КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва торгової
точки

ЗМІСТ

Вступ

І розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення

Загальні положення

Послідовність розробки проекту відведення

Основні вимоги до складання технічного завдання

Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів

Правоустановчі документи фізичних та юридичних осіб

Правоустановчі документи на будівлі і споруди

Мета і завдання курсової роботи

ІІ розділ. Проект відведення

ІІІ розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його
затвердження

ІV розділ. Зміна цільового використання земель, які перебувають у
власності громадян або юридичних осіб

Висновки та пропозиції

Бібліографічний список

Додатки

Вступ

Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих знань та їх застосування на практиці при виготовленні
технічної документації землекористувачам різних форм власності з
використанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок
згідно з вимогами та інструкцією Держкомзему України. Навчитися
застосовувати нормативні і інструктивні документи, в яких встановлено
порядок відведення земельних ділянок з застосуванням матеріалів кадастру
і кадастрових робіт.

При виконанні даної роботи необхідно звернути особливу увагу на те, який
вид робіт буде виконуватись, в скільки етапів буде виконуватися дана
робота, описати послідовність її виконання та документи, які необхідно
представити замовнику для початку робіт.

Курсова робота складається з вступу, ІІІ розділів, висновків та
пропозицій, бібліографічного списку та додатків. В першому розділі
описуємо основні вимоги до складання проекту відведення. В другому –
проект відведення. В третьому розділі — землевпорядна експертиза проекту
відведення і його затвердження.

Розділ І

Основні положення до складання проекту відведення

1.1 Загальні положення

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

— вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

— викуп земельної ділянки у власників землі;

— відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення)
розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями.
Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні
та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян
України провадиться за рахунок коштів державного, республіканського
(АРК) і місцевих бюджетів.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває
у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації або сільської,
селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на
підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір
ділянки.

Громадянини — працівники державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа,
зацікавлені в одержанні безплатно у власність земельних ділянок, які
перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та
організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель
відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в
місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам,
установам та організаціям на розробку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам – працівникам
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після
затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим
Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення
фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального
дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм
безплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної
ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська
рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки фермерському
господарству – також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на
передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту
відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням
громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на
виконання цих видів робіт, у строки , які обумовлюються угодою сторін .

Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних
ресурсах, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами,
органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація або
сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект
відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у
власність.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишання
заяви без розгляду, питання вирішується у судовому порядку.

3. Відведення земельної ділянки здійснюється в одну або дві стадії.

В одну стадію — коли відведення земельної ділянки не потребує
попереднього погодження місця розташування об’єкта, а саме:

— розміщення об’єкту передбачене затвердженим в установленому

порядку генеральним планом розвитку населеного пункту і для надань
земельної ділянки не потрібно вилучення (викупу):

— будівництво об’єктів здійснено, але відсутні документи по відведенню:

земельних ділянок;

— передбачається розширення території об’єкта без права забудови та
зміни її цільового використання з вилученням (викупом) земельної
ділянки.

При необхідності попереднього погодження місця розташування об’єкта
відведення здійснюється в дві стадії. Перша стадія передбачає
підготовку та затвердження матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, а друга — розробку проекту відведення. В дві
стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли
передбачається нове будівництво або розширення території з метою
капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового
будівництві тощо).

4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно
дотримуватись вимог чинного законодавства України та даного Еталону

5. Проект відведення складається після подання документів, передбачених
статтею 19 Земельного кодексу України (клопотання , заява, копії
генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що
обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список
або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання
дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту відведення

6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб’єкта, є
складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до
нього окремим розділом або окремою книгою.

7. Висновки погоджувальних організацій щодо попереднього погодження
місця розташування об’єкта подаються в оригіналах або в нотаріально
завірених копіях.

8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи,
непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво
впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної
ділянки поміщаються в розділ «Додаткові матеріали».

9. Контроль якості проектів відведення здійснюється головними
спеціалістами виробничих підрозділів, начальниками виробничих
підрозділів, керівниками підприємств — виконавців робіт відповідно до
положень комплексної системи управління якістю проектно-вишукувальних
робіт

1.2 Послідовність розробки проекту відведення.

1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, документів та графічних матеріалів, що
обґрунтовують розмір

запроектованої до відведення земельної ділянки. Склад основних
матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту наведений
у додатку 12.

2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту
організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів,
що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.

3. Вивчення та :аналіз висновків погоджувальних організацій,

4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до
відведення.

4.1. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх
узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом
будівництва.

5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж
земельних ділянок, що проектуються до відведення.

6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь
обмежень і сервітутів

6.1. Визначення складу угідь запроектованої до відведення земельної
ділянки та вирахування їх площ.

6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення
в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться
земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів
угіддях відповідно до ф. №6-зем.

6.3. Виготовлення креслення перенесення проекту в натуру.

7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з вилученням
земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам
землі та землекористувачам.

8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого
проектного рішенця.

9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну
землевпорядну експертизу.

10. Нанесення проектних меж земельних ділянок на черговий кадастровий,
план.

11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для
розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання
земельної ділянки.

Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або
Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок
подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є
район, ради. .

Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання
земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки
провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій
висновок до обласної ради.

Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк
питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання
земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і
свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці
матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради
України.

