ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ національний ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Артим Володимир Іванович

УДК 620.178.3

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НАВАНТАЖЕНОСТІ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ
РУХОМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ

Спеціальність 05.05.12 – Машини нафтової та газової промисловості

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Івано-Франківськ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному
університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Івасів Василь Михайлович,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу,

директор науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і
екології, м. Івано-Франківськ.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Воробйов Микола Степанович,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу,

професор кафедри механіки машин

м. Івано-Франківськ;

доктор технічних наук, професор

Харченко Євген Валентинович,

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри
опору матеріалів,

м. Львів;

доктор технічних наук, професор

Самуся Володимир Ілліч,

Національний гірничий університет,

завідувач кафедри гірничої механіки,

м. Дніпропетровськ.

Захист відбудеться “3” червня 2008 р. о 1000 на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 20.052.04 в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.

З дисертацією можна ознайомитись в науково-технічній бібліотеці
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.

Автореферат розісланий “26” квітня 2008 p.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 20.052.04

кандидат технічних наук, доцент Корнута О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Забезпечення надійної роботи елементів конструкцій та
деталей машин є складною і багатоплановою задачею. Це значною мірою
стосується оцінки довговічності та залишкового ресурсу. Її можна
вирішити тільки шляхом поєднання зусиль на окремих етапах: від стадії
проектування, де закладається надійність, через стадію виготовлення, де
вона забезпечується технологічно, до стадії експлуатації, де надійність
повинна реалізуватися. Слід враховувати механізми руйнування матеріалів,
які можуть проявити себе під час експлуатації, такі як, у першу чергу,
втомні процеси, часто поєднані з корозією. Однак, незважаючи на
величезну кількість теоретичних і експериментальних досліджень, які
проводилися і проводяться в усіх розвинутих країнах, і значний прогрес у
розумінні процесів руйнування, аварії, пов’язані з корозійною втомою,
все ще є звичайним явищем. Статистичні дані свідчать, що понад 90% усіх
руйнувань інженерних конструкцій, що трапляються у світі, є
безпосереднім наслідком втомних і корозійно-втомних процесів. Тому
питання прогнозування довговічності та залишкового ресурсу деталей в
умовах корозійної втоми є актуальним, особливо для відповідальних
деталей та елементів конструкцій, руйнування яких може призвести до
важких аварій. Це значною мірою стосується рухомих елементів
свердловинного обладнання (РЕСО), зокрема, бурильних колон, геофізичних
кабелів, штангових колон, де аварії пов’язані зі значними матеріальними
збитками.

Проблема оцінки довговічності деталей машин нерозривно пов’язана з
проблемою оцінки їх навантажування. Особливістю роботи рухомих елементів
свердловинного обладнання є надзвичайно складний характер
навантажування, пов’язаний, в першу чергу, із його нестаціонарністю та
багаточастотністю. Це значно ускладнює оцінку довговічності і
залишкового ресурсу РЕСО, що спричинено відсутністю ефективних, науково
обґрунтованих методів оцінки втомного пошкодження деталей машин, які
працюють в таких складних умовах. Крім цього, на сьогоднішній день у
світі немає загальноприйнятих теоретичних методів, які б давали
можливість адекватно змоделювати навантаження РЕСО. Зважаючи на
складність проблеми, жодним теоретичним методом неможливо врахувати усі
важливі чинники, більшість з яких має випадковий характер. Тому
актуальним і важливим як для теорії, так і практики питанням є оцінка
експлуатаційної навантаженості рухомого свердловинного обладнання.

Це підкреслює актуальність розв’язання наукової проблеми, що
розглядається в даній дисертаційній роботі.

Великий внесок у розвиток обраного напрямку внесли такі відомі
вітчизняні та закордонні вчені як Баграмов Р.О., Вірновський О.С.,
Дреготеску Н.Д., Дубленич Ю.В., Заміховський Л.М., Ібрагімов І.Х.,
Івасів В.М., Карпаш О.М, Копей Б.В., Крижанівський Є.І., Круман Б.Б.,
Лачінян Л.А., Малько Б.Д., Похмурський В.І., Самуся В.І., Саркісов Г.М.,
Сароян О.Е., Сергєєв С.Т., Харченко Є.В., Фаєрман І.Л., Шахназарян Е.А.
та інші.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано в межах наукового напрямку Національної програми “Нафта
і газ України до 2010 року” та “Ресурс” (постанова Кабінету Міністрів
від 08.10.04 р. № 1331). Окремі розділи дисертації розроблялися при
виконанні науково-дослідних тем:

Д-9/04-П “Розробка наукових технологій подовження ресурсу та підвищення
ефективності роботи нафтогазового обладнання” (Державний реєстраційний №
0104U004087);

11-102-6 “Розробка методу прогнозування залишкового ресурсу та критичних
деформацій газопроводів за допомогою індикаторів навантаження після
ремонту його ділянок”;

27-2003 “Розроблення СОУ “Оцінка фактичної навантаженості і
прогнозування залишкового ресурсу підводного трубопроводу” ДАТ
“Чорноморнафтогаз”.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення
ефективних методів оцінки довговічності та залишкового ресурсу рухомих
елементів свердловинного обладнання з урахуванням впливу навантажування
на накопичення корозійно-втомного пошкодження.

Поставлена мета реалізується через вирішення таких завдань:

— аналіз та дослідження процесу навантажування рухомих елементів
свердловинного обладнання за допомогою удосконалених методик та засобів
його оцінки;

— оцінка впливу викривленості свердловин на навантаженість бурильних та
штангових колон;

— поглиблене вивчення та дослідження процесу накопичення втомних і
корозійно-втомного пошкодження;

— розроблення методів комплексної оцінки впливу навантажування на втомне
і корозійно-втомне пошкодження;

— експериментальні дослідження закономірностей впливу навантаженості на
втомне і корозійно-втомне пошкодження;

— розроблення та впровадження у виробництво нових методик і засобів
оцінки навантаженості та прогнозування довговічності РЕСО.

Об’єктом досліджень є процес накопичення корозійно-втомного пошкодження
в рухомих елементах свердловинного обладнання, зокрема, бурильних колон,
геофізичних кабелів, колон насосних штанг.

Предмет досліджень – вплив навантажування на накопичення
корозійно-втомного пошкодження в рухомих елементах свердловинного
обладнання.

Методи досліджень. Дослідження проводились за допомогою комплексного
методу, що полягає в сумісному використанні фізичного, математичного та
комп’ютерного моделювання об’єктів досліджень та експериментальних
методів для підтвердження адекватності отриманих результатів на діючому
обладнанні та на лабораторних установках. Отримані основні положення
дисертації, що складають наукову новизну, сформульовані висновки і
рекомендації науково обґрунтовано із залученням математичних методів
теорії диференціальних рівнянь, кінетичної теорії втоми, статистичних
методів обробки й аналізу результатів експериментальних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Вперше розроблено метод підсумовування втомних пошкоджень деталей при
широкосмуговому навантажуванні з урахуванням багаточастотності та
розподілу амплітуд на окремих частотах, який базується на врахуванні
експериментально визначених коефіцієнтів впливу даних чинників на
накопичення втомних пошкоджень у матеріалі деталі.

2. Вперше розроблено метод схематизації випадкового процесу
навантажування з урахуванням багаточастотності процесу та розподілу
амплітуд у часі, який базується на визначенні екстремумів при поетапному
згладжуванні процесу шляхом заміни висхідних розмахів на їх середні
значення.

3. Удосконалено метод урахування напружень з високим рівнем асиметрії
циклу та напружень з амплітудами низького рівня при оцінці довговічності
на основі закономірностей кінетики втомного пошкодження та діаграми Хея.

4. Удосконалено розрахунково-експериментальний метод оцінки
навантаженості та залишкового ресурсу РЕСО за результатами досліджень
натурних зразків з різним ступенем накопиченого корозійно-втомного
пошкодження, який базується на закономірностях кінетики зниження границі
витривалості та запропонованій системі рівнянь для визначення
еквівалентних за пошкоджуючою дією амплітуд напружень та кількості
циклів навантажування.

5. Удосконалено розрахунково-експериментальний метод оцінки
навантаженості РЕСО з допомогою індикаторів навантаження, який дає змогу
провести інтегральну оцінку навантажування з виділенням певної кількості
рівнів амплітуд напружень та визначенням на кожному рівні еквівалентної
кількості їх циклів.

Практичне значення одержаних результатів.

Результати досліджень, викладені в роботі, можуть бути використані на
підприємствах нафтогазової галузі. Їх практичне значення полягає в:

— розробленні удосконаленого засобу вимірювання навантажень у верхній
частині штангової колони, який дає змогу виділяти високочастотні цикли
навантажень і проводити безпосередній запис результатів вимірювань для
їх комп’ютерної обробки (патент України № 21964);

— оцінці параметрів кінетичних кривих втоми насосних штанг з різним
пошкодженням (0, 4, 8 років експлуатації), що можуть використовуватися
при розрахунках довговічності та залишкового ресурсу колони насосних
штанг;

— оцінці зусиль гідравлічного опору каротажних пристроїв і геофізичного
кабелю залежно від швидкості піднімання;

— розробленні удосконаленого засобу оцінювання навантажування
геофізичного кабелю під час каротажних робіт, який дозволяє проводити
інтегральну оцінку навантаженості кабелю;

— удосконаленні трипараметричної кривої втоми на основі запропонованого
рівняння її правої гілки. Розроблена чотирипараметрична крива дає змогу
враховувати накопичене корозійно-втомне пошкодження деталей в області
напружень, нижчих за границю витривалості.

Проведені в роботі теоретичні та експериментальні дослідження
використано при розробленні керівних документів: „Інструкція по
розрахунку і вибору колони насосних штанг”, впроваджена в ГПУ
„Полтавагазвидобування”, Надвірнянському та Чернігівському НГВУ ВАТ
“Укрнафта”; „Інструкція по забезпеченню надійності бурильної колони на
викривлених ділянках свердловини при комбінованому способі буріння”,
впроваджена в ДАТ “Чорноморнафтогаз”.

Розроблений засіб вимірювання навантажень у верхній частині штангової
колони впроваджено в НГВУ “Надвірнанафтогаз” ВАТ “Укрнафта”, а також у
навчальному процесі на кафедрі нафтогазового обладнання ІФНТУНГ з
дисципліни “Машини і обладнання для видобутку нафти і газу”.

Розроблений засіб інтегральної оцінки навантаження геофізичного кабелю
застосовується в Івано-Франківській експедиції з геофізичних досліджень
в свердловинах.

Положення, що виносяться на захист.

На захист виносяться методи:

– підсумовування втомних пошкоджень при широкосмуговому навантажуванні;

– схематизації випадкового процесу навантажування для оцінки впливу
навантажування на довговічність;

– урахування напружень з високим рівнем асиметрії циклу та напружень з
амплітудами низького рівня при оцінці довговічності;

– розрахунково-експериментальної оцінки навантаженості та залишкового
ресурсу РЕСО за результатами досліджень натурних зразків з різним
ступенем накопиченого корозійно-втомного пошкодження;

– розрахунково-експериментальної оцінки навантаженості деталей за
допомогою індикаторів навантаження;

а також удосконалені методики проведення та оброблення результатів
експериментальних досліджень з оцінки параметрів кінетичних кривих втоми
РЕСО з урахуванням корозійного чинника.

Особистий внесок здобувача.

Із наукових праць, які опубліковано у співавторстві, на захист винесено
їх основні частини, розроблені особисто дисертантом. Зокрема, [1] –
розроблення і обґрунтування методу вкладених циклів; [2] – оцінка впливу
низьких напружень на накопичене пошкодження матеріалу бурильних труб;
[3] – розроблення блоку навантаження, оцінка результатів; [4] –
розроблення методу оцінки залишкового ресурсу довгомірних об’єктів за
результатами досліджень моделей-“вирізок”; [5] – розроблення методу
підсумовування втомного пошкодження при випадковому навантажуванні; [6],
[22] – розроблення принципової схеми визначення положення бурильної
колони; [7] – розроблення методики оцінки довговічності та залишкового
ресурсу довгомірних об’єктів; [8] – розроблення програмного забезпечення
для розрахунку довговічності з урахуванням зниження границі
витривалості; [9], [27] – розроблення удосконаленої методики урахування
асиметрії циклу при розрахунках на довговічність; [10], [31] –
розроблення програмного забезпечення для аналізу результатів вимірювання
натягу геофізичного кабелю; [11] – проведення експериментальних
досліджень та аналіз результатів; [12] – розроблення методу оцінки
залишкового ресурсу насосних штанг за кінетичними кривими втоми; [13] –
розроблення методики експериментального визначення сили гідравлічного
опору рухові геофізичного кабелю і каротажного пристрою; [14] – аналіз
результатів тарування удосконаленого динамографа; [15], [34] – оцінка
впливу навантаженості на довговічність насосних штанг; [16] –
розроблення методики прогнозування залишкового ресурсу за кінетичними
кривими втоми; [17] – аналіз відмов колони насосних штанг за відносною
глибиною; [18] – розроблення рівняння нижньої гілки кривої корозійної
втоми; [28] – розроблення удосконаленої методики урахування
низькоамплітудних циклів напружень при розрахунках на довговічність;
[30] – обґрунтування доцільності використання методу вкладених циклів
для розрахунків довговічності при випадковому навантажуванні; [32] –
обґрунтування методу підсумовування втомних пошкоджень при
багаточастотному випадковому навантажуванні; [33] – розроблення
програмного забезпечення для оцінки параметрів динамограми при
використанні удосконаленого динамографа.

