Реферат на тему:

Графічні матеріали

До графічних матеріалів, які використовують у проектуванні
рекультивації порушених земель, належать:

план поверхні з позначенням межі кар’єрів І відвальних полів із
вказівкою меж земельного відводу і виділенням земель за видами
використання (сільськогосподарські чи лісові угіддя), а також меж:
порушених земель (водойм питної і технічної води, промислові майданчики,
різні склади, насосні станції, відвали, землі, що підлягають
рекультивації тощо). Масштаб 1:2000, за значних розмірів полів — 1:5000
і 1:10000.

геолого-літологічні розрізи з контурами підрахунку запасів і положенням
гірничих робіт на початок проектування рекультивації. Число розрізів
визначається складністю будови виробленого простору і геологічних
ситуацій, але не повинно бути меншим трьох поперечних та одного
поздовжнього (масштаб горизонтальний — 1:2000, 1:5000, вертикальний —
1:100, 1:200).

великомасштабна карта даного району з нанесенням гідрографічної мережі,
населених пунктів, сільськогосподарських та інших угідь тощо (масштаб
1:25000, 1:50000);

ситуаційний план (поздовжній і поперечний) конічних і гребенеподібних
відвалів та прилеглих до них територій в радіусі 500 м (на основі
масштабу 1 ‘500).

Графічні матеріали, які використовуються на підприємствах, де ведеться
розробка корисних копалин, така ж, як і на підприємствах (об’єктах), які
завершили розробку родовищ.

Крім того, до цих матеріалів додатково подається план землекористування
І проект землевпорядкування територій в межах земельного відводу, які на
початок проектування ще не порушені та використовуються у сільському
(лісовому) господарстві, але підлягають порушенню.

Зміст проекту рекультивації земель

Проект рекультивації порушених земель включає пояснювальну записку,
робочі креслення, кошторисну документацію, рекомендовані специфікації та
рекомендовані відомості.

Склад проекту:

• І том — Технічний етап рекультивації

• II том — Біологічний етап рекультивації

• III том — Ґрунтово-геологічні обстеження

За відсутності необхідних матеріалів для проектування рекультивації
даних проводяться відповідні топографо-геодезичні та
інженерно-геологічні роботи, результати яких узагальнюються в IV томі
проекту — Інженерні вишукування.

Усі інші матеріали підготовки (акти обстеження, польові журнали та ін.)
подаються у вигляді додатків до відповідних томів проекту.

Пояснювальна записка І тому проекту повинна містити такі розділи:

1. Загальні відомості

1.1. Підстава для складання проекту, вихідні матеріали.

1.2. Характеристика району рекультивованих робіт.

1.3. Природні умови.

1.4. Геологічна, гідрогеологічна та гідрологічна характеристика
порушених земель.

1.5. Ґрунтово-геоботанічна характеристика.

1.6. Форми і параметри порушень на початок проектування рекультивації.

1.7. Прогноз порушення земельних угідь І водного режиму до кінця
розробки родовища.

2. Основні положення проекту

2.1. Короткий виклад основних проектних рішень.

2.2. Техніко-економічні показники гірничотехнічного етапу рекультивації.

2.3. Оцінка економічної ефективності рекультивації.

3. Вертикальне планування і генеральний план рекультивованих земель

Рекомендована література

Чабан И.П. Подготовка рекультивированных земель под яблоню
//Садоводство. — 1983. — № 1. -С. 11-12.

Чабан И.П. Опыт создания и рационального использования
высокопродуктивных садовых агроценозов на рекультивированных землях //
Эколого-биологичесие и социально-экономические основы
сельскохозяйственной рекультивации в степной черноземной зоне
УССР.-Днепропетровск: ДСХИ, 1984.- Т. 49. — С. 1322-1143.

Чугаева Н.А. Оценка пригодности пород хвостохранилищ для биологической
рекультивации на Подмосковном горно-химическом зваводе.-Тр. НИИ
горно-хим. сырья. — 1981.-№ 53. -С. 85-90.

203. Шилова И.И. Влияние загрязнения на формирование растительности в
условиях техногенных песков нефтедобывающих районов Среднего Приобъя //
Растения и пром. среда. — 1972.- Вып. 5.- С. 44-52.

204. Шубин В.И., Еркин И.П. Опыт рекультивации отвалов на карьерах
Камыш-Бурунского железорудного комбината // Горный журнал. — 1969.-С.
22-23.

205. Эскин B.C. Рекультивация земель, нарушенных открытыми
разработками.-М.: Недра, 1975.

Похожие записи