Реферат на тему:

Видатний учений — професор Ярослав Кульчицький

Дев’ятого серпня 1996 року на 73 році життя після важкої хвороби
відійшов у вічність відомий український геолог, доктор
геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології
Львівського національного університету імені Івана Франка професор
Ярослав Кульчицький.

Ярослав Онуфрійович Кульчицький народився 16 квітня 1923 року в селі
Кульчиці Самбірського району Львіської області в родині сільського
учителя. Після закінчення в рідному селі п’яти класів початкової школи
вступив до Самбірської гімназії, у якій навчався до 1939 р.

У 1941 р. закінчив Самбірську середню школу і вступив на
хіміко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту. В
1944 р. з третього курсу його мобілізували до армії, однак через слабий
зір скерували на роботу в Нижньо-Тагільський металургійний завод. Тут на
посаді помічника машиніста Я.Кульчицький працював до березня 1945 р.
Приїхавши цього ж року до Львова, він перевівся на третій курс
геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана
Франка.

Після закінчення університету в 1948 р. Ярослав Кульчицький працював
геологом-знімальником, а згодом начальником польових партій
Західно-української експедиції Всесоюзного науково-дослідного
геологорозвідувального інституту (ВНДГРІ), реорганізованої 1953 р. в
Українське відділення ВНДГРІ, а пізніше в УкрДГРІ.

У співпраці з А.Жураковським 1948-1949 рр. зазняв північно-східну
частину Кросненської зони в масштабі 1:25000, що послугувало підставою
для структурно-розшукового буріння на нафту і газ у
Хащів-Лімна-Жукотин-Вовченській антиклінальній складці.

Після цього (1950-1951) Я.Кульчицький провадив знімально-розшукові
роботи у Передкарпатському прогині, на площі Дзвіняч-Невочна.

У 1952-1953 рр. Я.Кульчицький на посаді старшого геолога партії
виконував структурно-картувальне буріння на ділянках
Солотвино-Горохоліно та Дзвіняч-Старуня. Результати, отримані в процесі
комплексного вивчення фактичного матеріалу із пробурених тут свердловин,
послугували в подальшому основою для відкриття Дзвіняч-Старунського
нафтового і Богородчанського газового родовищ.

З 1953 р. Ярослав Кульчицький проводив самостійні тематичні і наукові
дослідження складчастої споруди Карпат. Головні зусилля вчений спрямував
на вивчення стратиграфії і тектоніки крейдового та палеогенового флішу
й оцінки палеогенового флішу щодо перспектив його нафтогазоносності. Під
керівництвом Я.Кульчицького в той час вели комплексні
палеонтолого-стратиграфічні дослідження, в яких дрібні форамініфери
вивчали О.Мятлюк і Н.Дабагян, нумуліти – К.Хлопонін, молюски –
О.Максимов, а детальні літологічні роботи виконували О.Каданар і
Л.Столяр.

Комплексне вивчення флішових утворень, поширених у південно-східній
частині Українських Карпат, дало змогу Я.Кульчицькому разом з
М.Жиловським у досить стислий термін скласти перші схеми стратиграфії
крейдових і палеогенових відкладів поширених у верхів’ях Черемошу і
Тиси, а також схему тектоніки і геоморфологічну карту цього району. Вже
на перших етапах досліджень учений виокремив із “Внутрішньої
антиклінальної зони” (за поділом московських геологів) самостійну
Рахівсько-Пенінську і Магурську зони зі скибами Скупової, Людовця і
Яловичори (власне Чорногірську зону). У Чорногірській зоні виділено
шипоцьку, яловецьку, чорногірську та скупівську світи крейди і
гринявську, топільчанську та гранітненську світи палеогену. В інших
районах південного схилу Карпат визначені довжанська і драгівська світи
верхнього еоцену, які до того зачислювали до складу лютської світи
палеоцену.

Зазначимо, що на цей час Українські Карпати вивчали дві групи
дослідників, які принципово по-різному трактували загальну геологічну
будову цього регіону.

Московська група дослідників (О.Богданов, В.Славін, М.Муратов та ін.)
цілком заперечувала насувну будову Карпат, вважала їх простою
структурою, у якій виділяла центральний горст-антиклінорій і прилеглі до
нього синклінорії.

