МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Урбанізація як всесвітній процес.

Географія найбільших мегалополісів світу

Роботу виконав:

Микулин Юрій

ЛЬВІВ 2009

План

Введення

1. Історичні корені урбанізації

2. Загальні риси сучасної урбанізації для більшості країн

3. Рівні і темпи урбанізації

4. Розміщення і динаміка міського населення

5. Великі міста і міські агломерації

6. Найбільші мегалополіси світу

7. Субурбанізація

8. Людина, місто і навколишнє середовище

9. Перспективи світової урбанізації

Список використаної літератури

Додаток

Введення

Вивчаючи тему “Населення світу”, ми говорили про розміщення населення і
форми розселення, мене зацікавив всесвітній процес урбанізації. Постала
мета простежити процес урбанізації в розвитку росту міст до виникнення
агломерацій і мегалополісів.

Урбанізацією називається ріст міст, підвищення питомої ваги міського
населення в країні, регіоні, світі, виникнення і розвиток усе більш
складних мереж і систем міст. Отже, урбанізація представляє історичний
процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення
його в переважно міське по характеру праці, способу життя і культури
населення, особливості розміщення виробництва. Урбанізація – одна з
найважливіших складових частин соціально-економічного розвитку.

1. Історичні корені урбанізації

Створення урбаністичного килима Землі має глибокі історичні корені.
Перші міста з’явилися, на думку більшості дослідників, близько 5000
років тому в Месопотамії, трохи пізніше – у Єгипті, потім – в Індії.
Фахівці дотепер сперечаються щодо того, чи виникли перераховані вище
найдавніші міські цивілізації незалежно одна від одної або ж трохи більш
пізні вогнища урбанізації в долині Нілу і на Індостані випробували
безпосередній вплив месопотамських традицій.

Але у світовій історії є безперечний приклад незалежної появи
найдавніших міських цивілізацій у до Колумбовій Америці – у Мексиці і
Перу. У силу закономірностей історичного розвитку американські
аборигени, хоча і зі значним відставанням у часі, самостійно прийшли і
до державності, і цивілізації. При цьому, незважаючи на усю свою
специфіку, найдавніші міста Старого і Нового Світу разюче близькі між
собою по найважливіших ознаках: плануванню, структурі, функціях, формі
політичної організації і т.д.

Перші роки на нашій планеті були, звичайно, не схожі на сучасні.
Потрібні були тисячоліття історичного розвитку, щоб до XIX століття
стали складатися контури сучасної мережі великих міст. На початку
минулого століття самим значним містом світу став Лондон (865 тис.
жителів); другим у Європі був Париж (550 тис.), третім Неаполь (340
тис.); за ними йшли Петербург (330 тис.) і Відень (230 тис.). Між
Лондоном і Парижем по величині – знаходилися азіатські міста: Пекін,
Кантон (по 800 тис. жителів) і Константинополь (570 тис.).

Концентрація населення в містах, збільшення їхньої ролі в житті
суспільства, відбувалися протягом всієї історії. Але тільки з початку
XIX століття спостерігається значне посилення цього процесу. З 1800 по
1900 роки при загальному рості населення Землі в 1,7 рази міське
населення збільшилося в 4,4 рази, у XX столітті – відповідно в 3,7 і
13,3 рази.

Особливо різкий перелом у динаміці міського населення світу, а в більш
широкому плані – у розвитку самого процесу урбанізації наступив у другій
половині нашого століття. Він одержав назву “міської революції”. Приріст
чисельності городян у світі за 1950 – 2000 рр., згідно з прогнозами
демографів ООН, збільшився в 4 рази і зберіг тенденцію до подальшого
значного підвищення. У першій чверті наступного століття чисельність
городян зросте до 5,1 млрд. людей – на 73%.

Високі темпи росту міського населення в другій половині XX століття
зв’язані із сполучення декількох факторів. Два з них найбільш значні.
Міграція сільського населення в міста в середині нашого століття
прийняла такі масштаби, що її іноді називають великим переселенням
народів XX століття. Це величезне збільшення міграції в міста збіглося в
країнах, що розвиваються, з демографічним “вибухом”, що також сприяло
небувалим темпам росту міського населення. У 1991 – 1995 рр. городян у
світі щорічно в середньому ставало більше на 61 млн. чоловік (сільських
жителів – на 25 млн.).

У результаті склався єдиний і разом з тим досить диференційований
міський світ, що затвердився, насамперед у розвинутих країнах (з 50-х
рр.), а до 2015 р., по оцінках демографів ООН, стане переважно й у
країнах, що розвиваються.

Правда, у цілому на земній кулі сільське населення продовжує
збільшуватися – з 1,8 до 3,2 млрд. людей в 1950 – 2000 рр. Але в першій
чверті XXI століття його чисельність стабілізується. Ріст сільського
населення в другій половині XX століття відбувається винятково завдяки
країнам, що розвиваються, де проживає близько 90% сільських жителів
світу. У розвинутих країнах сільське населення поступово скорочується –
з 366 млн. чоловік у 1950 р., до 300 млн. у 1990 р.. За прогнозами, воно
зменшиться до 280 млн. чоловік до 2000 р. і до 200 млн. до 2025 р.

2. Загальні риси сучасної урбанізації для більшості країн

Перша риса – швидкі темпи росту міського населення, особливо в менш
розвитих країнах.

У 1900 р. у містах жило близько 14% населення світу, у 1905р. – 29%, а в
1990р. – 45%. У середньому міське населення щорічно збільшується
приблизно на 50 млн. чоловік. До 2000 р., згідно з прогнозами
демографів, частка городян може перевищити 50%.

Друга риса – населення і господарство в основному у великих містах. Це
порозумівається насамперед характером виробництва, ускладненням його
зв’язків з наукою. Крім того, великі міста звичайно повніше
задовольняють духовні запити людей, краще забезпечують достаток і
розмаїтість товарів і послуг, доступ до сховищ інформації.

На початку XX століття у світі нараховувалося 360 великих міст, у яких
проживало лише 5% усього населення. Наприкінці 80-х рр. таких міст було
вже 2,5 тис., а частка їх у світовому населенні перевищила 1/3. До
початку XXI століття число великих міст досягне 4 тис.

Серед великих міст прийнято особливо виділити найбільші міста мільйонери
з населенням, понад 1 млн. жителів. Історично першим містом був Рим у
часи Юлія Цезаря.

