Курсова робота

на тему: „

Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб

Зміст

курсової роботи

Вступ _____

І розділ.Земельно – кадастрові
роботи………………………………………………._____

ІІ розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення _____

2.1. Загальні
положення………………………………………………………
……………..______

2.2. Послідовність розробки проекту
відведення………………………………._______

2.3. Основні вимоги до складання технічного
завдання…………………….._______

2.4. Основні вимоги до оформлення графічних
матеріалів…………………_______

2.5. Правоустановчі документи фізичних та юридичних
осіб……………_______

2.6. Правоустановчі документи на будівлі і
споруди…………………………_______

ІІІ розділ. Проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки………………………………………………………..
…………………………………._______

ІV розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення

і його
затвердження……………………………………………………
…………………_______

Висновки та
пропозиції……………………………………………………..
………….._______

Література……………………………………………………..
……………………………._______

Додатки………………………………………………………..
………………………………._______

Вступ

Метою моєї курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих знань та їх застосування на практиці при виготовленні
технічної документації зе землекористувачам різних форм власності з
виконанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок
згідно з вимогами та інструкціями Держкомзему України.

При виконанні даної роботи необхідно звернути особливу увагу на те, який
вид робіт буде виконуватися, в скільки етапів буде виконуватися дана
робота, описати послідовність її виконання та документи, які необхідно
представити замовнику для початку робіт. При цьому можна користуватися
„Еталоном”, розробленим Державним комітетом по земельних ресурсах,
інструкціями та літературою. Відповідно до виданого викладачем варіанту
роботи.

РОЗДІЛ I

Земельно — кадастрові роботи

Державний земельний кадастр ведеться в обов’язковому порядку на землях
всіх категорій незалежно від форми власності та цільового призначення.

Державний земельний кадастр — де єдина державна система відомостей та
документів, які підтверджують факт виникнення або припинення права
власності і права користування земельними ділянками, місце розташування
та правовий режим земель, оцінку, класифікацію земель, кількісну та
якісну характеристику, їх розподіл між власниками землі та
землекористувачами.

Земельно-кадастрова діяльність — це наукова, технічна, виробнича і
управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, наукових, землевпорядних організацій з ведення
земельного кадастру, організації та здійснення земельно-кадастрових
робіт.

Земельно-кадастрові роботи — це роботи з кадастрового зонування
території, кадастрових зйомок і складання індексних карт (планів) з
бонітування грунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки
земельних ділянок, а також роботи, пов’язані із забезпеченням ведення
державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості
земель.

Земельно-кадастрова документація — це затверджені в установленому
порядку текстові та графічні матеріали, які містять відомості про межі
адміністративно-територіальних утворень, територій з особливими
природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами, земельних
ділянок власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів,
правовий режим земель, їх кількість, якість, економічна цінність та
вдртість земель по власниках землі і землекористувачах, населених
пунктах та інших адміністративно-територіальних утвореннях.

Кадастрове зонування — це встановлення місця розташування обмежень щодо
використання земель, меж кадастрових зон та кварталів, оціночних районів
і зон, а також кадастрових номерів адміністративно-територіальних
одиниць, зон і кварталів.

Кадастрові зйомки — це комплекс робіт з встановлення або відновлення меж
земельних ділянок, погодження їх з суміжними власниками землі та
землекористувачами, встановлення меж обмежень та обтяжень і виготовлення
кадастрового плану.

Бонітування грунтів — це порівняльна оцінка якості грунтів за їх
основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво
впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у
конкретних природно-кліматичних умовах.

Економічна оцінка земель — це оцінка землі як природного ресурсу і
засобу виробництва в сільському і ліловому господарстві та як
просторового базису в сусгальному виробництві за показниками, що
характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та
дохідність з одиниці площі

Грошову оцінка земельних ділянок — це оцінка землі та рентній основі,
яка в залежності від призначення та гюрадку її проведення може бути
дармшпдамоютаешзїеріїюю.

Державну реєстрація земельних ділянок — це процедура внесення
достовірної інформації про суб’єкт і об’єк^ права власності або права
користування земельною ділянкою до державної системи

відомостей та документів із земельного кадастру.

Облік кількості земель — це індивідуалізація та відображення в
спеціальних кадастрових документах відомостей та документів із
земельного кадастру.

Облік якості земель — це відображення в спеціальних кадастрових
документах відомостей, які характеризують земельні діляжи за природники
та набутими властивостями, функціональним призначенням,
інженфно-геолопчними умовами, рівнем забезпеченості соціальною,
інженерно-транспоргною та ттриродоохоронною інфраструктурою.

Кадастровий номер — це івддаідуальний, що не повторюється на всій
території України знаковий код (номер), призначений дня просторової
ідентифікації кожної земельної діляжк і який зберігається за дао на весь
час її існування.

Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг здійснюється на
платній основі відповідно до поданих заяв та укладених договорів.
Розгляд таких заяв проводиться в порядку, встановленому Держкомземом.

Земельно-кадастрові роботи виконуються, а послуги надаються

відповідно до законодавства та вимог нормативно технічної документації
із забезпеченням достовірності та цілісності кадастрової інформації про
землю, доступності та відкритості зведених статистичних даних.
Інформація стосовно земельних ресурсів органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, а також юридичним і фізичним особам у
разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та
органів місцевого самоврядування надається безоплатно.

Державні органи земельних ресурсів, що виконують земельно-кадастрові
роботи та налають послчги на платній основі юридичнім і фізичним особам,
зобов’язані відповідно до законодавства забезпечувати дотримання
державної та комерційної таємниці.

Державні органи земельних ресурсів можуть виконувати та надавати на
платній основі такі види земельно-кадастрових робіт і послуг:
розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації з
питань землевпорядних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних,
лісотипологічних, містобудівних та інших обстежень і розвідувань
земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації;
виготовлення планово-картографічних матеріалів; проведення спеціальних
обстежень і розвідувань, в тому числі збирання, обробка, аналіз,
зберігання, надання та публікація земельно-кадастрової інформації;
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, у тому числі грошова
оцінка земель та експертна грошова оцінка земельних ділянок; проведення
робіт з паспортизації земельних длянок; внесення записів до державного
реєстру земель та надання витягів з нього; розроблення проектів
оптимізації структури земельних угідь новостворених господарств;
складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обгрунтувань
з використання й охорони земельних ресурсів, визначення меж земельних
ділянок, а також виконання інших робіт щодо проведення
землеустрою; проведення державної землевпорядної експертизи;
надання консультацій з питань оформлення прав на земельні ділянки,

державного земельного кадастру, кількісної та якісної характеристики
земельних угідь, економічної та грошової оцінки земель, інших питань
використання та охорони земель; підготовка дублікатів державних актів на
право власності на землю та на право постійного користування землею,
сертифікатів на право на земельну частку (пай); публікація матеріалів
статистичних даних про стан та склад земельних угідь; розповсюдження
статистичної та іншої інформації на паперових і електронних носіях;
підготовка та видання довідників, збірників, бюлетенів, брошур, буклетів
тощо; підготовка та надання аналітичних записок щодо стану земельних
ресурсів України, земельно-кадастрової інформації на замовлення,
відомостей в бази даних державного земельного кадастру; розроблення
програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних;
запровадження та експлуатація програмно-технічних комплексів для
збирання, обробки, систематизації, зберігання та аналізу
земельно-кадастрової інформації; підготовка та підвищення кваліфікації
спеціалістів-землевпорядників, супроводження процессу автоматизованого
ведення державного земельного кадастру, інших спеціалістів у галузі
використаним, оцінки та охорони земель.

Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг вартість яких не
встановлено, здійснюється за цінами, визначеними договорами.

При цьому розмір оплати цих робіт і послуг не понинен
перевищувати реальної вартості їх підготовки.

Кошти, отримані за виконання земельно-кадастрових робіт а надання послуг
на платній основі, зараховуються до спеціального фонду державного
бюджету і використовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з
виконанням робіт з ведення Державного земельного кадастру.

Відповідальність за дотримання встановленого порядку падання
земельно-кадастрової інформації та послуг на платній основі визначенії
їх вартості несуть державні органи земельних ресурсів.

В курсовій роботі ми навчилися виконувати і проводите
іеіуельно-кадастрові роботи: навчились користуватися нормативними і
методичними і законодавчими документами, виготовляти
планово-картографічні матеріали , проводити спеціальні обстеження і
розвідування, в тому числі збирання , обробку, аналіз, зберігання,
надання та публікацію земельно-кадастрової інформації, визначати межі
земельних ділянок, а також виконувати інші роботи щодо проведення
землеустрою, проводити державну землевпорядну експертизу,
земельно-кадастрову інформацію на замовлення , відомостей з бази даних
державного земельного кадастру, розробляти програмне забезпечення та
технологію автоматизованої обробки даних, присвоювати кадасторві номери
земельним ділянкам, розрахувати втрати с/г виробництва, складати
кошторис.

Розділ ІІ

Основні вимоги до складання проекту відведення

2.1 Загальні положення

Основні вимоги до складання проекту відведення написані в еталоні.

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

викуп земельної ділянки у власників землі;

відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення)
розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями.
Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні
та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян
України провадиться за рахунок власних коштів

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває
у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації або сільської,
селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на
підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір
земельної ділянки.

Громадяни — працівники державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа,
зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які
перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та
організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель
відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в
місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам,
установам та організаціям на розробку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам — працівникам
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після
затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим
Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення
фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального
дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм
безоплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної
ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська
рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки фермерському
господарству — також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на
передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту
її відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням
громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на
виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних
ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами,
органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або
сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект
відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у
власність.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення
заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

3. Відведення земельної ділянки здійснюється в одну або дві стадії.

В одну стадію — коли відведення земельної ділянки не потребує
попереднього погодження місця розташування об’єкта, а саме:

розміщення об’єкту передбачене затвердженим в установлено порядку
генеральним планом розвитку населеного пункту і для надань — земельної
ділянки не потрібно вилучення (викупу):

будівництво об’єктів здійснено, але відсутні документи по відведенню:
земельних ділянок;

передбачається розширення території об’єкта без права забудови та зміни
її цільового використання з вилученням (викупом) земельної ділянки.

При необхідності попереднього погодження місця розташування об’єкта
відведення здійснюється в дві стадії. Перша стадія передбачає
підготовку та затвердження матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, а друга — розробку проекту відведення. В дві
стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли
передбачається нове будівництво або розширення території з метою
капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового
будівництві тощо).

4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно
дотримуватись вимог чинного законодавства України та Еталону

5. Проект відведення складається після подання документів, які
передбачені статтею 118 Земельного кодексу України клопотання (заява;.
копії генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що
обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список
або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання
дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту відведення

При переході права власності на будівлю і споруду право власності на
земельну ділянку або її частину може переходити на підставі
цивільно-правових угод, а право користування — на підставі договору
оренди.

При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій
земельній ділянці, право на земельну ділянку визначається згідно з
договором оренди земельної ділянки.

У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї
особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну
ділянку переходить на умовах, на яких вона належала попередньому
власнику.

При переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право
на земельну ділянку визначається пропорційно часткам осіб у вартості
будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження
будівлі і споруди.

При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або
юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них
переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована
будівля чи споруда.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або
комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом
укладення договору оренди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян
і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником
земельної ділянки і орендарем.

Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним особам із
зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову
здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому статтями
118, 123 Земельного Кодексу

6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб’єкта, є
складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до
нього окремим розділом :або окремою книгою.

Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням
частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова
власність) або без визначення часток учасників спільної власності
(спільна сумісна власність).

Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та
юридичні особи.

Суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних
громад можуть бути районні та обласні ради.

Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право
власності на землю.

Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

а) при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних
ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами
за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

г) за рішенням суду.

7. Висновки погоджувальних організацій щодо; попереднього погодження
місця розташування об’єкта подаються в оригіналах або в нотаріально
завірених копіях.

8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи,
непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво
впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної
ділянки поміщаються в розділ «Додаткові матеріали».

9. Контроль якості проектів відведення здійснюється при проходженні
експертизи.

2.2. Послідовність розробки проекту відведення

1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, документів та графічних матеріалів, що
обґрунтовують розмір запроектованої до відведення земельної ділянки.
Склад основних матеріалів попереднього погодження місця розташування
об’єкту наведений у додатку 12.

2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту
організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів,
що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.

3. Вивчення та аналіз висновків погоджувальних організацій,

4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до
відведення.

4.1. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх
узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом
будівництва.

5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж
земельних ділянок, що проектуються до відведення.

6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь
обмежень і сервітутів

6.1. Визначення складу угідь запроектованої до відведення земельної
ділянки та вирахування їх площ.

6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення
в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться
земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів та
по угіддях відповідно до ф. №6-зем.

6.3. Виготовлення креслення перенесення проекта в натуру.

7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з вилученням
земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам
землі та землекористувачам.

8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого
проектного рішенця.

9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну
земельновпорядну експертизу

10. Нанесення проектних меж: земельних ділянок на черговий кадастровий,
план.

11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для
розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання
земельної ділянки.

Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або
Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок
подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є
район, ради. .

Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання
земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки
провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій
висновок до обласної ради.

Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк
питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання
земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і
свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці
матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради
України.

2.3. Основні вимоги до складання технічного завдання

1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і
затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною
організацією. Замовник має право доручити розробку технічного завдання
проектній землевпорядній організації.

2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення,
код цільового використання землі. Обумовлюються види та необхідні обсяги
робіт, які виконуються при розробці проекту відведення.

3. Технічне завдання є невід’ємною частиною договору між замовником та
проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці
проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.

4. Підставою для розробки проекту відведення є клопотання замовника та
дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення
земельної ділянки.

2.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів

1. До складу обов’язкових графічних матеріалів проекту відведення
входять:

— план відведення земельної ділянки;

— викопіювання з чергового кадастрового плану;

— схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця
розташування земельної ділянки;

— план меж зон обмежень та сервітутів;

— креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).

2. Обов’язковими елементами плану відведення земельної ділянки є
ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів
населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня,
креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація
земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп
організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).

3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового
кадастрового плану.

4. Територія земельної ділянки, що запроектована до відведення
фарбується світло-червоним кольором

5. Графічні матеріали виконуються, як правило, за допомогою комп’ютерної
техніки або ручним способом

6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на
непрозорому матеріалі.