1.3.Основні вимоги до складання технічного завдання

1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і
затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною
організацією. Замовник має право доручити розробку ТЗ проектній
землевпорядній організації.

2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення,
код цільового використання землі. Обумовлюються види та необхідні обсяги
робіт, які виконуються при розробці проекту відведення

3. Технічне завдання є невід’ємною частиною договору між замовником та
проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці
проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.

4. Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та
дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення
земельної ділянки.

1.4 Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів, що входять до
проекту відведення

До складу обов’язкових графічних матеріалів проекту відведення входять:

— план відведення земельної ділянки;

— викопіювання з чергового кадастрового плану;

— схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця
розташування земельної ділянки;

— план меж зон обмежень та сервітутів;

— креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).

2. Обов’язковими елементами плану відведення земельної ділянки є
ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів
населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня,
креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація
земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп
організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).

3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового
кадастрового плану.

4. Територія земельної ділянки, що запроектована до відведення
фарбується світло-червоним кольором

5. Графічні матеріали виконуються, як правило, за допомогою комп’ютерної
техніки або ручним способом.

6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на
непрозорому матеріалі.

7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних
матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть
використовуватись інші формати, передбачені державними
стандартами України.

1.5. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних осіб

Юридичної особи:

Нотаріально завірена копія, свідоцтва про державну реєстрацію.

2. Нотаріально завірена копія статуту.

3. Нотаріально завірена копія установчого договору (в разі
необхідності).

4. Копія довідки управління статистики про внесення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України.

Фізичної особи:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта, свідоцтва про
народження, тощо).

2. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння
ідентифікаційного номера.

3. Інші документи.

1.6. Правоустановчі документи на будівлі і споруди

В разі потреби, до проекту відведення додаються копії правоустановчих

документів на будівлі і споруди, а саме:

договір купівлі – продажу не житлової будівлі (нотаріально завірена
копія);

копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить

державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і
організаціям (нотаріально завірена копія);

копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна
(нотаріально завірена копія);

копія наказу про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна (будівлі

чи споруди);

акт прийому – передачі об’єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди)

(завірений в установленому порядку).

1.7.Мета і завдання курсової роботи.

Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих студентами знань , та їх застосування на практиці при
виготовленні технічної документації власникам – землекористувачам різних
форм власності з використанням кадастрових зйомок для визначення меж
земельних ділянок згідно з вимогами та інструкціями Держкомзему України.

Розділ ІІ

Проект відведення

Україна

Івано – Франківська область

Землевпорядна організація ВП “Зоря”

назва проектної землевпорядної організації

ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Ферштей Галини Петрівни

для будівництва торгової точки по адресу м.Коломия

вул.Хмельницького, Івано-Франківської області

Коломия 2006

Україна

Івано–Франківська область

Землевпорядна організація ВП “Зоря”

назва проектної землевпорядної організації

Підстава

виконання Договір №14 від

25.03.06.

Замовник Ферштей Г.П.

Кошторисна

вартість 917.11

ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Ферштей Галини Петрівни

для будівництва торгової точки по адресу м.Коломия

вул.Хмельницького, Івано–Франківської області

Директор ВП “Зоря”

Інженер проекту

Коломия 2006

Зміст проекту відведення

1. Вихідна земельно – кадастрова інформація

2. Пояснювальна записка

3. Клопотання замовника (заява)

4. Довідка про фінансування

5. Рішення сільської ради

6. Умови відведення земельної ділянки

7. Технічне завдання

8. Висновок районного відділу земельних ресурсів

9. Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва

10. Висновок архітектури

11. Висновок державного науково-реставраційного управління області

12. План відведення

13. Кадастровий план земельної ділянки

14. Експлікація, по контурна відомість і відомість вирахування площ

15. Схема прив’язок кутів поворотів

16. Акт встановлення меж

Матеріали попереднього погодження

17. Рішення сільської ради

18. Акт вибору земельної ділянки

19. Викопіровка

20. Висновок районного відділу земельних ресурсів

21. Висновок містобудування і архітектури

22. Висновок екологічної інспекції

23. Заключення санепідемстанції (СЕС)

Додатки

Кошторис

Договір

Правоустановлюючі документи

Копія паспорта

Копія довідки про ідентифікаційний код

Вихідна земельно – кадастрова інформація

1.1 Відомості про ділянку землекористувача, за рахунок яких
передбачається

відведення

1.1.1. Кадастровий номер земельної ділянки 01:005

1.1.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ 3,2

1.1.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ 1,7

1.1.4. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.1.5. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення 0,0899га.

1.1.6. Грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає

передачі в оренду

1-го кв.м. в грн.

земельної ділянки в грн.

Розмір земельного податку в грн.

1.2 Відомості про земельні ділянки, які запроектовані до
відведення

1.2.1. Кадастрові номери земельних ділянок 01:005:0256

1.2.2. Форма власності на землю та її код згідно УКФВЗ 3,2

1.2.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ 1,113

1.2.4. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення 0,0899

1.2.5. Експлікація земельних угідь Сад

1.3 Відомості про суб’єкта земельних відносин

1.3.1. Повна назва суб’єкта земельних відносин

Ферштей Галина Петрівна

1.3.2. Місце розташування органу управління суб’єкта земельних відносин
вул.Хмельницького м.Коломия

1.3.3. Телефон суб’єкта земельних відносин 4-84-95

1.3.4. Електронна пошта

1.3.5. Код ЗКПО

1.3.6. Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

1.3.7. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.3.8. Ідентифікаційний код 3171606060

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Роботи по відведенню земельної ділянки для комерційного використання

(будівництва торгової точки ) Ферштей Г.П. виконано ВП “Зоря” на
підставі рішення першої сесії четвертого демократичного скликання
Коломийської міської ради від 25.03.2006 року №14.