На початку XX століття їх було всього 10, на початку 80-х рр. – більше
200, а до кінця століття число їх перевищить 400. У Росії в 1992 р.
нараховувалося 13 таких міст. Більш 30 “суперміст” світу вже мають понад
5 млн. жителів кожний.

Третя риса – “розпізнання“ міста – розширення його території. Для
сучасної урбанізації особливо характерний перехід від компактного міста
до міських агломерацій – територіальним угрупованням міських і сільських
поселень. Ядрами найбільших міських агломерацій найчастіше стають
столиці, найбільш важливі промислові і портові центри.

Найбільші міські агломерації склалися навколо Мехіко, Токіо, Сан-Пауло і
Нью-Йорку: у них проживають по 16-20 млн. чоловік. У Росії з декількох
десятків великих агломерацій найбільша – Московська з населенням 13,5
млн. чоловік; вона включає близько 100 міських і кілька тисяч сільських
поселень.

Згідно з наявними прогнозами до кінця XX століття число найбільших
агломерацій значно зросте.

Багато хто з них трансформуються в ще більш великі утворення –
урбанізаційні райони і зони.

3. Рівні і темпи урбанізації

Незважаючи на наявність загальних рис урбанізації як всесвітнього
процесу в різних країнах і регіонах вона має свої особливості, що,
насамперед, знаходять вираження в різних рівнях і темпах урбанізації.

За рівнем урбанізації всі країни світу можна поділити на 3 великі групи.
Але основні розходження можна спостерігати між більш і менш розвинутими
країнами. На початку 90-х рр. у розвинутих країнах рівень урбанізації в
середньому складав 72%, а в країнах, що розвиваються – 33%.

Темпи урбанізації багато в чому залежать від її рівня. У більшості
економічно розвинутих країн, що досягли високого рівня урбанізації,
частка міського населення останнім часом росте порівняно повільно, а
число жителів у столицях і інших самих великих містах, як правило,
навіть зменшується. Багато городян тепер прагнуть жити не в центрах
великих міст, а в пригородах і сільській місцевості. Це порозумівається
подорожчанням інженерного устаткування, крайнім ускладненням
транспортних проблем, забрудненням навколишнього середовища. Але
урбанізація продовжує розвиватися всередину, здобуваючи нові форми. У
країнах, що розвиваються, де рівень урбанізації значно більш низький,
вона продовжує рости вшир, а міське населення швидко збільшується. Нині
на їхню частку приходиться більш 4/5 усього щорічного приросту числа
міських жителів, а абсолютне число городян уже набагато перевищило їхнє
число в економічно розвинутих країнах. Це явище, що одержало в науці
найменування міського вибуху, стало одним з найважливіших факторів
усього соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються. Однак
ріст населення міст у цих регіонах набагато випереджає їхній реальний
розвиток. Він відбувається значною мірою завдяки постійному
“виштовхуванню” надлишкового сільського населення в міста, особливо
великі. При цьому незаможне населення звичайно селиться на окраїнах
великих міст, де виникають пояси убогості. Повна, як іноді говорять,
“трущобна урбанізація” прийняла дуже великі розміри. От чому в ряді
міжнародних документів говориться про кризу урбанізації в країнах, що
розвиваються. Але вона продовжує залишатися в основному стихійною і
неупорядкованою.

В економічно розвинутих країнах, навпаки, проводяться великі зусилля по
регулюванню процесу урбанізації, керуванню ними. У цій роботі, що
нерідко здійснюється методом проб і помилок, поряд з державними органами
беруть участь архітектори, демографи, географи, економісти, соціологи,
представники багатьох інших наук. Сучасні процеси росту, склад і
розміщення населення викликають багато складних проблем, деякі з яких
носять всесвітній характер, а деякі специфічні для країн різних типів.
Найбільш важливі з них – триваючий швидкий ріст населення світу,
міжнаціональні відносини, урбанізація.

Майже всі проблеми світового народонаселення, як ніколи колись,
найтіснішим образом переплітаються в процесі світової урбанізації. У
найбільш концентрованій формі вони виявляються в містах. Там же
сконцентровано – дуже часто до крайніх меж – саме населення і
виробництво. Урбанізація – складний різноманітний процес, що торкається
всіх сторін світового життя. Тому він одержав широке відображення в
літературі, насамперед у економіко — і соціально — географічній.
Відзначимо лише деякі особливості світової урбанізації на порозі
третього тисячоліття. Урбанізація як і раніше продовжується швидкими
темпами в різних формах у країнах різного рівня розвитку, у неоднакових
умовах кожної країни, і вширину, і всередину, з тією або іншою
швидкістю.

Темпи щорічного приросту городян майже удвічі вищі, ніж приріст
населення світу в цілому. У 1950 р. у містах жило 28% світового
населення, у 1997 р. – 45%. Міста різного рангу, значення і величини
швидко розростаються пригородами, агломераціями, ще більш великими
урбанізованими зонами, практично охоплюють своїм впливом основну частину
людства. Найважливішу роль при цьому грають великі міста, насамперед
міста-мільйонери. Останніх у 1950 р. нараховувалося 116, у 1996 р. їх
уже 230. Міський спосіб життя населення, міська культура в самому
широкому змісті слова усе більш поширюється в сільській місцевості
більшості країн світу. У країнах, що розвиваються, урбанізація в
основному йде “вшир” у результаті масового припливу у великі міста
переселенців із сільської місцевості і малих міст. За даними ООН, у 1995
р. частка міського населення в країнах, що розвиваються, у цілому склала
38%, у тому числі в найменш розвитих – 22%. Для Африки цей показник був
34%, для Азії – 35%. А от у Латинській Америці городяни складають нині
більшість населення: 74%, у тому числі Венесуелі – 93%, у Бразилії, на
Кубі, у Пуерто-Ріко, Тринідаду і Тобаго, Мексиці, Колумбії і Перу – від
70% до 80% і т.д. Лише в деяких найменш розвитих державах (Гаїті,
Сальвадор, Гватемала, Гондурас) і в малих острівних країнах Карибського
басейну городян менше половини – від 35% до 47%.

Показники високого рівня урбанізації формально характерні для порівняно
деяких, найбільш розвинутих країн Азії й Африки. Однак фактично і ці, і
деякі інші країни Азії мають різні риси давньої, навіть древньої
урбанізації (Китай, Індія, країни Середнього і Близького Східу,
Південно-Східної Азії й ін.). Висока частка городян, крім (Сінгапур,
Дунган, Аоминь), у близьких до них по характеру розселення деяких
арабських держав, особливо нафтовидобувних: Кувейту (97%), Катару (91%),
ОАЕ (84%), Йорданії (72%). Дуже велика частка городян характерна так
само для найбільш розвинутих держав на крайньому заході Азії: Ізраїлю
(91%), Лівану (87%), Туреччини (69%).