Методики, аналітичні і емпіричні залежності, програми для виконання
розрахунків на ПК і отримані результати, які виносяться на захист,
належать особисто автору. Усі винаходи, зроблені в ході виконання
роботи, є результатом колективної творчості.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались
та обговорювались на: 6, 7 Міжнародних симпозіумах українських
інженерів-механіків (м. Львів, 2003, 2005); Міжнародних наукових
конференціях, (м. Бая-Маре, Румунія, 2003, 2004, 2006); ІІ Міжнародній
науково-технічній конференції “Проблеми динаміки і міцності в
газотурбобудуванні” (м. Київ, 2004); Міжнародних науково-технічних
конференціях „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” (м.
Харків, 2003, 2005); 8 Міжнародній науково-практичній конференції „Нафта
і газ України” (Судак, 2004); 2 Міжнародному симпозіумі “Hydrocarbons &
Chemistry” (м. Жардея, Алжир, 2004); Міжнародній науково-практичній
конференції до 40-річчя ІФНТУНГ (м. Івано-Франківськ, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 34 роботи, з яких 21
стаття у фахових виданнях України, 4 – патенти України, 9 – у збірниках
праць та тез міжнародних конференцій.

Структура дисертації.

Дисертація складається із вступу, шести розділів, висновків, списку
використаних джерел, що містить 277 найменувань на 26 сторінках, та 4
додатків на 73 сторінках. Робота містить 112 рисунків (9 – на окремих
сторінках) та 23 таблиці (4 – на окремих сторінках). Загальний обсяг
дисертації – 378 сторінок, з них основного тексту 265 сторінок.

основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету
роботи, завдання та методи досліджень, наукову новизну, практичне
значення отриманих результатів, а також перелік місць апробації роботи.

У першому розділі досліджено сучасний стан проблеми оцінки
навантаженості та довговічності рухомих елементів свердловинного
обладнання (РЕСО).

Проведено аналіз аварійності бурильних колон, колон насосних штанг,
геофізичних кабелів. Аналіз свідчить, що домінантними і найбільш
небезпечними їх відмовами є руйнування через корозійно-втомні
пошкодження. В першу чергу, це пов’язано з навантаженістю РЕСО, яка
характеризується великою складністю як по їх довжині, так і в часі.

Зокрема, напруження, які виникають у бурильних колонах (БК) у процесі
експлуатації, значною мірою є випадковими функціями часу. Специфікою
процесу навантажування БК є чітко виражений блоковий характер. Так,
можна виділити такі режими роботи БК: спуск, безпосередньо буріння,
піднімання. Особливим режимом є також ремонтно-відновлювальні роботи,
пов’язані зі значними перевантаженнями БК. З точки зору аварійності БК
дія змінних напружень і, як наслідок, розвиток втомних процесів, має
особливу небезпеку. Процес накопичення втомних пошкоджень, на відміну
від зношування, не піддається візуальному контролю. При визначених
умовах період докритичного підростання тріщини може бути меншим, ніж
прийнятий період дефектоскопії бурового інструмента. Характерною
особливістю відмов такого типу є те, що вони мають вузьколокалізований
характер, відбуваються раптово, навіть під час спуско-піднімальних
робіт.

Процес навантажування колони насосних штанг (КНШ), на відміну від
навантажування БК, відрізняється значно більшою однорідністю, особливо
при роботі у малодебітних свердловинах, характерних для України. Але
структура процесу надзвичайно складна. На основну детерміновану складову
ваги колони штанг з вагою і без ваги суміші в колоні
насосно-компресорних труб накладається вібраційна, практично випадкова,
складова з великим розкидом значень як амплітуд, так і частот. Як
відомо, свердловини України характеризуються значною викривленістю в
нижній частині. Тому ще слід звернути увагу на значний вплив локальних
циклічних напружень згину на викривлених ділянках, які є основною
причиною корозійно-втомного руйнування КНШ у нижній, менш напруженій
осьовими силами розтягу частині.

Геофізичний кабель (ГФК) під час проведення каротажних робіт також
працює в досить складних умовах. Специфікою роботи ГФК є велика
кількість випадкових прихоплень під час піднімання каротажного пристрою,
що призводить до значних перевантажень і динамічних коливань. Нерідко
такі прихоплення стають причиною обриву кабелю, що несе великі
матеріальні збитки, а в деяких несприятливих випадках – навіть
ліквідацію свердловини.

Таким чином, особливістю експлуатації РЕСО є те, що вони підлягають
впливу нестаціонарного навантажування з досить складною структурою.

Тому проведено аналіз сучасних наукових напрямків щодо вирішення
проблеми оцінки довговічності деталей та елементів конструкцій, які
працюють в умовах складного нестаціонарного навантажування.

Проведений аналіз свідчить, що на сучасному етапі немає
загальноприйнятої дієвої методики оцінки довговічності в умовах
випадкових навантажувань, особливо зі складною структурою (наприклад,
широкосмугові нестаціонарні випадкові процеси, характерні для РЕСО).
Тому питання розроблення методів, які б дали змогу враховувати
складність процесу навантажування при розрахунках довговічності, має
велику наукову і практичну цінність.

Таким чином, для надійної та ефективної роботи РЕСО необхідним є
проведення більш детальної оцінки навантаженості і розроблення
досконалих методів прогнозування їх довговічності та залишкового
ресурсу. На основі аналізу сформульовано мету і задачі досліджень.

Другий розділ присвячено розробленню методик та засобів
експериментального дослідження навантаженості та довговічності РЕСО.

Для оцінки експлуатаційної навантаженості бурильної колони при виконанні
спуско-піднімальних операцій проведено промислові експериментальні
дослідження. Бурильну колону було оснащено спеціальним перевідником з
тензодавачами, на канаті талевої системи було встановлено електронний
давач навантаження, на підіймальному валу бурової лебідки змонтовано
давач напряму обертання та давач частоти обертання барабана лебідки.
Також визначались швидкість і напрям руху бурильної колони. Запис
сигналів з давачів здійснювався на багатоканальному швидкодіючому
самописці Н 338-4. Усі вимірювальні засоби пройшли відповідне тарування
і налагодження.

Для оцінки навантаженості КНШ розроблено захищений патентом України №
21964 удосконалений динамограф з індуктивним давачем малих переміщень.
Давач вимірює зміну зазору між верхньою та нижньою планками
силовимірювального вузла і формує вихідний сигнал, який після обробки в
аналого-цифровому перетворювачі поступає для обробки в ПЕОМ. Границя
приведеної похибки вимірювання положення таким динамографом в робочому
температурному діапазоні (-20…+70 С) становить максимально 1,5 %.

Для оцінки навантаженості каротажних канатів в експлуатаційних умовах
використовувалась модернізована каротажна тензометрична реєструюча
система КТРС-10М.

Для розроблення методики і засобів оцінки навантаженості геофізичного
кабелю за допомогою індикаторів навантаження спроектовано і виготовлено
випробну установку, яка дає можливість проводити випробування в широкому
діапазоні геометричних параметрів жорстким навантажуванням на консольний
згин з регулюванням амплітуди деформації в межах 0..10 мм.

Також у розділі наведено методики та обладнання для експериментальної
оцінки параметрів опору втомі та корозійній втомі елементів бурильної
колони і насосних штанг.

У третьому розділі представлено результати теоретичних і
експериментальних досліджень навантаженості РЕСО.

Експериментальні дослідження навантаженості бурильної колони при
виконанні СПО було проведено на свердловині № 908 – пасічна
Надвірнянського управління бурових робіт, оснащеній буровою установкою
“Уралмаш-4Е”. Дослідження проводились під час спуску бурильної колони з
довжиною бурильної колони від одної свічі довжиною 37 м до 54 свічок
загальною довжиною 2000 м та на різних швидкостях. Запис
експлуатаційного навантажування на перевіднику здійснювався при
загальній довжині БК 190 м, 500 м і 1580 м.

Типові записи навантажень у верхній частині бурильної колони при
гальмуванні в процесі спуску. Поява періодичних піків зусиль пояснюється
періодичним вмиканням гальма бурової лебідки.

Проведений початковий аналіз записів експлуатаційного навантажування під
час спуску свідчить про значний розкид значень асиметрії циклів. Для
довжини 190 м і, особливо, 500 м характерною особливістю є значний вплив
високочастотної складової з низькими амплітудами. При довжині 1580 м
спостерігається значне збільшення кількості високоамплітудних напружень.
Високочастотні напруження, характерні для менших довжин, майже не
спостерігаються. Це пояснюється тим, що при довжині БК 1580 м
використовувалось гідравлічне гальмо, яке значно зменшує високочастотні
коливання.

У розділі також представлено результати експериментальних досліджень
навантаженості колони насосних штанг. Дослідження проводились на
свердловинах № 4, 88 та 90 Довбушансько-Бистрицького нафтового родовища,
оснащених штанговими свердловинними насосними установками. На
свердловинах записувались динамограми за допомогою гідравлічного
динамографа ГДМ-3 та розробленої вимірювальної системи з використанням
індуктивного давача малих переміщень. При цьому проводився запис діючих
зусиль протягом певного часу, що давало можливість оцінити сталість
процесу навантаження. Приклади запису наведено на рис. 2.

Як відомо, свердловини України характеризуються значною викривленістю. У
такому випадку в процесі роботи, крім змінних напружень розтягу, БК і
КНШ підлягають впливу додаткових циклічних локальних напружень згину на
викривлених ділянках. Тому однією із задач досліджень є визначення
напружень у БК і КНШ на викривленій ділянці з урахуванням поздовжніх сил
розтягу.

З використанням розробленої методики чисельного розв’язку проведено
оцінку впливу геометрії викривленої ділянки свердловини на напруження
згину КНШ з урахуванням поздовжньої сили розтягу. Деякі результати
розв’язку наведено на рис. 3.

Слід звернути увагу на значний вплив напружень розтягу на амплітуду
циклічних напружень згину, а отже, і на довговічність колони штанг на
викривленій ділянці. Так, якщо напруження розтягу внизу колони будуть
змінюватися від 0 до 1,8 МПа при силі розтягу 500 Н, то напруження згину
на ділянці з кутом викривлення 20є і радіусом 50 м – від 50,7 до 207,3
МПа. Таким чином, амплітуда згинаючих напружень досягає 78,3 МПа, що
може служити основною причиною втомного руйнування колони у нижній
частині на викривлених ділянках.

Проведено аналітичні дослідження з визначення сил та напружень в БК на
викривленій ділянці з урахуванням розтягу і зазору між БК та стінкою
свердловини. Розроблено критерій вибору положення бурильної колони на
викривленій ділянці свердловини. Показано, що нехтування силами розтягу
та неспівпадінням осі свердловини і бурильної колони може призвести до
похибок при розрахунках напружено-деформованого стану та довговічності
бурильних труб. Так, наприклад, визначено напруження у поперечному
перерізі бурильних труб ТБПК 127 (товщина стінки 8 мм) у криволінійному
стовбурі свердловини діаметром 295,3 мм. При відстані від нейтрального
перерізу до початку криволінійної ділянки
picscalex1000100090000035201000002007a0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
00031300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214023a011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577570a66b4040000002d01
00000a000000320a0000000002000000cfc4ba000602050000001402a00147001c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577570a66b4040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000004cc480037a00000026060f00e9004d617468547970655555dd00
050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75726965725053
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000200834c0003001b00000b01000200831f04020083140400
0101000000630b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00b4570a66b400000a0021008a01
0000000000000000e4e31200040000002d01000004000000f0010100030000000000=250
м колона буде доторкатися до нижньої частини стінки свердловини по всій
довжині. У цьому випадку напруження згину – 9,5 МПа. При збільшенні
picscalex1000100090000035201000002007a0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
00031300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214023a011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577240a665c040000002d01
00000a000000320a0000000002000000cfc4ba000602050000001402a00147001c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577240a665c040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000004cc480037a00000026060f00e9004d617468547970655555dd00
050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75726965725053
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000200834c0003001b00000b01000200831f04020083140400
0101000000630b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d005c240a665c00000a0021008a01
0000000000000000e4e31200040000002d01000004000000f0010100030000000000 до
260 м, сила розтягу зростає і стає достатньою для відриву колони від
стінки свердловини. Напруження зростає до 11,9 МПа. При наступному
збільшенні
picscalex1000100090000035201000002007a0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
00031300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214023a011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577451466c1040000002d01
00000a000000320a0000000002000000cfc4ba000602050000001402a00147001c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577451466c1040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000004cc480037a00000026060f00e9004d617468547970655555dd00
050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75726965725053
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000200834c0003001b00000b01000200831f04020083140400
0101000000630b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00c1451466c100000a0021008a01
0000000000000000e4e31200040000002d01000004000000f0010100030000000000
(понад 260 м), сила розтягу спричиняє контакт бурильної колони із
верхньою частиною стовбура свердловини, а величина напружень
збільшується від 15,2 до 40,2 МПа при збільшенні
picscalex1000100090000035201000002007a0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
00031300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214023a011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577ce08667a040000002d01
00000a000000320a0000000002000000cfc4ba000602050000001402a00147001c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577ce08667a040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000004cc480037a00000026060f00e9004d617468547970655555dd00
050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75726965725053
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000200834c0003001b00000b01000200831f04020083140400
0101000000630b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d007ace08667a00000a0021008a01
0000000000000000e4e31200040000002d01000004000000f0010100030000000000 до
300 м.

У розділі також проведено аналіз процесу СПО при каротажних роботах під
час спорудження свердловин. Даний процес характеризується високим
ступенем непрогнозованості через неможливість попереднього урахування
усіх вагомих чинників, особливо сили контактного тертя пристрою і кабелю
об глинисту кірку та інерційних сил. Тому експериментальне визначення
натягу кабелю в експлуатаційних умовах має велике теоретичне і практичне
значення як для оптимізації процесу СПО при каротажних роботах, так і
для прогнозування довговічності та залишкового ресурсу кабелю.

Проведено серію експериментальних досліджень натягу кабелю при СПО в
експлуатаційних умовах при різних швидкостях піднімання найбільш
поширених каротажних пристроїв на глибинах 100-5000 м для свердловин з
характерними профілями.

Результати отримано за допомогою установки КТРС-10М. Характерні графіки
зміни сили натягу кабелю наведено на рис. 4.

