.

Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2437
Скачать документ

РЕФЕРАТ

з дисципліни “Гроші і кредит”

на тему:

Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету

Монетарна політика є ключовим механізмом у грошовій системі країни,
завдяки якому реалізуються її основні суспільні призначення:

– підтримується вартість грошей на відносно стабільному рівні шляхом
постійного урівноваження попиту і пропозиції на грошовому ринку;

– гнучко забезпечуються потреби економіки в грошах завдяки їх випуску в
міру зростання потреб і вилучення з обороту в міру скорочення потреб.

У зв’язку з цим основними індикаторами правильності монетарної політики
та ефективності функціонування грошової системи в цілому є стабільність
вартості грошей на товарних і валютних ринках та забезпеченість
економічних суб’єктів достатньою масою платіжних засобів. Перший
індикатор – стабільність вартості грошей – проявляється у відносній
стабільності купівельної спроможності і валютного курсу національних
грошей. Ці показники детально будуть розглянуті в розділах 5 та 6.

Другий індикатор не має таких чітких форм виразу, як перший, не знайшов
він однозначного висвітлення і в літературі. Одні автори взагалі не
вважають його самостійним індикатором, оскільки у разі зрівноваженості
попиту і пропозиції на гроші економічні суб’єкти матимуть достатній
запас платіжних засобів. Інші автори виражають його через коефіцієнти
монетизації певних економічних змінних, зокрема через показники
монетизації бюджетного дефіциту та монетизації валового внутрішнього
продукту. Спільним між цими показниками є те, що при недостатній
монетизації бюджетного дефіциту і валового продукту виникнуть
ускладнення з оплатою боргових зобов’язань – відповідно у бюджетній
сфері й у сфері реалізації валового продукту.

Проблема монетизації бюджетного дефіциту полягає в пошуку грошових
коштів, достатніх для покриття (фінансування) перевищення бюджетних
витрат над бюджетними заходами, що формуються на підставі вимог чинного
законодавства, насамперед податкового. Якщо необхідні кошти не будуть
знайдені, уряд не зможе розрахуватися за своїми зобов’язаннями, і
виникне прострочена заборгованість його перед економічними суб’єктами
(по заробітній платі, пенсіях, дотаціях, з оплати державних закупівель
тощо). Мобілізувати необхідні для монетизації бюджетного дефіциту кошти
можна кількома способами:

1. Збільшити оподаткування економічних суб’єктів через підвищення
податкових ставок, введення нових податків, скасування пільг за старими
податками тощо. Для цього потрібно буде змінити чинне податкове
законодавство, що робить цей захід мало реальним. Але якби він був
реалізований, то це не привело б до зміни маси (пропозиції) грошей.
Відбулося б лише переміщення їх між окремими групами економічних
суб’єктів, а загальна їх маса залишилася б на тому ж рівні. Сукупний
попит від такого переміщення грошей може зазнати лише тимчасового
пригнічення, поки податкові вилучення в одних суб’єктів не будуть
передані через бюджетне фінансування іншим суб’єктам, які і
трансформують їх у платоспроможний попит на ринках. Тому такий спосіб
монети-

зації дефіциту не внесе істотних змін у пропозицію грошей, що
забезпечується банками, а отже і в масу грошей.

2. Дозволити уряду- (казначейству) випустити власні боргові зобов’язання
(казначейські білети) в розмірі, достатньому для покриття бюджетного
дефіциту, і надати їм статус законного платіжного засобу. Цей захід теж
потребує внесення істотних змін до чинного законодавства і тому є
малоймовірним. Проте якби він був реалізований, це внесло б істотні
пертурбації в механізм монетарної політики, оскільки на всю суму
казначейської емісії зросла б маса і пропозиція грошей, збільшився б
сукупний попит і тиск на ціни. Такий спосіб монетизації бюджетного
дефіциту може призвести до інфляції, через що світова монетарна практика
від нього відмовилася.

3. Дозволити уряду випустити власні цінні папери і реалізувати їх на
внутрішньому чи на зовнішньому ринках. При реалізації облігацій на
внутрішньому ринку цей захід не вплине на масу (пропозицію) грошей, а
лише перерозподілить її між групами суб’єктів і тому тимчасово
пригнітить сукупний попит на товарних ринках подібно до першого заходу.
Тому цей спосіб монетизації дефіциту з позиції монетарної політики не
містить загрози і широко застосовується у світовій практиці.

