Розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича

Географічна думка в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича зароджувалася на засадах значного природничого потенціалу та
високого інтелектуального рівня, що у свій час зумовлювалося близьким
географічним положенням до країн Західної Європи та високим
культурно-освітянським рівнем реґіону.

Першоосновою в університеті був географічний відділ (секція), де
заняття з палеонтології і стратиграфії, кристалографії, мінералогії,
петрографії, загальної геології, загальної географії, антропології,
етнографії. Починаючи з 1940-х років на факультеті сформувалася низка
напрямків досліджень, зокрема: 1) створення фізико-географічної
характеристики території Чернівецької області; 2) аналіз природи,
населення та господарства карпатських областей; 3) картографування
окремих місцевостей Буковини; 4) топоніміка реґіону.

В 50-х роках ХХ ст. значна увага приділялася вивченню геології та
корисних копалин Буковинських Карпат і Придністров’я, зокрема
досліджувалася стратиграфія, тектоніка, петрографія, корисні копалини та
ін., оскільки з 1944 p. Складовою частиною вузу був
геолого-ґрунтознавчий та географічний, а пізніше, з 1950 p. —
геологічний факультет, який проіснував до 1957 року. На початку
заснування геологами та географами була зібрана величезна колекція
гірських порід і мінералів, яка збереглася й до наших днів і виконує
просвітницько-наукову роль у сучасних геолого-географічних дослідженнях
факультету. В одно час створена ґрунтознавча лабораторія, що згодом
стала базою розвитку лабораторії ландшафтознавства та геохімії
ландшафту. Основна частина зібраного польового матеріалу опрацьовувалась
в лабораторіях географічного факультету, що слугувало основою для
видання низки збірників, таких як «Матеріали комплексної експедиції по
вивченню природних умов і ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття»,
«Наукові записки Чернівецького університету (секція геологічних та
географічних наук)», «Наукові щорічники» тощо.

До досліджень, які виконували кафедри на замовлення виробничих
організацій і підприємств, залучалися також студенти, що брали участь у
вивченні несприятливих природних процесів у Карпатах, ґрунтів західних і
південних регіонів України, сільськогосподарського виробництва.

Тривалий час видавалися матеріали щорічних наукових сесій університету
з окремим випуском «Вісті Чернівецького відділу Українського
географічного товариства». Викладачі й працівники факультету брали
участь у підготовці важливих всеукраїнських видань («Історія міст і сіл
Української РСР», том «Чернівецька область», «Географічна енциклопедія
України»).

Наприкінці 50-х років з ініціативи кафедри економічної географії
відбулася перша міжвузівська нарада-конференція з вивчення перспектив
розвитку продуктивних сил Чернівецької, Івано-Франківської, Дрогобицької
і Закарпатської областей і методики економіко-географічних досліджень
господарства. В цей же час проведено міжвузівську конференцію,
присвячену питанням кліматичних і водних ресурсів Українських Карпат.

У 1960-х роках основними дослідженнями були: 1) раціональне
використання сировинних ресурсів; 2) формування та розвиток промислового
комплексу Карпатського реґіону та території Чернівецької області; 3)
розвиток економіки та культури Буковини; 4) аеросиноптичні умови
весняних приморозків і боротьба з ними; 5) прикладні питання
кліматології; 6) коливання стоку і водний баланс гірських річок; 7)
водні ресурси та руслові процеси. Такий широкий загал пошуків базувався
на тривалих лабораторних дослідженнях та відкритті ряду госпдоговірних
робіт еколого-природничого та водно-кліматичного спрямування.

.

0

.

Вивчення природних умов і ресурсів карпатських областей України й
Поділля на тривалий час стало основним напрямком наукових досліджень
кафедри гідрології і кліматології, кафедри фізичної географії та кафедри
економічної географії. У складі кафедр функціонували навчальні та
науково-дослідні лабораторії, що займалися даною проблематикою. Не
зменшувалася також увага до вивчення економіко-географічних проблем
найважливіших галузей господарства й окремих виробництв, питань
територіальної організації сільського господарства та промисловості,
транспорту, населення й поселень. Заслуговують на увагу фундаментальні
дослідження географії хімічної, лісової та легкої промисловості. В
1970-х роках вивчалася географія будівельної індустрії, сфери
обслуговування й туризму. Традиційно значна увага приділялася
картографуванню природно-антропогенних явищ і процесів. У цей час
розпочалися роботи зі створення атласу сільського господарства
Чернівецької області та розроблено ряд госпдоговірних тем з колгоспами
Чернівецької області, продовжується вивчення хімічної промисловості
окремих центрів і комплексів.

Починаючи з 80-х років ХХ ст. на географічному факультеті, відповідно
до вимог часу, функціонують кафедра економічної географії, кафедра
фізичної географії і кафедра гідрології, кліматології, раціонального
природокористування та охорони природи. В цей час на кафедрі економічної
географії зароджується новий напрям досліджень — оцінка
природно-ресурсного потенціалу та створюється лабораторія з вивчення
природно-ресурсного потенціалу Українських Карпат і Прикарпаття.
Продовжуються і традиційні дослідження, але вже в руслі
природоохоронного значення.

Сучасний етап розвитку географічної науки та думки в значній мірі
обумовлений новими віяннями суспільного розвитку. Зокрема, дослідження
природи та господарства України в цілому та окремих її регіонів
проводяться переважно з позиції геоекологічної оцінки їх стану. Створена
в 1990-х роках кафедра географії і картографії України займається
питаннями конструктивної географії. Основними напрямками її роботи є: 1)
ландшафтна структура Карпато-Подільського реґіону; 2) природоохоронний
фонд та питання охорони природи й раціональне природокористування; 3)
картографування природно-господарських комплексів; 4)
соціально-економічна характеристика нових форм господарювання; 5)
географо-краєзнавча характеристика території Чернівецької області та
суміжних областей; 6) сучасні міграційні процеси в Західній Україні.

Кафедра економічної географії відкрила для себе нове поле діяльності —
екологічний менеджмент і сьогодні має назву кафедра економічної
географії та екологічного менеджменту. Класичні економіко-географічні
дослідження підсилилися новими напрямками: 1) вивчення
природно-ресурсного потенціалу всіх областей України; 2) організація
сучасного виробництва та його характерні ознаки; 3) міжнародний туризм
та роль Карпатського реґіону.

Відбулися зміни у напрямках досліджень і на кафедрі фізичної географії
і раціонального природокористування. За наявності необхідної
матеріально-технічної бази (ґрунтова, сейсмічна, геоекологічна
лабораторії) фізико-географи активно працюють над питаннями
геоекологічного покращення реґіону.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2000 році
відсвяткував свій 125-річний ювілей. Географи вузу підійшли до цієї дати
з певними науковими доробками. Відновлено випуск «Наукового Вісника
Чернівецького університету. Серія: Географія». Проведена Міжнародна
конференція з питань природно-ресурсного потенціалу. Працівники
факультету беруть участь у конгресах, з’їздах, конференціях географів,
гідрологів, карстознавців, спелеологів, ландшафтознавців тощо.
Планується на перспективу відкриття нових кафедр і спеціалізацій.

Похожие записи