Аналіз результатів дає підстави зробити висновок про лінійну залежність
сили натягу від глибини знаходження каротажного пристрою. Увагу
привертає значний вплив прихоплень пристрою, які не тільки призводять до
значних однократних перевантажень (рис. 4а), але й для
похило-спрямованих свердловин можуть суттєво збільшити силу опору руху
пристрою (див. рис. 4б, в), а також призвести до значних циклічних
коливань і, як наслідок, до інтенсифікації втомного пошкодження кабелю
(див. рис. 4г).

Розділити сили контактного та рідинного опору загалом досить важко через
їх складну природу. Тому було проведено експериментальні дослідження
натягу кабелю при підніманні в вертикальній свердловині, для якої
впливом сил контактного опору можна знехтувати.

Аналіз одержаних результатів дав можливість розрахувати сили
гідравлічного опору для різних швидкостей виконання спуско-піднімальних
операцій і різних каротажних приладів. Результати розрахунків наведено
на рис. 5.

Увагу привертає позитивний вплив збільшення швидкості на зменшення сили
опору руху каротажних пристроїв і екстремальний характер сили опору
геофізичного кабелю за швидкості =500 м/год. За допомогою отриманих
результатів можна більш упевнено керувати процесом проведення каротажних
операцій як з точки зору продуктивності, так і уникнення аварійних
ситуацій. Також з їх допомогою можна провести аналіз закономірностей
зміни контактних сил опору з урахуванням швидкості і зенітного кута
свердловини, що є необхідним при прогнозуванні СПО під час проведення
каротажних операцій та максимальної глибини опускання каротажного
пристрою для свердловин зі складним профілем.

У четвертому розділі наведено результати дослідження закономірностей
накопичення втомного і корозійно-втомного пошкодження в умовах
широкосмугового процесу навантажування.

Слід зауважити, що при складному випадковому процесі навантажування
спостерігаються найбільші розбіжності між теоретичними розрахунками
довговічності та залишкового ресурсу і експериментальними результатами.
У першу чергу, це пов’язано з недостатнім урахуванням дії двох чинників.
По-перше, це вплив послідовності амплітуд циклів напружень. У багатьох
випадках таким впливом не можна нехтувати, наприклад, у випадку
наявності в блоці навантажування високих, так званих пікових напружень,
або низьких напружень, менших за границю витривалості. По-друге,
значення відносного накопичення пошкоджень залежить від коефіцієнту
широкосмуговості , а саме, його зменшення, тобто збільшення
широкосмуговості і складності процесу навантажування, призводить до
значного зменшення точності оцінки довговічності за існуючими методами
підсумовування пошкоджень. Таким чином, необхідною передумовою створення
універсального методу підсумовування втомних пошкоджень при складному
широкосмуговому навантажуванні є одночасне врахування впливу як
послідовності амплітуд циклів напружень, так і багаточастотності процесу
навантажування. На нашу думку, на сучасному етапі оцінити комплексний
вплив даних чинників можливо тільки на основі їх окремого враховування.

Тому для врахування складності процесу навантажування РЕСО запропоновано
метод, який ґрунтується на роздільному враховуванні багаточастотності
процесу і його складності на окремих частотах з допомогою окремих
коефіцієнтів.

Сумарне пошкодження визначаємо за запропонованою формулою

picscalex128010009000003040400000400d90000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024005
600f1300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffbcffffff200f0000
fc0400000b00000026060f000c004d617468547970650000300108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014027002ce0c0500000013027002100f0500
0000090200000002050000001402540359071c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d0101000a000000320a0000000002000000313294040602050000001402
8904bd041c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000
f00101000a000000320a000000000200000031315a040602050000001402c8017f0d1c00
0000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000313180030500000014020a01b3081c000000fb02fdfe0000
000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000
01000000703106020500000014021a013b041c000000fb02fdfe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010004000000f001020009000000320a000000000100000073310602
050000001402540349011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
020004000000f00101000c000000320a0000000003000000746a6a3cc505780406020500
000014028904e4031c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010100
04000000f00102000a000000320a00000000020000006a695e040602050000001402b004
390e1c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001
01000a000000320a0000000002000000696a48000602050000001402e00240001c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000c000000
320a00000000030000005a4b4bdc5c05780480030500000014023c04ff0c1c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a
00000000010000004e6a8003050000001402890440041c000000fb02fdfe000000000000
9001000000010002001053796d626f6c00774000000082090a3fe6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000
3d3d5a040602050000001402e0022a021c000000fb0240fe000000000000900100000001
0002001053796d626f6c00774000000081090adee6c0f477efc0f4770100000000003000
040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000003d3d80030500
0000140247037f031c000000fb0260fd0000000000009001000000010002001053796d62
6f6c00774000000082090a40e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010100
04000000f00102000a000000320a0000000002000000e5e578044005d900000026060f00
a7014d6174685479706555559b01050100050244534d543500001357696e416c6c426173
6963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d62
6f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f44
2f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f41
00f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f41
0f0c01000100010202020200020001010100030001000400000a01000200835a0003001b
00000b01000200837400000101000a0204863d003d030010700001000200834b0003001b
00000b01000200836a000200883100000101000001000200836a000204863d003d020088
31000001000200837300000d0204861122e5000a030010700001000200834b0003001b00
000b01000200836a000200883200000101000a03000b0000010002008831000001000200
834e0003001b00000b010002008369000200836a00000101000000000100020083690002
04863d003d02008831000001000200837000000d0204861122e5000000000b0000002606
0f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01030004000000
f0010100030000000000, (1)

де s – кількість етапів схематизації;

p – кількість циклів напружень на етапі схематизації;

picscalex1000100090000035301000002007b0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
60021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff20020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402140288011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a0000000002000000696a48000602050000001402a0014e001c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000004e6a80037b00000026060f00eb004d617468547970655555df00
050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200
01010100030001000400000a01000200834e0003001b00000b010002008369000200836a
00000101000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000
0000000000000100000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000
– кількість циклів напружень до руйнування при дії циклу напружень
picscalex1000100090000035301000002007b0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
40021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff00020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402140255011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a0000000002000000696a48000602050000001402a00116001c000000
fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000078090a2a
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a0000000001000000736a80037b00000026060f00ec004d617468547970655555e000
050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200
01010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b01000200836900020083
6a000001010000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000
0000000000000100000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000
;

Кj1 – коефіцієнт, який враховує вплив напружень попереднього рівня на
напруження даного (К11=1);

Кj2 – коефіцієнт, який враховує нерівномірність амплітуд у часі
всередині рівня.

Якщо прийняти в першому наближенні всі Кj=1, то дане рівняння буде
відповідати рівнянню Майнера. Тому основну увагу слід приділити
визначенню Кj. Суть пропонованих коефіцієнтів полягає у виділенні
найбільш суттєвих ознак реального процесу широкосмугового
навантажування. Згідно з розробленим методом схематизації напружень
реальний процес навантажування моделюється циклами еквівалентних
напружень, приведеними до окремих рівнів з різною частотою.

Визначення К21, К31 і т.д. можна провести згідно з аналізу двочастотних
процесів, де накопичено вже значну кількість інформації. У загальному
випадку для визначеного матеріалу

Кj1=F(picscalex1000100090000033701000003001c0000000000050000000902000000
0005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b
0200000000050000000c02a00580031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0
ffffffacffffff400300004c0500000b00000026060f000c004d61746854797065000030
0108000000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025c00d60005
00000013025c008f020500000014021403600005000000130214030503050000001402d0
024000050000001302d00225031c000000fb0220ff000000000000900101000000040200
1054696d6573204e657720526f6d616e000c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000
002d01010008000000320a1b057b0201000000317908000000320a1b05aa01010000006a
7908000000320a63022002010000006a791c000000fb0220ff0000000000009001000000
020002001053796d626f6c007e4000000090070a640c020d7e15020d7e20d00f7e000030
00040000002d01020004000000f001010008000000320a1b05fe01010000002d791c0000
00fb0240fe0000000000009001010000020402001053796d626f6c007e4000000038080a
b70c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01010004000000f0010200080000
00320aab043d0001000000777908000000320af301b3000100000077790a00000026060f
000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202
2253797374656d000000000a0021008a010000000002000000f8f312000efe0c7e040000
002d01020004000000f0010100030000000000,picscalex1000100090000032d0100000
3001c00000000000500000009020000000005000000020101000000050000000102fffff
f00050000002e0118000000050000000b0200000000050000000c0280058003120000002
6060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffacffffff400300002c0500000b0000002
6060f000c004d617468547970650000200108000000fa020000100000000000000004000
0002d0100000500000014025c00d6000500000013025c009102050000001402d00240000
50000001302d00227031c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696
d6573204e657720526f6d616e000c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d010
10008000000320a0c057d0201000000317908000000320a0c05ac01010000006a7908000
000320a63022202010000006a791c000000fb0220ff00000000000090010000000200020
01053796d626f6c007e40000000d6070ac40c020d7e15020d7e20d00f7e0000300004000
0002d01020004000000f001010008000000320a0c050002010000002d791c000000fb024
0fe0000000000009001010000020402001053796d626f6c007e40000000f8050ae30c020
d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01010004000000f001020008000000320a9
c04360001000000737908000000320af301ac000100000073790a00000026060f000a00f
fffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797
374656d000000000a0021008a010000000002000000f8f312000efe0c7e040000002d010
20004000000f0010100030000000000).

Визначення коефіцієнта Кj значно полегшується при наявності інформації
про матеріал, а саме про його реакцію на зміну напружень. Доцільно
поділити усі матеріали за такими ознаками:

1. Матеріал не реагує на зміну напружень в процесі навантажування і для
нього усі Кj=1, тобто формула Майнера справедлива в усіх випадках.

2. Матеріал реагує на зміну напружень, але загальна реакція на зміну
picscalex1000100090000034f0100000200780000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
e0011300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffffa0010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214023a011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57725176665040000002d01
000009000000320a000000000100000031790602050000001402a00116001c000000fb02
40fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c000050100af574db1200d89f
f377e19ff3772020f57725176665040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000737980037800000026060f00e5004d617468547970655555d9000501
00050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269657250530011
044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f
4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f
417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100
030001000400000a0100020484c3037303001b00000b0100020088310000010100000001
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00652517666500000a0021008a01000000000000
0000c0e51200040000002d01000004000000f0010100030000000000 на
picscalex1000100090000034f0100000200780000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
20021300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffffe0010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140256011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778c176636040000002d01
000009000000320a000000000100000032790602050000001402a00116001c000000fb02
40fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00006b130a0598d91200d89f
f377e19ff3772020f5778c176636040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000737980037800000026060f00e5004d617468547970655555d9000501
00050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269657250530011
044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f
4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f
417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100
030001000400000a0100020484c3037303001b00000b0100020088320000010100000001
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00368c17663600000a0021008a01000000000000
0000e4e31200040000002d01000004000000f0010100030000000000 і навпаки
зрівноважується. Для такого випадку
picscalex100010009000003ed0100000200800000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
40051300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffff00050000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402140220021c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778c17665a040000002d01
000009000000320a000000000100000032790602050000001402a00151041c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f5778c17665a040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000317980030500000014021402b9011c000000fb02fdfe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5778c17665a040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
6a790602050000001402a00147001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778c17665a0400
00002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000004b79800305000000
1402a0012a031c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c
000052080a5798d91200d89ff377e19ff3772020f5778c17665a040000002d0100000400
0000f001010009000000320a00000000010000003d7980038000000026060f00f5004d61
7468547970655555e900050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f
6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c0011
05436f757269657250530011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f
475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a
5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100
010202020200020001010100030001000400000a01000200834b0003001b00000b010002
00836a000200883200000101000a0204863d003d02008831000000000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d005a8c17665a00000a0021008a010000000001000000e4e312000400
00002d01010004000000f0010000030000000000, а Кj11 при
picscalex1000100090000035901000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000320071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a1ffffffe0060000a10200000b00000026060f000c004d61746854797065000080000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014026700400005000000
13026700570105000000140267000f040500000013026700c2061c000000fb0220ff0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000c020d7e1502
0d7e20d00f7e00003000040000002d01010008000000320a700234060100000031790800
0000320a70025f05010000006a7908000000320a1302b101010000006a791c000000fb02
20ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c007e4000000037090a460c02
0d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
7002b505010000002d791c000000fb0240fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c007e400000001e070a8b0c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01
010004000000f001020008000000320a00029f0201000000b9791c000000fb0240fe0000
000000009001010000020402001053796d626f6c007e4000000037090a470c020d7e1502
0d7e20d00f7e00003000040000002d01020004000000f001010008000000320a0002e503
01000000737908000000320a000216000100000073790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a0021008a010000000001000000f8f312000efe0c7e040000002d0101000400
0000f0010200030000000000.

3. Матеріал реагує на зміну навантаження. Тоді Кj11, а
Кj2=F(picscalex100010009000003ab0100000400800000000000050000000201010000
00050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c
020003c0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffa7ffffff80
020000a70200000b00000026060f000c004d617468547970650000800008000000fa0200
001600000000000002040000002d01000005000000140264004000050000001302640062
0205000000090200000002050000001402000207021c000000fb0240fe00000000000090
01000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000
0000003000040000002d01010009000000320a00000000010000002c7980030500000014
0274028d011c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e
657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010200040000
00f001010009000000320a00000000010000006a790602050000001402000216001c0000
00fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000011080a
53e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010200090000
00320a0000000001000000737980038000000026060f00f6004d617468547970655555ea
00050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011
0554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269657220
4e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e
4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4
100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002
0001010100030001000400000a010003000d00000100020484c3037303001b00000b0100
0200836a00000101000a0200822c00000000000b00000026060f000c00ffffffff010000
000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb0210
00070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000
00ffffffff0100000000003000040000002d01030004000000f0010100030000000000
Dpicscalex100010009000003c900000002001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c02a00220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fb7ffffffe0010000570200000b00000026060f000c004d61746854797065000080001c0
00000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d6
16e000c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01000008000000320a1002940
1010000006a791c000000fb0240fe0000000000009001010000020402001053796d626f6
c007e40000000140a0a9e0c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d010100040
00000f001000008000000320aa00117000100000073790a00000026060f000a00fffffff
f0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656
d000000000a0021008a010000000000000000f8f312000efe0c7e040000002d010000040
00000f0010100030000000000) 1 і його вплив тим більший, чим більше
значення
picscalex1000100090000031501000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c028004e0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bbffffffa00200003b0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014029902dc0005000000
13029902f40105000000140250024000050000001302500290021c000000fb0240fe0000
000000009001010000020402001053796d626f6c007e40000000b7080add0c020d7e1502
0d7e20d00f7e00003000040000002d01010008000000320a3204b2000100000073791c00
0000fb0220ff0000000000009001010000020402001053796d626f6c007e40000000f908
0a480c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01020004000000f00101000800
0000320a0c029b010100000073791c000000fb0240fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000c020d7e15020d7e20d00f7e000030000400
00002d01010004000000f001020008000000320a9c0167000100000044790a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a010000000002000000f8f312000efe0c7e0400
00002d01020004000000f0010100030000000000, тобто варіація процесу.