Інша справа з реалізацією державних облігацій на зовнішніх ринках. У
цьому випадку виручка від реалізації державних облігацій на євроринках
надійде у валютній формі, яка не дає можливості прямо використати її для
фінансування бюджетних витрат. Уряд повинен продати валютну виручку
центральному банку за національні гроші, які й використає для
фінансування своїх потреб. У результаті цієї операції центральний банк
збільшить на відповідну суму свої золотовалютні резерви, а також
банківські резерви в національних грошах та пропозицію грошей на ринку.
Це може істотно деформувати вплив на сукупний попит, що забезпечується
монетарною політикою. Проте слід мати на увазі, Що цей захід дає
центральному банку приріст золотовалютних резервів, які можна
використати для усунення деформації попиту, якщо вона набуває
загрозливих розмірів.

4. Дозволити центральному банку прокредитувати уряд у розмірі бюджетного
дефіциту, купивши на відповідну суму урядові зобов’язання на первинному
ринку. Цей спосіб монетизації бюджетного дефіциту видається на перший
погляд дуже простим і ефективним – уряду не потрібно мати справу з
тисячами кредиторів на вторинному ринку, і потрібну суму коштів він може
одержати негайно. Насправді це досить загрозливий спосіб монетизації
дефіциту.

По-перше, урядова політика дефіцитного фінансування перестає проходити
контроль на надійність з боку суб’єктів вторинного ринку. Адже одного
кредитора – центральний банк, який до того ж є державним, – значно легше
“умовити” надати кредит уряду, ніж тисячі кредиторів – покупців
облігацій на вторинному ринку. Тому ця політика може відірватися від
умов реальної економіки, перетворитися у звичайну “фінансову піраміду”.

По-друге, безпосередньо кредитуючи уряд, центральний банк істотно
ускладнює управління пропозицією грошей, оскільки на відповідні суми
уповільниться зростання резервів комерційних банків і подальша
мультиплікація депозитів, збільшується ймовірність виходу цих грошей у
позабанківський оборот.

По-третє, на суму кредиту уряду збільшиться маса грошей і сукупний
попит. Щоб не допустити негативного впливу цього збільшення на
кон’юнктуру ринку і сталість грошей, центральний банк повинен буде
адекватно зменшити підкріплення резервів комерційних банків (через
скорочення їх рефінансування і купівлю у них цінних паперів), що
погіршить їх ліквідність, скоротить їх кредитування реальної економіки.

З огляду на всі ці обставини у світовій практиці відмовилися від
зазначеного способу монетизації бюджетного дефіциту. Законом України
“Про Національний банк України” (стаття 54) НБУ заборонено надавати
прямі кредити на фінансування витрат державного бюджету.

Наведена характеристика можливих способів монетизації бюджетного
дефіциту свідчить про те, що найдоцільнішим є третій – шляхом реалізації
державних цінних паперів на вторинному ринку, оскільки він не змінює
грошове”! маси і не ускладнює завдань, визначених у монетарній політиці.
Проте ці положення справедливі лише за умов, коли бюджетний дефіцит не
хронічний і не надто великий відносно ВВП. Інакше уряд змушений буде
щоразу розміщувати на ринку все більше позик і збільшувати проценти по
них, щоб стимулювати попит. Це призведе, з одного боку, до
випереджаючого зростання бюджетних витрат на обслуговування державного
боргу та збільшення бюджетного дефіциту, що ще більше ускладнюватиме
проблему монетизації дефіциту, з іншого – до погіршення ліквідності
економічних суб’єктів, насамперед банків, оскільки в їхніх портфелях
активів надмірно збільшаться запаси державних цінних паперів. Щоб не
допустити банківської кризи, центральний банк змушений буде посилити
скуповування державних цінних паперів на вторинному ринку, що спричинить
зростання пропозиції

грошей та сукупного попиту на товарних ринках. Посилиться загроза
підриву сталості грошей.

Отже, систематичний, всезростаючий бюджетний дефіцит у великих розмірах
становить потенційну загрозу для сталості грошей, якими б способами він
не монетизувався. Монетизація бюджетного дефіциту через вторинний ринок
цінних паперів може тільки відстрочити цю загрозу, але не усуває її
зовсім.

Проблема монетизації валового внутрішнього продукту полягає в доведенні
маси грошей в обороті до рівня, достатнього для успішної реалізації
всього обсягу вироблених товарів та послуг, погашення боргових
зобов’язань. З суто теоретичного погляду вирішення цієї проблеми
забезпечується урівноваженням попиту- і пропозиції грошей на грошовому
ринку, незалежно від фактичного обсягу грошової маси. Якою б мірою
остання не змінилася (уверх чи вниз), якщо пропозиція грошей відповідає
попиту, наявна грошова маса є об’єктивно визначеною, тобто не надмірно
великою чи малою.

