.

Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2392
Скачать документ

Реферат

на тему:

Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи
картографії. Методи і технічні прийоми в картографії

Карти – вельми ефективна річ для зображення і передачі просторової
інформації. Вони допускають одночасний огляд простору в будь-яких межах
– від невеликої частини місцевості до поверхні Землі в цілому і
створюють просторовий огляд відображених явищ, їх кількісні і якісні
характеристики, дозволяють визначити координати, довжини, площі, висоти
і об’єми нанесених об’єктів, показують їх співпадання, взаємозв’язок,
особливості і закономірності розміщення. Ці якості визначають значення і
цінність карт.

Узагальнюючи різноманітність ліній, їх практичного використання, можна
виділити, наступні головні напрямки:

– загальне ознайомлення з місцевістю, районом, країною і т.д., їх
вивчення по картах без відвідування;

– орієнтування по картах, тобто їх використання в якості орієнтирів на
місцевості – на суші і в океані, при русі військ і в туристичних
подорожах, для навігації та всіх видів наземного транспорту і т.д.;

– використання карт в якості основи для інженерного, промислового і
сільськогосподарського, а також для організації території (включаючи
районне планування); достатньо сказати, що проекти ‘ найвигідніших трас
залізничних доріг, автомагістралей і трубопроводів тепер не виконують в
полі, а помічають по картах в кабінетах проектних організаціях;

– забезпечення картами державного і регіонального планування, а також
потреб управління;

– адміністративного і господарського призначення на любих територіальних
рівнях від окремого міста і району до держави в цілому;

– використання карт в школі і в позашкільному навчанні, для пропаганди
наукових знань і підйому загальної культури, а також для ознайомлення
населення з державою і іншими країнами світу.

У військовій справі карти являються основним джерелом інформації про
місцевість і обов’язковим посібником при управлінні військами і
організації їх взаємодії.

Правильна оцінка географічних умов для потреб народного господарства;
дослідження, інвентаризація, регіональне використання природних
багатств; охорона, контроль і покращення географічного середовища;
цілеспрямоване розміщення виробничих сил; комплексний розвиток
економічних районів інформування територіально-виробничих фондів
(комплексів) – ці та інші народногосподарські завдання потребують для
свого використання високоякісних карт, в тому числі широко приваблюючих
на всіх стадіях територіального планування. Велике значення карти набули
як засіб наукових досліджень.

Класик вітчизняної географії Анучин говорив, що “рівень географічного
пізнання країни, визначається ступінню узагальнення наявної карти”.
Кожне географічне дослідження так чи інакше походить від існуючих карт і
дає матеріали для їх поповнення і узагальнення.

Швидке проникнення в сучасну науку методів моделювання дозволило
повністю оцінити пізнавальну силу карт, як просторово-часових моделей
реального світу, відображаючих ті сторони, властивості, процеси
дійсності, які існують для цілей конкретних досліджень. Карти не лише
закріплюють, а й передають в економічній формі знання про положення і
стан явищ, але й визначають їх просторові взаємозв’язки і закономірності
розміщення. Разом з тим системний підхід. відкрив великі можливості
картографічних моделей для вивчення процесів розвитку і прогнозування
багатьох природних і суспільних явищ.

Деякі області знань (про Землю) використовують карти, як ефективний
спосіб досліджень. Важливий результат геологічних робіт, служить для
вияснення’ закономірностей поширення родовищ корисних копалин. Сфера
наукового використання карт швидко поширюється по мірі загального
наростання темпів наукового прогресу. Розробка карт, їх використання
складає одне із головних завдань сучасної картографії.

В кожній науці можливо розрізняти: теоретичні основи – ідеї (які
визначають ідеї і форми пізнання дійсності), та концепції (узагальнення
наукових знань, які відображають закономірності вивчаємих наукою явищ) і
т.д.

Теоретичні основи картографії включають поняття про предмет і метод
картографії, головне вчення про картографічне відображення дійсності (чи
вчення про карту). Останньому належить теорія картографічних проекцій,
теорія генералізації, теорія знакових систем і способів зображення, а
також теорія систематичного картографування, в ньому розглядають також
види, типи і класифікацію карт, як і їх аналіз.

Методи і технічні прийоми дослідження створюють в картографії два
великих розділи: технологію проектування і виготовлення карт і методи
використання карт в науці і на практиці. Ці взаємопов’язані розділи
мають свої теоретичні основи і тому правильніше розглядати їх як:

– перший – як теорію і технологію проектування і виготовлення карт;

– другий – як теорію і методи використання карт. Основним зображенням
конкретних знань, отриманих картографією, служать самі картографічні
зображення.

e

e

e

„”?%eaaaaaaaaUIeeeeeeeeeeeee

що склали предмет картографічної інформатики. Для неї важлива теоретична
розробка питань класифікації картографічних творів та аналізу карт. На
теоретичній основі інформатики тепер базуються картографічні джерела.
Для цього важлива історія картографії. Історія картографічної науки і
картографічного утворення, утворює особливий розділ картографії. У
дослідженні розвитку методологічних основ картографії, її ідей,
концепцій і теорій цьому розділу характерний теоретичний аспект.
Проектування карт і їх складання утворюють два основних етапи в
лабораторному створенні її оригіналу. Проектування карти лежить в
розробці документації, необхідної для організації і виконання всіх робіт
по виготовленню оригіналу карти, коли це необхідно, по її розмноженню.