Проведений аналіз свідчить, що для РЕСО характерними процесами
навантажування є широкосмугові процеси зі значними амплітудами циклів
тільки на найнижчій частоті. Для такого випадку досить обмежитись
аналізом послідовності тільки низькочастотних амплітуд та впливом на їх
пошкоджуючу дію високочастотної складової.

Для реалізації розробленого методу підсумовування пошкоджень складним є
вже перший етап, на якому проводиться схематизація випадкових
навантажувань з приведенням їх до еквівалентних за пошкоджуючою дією
закономірних чи блокових. На сучасному етапі поки що немає
загальноприйнятої методики вирішення цієї задачі. Існуючі методи
схематизації (екстремумів, розмахів, викидів, повних циклів, “дощу”
тощо) дають різні розподіли навантажень.

Традиційними методами схематизації неможливо враховувати водночас
історію навантажування та складність самого процесу через їх орієнтацію
на розподіл величин амплітуд без визначення їх послідовності (метод
повних циклів, “дощу”) чи без врахування складності процесу (метод
розмахів, метод екстремумів, метод викидів).

Значною мірою поставленій меті відповідає метод, запропонований
Є.К.Почтєнним спершу для двочастотного процесу, а пізніше розвинутий для
багаточастотного навантажування. Поетапне виділення максимумів процесу,
запропоноване в даному методі, дає можливість провести аналіз процесу як
з точки зору послідовності амплітуд, так і складності структури, яка
враховується кількістю виділених етапів схематизації. Так, двочастотний
процес описується в 2 етапи, тричастотний – в 3 і т.д. Варто зауважити,
що кількість етапів не залежить від того, чи однакові амплітуди на
якійсь частоті, чи випадкові, та й від випадковості розподілу самих
частот процесу. Кожний наступний етап є більш низькочастотним за
попередній (мінімум у 2 рази). Крім цього, з допомогою одержаної
інформації також можна зробити приблизний частотний аналіз процесу. Але
запропоноване в даному методі поетапне виділення максимумів процесу не
дає можливості в достатній мірі дослідити структуру процесу, особливо у
випадку складного багаточастотного навантажування з випадковими істотно
різними амплітудами. При врахуванні тільки максимумів такого процесу
існує можливість спотворення реальної картини процесу, особливо
завищення середнього напруження циклу
picscalex1000100090000035601000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
c0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff80020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214025d011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a00000000020000006d69d6000602050000001402a00116001c000000
fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000038050ac3
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a0000000001000000736980037e00000026060f00f1004d617468547970655555e500
050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200
01010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b01000200836d00020098
02ef0200836900000101000000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00
0000040000000000000000000100000000003000040000002d01000004000000f0010100
030000000000 на найбільш низьких виділених частотах.

Найбільш істотно реальний процес навантажування відрізняється від
схематизованого у двох випадках.

1.
picscalex1000100090000036b0200000200b80000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
40111300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff00110000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214025d011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a00000000030000006d617803c60071000602050000001402a0012209
1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
0f000000320a00000000050000003b7661722e002405d900c400b8008003050000001402
140239031c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01000004000000
f00101000c000000320a0000000003000000696d6911f807d6000602050000001402a001
63051c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001
00000f000000320a0000000005000000636f6e737400c400e000e000af00800305000000
1402a00116001c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c
007740000000d4070a36e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0100000400
0000f00101000a000000320a00000000020000007373d4098003050000001402a0011204
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
e2070a13e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
0a000000320a00000000020000003d40ce088003b800000026060f0066014d6174685479
706555555a01050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b01000202
826d000200826100020082780002009802ef0200836900000101000a0204863d003d0200
8363000200836f000200836e00020083730002008374000200823b0002009802ef020098
02ef020484c3037303001b00000b01000200836d0002009802ef0200836900000101000a
0204864522400202827600020082610002008272000200822e0000000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0000000400000000000000000001000000000030000400
00002d01000004000000f0010100030000000000 (2)

У цьому випадку схематизація за даним методом призводить до заниження
реальної складності процесу. Врахування тільки максимумів такого процесу
не дає можливості оцінити його низькочастотні складові, які можуть
суттєво впливати на довговічність деталей при такому характері
випадкового навантажування.

2.
picscalex1000100090000036b0200000200b80000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
00111300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffc0100000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214025d011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a00000000030000006d617800c60071000602050000001402a0017105
1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
0f000000320a00000000050000007661723b2e00d900c4009300ce088003050000001402
140239031c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01000004000000
f00101000c000000320a0000000003000000696d69fa7706d6000602050000001402a001
b70c1c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001
00000f000000320a0000000005000000636f6e737400c400e000e000af00800305000000
1402a00116001c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c
0077400000000b070ac2e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0100000400
0000f00101000a000000320a0000000002000000737353088003050000001402a0011204
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
75070afce6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
0a000000320a00000000020000003d404d078003b800000026060f0066014d6174685479
706555555a01050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b01000202
826d000200826100020082780002009802ef0200836900000101000a0204863d003d0202
827600020082610002008272000200823b0002009802ef02009802ef020484c303730300
1b00000b01000200836d0002009802ef0200836900000101000a02048645224002008363
000200836f000200836e00020083730002008374000200822e0000000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0000000400000000000000000001000000000030000400
00002d01000004000000f0010100030000000000 (3)

У даному випадку ситуація є протилежною і схематизація за методом
Є.К.Почтєнного свідчить про високу складність структури випадкового
процесу. Але такий процес характеризується складністю розподілу
послідовності амплітуд, а не самої структури. Тому такий випадковий
процес повинен описуватися одноетапною схематизацією, а вже сама
складність розподілу амплітуд в часі повинна враховуватися під час
аналізу схематизованого процесу. Виокремлення ж при схематизації такого
процесу великої кількості низькочастотних складових тільки ускладнює
даний аналіз.

Тому для одночасного враховування впливу як послідовності амплітуд
циклів напружень, так і багаточастотності процесу навантажування,
розроблено метод схематизації шляхом поетапного виділення середніх
значень амплітуд, названий методом вкладених циклів.

Суть методу полягає в наступному. Початковим етапом схематизації є, як і
для інших методів, визначення екстремумів процесу
picscalex100010009000003620100000200850000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
a0031300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff60030000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402140259011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000f000000320a00000000050000006578747269007100710048008d00060205000000
1402a00116001c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c
00774000000083080a1de6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000009000000320a0000000001000000737980038500000026060f0000014d61
7468547970655555f400050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f
6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c0011
05436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4
100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45
f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100
0100010202020200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b
0100020083650002008378000200837400020083720002009802ef020083690000010100
00000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000000000000
0100000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000. Потім, як
і для методу Є.К.Почтєнного, для кожного із сусідніх півциклів
визначається амплітуда
picscalex1000100090000038801000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
80021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff40020000
4f0200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402170186011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a00000000010000004979060205000000140254025d011c000000fb02
fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a
0000000002000000616981000602050000001402e00116001c000000fb0240fe00000000
00009001010000010002001053796d626f6c00774000000006090ae9e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a000000000100
0000736980037e00000026060f00f2004d617468547970655555e600050100050244534d
543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101010003000100
0400000a0100020484c3037303001d00000b010002008361000200836900000100020083
4900000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000
010000000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000 та
середнє значення
picscalex1000100090000038801000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
a0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff60020000
4f0200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402170186011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a00000000010000004979060205000000140254025d011c000000fb02
fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a
00000000020000006d69ba000602050000001402e00116001c000000fb0240fe00000000
00009001010000010002001053796d626f6c0077400000001e060a17e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a000000000100
0000736980037e00000026060f00f2004d617468547970655555e600050100050244534d
543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101010003000100
0400000a0100020484c3037303001d00000b01000200836d000200836900000100020083
4900000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000
010000000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000. Це
дає можливість визначити послідовність амплітуд на першій найбільш
високій частоті процесу.

На другому етапі розглядається процес, при якому до уваги беруться
обчислені раніше середні значення
picscalex1000100090000038b0100000200810000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e002
c0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff80020000
8f0200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402170186011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a00000000010000004979060205000000140254025d011c000000fb02
fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a
00000000020000006d69d6000602050000001402e00116001c000000fb0240fe00000000
00009001010000010002001053796d626f6c0077400000003f080a33e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a000000000100
0000736980038100000026060f00f7004d617468547970655555eb00050100050244534d
543500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101010003000100
0400000a0100020484c3037303001d00000b01000200836d0002009802ef020083690000
0100020083490000000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000f00100000300
00000000.

Для цього процесу визначаються екстремальні значення, а інші точки
процесу з подальшого розгляду відкидають.

Знову визначаються, як і для першого етапу,
picscalex1000100090000038e0100000200830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e002
a0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff60020000
8f0200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402170186011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a000000000200000049495400060205000000140254025d011c000000
fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000a000000
320a00000000020000006169a1000602050000001402e00116001c000000fb0240fe0000
000000009001010000010002001053796d626f6c0077400000005f080aeae6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a00000000
01000000736980038300000026060f00fc004d617468547970655555f000050100050244
534d543500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d
5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100
f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f
48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010101000300
01000400000a0100020484c3037303001d00000b0100020083610002009802ef02008369
0000010002008349000200834900000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000
f0010000030000000000і
picscalex1000100090000038e0100000200830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e002
c0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff80020000
8f0200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
050000001402170186011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a000000000200000049495400060205000000140254025d011c000000
fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000a000000
320a00000000020000006d69d6000602050000001402e00116001c000000fb0240fe0000
000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000051080ad6e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a00000000
01000000736980038300000026060f00fc004d617468547970655555f000050100050244
534d543500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d
5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100
f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f
48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010101000300
01000400000a0100020484c3037303001d00000b01000200836d0002009802ef02008369
0000010002008349000200834900000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000
f0010000030000000000. Таким чином, ми отримуємо розподіл амплітуд та їх
послідовність на другій, більш низькій частоті.

Таку процедуру повторюють до того часу, поки на якомусь етапі різниця
між максимальним і мінімальним значенням процесу не стане меншою за
якесь заздалегідь визначене значення
[picscalex1000100090000034a010000020073000000000005000000020101000000050
000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e00
1e0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffffa002000
0b70100000b00000026060f000c004d61746854797065000030000500000009020000000
205000000140280014a011c000000fb0240fe00000000000090010100000100020010537
96d626f6c007740000000f3060ac2e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0
1000009000000320a000000000100000073798003050000001402800139001c000000fb0
240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000007080acbe6c
0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320
a0000000001000000447980037300000026060f00dc004d617468547970655555d000050
100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105546
96d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e657
70011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f
4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f4
0f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010
10100030001000400000a0100020485940344020484c3037300000b00000026060f000c0
0ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022
253797374656d000000000a0000000400000000000000000001000000000030000400000
02d01000004000000f0010100030000000000], наприклад,
picscalex100010009000003060200000200910000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
200a1300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffe0090000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140265091c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a000000000100000031790602050000001402a00116001c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000f000000320a
00000000050000005b5d302c320010033202d9009c008003050000001402a001c8011c00
0000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c0077400000005208
0a92e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01000004000000f00101000a00
0000320a00000000020000007373c90580030500000014021402d8081c000000fb02fdfe
0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000e6070ad2e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0000
0000010000002d730602050000001402a001b7001c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c00774000000052080a93e6c0f477efc0f47701000000
00003000040000002d01000004000000f00101000a000000320a0000000002000000443d
500380039100000026060f0018014d6174685479706555550c01050100050244534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400
000a01000200825b00020485940344020484c303730200825d000204863d003d02008830
000200822c000200883200020484c3037303001b00000b010002048612222d0200883100
0001010000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000
010000000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000;
або не залишаться 2-3 екстремальні точки.

Використання методу вкладених циклів відображено на прикладі випадкового
процесу, для якого проведено аналіз згідно з методами “дощу”, повних
циклів та врахування одного екстремуму між сусідніми перетинами
середнього рівня. Проведений аналіз свідчить про досить близьку
відповідність розподілів, проведених згідно з пропонованим методом і
методом “дощу”, який на сьогоднішній день вважається найбільш прийнятним
при розрахунках. Але головною перевагою запропонованого методу вкладених
циклів є одержання розподілу в часі амплітуд напружень при одночасному
визначенні реальної складності структури процесу. Це дає можливість
більш повно враховувати історію навантажування та складність структури
процесу при розрахунках на довговічність.

Процеси навантажування РЕСО характеризуються також великою асиметрією
циклів напруження. У такому випадку при використанні рівняння (1) ми
зіткнемося з проблемою оцінки їх пошкоджуючої дії. У зв’язку з тим, що
переважну більшість експериментів з визначення параметрів опору втомі
проводять при симетричному циклі напружень, необхідним етапом є
приведення асиметричних циклів до еквівалентних за пошкоджуючою дією
симетричних.