Другий напрям розвивали О.Вялов, Р.Ладиженський і Я.Кульчицький.
Головним його положенням був поділ Карпат на структурно-фаціальні
одиниці, обмежені значними насувами. По суті, прихильники цього напряму
розвивали ідеї, висунуті на початку ХХ ст. французьким ученим М.Люжоном
щодо шар’яжної будови Альп і перенесені на Карпати австрійськими
геологами М.Лімановським і В.Улігом.

Саме згадані вище нові дані, отримані Я.Кульчицьким у процесі
комплексних польових досліджень у південно-східній частині Українських
Карпат, були вагомим аргументом на користь загальної покривної будови
регіону. Важливе значення для оцінки перспектив нафтогазоносності
крейдового і палеогенового комплексів мали складена під керівництвом
Я.Кульчицького (1958) зведена геологічна карта Покутсько-Буковинських
Карпат масштабу 1:100 000 та виконане наукове обґрунтування прогнозних
геологічних запасів нафти і газу складчастої області. Підсумком цього
періоду став захист 1959 р. дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата геолого-мінералогічних наук.

Організаторські здібності, трудолюбивість, високі вимоги як до себе, так
і до колег дали йому змогу очолити лабораторію картознімальних робіт, що
послугувала базою для створення дещо пізніше сектора Карпат і
Передкарпаття, а згодом і геологічного відділу УкрДГРІ.

Вагомий внесок у розробку тематичних планів інституту зробив Ярослав
Онуфрійович, перебуваючи на посаді вченого секретаря (1959-1961).

Другий період (1960-1966) дослідницької праці Я.Кульчицького пов’язаний
з вивченням південного схилу Українських Карпат, у межах якого виділяли
єдину велику Магурсько-Чорногірську плащовину. Низка тематичних розробок
з півден-ного схилу дала змогу вченому разом зі співпрацівниками
Н.Дабагян, П.Лозиняком, М.Мархель значно деталізувати стратиграфічні і
тектонічні побудови. Зокрема, в межиріччі Ужа-Боржави було виділено
Пенінську, Магурську і Дуклянську структурно-фаціальні одиниці, а на
південному сході – Мармароську, Рахівську, Сухівську та Чорногірську
зони, а також визначено скибову будову міжскельного палеогенового флішу,
у межах якого виділено Тарасівську (північну) і Драгівську (південну)
підзони.

Результати фундаментальних досліджень ученого з тектоніки і стратиграфії
використано під час складання тектонічної карти всієї Карпатської
гірської споруди, опублікованої в Чехословаччинні за редакцією М.Магела
1973 р., а також як складова частина вони увійшли до тектонічної карти
України і Молдавії, що опублікована 1969 р.

Значну увагу приділяв Ярослав Онуфрійович вивченню палеогеогра-фічних
особливостей формування флішових утворень, їхньої циклічності та
ритміч-ності, часу й умовам генезису нафтогазових покладів Східних
Карпат. Він є співавтором Атласу літолого-палеогеографічних карт
Східноєвропейської платформи та її геосинклінального облямування, а
також Атласу палеогеографічних карт крейди, палеогену і міоцену
Карпато-Балканської складчастої споруди та пояснювальних записок до них
(Варшава, 1976; Будапешт, 1984, 1985).

Я.Кульчицький був членом організаційних комітетів з проведення ІV (1958)
і ІХ (1977) Конгресів Карпато-Балканської геологічної асоціації, а також
керівником геологічних екскурсій для участників цих Конгресів; обраний
постійним членом стратиграфічної, тектонічної та седиментологічної
комісій КБГА.

Дослідження Я.Кульчицького заслужено визнані серед колективів наукових
та виробничих установ України, вони увійшли в практику
геологорозвідувальних робіт. Ще працюючи в УкрДГРІ, учений багато уваги
приділяв вихованню молодого покоління. Під його керівництвом виконані
десятки дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата і
доктора геолого-мінералогічних наук.