Комплекс робіт по відведенню земельної ділянки для комунального вико-

ристання (будівництво торгової точки за рахунок саду) виконаний
спеціалістом ВП “Зоря” Миронком В.М. у відповідності ст. 12, 93, 120,
124 Земельного Кодексу України та Закону України “Про оренду землі”.

Земельна ділянка знаходиться на території адресу м.Коломия

Вул..Хмельницького, Івано – Франківської області

межуючи з:

Від А до Б – Петров Н.М.

Від Б до В – Іванов К.Р.

Від б до А – землі міської ради

Дана земельна ділянка розміщена в межах населеного пункту і
згідно земельно – облікових документів відносилась до земель запасу
міської ради. Загальна площа земельної ділянки становить 0,0899га. При
складанні технічного звіту використано матеріали наземної зйомки
території, яка проводилась теодолітом 2Т-5К і вирахування координат
здійснювалась з використанням ПК виконана прив’язка до умовної системи
координат. В подальшому будуть виконані роботи з оформлення обмінного
файлу “in 4” та державної реєстрації даної земельної ділянки.

Земельна ділянка передається в оренду (відповідно статті 124 Земельного
Кодексу України) згідно рішення Коломийської міської ради і буде
використовуватися для комерційного використання(будівництва торгової
точки за рахунок саду).

Матеріали технічного звіту погоджені відділом архітектури і
містобудування, відділом земельних ресурсів, санепідемстанцією, відділом
екологічної безпеки та державною службою охорони культурної спадщини.
Земельна ділянка на підставі позитивних висновків цих служб, згоди
суміжників вважається придатною для будівництва торгової точки.

На підставі технічного звіту по відведенню земельної ділянки буде
укладено договір оренди між Ферштей Галиною Петрівною та Коломийською
міською радою.

Пояснювальну записку склав
П.І.Б.

Директору землевпорядної

організації ВП “Зоря”

Савчук В.Й.

ЗАЯВА

Прошу виготовити проект відведення на право користування земельною

ділянкою площею 0.0899га для комерційного використання (будівництва

торгової точки), яка знаходиться в м. Коломиї вул. Хмельницького.

03.04.2006р.
Ферштей

(підпис)

Довідка

Довідка видана мною, Ферштей Галиною Петрівною, про те, що будівництво
торгової точки буде проводитися за власні кошти, якими я володію.

25.03.2006р.

Коломийською міською радою,

Івано –Франківська обл.

І сесія 4 – го демократичного

скликання

01.02.2006.

28.01.2005

Про надання дозволу на складання

проекту відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Ферштей Г.П, Коломийська міська рада надає дозвіл на
складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва торгової
точки на земельній ділянці площею 0.0899 га, яка знаходиться за адресою
вул.Хмельницького м. Коломиї, за рахунок за рахунок земель запасу
Коломийської міської ради.

Проект відведення земельної ділянки подано для розгляду та затверджено у

встановленому порядку.

Міський голова
Овчеренко

Умови відведення земельної ділянки

Розглянувши матеріали відведення земельної ділянки (погодження місця
розташування об’єкта) яка передається в оренду Ферштей Г.П. по
вул.Хмельницького в м. Коломия, Івано–Франківської області для
комерційного використання – будівництва торгової точки та на підставі
рішення першої сесії четвертого демократичного скликання Коломийської
міської ради від 29 березня 2006р. №14 про надання дозволу на розробку
проекту відведення вважаю необхідним:

1. Розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою
вул.Хмельницького м. Коломия, Івано-Франківської обл. проводити при
дотриманні таких умов:

1.1. Площа земельної ділянки – 0,0899 га.

1.1.1. Згідно з матеріалами земельно – кадастрової інвентаризації (при
наявності), в тому числі з врахуванням містобудівних обмежень.

1.1.2. З врахування генерального плану будівництва об’єкта.

1.2. Мета використання – для комерційного використання – будівництва
торгової точки.

1.3. Код використання визначити згідно з Українським класифікатором
цільового використання землі (УКЦВЗ) – 1.113.

1.4. Умови відведення – в оренду .

1.5. Форма плати за землю – орендна плата.

1.6. Класифікацію угідь визначити згідно з формою №6 – ЗЕМ.

2. Умови вилучення – згідно ст. 149, 151 Земельного Кодексу України.

3. Обмеження (обтяження), сервітути визначити згідно з Українським

класифікатором прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою
(УКПОКЧЗД).

Начальник відділу земельних ресурсів Мігащук
П.І.Б.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета роботи:

Розробка проекту відведення земельної ділянки Ферштей Г.П. для
будівництва торгової точки, яка розташована за адресою вул.Хмельницького
м. Коломия.

Підстава для використання роботи:

2.1. Заява.

2.2. Договір на проведення робіт.

Рішення Коломийської міської ради.

Характеристика об’єкту:

Адреса: м. Коломия вул.Хмельницького,.

Загальна площа земельної ділянки 0,0899 га.

Вихідні дані:

Матеріали попереднього погодження місця розташування об’єкта (при
наявності).

Планово-картографічний матеріал масштабу 1:1000

Правоустановлюючі документи юридичної особи.

