витлумачуючи останню як систему прав людини
і громадянина, недоторканість особи, життя, приватного листування,
національності (мови); як свободу совісті, друку, об’єднань, носіння
зброї, вибору житла і занять, а також право позову на посадову особу чи
відомство та спротиву незаконним діям чиновників. Рівність усіх у
громадянських правах та обов’язках, на думку Драгоманова, не може бути
скасована жодним законодавчим актом за винятком лише військового стану у
країні.

Концептуальна домінанта такого співвідношення: громадянин — суспільство
— держава, постійно присутня у всіх політологічних працях М.Драгоманова.
Невипадково для обґрунтування цього принципу він активно залучив досвід
демократичних країн (див., зокрема, працю «Швейцарська спілка»).

Богдан Кістяківський, беззаперечно обстоюючи рівність громадян у правах
та пріоритет прав особи, вважав, що лише це є передумовою міцного
правопорядку. У статті «На захист права» Кістяківський пише: «головний і
найсуттєвіший зміст права складає свобода». Щоправда, це свобода
зовнішня, відносна, обумовлена суспільним середовищем. Але внутрішня,
більш безвідносна, духовна свобода можлива лише за наявності свободи
зовнішньої; остання є найкраща школа для першої 9. Аналізуючи, скажімо,
російську ситуацію, український правник відзначив: «Російська
інтеліґенція ніколи не поважала права, ніколи не бачила в ньому
цінності, і з усіх культурних цінностей право було в неї у найбільшому
занепаді».

Державна влада із влади сили має стати владою закону — у цьому сенсі
важливого значення набуває судова влада, надто громадський суд. Ці ідеї
Б.Кістяківський висловлює в майже викінченій концепції правової держави.
У праці «Соціальні науки і право» він пише, що правовий устрій — це
складний апарат, у якому частина сил діє чисто механічно. Проте для
приведення в дію цього апарату та для його правильної роботи необхідна
безперервна духовна активність усіх членів суспільства. Кожен має
постійно працювати для реалізації права. Надзвичайно актуальна й важлива
проблема перехідного суспільства, де нібито можливо йти на обмеження
прав та свобод громадян, вирішується українським правником однозначно:
Кістяківський арґументовано доводить небезпеку таких дій.

Самоврядування — основа демократичного суспільства, вважав М.Драгоманов.
Саме тому інститут самоврядування — це не лише форма децентралізації
держави, а й механізм суспільно-політичного ладу. У концепції
Драгоманова ключове місце посідає громадянин та громада. Подальша
організація влади будується за принципом «знизу догори», де всі
інститути самоврядні та діють за схемою: громадянин — громада — волость
— повіт — область — держава (лише державні органи не є самоврядними).

Тобто у схемі організації місцевого самоврядування закладена так звана
громадянська модель, що згодом стає основою Європейської хартії
місцевого самоврядування.

М. Драгоманов у своїй праці «Чудацькі думки про українську національну
справу» переконує, що сама по собі думка про націю не зможе довести
людство до свободи та правди для всіх. Необхідно шукати чогось іншого —
загальнолюдського, що було б вище над усіма національностями та
згармонізовувало їх відносини. Проте ця ідея «космополітизму і людства»
зовсім не суперечить ідеї національності, а лише творить її вищий
порядок. Подібний підхід сповідували і Б.Кістяківський, В.Вернадський,
А.Кримський, висуваючи свої концепції організації української науки. З
огляду на це має сенс процитувати лист В.Вернадського до А.Кримського на
його 70-річчя (у контексті певних звинувачень щодо неукраїнської позиції
президента УАН Вернадського): «Моя наукова робота для мене, а власне і
для вас, все… стоїть на першому місці, але культура українського
народу рідною мовою, наукова його творчість і думка цією мовою в
критичний момент історії нас об’єднала. Ми з Вами обрали… правильний
шлях у критичний момент історії української наукової роботи».

Особливе місце в ідеях українських лібералів посідає питання моральності
й співвідношення засобів боротьби та мети діяльності. Зокрема,
Драгоманов зробив значний внесок в популяризацію етичних засад
політичної діяльності. Його знаменита фраза про те, що політика вимагає
чистих рук, стала домінантою руху значної частини української
інтеліґенції. У проекті статуту українського товариства, що його з
іншими авторами готував і М.Драгоманов, зазначено: «Вбивство будь-якої
особи (вбивство, що суперечить одному з положень щодо прав людини і
громадянина) ніколи не повинно бути завданням ані цілого «Вільного
союзу», ні хоч би якого його відділу…».

Говорячи про головні характеристики українського лібералізму, слід
застерегти, що теоретичні рефлексії в історичному контексті так і не
змогли набути виразного, сталого політико-економічного втілення. Деякі
партійні інституції, що діяли в період 1907–1917 рр., — Українська
демократична партія, Українська радикальна партія тощо не були
представниками ліберальної програми у повному її розумінні.