Для розрахункового приведення асиметричних напружень з коефіцієнтом
асиметрії
picscalex1000100090000038b01000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
80071300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffff40070000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
05000000140280012e011c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a000000000200000031303d0580030500000014028001a6031c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a000000000100000052308003050000001402800139001c000000fb0240fe00000000
00009001000000010002001053796d626f6c00774000000085080ad2e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f00101000c000000320a000000000300
00002d3ca3fb0702da0280037e00000026060f00f1004d617468547970655555e5000501
00050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a010002048612222d02008831000204863c003c02008352000204
866422a302008830000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000f00100000300
00000000 до симетричних пропонується, виходячи із закономірностей
кінетики втомного пошкодження та лінійної залежності характеристики кута
нахилу кривої втоми від асиметрії навантаження, використовувати отримане
наступне рівняння

picscalex100010009000003990300000400c70000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
40151300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb2ffffff00150000
920400000b00000026060f000c004d617468547970650000000105000000090200000002
05000000140200038c0b1c000000fb02b5fd090100000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000037080a81e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014020003c60f1c000000fb02
b5fd0901000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000086090acee6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d010000
05000000140270028d10050000001302700213140500000014025403b9051c000000fb02
fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a
00000000030000006d6178cec60071000602050000001402c80178101c000000fb0240fe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000
00000100000031798003050000001402e00241091c000000fb0240fe0000000000009001
000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f47701000000
00003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a00000000020000003131
d30280030500000014023c04e7111c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f47701000000000030000400
00002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000003231800305000000
1402540359011c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0102000400
0000f00101000c000000320a0000000003000000656b76d0710071000602050000001402
c801e6121c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000
f001020009000000320a000000000100000052318003050000001402e00216001c000000
fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000037080a85
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000c000000
320a0000000003000000737379d15c04bc098003050000001402c80185111c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000086090ad2e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
00000000010000002b318003050000001402eb0189080a000000320a0000000002000000
e6f6c40b8003050000001402e0023d030d000000320a00000000040000003dd72d2da804
6902d3028003050000001402550389080a000000320a0000000002000000e7f7c40b8003
0500000014026f0489080a000000320a0000000002000000e8f8c40b8003c70000002606
0f0083014d6174685479706555557701050100050244534d543500001357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f45
8f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400000a0100020484c30373
03001b00000b010002008365000200836b000200837600000101000a0204863d003d0204
84c3037303001b00000b01000202826d0002008261000200827800000101000a020486c5
22d703000103000100020088310002048612222d03000103000100020088310002048612
222d020484c8037900020096280002009629000003000b0000010002008831000204862b
002b0200835200000100020088320000000002009628000200962900000000000b000000
26060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000ffffffff0100000000003000040000002d0103000400
0000f0010100030000000000, (4)

де
picscalex1000100090000035801000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
00031300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140259011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a0000000003000000656b7600710071000602050000001402a0011600
1c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c007740000000
78090a78e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
09000000320a0000000001000000737980037e00000026060f00f1004d61746854797065
5555e500050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202
0200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b010002008365
000200836b000200837600000101000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d01000004000000
f0010100030000000000 – максимальне напруження симетричного циклу, яке
еквівалентне за пошкодженням асиметричному з максимальним напруженням
picscalex1000100090000035801000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
60031300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff20030000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214025d011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a00000000030000006d6178ffc60071000602050000001402a0011600
1c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c007740000000
cd070acce6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
09000000320a0000000001000000737980037e00000026060f00f1004d61746854797065
5555e500050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202
0200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b01000202826d
0002008261000200827800000101000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d01000004000000
f0010100030000000000 і коефіцієнтом асиметрії R;

picscalex1000100090000038b01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00460091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
baffffff200900009a0400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025002530305000000
13025002bc061c000000fb0240fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d0101000800
0000320ac002570801000000317908000000320a9d016c030100000032791c000000fb02
20ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000c02
0d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
8e04460501000000307908000000320a0d020b060100000031791c000000fb0240fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c007e40000000e10a0a390c020d7e1502
0d7e20d00f7e00003000040000002d01010004000000f001020008000000320ac0022107
010000002d7908000000320ac002e601010000003d791c000000fb0220ff000000000000
9001000000020002001053796d626f6c007e40000000620a0a850c020d7e15020d7e20d0
0f7e00003000040000002d01020004000000f001010008000000320a0d028b0501000000
2d791c000000fb0240fe0000000000009001010000020402001053796d626f6c007e4000
0000e10a0a3a0c020d7e15020d7e20d00f7e00003000040000002d01010004000000f001
020008000000320a1e04fd0301000000737908000000320a9d0137040100000073790800
0000320ac002f3ff0100000079790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a01000000000200000090e412000efe0c7e040000002d01020004000000f00101000300
00000000 – коефіцієнт чутливості до асиметрії навантаження;

picscalex100010009000003cc01000002008f0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
40051300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff00050000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
0500000014021402ea011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a0000000002000000313097020602050000001402a0017d021c000000
fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000002c308003050000001402a00116001c000000fb0240fe00000000
00009001010000010002001053796d626f6c0077400000008b080a7fe6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f00101000a000000320a000000000200
000073732803800305000000140214025d011c000000fb02fdfe00000000000090010000
00010002001053796d626f6c0077400000006b070a59e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002d730602
8f00000026060f0014014d6174685479706555550801050100050244534d543500001357
696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d61
6e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100
120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f
4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f44
5f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400000a0100
020484c3037303001b00000b010002048612222d0200883100000101000a0200822c0002
009802ef02009802ef020484c3037303001b00000b010002008830000001010000000b00
000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000000000001000000
00003000040000002d01000004000000f0010100030000000000 – границі
витривалості при симетричному і віднульовому циклах напружень
відповідно.

Аналіз великої кількості експериментів з визначення параметрів опору
втомі дає змогу стверджувати, що кут нахилу кривих з рівним ступенем
пошкодження в області багатоциклової втоми задовільно описується
коефіцієнтом
picscalex100010009000003150100000200700000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
c0011300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffff3700000080010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
0500000014022001faff1c000000fb0240fe000000000000900101000001000200105379
6d626f6c007740000000ff070affe6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000797980037000000026060f00d6004d6174685479
70655555ca00050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a0100020484c8037900000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000000030000400
00002d01010004000000f0010000030000000000 тільки при
picscalex1000100090000038b01000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
80071300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffff40070000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
05000000140280012e011c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a000000000200000031303d0580030500000014028001a6031c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a000000000100000052308003050000001402800139001c000000fb0240fe00000000
00009001000000010002001053796d626f6c007740000000f3060a6ae6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f00101000c000000320a000000000300
00002da3a30c0702da0280037e00000026060f00f1004d617468547970655555e5000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a010002048612222d02008831000204866422a302008352000204
866422a302008830000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000f00100000300
00000000, а при
picscalex1000100090000038601000002007b0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
60061300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffff20060000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
050000001402800132001c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a00000000020000003031360580030500000014028001cd021c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a000000000100000052318003050000001402800167011c000000fb0240fe00000000
00009001000000010002001053796d626f6c007740000000cb070a8ae6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f00101000a000000320a000000000200
00003c3cda0280037b00000026060f00eb004d617468547970655555df00050100050244
534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d
5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100
f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f
48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010101000300
01000400000a010002008830000204863c003c02008352000204863c003c020088310000
00000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000001000000
0100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000 кут нахилу
збільшується при зменшенні N. Тому для більшої достовірності приведення
асиметричних циклів пропонується криві рівної пошкоджуваності
апроксимувати двома прямими. Для напружень з
picscalex1000100090000038b01000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
80071300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffff40070000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
05000000140280012e011c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a000000000200000031303d0580030500000014028001a6031c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a000000000100000052308003050000001402800139001c000000fb0240fe00000000
00009001000000010002001053796d626f6c007740000000b6070a9ce6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f00101000c000000320a000000000300
00002da3a36a0702da0280037e00000026060f00f1004d617468547970655555e5000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a010002048612222d02008831000204866422a302008352000204
866422a302008830000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000f00100000300
00000000 буде справедливим приведення згідно з (4). Для приведення ж
циклів напружень з
picscalex1000100090000038601000002007b0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
60061300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffff20060000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
050000001402800132001c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a00000000020000003031360580030500000014028001cd021c000000
fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a000000000100000052318003050000001402800167011c000000fb0240fe00000000
00009001000000010002001053796d626f6c007740000000bf050a65e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01000004000000f00101000a000000320a000000000200
00003c3cda0280037b00000026060f00eb004d617468547970655555df00050100050244
534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d
5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100
f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f
48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010101000300
01000400000a010002008830000204863c003c02008352000204863c003c020088310000
00000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000001000000
0100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000
скористаємось особливістю діаграми Хея, а саме тим, що всі криві з
рівним ступенем пошкодження сходяться в точці (1,0). Схему приведення до
симетричного циклу зображено на рис. 6.

До симетричного циклу приводимо напруження, показане на рис. 6 точкою
Аpicscalex1000100090000037f0200000400b5000000000005000000020101000000050
000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02600
560071300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff2007000
0170500000b00000026060f000c004d617468547970650000200108000000fa020000160
0000000000002040000002d010000050000001402b0021b01050000001302b0025403050
000001402b0022a04050000001302b0022e0605000000090200000002050000001402200
387031c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e65772
0526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010009000000320
a00000000010000002c7980030500000014027c025b021c000000fb02fdfe00000000000
09001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010
0000000003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a000000000200000
06d610f030602050000001402f0047b021c000000fb02fdfe0000000000009001010000c
c0002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000300
0040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000e2e2f502060
2050000001402080214011c000000fb0240fe00000000000090010100000100020010537
96d626f6c00774000000021080a6ee6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0
1020004000000f00101000a000000320a000000000200000073730f03800305000000140
27c0438010a000000320a00000000020000007373f5028003050000001402e6012b001c0
00000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000d60
70ab4e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000a0
00000320a0000000002000000e6f63d06800305000000140286032b000a000000320a000
0000002000000e7f73d068003050000001402f4042b000a000000320a000000000200000
0e8f83d068003b500000026060f0060014d6174685479706555555401050100050244534
d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e6
57720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542
0457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f44
5f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f
4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010101000300010
00400000a01000300010300010003000b00000100020484c3037303001b00000b0100020
0836d0000010100000a0100020484c3037303001b00000b0100020083320400010100000
00a0200822c0003000b00000100020484c3037303001b00000b010002008361000001010
0000a0100020484c3037303001b00000b01000200833204000101000000000a020096280
002009629000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0
200000000000000000000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000
000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000000
03000040000002d01030004000000f0010100030000000000. Для цього проводимо
промінь, який виходить з точки К(1, 0), через А до перетину з прямою R=0
(точка В). За аналогією з
picscalex100010009000003150100000200700000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
c0011300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffff3700000080010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
0500000014022001faff1c000000fb0240fe000000000000900101000001000200105379
6d626f6c0077400000006f090a37e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000797980037000000026060f00d6004d6174685479
70655555ca00050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a0100020484c8037900000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000000030000400
00002d01010004000000f0010000030000000000 приймемо

picscalex100010009000003340300000400ed0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02c004
c0191300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff80190000
6f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000000108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002c30405000000130250029e0d0500
000014025002961005000000130250027119050000000902000000020500000014023403
46011c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010009000000320a
000000000100000031790602050000001402a801e2051c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01020004000000f001010013000000320a0000000008000000
2829282928292829ce0139030d02bf04ce0139030d0280030500000014021c04e2051c00
0000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102001300
0000320a00000000080000002829282928292829ce011d030d02db04ce011d030d028003
050000001402a80109051c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
020004000000f001010013000000320a00000000080000007941794b7942794b9d016a03
8801440588017f03880180030500000014021c0410051c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01010004000000f001020013000000320a0000000008000000
7841784b7842784b960155038101670581016a0381018003050000001402c002faff1c00
0000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c0077400000005205
0a51e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000900
0000320a000000000100000079798003050000001402a8019a081c000000fb0240fe0000
000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000b6070a21e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000
020000002d2dd30b8003050000001402c0023c020d000000320a00000000040000003d2d
3d2d58017b0a580180030500000014021c049a080a000000320a00000000020000002d2d
d30b8003ed00000026060f00d0014d617468547970655555c401050100050244534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400
000a0100020484c8037903001b00000b01000200883100000101000a0204863d003d0204
8612222d03000b0000010002008379000200822800020083410002008229000204861222
2d020083790002008228000200834b000200822900000100020083780002008228000200
834100020082290002048612222d020083780002008228000200834b0002008229000000
0204863d003d02048612222d03000b000001000200837900020082280002008342000200
82290002048612222d020083790002008228000200834b00020082290000010002008378
0002008228000200834200020082290002048612222d020083780002008228000200834b
000200822900000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000
fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000
00003000040000002d01030004000000f0010100030000000000. (5)