В індустріально розвинутих країнах урбанізація “вшир” давно вичерпала
себе. У XXI столітті більшість їх вступають практично суцільно
урбанізованими. У Європі городяни складають у середньому 74% населення,
у тому числі в Західній – 81%, в окремих країнах – ще більше: у Бельгії
– 97%, Нідерландах і Великобританії – 90%, у ФРН – 87%, хоча деяке –
помітно менше: в Австрії, наприклад – 56%, у Швейцарії – 61%. Висока
урбанізованість у Північній Європі: у середньому, а також у Данії і
Норвегії – 73%. Помітно менше вона в Південній і Східній Європі, але,
звичайно, при інших показниках урбанізації, вище, ніж у країнах, що
розвиваються. У США і Канаді частка міського населення досягає 80%.

У частці економічно розвинутих країн нині характерна урбанізація
“усередину”: інтенсивна субурбанізація, утворення і поширення міських
агломерацій і мегаполісів. Концентрація промисловості транспорту
погіршила економічні умови життя у великих містах. У багатьох районах
населення тепер росте швидше в малих містах, по окраїнах, ніж у центрах
агломерацій. Нерідко найбільші міста, насамперед міста-мільйонери,
втрачають населення через його міграцію в пригороди, міста супутники,
подекуди в сільську місцевість, куди воно приносить міський спосіб
життя. Міське населення промислово розвинутих країн зараз практично не
росте.

4. Розміщення і динаміка міського населення

Розміщення і динаміка міського населення досить нерівномірна. На Азію в
1994 р. приходилося близько 46% міського населення світу, на Європу –
21%, на Латинську Америку – 14%, на Африку – 10%, на Північну Америку –
більш 8%.

Виразна контрастність розміщення городян по країнах. У 1995 р. п’ять з
них з міським населенням більш 100 млн. кожна (Китай, Індія, США,
Бразилія, Росія) концентрували разом 1060 млн. городян, або 41% міського
населення Землі.

Важлива особливість світової урбанізації останніх десятиліть –вихід на
авансцену країн, що розвиваються. У 1994 р. у них проживало вже 65,5%
усіх городян світу (у 1950 р. – тільки 40,1%), а до 2025 р., за
прогнозами демографів ООН, цей показник зросте майже до 80%.

Країни, що розвиваються, сильно впливають також на якісні сторони
розвитку світової урбанізації. Гнітюча частина їхніх городян – учорашні
сільські жителі, що часто сприяють “деревенізації” міста, приносячи в
нього норми поводження і системи цінностей, властиві сільської
місцевості. Ріст населення в містах цієї групи країн, значно
випереджаючи попит на робочу силу, супроводжується не тільки абсолютним,
але часом і відносним розширенням тих соціальних шарів, що не беруть
участь ні в сучасному виробництві, ні в сучасному споживанні і
залишаються в сутності неурбанізованими. Звідси велика поляризація
міського населення країн, що розвиваються, недостатнє прилучення значної
його частини до міського способу життя. І все-таки люди продовжують
стікатися в міста. Для цього є підстави. Дослідження показали, що
незважаючи на всі проблеми і катастрофічні прогнози, якість життя у
великих містах краща, ніж у малих і в сільській місцевості: у них вища
тривалість життя і нижча дитяча смертність, більш кваліфікована медична
допомога, ширші можливості одержати і знайти роботу, великі заробітки,
комфорт і т.д. Або, як пише американський соціолог Льюіс Мамфорд, “місто
– символ можливостей”. І хоча городяни складають трохи більше 30%
населення країн, що розвиваються, на них приходиться більш 60%
внутрішнього валового продукту цих країн.

5. Великі міста і міські агломерації

Одна з найбільш важливих особливостей урбанізації – посилення
концентрації населення у великих містах, міських агломераціях.
Зосередження населення у великих містах було характерно для другої
половини XIX століття (Північна Америка, закордонна Європа, Латинська
Америка) і ще більша – для першої половини XX століття (Росія – СРСР,
Африка, Азія, Австралія).

Із середини XX століття на планеті швидко ростуть міста (звичайно це
міські агломерації) з населенням більш 1 млн. жителів. Їхня кількість
збільшилася в 1950 – 1990 рр. з 77 до 281, а сумарна чисельність
населення в них – з 187 млн. чоловік до 800 млн. У результаті в 1990 р.
третина всіх городян світу проживала в агломераціях – “мільйонерах”.

Міська агломерація – скупчення міст навколо великого міста – центру.
Особливо швидко ростуть вони в країнах Азії, Латинської Америки й
Африки. В Азії в 1990 р. нараховувалося 118 таких агломерацій, більше
всього – у Китаї (38), Індії (24), Пакистані, Індонезії і Південній
Кореї (по 6 у кожній з них); у Латинській Америці – 40; в Африці – 25.

З кінця 70-х рр. помітно ростуть великі міські агломерації з населенням
більш 10 млн. жителів, головним чином у країнах, що розвиваються.

У 1970 р. таких утворень було всього 3 (Токіо, Нью-Йорк, Шанхай), а в
1990 р. уже 12 (список поповнили Мехіко, Сан-Пауло, Баібей,
Лос-Анджелес, Пекін, Калькутта, Буенос-Айрес, Сеул і Осака). За
прогнозами, до 2000 р. число таких великих агломерацій досягає 21-25,
головним чином завдяки країнам Азії (Джакарта, Тяньцзінь, Карачі, Делі,
Маніла, Дакка). Це ще більш підсилить південно-східно-азіатський вектор
у світовій урбанізації. Адже сьогодні в Азії зосереджено біля половини
городян землі, тоді як у 1950 р. – 1/3.

Дуже швидкі темпи характерні для розвитку великих міст, тобто міст із
населенням більш 100 тис. чоловік. З 1800 по 1980 р. кількість великих
міст збільшилася приблизно в 30 разів, чисельність населення в них – у
51, а частка населення, що проживає в таких містах, у всьому населенні –
у 12 разів. Особливо швидкий ріст великих міст відбувався в XX столітті.
Ще більш швидкими темпами росту відзначаються найбільші міста –
мільйонери. У 1800 р. у світі було тільки одне місто з населенням більш
1 млн. чоловік (0,1% населення Землі), у 1900 р. їх було вже 10, а до
початку 90-х рр. – близько 320. Очікують, що до 2000 р. у світі буде
близько 430 міст – мільйонерів, і вони зосередять більш 20% населення
Землі.