Правоустановлюючі документи на раніше відведену земельну ділянку.

Матеріали по встановленню зовнішніх меж землекористування.

Копія документів про наявність джерел фінансування будівництва та строки
будівництва.

Інші обгунтовуючі матеріали.

Основні етапи роботи:

Підготовчий етап:

складання технічного завдання;

обстеження земельної ділянки на місцевості;

коригування матеріалів по встановленню зовнішніх меж землекористування,
якщо такі роботи використовуються;

погодження скорегованих меж землекористування з землевпорядником та
замовником;

визначення цільового використання земельної ділянки;

визначення умов та терміну користування.

Проектний етап:

вирахування площ угідь в розрізі ділянок, землекористування;

складання відповідних експлікацій;

виготовлення плану земельної ділянки та розбив чого креслення;

складання пояснювальної записки;

збір відповідних погоджень.

Умови відведення земельної ділянки:

в оренду.

Порядок освоєння запроектованої до відведення земельної ділянки по
чергах будівництва.

Форма власності комунальна та її код у відповідності з УКФВЗ -3.2-

Код цільового використання у відповідності з УКЦФВЗ – 1.11.6

Порядок погодження: відповідно до глави 19, ст. 12, 123, 124, 151
Земельного кодексу України.

Порядок задачі – приймання:

Звіт по проектних роботах виконується в трьох примірниках (один – для
відділу земельних ресурсів, другий – для замовника, третій – архівний);

Приймання – передача здійснюється відповідно до договору.

Термін виконання роботи: обумовлений договором.

Зобов’язання сторін:

Замовник зобов’язаний:

забезпечити виконавцю умови для обстеження земельної ділянки;

надати довідки про балансову приналежність усіх будівель та споруд, що
знаходиться в межах ділянки, підтверджені органами, яким вони
підпорядковані;

надання земельної ділянки погодити з відповідними установами та
організаціями.

Виконавець зобов’язаний:

виконати роботу в строк, зазначений у договорі;

подати проект відведення на розгляд державної земельної експертизи (якщо
таке не передбачене умовами договору на складання проекту);

своєчасно інформувати замовника щодо матеріалів, необхідних для
подальшого виконання робіт;

підготувати Акт прийому-передачі земельної ділянки в натурі на
місцевості на підставі вимог ст. 125 Земельного кодексу України та ст.
16 п. 2 закону України “Про оренду землі”.

Погоджено:

Представник замовника: Представник виконавця:

Ферштей Г.П. Директор ВП ”Зоря” Савчук

М.П. М.П.

Державний комітет України по земельних ресурсах

Івано-Франківське обласне головне управління земельних ресурсів

Коломийський міськийий відділ земельних ресурсів

Ферштей Галині Петрівній

Розглянувши проект відведення земельної ділянки Ферштей Г.П. та
враховуючи згоду Коломийської міської ради і позитивні висновки
містобудування і архітектури, державної екологічної безпеки, районної
СЕС, державної служби охорони культурної спадщини, міського відділу
земельних ресурсів відділ погоджує його та вважає за можливе надати в
оренду земельну ділянку Ферштей Г.П. за рахунок земель запасу
Коломийської міської ради для будівництва торгової точки.

Згідно УКЦВЗ 1.11.6

Характеристика ділянки :

Ділянка розташована в межах населеного пункту;

Ділянка відноситься до земель населеного пункту (сільськогосподарського
призначення);

Ділянка відноситься до комунальної власності (не розмежовано);

Площа ділянки — 0,0899 га.;

Угіддя ділянки – сад;

Земельна ділянка немає обмежень та обтяжень.

Начальник Коломийського міського

відділу земельних ресурсів Д.Мігащук

Затверджено

Перший заступник

райдержадміністрації

Болюк

30.03.2006 р.

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ

визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених

вилученням сільськогосподарських угідь: сад, для будівництва торгової
точки

за адресою: м. Коломия вул.Хмельницького,

з земель запасу Коломийської міської ради, Івано – Франківської області.

п/п Назва

сільсько-

госпо-

дарських

угідь Площа

агро

виробничої

групи, га Середній

бал боні-

тету с/г

угідь по

області Бал боні-

тету с/г

угідь, що

вилучаю-

ться Норматив

втрат

с/г вироб-

ництва по

області

тис.грн.

за 1 га Коефіці-

єнт інтенсив-

ності

викор-ня

с/г угідь Коефіці-

єнт

індексації

за 2000р. Коеф.

індек-

сації

за

2001р. Розмір

втрат

с/г

вироб-

ництва

тис.грн.

1 сад 0,0899 27.1 27.3 135.32 0.25 1.182 1.02 3.690

Всього втрат : 3.690

Розрахунок проведений у відповідності з постановою Кабінету
Міністрів

України від 17.11.97р. №1279 “Про розміри та порядок
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню”.

Інженер проекту

ПОГОДЖЕНО

Замовник
Начальник районного відділу

земельних ресурсів

Ферштнй Г.П.
Д.Мігащук

02.04.2006р.
02.04.2006р.

Коломийська районна державна адміністрація

Івано–Франківської області

Коломийський міський відділ архітектури та містобудування

Ферштей
Галина Петрівна

Висновок

На підставі матеріалів проекту відведення земельної ділянки виготовлених
ВП

“Зоря”, міський відділ архітектури і містобудування не заперечує про
надання в оренду земельної ділянки площею 0,0899 гектарів, для
комерційного використання

(будівництва торгової точки), Ферштей Галині Петрівній, яка розміщена по
вул.Хмельницького84/32 м. Коломия, Івано–Франківської області. Обмежень
та обтяжень немає.