З листопада 1966 р. Я.О.Кульчицький перейшов на постійну викладацьку
ро-боту у Львівський державний університет імені Івана Франка. На
кафедрі історичної геології і палеонтології він спочатку обіймав посаду
доцента, а після захисту докторської дисертації (1968) став її
завідувачем. На цій кафедрі він підготував і опублікував (1973)
конспект лекцій “Основи вчення про формації (геогенерації)” в двох
частинах, а згодом (1976) у співавторстві з М.Габінетом і О.Матковським
– монографію “Геологія і корисні копалини Українських Карпат” [52, 54].

Як завідувач кафедри і співробітник науково-дослідного сектора
університету професор Я.Кульчицький очолював велику групу спеціалістів,
яка провадила в західному регіоні Казахстану галузеві знімальні роботи
масштабу 1:50 000. Пізніше дослідник організував колектив, який вів
детальне комплексне вивчення з метою розчленування придонних осадів
західної частини акваторії Тихого океану (западина Кларіон-Кліпертон) та
східного сектора Індійського океану. Під час цих досліджень форамініфери
вивчала Н.Дабагян, нанопланктон – А.Андреєва-Григорович і радіолярії –
П.Лозиняк.

Водночас учений не забував про Карпатський район. Ярослав Онуфрійович –
співавтор Геологічної карти Українських Карпат масштабу 1:200 000
(1977), геоло-гічних карт глибинних зрізів заходу України (1980), а
також регіональних стратиграфічних схем крейдових (1989), палеогенових і
нижньоміоценових (1984) та міоценових (1996) відкладів заходу України.

Упродовж тривалого часу (1979-1996) професор Я.Кульчицький був
відпові-дальним редактором “Палеонтологічного збірника” (номери 18-32),
членом кваліфікаційної Вченої ради ВАК, членом Ради з захисту дисертацій
в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України та
Львівському державному університеті, членом Вченої ради УкрДГРІ. З
царини палеонтології ним описані знахідки щелепи носорога та сліди
хребетних у міоценових моласах Передкарпатського і Закарпатсь-кого
прогинів, знахідки решток антилопи у стебницьких верствах (міоцен),
фауна і флора плейстоценових відкладів Самбірської підзони, двостулкові,
черевоногі мо-люски з сарматських відкладів Передкарпатського і
Закарпатського прогинів та їхнє стратиграфічне значення, зуби акул із
залізоманганових конкрецій донних осадів північно-східних улоговин
Тихого океану та ін.

Значний доробок становлять нариси Я.Кульчицького до різних видань і
окремих монографій, а саме: нариси геологічної будови і
нафтогазоносності західних і південних областей України (1959);
геологічна вивченість СРСР (УкрРСР, західні області, період 1918-1945 та
1956-1960); стратиграфія СРСР (палеогенова система) за редакцією
В.Гросгейма і І.Коробкова (1975); стратиграфія УРСР (крейда),
відповідальний редактор О.Каптаренко-Чорноусова; монографій “Природа
Івано-Франківської (1973) і Чернівецької (1978) областей” за редакцією
К.Геренчука; путівник тектонічної і седиментологічної екскурсій КБГА
(1977) та ін.

Окремою ланкою досліджень є сумісна праця Я.Кульчицького з А.Кісельовим
(1980-1989). Учені розробили такі теоретичні питання: особливість
еволюції осадово-вулканічних порід в історико-геологічному процесі (на
прикладі Верхоянської й Карпатської геосинкліналей); особливість
розвитку конседиментаційних піднять (на прикладі Лено-Вілюйської та
Карпатської провінцій); еволюція геосинкліналей і за-гальні
закономірності циклічного розвитку тектоносфери; взаємозв’язок
тектонічних рухів і процесів седиментогенезу (на прикладі
нафтогазоносних областей України та Східного Сибіру); кількісний метод у
літофаціальних дослідженнях та оцінка прогнозних запасів за даними
кількісного літофаціального аналізу.

У цей же період вийшли друком колективні праці “Літологія і породи
колектори на великих глибинах в нафтогазоносних провінціях України
(1983) та “Тектоніка і металогенія Радянських Карпат“ (1988), а також
окремі публікації з питань основних закономірностей розповсюдження і
формування вуглекислих вод Східних Карпат і Закарпаття (у співавторстві
з Л.Мишкіним, 1984 р.), обґрунтування стра-тиграфічних меж між еоценом і
олігоценом та палеогеном і неогеном, проблемні питання геології і
корисних копалин Карпатського регіону тощо. Учений опублікував понад 200
праць, у тому числі 12 монографій.