Проте, з практичної точки зору, вирішення цієї проблеми є значно
складнішим, бо неможливо заздалегідь визначити ту нормативну величину,
на яку слід орієнтувати регулювання пропозиції грошей (попит на гроші чи
Мн). Тому про достатність монетизації ВВП, а значить і всієї економіки,
можна судити не по відхиленню фактичного її рівня від нормативного, а з
динаміки деяких індикаторів ринку, насамперед середнього рівня цін,
середньої процентної ставки, стану платіжної дисципліни, рівня
ліквідності банків тощо. Якщо всі такі індикатори протягом тривалого
часу залишаються незмінними, то монетизацію ВВП можна вважати
достатньою. Коли їх тренд виявляє тенденцію до підвищення, то
монетизація є надмірною, а якщо тенденцію до зниження, то – недостатньою
(рис. 1):

мал. 32

Рис.1. Динаміка рівня цін при різних рівнях монетизації ВВП

Ціновий тренд 1, що позначений горизонтальною лінією, свідчить про
нормальну монетизацію економіки, коли попит і пропозиція, Мф і Мн,
збалансовані так, що рівноважний рівень цін тривалий час залишається
незмінним. Ціновий тренд 2, що позначений висхідною лінією, свідчить про
дещо надмірну монетизацію економіки, через що урівноваження попиту і
пропозиції на товарних ринках щороку відбувається на більш високому
рівні цін. Цей ефект може бути викликаний такими чинниками:

– систематичним скороченням реального обсягу ВВП;

– випереджаючим зростанням пропозиції грошей (порівняно зі зростанням
реального обсягу ВВП);

– прискоренням швидкості обігу грошей;

– зростанням частки ВВП, що реалізується на засадах бартеру;

– зростанням попиту на гроші у зв’язку з погіршенням умов капіталізації
грошей на грошовому ринку.

Ціновий тренд 3, що позначений низхідною лінією, свідчить про недостатню
монетизацію економіки. За цих умов рівень рівноваги між попитом і
пропозицією на товарних ринках і середній рівень цін буде знижуватися.

Зазначені зміни ринкових індикаторів можуть об’єктивно характеризувати
стан монетизації валового продукту за умови високого рівня розвитку
ринкових відносин, вільного ціноутворення, вільної конкуренції,
ефективного механізму банкрутства тощо. Без цих передумов окремі
індикатори можуть змінюватися незалежно від рівня монетизації і
перестати виражати її стан.

Показник фактичного стану монетизації валового продукту прийнято
розраховувати як частку від ділення обсягу грошової маси, що є в обороті
на кінець року, до номінального річного обсягу ВВП:

мал. 33

де Км – рівень монетизації;

М – маса грошей на кінець року, взята за агрегатом МЗ;

ВВП – річний обсяг національного валового внутрішнього продукту.

Розрахований за станом на 1 січня 2000 р. рівень монетиза-

ції ВВП в Україні дорівнював 17,4% ((22070,0 млн грн*100)/127126,0 млн
грн)

Взятий сам по собі цей показник не дає відповіді на питання, чи
достатній він для монетизації економіки України, оскільки немає і, як
зазначалося вище, не може бути нормативного (достатнього) рівня
монетизації, з яким його можна було б порівняти. Тому на практиці його
порівнюють з таким же показником у даній країні в попередні роки
(місяці) чи в інших країнах (табл. 4.1).

мал. 34

Як видно з наведених у таблиці даних, рівень монетизації ВВП в Україні
протягом 1991-1995 pp. систематично знижувався з 80,2% у 1991 р. до
13,1% у 1995 р. Це дає підстави стверджувати, що забезпеченість
економіки грошовою масою за цей період погіршилася, тобто відбулася
демонетизація економіки. Це негативно вплинуло на стан платіжної
дисципліни, а отже на розвиток економіки: поглибилися платіжна криза,
широких розмахів набув бартер, помітно знизилась ліквідність економічних
суб’єктів та банків тощо.

З 1996 р. спостерігається поступове повільне піднесення рівня
монетизації – з 13,1% у 1995 р. до 17,4% у 1999 р. Це можна розцінювати
як прояв певного поліпшення забезпеченості економіки грошовою масою.
Проте темпи його були недостатніми і не привели до помітного зміцнення
платіжної дисципліни. Вона все ще залишалася в незадовільному стані,
негативно впливала на економічні процеси.