Заввідділом архітектури

та містобудування І.Павлюк

УКРАЇНА

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Управління культури

Висновок

Розглянувши результати обстеження державним
науково-реставраційним управлінням Івано-Франківської області, територію
земельної ділянки площею 0.0899 га та наявність пам’яток архітектури і
їх зон охорони відведеної Ферштей Г.П. для будівництва торгової точки в
м. Коломия по вул. Хмельницького, Івано–Франківської області, управління
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
погоджує відведення земельної ділянки для вказаних потреб.

Начальник управління
М.Ходан

М.П.

Експлікація, поконтурна відомість і відомість вирахування площ

Експлікація земельних угідь

№п/п Угіддя Кількість контурів Загальна площа кв.м.

4.Сільськогосподарські угіддя, всього:

1. 11.Під садом 1 899

Всього:899

Поконтурна відомість

№п/п Угіддя №№контурів Площа контурів,кв.м. Всього

4.Сільськогоспо-дарські угіддя,

разом

1. 11.Під садом 1 899 899

Всього:899

Відомість вирахування площ контурів

№п/п Угіддя Площа,кв.м.

4. Сільськогосподарські угіддя,всього:

11.Під садом 899

Всього:899

29

АКТ

встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки

03.04.2006 р.
м. Коломия

На виконання рішення 1 сесії четвертого демократичного скликання
Коломийської

міської ради від 01.02.2006р. року нами, представниками землевпорядної
організації ВП

“Зоря”Савчук В.Й. в присутності спеціаліста по обслуговуванню
Коломийської міської ради Ферштей Г.П.. Представника Коломийської
міської ради ,Петров Н.М. та Іванов К.Р. проведено встановлення меж
території, яку передбачено надати для будівництва торгової точки, в
м.Коломия, по вул.Хмельницького, Івано — Франківської області.

Площа даної ділянки 0,0899 га.

Межі в натурі проходять від А до Б –Петров Н.М., від Б до В – Іванов
К.Р., від Б до А – землі міської ради.

Суміжниками землекористувача, при встановленні зовнішніх меж земельної
ділянки,

яку передбачено надати Ферштей Галині Петрівній претензій не виявлено.

Межові знаки в кількості 7 штук, показані представником в натурі
та передані

землекористувачу на зберігання.

Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показано на плані
встановлення меж

на ситуаційній схемі, яка додається.

Акт складено в двох примірниках, один з них прикладається до технічної
справи, яка

видається замовнику, другий знаходиться в архівній справі.

Представники:

Спеціаліст по обслуговуванню

Великоключівської с/р

Землевпорядна організація ВП “Зоря”

Землекористувач Ферштей Г.П..

Суміжні землекористувачі: Петров Н.М.

Іванов К.Р.,

Землі міської ради.

«Погоджено»

Міський голова
Овчаренко

Матеріали попереднього погодження

До складу матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта
входять:

клопотання замовника;

викопіювання масштабу 1:2000 з генерального плану розвитку населеного
пункту,

або викопіювання масштабу 1:2000 з кадастрового плану міста з
зазначенням червоних ліній,

меж землекористувань, меж земельної ділянки передбаченої для відведення;

викопіювання з плану землекористування юридичної особи;

матеріали, що обгрунтовують площу земельної ділянки та її місце
розташування;

дозвіл ради на підготовку матеріалів попереднього погодження;

згода власника землі чи землекористувача, в разі необхідності вилучення
земельної

ділянки із зазначенням умов її вилучення;

висновок управління (відділу) містобудування і архітектури щодо умов
використан-

ня земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та обтяжень;

висновок управління (відділу) земельних ресурсів;

висновок державного управління екологічної безпеки;

висновок міської (районної) санепідемстанції.

При необхідності вибору ділянок під об’єкти, спорудження яких
передбачено

генеральним планом розвитку населеного пункту місцевою радою
призначається комісія

у складі:

Голова комісії або

заступник голови відповідальної ради;

заступник голови державної адміністрації міста (району);

заступник голови відповідальної ради (коли земельна ділянка вибирається
в межах

населеного пункту);

Члени комісії:

начальник управління (відділу) земельних ресурсів;

начальник управління (відділу) містобудування та архітектури;

головний державний санітарний лікар;

начальник управління екологічної безпеки;

начальник управління (відділу) охорони пам’яток;

начальник інспекції державного пожежного нагляду;

представник землекористувача;

представник замовника.

Матеріали попереднього погодження розглядаються відповідною радою, яка
приймає

рішення про погодження місця розташування об’єкта.

Четверта сесія четвертого демократичного скликання

Коломийська міська рада, Івано – Франківська область

02.04.2006р.

Про вибір та попереднє

погодження місця розташування торгової точки

Рішення

Коломийська міська рада дає дозвіл Ферштей Г.П. провести вибір земельної
ділянки та збір і підготовку матеріалів попереднього погодження, місце
розташування торгової точки в м.Коломия, на вул. Хмельницького.

Міський голова

Овчаренко

М.П.