Багатогранний талант, душевна теплота, людяність, чуйне ставлення до
колег і учнів стали взірцем Ученого, Наставника і Громадянина.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ПРОФЕСОРА Я.О.КУЛЬЧИЦЬКОГО

1. Кульчицкий Я.О., Жураковский А.Г. Геологическое строение района
Яблонов-Слобода Рунгурская Станиславской области УССР // Авторефераты
научных трудов ВНИГРИ. Ленинград, 1951. Вып. 7. С. 24-28.

2. Кульчицкий Я.О., Черняк Н.И. Несколько замечаний о явлениях
диапиризма в пределах Предкарпатского краевого прогиба // Геол. сб.
1956. № 2-3. С. 95-103.

3. Кульчицкий Я.О., Хлопонин К.Л. О возрасте Ямненских песчаников
(Вос-точные Карпаты) // Геология нефти. 1957. № 9. С. 31-35.

4. Кульчицкий Я.О. Палеогеновые отложения района с. Ясиня // Геол.сб.
1957. № 4. С. 47-54.

5. Кульчицкий Я.О., Петрашкевич М.И., Хлопонин К.Л. К стратиграфии
эоцена утесовой зоны Восточных Карпат // Докл.АН СССР. 1957. Т. 155. №
2. С. 365-367.

6. Вульчин Є.І., Кульчицький Я.О. Нові знахідки туфів у крейдових і
третичних відкладах Східних Карпат // Доп. АН УРСР. 1958. № 4. С.
411-413.

7. Кульчицкий Я.О. Стратиграфия, тектоника и перспективы
нефтегазоносности юго-восточной части Восточных Карпат// Сборник
авторефератов научных трудов ВНИГНИ, законченных в 1956 г. Ленинград,
1958. С. 27-48.

8. Кульчицкий Я.О. Схема тектонического районирования Восточных Карпат
// Геол.сб. 1958. № 5-6. С. 52-65.

9. Кульчицкий Я.О. Стратиграфия меловых и палеогеновых отложений
юго-восточной части Восточных Карпат // Геологическое строение и
нефтегазоносность западных и южных областей Украины. Киев , 1959. С.
207-218.

10. Кульчицкий Я.О. О Краснопутненском «Утесе» юрских ихвестняков в
Бу-ковинских Карпатах // Тр. УкрНИГРИ. Москва, 1959. Вып. 2. С. 28-35.

11. Вялов О.С., Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О. О границе между мелом и
па-леогеном в Восточных Карпатах //Граница меловых и третичных
отложений. Международный геологический конгресс. ХХІ сессия: Докл. сов.
геологов. Москва, 1960. С. 105-122 .

12. Кульчицький Я.О., Максимов О.В. Стратиграфія крейдяних відкладів
хребта Чорногори в Українських Карпатах // Доп. АН УРСР. 1961. № 8. С.
1066-1068.

13. Виноградов А.П., Кульчицкий Я.О. и др. Атлас
литолого-палеогеографических карт Русской платформы и ее
геосинклинального обрамления: Ч. 2. Мезозой и кайнозой. Масштаб 1:5 000
000. Нарис, карти. Москва-Ленинград, 1961. С. 58.

14. Вялов О.С., Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О. Новые данные о возрасте
ши-потской и дусинской свит Восточных Карпат //Докл. АН СССР. 1962. Т.
142. № 4. С. 896-899.

15. Кульчицький Я.О., Максимов О.В., Хлопонін К.Л. Проблема нижнього
олі-гоцену на примірі Східних Карпат // Геол. журн. 1962. Т. 22. Вип.
1. С. 59-65.

16. Вялов О.С., Дабагян Н.В., Кульчицький Я.О. Верхня крейда П’єнінської
і Мармароської зон Східних Карпат // Доп. АН УРСР. 1962. № 6. С.782.

