.

Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4830
Скачать документ

Реферат на тему:

Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського

”Кон’юнктурний” варіант М. І. Туган-Барановського. Наприкінці XIX – на
початку XX ст. з новою силою розгорілися дискусії навколо кількісної
теорії грошей, що зумовлювалося низкою об’єктивних обставин.

По-перше, це високий рівень розвитку державно-монополістичного
капіталізму і поглиблення загальної кризи капіталізму, які спричинили
активне втручання держав в економічне життя країн. Ця обставина вимагала
від науковців пошуку найефективніших шляхів і методів такого втручання,
і цілком природно, що ці пошуки були спрямовані на грошову сферу.

По-друге, сама капіталістична економіка набула переважно
грошово-кредитного характеру: гроші з простого посередника обміну
перетворилися в ключову форму капіталу, банки та інші фінансові
інститути стали могутніми регуляторами суспільного виробництва.

У цих умовах усе очевиднішими ставали невідповідність старого устрою
грошового господарства, що базувався на золотій основі, новим потребам
суспільного життя та вузькість старих уявлень про сутність та принципи
функціонування грошового механізму, насамперед класичних постулатів
кількісної теорії, та необхідність їх перегляду.

Одним із перших, хто усвідомив цю необхідність і піддав суттєвій ревізії
основні теорії грошей, у тому числі кількісної теорії, був український
економіст М. І. Туган-Барановський. Найбільш повно й аргументовано свої
погляди з основних монетарних проблем він виклав у праці “Паперові гроші
і метал”, що була опублікована в 1916 р.

Багато уваги М. І. Туган-Барановський приділив кількісній теорії грошей.
Спочатку він піддав критиці її класичний варіант, що був викладений у
працях І. Фішера. Туган-Барановський визнав за правильну формулу
“рівняння обміну”, проте вважав, що Фішер нічого нового в кількісну
теорію грошей взагалі не вніс, а лише “вдало завершив роботу і дав
точний і стислий вираз кількісної теорії в математичній формі”.

Саму кількісну теорію в її класичному варіанті Туган-Барановський
оцінював негативно з таких міркувань:

* її прибічники, у тому числі І. Фішер, ставлять ціни (і вартість
грошей) у залежність тільки від одного фактора – кількості грошей, а
решту факторів, навіть тих, що визначені в “рівнянні обміну”, ігнорують,
– хоч вони такі ж об’єктивні і правомірні, як і кількість грошей;

* ігнорування “некількісних” факторів впливу на ціни зумовлюють
помилковий висновок про пропорційну залежність цін від кількості грошей,
хоча насправді така пропорційність не підтверджується ні теоретично, ні
практично.

Подібна критика класичної кількісної теорії зовсім не означала
відкидання цієї теорії як такої. Навпаки, дона підштовхнула
Туган-Барановського до її вдосконалення, і він зробив істотний внесок у
її розвиток.

По-перше, він доводить, всупереч І. Фішеру, що на рівень цін впливає не
один, а всі фактори, зазначені в “рівнянні обміну”: кількість товарів,
що надійшли на ринок, кількість самих грошей, швидкість їх обороту,
кількість знарядь кредиту і швидкість їх обороту. Оскільки всі ці
чинники високоплинні і змінюються в різних напрямах, то зміни цін і
кількості грошей не можуть бути пропорційними. Цей висновок мав не
тільки теоретичну значущість, а й практичну цінність, бо розширював
фронт пошуків при дослідженні таких явищ, як інфляція, монетарна
політика, інструменти впливу на рівень цін тощо.

По-друге, Туган-Барановський довів, що вплив кількості грошей на ціни не
є таким однозначним, прямолінійним, як це визнають прибічники класичної
кількісної теорії. Цей вплив може здійснюватися не за одним, а за трьома
різними за характером напрямами:

1) через зміну суспільного попиту на товари;

2) через зміну дисконтного процента;

3) через зміну суспільного уявлення про вартість грошей (пізніше цей
фактор дістав назву інфляційних очікувань).

У першому випадку значне збільшення кількості грошей прямо зумовлює
зростання цін через зростання доходів і попиту на товари. У другому
випадку збільшення кількості грошей приводить до збільшення вкладів у
банках, що викликає зниження облікового процента, розширення
кредитування економіки і збільшення попиту на ринках. Унаслідок цього
ціни зростають, але одночасно стимулюється підприємництво і розширення
виробництва. У третьому випадку тривале і добре помітне зростання
кількості грошей викликає зниження оцінки грошей їх власниками і вони
почнуть їх швидше витрачати, збільшиться попит на товари і ціни теж
зростуть. Ці три фактори можуть діяти одночасно, проте потужність їх
впливу на ціни неоднакова. Тому і зміни цін не будуть пропорційними
змінам кількості грошей. Отже, Туган-Барановський не задовольнився
простою констатацією залежності цін від кількості грошей, а розкрив
досить складний механізм реалізації цієї залежності.

По-третє, Туган-Барановський довів, що вплив кількості грошей на ціни
здійснюється диференційовано залежно від тривалості та обсягів
збільшення кількості грошей. Так, короткочасні чи незначні зростання їх
кількості можуть взагалі не мати помітного впливу на ціни і вартість
грошей.

