.

Інформаційні ресурси (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 4534
Скачать документ

Реферат з економічної географії на тему

Інформаційні ресурси

Науково-технічна революція сприяла різкому зростанню ролі й такого
ресурсу сучасного світового господарства, як інформаційний. Інформація
як один з видів ресурсів, економічних по суті, зафіксована на
матеріальних носіях наукових знань. На сучасному етапі суспільного
розвитку інформатизація економіки та інших сфер життя стала центральним
соціально-економічним процесом в усіх розвинутих країнах. Бази даних,
суперкомп’ютери, волоконно-оптичні лінії зв’язку, персональні ЕОМ – усе
це складові частини або елементи експлуатації інформаційних систем. Саме
ця система стала основою формування нової моделі економічного зростання
окремих країн, сприяла появі нової парадигми розвитку сучасної
цивілізації.

“Країна, яка є лідером у світі по суперкомп’ютерах та штучному
інтелекту,- писав журнал “Тайм”,- буде тримати в своїх руках ключ до
економічного та технічного розвитку в 90-ті й наступні роки”. Інформація
– це сукупність знань, даних про матеріальний і духовний світ, про
закономірності й тенденції його розвитку. Вона позитивно впливає на
зростання продуктивності праці, підвищення ролі ресурсозберігаючих
технологій, поліпшення якості послуг. Західні вчені й спеціалісти,
говорячи про соціальне значення інформації, вказують, що інформація – це
не лише знання, а й влада.

Управління інформацією є, по суті, управлінням соціальними й
економічними процесами. Через це проблеми розповсюдження інформації,
широкого її використання набувають не лише суто економічного, а й
політичного характеру як у межах окремої країни, так і на міжнародній
арені. Інформаційні ресурси суспільства характеризують загальний рівень
розвитку продуктивних сил і передусім самої людини. Тому не випадково,
що найбільш жорстка конкуренція у світі в сучасних умовах відбувається
саме у сфері науки, виробництва знань, бо лідерство у цій сфері в
кінцевому результаті забезпечує лідерство і в усіх інших сферах
діяльності, включаючи економічну та військову.

Уявлення про інформацію як економічний ресурс почало формуватися
відносно недавно, в кінці 60-х років. Проте “ресурсом” у сучасному
розумінні цього слова інформація стала лише останнім часом. І справді,
сучасні уявлення про різні ресурси пов’язуються насамперед з їх
крупномасштабністю і, як результат, з індустріальними методами роботи з
ними. Відносно інформації таке становище склалося тоді, коли, по-перше,
в суспільстві сформувалось її справді масове виробництво та використання
і коли, по-друге, для подолання “інформаційних бар’єрів” були створені і
впроваджені принципово нові види техніки для переробки, зберігання й
передачі інформації. Якраз відтоді почало швидко формуватися ставлення
до інформації як до економічного ресурсу.

Сфера практичної діяльності, в якій ЕОМ та інша техніка виступають
засобами виробництва, а інформаційні ресурси – предметом праці, в
останні десятиріччя перетворилась на самостійний і досить вагомий сектор
економіки – інформаційний. Як і в інших сферах економічної діяльності,
тут розвиваються процеси механізації й автоматизації, виникають види
спеціалізації, кооперації і міжгалузевої взаємодії, формуються
специфічна інфраструктура та адекватні їй прийоми і методи оцінки
ефективності. Тому значна кількість робіт, пов’язаних з інформаційними
ресурсами, може бути охарактеризована такими поняттями, які
використовуються при оцінці інших ресурсів (наприклад, розробка,
сортування, транспортування тощо).

Про зростаюче значення інформаційних ресурсів досить красномовно
свідчить досвід Японії, де обсяг виробництва різних видів інформації у
структурі ВНП складає близько 10%. Згідно з прогнозами експертів, за
1990- 2000 pp. середньорічні темпи приросту інформаційних послуг
становитимуть приблизно 12,5- 14,5%, а їхня частка у валовому продукті
наблизиться до 15%.

Багато питань, пов’язаних з інформаційними ресурсами, по суті, лише
починають входити в науковий обіг, на що звертають увагу вчені –
дослідники цієї сфери. Конкретна постановка питання про кількісну оцінку
цих ресурсів і їхній зв’язок з іншими економічними категоріями ще
чекають розробки й вимагатимуть спільних зусиль спеціалістів і вчених
різноманітних галузей знань.

З економічної точки зору інформація – це: 1) вид економічної діяльності,
її певна галузь; 2) фактор виробництва, ресурс; 3) певний товар; 4)
суспільний здобуток; 5) елемент ринкового механізму; 6) фактор
конкурентної боротьби.

Під інформаційними ресурсами на мікрорівні розуміють інформацію, яка є
цінністю для підприємства і може дістати таку саму оцінку, як і інший
матеріальний ресурс. Якщо ж розглядати інформаційні ресурси на
мікрорівні, то вони виступають безпосереднім продуктом інтелектуальної
діяльності найбільш кваліфікованої й творчо активної частини
працездатного населення країни. Інакше кажучи, інформаційні ресурси
ототожнюються, по суті, зі всією корисною інформацією, що її виробляє
суспільство або світове співтовариство. Основу інформаційних ресурсів
складають результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських
розробок (НДДКР), які дають змогу створювати наукомісткі вироби,
використовувати технічні та наукові ідеї, зафіксовані в різних
документах та виданнях. Як особливу частину виділяють активні
інформаційні ресурси, тобто інформацію, доступну для автоматизованого
пошуку, зберігання та обробки (програми, бази даних, бази знань,
документи тощо) й для широкого користування. Ефективність використання
інформаційних ресурсів визначається відношенням активної їх частини до
загального обсягу інформаційних ресурсів.