6. Найбільші мегалополіси світу

З великими міськими агломераціями пов’язане формування мегалополісів.
Мегалополіси (від грецького ”megas” – великий, „polis” – місто) –
гігантське скупчення агломерацій і міст, що злилися один з одним. Так
назвав відомий географ Жан Готман полосовидні скупчення 40 сусідніх
агломерацій уздовж транспортних магістралей у північній частині
Атлантичного узбережжя США (ця назва стала потім загальною, а відбулося
воно від Мегаполіса в Древній Греції – центру союзу аркадських міст, що
виник близько 370 р. до н.е. у результаті злиття більш ніж 35 поселень.
Сучасний мегаполіс складається з перехідних один в одного агломерацій
Бостона, Нью-Йорка, Філадельфії, Балтімора, Вашингтона (звідси його
більш пізня назва Босвам) і деяких інших загальною площею 170 тис.км2.
Населення цієї ”головної вулиці” країни нараховує близько 50 млн.
чоловік.

Інший мегалополіс Чипет (Чикаго-Пететербург) сформувався в США на
південному узбережжі Великих озер у результаті злиття 35 агломерацій.
Його площа 160 тис. км2, населення – 35 млн. жителів. Найбільш молодий
мегалополіс на заході країни Сан-Сан простягнувся від Сан-Франциско
через ланцюжок центрів Великої Каліфорнійської долини до Лос-Анджелеса і
далі до Сан-Дієго. Він нараховує 20 млн. жителів.

Найбільший на Землі по чисельності населення мегалополіс Токайдо
(близько 70 млн. чоловік) склався на Тихоокеанському узбережжі Японії
(Токіо-Осака). У ньому зосереджено майже 60% населення цієї країни і 2/3
її промислового виробництва.

У Західній Європі виділяються своїми розмірами Англійський мегаполіс
(поєднує агломерації Лондона, Бірмінгема, Манчестера, Ліверпуля й ін.) і
Рейнський (кільцева агломерація Рандстад у Нідерландах, Рейн-Рур і
Рейн-Майн у ФРН і ін.). Кожний з них включає до 30 агломерацій загальною
площею близько 50 тис. км2 і з населенням по 30-35 млн. чоловік. Він
охоплює суміжні урбанізовані райони п’яти країн: Південно-Східну Англію,
Рандстад, Рейн-Рур, Бельгійсько-Французький (район
Антверпен-Брюссель-Дилль) і Паризький. Своєрідний мегалополіс
складається в 80-90 рр. на півдні Китаю. Його основу складають вільна
економічна зона Шеньчжень з населенням 3,3 млн. чоловік, Гонконг (5,6
млн.), що 1 липня 1997 р. повернений Китаю й одержав назву Санган,
Чжухай (1 млн. жителів), розташований неподалік від Макао, і найбільша
агломерація Південного Китаю Гуаньчжоу з населенням більш 4 млн.
чоловік. На початку XXI століття тут, очевидно сформувався досить
могутній мегалополіс з населенням близько 30 млн. чоловік.

Мегалополіси на базі швидкорослих агломерацій складаються й в інших
країнах, що розвиваються. Це Сан-Пауло-Ріо-де-Жанейро-Белу-Орізонте в
Бразилії, Капр-Александрія в Єгипті, Калькутта-Асансол-долина р. Дамодар
в Індії.

7. Субурбанізація

Починаючи з 60-х рр. практично у всіх західноєвропейських країнах: у
Канаді, Австралії, Новій Зеландії (а в США – ще раніше) почалося
скорочення чисельності населення міст і частка міського населення. Однак
було б неправильно трактувати це як поворот процесу урбанізації назад:
урбанізація вступила в нову фазу, що одержала назву субурбанізація.

Субурбанізація. – розвиток пригородів. Спочатку вона виявляється у
виникненні навколо великих міст пригородів. У підсумку формуються міські
агломерації – взаємозалежні групи поселень (насамперед міські),
об’єднані різними видами зв’язків (трудові, виробничі, рекреаційні,
інфраструктурні й ін.) у динамічні системи. Потім починається більш
швидкий розвиток пригородів (насамперед демографічне) у порівнянні з
центральним містом.

Нарешті, пригороди починають розвиватися за рахунок центрального міста:
йде інтенсивне переселення в приміську зону жителів з центрального
міста, перенос туди промислових і інших функцій. Чисельність населення в
центральних районах поступово скорочується.

Причини цього процесу численні. Їх докладно вивчали в США й інших
країнах інтенсивної субурбанізації. У загальному випадку можна виділити
причини, “виштовхуючи” населення з центральних міст і приваблюючи
жителів у пригороди.

У якості причин, що виштовхують, звичайно вказують високу вартість
гарної нерухомості в місті, перенаселеність і моральний знос житла в
центральних містах, гострі економічні проблеми, високі місцеві податки,
загострення соціальних проблем. У США вказують і на значення такого
фактора, як побоювання зниження рівня приросту дітей, унаслідок
десегрегації шкіл у 1954 р. Багато які з цих причин взаємозалежні і
взаємообумовлені. Які фактори залучають населення в пригороди? У США і
Великобританії велике значення дають такій причині, як прагнення людей
жити у власному будинку. У міському житловому фонді США односімейні
будинки складають 2/3, в пригородах – 3/4. Частка односімейних будинків
постійно збільшується. Прагнення жити у власних будинках – відносно
низька вартість нерухомості в пригородах, гарна екологія, низькі місцеві
податки. Істотні і такі причини, як зростання потреби у великій житлової
площі, спеціальні урядові програми по деконцентрації населення, розвиток
приміської інфраструктури, прагнення мати престижну адресу, нові
приміські поселення відрізняються до того ж, як правило, великою
соціальною однорідністю, що підтримується системою спеціальних мір. Цей
продаж землі тільки великими ділянками, завищує вартість будинків для
небажаних поселенців і ін. У підсумку в даному поселенні не можуть
оселитися люди з рівнем доходів нижче визначеного.