7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних
матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть використовуватись інші
формати, передбачені державними стандартами України.

2.5. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних документів

Юридичної особи:

1. Нотаріально завірена копія. свідоцтва про державну реєстрацію

2. Нотаріально завірена копія статуту

3. Нотаріально завірена копія установчого договору (в разі необхідності)

4. Копія довідки управління статистики про внесення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України

Фізичної особи:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта, свідоцтва про
народження, тощо)

2. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння
ідентифікаційного номера.

3.Інші документи.

2.6. Правовстановлюючі документи на будівлі і споруди.

В разі потреби, до проекту відведення додаються копії правовстановлюючих
документів на будівлі і споруди, а саме:

договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (нотаріально завірена копія);

копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить
державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і
організаціям (нотаріально завірена копія);

копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна
(нотаріально завірена копія);

копія наказу про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна (будівлі чи
споруди);

Акт прийому-передачі об’єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди)
(завірений в установленому порядку).

Розділ ІІІ

Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Україна

Івано–Франківська область

Землевпорядна організація ВП „Земсервіс ”

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,

ЩО ДО ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Іваничуку Ростиславу Романовичу

для будівництва та обслуговування ветеринарної аптеки за адресою с.
Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району, Івано — Франківської
області

Коломия 2008

Україна

Івано–Франківська область

Землевпорядна організація ВП „Земсервіс ”

Підстава виконання Договір №-7 від 05.03.2008р.______

Замовник Іваничук Р. Р.

Кошторисна вартість 775,515

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,

ЩО ДО ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки

для будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування
Іваничуку Ростиславу Романовичу за адресою с. Перерів, вул. Франка 3,
Коломийського району, Івано — Франківської області

Директор ВП „Земсервіс ”
Павлюк М.

Інженер проекту
Іваничук Ростислав

Коломия 2008

Зміст проекту землеустрою, що до відведення

1. Вихідна земельно-кадастрова
інформація…………………………………….._______

2. Пояснювальна
записка………………………………………………………..
……….._______

3. Клопотання замовника
(заява)………………………………………………………__
_____

4. Довідка про
фінансування……………………………………………………
………._______

5. Рішення сільської
ради…………………………………………………………..
……._______

6. Умови відведення земельної
ділянки……………………………………………._______

7. Технічне
завдання……………………………………………………….
………………._______

8. Висновок районного відділу земельних
ресурсів………………………….._______

9. Розрахунок втрат сільськогосподарського
виробництва…………………._______

10. Висновок архітектури
………………………………………………………………
.._______

11. Висновок управління
культури……………………………………………………____
___

12. План
відведення……………………………………………………..
…………………._______

13. Кадастровий план земельної
ділянки………………………………………….._______

14. Експлікація, по контурна відомість і відомість вирахування
площ.._______

15. Схема прив’язок кутів
поворотів…………………………………………………______
_

16. Акт встановлення меж. Матеріали попереднього
погодження……………………………………………………..
………………………………._______

17. Рішення сільської
ради…………………………………………………………..
…_______

18 Акт вибору земельної
ділянки……………………………………………………_____
__

19.Викопіровка………………………………………………….
……………………………_______

20. Висновок районного відділу земельних
ресурсів………………………._______

21. Висновок містобудування і
архітектури…………………………………….._______

22. Висновок екологічної
інспекції…………………………………………………._____
__

23. Заключення санепідемстанції
(СЕС)…………………………………………._______

Додатки………………………………………………………..
…………………………………._______

Кошторис……………………………………………………….
…………………………….._______

Договір………………………………………………………..
……………………………….._______

Правоустановлюючі
документи………………………………………………………
.._______

Копія
паспорта……………………………………………………….
…………………….._______

Копія довідки про індефікаційний
код……………………………………………_______

Вихідна земельно-кадастрова інформація

1.1Відомості про ділянку землекористувача, за рахунок яких
передбачається відведення

1.1.1. Кадастровий номер земельної ділянки

1.1.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ 3.2

1.1.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ

1.1.4. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.1.5. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої запроектовано
відведення, всього 0.0793га

1.1.6. Грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає вилученню в оренду

1-го м2 в грн.,

земельної ділянки в грн.,

розмір земельного податку в грн. (орендної плати)

1.2. Відомості про земельні ділянки, які запроектовані до відведення

1.2.1. Кадастровий номер земельної ділянки

1.2.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ 3.2

1.2.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ 1.11.3

1.2.4. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення 0,0793 га

1.2.5. Експлікація земельних угідь сад

1.3. Відомості про суб’єкта земельних відносин

1.3.1. Повна назва суб’єкта земельних відносин Іваничук Р.

1.3.2. Місце розташування суб’єкта земельних відносин с. Перерів

1.3.3. Телефон суб’єкта земельних відносин 80972565356

1.3.4. Електронна пошта

1.3.5. Код ЗКПО

1.3.6. Код виду економічної діяльності згідно з КЕЕД

1.3.7. Шифр рядка згідно ф. №6 – зем.

1.3.8. Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Роботи по відведенню земельної ділянки для комерційного використання
(будівництва та обслуговування ветеринарної аптеки) Іваничук Р. Р.
виконано ВП „Земсервіс” на підставі рішення сесії Матеївецької
сільської ради від 07.02. 2008 року № 825.

Комплекс робіт по відведенню земельної ділянки для комерційного
використання (будівництва та обслуговування ветеринарної аптеки)
виконаний спеціалістом ВП „Земсервіс” Іваничуком Р. у відповідності
ст. 12, 93, 120, 124 Земельного кодексу України та Закону України “Про
оренду землі”.

Земельна ділянка знаходиться на території с. перерів, вул. Франка 3,
коломийського району, Івано — Франківської області межуючи з:

Від А до Б – Рама І. В.

Від Б до В – Землі с/ради (дорога)

Від В до Г – Мось Р. М.

Від Г до А – Кушнір О. І.

Дана земельна ділянка розміщена в межах населеного пункту і згідно
земельно-облікових документів відносилась до земель запасу сільської
ради. Загальна площа земельної ділянки становить 0,0793 га. При
складанні технічного звіту використано матеріали наземної зйомки
території, яка проводилась теодолітом 2Т-5К і вирахування координат
здійснювалось з використанням ПК (програма “GIS-5”, “AutoCAD 2004 RU”),
виконана прив’язка до місцевої системи координат. В подальшому будуть
виконані роботи з оформлення обмінного файлу “ in.4” та державної
реєстрації даної земельної ділянки.

Земельна ділянка знаходиться з зоні , кварталі , ділянці .

Земельна ділянка передається в оренду (відповідно до статті 124
Земельного Кодексу України) згідно рішення Матеївецької сільської ради і
буде використовуватись для комерційного використання (будівництва та
обслуговування ветеринарної аптеки).

Матеріали технічного звіту погоджені відділом архітектури і
містобудування, відділом земельних ресурсів, санепідемстанцією, відділом
екологічної безпеки та державною службою охорони культурної спадщини.

На підставі технічного звіту по відведенню земельної ділянки буде
укладено договір оренди між Матеївецькою с/радою та Іваничуком Р.
с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано —
Франківської області.

Пояснювальну записку склав
Іваничук Р.

Директору ВП „Земсервіс”

Павлюк М.

Іваничук Р.