Тоді, враховуючи координати точок А і К, отримуємо рівняння

picscalex100010009000003510400000400090100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020005
20181300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb2ffffffe0170000
b20400000b00000026060f000c004d617468547970650000200108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002a40305000000130250023f090500
000014025002a70b0500000013025002d017050000000902000000020500000014021602
0c0f1c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0101000c000000320a
00000000030000006d617800c50074000602050000001402330342011c000000fb02fdfe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000
0000010000003179060205000000140292042c111c000000fb02fdfe0000000000009001
000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f47701000000
00003000040000002d01010004000000f00102000c000000320a00000000030000006d61
78b3c50074000602050000001402a90445091c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01020004000000f001010009000000320a000000000100000031790602
050000001402a30101111c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
010004000000f00102000c000000320a0000000003000000283129b47d00840380030500
000014021f04bf0b1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010200
04000000f00101000d000000320a00000000040000003228312962077d00890380030500
000014021602aa061c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010100
04000000f001020009000000320a0000000001000000617906020500000014029204e104
1c000000fb02fdfe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f0010100
0c000000320a0000000003000000e26de2ec5e038c050602050000001402a301de131c00
0000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000527980030500000014021f0403161c000000fb0240fe0000
000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000
0100000052798003050000001402a30164051c000000fb0240fe00000000000090010100
00010002001053796d626f6c00774000000096050aeee6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010004000000f00102000a000000320a000000000200000073735f08
8003050000001402c002f2ff09000000320a000000000100000079738003050000001402
1f049b030d000000320a0000000004000000737373735e038c055e038003050000001402
a3018a121c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077
40000000b1050ab8e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000
f001010009000000320a00000000010000002d738003050000001402c00241020a000000
320a00000000020000003d3d030880030500000014021f04d6050c000000320a00000000
030000002d2d2beeea08ea0580030901000026060f0007024d617468547970655555fb01
050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200
01010100030001000400000a0100020484c8037903001b00000b01000200883100000101
000a0204863d003d03000b00000100020484c3037303001b00000b010002008361000001
0100000a0100020484c3037303001b00000b01000200833204000101000a02048612222d
020484c3037303001b00000b01000200836d000001010000000a03001b00000b01000200
883100000101000a0204863d003d03000b00000100020484c3037303001b00000b010002
02826d0002008261000200827800000101000a0200822800020088310002048612222d02
0083520002008229000001000200883200020484c3037303001b00000b01000200833204
000101000a02048612222d020484c3037303001b00000b01000202826d00020082610002
00827800000101000a020082280002008831000204862b002b0200835200020082290000
000000620b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d0101001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000000030000400
00002d01030004000000f0010200030000000000; (6)

picscalex100010009000003420300000400ba0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
a00e1300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff600e0000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140250024a0a05000000130250024a0e0500
00000902000000020500000014021c028b0c1c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000317906020500000014023403
5d011c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a00000000030000006d617892c600710006020500000014029004a20d
1c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010200
09000000320a000000000100000031790602050000001402c0024e031c000000fb0240fe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a0000
00000300000028293293ce014e0280030500000014021c04350a1c000000fb0240fe0000
000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000
0100000031798003050000001402340371091c000000fb02fdfe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000e2790602
050000001402c002fd031c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
010004000000f001020009000000320a000000000100000042798003050000001402a801
3f0b1c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000
00002d080a5fe6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000079798003050000001402c00216000a000000320a
00000000020000007373180880030500000014021c04560c09000000320a000000000100
000079738003050000001402c00212061c000000fb0240fe000000000000900100000001
0002001053796d626f6c00774000000013080a96e6c0f477efc0f4770100000000003000
040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000003d7380030500
000014021c04420b09000000320a00000000010000002b738003ba00000026060f006a01
4d6174685479706555555e01050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202020200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00
000b01000202826d0002008261000200827800000101000a020082280002008342000200
8229000204863d003d0200883200020484c3037303001b00000b01000200833204000101
000a03000b00000100020484c8037903001b00000b0100020088310000010100000a0100
02008831000204862b002b020484c8037903001b00000b01000200883100000101000000
00000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d01030004000000f0010100030000000000; (7)

picscalex100010009000003eb0200000400b90000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
800c1300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff400c0000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402500221080500000013025002210c0500
0000090200000002050000001402340354071c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000317906020500000014029004
790b1c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000031790602050000001402a8013f081c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
0000000001000000317980030500000014021c040c081c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
31798003050000001402340359011c000000fb02fdfe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f47701000000000030000400
00002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000e5eae2e271007900
7a030602050000001402a801600a1c000000fb0240fe0000000000009001010000010002
001053796d626f6c007740000000d2070abee6c0f477efc0f47701000000000030000400
00002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000007979800305000000
1402c00216000c000000320a0000000003000000737379ae64048e018003050000001402
1c042d0a09000000320a000000000100000079798003050000001402a8014c091c000000
fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000b6070aaf
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000
320a00000000010000002b798003050000001402c002450309000000320a000000000100
00003d7980030500000014021c04190909000000320a00000000010000002b798003b900
000026060f0067014d6174685479706555555b01050100050244534d543500001357696e
416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00
110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578747261001200
08214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100
f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45
f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400000a01000204
84c3037303001b00000b010002008335040200833a040200833204000101000a0204863d
003d020484c3037303001b00000b01000200833204000101000a020484c8037903001b00
000b01000200883100000101000a03000b0000010002008831000204862b002b020484c8
037900010002008831000204862b002b020484c8037903001b00000b0100020088310000
01010000000000ff0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000
3000040000002d01030004000000f0010100030000000000. (8)

Для оцінки достовірності запропонованого приведення було проаналізовано
результати експериментального дослідження зразків, виготовлених зі сталі
40ХН. Отримано такі параметри кривих втоми за рівнянням Є.К.Почтєнного у
вигляді

picscalex100010009000003300400000400e50000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a006
801a1300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb3ffffff401a0000
530600000b00000026060f000c004d617468547970650000700108000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140250034f0f05000000130250034e140500
00000902000000020500000014023601c3181c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000317906020500000014023404
b3041c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000030790602050000001402c00347061c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020012000000320a
00000000070000006c6e3165787031007700d9011f03c400e00048098003050000001402
1c036e131c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000
f001010009000000320a0000000001000000527906020500000014029005dd111c000000
fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000
320a000000000100000052790602050000001402c0034e001c000000fb0240fe00000000
00009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a000000000200
00004e4e270380030500000014021c05d2101c000000fb0240fe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000564e8003
050000001402a802480f1c000000fb0240fe000000000000900101000001000200105379
6d626f6c0077400000001e080ab2e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
020004000000f00101000a000000320a00000000020000007373d7028003050000001402
360136181c000000fb02fdfe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077
4000000013080a5be6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000
f001020009000000320a00000000010000002d730602050000001402ea01df071c000000
fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000001e080ab3
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000a000000
320a0000000002000000ecfc8e1180030500000014026702fe0a0a000000320a00000000
02000000e9f9710c80030500000014028a025f0e0a000000320a0000000002000000e6f6
29068003050000001402a802f61009000000320a00000000010000002df6800305000000
1402bd02df070a000000320a0000000002000000efef8e118003050000001402c0030802
0d000000320a00000000040000003dd72b2d94030804e30b80030500000014020d04df07
0a000000320a0000000002000000edfd8e1180030500000014021704fe0a0a000000320a
0000000002000000eafa710c80030500000014022a045f0e0a000000320a000000000200
0000e7f72906800305000000140290055f0e0a000000320a0000000002000000e8f82906
8003050000001402b305fe0a0a000000320a0000000002000000ebfb710c800305000000
1402bd05df070a000000320a0000000002000000efef8e1180030500000014023006df07
0a000000320a0000000002000000eefe8e118003e500000026060f00bf014d6174685479
70655555b301050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a01000200834e000204863d003d0200834e00
03001b00000b01000200883000000101000a020486c522d70202826c000200826e000300
020300010002008831000204862b002b0300030300010002028265000200827800020082
70000300010300010003000b00000100020484c3037302048612222d020484c303730300
1b00000b0100020083520000010100000a0100020083560003001b00000b010002008352
00000101000000000a020096280002009629000002048612222d0200883100000200965b
000200965d000003001c00000b0101010002048612222d02008831000000000a0200967b
000200967d00000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000
fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000
00003000040000002d01030004000000f0010200030000000000: (9)

picscalex1000100090000030605000002005e0100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020008
c0171300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffa2ffffff80170000
a20700000b00000026060f000c004d617468547970650000d00105000000090200000002
0500000014022902ea011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a00000000020000003131b80a0602050000001402d40459011c000000
fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000a000000
320a000000000200000030303b0a06020500000014027e0650071c000000fb02fdfe0000
000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a00000000
0100000036300602050000001402bb078c011c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010004000000f001000009000000320a000000000100000030300602
050000001402b50138041c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000004000000f001010016000000320a000000000a0000003430382c32392c38322ce000
e000a8045004e000d9008700e000af0480030500000014026004b4031c000000fb0240fe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000016000000320a0000
00000a0000003636322c35342c39312ce000e000af04c503e000d9008e00e0008c048003
0500000014024707ee031c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000004000000f001010015000000320a00000000090000003231302c302c32322e2c9c01
e000f6058b03d9009c00e000e0008003050000001402b50104071c000000fb0240fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000012000000320a00000000
07000000cccfe056cccfe000730142015901110873014201800305000000140260048706
1c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01000004000000f0010100
12000000320a0000000007000000cccfe056cccfe0007301420159016a07730142018003
05000000140247074e001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
010004000000f001000009000000320a00000000010000004e30ce071c000000fb0240fe
0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01000004000000f00101000f000000320a0000
000005000000f6e8eaebe800e000e000d200c4008003050000001402b50116001c000000
fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c0077400000005e080aeb
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a0000000001000000733080030500000014026004160009000000320a000000000100
0000733080030500000014024707bd0c09000000320a0000000001000000793080030500
0000140229025d011c000000fb02fdfe0000000000009001000000010002001053796d62
6f6c0077400000002e0a0a89e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010000
04000000f00101000a000000320a00000000020000002d2db80a0602050000001402b501
e0021c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
00005e080aece6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001
00000a000000320a00000000020000003d3db80a8003050000001402600463020a000000
320a00000000020000003d3d3b0a8003050000001402470796020c000000320a00000000
030000003dd73d897302910980035e01000026060f00b1024d617468547970655555a502
050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200
01010100030001000400000a040001010100020484c3037303001b00000b010002048612
222d0200883100000101000a0204863d003d020088340002008830000200883800020098
02ef0200831c040200831f0402008330040200822c0002009802ef020083560003001b00
000b010002048612222d0200883100000101000a0204863d003d02008832000200883900
0200822c000200883800020088320002009802ef0200831c040200831f04020083300402
00822c0002009802ef000100020484c3037303001b00000b01000200883000000101000a
0204863d003d02008836000200883600020088320002009802ef0200831c040200831f04
02008330040200822c0002009802ef020083560003001b00000b01000200883000000101
000a0204863d003d020088350002008834000200822c0002008839000200883100020098
02ef0200831c040200831f0402008330040200822c000001000200834e0003001b00000b
01000200883000000101000a0204863d003d0200883200020486c522d702008831000200
88300003001c00000b01010100020088360000000a02009802ef02008346040200833804
0200833a040200833b0402008338040200822c0002009802ef020484c803790204863d00
3d02008830000200822c00020088320002008832000200822e00000000040b0000002606
0f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d000000000a000000040000000000000000000100000000003000
040000002d01000004000000f0010100030000000000

На рис. 7 наведено криві втоми 1, 2, побудовані згідно з даними
параметрами за рівнянням (9), криву 3, побудовану за рівнянням
І.А.Одінга, а також криві 4, 5 отримані шляхом приведення за допомогою
рівнянь (4) і (8) відповідно. Як бачимо, в даному випадку запропонований
метод приведення, на відміну від загальноприйнятого методу І.А.Одінга,
практично повністю відповідає результатам експерименту. Отже, за аналізу
випадкового процесу навантажування приведення до еквівалентного
симетричного процесу рекомендується проводити за допомогою рівнянь (4) і
(8), які більш точно враховують чутливість до асиметрії навантажування.

Як відомо, РЕСО працюють у корозійних середовищах бурильного розчину чи
газонафтоводяної суміші, підлягаючи впливу корозійної втоми. Але при
використанні рівняння (9) для оцінки довговічності та залишкового
ресурсу в умовах корозійної втоми виникають значні труднощі. Крива втоми
у формі (9) має нижню гілку, яка асимптотично наближається до границі
витривалості. Експериментальні ж дослідження в умовах корозійної втоми
свідчать, що в такому випадку крива не має горизонтальної нижньої гілки.

Таким чином, існує необхідність урахування нижньої гілки кривої
корозійної втоми. Для оцінки її параметрів потрібно проводити
довготривалі експериментальні дослідження на великих базах.