Необхідна умова субурбанізації – розвиток транспорту для забезпечення
перевезень між місцем проживання і місцем роботи, тому що люди, які
переселяються в більшості, продовжують працювати в центральному місті.
Саме тому перші ознаки субурбанізації з’явилися в розвинутих країнах
після розвитку в них приміського залізничного і трамвайного транспорту.
Але інтенсивна субурбанізація почалася з масовою автомобілізацією
населення, оскільки тільки особистий автомобіль забезпечує високий
ступінь волі відносного розміщення місць проживання і місць роботи.

У відповідності зі сказаним вище спочатку з центрального міста в
пригороди переселяються найбільш забезпечені шари населення, еліта
суспільства. Цим вони створюють зразок поводження для іншого населення,
не реалізований по матеріальних причинах: люди хотіли б переселитися,
але не можуть собі цього дозволити зі своїм рівнем доходів. В міру
підвищення добробуту в переселення утягують усе більш широкі шари
населення. Інтенсивна субурбанізація починається з переселенням
численних представників середнього класу.

За субурбанізацією населення випливає субурбанізація промисловості й
інших сфер зайнятості. Починається вона з виселення за межі центральних
міст великих промислових підприємств, що вимагають великих площ і
безпечних в екологічному відношенні (хімічні, нафтопереробні,
металургійні і т.п.). Серед причин субурбанізації промисловості звичайно
називають зростання попиту підприємств на великі земельні ділянки, їхню
переорієнтацію на автомобільний транспорт замість залізничного і
внутрішнього водного, більш низьку вартість землі в пригородах, міграцію
кваліфікованих працівників у приміську зону й ін. Субурбанізація
торгівлі і послуг безпосередньо зв’язана із субурбанізацією населення,
субурбанізація управлінських функцій – із кризовим станом центральних
міст, переселенням службовців у пригороди, високим ступенем розвитку
інфраструктури в пригородах. Проте субурбанізація робочих місць – менша,
ніж субурбанізація населення. Значна частина жителів пригородів
продовжує працювати в центральних містах.

Природно, що субурбанізація, одна з причин якої – криза центральних міст
у широкому змісті, ще більше підсилює цю кризу. Центральні міста
позбавляються значної частини податкової бази, у них скорочується
кількість робочих місць і відповідно росте безробіття, збільшується
концентрація маргінальних шарів населення з низькими доходами і т.д.
Тому в даний час державні програми спрямовані в основному на відродження
міських центрів, коли як у перші післявоєнні роки вони були спрямовані
на деконцентрацію населення й економічно великих міст.

Подальший розвиток процесу субурбанізації вилився в інтенсифікацію
переселень жителів не тільки в приміську зону міських агломерацій, але і
на неагломераційні території. США вже стали “країною пригородів” – там
живе близько 60% населення агломерацій.

8. Людина, місто і навколишнє середовище

Урбанізація, з одного боку, покращує умови життя населення, з іншого
боку – призводить до витіснення природних систем штучним, забрудненням
навколишнього середовища, підвищенням хімічного, фізичного і
психологічного навантаження на організм людини.

Велике місто змінює майже усі компоненти природного середовища –
атмосферу, рослинність, ґрунт, рельєф, гідрографічну мережу, підземні
води, і навіть клімат. Процес урбанізації, обумовлений у цілому
розвитком суспільного виробництва і характером соціальних відносин, сам
робить усе більш різнобічний вплив на розвиток і розміщення виробництва
іншої сфери діяльності суспільства, змінюючи його соціальну й економічну
структуру, демографічні показники, умови розвитку особистості.

Людина постійно мріє про краще майбутнє. З древніх часів вона або
стихійно, або свідомо перетворює і удосконалює вигляд населених пунктів.
Анітрошки не дивує життєздатність міст, адже в них акумульовані
матеріальні цінності, що часто просто не можна оцінити, – вдома,
суспільні будинки, театри, стадіони, дороги, мости, трубопроводи і
парки.

Місто, у кінцевому рахунку відбиває класовий характер суспільства, його
протиріччя, пороки і контрасти.

Міста є центрами політичного і культурного життя. Вони виникли в часи
рабовласництва, розвивалися при феодалізмі і капіталізмі. Процес
концентрації населення в містах проходить значно швидше росту загальної
чисельності населення. За даними ООН, міське населення у світі щорічно
збільшується на 4% у рік.

Поява мегалополісів означає стихійну реконструкцію великих районів
Землі. При цьому страждають повітряний і водний басейни, зелені масиви,
порушуються транспортні зв’язки, що приводять до дискомфорту у всіх
відносинах. Багато міст розширюються так, що не можуть уже розміститися
на суші і починають ”сповзати в море”.

Процес концентрації населення в містах неминучий і у своїй сутності
позитивний. Але структура зробленого міста, його індустріальний фактор
прийшли до протиріччя з історичним призначенням міста і його роллю в
підвищенні життєвого рівня людей.

Сучасні великі міста, особливо мегалополіси, розширилися стихійно,
містять у собі житлові об’єкти, численні наукові і суспільні установи,
промислові підприємства й об’єкти транспорту, ростуть, ширяться,
зливаються між собою, тіснячи і знищуючи живу природу Землі. Сучасні
промислові міста, особливо деякі «суперміста» в капіталістичних країнах,
являють собою в більшості випадків масу бетону, асфальту.

9. Перспективи світової урбанізації

Об’єктивний процес постійного укрупнення великих міських структур у XX
столітті, що особливо підсилилося в останні десятиліття, став
переконливим аргументом у багаторічній дискусії між прихильниками
великих і малих міст про перспективи світової урбанізації. Під його
впливом позиції прихильників “контрурбанізації”, уявлень, що ”велике
місто – погано, а мале, або село – добре”, помітно похитнулися. Чималий
внесок у це внесли і дослідження географів (Ж. Готман) і містобудівників
(К. Доксладіс) за рубежем і в нашій країні (В.М. Гохман), що вже в
60-70-х рр. побачили у великих урбаністичних утвореннях початок нового
етапу в організації території, діяльності людини і всього міського
життя. На користь великих міст свідчить негативний досвід авторитарних
режимів по забороні (Індонезія) або обмеженню міграції сільського
населення у великі міста, виселенню мільйонів городян у сільську
місцевість (Китай, Куба). Таким чином, і об’єктивні процеси саморозвитку
населення, і досвід науки і практики говорять про те, що перспективи
розселення необхідно зв’язати з подальшим розвитком урбанізації і
великих урбаністичних структур, а “співаки” села і малого міста
помиляються. Відбулася в 1996 р. у Стамбулі представницька Друга
Конференція ООН із проблем середовища проживання підтримувала концепцію
подальшого розвитку великих міст. У підсумковому документі учасники
конференції цілком ясно висловилися за урбанізацію. Міста, сказане в
ньому, здатні полегшити життя людей робити їм більше послуг, ліквідувати
бідність, збільшити тривалість життя й успішно справлятися з постійним
ростом населення нашої планети. Більшість людей прагнуть у міста з тієї
причини, що яким би не було важким там життя, воно все-таки краще, ніж
сільське.