У сучасному світі інформація ставиться в одну шеренгу з матеріальними та
енергетичними ресурсами і розглядається як важливий фактор якісних змін
у житті суспільства. При цьому в повній відповідності до реалій сучасної
цивілізації виділяють два варіанти експлуатації інформаційних ресурсів:
з одного боку, використання інформатизації у промисловості та соціальній
сфері, а з іншого – перехід до високоорганізованих індустріальних
методів здійснення самих інформаційних процесів. Отже, перетворення
інформації в економічний ресурс привело до взаємопроникнення двох
значних соціально-економічних процесів – індустріалізації інформатики та
інформатизації суспільства, що створило важливі передумови для
формування й реалізації нової моделі розвитку економіки і суспільства,
становлення постіндустріальної цивілізації.

Про це свідчить як зростання обсягу інформаційних послуг в індустріально
розвинутих країнах, так і кількість зайнятих у цій сфері. Так, у США
частка зайнятих обробкою інформації в 80-ті роки складала 45% усіх
найманих робітників. Згідно з деякими прогнозами, вона може досягти до
2000 р. 60% чи навіть 75%. У Японії розвиток інформаційного сектора йде
більш швидкими темпами.

Середньорічне зростання обсягів інформаційного обслуговування там
становить 17%. Якщо у 80-ті роки частка інформаційної індустрії в ВНП
дорівнювала 6-7%, то до 2000 р. вона повинна збільшитися до 20,7%.

Незважаючи на відмінності окремих видів інформації (технічної,
економічної, соціальної, політичної, культурної та ін.), усім їм
притаманні загальні властивості, які визначають інформацію як особливий
продукт людської діяльності поряд з матеріальними благами та послугами.
У процесі використання інформаційних ресурсів вони не скорочуються, а
навпаки, збільшуються. Невикористання веде до їх швидкого знецінення й
старіння, а це, в свою чергу, призводить до втрати дієвої вартості і
збуту даного виду ресурсів. Тому найважливішою вимогою до інформації є
її своєчасність. В умовах інформаційної революції першою і необхідною
умовою існування інформаційних ресурсів є їх постійне оновлення,
розширене відтворення. Найменша затримка країни в нагромадженні та
оновленні інформації призводить до її відставання, втрати лідируючих
позицій на світовому ринку.

Становлення й розвиток інформації як ресурсу – процес історичний. Він
почався з виникнення людини і суспільства. Обмежені фізичні можливості
людини щодо нагромадження, запам’ятовування та передачі знань викликали
появу й розвиток технічних засобів масової інформації і зв’язку.
Найбільш знаменні етапи на шляху розвитку інформатизації суспільства –
це поява писемності, книгодрукування, пошти, періодичної преси,
телефону, телеграфу, фотографії, звукозапису, радіо, телебачення,
відеозапису. Революційне значення для розвитку інформаційної індустрії
мало створення кібернетичних машин. Прогрес у розвитку комп’ютерної
техніки сприяв запровадженню ЕОМ в усі сфери людської діяльності – від
військового бізнесу до охорони здоров’я, від мікробіології до освоєння
космічного простору. Про розвиток ринку електронно-обчислювальної і
комп’ютерної техніки досить красномовно свідчать статистичні дані США,
де за три останні десятиріччя кількість ЕОМ збільшилась з 700 штук до
більш як 4 млн. Проте попри, здавалось би, неосяжність інформаційних
ресурсів індустріальної чи постіндустріальної цивілізації в розрахунку
на одного жителя планети припадає всього Декілька сот мільйонів знаків
інформації, або ж, простіше кажучи, декілька книг середньої величини.

В останні роки у промислово розвинутих країнах сформувався
електронно-інформаційний комплекс (ЕІК), структурними елементами якого
виступають:

1) різні корпорації (концерни), які виробляють електронно-обчислювальну,
кіно-, радіо-, відеотехніку, поліграфічне обладнання, засоби зв’язку;

2) приватні, державні та змішані інформаційні й рекламні агентства,
газетно-видавничі концерни, інформаційні центри, наукові заклади,
консалтингові та інжинірингові фірми;

3) державні органи, установи та відомства, які займаються збиранням,
обробкою та розповсюдженням інформації (статистичні органи, патентні
відомства та ін.).

Швидке зростання обсягів інформаційних ресурсів людства викликає
докорінні зміни в житті людини, її психології. Нові можливості, що їх
відкриває інформатизація суспільства, сприяли розробці різних теорій,
підходів, проектів щодо перспектив розвитку людської цивілізації в
наступному тисячолітті, найбільш-поширеними серед яких є теорія
“інформаційного суспільства” А. Тоффлера та “постіндустріального
суспільства” Д. Белла.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020