АКТ

Вибору та обстеження

Земельної ділянки в м.Коломия, по вул. Хмельницького84/32,
Івано – Франківської області

20 квітня 2006 р.
м. Коломия

Комісія в складі:

Заступник голови райдержадміністрації
І. Курліщук

Голова комісії

Члени комісії:

Начальник СДПЧ – 8
І. Вацик

Начальник відділу архітектури і містобудування
І. Павлюк

Начальник районного відділу земельних ресурсів
Д. Мігащук

Головний лікар райсанепідемстанції
М. Микитюк

Начальник інспекції екологічної безпеки
М. Стефик

Міський голова
Овчаренко

Представник замовника
Г.Ферштей

Провела обстеження земельної ділянки Ферштей Г.П. для будівництва

Торгової точки, вивчила інженерну характеристику об’єкту, генплан
населеного пункту, пропозиції замовника і відмічає, що дана ділянка
знаходиться в с.Коломия, по вул.Хмельницького, Івано – Франківської
області.

Теперішнє використання земельної ділянки
землі запасу

Призначення за генпланом
комерційне використання

Площа земельної ділянки
0,0899 га

Склад угідь
сад

Ділянка межує:

З півночі Іванов К.Р.

З сходу землі міської ради

З півдня землі міської ради

З заходу Петров Н.М.

На даній земельній ділянці розміщені:

будівлі та споруди-немає—————

інженерні мережі—немає—————

зелені насадження-немає————-

вулична, шляхова мережа-немає———

наявність пам’ятників культури-немає———

охоронні зони-немає———-

В районі ділянки запроектовані (проектуються) об’єкти———

Землекористувач ділянки Ферштей Г.П.
Коломийська міська рада

Умови вилучення ділянки оренда

Під’їзди (автодороги, залізничні колії)————

Умови реконструкції (виносу) інженерних мереж————-

Умови інженерного забезпечення об’єкту:

— водопостачання є

— каналізація є

— теплопостачання є

— паливопостачання є

— електропостачання є

— зв’язок є

Особливі умови: (Заповнюються службами)

Відділу земельних
ресурсів________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Санепідемслужби_________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Інспекції екологічної
безпеки______________________________________________________

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Держпожінспекція________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Інших
служб___________________________________________________________________
_

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Висновок: Розглянувши клопотання та керуючись положенням
чинних нормативних

документів та законодавчих актів комісія вважає, що запроектована
земельна ділянка придатна для будівництва торгової
точки._________________________________

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Додаток до акту: викопіювання з генплану населеного пункту або плану
землекористування.

Примітки: у разі необхідності до роботи комісії залучати
представників органів охорони

культури, спадщини, державної автоінспекції, енергопостачання і газового
господарства.

Голова комісії: ________________
І. Курліщук

Члени комісії: ________________
І. Вацик

________________
І. Павлюк

________________
Д. Мігащук

________________
М. Микитюк

________________
М. Стефак

________________

________________

Державний комітет України по земельних ресурсах

Коломийський міський відділ земельних ресурсів

01.04.2006 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Ферштей
Г.П. для будівництва торговаї точки

.

Розглянувши матеріали вибору попереднього погодження місця
розташування Торгової точки на земельній ділянці 0,0899 га, на землях
запасу Коломийської міські ради. Коломийський міський відділ земельних
ресурсів попередньо погоджує місце розташування торгової точки по адресу
:м.Коломия, на вул. Хмельницького, Івано–Франківської області.

Начальник Коломийського

відділу земельних ресурсів
Д. Мігащук

Коломийська районна державна адміністрація

Івано–Франківської області

Відділ архітектури та містобудування

01.04.2006 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Ферштей
Г.П.. для будівництва торгової точки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування Торгової точки на земельній ділянці 0,0899 га, на землях
запасу Коломийської міської ради.

Коломийський міський відділ архітектури та містобудування попередньо
погоджує місце розташування торгової точки по адресу: м.Коломия, на
вул.Хмельницького, Івано-Франківської області.

Архітектор
Присяжнюк М.М.

Міністерство екології та природних ресурсів

Державна екологічна інспекція в Коломийському районі

01.03.2006 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Ферштей
Г.П. для будівництва торгової точки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування торгової точки на земельній ділянці 0.0899 га, на землях
запасу Коломийської міської ради, районна державна екологічна інспекція
погоджує місце розташування торгової точки по адресу: м.Коломия, на
вул. Хмельницького, Івано–Франківської обл.

Начальник екологічної інспекції

в Коломийському районі
Петрик Т.Л.

Міністерство охорони здоров’я України

Коломийська районна санепідемстанція

01.03.2006 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Ферштей
Г.П. для будівництва торгової точки.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування торгової точки на земельній ділянці площею 0,0899 га, на
землях запасу (сад) Коломийської міської ради. Коломийська районна
санепідемстанція попередньо погоджує місце розташування торгової точки
по адресу: м.Коломия, на вул. Хмельницького, Івано–Франківської обл.

Районний санітарний лікар
П.І.Б.

Додатки

Додаток до договору: №14 від 25 березня 2006 р.

К о ш т о р и с №14

на проектно –
вишукувальні роботи

Найменування виду робіт :

Комплекс робіт по складанню та виготовленню правоустановчих документів.

Найменування організації виконавця :

Землевпорядна організація ВП “Зоря”.

Найменування організації замовника :

Ферштей Галина Петрівна

№п.п.

Характеристика і види № частини, глави табл.,і

пунктів вказівок до

розділу або глави

збірника цін на проектні

і розвідувальні роботи для будівництва

Розрахунок

вартості

Вартість

грн.