У подальшому поодинокі носії ліберальних ідей не знаходили в Україні
сприятливого ґрунту для формування організаційної структури. У період
новітньої історії серед знаних діячів лише Іван Лисяк-Рудницький своєю
діяльністю та науковою творчістю зберіг спадкоємність української
ліберальної ідеї. Його тлумачення національної історії та українських
політико-правових традицій включало, окрім традиційного розгляду
націоналізму та комунізму, ще й аналіз ліберальних ідей, котрий він
здійснює з погляду загальнолюдських цінностей.

Хибою українського лібералізму минулої доби була недооцінка
національного в системі світоглядних засад суспільства та ролі держави у
співвідношенні з іншими суспільно-політичними інститутами. Водночас,
ключове місце відводилося концепції демократії, особливо певним
принципам прямої демократії в організації державної влади, реґіонального
та місцевого самоврядування. Програмні ідеї лібералів здавалися
нереальними для українських земель у складі імперських держав з
тоталітарним політичним режимом. Ці ідеї в Україні завжди сприймалися як
певна утопія та ніколи не мали широкої підтримки.

За сучасних умов лібералізм стає модною в Україні світоглядною та
політико-економічною концепцією. Нині близько десяти українських
політичних організацій декларують, що взяли на озброєння ліберальні
ідеї. Але проблема сучасного українського лібералізму полягає у
використанні морально і політично застарілих концепцій класичного
лібералізму. Для України, як і для низки країн посткомуністичного світу,
характерний «синдром імплантування політичних систем». Певна частина
демократичних сил України, що зорієнтована на ліберальні моделі
західного світу, свідомо чи вимушено пропонує прищеплювати ці
світоглядні засади країн-донорів на пострадянський ґрунт. При цьому
література, яка перевидається і пропаґується в Україні, є здебільшого
енциклопедичними посібниками початку та середини ХХ століття.

За приклад неадекватності сучасних «ліберальних» структур в Україні
усталеним уявленням про лібералізм, може правити новостворена
«ліберальна» фракція у Верховній Раді. Якщо аналізувати програмні
документи цієї структури, то вочевидь побачимо, що більшість ключових
понять взято «лібералами» з ідеології соціальної демократії. Цей
ідеологічний гібрид прикметно віддзеркалюється й у складі членів і
керівництва цієї фракції. Серед лідерів — Володимир Лановий та Леонід
Кравчук. Якщо перший може бути цілком сприйнятий як політичний діяч
проліберальної орієнтації, то Л.Кравчук відомий, насамперед, як
уособлення цілком протилежної концепції — «українського державного
розбудовництва» — уособлення з класичним номенклатурним родоводом. Серед
рядових членів цієї «ліберальної» фракції — також колишні представники
комуністичної та соціалістичної груп у парламенті.

Цілком зрозуміло, що йдеться про специфічні ідеолого-підприємницькі
кооперативи, які експлуатують власне назви (аби розв’язати проблеми
фінансування партії за допомогою вітчизняних та зарубіжних промислових і
фінансових кіл). Так, Ліберальна партія України задекларувала намір
змінити свою назву на «Ліберально-трудова партія», а лідери Партії
Демократичного Відродження України та Трудового Конґресу України свою
«ліберальність» маніфестували в назві «Народно-демократична партія».

Імплантація ліберальної ідеї в політико-економічне життя сучасної
України значною мірою забезпечується державними структурами країни.
Позиція українського Президента скажімо на думку лідера «лібералів»
Володимира Щербаня, повністю відповідає ліберальній стратегії, що,
мовляв, дає підстави підтримувати кандидатуру Леоніда Кучми на наступних
виборах. Але урядова економічна програма передусім «цінна» тим, що,
згідно з нею, планується своєрідний «лібералізм для донорів». Саме задля
цього в теперішньому уряді на посаді віце-прем’єра залишився Віктор
Пинзеник, який реально не впливає на прийняття державних рішень, а
використовується насамперед як символ «українського монетаризму». Для
Міжнародного валютного фонду та Світового банку збереження цього
економіста у складі уряду — подається як ґарантія ліберального характеру
економічного поступу України.

Проте дії уряду в галузі економіки є вкрай непослідовними і
непрогнозованими й отож не дають достатньо підстав для розуміння логіки
у розгортанні економічної програми, проголошеної Президентом. Цілком
очевидним є лише те, що надзавданням сучасних економічних реформ в
Україні стало не утримування та підвищення рівня життя громадян, а
утримування рівня карбованця та відповідного рівня інфляції задля
забезпечення систематичного отримання західної економічної допомоги.

Декларативна «ліберальна» орієнтація впливових урядовців сучасної
України — ілюзія стосовно бездоганності й універсальності
монетаристських засобів реформування економіки, помножена на
політико-економічне донорство міжнародних фінансових інституцій, за умов
відсутності системи економічних перетворень та традицій економічного
лібералізму може призвести до серйозних та непередбачуваних наслідків.

Тому найближче майбутнє ліберальної ідеї в Україні, мабуть, буде значною
мірою пов’язане з національною традицією та химерами сучасного
українського політичного життя.