Щоб терміново виправити ситуацію з монетизацією ВВП і негайно перебороти
платіжну кризу, деякі економісти пропонували штучно підвищити рівень
монетизації ВВП методами експансій-ної монетарної політики, збільшуючи
пропозицію грошей незалежно від зміни попиту на гроші.

Наскільки реальні й ефективні ці пропозиції? Правильну відповідь на це
питання можна знайти на підставі аналізу чинників, які обумовили зміну
рівня монетизації ВВП в Україні протягом 1991-1999рр.

На першому етапі (1991-1995 pp.) демонетизація ВВП була викликана двома
групами чинників:

1) тими, що провокували з боку грошей прискорене зростання номінального
обсягу ВВП – високі темпи зростання пропозиції грошей та інфляційних
очікувань;

2) тими, що діяли з боку товарів і спричинювали зростання виробничих
витрат і цін – стрімке подорожчання імпортних енергоносіїв, зниження
продуктивності праці, зростання втрат та збитків, скорочення обсягів
виробництва тощо.

Унаслідок дії цих факторів номінальний обсяг ВВП з року в рік зростав
швидше, ніж номінальна маса грошей в обороті. За 1991-1995 pp. обсяг
номінального ВВП зріс у 17644,0 рази, а обсяг номінальної маси грошей –
у 2887,5 разу, тобто приблизно в 6 разів повільніше. Рівно на стільки ж
знизився рівень монетизації ВВП.

На другому етапі (1995-1999рр.) падіння монетизації ВВП припинилося, і
рівень її став навіть зростати. Але це зростання було зумовлене не
посиленням пропозиції грошей. Навпаки, темпи її зростання навіть помітно
знизились – з 2887,5 разу за 1991-1995 pp. до 3,2 разу за 1995-1999 pp.
Справжньою причиною перелому в тенденції монетизації ВВП стала зміна в
співвідношенні між темпами зростання номінальної грошової маси і
номінального обсягу ВВП на користь першої. За 1995-1999 pp. обсяг
грошової маси зріс у 3,2 разу, а обсяг ВВП – у 2,4 разу. Це можна
пояснити тим, що після грошової реформи 1996 р. і тривалої стабілізації
курсу гривні скоротилися інфляційні очікування, підвищилася довіра до
національних грошей і банківської системи, істотно знизилися темпи
інфляції, що й спровокувало зростання попиту економічних суб’єктів на
гроші і підштовхнуло їх до прискореного нарощування запасів грошей.

Чи можна було ще більше наростити масу грошей методами експансійної
монетарної політики? На наш погляд, не можна, бо додатково випущені
гроші тільки збільшили б тиск на ціни на валютному і товарному ринках.
Це спричинило б поглиблення девальвації та інфляції гривні, які й так у
цей період перебували на досить високому рівні, за яким розпочалося б
прискорене зростання інфляційних очікувань і падіння рівня монетизації
ВВП.

Отже, сама українська дійсність доводить, що демонетизація економіки
спричинена глибокою інфляцією, внаслідок якої різко скоротився попит на
гроші і відповідно була скорочена пропозиція грошей. Тому ремонетизувати
економіку не можливо нагнітанням пропозиції грошей, а насамперед
потрібно забезпечити розвиток попиту на гроші. І лише в міру його
зростання повинна збільшуватися пропозиція грошей. Тільки за цих умов
емісія не призведе до інфляції, бо додаткова пропозиція грошей осяде в
їх запасах, а вихід її на товарні ринки буде здійснюватися в міру
зростання товарної пропозиції, не провокуючи зростання цін понад
запланований рівень.

Для збільшення попиту на гроші, як єдино реального шляху ремонетизації
економіки України, необхідно:

– перейти до політики економічного зростання, яка забезпечить тривале
збільшення виробництва реального валового внутрішнього продукту;

– подолати бартер у відносинах між господарюючими суб’єктами;

– підвищити стабільність національних грошей та банківської системи,
довіру до них усіх економічних суб’єктів;

– підтримувати на належному рівні реальну ставку депозитного процента;

– забезпечити високий рівень розвитку ринку цінних паперів і та
валютного ринку.

Звичайно, вирішити всі ці завдання значно важче, ніж просто збільшити
пропозицію грошей. Проте йти потрібно складним шляхом, бо тільки він
гарантує потрібний результат і дасть можливість уникнути старих помилок
– нових гіперінфляційних збурень в економіці.