17. Вялов О.С., Дабагян Н.В, Кульчицький Я.О. Нові дані про вік
шипотської та яловецької свит Східних Карпат // Доп. АН УРСР. 1962. № 7.
С. 940-942.

18. Кульчицкий Я.О. Схема стратиграфии мела Украинских Карпат // Докл.
АН СССР. 1962. Т. 146. № 1. С. 177-181.

19. Вялов О.С., Кульчицкий Я.О. и др. К стартиграфии карпатского флиша.
Материалы V сьезда КБГА: Доклад. Киев, 1962.

20. Кульчицкий Я.О. Время и условия формирования нефтегазовых залежей в
Восточных Карпатах // Тр. УкрНИГРИ. Москва, 1963. Вып. 5. С. 80-91.

21. Вялов О.С., Кульчицький Я.О. та ін. Про крейдові відклади західної
частини Східних Карпат // Доп. АН УРСР. 1963. № 8.С. 1081.

22. Кульчицкий Я.О. Цикличность, ритмичность и текстурные особенности
мелового и палеогенового флиша Восточных Карпат // Тр. УкрНИГРИ. 1963.
Вып.6. С. 179-195

23. Кульчицкий Я.О., Шакин В.А. Геологическое картирование и другие
регио-нальные работы. // Геологическая изученность СССР. Т. 31:
Украинская ССР (Зап. обл.). Вып. 2. Период 1951-1955 гг. Киев, 1963. С.
11-21.

24. Кульчицький Я.О., Темнюк Ф.П. Палеогенові відклади Кросненської та
Дуклянської зон межиріччя Ужа і Латориці // Доп. АН УРСР. 1964. № 5. С.
628-632.

25. Кульчицкий Я.О., Темнюк Ф.П. Некоторые проблемные вопросы
геологического строения Восточных Карпат // Материалы VI съезда КБГА.
Киев, 1965. С.277-291.

26. Лозыняк П.Ю., Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О., Мархель М.Д.
Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Дуклянской,
Магурской и Пеннинской зон// Тр. УкрНИГРИ. М., 1965. Вып. 14. С. 69-77.

27. Вялов О.С., Дабагян Н.В., Кульчицький Я.О. Про датський ярус і
границю палеогену в Східних Карпатах // Геол. журн. 1965. Т. 25. Вип.
4. С. 118-120.

28. Дабагян Н.В., Кульчицький Я.О., Лозиняк П.Ю. Крейдові відклади
Кросненської зони Українських Карпат в районі Горган // Доп. АН
УРСР. 1965. № 1. С. 87-90.

29. Кульчицкий Я.О., Максимов А.В., Хлопонин К.Л., Лозыняк П.Ю.
Тектоника и перспективы нефтегазоносности юго-восточной части Украинских
Карпат // Тр. УкрНИГРИ. 1965. Вып. 10. С. 88-95.

30. Коцюбинский С.П., Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. О возрасте
березнянской свиты (Украинские Карпаты) // Палеонтол. сб. 1965. № 2.
Вып. 2. С. 109-113.

31.Глушко В.В., Кульчицкий Я.О., Шакин В.А. Основные черты тектоники и
перспективы нефтегазоносности Украинских Карпат // Геология и геохимия
нефтя-ных и газовых месторождений. Киев, 1965. С. 53-71.

32. Вялов О.С., Кульчицкий Я.О., Пастернак С.И. Новые данные о возрасте
раховской свиты // Палеонтол. сб. 1966. № 3. Вып. 1. С. 114-120

33. Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю., Пастернак С.И. Фауна моллюсков новой
литолого-фациальной разновидности мела Раховской свиты Украинских Карпат
// Палеонтол. сб. 1966. № 3. Вып. 2. С. 70-79.

34. Кульчицкий Я.О. О покровно-чешуйчатом строении южного склона
Украинских Карпат // Геол. сб. 1966. № 10. С. 79-94.

35. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. Геологическое строение и
стратиграфия мела Раховской зоны // Материалы КБГА, VIII конгресс. Т.1.
Белград, 1967. С. 283-289.

36. Кульчицкий Я.О. Основные черты геологического строения Мармарошской
и Пенинской зон Украинских Карпат // Вопр. геологии Карпат. Львов,
1967. С. 35-46.