Заява

Прошу виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
право користування земельною ділянкою площею 0.0793га для комерційного
будівництва і використання ветеринарної аптеки, яка знаходиться в с.
Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області.

15.03.08 (підпис)

Довідка

Довідка видана Іваничуком Ростиславом Романовичем про те, що будівництво
і обслуговування ветеринарної аптеки буде проводитися за власні кошти,
якими я володію.

15.03.08 (підпис)

Матеївецька сільська рада,

Коломийський район

Івано–Франківська обл.

І сесія 5-го демократичного скликання

20.02.2008

Про надання дозволу на складання

проекту відведення земельної

ділянки

Розглянувши заяву Іваничука Р. Матеївецька сільська рада надає дозвіл на
складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування ветеринарної аптеки на земельній ділянці площею 0,0793га,
яка знаходиться за адресою с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського
району Івано — Франківської області, за рахунок земель запасу
Матеївецької сільської ради.

Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та затвердження
у встановленому порядку.

Міський голова Білейчук П. С.

Умови відведення земельної ділянки

Розглянувши матеріали відведення земельної ділянки (погодження місця
розташування об’єкта) яка передається в оренду Іваничуку Ростиславу
Романовичу с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано —
Франківської області для комерційного використання – будівництва та
обслуговування ветеринарної аптеки та на підставі рішення першої сесії
п’ятого демократичного скликання Матеївецької сільської ради від 29
лютого 2008р. №825 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою,
що до відведення земельної ділянки вважаю необхідним:

Розробку проекту землеустрою, що до відведення земельної за адресою с.
Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області, проводити при дотриманні таких умов:

Площа земельної ділянки – 0,0793 га.

Згідно з матеріалами земельно-кадастрової інвентаризації (при
наявності), в тому числі з врахуванням містобудівних обмежень.

З врахуванням генерального плану будівництва об’єкта.

Мета використання – для комерційного використання – будівництва та
обслуговування ветеринарної аптеки

Код використання визначити згідно з Українським класифікатором цільового
використання землі (УКЦВЗ) – 1.11. 3.

Умови відведення – в оренду.

Форма плати за землю – орендна плата.

Класифікацію угідь визначити згідно з формою №6-ЗЕМ.

Умови вилучення — згідно ст. 149,151 Земельного Кодексу України.

Обмеження (обтяження), сервітути визначити згідно з Українським
класифікатором прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою
(УКПОКЧЗД).

Начальник районного відділу земельних ресурсів Мігащук Д.М.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник Коломийського районного відділу земельних ресурсів

Мігащук Д.М.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Мета роботи:

1.1. Розробка проекту відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування ветеринарної аптеки, яка розташована за адресою: с.
Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області.

2. Підстава для виконання роботи:

2.1. Заява

2.2. Договір на проведення робіт.

2.3. Рішення коломийської мільської ради №825 від 07.02.08

3. Характеристика об’єкту:

3.1.Адреса: с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано —
Франківської області.

3.2. Загальна площа земельної ділянки 0,1000га.

4. Вихідні дані:

4.1. Матеріали попереднього погодження місця розташування об’єкта

4.2. Планово-картографічний матеріал масштабу 1:500

4.3. Правовстановлюючі документи фізичної особи.

4.4. Правовстановлюючі документи на раніше відведену земельну ділянку

4.5. Матеріали по встановленню зовнішніх меж землекористування.

4.6. Копія документів про наявність джерел фінансування будівництва та
строки будівництва.

4.7. Інші обгрунтовуючі матеріали.

5.Основні етапи роботи:

5.1. Підготовчий етап:

— складання технічного завдання;

— обстеження земельної ділянки на місцевості;

— сканування графічних матеріалів масштабу 1:500

— трансформація та прив’язка растрових картографічних зображень до
математичних координат рамок трапецій;

— створення єдиного поля картографічної інформації по існуючих
матеріалах різних масштабів;

— коригування матеріалів по встановленню зовнішніх меж
землекористування, якщо такі роботи виконувались;

— погодження скоригованих меж землекористувань з землевпорядником та
замовником;

— визначення цільового використання земельної ділянки;

— визначення умов та терміну користування.

5.2. Проектний етап:

— вирахування площ угідь в розрізі ділянок, землекористувань;

— складання відповідних експлікацій;

— визначення площ сторонніх землекористувань;

— виготовлення плану земельної ділянки та розбивочного креслення;

— грошова оцінка земельної ділянки;

— складання пояснювальної записки;

— підготовка звіту по проектних роботах.

6. Умови відведення земельної ділянки:

– в оренду

7. Порядок освоєння запроектованої до відведення земельної ділянки по
чергах будівництва.

8.Форма власності державна та її код у відповідності з УКФВЗ: 3.2

9. Код цільового використання у відповідності з УКЦВЗ: 1.11.3

10.ІІорядок погодження: відповідно до глави 19, ст. 12, 123, 124, 151
Земельного кодексу України.

11. Порядок здачі — приймання:

11.1. Звіт по проектних роботах виконується в трьох примірниках (один —
для відділу земельних ресурсів, другий — для замовника, третій
архівний).

11.2. Приймання-передача здійснюється відповідно до договору.

12. Термін виконаний роботи: обумовлено договором.

13. Зобов’язання сторін

Замовник зобов’язаний:

— забезпечити виконавцю умови для обстеження земельної ділянки;

— надати довідки про балансову приналежність усіх будівель та споруд, що
знаходяться в межах ділянок, підтверджені організаціями, яким вони
підпорядковані;

— надання земельної ділянки погодити з відповідними установами та
організаціями.

Виконавець зобов’язаний:

— виконати роботу в строк, зазначений у договорі;

— подати проект відведення на розгляд державної землевпорядної
експертизи (якщо таке передбачено умовами договору на складання
проекту);

— своєчасно інформувати замовника щодо матеріалів, необхідних для
подальшого виконання робіт.

— підготувати Акт прийому-передачі земельної ділянки в натурі на
місцевості на підставі вимог ст. 125 Земельного кодексу України та ст.
16 п. 2 закону України “Про оренду землі”.

Погоджено:

Представник замовника: Представник виконавця:

Іваничук Р. Директор ВП „Земсервіс” Павлюк М.

.

Підпис

15.02.2008р. 15.02.2008р.

Державний комітет Украіни по земельних ресурсах

Головне обласне управління земельних ресурсів у Івано-Франківській
області

Управління земельними ресурсами у Івано-Франківській області

25.02.2008р.

Іваничук Рослислав Романович

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
несільськогосподарських потреб Іваничука Ростислава Романовича та
враховуючи згоду Матеївецької сільської ради і позитивні висновки
архітектури, державної екологічної безпеки, районної СЕС, державної
служби охорони культурної спадщини, районного відділу земельних ресурсів
відділ погоджує його та вважає за можливе надати в оренду земельну
ділянку Іваничуку Р. за рахунок земель запасу Матеївецької сільської
ради для будівництва та обслуговування ветеринарної аптеки.

Згідно УКЦВЗ

Характеристика ділянки:

Ділянка розташована в межах населеного пункту;

I

?

„ † 0

2

Oe

O

I

„ 0

Oe

oooooooooooooocccccccccccc

ooooooooooocaaUUIIIIIII

oooooooooooooooooooooooooooo

yyyy]„

h•h‡@?

h•h‡@?

h•h‡@?