Для оцінки параметрів нижньої гілки кривої корозійної втоми доцільним є
використання результатів експериментальних досліджень у багатоцикловій
області. Для цього розроблено рівняння

picscalex100010009000003800400000400f30000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a006
c0191300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffff80190000
570600000b00000026060f000c004d617468547970650000700108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025003db040500000013025003ba070500
000014025003fc1005000000130250038f13050000000902000000020500000014023201
0b181c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e10866b5040000002d01010009000000320a
000000000100000031790602050000001402c003f4071c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577e10866b5040000002d01020004000000f001010012000000320a0000000007000000
6c6e3165787031007700d9011f03c400e000e30680030500000014021c0318061c000000
fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
d89ff377e19ff3772020f577e10866b5040000002d01010004000000f00102000c000000
320a0000000003000000636f721071008100060205000000140234048c011c000000fb02
fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f577e10866b5040000002d01020004000000f00101000c000000320a
0000000003000000636f72e27100810006020500000014029005ed111c000000fb02fdfe
0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377
e19ff3772020f577e10866b5040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000
000003000000636f7211710081000602050000001402a802e9041c000000fb0240fe0000
000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577e10866b5040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000
0100000051798003050000001402c0034e001c000000fb0240fe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e108
66b5040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000004e798003
0500000014021c05ee101c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577e10866b5040000002d01
020004000000f001010009000000320a000000000100000056798003050000001402a802
8f111c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00008b07
0ae570db1200d89ff377e19ff3772020f577e10866b5040000002d01010004000000f001
020009000000320a0000000001000000737980030500000014021c05940509000000320a
00000000010000007379800305000000140232017e171c000000fb02fdfe000000000000
9001000000010002001053796d626f6c0000b8080a1470db1200d89ff377e19ff3772020
f577e10866b5040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
2d790602050000001402e6018c091c000000fb0240fe0000000000009001000000010002
001053796d626f6c00008b070ae670db1200d89ff377e19ff3772020f577e10866b50400
00002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000ecfc290f80030500
000014026302ab0c0a000000320a0000000002000000e9f90c0a80030500000014028602
0c100a000000320a0000000002000000e6f6c4038003050000001402bd028c090a000000
320a0000000002000000efef290f8003050000001402c0037c030c000000320a00000000
030000003d2b2d14d5077e0980030500000014020d048c090a000000320a000000000200
0000edfd290f80030500000014021304ab0c0a000000320a0000000002000000eafa0c0a
800305000000140226040c100a000000320a0000000002000000e7f7c403800305000000
140294050c100a000000320a0000000002000000e8f8c4038003050000001402b705ab0c
0a000000320a0000000002000000ebfb0c0a8003050000001402bd058c090a000000320a
0000000002000000efef290f800305000000140234068c090a000000320a000000000200
0000eefe290f8003f300000026060f00db014d617468547970655555cf01050100050244
534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269657250530011044d5420
457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101010003000100
0400000a01000200834e0003001b00000b010002008363000200836f0002008372000001
01000a0204863d003d03000b00000100020083510003001b00000b010002008363000200
836f00020083720000010100000a0100020484c3037300000202826c000200826e000300
020300010002008831000204862b002b0300030300010002028265000200827800020082
70000300010300010003000b00000100020484c30373000100020083560003001b00000b
010002008363000200836f000200837200000101000000000a0200962800020096290000
02048612222d0200883100000200965b000200965d000003001c00000b01010100020486
12222d02008831000000000a0200967b000200967d00000000000b00000026060f000c00
ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000e10866b5
00000a0021008a0100000000ffffffffc0e51200040000002d01030004000000f0010100
030000000000, (10)

де
picscalex1160100090000035601000002007c0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
e0021300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffa6ffffffa0020000
e60100000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402e3015d011c000000fb0222ff000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577311466a6040000002d01
00000c000000320a0000000003000000636f720061006f00bc0105000000140280014c00
1c000000fb0280fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00d89ff377e19ff3772020f577311466a6040000002d01010004000000f0010000
09000000320a00000000010000004e7900037c00000026060f00ee004d61746854797065
5555e200050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
657250530011044d5420457874726100120008212f458f442f4150f4100f475f4150f21f
1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100
f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200
020001010100030001000400000a01000200834e0003001b00000b010002008363000200
836f0002008372000001010000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00a6311466a6
00000a0021008a010000000000000000c0e51200040000002d01000004000000f0010100
030000000000 – кількість циклів до руйнування деталей;

picscalex100010009000003150100000200700000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028001
a0011300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffff3500000060010000
b50100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
050000001402200114001c000000fb0240fe000000000000900101000001000200105379
6d626f6c007740000000fe050adee6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000737980037000000026060f00d6004d6174685479
70655555ca00050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a0100020484c3037300000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000000030000400
00002d01010004000000f0010000030000000000 – максимальне напруження циклу
регулярного навантаження з постійним значенням коефіцієнта асиметрії;

picscalex1000100090000035701000002007d0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
00031300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214025a011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a0000000003000000636f72ba710081000602050000001402a0012b00
1c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
09000000320a0000000001000000517980037d00000026060f00f0004d61746854797065
5555e400050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202
0200020001010100030001000400000a0100020083510003001b00000b01000200836300
0200836f0002008372000001010000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a000000040000000000000000000100000000003000040000002d01000004000000f001
0100030000000000,
picscalex1000100090000035701000002007d0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
c0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff80020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214020e011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a0000000003000000636f72ab710081000602050000001402a0010f00
1c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
09000000320a0000000001000000567980037d00000026060f00f0004d61746854797065
5555e400050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202
0200020001010100030001000400000a0100020083560003001b00000b01000200836300
0200836f0002008372000001010000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a000000040000000000000000000100000000003000040000002d01000004000000f001
0100030000000000 – параметри нижньої гілки кривої корозійної втоми.

Для верхньої гілки кривої корозійної втоми пропонується використання
трипараметричного рівняння Є.К.Почтєнного у вигляді

picscalex100010009000003980400000400e70000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022007
40191300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff00190000
cf0600000b00000026060f000c004d617468547970650000900108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402900367030500000013029003d3040500
000014029003150e05000000130290031413050000000902000000020500000014023a01
89171c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010009000000320a
000000000100000031790602050000001402d00548101c000000fb02fdfe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
3079060205000000140200040d051c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f47701000000000030000400
00002d01010004000000f001020012000000320a00000000070000006c6e316578703100
7700d9011f03c400e000480980030500000014025c0334121c000000fb02fdfe00000000
00009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477
0100000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a000000000100
000052790602050000001402d005f1101c000000fb02fdfe000000000000900101000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000
040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000527906020500
00001402e80275031c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010200
04000000f001010009000000320a00000000010000005179800305000000140200044e00
1c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010200
09000000320a00000000010000004e7980030500000014025c05490f1c000000fb0240fe
0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000
00000100000056798003050000001402e8020e0e1c000000fb0240fe0000000000009001
010000010002001053796d626f6c00774000000015090ae5e6c0f477efc0f47701000000
00003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000007373
d70280030500000014025c05640309000000320a00000000010000007373800305000000
14023a01fc161c000000fb02fdfe0000000000009001000000010002001053796d626f6c
0077400000006a040acce6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a00000000010000002d730602050000001402ee01a5061c00
0000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000001509
0ae6e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000a00
0000320a0000000002000000ecfc8e1180030500000014026b02c4090a000000320a0000
000002000000e9f9710c80030500000014028e02250d0a000000320a0000000002000000
e6f629068003050000001402e802bc0f09000000320a00000000010000002df680030500
00001402fd02a5060a000000320a0000000002000000efef8e1180030500000014020004
08020c000000320a00000000030000003d2b2dcc6206e30b80030500000014021b04c409
0a000000320a0000000002000000eafa710c80030500000014022e04250d0a000000320a
0000000002000000e7f7290680030500000014024d04a5060a000000320a000000000200
0000edfd8e118003050000001402f204250d0a000000320a0000000002000000e7f72906
8003050000001402cb05c4090a000000320a0000000002000000eafa710c800305000000
1402fd05a5060a000000320a0000000002000000efef8e1180030500000014020c06250d
0a000000320a0000000002000000e8f8290680030500000014022f06c4090a000000320a
0000000002000000ebfb710c8003050000001402ac06a5060a000000320a000000000200
0000eefe8e118003e700000026060f00c3014d617468547970655555b701050100050244
534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d
5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100
f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f
48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200010101000300
01000400000a01000200834e000204863d003d03000b0000010002008351000001000204
84c3037300000202826c000200826e000300020300010002008831000204862b002b0300
03030001000202826500020082780002008270000300010300010003000b000001000204
84c3037302048612222d020484c3037303001b00000b0100020083520000010100000a01
00020083560003001b00000b0100020088300002009802ef020083520000010100000000
0a020096280002009629000002048612222d0200883100000200965b000200965d000003
001c00000b0101010002048612222d02008831000000000a0200967b000200967d000000
00000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d01030004000000f0010100030000000000 (11)

де N – кількість циклів до руйнування деталей;

picscalex1000100090000038601000002007d0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
a0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff60020000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140214020e011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000307906020500000014021402b7011c000000fb02
fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
000000000100000052790602050000001402a0010f001c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
567980037d00000026060f00f0004d617468547970655555e400050100050244534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400
000a0100020083560003001b00000b0100020088300002009802ef020083520000010100
00000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000001000000
0100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000 – параметр
з розмірністю напруження;

picscalex100010009000003150100000200700000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022002
c0011300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd5ffffff80010000
f50100000b00000026060f000c004d617468547970650000500005000000090200000002
050000001402800124001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000517980037000000026060f00d5004d6174685479
70655555c900050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02020200020001010100030001000400000a010002008351000000000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff01000000000030000400
00002d01010004000000f0010000030000000000 – коефіцієнт витривалості;

picscalex100010009000003500100000200790000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
40021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff00020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140265011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a000000000100000052790602050000001402a00116001c000000fb02
40fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000028090a0ce6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000737980037900000026060f00e7004d617468547970655555db000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b010002008352000001010000
00000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000000000000
0100000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000 – умовна
границя корозійної витривалості.

При цьому для визначення даних параметрів необхідно вирішити розроблену
систему рівнянь

picscalex1000100090000033f0300000200c10000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022008
a0081300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffaaffffff60080000
ca0700000b00000026060f000c004d617468547970650000d00105000000090200000002
050000001402490235051c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a000000000100000072790602050000001402f4049c051c000000fb02
fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00100000c000000320a
0000000003000000636f7235710081000602050000001402a307f8051c000000fb02fdfe
0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477
efc0f4770100000000003000040000002d01000004000000f00101000c000000320a0000
000003000000636f72c9710081000602050000001402d5017a071c000000fb0240fe0000
000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0
f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a00000000
010000006b798003050000001402800437011c000000fb0240fe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01000004000000f00101000a000000320a00000000020000004e4e2703
80030500000014022f0737011c000000fb0240fe00000000000090010100000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000300004000000
2d01010004000000f00100000a000000320a00000000020000004e4e8303800305000000
1402d501ff001c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c
007740000000980c0a38e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0100000400
0000f00101000a000000320a00000000020000007373ef028003050000001402d501b902
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
74070acce6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
0a000000320a00000000020000003d2b6e038003050000001402f301390009000000320a
0000000001000000ec2b80030500000014027d03390009000000320a0000000001000000
ef2b80030500000014028004f10209000000320a00000000010000003d2b800305000000
1402cd04390009000000320a0000000001000000ed2b80030500000014027d0639000900
0000320a0000000001000000ef2b8003050000001402150788020a000000320a00000000
02000000a2a2830380030500000014022f074d0309000000320a00000000010000003da2
8003050000001402a707390009000000320a0000000001000000eea28003c10000002606
0f0078014d6174685479706555556c01050100050244534d543500001357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f45
8f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400000a0100030002010004
0001010100020484c303730204863d003d020484c3037303001b00000b01000200837200
000101000a0204862b002b0200836b000001000200834e000204863d003d0200834e0003
001b00000b010002008363000200836f00020083720000010100000a01000201834e0006
0005000204863d003d0201834e000600050003001b00000b010002008363000200836f00
02008372000001010000000a0200967b000000000b00000026060f000c00ffffffff0100
0000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000, (12)

де k – коефіцієнт впливу корозійного чинника при низьких напруженнях,
який визначається експериментально.

Розв’язок рівняння наведено на рис. 8.

Як бачимо, параметр
picscalex1000100090000031401000002006f0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
60011300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffd7ffffff20010000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
050000001402800139001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a1076687040000002d01
000009000000320a00000000010000006b7980036f00000026060f00d3004d6174685479
70655555c700050100050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
7269657250530011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202
0200020001010100030001000400000a01000200836b000000000b00000026060f000c00
ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d0000a107668700000a0021008a0100000000ffffffffe4e3120004000000
2d01010004000000f0010000030000000000 характеризує кут нахилу нижньої
гілки кривої корозійної втоми і визначається за результатами
експериментальних досліджень.

Слід зауважити, що за допомогою рівнянь (10-12) можна будувати кінетичні
криві корозійної втоми та оцінювати їх параметри.

У п’ятому розділі наведено результати теоретичних досліджень
закономірностей накопичення корозійно-втомного пошкодження РЕСО,
спрямованих на розроблення ефективних методів оцінки їх навантаженості,
довговічності та залишкового ресурсу.

Перспективним засобом оцінки залишкового ресурсу деталей, які працюють в
умовах випадкового навантажування, є кінетичні криві втоми, тобто криві,
побудовані для деталей чи зразків з різним фіксованим пошкодженням. Але
існуюча методологічна база не дає можливості широко використовувати
кінетичні криві втоми через необхідність великої кількості
експериментів, а також через складність оцінки ступеня попереднього
пошкодження в експлуатаційних умовах.

На основі аналізу експериментальних даних розроблено вдосконалену
методику проведення експериментальних досліджень та їх обробки. Методика
дає можливість будувати кінетичні діаграми корозійної втоми натурних
зразків з достатньою точністю визначення імовірнісних параметрів навіть
при обмеженій кількості зразків. Суть даної методики полягає в
наступному.

На першому етапі натурні деталі чи зразки-моделі групуємо за ступенем їх
пошкодження (наприклад, за терміном експлуатації в типових умовах).
Потім проводимо серію втомних випробувань зі зразками кожної групи.

На другому етапі усі результати зводяться в генеральну вибірку і з
допомогою програми обробки даних визначаються параметри усередненої
кривої втоми. Для цього розроблено алгоритм обробки експериментальних
даних, який призначено для використання в середовищі програмування
комп’ютерної математичної системи Maple, за якого відбувається
послідовний перебір усіх чотирьох параметрів у заздалегідь встановлених
межах з визначеним кроком. Після усіх розрахунків визначаються
параметри, за яких сумарне середньоквадратичне відхилення мінімальне.
Крок зміни параметрів встановлюємо на рівні достатньої точності. За
необхідності уточнення параметрів можна провести другий етап розрахунків
з меншим кроком зміни параметрів, але з визначеними на першому етапі їх
межами. Оскільки дані параметри визначено на великій кількості
експериментальних даних, то довірча імовірність отримання їх медіанних
значень буде високою.