1 2 3 4
5

1 Землевпорядні роботи з оформлення

документів на право користування

землею одиниця виміру — об’єкт

853.50

2 Коефіцієнт, який залежить від площі

об’єкту

1-0,2*(1-0.0000899)=

0.80 0.80

3 Коефіцієнт, який залежить від відстані

від організації-виконавця до об’єкта

1-0.01(30-14)=

0.84 0.84

4 Коефіцієнт, який залежить від кількості

установ з якими погоджується проектна

документація

1.0+0.10*(5-2)=1.3 1.3

Всього

745,62

ПДВ 20%

149,12

в тому числі експертиза 3%

22,37

Всього по кошторису

917,11

25 березня 2006

Договір №14

Укладений між землевпорядною організацією ВП “Зоря” в подальшому
«виконавець», в особі директора Савчук В.Й., що діє на підставі статуту,
та Ферштей Г.П, в подальшому «замовник».

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання
комплексу робіт по оформленню право установчих документів на право
користування земельною ділянкою.

2. Дана земельна ділянка знаходиться по адресу: м.Коломия,
на вул.Хмельницького, Івано–Франківської області.

3. Замовник представляє пакет документів попереднього
погодження, а також проплачує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є
умовою початку роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є
додатком до даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця,
другий у замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і
діє до завершення робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та
відповідно оформлені право установчі документи на право користування
земельною ділянкою на експертизу в обласне головне управління земельних
ресурсів самостійно.

8. Всі питання вирішуються згідно діючого законодавства
України.

Юридичні адреса сторін

Виконавець
Замовник

Землевпорядна організація
Ферштей Галина Петрівна

ВП “Зоря”
вул.Хмельницького84/32

р/р 26006480006001 МФО 336677
м.Коломия

ВІФФ “Приватбанк”

код 24356475
Івано – Франківської області

Свідоцтво №3645589

Тел. 91-4-69

Підписи

Виконавець
Замовник

Савчук В.Й. Ферштей Г.П.

М.П.

Розділ ІІІ

Землевпорядна експертиза проекту відведення

та його затвердження

Друга сесія четвертого демократичного скликання

Коломийської міської ради

РІШЕННЯ

30.04.2006
м. Коломия

Про затвердження

проекту відведення та

надання земельної

ділянки

Розглянувши проект відведення земельної ділянки під
будівництво торгової точки Ферштей Г.П. та на підставі закону про
місцеве самоврядування в Україні, земельного кодексу, законом України
про оренду землі, Коломийська міська рада вирішила:

1) Затвердити проект відведення земельної ділянки Ферштей
Г.П. для будівництва торгової точки в м.Коломия, на вул.
Хмельницького.

2) Надати в оренду строком на 14 років Ферштей Г.П. за
рахунок земель запасу Коломийської міської ради земельну ділянку площею
0,0899 га в тому числі за рахунок саду в м.Коломия, на
вул.Хмельницького для будівництва торгової точки.

3) Забов’язати Ферштей Г.П. укласти договір оренди земельної
ділянки з Коломийською- міською радою та виконати обов’язки
землекористування земельною ділянкою з вимогами статті 96 Земельного
Кодексу України

.

4) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі
899грн.

Міський голова
Овчаренко

Висновки і пропозиції

Після завершення курсової роботи я оволоділа практичними знаннями і
навичками , які застосувала при виготовленні технічної документації
власником –землекористувачем різних форм власності з виконанням
кадастрових зйомок для визначення меж земельної ділянки згідно з
вимогами та Інструкціями Держкомзему.

Я ознайомилася з правилами проходження Державної землевпорядної
експертизи обласного управління земельних ресурсів Держкомзему України
та порядком затвердження з укладанням договору оренди.

Головною пропозицією є зменшення кількості документації , яку необхідно
збирати замовнику .

«____» _______________2005 року

Д О Г О В І Р № 14

укладений між землевпорядною організацією
____________________________________в дальнійшому «виконавець», в особі
— _________________________________, який діє на підставі статуту,
та____________________________________________________________
________________________________________________________________________
___ в дальнійшому «замовник».

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання комплексу робіт
по оформленню правоустановчих документів на право користування земельною
ділянкою

2. Дана земельна ділянка знаходиться по
адресу:_________________________________

________________________________________________________________________
___

3. Замовник представляє пакет документів попереднього погодження, а
також приплачує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку
роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є додатком до
даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця, другий у
замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до
завершення робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та відповідно
оформлені правоустановчі документи на право користування земельною
ділянкою на експертизу в обласне

головне управління земельних ресурсів самостійно.

8. Всі питання вирішують згідно діючого законодавства України.

Юридичні адреса сторін:

Виконавець
Замовник

Землевпорядна організація

ВП “Прикарпаття”
…………………………………………….

……………………………

р/р 26006480006001 МФО 336677 ……………………………

В ІФФ “Приватбанк”
……………………………

код 24684285
……………………………

свідоцтво № 0908215
…………………………….

тел. 6-23-79

Підписи:

Виконавець
Замовник

М.П.
_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальника обласного управління

____________________М.М.Бойко

«___»___________________2005 р.

В И С Н О В О К

Державної землевпорядної експертизи обласного

управління земельних ресурсів Держкомзему України

від «___»______________2005 р. №_______

1. Загальні положення

1.1. Назва документації ________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________

1.2. Відомча підпорядкованість замовника
________________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.3. Назва розробника документації (реквізити, адреса, телефон), дані
про дозвіл

або ліцензію на виконання відповідних робіт
______________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.4. Рік і місяць випуску документації
____________________________________

_____________________________________________________________________

1.5. Дата надходження матеріалів на розгляд «___»___________2005р.