&

&

$

$

AE

$

Oe’Oe”Oe–Oe¬OeeeeeeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUe

&

F

O~O?UiaaaOAAAAAAAAAAAA····

`„A

?qqqqeeeeq

»

nIn?nAo¬o?ofooooooooooooooooooooooooooooo

$y&y4y y®yshs

?N

kd5

kda

>

iiiiiiTHUIA??????Y??

d?`„A

$

M

d?`„A

oeeeeoeoeUeoe?????AeAeAeAeAeAeAeAeAe

„A ¤]„`„A

d?`„A

u?cYYYNNAAAAAAAAAAAAAA

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

phy

Oe0”yOe0”yOe0”yOe0”y-Ділянка відноситься до земель запасу сільськогосподарського
призначення;

Ділянка відноситься до земель комунальної власності;

Площа ділянки — 0,0793га.;

Угіддя ділянки—сад

Земельна ділянка немає обмежень та обтяжень.

Начальник районного відділу

земельних ресурсів
Мігащук Д.Й.

Затверджено

Перший заступник голови райдержадміністрації

________________ “ “

05.03.2008 р.

РОЗРАХУН КОВА ВІДОМІСТЬ

визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених
вилученням сільськогосподарських угідь: сад, для будівництва та
обслуговування ветеринарної аптеки за адресою: с. Перерів, вул. Франка
3, з земель запасу Матеївецької сільської ради, Коломийського району,

Івано-Франківської області.

п/п Назва сільськогосподарських угідь Площа агро виробничої групи, га
Середній бал бонітету сільськогосподарських угідь по області Бал
бонітету сільськогосподарських угідь, що вилучаються Норматив втрат
сільськогосподарського виробництва по області, тис. грн. за 1 га
Коефіцієнт інтенсив ності використання сільськогосподарських угідь

Коефіцієнт індексації за 2000 р.

Клефіцієнт індексації за 2007 р. Розмір втрат сільськогосподарського
виробництва, тис. грн.

1 сад

135,32 27,1 27,3 0,25 2,623 2,623

Всього втрат:

Розрахунок проведений у відповідності з постановою Кабінету Міністрів
України від 17.11.97р. №1279 “Про розміри та порядок визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають
відшкодуванню”.

Інженер проекту

ПОГОДЖЕНО

Замовник

Начальник міського відділу

земельних ресурсів

Іваничук Р.

___________________

12.03.2008 р.

12.03.2008 р.

Коломийська районна державна адміністрація Івано-Франківської області

Відділ архітектури та містобудування

________78200, м. Коломия, вул. Театральна, 13, тел.
2-48-61________________

В И С Н О В О К

Від”_18_”__березня__2008 р. №__7__ м.
Коломия

Іваничук Р.

с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області.

Висновок

На підставі матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки виготовлених ВП “Земсервіс”, міський відділ архітектури і
містобудування не заперечує про надання в оренду земельної ділянки
площею 0,0793 гектарів, для комерційного використання (будівництва та
обслуговування ветеринарної аптеки), Іваничуку Р.Р.., яка розміщена в с.
Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області. Обмежень та обтяжень немає.

Заввіддлу архітектури та містобудування __________

Україна

Івано–Франківська обласна державна адміністрація

Управління культури

18.03.2008р.

Висновок

Розглянувши результати обстеження території земельної ділянки площею
0,0793га та наявність пам’яток архітектури і їх зон охорони відведеної
Іваничуку Р. Р. для будівництва і обслуговування ветеринарної аптеки в
с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області, відділ державної служби охорони культурної спадщини
управління культури обласної державної адміністрації не заперечує проти
відведення земельної ділянки для вказаних потреб.

Начальник управління

МП

Поконтурна відомість

п/п Угіддя Кількість контурів Площа контурів, га Всього

Сільськогосподарські угіддя, разом

1 Під садом 1 0,0793 0,0793

Експлікація земельних угідь

п/п Угіддя Кількість контурів Загальна площа

Сільськогосподарські угіддя, всього

1 Під садом 1 0,0793

Відомість вирахування площ контурів

 №

п/п Угіддя Площа, га

  Сільськогосподарські угіддя, всього  

 1 Під садом 0,0793

Акт

встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки

« 15 » березня 2008р. с. Перерів

На виконання рішення I сесії V демократичного скликання Матеївецької
сільської ради від 25 березня 2008р. нами, представником землевпорядної
організації Іваничуком Р. Р. та в присутності спеціаліста Матеївецької
сільської ради Павлюком М. представника землекористувача Іваничука Р. та
суміжнх землекористувачів: Представника Матеївецької сільської ради та
Рама І. В. , Мось Р. М., Кушнір О. І. проведено встановлення меж
території, яку передбачено надати для будівництва та обслуговування
ветеринарної аптеки в с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району
Івано — Франківської області. Площа даної ділянки 0,1000га.

Межі в натурі проходять:

від А до Б – Рама І. В.

від Б до В – землі с/ради (дорога),

від В до Г – Мось Р. М.,

від Г до А – Кушнір О. І.

Суміжниками землекористувача, при встановленні зовнішніх меж земельної
ділянки, яку передбачено надати претензій не виявлено

Межові знаки в кількості 6 штук, показані представником в натурі та
передані землекористувачу на зберігання.

Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показано на плані
встановлення меж та ситуаційній схемі, яка додається.

Акт складено в двох примірниках, один з них прикладається до технічної
справи, яка видається замовнику, другий знаходиться в архівній справі.

Представники:

Спеціаліст по обслуговуваннюКоломийської міської ради __________
Іваничук Р.

Землевпорядна організація
_________ ВП „Земсервіс”

Землекористувач
_________ Іваничук Р.

Представники суміжних землекористувачів: __________ Рама І.

__________ Мось Р.

__________ Кушнір О.

„Погоджено”

Білейчук П. С. ______________

Матеріали попереднього погодження

До складу матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту
входять:

клопотання замовника;

ви копіювання масштабу 1:500 з генерального плану розвитку населеного
пункту, або ви копіювання масштабу 1:500 з чергову кадастрового плану
міста з зазначенням червоних ліній, меж землекористувань, меж земельної
ділянки, передбаченої до відведення;

ви копіювання з плану землекористування юридичної особи;

матеріали, що обґрунтовують площу земельної ділянки та бажане її місце
розташування;

дозвіл ради на підготовку матеріалів попереднього погодження;

згода власника землі чи землекористувача, в разі необхідності вилучення
земельної ділянки із зазначенням умов її вилучення;

висновок управління (відділу) містобудування і архітектури щодо умов
використання земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та
обтяжень;

висновок управління (відділу) земельних ресурсів;

висновок державного управління екологічної безпеки;

Висновок міської (районної) санепідемстанції.

При необхідності вибору ділянок під об’єкти, спорудження яких
передбачено генеральним планом розвитку населеного пункту місцевою радою
призначається комісія у складі:

Голова комісії – заступник голови відповідної ради

або – заступник голови державної адміністрації села (району);

– заступник голови відповідної ради (коли земельна ділянка вибирається в
межах населеного пункту);

Члени комісії

– начальник управління (відділу) земельних ресурсів;

– начальник управління (відділу) містобудування та архітектури;

– головний державний санітарний лікар;

– начальник управління екологічної небезпеки;

– начальник управління (відділу) охорони пам’яток;

– начальник інспекції державного пожежного нагляду;

– представник землекористувача;

– представник замовника.