Звідси випливає ще один важливий висновок – показник монетизації ВВП
безпосередньо не пов’язаний з грошовим ринком і управлінням пропозицією
грошей. Тому завдання ре-монетизації економіки виходить за межі
монетарної політики і повинне вирішуватися засобами загальноекономічної
політики. Монетарна ж політика повинна забезпечити урівноваженість
попиту і пропозиції грошей, на якому б рівні не перебувала монетизація
ВВП.

ВИСНОВКИ

1. Грошова система – це форма організації грошового обороту, визначена
загальнодержавними законами. Має нормативно-правовий характер і
призначена забезпечити рівність усіх суб’єктів грошового обороту,
однакову доступність їх до грошового ринку, єдність вимог щодо правил
поведінки суб’єктів грошового обороту.

2. Як явище нормативно-правове грошова система містить ряд елементів:
назву і величину грошової одиниці; види грошових знаків і види платіжних
засобів; механізми регулювання готівкового і безготівкового секторів
обороту, валютного ринку; інститути, що регулюють грошовий оборот.

3. Грошові системи видозмінювалися і розвивалися в міру розвитку грошей
– від систем, побудованих на принципі саморегулювання обороту грошей, до
систем, за яких регулювання пропозиції грошей здійснюється державою.

4. Із проголошенням у 1991 р. України самостійною державою виникла
необхідність сформувати власну грошову систему. За період, що минув,
досягнуті значні успіхи у вирішенні цього завдання. Сьогодні українська
держава в особі НБУ досить успішно регулює пропозицію грошей з метою
забезпечення її стабільності. Проте процес формування ефективного
механізму грошової системи України ще не закінчився.

5. Державне регулювання грошового обороту займає важливе місце в системі
державного управління економікою, оскільки дає можливість впливати на
всі процеси на макро- та мікроекономічних рівнях. Методи регулювання
грошового обороту поділяються на прямі та опосередковані. За прямих
методів законодавчо встановлюються норми і правила, що безпосередньо
регламентують поведінку суб’єктів грошового обороту. За опосередкованих
методів здійснюється вплив центрального банку на певні грошові
індикатори, зміна яких впливає на поведінку суб’єктів грошового обороту,
насамперед на їх попит на товарних ринках. Головним методом
опосередкованого регулювання є грошово-кредитна політика НБУ.

6. Грошово-кредитна політика – це сукупність взаємозв’язаних,
скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей,
заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через
свій центральний банк. Основними стратегічними цілями грошово-кредитної
політики є загальноекономічні цілі держави: економічне зростання,
забезпечення високої зайнятості, стабілізація цін, збалансування
платіжного балансу.

7. Основними інструментами грошово-кредитної політики, які застосовує
НБУ, є: операції відкритого ринку, регулювання норми обов’язкового
резервування, процентна політика, рефінансування комерційних банків,
регулювання курсу національної валюти. Вибір того чи іншого інструмента
визначається залежно від конкретного стану ситуації на грошовому ринку.

8. Пропозиція грошей здійснюється банківською системою через емісію
грошей центральним банком та кредитну мультиплікацію депозитів
комерційними банками. Внутрішньосистемна замкнутість та кредитний
характер цього процесу забезпечують високу його ефективність, що
проявляється у автоматичному збалансуванні попиту і пропозиції на
грошовому ринку. Проте є один фактор, що постійно загрожує деформувати
дію цього механізму – необхідність монетизації бюджетного дефіциту. Якщо
уряд не в змозі профінансувати бюджетний дефіцит за рахунок розміщення
своїх зобов’язань на вторинному ринку, то він примушуватиме центральний
банк купувати ці зобов’язання, що призведе до збільшення пропозиції
грошей і порушення рівноваги на товарних ринках. Такі ж наслідки може
мати систематична і широкомасштабна купівля центробанком державних
цінних паперів на вторинному ринку, якщо він надто переповнений цими
паперами, що загрожує втратою ліквідності комерційним банкам.

9. Показник монетизації ВВП не є альтернативою до показника
зрівноваженості попиту і пропозиції на грошовому ринку. Кожний з них
характеризує окремий аспект зв’язку грошового обороту з реальною
економікою, і їх потрібно паралельно враховувати в управлінні грошовим
оборотом. Головним правилом при цьому має бути забезпечення рівноваги
між попитом і пропозицією грошей, на якому б рівні не перебувала
монетизація економіки – надто низькому чи надто високому. І навпаки,
зусилля щодо оптимізації рівня монетизації ВВП не можуть дати позитивних
наслідків, якщо вони спрямовані на порушення рівноваги між попитом і
пропозицією грошей.

Використана література:

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996.

2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ,2001.-602с.

3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш,
2000.-510.

4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна
політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України,
-2000.- №9.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020