Тому замість того щоб усіма способами стримувати приплив сільської
бідноти у великі міста, потрібно зосередити зусилля на тім, щоб зробити
ці міста більш придатними для життя. На конференції відзначали, що
великі міста і міські агломерації – це наше майбутнє, і ми повинні бути
готові прийняти його як природний наслідок сучасного розвитку. І
настільки ж природне бажання людей жити в них. У підготовленому до
конференції величезним міжнародним колективом фахівців капітальній
доповіді “Світ, який урбанізується”, підкреслено, що люди перебираються
в міста по цілком зрозумілих і з’ясовних причинах і було б божевіллям
ставити їм перепони.

Зі сказаного випливають і практичні висновки. На конференції в Стамбулі
вирішено направляти основний потік міжнародної фінансової допомоги не в
сільські райони, а в міста “третього світу”. Встановлено, що у великих
міських утвореннях, навіть якщо вони розташовані в різних частинах
планети, більше загального один з одним, ніж із сільськими регіонами
своїх країн. Проблеми, що ускладнюють їхнє життя: чи це ріст злочинності
або затори в “годину пік”. Якщо і будуть коли-небудь вирішені, то не в
глибинці своєї держави, а в одному з гігантських побратимів, що
переживають ті ж труднощі. Так, прийнята владою Нью-Йорка програма
боротьби з забрудненням повітряного басейну була розроблена в Сан-Пауло.
І таких прикладів посилення міжнародного співробітництва великих міст
безліч.

Але великі міські агломерації, звичайно, не гумові. Воно відбиває
саморозвиток міських систем і у визначеній мірі вплив проведеної владою
політики. У розвинутих країнах, як тільки 70-75% їхнього населення
концентрується в містах, ріст міст сповільнюється або навіть
зупиняється. Так, сама велика міська агломерація світу Токіо (26,8 млн.
жителів у 1995 р.) усе більше втрачає привабливість для мігрантів;
річний приріст населення там у результаті знизився до 50%. Уповільнення
темпів росту спостерігається й у деяких найбільших міських агломераціях
країн, що розвиваються, наприклад у Мехіко і Сан-Пауло.

Однак це не означає зниження темпів урбанізації в цілому, як
інтерпретують процес прихильники “контрурбанізації”. Населення всеодно
переїжджає із сільської місцевості в міста. Просто все частіше люди
вибирають міста менші, інших типів і функціонального профілю. У
результаті урбаністичний килим планети стає різноманітнішим й
інтенсивнішим, але його головні “візерунки” домінанти усе більш
визначають великі міські агломерації і мегалополіси.

Список використаної літератури

1. Китанович Б. “Планета і цивілізація в небезпеці”. Москва 1991р.

2. Максаковський В.П. “Географія 10”. Москва “Освіта”1993р.

3. Науково-методичний журнал “Географія в школі” № 6 вересень –жовтень
1997р. Видавництво “Школ-Пресс” № 2 березень – квітень 1990р.

4. Новиков Ю.В. “Природа і людина”. Москва 1991р.

5. Журнал “Географія в школі” № 2, 1998; № 6 , 1997р., № 5,6 1996р.

Додаток.

Таблиця 1. Динаміка міського населення світу.

Міське населення, млн. людейЧастка в населенні світу, %РікУсе населення
світу, млн. людейУсьогоУ тому числі в містах с чисельністю жителівУсього
міського населенняНаселення міст із чисельністю жителів20 тис. і
більш100 тис. і більш20 тис. і більш100 тис. і
більш18009785024175,12,51,7185012628054296,34,32,3190016502201549113,39,
25,51950252073856740829,322,716,319603021103381059734,227,120,0197036971
353117083336,632,423,1198044441752-110039,4-24,7199052852277—43,1—2000
61582926—47,5—201070323707—52,7—202078884599—58,3—202582945065—61
,1—

Таблиця 2. Динаміка міського населення світу в 1950-2025 рр.

Група країнЧисельність міського населення,Частка городян у
населенні,млн.
людей%1950р.1970р.1990р.2000р.2025р.1950р.1970р.1990р.2000р.2025р.Розвин
уті442677842904104054,767,573,675,384країниКраїни,
що29667614352022402517,325,134,740,757розвиваютьсяСвіт у
цілому738135322772926506529,336,343,147,558,3

Таблиця 3. Найбільші мегалополіси світу (кінець 80-х рр.)

МегалополісиКількістьНаселення,Площа,Щільність,Протяжністьагломера-млн.
чол./тис. км2чол.головноїційстоліттяна 1 км2осі, кмБосваш
(Бостон-4045100450800Вашингтон)Чипет
(Чикаго-3535160220900Петербург)Сансан
(Сан-Дієго-1518100180800Сан-Франциско)Токайдо
(Токіо-205570800700Осака)Англійський
(Лондон303060500400Ліверпуль)Рейнський
(Рандстадт-303060500500Рейн-Рур-Рейн-Майн)

Міське і сільське населення світу.