Матеріали попереднього погодження розглядаються відповідною радою, яка
приймає рішення про погодження місця розташування об’єкта.

Перша сесія п’ятого демократичного скликання

Матеївецької сільської ради

Коломийського району

Івано–Франківської області

07.02.2008р.

Про вибір та попереднє

погодження місця розташування

ветеринарної аптеки

Рішення

Матеївецька сільська рада дає дозвіл Іваничуку Р. Р. провести вибір
земельної ділянки та збір і підготовку матеріалів попереднього
погодження, місце розташування ветеринарної патеки в с. Перерів, вул.
Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської області.

Сільський голова Білейчук П. С.

МП

АКТ

Вибору та обстеження

земельної ділянки в с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району
Івано — Франківської області.

07 лютого 2008 с. Перерів

Комісія в складі:

Голова комісії

Заступник голови райдержадміністрації І.Курліщук

Члени комісії:

Начальник СДПЧ-8 І.Вацик

Начальник відділу архітектури і містобудування І.Павлюк

Начальник районного відділу земельних ресурсів Д.Мігащук

Головний лікар райсанепідемстанції М.Микитюк

Начальник інспекції екологічної безпеки М.Стефак

Сільський голова П.І.Б

Представник замовника

Провела обстеження земельної ділянки ІваничукаР. Р. для будівництва та
обслуговування ветеринарної аптеки, вивчила інженерну характеристику
об’єкту, генплан населеного пункту, пропозиції замовника і відмічає, що
дана ділянка знаходиться в с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського
району, Івано-Франківської області.

Теперішнє використання земельної ділянки землі запасу

Призначення за генпланом комерційного використання

Площа земельної ділянки 0,0793га

Склад угідь с/г землі в тому числі сад

Ділянка межує

З півночі землі м/ради (дорога)

З сходу Рама І.

З півдня Кушнір О.

З заходу Мось Р.

На даній земельній ділянці розміщені:

— будівлі та споруди —— немає

— інженерні мережі —— немає

— зелені насадження —— немає

— вулична, шляхова мережа —— є

— наявність пам’ятників культури —— немає

— охоронні зони —— немає

В районі ділянки запроектовані (проектуються) об’єкти —— немає

Землекористувач ділянки Матеївецька сільська рада

Умови вилучення ділянки оренда

Під’їзди (автодороги, залізничні колії)—— є

Умови реконструкції (виносу) інженерних мереж ——

Умови інженерного забезпечення об’єкту:

— водопостачання нема

— каналізація нема

— теплопостачання нема

— паливопостачання нема

— електропостачання є

— зв’язок нема

Особливі умови: (Заповняються службами)

Відділу земельних
ресурсів:________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Санепідемслужби:________________________________________________________
________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Інспекції екологічної
безпеки:______________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Держпожінспекція:_______________________________________________________
________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Інших
служб:__________________________________________________________________
__

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

Висновок: Розглянувши клопотання та керуючись положеннями чинних
нормативних документів та законодавчих актів комісія вважає, що дану
земельну ділянкуможна відвести для будівництва і обслуговування
ветеринарної аптеки.

Додаток до акту: викопіювання з генплану населеного пункту або плану
землекористування.

Примітка: у разі необхідності до роботи комісії залучати представників
органів охорони культури, спадщини, державної автоінспекції,
енергопостачання і газового господарства.

Голова комісії: _______________ І.Курліщук

Члени комісії _______________ І.Вацик

_______________ І.Павлюк

_______________ Д.Мігащук

_______________ М.Микитюк

_______________ М.Стефак

_______________

_______________

Державний комітет України по земельних ресурсах

Управління земельними ресурсами в Коломийському районі

07.02.2008

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Іваничука
Р. для будівництва і обслуговування ветеринарної аптеки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування ветеринарної аптеки на земельній ділянці 0,0793 га, на
землях запасу Матеївецької сільської ради.

Коломийський районний відділ земельних ресурсів попередньо погоджує
місце розташування ветеринарної аптеки за адресою: с. Перерів, вул.
Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської області.

Начальник Коломийського районного

відділу земельних ресурсів П.І.Б.

Коломийська районна державна адміністраціяІвано-Франківської області

Відділ архітектури та містобудування

________78200, м. Коломия, вул. Театральна, 13, тел.
2-48-61________________

В И С Н О В О К

Від”_17_”__березня__2008р. №_7_ с.
Перерів

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Іваничука
Р. Р. для будівництва і обслуговування ветеринарної аптеки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування ветеринарної аптеки на земельній ділянці 0,0793га, на
землях запасу Матеївецької сільської ради.

Коломийський міський відділ архітектури і містобудування попередньо
погоджує місце розташування ветеринарної аптеки за адресою: с. Перерів,
вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської області.

Районний архітектор П.І.Б.

Міністерство екологіі та природних ресурсів

Державна екологічна інспекція в Коломийському районі

07.02.2008

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Іваничука
Р. для будівництва і обслуговування ветеринарної аптеки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування ветеринарної аптеки на земельній ділянці 0,0793 , на землях
запасу Матеївецької сільської ради, міська державна екологічна інспекція
погоджує місце розташування ветеринарної аптеки по адресі: с. Перерів,
вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської області.

Начальник екологічної інспекції

в Коломийському районі П.І.Б.

Міністерство охорони здоров’я Украіни

Коломийська районна санепідемстанція

07.02.2008

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Іваничук Р.
для будівництва і обслуговування ветеринарної аптеки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування ветеринарної аптеки на земельній ділянці 0,0793га, на
землях запасу (сад) Матеївецької сільської ради. Коломийська міська
санепідемстанція попередньо погоджує місце розташування ветеринарної
аптеки по адресі: с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано
— Франківської області.

Міський санітарний лікар П.І.Б.

Додатки

Додаток до договору: №7 від 15 лютого 2008року

К О Ш Т О Р И С № 7

на проектно-вишукувальні роботи.

Найменування виду робіт :

Комплекс робіт по складанню та виготовленню правоустановчих
документів.

Найменування організації виконавця :

Землевпорядна організація ВП « Земсервіс»

Найменування організації замовника:

№п.п

Характеристика і види № частини, глави табл., і пунктів вказівок до
розділу або глави збірника цін на проектні і розвідувальні роботи для
будівництва.

Розрахунок вартості

Вартість

грн

1 2 3 4 5

1 Землевпорядні роботи з оформлення документів на право користування
землею одиниця виміру – об’єкт р 5.4., розміру оплати
земельно-кадастрових робіт( Держкомзем України) 853.50

2 Коефіцієнт ,який залежить від площі об’єкту п.3 роз.5.4 1-0,2
*(1-0.0793) 0,8158

3 Коефіцієнт, який залежить від відстані

від організації-виконавця до об’єкта) п.4 роз. 5.4. 1-0.01(30-6) 0,76

4 Коефіцієнт, який залежить від кількості установ з якими погоджується
проектна документація . п.9 роз.5.4 1.0+0.10*(3-1) 1,2

Всього

630,50

ПДВ 20%

126,1

в тому числі експертиза 3 %

18,915

Всього по кошторису

775,515

Склав :

Перевірив:

15 березня 2008

Договір №825

Укладений між землевпорядною організацією ВП „Земсервіс” в дальнійшому
„виконавець”, в особі директора Павлюк М., що діє на підставі статуту,
та Іваничука Р. в дальнійшому „замовник”

Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання комплексу робіт по
оформленню право установчих документів на право користування земельною
ділянкою.