Наступний етап обробки отриманих результатів потребує деяких пояснень.
Кінетичні криві втоми мають дуже важливу в даному випадку
закономірність, яка підтверджена численними експериментальними
дослідженнями. Вона полягає в тому, що такі параметри кривої втоми (11),
як
picscalex1000100090000034f0100000200780000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
e0011300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffa0010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214020e011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a000000000100000030790602050000001402a0010f001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000567980037800000026060f00e6004d617468547970655555da000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a0100020083560003001b00000b01000200883000000101000000
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000000000000100
000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000 і
picscalex100010009000003510200000400900000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
60061300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffafffffff20060000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002f50305000000130250021d060500
000009020000000205000000140234038c011c000000fb02fdfe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000307906020500000014029004
3d051c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000052790602050000001402a80161041c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
000000000100000051798003050000001402c0024e001c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100
000000003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
4e7980030500000014021c04ee031c000000fb0240fe0000000000009001010000010002
001053796d626f6c0077400000004c080acee6c0f477efc0f47701000000000030000400
00002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000007379800305000000
1402c00296021c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c
0077400000005e080a03e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a00000000010000003d7980039000000026060f0015014d61
74685479706555550901050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f
6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c0011
05436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4
100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45
f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100
0100010202020200020001010100030001000400000a01000200834e0003001b00000b01
000200883000000101000a0204863d003d03000b000001000200835100000100020484c3
037303001b00000b010002008352000001010000000000000b00000026060f000c00ffff
ffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01030004000000f00102000300
00000000 – кількість циклів до нижнього перегину кривої, не залежать від
ступеня пошкодження деталі чи зразка. Тому можна стверджувати, що їх
значення є медіанними значеннями параметрів
picscalex1000100090000034f0100000200780000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
e0011300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffa0010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214020e011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a000000000100000030790602050000001402a0010f001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000567980037800000026060f00e6004d617468547970655555da000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a0100020083560003001b00000b01000200883000000101000000
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000000000000100
000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000 і
picscalex1000100090000034f0100000200780000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
60021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff20020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214028c011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a000000000100000030790602050000001402a0014e001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
00000000010000004e7980037800000026060f00e6004d617468547970655555da000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000200834e0003001b00000b01000200883000000101000000
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000000000000100
000000003000040000002d01000004000000f0010100030000000000 для кінетичних
кривих втоми з різними ступенями пошкодження. Таким чином, наступна
обробка експериментальних даних полягає у визначенні тільки двох
параметрів кривої (10-12), а саме,
picscalex1000100090000035a0100000200820000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
a0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffff60020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140265011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000a000000320a00000000020000005269b0000602050000001402a00116001c000000
fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c00774000000064080a05
e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a0000000001000000736980038200000026060f00f9004d617468547970655555ed00
050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020202000200
01010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b01000200835200000101
000a03001b00000b01000200836900000101000000660b00000026060f000c00ffffffff
01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d010000
04000000f0010100030000000000 і
picscalex1000100090000034e0100000200770000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
a0011300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffff60010000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140201011c000000fb02fdfe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778b146646040000002d01
000009000000320a000000000100000069790602050000001402a00139001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f5778b146646040000002d01010004000000f001000009000000320a
00000000010000006b7980037700000026060f00e4004d617468547970655555d8000501
00050244534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269657250530011
044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f
4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f
417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100
030001000400000a01000200836b0003001b00000b010002008369000001010000000b00
000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00468b14664600000a0021008a010000000000000000
e4e31200040000002d01000004000000f0010100030000000000 для кожного ступеня
пошкодження. Алгоритм розрахунку на цьому етапі відрізняється
використанням залежностей

picscalex1000100090000039d02000004009f0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
c0061300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffafffffff80060000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140224014000050000001302240158010500
000014025002540405000000130250027f06050000000902000000020500000014029004
c3051c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776813662f040000002d01010009000000320a
0000000001000000307906020500000014021c029e051c000000fb02fdfe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5776813662f040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
52790602050000001402db027f011c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776813662f0400
00002d01010004000000f00102000a000000320a000000000200000052699d0006020500
00001402a80163041c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776813662f040000002d010200
04000000f001010009000000320a0000000001000000516980030500000014021c048504
1c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776813662f040000002d01010004000000f0010200
09000000320a00000000010000004e698003050000001402c00216001c000000fb0240fe
0000000000009001010000010002001053796d626f6c00004a080a4594d91200d89ff377
e19ff3772020f5776813662f040000002d01020004000000f001010009000000320a0000
00000100000073698003050000001402c002f5021c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c000063080a9998d91200d89ff377e19ff3772020f577
6813662f040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000003d69
80039f00000026060f0033014d6174685479706555552701050100050244534d54350000
1357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f
6d616e00110353796d626f6c001105436f757269657250530011044d5420457874726100
120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f
4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f44
5f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010100030001000400000a0100
03000d00000100020484c30373000003001b00000b010002008352000200836900000101
000a0204863d003d03000b00000100020083510003001b00000b01000200835200000101
00000a01000200834e0003001b00000b010002008830000001010000000000000b000000
26060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00006813662f00000a0021008a0100000000ffffffffe4e31200040000002d0103000400
0000f0010100030000000000 і
picscalex100010009000003970100000200870000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
80071300000026060f001c00ffffffff00004e0010000000c0ffffffb7ffffff40070000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140214020e011c000000fb02fdfe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5776813664d040000002d01
000009000000320a000000000100000030790602050000001402a0010f001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f5776813664d040000002d01010004000000f001000010000000320a
000000000600000056636f6e73745a03c400e000e000af008003050000001402a0011802
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00004a080a53
98d91200d89ff377e19ff3772020f5776813664d040000002d01000004000000f0010100
09000000320a00000000010000003d7980038700000026060f0004014d61746854797065
5555f800050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
657250530011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f
1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100
f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200
020001010100030001000400000a0100020083560003001b00000b010002008830000001
01000a0204863d003d02008363000200836f000200836e00020083730002008374000000
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d004d6813664d00000a0021008a01000000000100
0000e4e31200040000002d01010004000000f0010000030000000000.

На основі даного алгоритму створено комплексну програму розрахунку
параметрів та побудови кінетичних кривих корозійної втоми з різною
імовірністю неруйнування.

Для визначення еквівалентного експлуатаційного напруження
picscalex1000100090000035801000002007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
00031300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffb7ffffffc0020000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402140259011c000000fb02fdfe0000000000009001010000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
00000c000000320a0000000003000000e5eae28c710079000602050000001402a0011600
1c000000fb0240fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c007740000000
6a080a05e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010000
09000000320a0000000001000000737980037e00000026060f00f1004d61746854797065
5555e500050100050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202
0200020001010100030001000400000a0100020484c3037303001b00000b010002008335
040200833a040200833204000101000000000b00000026060f000c00ffffffff01000000
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d01000004000000
f0010100030000000000 пропонується використання рівняння кривої втоми у
формі (11). У такому випадку рівняння матиме вигляд

picscalex820100090000035e0600000400af01000000000500000002010100000005000
0000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e0062
0391300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffaaffffffe03800008
a0600000b00000026060f000c004d617468547970650000800108000000fa02000016000
00000000002040000002d010000050000001402700373040500000013027003550705000
000140223012a15050000001302230148160500000014027003bd100500000013027003b
e1705000000140270035f1f0500000013027003412205000000140223011630050000001
302230134310500000014027003a92b0500000013027003d532050000000902000000020
500000014023e01301c1c000000fb02fdfe0000000000009001000000000002001054696
d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d010
1000a000000320a00000000020000003131171b0602050000001402dc020f171c000000f
b02fdfe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e
6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000a0000003
20a00000000020000003132031b0602050000001402380323061c000000fb02fdfe00000
00000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f
4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a000000000
20000003132ee1a0602050000001402b20554141c000000fb02fdfe00000000000090010
00000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000
0003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a000000000200000030300
21b0602050000001402e00395071c000000fb0240fe00000000000090010000000000020
01054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000300004000
0002d01010004000000f00102001c000000320a000000000e0000006c6e31657870316c6
e31657870317b00ed011803c900e000540b6f087b00ed011803c900e0007f0b800305000
0001402dc026e161c000000fb02fdfe0000000000009001010000000002001054696d657
3204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0102000
4000000f00101000a000000320a00000000020000005252ec1a06020500000014023603f
a111c000000fb02fdfe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e6577205
26f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f0010
20010000000320a0000000006000000e5eae2e5eae274007800001a74007800060205000
0001402b205b0051c000000fb02fdfe0000000000009001010000cc0002001054696d657
3204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0102000
4000000f001010010000000320a0000000006000000e5eae2e5eae274007800001a74007
8000602050000001402c502fd041c000000fb0240fe00000000000090010100000000020
01054696d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f477010000000000300004000
0002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000005151d71a800305000
0001402e0034d011c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d657
3204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d0102000
4000000f001010009000000320a00000000010000004e5180030500000014023f0552131
c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6
d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f00102000
a000000320a00000000020000005656021b8003050000001402c302b4101c000000fb024
0fe0000000000009001010000010002001053796d626f6c007740000000a1060ad4e6c0f
477efc0f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000d000000320a0
000000004000000737373734a04a2164a0480030500000014023f056a040a000000320a0
0000000020000007373ec1a80030500000014023e01a21b1c000000fb02fdfe000000000
0009001000000010002001053796d626f6c0077400000001f0a0a8de6c0f477efc0f4770
100000000003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000
0002d2d171b0602050000001402f4013a091c000000fb0240fe000000000000900100000
0010002001053796d626f6c007740000000a1060ad5e6c0f477efc0f4770100000000003
000040000002d01020004000000f00101000d000000320a0000000004000000ecfcecfca
e133e07d913800305000000140276025d0c0d000000320a0000000004000000e9f9e9f98
30e690cae0e80030500000014029902cd0f0d000000320a0000000004000000e6f6e6f62
d08bf1258088003050000001402c302db130a000000320a00000000020000002d2dec1a8
003050000001402df023a090d000000320a0000000004000000efefefefae133e07d9138
003050000001402e0033b0012000000320a0000000007000000443d2b2d2d2b2d00d502f
907ec0d1b05e507170e80030500000014022b045d0c0d000000320a0000000004000000e
afaeafa830e690cae0e800305000000140231043a090d000000320a0000000004000000e
dfdedfdae133e07d91380030500000014023e04cd0f0d000000320a0000000004000000e
7f7e7f72d08bf1258088003050000001402a1055d0c0d000000320a0000000004000000e
afaeafa830e690cae0e8003050000001402ca05cd0f0d000000320a0000000004000000e
8f8e8f82d08bf1258088003050000001402e6053a090d000000320a0000000004000000e
fefefefae133e07d9138003050000001402ed055d0c0d000000320a0000000004000000e
bfbebfb830e690cae0e800305000000140263063a090d000000320a0000000004000000e
efeeefeae133e07d9138003af01000026060f0053034d617468547970655555470305010
0050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696
d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770
011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f41
50f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f
48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202020200020001010
100030001000400000a01000204859403440200834e000204863d003d03000b000001000
20083510003001b00000b0100020088310000010100000a0100020484c3037303001b000
00b010002008335040200833a0402008332040001010000000a0202826c000200826e000
300020300010002008831000204862b002b0300030300010002028265000200827800020
08270000300010300010003000b00000100020484c3037303001b00000b0100020083350
40200833a040200833204000101000a02048612222d03000d00000100020484c30373000
003001b00000b01000200835200020088310000010100000a0100020083560003001b000
00b01000200883000000101000000000a020096280002009629000002048612222d02008
83100000200965b000200965d000003001c00000b0101010002048612222d02008831000
000000a0200967b000200967d000002048612222d03000b00000100020083510003001b0
0000b0100020088320000010100000a0100020484c3037303001b00000b0100020083350
40200833a0402008332040001010000000a0202826c000200826e0003000203000100020
08831000204862b002b03000303000100020282650002008278000200827000030001030
0010003000b00000100020484c3037303001b00000b010002008335040200833a0402008
33204000101000a02048612222d03000d00000100020484c30373000003001b00000b010
00200835200020088320000010100000a0100020083560003001b00000b0100020088300
0000101000000000a020096280002009629000002048612222d0200883100000200965b0
00200965d000003001c00000b0101010002048612222d02008831000000000a0200967b0
00200967d00000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000f
a0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb021400090000000000bc020
00000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000
0003000040000002d01030004000000f0010200030000000000. (13)

Але визначення еквівалентної кількості циклів напружень
picscalex1000100090000034a0100000200730000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
e0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffffa0020000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
05000000140280014a011c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a00000000010000004e798003050000001402800139001c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000070080a05e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000447980037300000026060f00db004d617468547970655555cf000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000204859403440200834e000000000b00000026060f000c00
ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a00000004000000000000000000010000000000300004000000
2d01000004000000f0010100030000000000 є складною задачею. У першу чергу,
це пояснюється випадковим характером навантажування, змінами режимів
експлуатації та іншими випадковими чинниками. Постійний контроль
навантаження тільки частково вирішує дану проблему. Так, навіть при
постійному моніторингу за напруженням у випадку складного
багаточастотного навантажування зробити висновок про еквівалентну
кількість його циклів неможливо без значних спрощень гіпотетичного
характеру при схематизації процесу. Тому пропонується визначення
picscalex1000100090000034a0100000200730000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
e0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffffa0020000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
05000000140280014a011c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a00000000010000004e798003050000001402800139001c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000072080a05e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000447980037300000026060f00db004d617468547970655555cf000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000204859403440200834e000000000b00000026060f000c00
ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a00000004000000000000000000010000000000300004000000
2d01000004000000f0010100030000000000 за допомогою кінетичних кривих
втоми.

Для цього необхідно мати хоча б три криві втоми натурних зразків з
визначеним терміном експлуатації в типових умовах рі, наприклад, за
кількістю років експлуатації. При достатньо великих термінах
експлуатації в типових умовах можна прийняти еквівалентну кількість
циклів напружень за однаковий термін експлуатації
picscalex1000100090000034a0100000200730000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e001
e0021300000026060f001c00ffffffff0000000010000000c0ffffffd7ffffffa0020000
b70100000b00000026060f000c004d617468547970650000300005000000090200000002
05000000140280014a011c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00e6c0f477efc0f4770100000000003000040000002d01
000009000000320a00000000010000004e798003050000001402800139001c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000074080a05e6c0
f477efc0f4770100000000003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000447980037300000026060f00db004d617468547970655555cf000501
00050244534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f458f442f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020202020002000101
0100030001000400000a01000204859403440200834e000000000b00000026060f000c00
ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a00000004000000000000000000010000000000300004000000
2d01000004000000f0010100030000000000 величиною незмінною.

Тоді при р1

Похожие записи