37. Кульчицкий Я.О., Круглов С.С. и др. Мезозойские и кайнозойские
литофации как показатели тектонического развития Восточных Карпат.
Орогенические пояса // Междунар. геол. конгресс. ХХIII сессия. Москва,
1968. С. 209-220.

38. Круглов С.С., Кульчицкий Я.О., Петрашкевич М.И., Совчик Я.В.
Некоторые данные о глубинном строении Закарпатского прогиба и Пенинской
зоны // Геол. сб. 1968. № 11. С. 28-35.

39. Виноградов А.П., Кульчицкий Я.О. и др. Атлас
литолого-палеографических карт СССР. Всесоюзный Аэрогеологический трест
Мингео СССР. М. 1968. Т.3. Карты.

40. Муратов М.В., Кульчицкий Я.О. и др. Тектоническая карта Украинской
ССР и Молдавской ССР. М-б 1:1 000 000.Киев, 1969. Карта. 1 лист.

41. Бойко А.К., Кульчицкий Я.О. и др. Абсолютная геохронология
главнейших комплексов Украинских Карпат. М. 1970. С. 202-226.

42. Кульчицкий Я.О., Пастернак С.И. и др. Стратиграфия и палеонтология
(обзорная глава) // Геологическая изученность СССР. Киев, 1970. Т. 31:
УССР, период 1956-1960. Вып. 1. С. 17-39.

43. Кульчицкий Я.О., Пастернак С.И. Стратиграфия и фауна мела Суховской
и Раховской зон Украинских Карпат // Палеонтол. сб. 1971. № 8. Вып. 2.
С. 63-70.

44. Каптаренко-Черноусова О.К., Кульчицький Я.О. та ін. Стратиграфія
УРСР (Крейда). К., 1971. Т. 7. 309 с.

45. Кульчицький Я.О. Основи вчення про формації (геогенерації). Львів,
1973. Ч.1. 94 с.

46. Кульчицький Я.О. Основи вчення про формації (геогенерації). Львів,
1973. Ч.2. 100 c.

47. Кульчицкий Я.О., Магель М. та ін. Тектоническая карта
Карпато-Балканской горной системы и прилегающих областей. Братислава,
1973.

48. Геренчук К.І., Кульчицький Я.О. та ін. Природа Івано-Франківської
області. Львів, 1973. 150 с.

49. Даныш В.В., Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. Тектоническое
районирование краинских Карпат и их общее структурное положение в
Карпатской дуге // Материалы КБГА, Х конгресс. Братислава, 1973. С.
27-32

50. Кульчицкий Я.О. и др. Геологическая изученность СССР. Киев, 1974. Т.
31. Вып. 1 (Украинская ССР, западные области, период 1918-1945 гг). 350
с.

51. Гроссейм В.А., Коробков И.А., Кульчицкий Я.О. и др. Стратиграфия
СССР. Палеогеновая система. М. 1975. 450 с.

52. Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И..Геология и полезные
ископаемые Украинских Карпат. Ч. 1: Стратиграфический и
литолого-геохимический очерк. Львов, 1976. 200 с.

53. Шакин В.А., Кульчицкий Я.О. и др. Геологическая карта Украинских
Карпат и прилегающих прогибов. Киев, 1976. М:1:200 000. 6 листов.

54. Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И., Ясинская А.А.
Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. Ч. 2. Тектоника,
вопросы литогенеза, магматизма и метаморфизма, закономерности размещения
полезных ископаемых. Львов, 1977. 217 с.

55. Буров В.С., Кульчицкий Я.О. и др. Путеводитель тектонической и
седиментологической экскурсии КБГА. Киев, 1977. 115 с.

56. Кульчицкий Я.О. Олистолиты, олистостромы и другие
подводно-оползневые явления во флише Восточных Карпат // Материалы ХІ
конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации. Киев, 1977. С.
312-314.

57. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О. О возрастных границах верхнего мела в
Советских Карпатах // Материалы ХІ конгресса КБГА. Киев, 1977. С. 35-36.

58. Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. Основные черты геологического строения
Раховской и Суховской зон Советских Карпат // Материалы ХІ конгресса
КБГА. Киев, 1977.