Світ (5300 млн.чол.)

picscalex1640100090000037204000007001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02ac00410105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604ab0040010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0100000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff00050000000102
000000000400000004010d000400000002010200070000001b04a7003b01050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604ab00400100000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
a6003b010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000
f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f00101000500
000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b00
00001a0818007700920077009300b50018003a0007000000fc0200009933660000000400
00002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a08920077001800
77009300b50018003a00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
99336600070000001604ab00400100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffff
ff0005000000090299336600070000001604ab004001000000001c000000fb02f2ff0000
000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d01000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01050004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400
04000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b046c0038013f00eb00040000002d010200040000002d01
03001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00003801
00006c00000000000000000000804837150000000000040000002d010100040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01050005000000
010200000000050000000902ffffff000700000016046a0037014000ec00040000002d01
0200040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d01050005000000010200000000050000000902
ffffff000700000016046a0037014000ec0008000000fa02000001000000000000000400
00002d01060004000000f001050007000000fc0200009999ff000000040000002d010500
04000000f00104000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b045000f9004700f0000500000009020000000004000000
0201010010000000320a4300fd0006000000ecb3f1fceae50a0003000700080006000800
040000002d010200040000002d010300040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500040000002d010600050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016046a0037014000ec00040000002d01020004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010500040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016046a0037014000ec0008000000fa0200000100000000000000040000002d010400
04000000f001060007000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f001
0500050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b046600
f9005d00f00005000000090200000000040000000201010013000000320a5900fd000800
0000f1b3ebfcf1fceae507000300080008000700080006000800040000002d0102000400
00002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010600040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016046a0037014000ec00040000002d010200040000002d010300040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01060004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ab0040010000
0000040000002d010200040000002d010300040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010600040000002d010400050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604ab0040010000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01050004000000f001040007000000fc020100000000000000
040000002d01040004000000f0010600050000000902ffffff0005000000010200000000
0400000004010d000400000002010200070000001b04a7003b010500050007000000fc02
0000000000000000040000002d010600040000002d01020004000000f001050004000000
2d010100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
040000002701ffff030000000000

Таблиця №4

picscalex470100090000033202000005000b00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c027200260105000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
604710025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b046d0020010500050008000
000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff0007000000160471002501000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046
c0020010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f
001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001010005000
00009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b000
0001a08140092004300b4005d00b70014006e0007000000fc02000099336600000004000
0002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a084300b40014009
2005d00b70014006e00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500000009029
93366000700000016047100250100000000040000002d010200040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102fffff
f00050000000902993366000700000016047100250100000000040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0104000
50000000102ffffff0005000000090299336600070000001604710025010000000008000
000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001040007000000fc020
100000000000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ffffff0005000
0000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b046d00200105000
50007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002d01020004000000f
0010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902fffff
f00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002701ffff030000000000picscalex460100090000033202000005000b00000000
000400000003010800050000000b0200000000050000000c027200260105000000090200
000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e0004
0000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff
0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005
000000090200000000070000001604710025010000000008000000fa0200000000000000
000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000
000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000
001b046d0020010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007
000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e0004
0000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff0007
00000016047100250100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ff
ff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000
000902ffffff000700000016046c0020010500050008000000fa02000001000000000000
00040000002d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d
01000004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004
010d0004000000020102000b0000001a08140092004b0073005d00b70014006e00070000
00fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366
000b0000001a084b007300140092005d00b70014006e00040000002d010200040000002d
010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000
000102ffffff00050000000902993366000700000016047100250100000000040000002d
010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000
002d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016047100250100
000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000
002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000090299336600070000
001604710025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004
000000f001040007000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f00101
00050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102
00070000001b046d0020010500050007000000fc020000000000000000040000002d0101
00040000002d01020004000000f0010000040000002701ffff030000001e000500000001
0200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200
000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000picscalex460100090
000033202000005000b00000000000400000003010800050000000b02000000000500000
00c027200260105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040
0000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030
000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300000
01e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604710025010000000
008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0
00000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020000000004000000040
10d000400000002010200070000001b046d0020010500050008000000fa0200000000000
000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040
000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102000
00000050000000902ffffff000700000016047100250100000000040000002d010200040
000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000
005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046c00200105000500080
00000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001000007000000fc0
200009999ff000000040000002d01000004000000f00101000500000009029999ff00050
000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b0000001a0814009200410
06f005d00b70014006e0007000000fc020000993366000000040000002d0101000400000
0f0010000050000000902993366000b0000001a0841006f00140092005d00b70014006e0
0040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0
10100040000002d010400050000000102ffffff000500000009029933660007000000160
47100250100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0300000
01e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902993
366000700000016047100250100000000040000002d010200040000002d0103000400000
02701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff0
005000000090299336600070000001604710025010000000008000000fa0200000000000
000000000040000002d01000004000000f001040007000000fc020100000000000000040
000002d01040004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040
0000004010d000400000002010200070000001b046d0020010500050007000000fc02000
0000000000000040000002d010100040000002d01020004000000f001000004000000270
1ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701fff
f030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030
000000000picscalex460100090000033202000005000b00000000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c027100260105000000090200000000050000000102
ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff0300
00001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604700025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500
00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b046c0020010500
050008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0101000400
00002d01000005000000010200000000050000000902ffffff0007000000160470002501
00000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700
000016046b0020010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d010400
04000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001
01000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
02000b0000001a081500910037006f005b00b50015006f0007000000fc02000099336600
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a083700
6f00150091005b00b50015006f00040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500
00000902993366000700000016047000250100000000040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01040005000000
0102ffffff00050000000902993366000700000016047000250100000000040000002d01
0200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090299336600070000001604700025010000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f00104000700
0000fc020100000000000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ffff
ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b046c00
20010500050007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002d010200
04000000f0010000040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000000
0902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00040000002701ffff030000000000

Північна Америка Західна і Східна Європа Країни СНД Африка

(276) (506) (284) (632)