Висновок

Закономірно, що з десятками мільйонів селян, двома десятками тисяч
інтеліґентів та кількома індивідуалами серед інших класів тільки та
ідеологія мала шанс отримати масову підтримку, яка могла дати
артикуляцію національним та соціальним домаганням селянства, котре ще
носило на собі залишки кріпацтва. Більш того, з другої половини ХІХ
століття у Європі взагалі домінував масовий соціалістичний рух,
ідеологія якого здавалася найбільш «проґресивною», «модною», у контексті
якого поневолені народи могли сподіватися знайти союзників у спільній
боротьбі за свободу та справедливість.

Сьогодні, з відстані часу, приглядаючись до ідейно-теоретичної спадщини
М. С. Грушевського, можна тільки подивуватися, як змогли більшовицькі
«теоретики» настільки викривити погляди і зміст діяльності цього
безумовно переконаного соціаліста-демократа, великого гуманіста, що
надовго саме його ім’я стало символом «українського буржуазного
націоналізму» і контрреволюційності.

«Провина» Грушевського була в одному — він надто серйозно поставився до
ідеї української держави в рамках федеративної Росії, надто щиро вірив в
інтернаціоналізм російських політиків, вирізнявся від більшовицьких
лідерів надто гуманістичними поглядами на роль і місце держави, іншими
словами, він занадто серйозно поставився до ідей соціалістичного
інтернаціоналізму.

Пiдводячи пiдсумки свого основного твору, Донцов твердить, повторюючи
Ніцше: «мусимо перевести основну переоцiнку вартостей. «Фанатизм»,
«iнстинктивнi почування», «емоцiйнiсть» замiсть «розумовостi», дух
нацiональної нетерпимостi», — все, що опльовували в нас, повинно
реабiлiтувати свiже i молоде українство» 14. I, слiд сказати, цi гасла,
поданi пiд флером боротьби за справді святу мету — визволення
батькiвщини, притягали до себе галицьку молодь, яка за авторитарного
польського панування була поставлена в умови, що, по-перше, ускладнювали
для неї одержання вiдповiдної освiти, престижної роботи, обмежували
правовий статус, а по-друге, змушували боротися за свої нацiональнi та
загальнолюдськi права насильницькими методами.

Липинський усвідомлював історичну безперспективність відокремлення
держав, передовсім слов’янських. Так, дослідник його творчості Євген
Пізюр зауважує, що в Липинського виникла ідея утворення у Східній Європі
«Спілки трьох Русей». Одначе ця ідея не отримала у нього належної
розробки і залишилася малозрозумілою його дослідникам. Як вважає Пізюр,
спілка трьох народів — російського, українського і білоруського — мала б
ґрунтуватися на повній незалежності цих держав і являла б собою різновид
політичного блоку. І тут Липинський виходить зі свого аґрарного
«консервативного аристократизму», вважаючи, що альянс трьох народів
необхідний, оскільки жоден із них не спроможний протистояти ні
«номадичному» впливу Сходу (зараз ми сказали б ісламському
фундаменталізму), ні домінуванню анонімного фінансового капіталу із
Сходу.

Література

1. Василенко Н. П. Богдан Александрович Кистяковский // Социологические
исследования. 1994.—№ 2, 4, 5.

2. Великий українець: матеріали з життя та діяльності
М.С.Грушевського.—К., 1992.

3. Воронкова В. Г., Ясир И. Д. Зарождение и эволюция либерализма в
Украине в ХІХ—нач. ХХ века. — Донецк, 1993.

4. Геллнер Э. Нации и национализм.—Вопросы философии.—1989.—№7.

5. Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и классы.—Путь, 1992.

6. Горкін Л. П. Михайло Туган—Барановський—мислитель, вчений,
громадянин/Туган-Барановський М. І. Політична економія.—К.: «Наукова
думка», 1994.

7. Драгоманов М. П. Вибране.—К., 1991.

8. Драгоманов М. Вольный Союз—Вільна Спілка.—У кн.: Слюсаренко А.Г.,
Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

9. Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе.—К., 1994.

10. Ленін В.І. Повне зібрання творів.—Т.12.

11. Марочко В.І. Українська селянська кооперація: історико-теоретичний
аспект (1861–1929 рр.). —К., 1995.

12. Пріцак О. Слово про Агатангела Кримського//Вісник Академії наук
України.—1991.—№6.

13. Сосновський М. Дм.Донцов. Полiтичний портрет. — Нью-Йорк— Торонто,
1974.

14. Сохань Павло. Б.Д.Грінченко – М.П.Драгоманов: Діалоги про українську
національну справу..—К., 1994.

15. Томенко М. Політичні погляди Михайла Драгоманова та Дмитра Донцова в
контексті формування сучасної української державності//Слово.—1991.—№21.

16. Українські політичні партії кінця ХІХ—початку ХХ століття.
Програмові і довідкові матеріали.—К., 1993.

17. Чижевський Д. В’ячеслав Липинський як філософ історії. //
Філософська і соціологічна думка.—1991.—№10.

18. «Шлях перемоги», Київ— Львiв–Мюнхен, 1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020