А значне збільшення кількості грошей реалізує свій вплив на ціни
протягом тривалого часу, і тому здійснюється він нерівномірно і не
пропорційно щодо окремих товарів. Цим він, по суті, спростував постулат
пропорційності, довів, що гроші не є простим посередником обміну, і
підготував базу для відмови від постулату нейтральності грошей.

По-четверте, Туган-Барановський розкрив механізм взаємозалежності між
загальною кількістю грошей у країні, кількістю грошей, що перебувають
поза обігом в заощадженнях, і швидкістю обігу грошей, довів, що чинник
швидкості може впливати на ціни у зворотному відносно дії фактора
кількості напряму, нейтралізуючи дію останнього.

Усі ці ідеї Туган-Барановського створили основу для дослідження шляхів
впливу грошей на економіку і механізму свідомого регулювання цього
впливу. Цим він заклав основи так званої теорії регульованих грошей, яка
підготувала суспільну думку до відмови від повноцінних (золотих) грошей
і заміни їх неповноцінними грошима, вартість яких буде планомірно
підтримуватися державою і з якої виросла сучасна монетаристська теорія,
передусім її кейнсіанський напрям.

Розірвавши вузьке коло прямолінійних, спрощених постулатів класичної
кількісної теорії грошей, Туган-Барановський істотно розвинув її
стосовно до нових економічних умов. Проте свої погляди він назвав не
кількісною, а кон’юнктурною теорією грошей, мабуть щоб відмежуватися від
надто спрощеного її варіанта.

Сутність кон’юнктурної теорії грошей Туган-Барановського полягає в тому,
що загальний рівень цін, а отже і вартість грошей, він пов’язує не з
кількістю грошей, а з загальними умовами товарно-грошового ринку, або
загальною кон’юнктурою товарного ринку. У фазі економічного піднесення
загальний рівень цін зростає і вартість грошей знижується. А в фазі
економічного спаду ціни знижуються і вартість грошей зростає. Ці
коливання цін і вартості грошей в економічному циклі здійснюються, на
думку Туган-Барановського, незалежно від кількості грошей, тобто під
впливом негрошових чинників.

Свою “кон’юнктурну теорію” грошей М. І. Туган-Барановсь-кий вибудував на
критиці класичної кількісної теорії як її альтернативу. І тут він
повністю досяг поставленої цілі: після нього вже ніхто з економістів
прямолінійно не захищав її класичного варіанта, який згодом Кейнс назвав
старомодним. Більше того, “кон’юнктурна теорія” започаткувала новий –
неокласичний – етап у розвитку кількісної теорії. Адже кон’юнктурний
фактор зміни цін і вартості грошей Туган-Барановського – не що інше, як
сукупність усіх чинників, що визначені ним на базі формули “рівняння
обміну” в процесі критичного розбору позиції І. Фіше-ра. Зміна
кон’юнктури ринку провокується чинниками, що діють з боку попиту і з
боку пропозиції. З боку попиту – це кількість грошей і обсяг доходів та
швидкість обігу грошей, а з боку пропозиції – це обсяг виробництва,
рівень витрат на виробництво і рівень цін.

Висновок

Отже, кількісний фактор у кон’юнктурній теорії грошей
Туган-Барановського присутній, і не як звичайний, рівний багатьом іншим,
а як ключовий, оскільки зміна кількості грошей впливає тією чи іншою
мірою і на всі інші чинники: на швидкість обігу грошей, процентну
ставку, інвестиції, обсяги виробництва тощо. Тому кон’юнктурна теорія
грошей по суті своїй була кількісною, але вже на принципово іншому
рівні, коли була усвідомлена непропорційна залежність цін і вартості
грошей від зміни їх кількості. І цього не міг не розуміти М. І.
Туган-Барановський, через що його ставлення до кількісної теорії взагалі
було досить терпимим: “Кількісна теорія абстрактно цілком справедлива”,
– пише він в одному місці. В іншому місці уточнює своє розуміння дії
кількісного фактора: “Товарні ціни визначаються не кількістю грошей
самих по собі, а співвідношенням між попитом на гроші і кількістю їх в
обороті”. Це був істотний крок у бік поглиблення аналізу дії кількісного
фактора, а не його заперечення. І зроблено це було в межах
“кон’юнктурної теорії” грошей.

Уведення у сферу наукового дослідження попиту на гроші означало
докорінну зміну спрямування самої кількісної теорії. Замість суто
макроекономічного аналізу зв’язку “гроші-ціни” вона повернулася обличчям
до мікроекономічних аспектів формування попиту на гроші, який поступово
став її ключовим об’єктом.

Передатний механізм впливу грошей на реальну економіку на підставі
“кон’юнктурної теорії” Туган-Барановського можна подати у такому
вигляді:

мал. 1

де М- кількість грошей, К – кон’юнктура ринку, Р –ціни, В –
виробництво.

Література

Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ,2001.-602с.

Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш,
2000.-510.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020