Дана земельна ділянка знаходиться по адресу: с. Перерів, вул. Франка 3,
Коломийського району Івано — Франківської області. Замовник представляє
пакет документів попереднього погодження, а також проплачує аванс в
розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку роботи.

Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є додатком до
даного договору.

Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця, другий у
замовника.

Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до
завершення робіт.

Замовник, при потребі, представляє виготовлені та відповідно оформлені
право установчі документи на право користування земельною ділянкою на
експертизу в обласне головне управління земельних ресурсів самостійно.

Всі питання вирішуються згідно діючого законодавства України.

Юридичні адреса сторін

Виконавець Замовник

Землевпорядна організація Іваничук Р.

ВП „Земсервіс” вул. Франка 3

р/р 26006481111222 МФО 336677 с. Перерів

В Зак „Приватбанк” Івано-Франківської області

Код 24684285

Свідоцтво № 0908215

Тел. 2-22-98

Підписи

Виконавець Замовник

М.П. ____________

(Підпис)

Розділ ІV

Землевпорядна експертиза проекту відведення та його затвердження

Друга сесія п’ятого демократичного скликання

Матеївецької сільської ради

Рішення

23.03.08
с.Перерів

Про затвердження проекту відведення та надання земельної ділянки

Розглянувши проект відведення земельної ділянки під будівництво та
обслуговування ветеринарної аптеки Іваничуку Р. та на підставі закону
про місцеве самоврядування в Україні, земельного кодексу, законом
України про оренду землі, Матеївецька сільська вирішила:

Затвердити проект відведення земельної ділянки Іваничуку Р. Р, для
будівництва та обслуговування ветеринорної аптеки в с. Перерів, вул.
Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської області.

Надати в оренду строком на 12 років Іваничуку Р. за рахунок земель
запасу Матеївецької сільської ради земельну ділянку площею 0,0793 га в
с. Перерів, вул. Франка 3, Коломийського району Івано — Франківської
області., для будівництва і обслуговування ветеринарної аптеки.

Зобов’язати Іваничука Р. укласти договір оренди земельної ділянки з
Матеївецькою сільською радою та виконати обов’язки землекористування
земельною ділянкою з вимогами статті 96 Земельного Кодексу України.

Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі 750грн.

Сільський голова Білейчук П. С.

М.П.

Експертиза

Державна експертиза землевпорядної документації (далі — державна
експертиза) — це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз
та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також
підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів
експертизи.

Правову основу державної експертизи землевпорядної документації
складають Конституція України ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘254к/96-вр’);» 254к/96-ВР ), Земельний кодекс
України ( HYPERLINK «javascript:OpenDoc(‘2768-14’);» 2768-14 ),
Закон України «Про землеустрій» ( HYPERLINK
«javascript:OpenDoc(‘858-15’);» 858-15 ), цей Закон, закони України та
інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної
експертизи.

Основними завданнями державної експертизи є:

— організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів
експертизи;

— перевірка відповідності об’єктів державної експертизи вимогам
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;

— впровадження передових методів та підвищення якості розробки об’єктів
державної експертизи;

підготовка об’єктивних та обґрунтованих висновків державної експертизи.

Основними принципами державної експертизи є:

законність;

незалежність і компетентність при проведенні державної експертизи;

об’єктивність досліджень об’єктів державної експертизи;

повнота аналізу та обґрунтованість висновків державної експертизи;

врахування досягнень науково-технічного рогресу, встановлених
стандартів, норм і правил технічної та екологічної безпеки, інших
нормативно-правових актів, міжнародних угод;

відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість
висновків державної експертизи.

Об’єктами державної експертизи є документація із землеустрою та
документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також
матеріали і документація державного земельного кадастру.

Суб’єктами державної експертизи є замовники та виконавці.

Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, землевласники, землекористувачі, підприємства,
установи, організації і громадяни, заінтересовані у проведенні такої
експертизи, а також розробники об’єктів державної експертизи.

Виконавцями державної експертизи є експерти, які працюють у

складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання,
а також висококваліфіковані спеціалісти або наукові працівники, які
залучаються цими органами до її проведення відповідно до закону (далі —
експерти державної експертизи).

Державна експертиза проводиться в обов’язковій, вибірковій та

добровільній формах.

Експертом державної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу
освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання,
володіє навичками аналізу експертної інформації, а також має практичний
досвід у відповідній сфері не менше трьох років.

Експерт державної експертизи має право:

— одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для
проведення державної експертизи;

— брати участь у проведенні експертного аналізу та оцінці об’єктів
державної експертизи на всіх стадіях її проведення;

— брати участь у проведенні державної експертизи або відмовитися від
участі в ній, якщо це не пов’язано з виконанням службових обов’язків та
в інших випадках, визначених законом;

— на доступ у встановленому законодавством порядку до баз даних
документації та матеріалів щодо питань, пов’язаних з об’єктами державної
експертизи;

— ставити питання про відхилення поданої на державну експертизу
документації чи матеріалів, які не відповідають вимогам законодавства,
встановленим стандартам, нормам та правилам;

— вносити пропозиції щодо залучення до проведення державної експертизи
висококваліфікованих спеціалістів і наукових працівників;

вільно викладати особисту думку щодо експертного аналізу.

Порушені права експерта державної експертизи підлягають
поновленню, а винні особи несуть відповідальність у встановленому
законом порядку

Експерт державної експертизи зобов’язаний:

— дотримуватися встановлених строків та порядку проведення
державної експертизи відслідковувати відповідність об’єктів
державної експертизи вимогам законодавства, а також встановленим
стандартам, нормам і правилам;

— забезпечувати об’єктивне та якісне проведення державної
експертизи;

— вносити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо матеріалів та
документації, які підлягають державній експертизі;

— вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і
методів проведення державної експертизи;

-заявляти самовідвід у разі наявності особистої
заінтересованості щодо конкретного об’єкта державної експертизи.

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Обов’язкова державна експертиза проводиться за клопотанням
(заявами) замовників чи розробників об’єктів деравної експертизи, а
при вирішенні земельних спорів — також за клопотанням
відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Вибіркова державна експертиза проводиться за рішенням
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
державної експертизи відповідно до закону.

Добровільна державна експертиза проводиться за клопотанням
(заявами) замовників чи розробників об’єктів державної експертизи.

Державна експертиза проводиться шляхом розгляду документації та
матеріалів, а за необхідності — шляхом проведення обстежень у натурі
(на місцевості).

При проведенні державної експертизи досліджуються,
перевіряються, аналізуються та оцінюються:

— питання ті проектних рішень;

— відповідність передбачених документацією і матеріалами заходів
завданням на проектування, вимогам раціонального використання
та охорони земель, а також дотриманню законних прав та інтересів
власників земельних ділянок та землекористувачів, держави і
суспільства;

— еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо
запобігання їх негативного впливу на стан земельних ресурсів,
суміжні земельні ділянки, ландшафт.

Проведення державної експертизи передбачає експертне
дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об’єкта державної
експертизи та підготовку обґрунтованого та об’єктивного
експертного висновку.

Для проведення державної експертизи замовником подаються
оригінали відповідної документації та матеріалів.