Складання карт – це графічна побудова оригіналу карти, як просторової
моделі деяких визначених сторін дійсності. Кожний з цих етапів, у свою
чергу, поділяється на ряд стадій і процесів, які мають досить визначені
завдання. Основним результатом проектування є програма карти – документ,
який визначає призначення, вид і тип карти, її математичну основу,
зміст, принципи генералізації, способи зображення і систему графічних
символів, джерела і порядок їх використання, а також технологію
виготовлення карти. Програма, доповнена технічними і економічними
підрахунками, утворює проект карти.

Проектування карти передбачає в якості особливих стадій, по-перше,
складання попереднього штриху програми, по-друге, збір, аналіз і оцінку
джерел, по-третє, вивчення в межах картографічного регіону тих явищ, які
повинні ввійти у зміст карти і детальну розробку програми. Рівним
рахунком на етапі створення карти попередньою стадією служить підготовка
і опрацювання джерел. Повний цикл робіт по створенню карти від її задуму
до виходу із друку включає також етап створення карти, який утворює дві
стадії: виготовлення друкованих форм і друкованих карт. Ці роботи
знаходяться поза сферою безперечних інтересів курсу проектування і
складання карт, але їх специфіка може впливати на технологію
виготовлення карт.

На всіх етапах існує необхідність у науково-технічному керівництві
{редагування карти). Іншим процесом – коректура – технічний контроль і
перевірка якості карти на всіх стадіях виготовлення.

Проектування, складання і створення карт (основні етапи і стадії)

Етапи створення карт Підрозділи робіт на стадії Результати

робіт на

кожному етапі

Проектування Визначення вимог до карти і складання попередньої програми;
збір, аналіз і оцінка джерел. Вивчення картографічних явищ. Складання
програми ( проекту карти) Програма або проект карти

Складання Підготовка і обробка джерел. Виготовлення початкового
оригіналу карти (побудова математичної основи карти, перенесення змісту
з джерел, його генералізація) Оригінали карти

Підготовка до видання Виготовлення видавничого оригіналу. Допоміжні
роботи по обслуговуванню поліграфічних процесів. Виготовлення штрихових
і чітких проб Видавничі

оригінали,

допоміжні

макети

Видавництво карти Виготовлення печатних форм і отримання проб.
Друкування карти Друковані відбитки карти

Теоретичні основи картографії, на яких базується курс “Проектування і
складання карт” закладаються в картоведенні – вступному курсі по
картографії, який включає вчення про карту, джерело ведення, методику
використання карт, а також історію картографії. Розвинутий в картографії
погляд на карту, як на просторові моделі реального світу відкриває ясну
перспективу для розробки і практичної реалізації методів лабораторного
створення карт.

Картографування дає змогу картографу розглядати прийоми аналізу карт,
необхідних, по-перше, при визначенні вмісту проектуючи карт, виборі
методів, зображення, генералізації, по-друге, для правильного
орієнтування в масі картографічних джерел, їх систематизації і оцінки.

Теорія картографічних проекцій (або математична картографія), яка вивчає
різні способи зображення поверхні земного еліпсоїда на площині, дає
картографії ключ для вирішення однієї із основних проблем математичної
формалізації картографічної моделі дійсності, установлення строгої і
однозначної залежності між координатами відповідних точок моделі і
дійсності.

Оформлення карт – вивчає теоретично і практично питання вибору
зображуваних засобів і проектування картографічних знаків, а також
методи графічного виготовлення карт, дає знання, необхідні для
проектування легенд конкретних карт і підготовки оригіналів.

Звертаючись до інших наук, перш за все потрібно зупинитись на
видавництві карт, а також на економіці і організації картографічного
виробництва, безпосередньо звернуті до картографії і тісно пов’язані з
нею при створенні карт. Важливий зв’язок з геодезією, топографією, а
головним чином з математикою.

Список використаної літератури

1. Картография с основами топографии (под ред. Г.Ю.Грюнберга) – М.
Просвещение, 1991 – 368с.

2. Жупанський ЯЛ. Історія географії в Україні. Львів, Світ, 1997р.

3. Салищев К.А. Картоведение – М. Изд. МГУ, 1982 -408с.

4. Салищев К.А. Картография – М. Высшая школа, 1982 -272с.

5. Справочник по картографии – М. Недра, 1988 – 428с.

6. Топография с основами геодезии (Под ред. С.Марченко и А.П.Божок) – М.
Высшая школа, 1986 – 304с.

7. Топографія з основами геодезії (за ред. А.П.Божок) – К. Вища школа,
1995 – 275с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020