59. Геренчук К.І., Кульчицький Я.О. та ін. Природа Чернівецької області.
Львів,1978.

60. Глушко В.В, Кульчицкий Я.О. и др. Глубинные геологические срезы
запад-ных бластей Украины (в связи с перспективами нефтегазоносности):
Объяснительная записка к геологическим картам на срезах 3000, — 5000,
-7000 м м-ба 1:500 000. Киев, 1980. 124 с.

61. Кульчицкий Я.О., Кульчицкий А.Я. Находка челюсти носорога и следы
поз-воночных в миоценовых молассах Предкарпатского и Закарпатского
прогибов // Палеонтол. сб. 1980. № 17. С. 69-74.

62. Доленко Г.Н., Киселев А.Е., Кульчицкий Я.О. Особенности эволюции
оса-дочно-вулканогенных пород в историко-геологическом процессе (на
примере Вер-хоянской и Карпатской геосинклиналей) // Геол. журн. 1980.
Т. 40. № 15. С. 57-73.

63. Киселев А.Е., Кульчицкий Я.О. Особенности развития
конседиментационных поднятий (на примере Лено-Вилюйской и Карпатской
провинций) // Геотектоника. 1980. № 5. С. 38-50.

64. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О. О возрастных границах верхнего мела в
Восточных Карпатах // Материалы ХІ конгресса КБГА. Стратиграфия. Киев,
1980. С. 49-57.

65. Кульчицкий Я.О. Олистостромы, олистолиты и другие
подводно-оползневые явления во флише Восточных Карпат // Материалы ХІ
конгресса КБГА. Литология. Киев, 1980. С. 119-130.

66. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. Возраст и стратотип
сухов-ской свиты (Украинских Карпат) // Палеонтол. сб. 1981. № 18. С.
101-108.

67. Дмитриева Е.Л., Кульчицкий Я.О. Находка остатков антилопы в
стебник-ских слоях (миоцен) Предкарпатского прогиба //
Палеонтол. сб. 1981. № 18. С. 52-55.

68. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. К стратиграфии Суховской
зоны (Украинские Карпаты) // Резюме докладов ХП конгресса КБГА (5-13
сентября 1981). Бухарест, 1981. С. 73-74.

69. Кульчицкий Я.О., Кульчицкий А.Я. Стратиграфия и фауна моллюсков
отло-жений бадения-сармата Самборской подзоны Предкарпатского краевого
прогиба // Палеонтол.сб. 1982. № 19. С. 82.

70. Кульчицкий Я.О. Фауна и флора плейстоценовых отложений Самборской
подзоны Предкарпатского неогенового прогиба // Палеонтол.сб.
1982. № 19. С. 51-56.

71. Гуржий Д.В., Габинет М.П., Киселев А.Е., Кульчицкий Я.О. и др.
Литология и породы-коллекторы на больших глубинах в нефтегазоносных
провинциях Украины. Киев, 1983. 184 c.

72. Кульчицкий Я.О. Двухстворчатые, брюхоногие моллюски из сармата
Предкарпатского и Закарпатского прогибов и их стратиграфическое значение
// Павлеонтол. сб. 1983. № 20. С. 50-58.

73. Кульчицкий Я.О., Киселев А.Е. Количественный метод в литофациальных
исследованиях (на примере Лено-Вилюйской и Карпатской нефтегазоносных
провинций) // Геол. журн. 1983. Т. 43. № 6. С. 1-10.

74. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О., Лозыняк П.Ю. Стратиграфия и
структурное положение Суховской зоны Украинских Карпат // Материалы
КБГА. Бухарест, 1985. Т.5. С. 269-275.

75. Кульчицкий Я.О., Андреева-Григорович А.С. и др. Объяснительная
записка к региональной стратиграфической схеме палеогеновых отложений
Украинских Карпат. Ин-т геол. наук АН УССР. 1984. 50 с.

76. Кульчицкий Я.О., Мышкин Л.П. Основные закономерности распространения
и формирования углекислых вод Восточных Карпат и Закарпатья // Геол. сб.
1984. № 1. С. 13-23.