Процедура проведення державної експертизи включає:

— перевірку наявності та повноти необхідних документів і
матеріалів щодо об’єктів державної експертизи та їх реєстрацію
(підготовча стадія);

— аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об’єктів
державної експертизи, а в разі необхідності — проведення обстежень у
натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх
відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам,
нормам і правилам (основна стадія);

— узагальнення окремих експертних досліджень, одержаної
інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його
замовникам об’єктів державної експертизи (заключна стадія).

Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20
робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
державної експертизи.

Результатом проведення державної експертизи є висновок
державної експертизи.

Висновки державної експертизи повинні містити оцінку
допустимості та можливості прийняття рішення щодо об’єкта
державної експертизи і враховувати соціально-економічні наслідки.

Якщо об’єкт державної експертизи підготовлений згідно з
вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і
правилами, то він позитивно оцінюється та погоджується. У разі
необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами щодо
додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив,
виконання яких не потребує суттєвих доробок.

Позитивні висновки державної експертизи щодо об’єктів
обов’язкової державної експертизи є підставою для прийняття
відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами
місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з
реалізації заходів, передбачених відповідною документацією.

Реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та
документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також
матеріалами і документацією державного земельного кадастру щодо
об’єктів обов’язкової державної експертизи, без позитивних висновків
державної експертизи забороняється.

У разі якщо об’єкт державної експертизи не повною мірою
відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормамі
правилам, він повертається на доопрацювання. При цьомувказуються
конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і
доповнення до об’єкта державної експертизи.

Об’єкт державної експертизи, який не відповідає вимогам
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам,
оцінюється негативно і не погоджується. Негативна оцінка об’єкта
державної експертизи повинна бути всебічно обґрунтована відповідно до
вимог законодавства, встановлених стандартів, норм і правил.

Висновки державної експертизи після їх затвердження
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
державної експертизи є обов’язковими для прийняття до розгляду
замовником і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо
об’єктів державної експертизи.

Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом
строку дії об’єкта державної експертизи, але не більше трьох років від
дня його видачі.

Якщо у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не
розпочато реалізацію заходів, передбачених об’єктом державної
експертизи, то він підлягає повторній державній експертизі.

ДОДАТКИ

договір

оренди землі

село ————

«___» ___________ 2006 р.

Орендодавець (уповноважена ним особа) ______________сільська рада в
особі сільського голови __________________________, з одного боку, та
орендар ______________________________________________________, з
другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає згідно рішення ___ сесії
___ демократичного скликання від ___________ 2006 року в строкове
платне користування земельну ділянку для обслуговування
_____________________________ за рахунок земель запасу, яка знаходиться
в ___________________________________________________________________

Об’єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею

______________ га: під ________________________________________га.

3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна, які
належать орендареві на праві приватної власності, а також інші об’єкти
інфраструктури _(не встановлено)___________

4. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі
недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню ________

_________(немає)______________________________________________________

5. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на
орендні відносини__________( немає)_____________________________________

Строк дії договору

6. Договір укладено на ____________________(________________)
років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право
поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен
не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору
повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

7. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі

________________ грн (_________________________ гривень , 00 коп.) на
рік.

8. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з
урахуванням індексів інфляції.

9. Орендна плата вноситься у такі строки щомісячно протягом 30 ти
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового місяця) в розмірі _________ грн на р/р 33210815500275 код.
04354315, код платежу 130050500, МФО 836014, УДК. в ____________________
області.

10. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати
оформляється відповідними актами.

11.Розмір орендної плати переглядається один раз у п’ять років у
разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому
числі внаслідок інфляції;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини
орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим
договором, справляється пеня у розмірі _____ % несплаченої суми за
кожний день прострочення.

Умови використання земельної ділянки

13. Земельна ділянка передається в оренду для

обслуговування ___________________________________________________

14. Цільове призначення земельної ділянки –
________________________________________________________________________
_

15. Умови збереження стану об’єкта оренди забороняється самовільна
забудови земельної ділянки.

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

16. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з
розробленням проекту її відведення.

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:

рішення ______сесії IV демократичного скликання _________ сільської ради
від ________________________ року.

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і
витрати, пов’язані з цим, покладаються на орендаря.

17. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у
10-денний термін після державної реєстрації цього договору за
актом її приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

18. Після припинення дії договору орендар повертає
орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим,
у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей
орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право
на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування
збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

19. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на
поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо
відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають
відшкодуванню.

20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за
письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.
Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним
поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим
договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або
неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати,
які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення
свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного
виконання орендодавцем умов договору.

22. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі
документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання

земельної ділянки

23. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження
(обтяження) та інші права третіх осіб.

24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю
ділянку.

Інші права та обов’язки сторін

25. Права орендодавця:

Вимагати від орендаря

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з
договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості
грунтів, додержання державних стандартів нормі правил у тому числі
місцевих правил забудови населених пунктів;

дотримання санітарно – захисних зон;

своечасного внесення орендної плати.

26. Обов’язки орендодавця:

передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам
договору оренди;

при передачі земельної ділянки в оренду забезпечити відповідно до закону
реалізації прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які б перешкодили орендареві користування орендованою
земельною ділянкою;

попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної
ділянки, які в процесі іі використання можуть спричинити екологічно
небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану
самого об’екта оренди.

27. Права орендаря:

Самостійно господаорювати на землі з дотриманням умов договору оренди.

За письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством
порядку жилі, виробничі, культурно – побутові та інші будівлі і споруди
і закладати багаторічні насадження.

28. Обов’язки орендаря:

Приступати до використання земельної ділянки в строки встановлені
договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку.

Виконувати встановлені щодо об’екта оренди обмеження (обтяження) в
обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі.

У п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної
ділянки надати копію договору відповідальному органу державної
податкової служби в Косівському районі

Ризик випадкового знищення або пошкодження

об’єкта оренди чи його частини

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи
його частини несе орендар.

Страхування об’єкта оренди

30. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню
на весь період дії цього договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за
взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір
розв’язується у судовому порядку.

32. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки у власність;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або

примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної

необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених

законом.

33. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок
невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та

внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної
ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших
підстав, визначених законом.

34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому
порядку не допускається.

35. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до
другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є
підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи
— орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням
суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю
земельну ділянку разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або

неналежне виконання договору

36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони
несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

37. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від
відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її
вини.

Прикінцеві положення

38 . Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та
його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в
орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію
_________________________ районному відділі __________________________
регіональної філії центру ДЗК.

Невід’ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки.

Реквізити сторін

Орендодавець Орендар

___________ сільська рада _______________________________

с. _________ вул. ______ _______________________________

р/р 33210815500275 Паспорт серія _____________________

код.04354315 виданий __________________ РВ УМВС

МФО 836014 від __________________ року.

УДК в Ів-Франківській області

свідоцтво № —-

ідент. код. № 04354315 ідент. код. № ____________

Підписи сторін

Орендодавець Орендар

_________________ ________ ___________________
_________________

МП

Договір зареєстрований у ______________районному відділі ____________
регіональної філії центру ДЗК

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від

«___» _______________ 200__ р. за N ____________________

МП ________ Прізвище

Похожие записи