вихідний №____

1.6. Назва організацій, в яких документація пройшла погодження

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

№_____дата_____________________

1.7. Державна землевпорядна експертиза документації здійснена у відділі

державного контролю за використанням і охороною земель та

землевпорядної експертизи.

2. Аналіз проектних матеріалів

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________

3. Зауваження та пропозиції до проектних матеріалів

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.1. Підсумкова оцінка якості розглянутої
документації

_____________________________________________________________________

Додаток: Документація_________________________________________________

Експерт: Заступник начальника відділу___________________________О.
Литвак

Інформацію на магнітних носіях прийнято

Реєстратор ___________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

Держкомзему України

_____________________А.М.Третяк

24 квітня 1998р.

Український класифікатор

цільового використання землі (УКЦВЗ)

1. Землі населених пунктів

1.1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.2. Для ведення особистого підсобного господарства, садівництва,
городництва, сінокосіння

і випасання худоби

1.3. Для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового
досвіду, для ведення

сільського господарства

1.4. Для ведення підсобного сільського господарства

1.5. Для ведення селянського (фермерського) господарства

1.6. Для традиційних народних промислів

1.7. Для іншого сільськогосподарського призначення

1.8. Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва

1.9. Житлових, житлово – будівельних, гаражно і дачно – будівельних
кооперативів

1.10 . Промисловості

1.10.1. Добувної

1.10.2. Металургії та оброблення металу

1.10.3. По виробництву та розподіленню енергії

1.10.4. По виробництву будівельних матеріалів (за винятком буд.
майданчиків)

1.10.5. Підприємств іншої промисловості

1.11. Комерційного використання

1.11.1. Автотехобслуговування

1.11.2. Оптової торгівлі та комерційних послуг

1.11.3. Роздрібної торгівлі та комерційних послуг

1.11.4. Ринкової інфраструктури

1.11.5. Досліджень і розробок

1.11.6. Іншої комерційної діяльності

1.12. Громадського призначення

1.12.1. Державного управління та місцевого самоврядування

1.12.2. Оборони

1.12.3. Освіти

1.12.4. Культури

1.12.5. Охорони здоров’я і соціальних послуг

1.12.6. Громадських та релігійних організацій

1.12.7. Фізичної культури та спорту

1.12.8. Екстериторіальних організацій і органів

1.12.9. Іншого громадського призначення

1.13. Змішаного використання

1.13.1. Житлової забудови і промисловості

1.13.2. Житлової забудови і комерційного використання

1.13.3. Житлової забудови і громадського призначення

1.13.4. Промисловості, комерційного використання і громадського
призначення

1.14. Транспорту, зв’язку

1.14.1. Залізничного транспорту

1.14.2. Автомобільного транспорту

1.14.3. Трубопровідного транспорту

1.14.4. Морського транспорту

1.14.5. Внутрішнього водного транспорту

1.14.6. Повітряного транспорту

1.14.7. Трамвайного і тролейбусного транспорту

1.14.8. Метрополітену

1.14.9. Зв’язку і телекомунікацій

1.14.10. Інші землі транспорту та зв’язку

1.15. Природоохоронного призначення

1.16. Оздоровчого призначення (для організації профілактики
та лікування)

1.17. Рекреаційного призначення

1.18. Історико – культурного призначення

1.19. Для ведення лісового господарства

1.20. Водогосподарських підприємств

1.21. Іншого призначення

1.21.1 Резервного фонду

2. Землі сільськогосподарського призначення

2.1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2.2. Для ведення особистого підсобного господарства, садівництва,
городництва, сінокосіння

і випасання худоби

2.3. Для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового
досвіду, для ведення

сільського господарства

2.4. Для ведення підсобного сільського господарства

2.5. Для ведення селянського (фермерського) господарства

2.6. Для традиційних народних промислів і підприємницької діяльності

2.7. Для іншого сільськогосподарського призначення

3. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого
призначення

3.1. Промисловості

3.1.1.Добувної

3.1.2. Металургії та оброблення металу

3.1.3. По виробництву та розподіленню електроенергії

3.1.4. По виробництву будівельних матеріалів (за винятком будівельних
майданчиків)

3.1.5. Підприємств іншої промисловості

3.2. Транспорту, зв’язку

3.2.1. Залізничного транспорту

3.2.2. Автомобільного транспорту

3.2.3. Трубопровідного транспорту

3.2.4. Морського транспорту

3.2.5. Внутрішнього водного транспорту

3.2.6 Повітряного транспорту

3.2.7. Трамвайного і тролейбусного транспорту

3.2.8. Метрополітену

3.2.9. Зв’язку і телекомунікацій

3.2.10. Інші землі транспорту та зв’язку

3.3. Оборони (для розміщення та постійної діяльності військових частин,
установ,

навчальних закладів, підприємств, організацій)

3.4. Іншого призначення

4. Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико –

культурного призначення

4.1. Природоохоронного

4.2. Оздоровчого (для організації профілактики та лікування)

4.3. Рекреаційного

4.4. Історико – культурного

5. Землі лісогосподарського призначення

5.1. Для ведення лісового господарства

6. Землі водогосподарського призначення

6.1 Водогосподарських підприємств

Похожие записи