77. Сльончка А., Кульчицкий Я.О. и др. Атлас палеотранспорта обломочных
осадков в Карпато-Балканской горной системе. Венгерский геол. ин-т.
Будапешт, 1984. Ч. І. С. 1-13.

78. Кульчицкий Я.О., Совчик Я.В. Граница палеогена и неогена в Карпатах
// Изв. АН СССР. Сер. геол. 1985. № 11. С. 56-64.

79. Ищенко В.В., Гулий В.Н., Кульчицкий Я.О. Зубы акул в
железо-марганцевых конкрециях донных осадков северо-восточной котловины
Тихого океана // Палеонтол. сб. 1986. № 23. С. 40-47.

80. Кульчицкий Я.О., Совчик Я.В. К вопросу о границе палеогена и неогена
в Карпатах // Палеонтол. сб. 1986. № 23. С. 89-98.

81. Сльончка А., Кульчицкий Я.О. и др. Атлас палеотранспорта обломочных
осадков в Карпато-Балканской горной системе. Ч. 2. Верхний мел.
Венгерский геол. ин-т. Будапешт, 1986. 4 листа.

82. Киселев А.Е., Кульчицкий Я.О. Оценка прогнозных запасов по данным
количественного литофациального анализа // Геол. журн. 1987. Т. 47. № 1.
С. 51-62.

83. Даниш В.В., Кульчицкий Я.О. и др. Палеогеографические особенности
рубежа эоцен-олигоцена на территории Украинских Карпат // Палеонтол. сб.
1987. № 24. С. 38-42.

84. Вялов О.С., Кульчицкий Я.О. и др. Граница эоцена и олигоцена в
Украинских Карпатах // Палеонтол. сб. 1987. № 24. С. 6-12.

85. Дабагян Н.В., Кульчицкий Я.О. и др. Опорные разрезы пограничных
слоев верхов эоцена – низов олигоцена южной части Скибовой, Кросненской
и Черногорской зон // Палеонтол. сб. 1987. № 24. С. 27-33.

86. Киселев А.Е., Кульчицкий Я.О. Эволюция геосинклиналей и общие
законо-мерности циклического развития тектоносферы // Геология и
геохимия горючих ис-копаемых. 1988. Вып. 70. С. 22-28.

87. Аверин Ю.А., Кульчицкий Я.О. и др. Тектоника и металлогения
Советских Карпат/ Препринт ИГФМ. Киев, 1988. 46 с.

88. Глушко В.В., Кульчицкий Я.О. и др. Тектоническая карта Украины и
Молдавии. 1969. М-б 1:500 000.

89. Киселев А.Е., Кульчицкий Я.О. К вопросу о взаимоотношении
тектонических движений и процессов седиментогенеза (на примере
нефтегазоносных областей Украины и Восточной Сибири) // Геол. журн.
1989. № 5. С. 9-17.

90. Вялов О.С., Кульчицкий Я.О. и др. Обьяснительная записка к
региональной стратиграфической схеме меловых отложений Украинских
Карпат. ИГГГИ АН УССР, 1989 / Препринт № 89-5. 51 с.

91. Андреева-Григорович А.С., Кульчицкий Я.О. и др. Биостратиграфия
верхнего олигоцена – нижнего миоцена зоны Кларион-Клиппертон Тихого
океана и северо-восточного сектора Индийского океана // Палеонтол. сб.
1990. № 27. С. 81-87.

92. Андреева-Григорович А.С., Кульчицкий Я.О. Биостратиграфия среднего
миоцена-плиоцена зоны Кларион-Клиппертон Тихого океана и
северо-восточного сектора Индийского океана // Палеонтол. сб. 1990. №
27. С. 87-92.

93. Андреева-Григорович А.С., Кульчицкий Я.О. и др. Биостратиграфия
плейстоцена-голоцена зоны Кларион-Клиппертон Тихого океана и
северо-восточного сектора Индийского океана // Палеонтол. сб. 1990. №
27. С. 92-96.

94. Кульчицький Я.О., Лозиняк П.Ю., Петрашкевич М.І. Проблемні питання
геології і корисні копалини Карпатського регіону // Зап. НТШ. 1996. Т.
1. 50 с.

Похожие записи