picscalex480100090000033202000005000b00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c026c00260105000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
6046b0025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b04670020010500050008000
000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046b002501000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046
60020010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f
001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001010005000
00009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b000
0001a08140092003f00b1005700b4001400710007000000fc02000099336600000004000
0002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a083f00b10014009
2005700b40014007100040000002d010200040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500000009029
93366000700000016046b00250100000000040000002d010200040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102fffff
f00050000000902993366000700000016046b00250100000000040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0104000
50000000102ffffff00050000000902993366000700000016046b0025010000000008000
000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001040007000000fc020
100000000000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ffffff0005000
0000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b046700200105000
50007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002d01020004000000f
0010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902fffff
f00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002701ffff030000000000picscalex470100090000033202000005000b00000000
000400000003010800050000000b0200000000050000000c027100260105000000090200
000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e0004
0000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff
0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005
000000090200000000070000001604700025010000000008000000fa0200000000000000
000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000
000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000
001b046c0020010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007
000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e0004
0000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff0007
00000016047000250100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ff
ff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000
000902ffffff000700000016046b0020010500050008000000fa02000001000000000000
00040000002d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d
01000004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004
010d0004000000020102000b0000001a08150091003100b2005b00b50015006f00070000
00fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366
000b0000001a083100b200150091005b00b50015006f00040000002d010200040000002d
010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000
000102ffffff00050000000902993366000700000016047000250100000000040000002d
010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000
002d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016047000250100
000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000
002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000090299336600070000
001604700025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004
000000f001040007000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f00101
00050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102
00070000001b046c0020010500050007000000fc020000000000000000040000002d0101
00040000002d01020004000000f0010000040000002701ffff030000001e000500000001
0200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200
000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000picscalex460100090
000033202000005000b00000000000400000003010800050000000b02000000000500000
00c027100260105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040
0000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030
000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300000
01e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604700025010000000
008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0
00000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020000000004000000040
10d000400000002010200070000001b046c0020010500050008000000fa0200000000000
000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040
000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102000
00000050000000902ffffff000700000016047000250100000000040000002d010200040
000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000
005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046b00200105000500080
00000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001000007000000fc0
200009999ff000000040000002d01000004000000f00101000500000009029999ff00050
000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b0000001a0815009100590
08d005b00b50015006f0007000000fc020000993366000000040000002d0101000400000
0f0010000050000000902993366000b0000001a0859008d00150091005b00b50015006f0
0040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0
10100040000002d010400050000000102ffffff000500000009029933660007000000160
47000250100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0300000
01e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902993
366000700000016047000250100000000040000002d010200040000002d0103000400000
02701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff0
005000000090299336600070000001604700025010000000008000000fa0200000000000
000000000040000002d01000004000000f001040007000000fc020100000000000000040
000002d01040004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040
0000004010d000400000002010200070000001b046c0020010500050007000000fc02000
0000000000000040000002d010100040000002d01020004000000f001000004000000270
1ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701fff
f030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030
000000000picscalex450100090000033202000005000b00000000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c027000260105000000090200000000050000000102
ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff0300
00001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016046f0025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500
00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b046b0020010500
050008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0101000400
00002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046f002501
00000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700
000016046a0020010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d010400
04000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001
01000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
02000b0000001a08150092004b0076005a00b5001500700007000000fc02000099336600
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a084b00
7600150092005a00b50015007000040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500
00000902993366000700000016046f00250100000000040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01040005000000
0102ffffff00050000000902993366000700000016046f00250100000000040000002d01
0200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016046f0025010000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f00104000700
0000fc020100000000000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ffff
ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b046b00
20010500050007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002d010200
04000000f0010000040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000000
0902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00040000002701ffff030000000000

Латинська Америка Східна Азія Південно-Західна Азія Південна Азія

(450) (1328) (197) (1161)

picscalex510100090000033202000005000b00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c026a00250105000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
604690024010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b0465001f010500050008000
000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff0007000000160469002401000000000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016046
4001f010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f
001000007000000fc0200009999ff000000040000002d01000004000000f001010005000
00009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b000
0001a08140091003800b1005500b2001400710007000000fc02000099336600000004000
0002d01010004000000f0010000050000000902993366000b0000001a083800b10014009
1005500b20014007100040000002d010200040000002d010300040000002701ffff03000
0001e00040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500000009029
93366000700000016046900240100000000040000002d010200040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000000102fffff
f00050000000902993366000700000016046900240100000000040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0104000
50000000102ffffff0005000000090299336600070000001604690024010000000008000
000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001040007000000fc020
100000000000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ffffff0005000
0000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b0465001f0105000
50007000000fc020000000000000000040000002d010100040000002d01020004000000f
0010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902fffff
f00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002701ffff030000000000picscalex510100090000033202000005000b00000000
000400000003010800050000000b0200000000050000000c026c00260105000000090200
000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e0004
0000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff
0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005
0000000902000000000700000016046b0025010000000008000000fa0200000000000000
000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000
000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000
001b04670020010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007
000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e0004
0000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff0007
00000016046b00250100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ff
ff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000
000902ffffff00070000001604660020010500050008000000fa02000001000000000000
00040000002d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d
01000004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004
010d0004000000020102000b0000001a0814009200430074005700b40014007100070000
00fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366
000b0000001a0843007400140092005700b40014007100040000002d010200040000002d
010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400050000
000102ffffff00050000000902993366000700000016046b00250100000000040000002d
010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000
002d010400050000000102ffffff00050000000902993366000700000016046b00250100
000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000
002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000090299336600070000
0016046b0025010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004
000000f001040007000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f00101
00050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102
00070000001b04670020010500050007000000fc020000000000000000040000002d0101
00040000002d01020004000000f0010000040000002701ffff030000001e000500000001
0200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200
000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Південно-Східна Азія Австралія й Океанія

(437) (29)

Таблиця 5. 20 найбільших міських агломерацій світу (1950-2000), млн.
жит.


п/п1950р.1970р.1990р.2000р.(прогноз)Агломер.Нас.Агломер.Нас.Агломер.Нас.
Агломер.Нас.1.Нью-Йорк12,3Нью-Йорк16,2Мехіко20,2Мехіко25,62.Лондон8,7Ток
іо14,9Токіо18,1Сан-Пауло22,13.Токіо6,7Шанхай11,2Сан-Пауло17,4Токіо194.Па
риж5,4Мехіко0,4Нью-Йорк16,2Шанхай175.Шанхай5,3Лондон8,6Шанхай13,4Нью-Йор
к16,86.Буенос-Айрес5Буенос-Айрес8,4Лос-Анджелес11,9Калькутта15,77.Чикаго
4,9Лос-Анджелес8,4Калькутта11,8Бомбей15,48.Москва4,8Париж8,3Буенос-Айрес
11,5Пекін149.Калькутта4,4Пекін8,1Бомбей11,2Лос-Анджелес13,910.Лос-Анджел
ес4Сан-Пауло8,1Сеул11Джакарда13,711.Пекін3,9Осака7,6Пекін10,8Делі13,212.
Осака3,8Москва7,1Ріо-де-Жанейро10,7Буенос-Айрес12,913.Мілан3,6Ріо-де-Жан
ейро7Тяньцзінь9,4Пагос12,914.Мехіко3,1Калькутта6,9Джакарта9,3Тяньцзінь12
,715.Філадельфія2,9Чикаго6,7Каїр9Сеул12,716.Бомбей2,9Бомбей5,8Москва8,8Р
іо-де-Жанейро12,517.Ріо-де-Жанейро2,9Мілан5,5Делі8,8Дакка12,218.Детройд2
,8Каїр5,3Осака8,5Каїр11,819.Неаполь2,8Сеул5,3Париж8,5Маніла11,820.Петерб
ург2,6Тяньцзінь5,2Маніла8,5Карачі11,7

Похожие записи