.

Сутність і функції фінансів підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
956 3403
Скачать документ

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають
визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони
функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий
внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний
дохід — основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану
фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб,
поліпшення фінансового стану країни. Фінансове положення країни великою
мірою визначається стійкістю та надійністю фінансового стану
підприємств.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та
специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливості, зумовлені
функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою
фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних
(грошових) відносин, пов’язаних із розподілом вартості валового
внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають
грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості
валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових
доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств,
зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо
далі.

Фінанси підприємств безпосередньо пов’язані з рухом грошових коштів.
Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з
грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи
фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з’ясувати
суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними
властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності
відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між
учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення,
на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності.
Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини
перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно
самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу,
використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у
формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових
відносин:

• пов’язані з формуванням статутного фонду суб’єктів господарювання;

• пов’язані з утворенням та розподілом грошових доходів: виручки,
валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств;

• які виникають між суб’єктами господарювання у зв’язку з інвестуванням
у цінні папери та одержанням на них доходів у вигляді відсотків,
дивідендів, здійсненням пайових внесків та участю в розподілі прибутку
від спільної діяльності, одержанням та сплатою штрафних санкцій;

• які формуються в підприємств з банками, страховими компаніями у
зв’язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит
та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання
коштів, а також у зв’язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за
різними видами страхування;

• що виникають у підприємств з державою з приводу податкових та інших
платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання
субсидій;

• що формуються в підприємств у зв’язку з внутрішньовиробничим
розподілом доходів та фондів.

Отже, об’єктом фінансів підприємств є економічні відносини. пов’язані з
рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Суб’єктами
таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські
установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди,
аудиторські організації, інші суб’єкти господарювання, які є юридичними
особами.

У процесі відтворення (виробництво, розподіл, обмін та споживання)
відбувається розподіл вартості валового внутрішнього продукту (виручка
від реалізації продукції) за цільовим призначенням, а також розподіл
його між державою та суб’єктами господарювання, кожен з яких одержує
свою частку виробленого продукту в грошовій формі. Відтак гроші
створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових
відносин, як системи виробничих відносин.

Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств є процеси
первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту (с + v +
w), коли вона розподіляється на вартість матеріальних витрат (с),
необхідного продукту (v), додаткового продукту (ні). При цьому
утворюються різні фонди грошових доходів. З допомогою фінансів у
суспільному виробництві відбувається рух грошових коштів, які набирають
специфічної форми фінансових ресурсів, що формуються в суб’єктів
господарювання та в держави.

Таким чином, фінанси підприємств — це економічні відносини, які
відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і
доходів суб ‘єктів господарювання в процесі відтворення.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія
проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню властивість через
такі функції:

— формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської
діяльності;

— розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної
виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх зобов’язань
перед фінансово-банківською системою та для соціально-економічного
розвитку підприємств;

— контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі
відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час
формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових
надходжень за рахунок відновлення авансованих засобів в основні та
оборотні фонди і використання доходів на формування резервного фонду,
фонду споживання і фонду нагромадження. У зв’язку з цим поняття
«формування» та «розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у
суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передбачає
розподіл валових доходів.

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах — це
процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення
операційної і інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов’язань
перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення
через формування, розподіл та використання грошових доходів,
різноманітних цільових фондів. Відтак фінанси є безвідмовним індикатором
виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошових коштів, неплатежів,
нецільового використання коштів, збитків та інших негативних явищ у
процесі фінансово-господарської діяльності підприємств. Тобто фінансам
властива потенційна можливість контролювати фінансово-господарську
діяльність підприємств. Завдання фінансових служб підприємств полягає в
якнайповнішому використанні цих властивостей фінансів для організації
дійового фінансового контролю.

Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з
притаманної фінансам здатності об’єктивно відображати кількісні й
вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг.
Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов’язані з
виконанням зобов’язань підприємств перед фінансово-кредитною системою та
суб’єктами господарювання. Грошовий контроль взаємовідносин між
підприємствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів,
наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи
дотримано умови господарських угод.

За умов ринкової економіки, коли підприємства мусять самостійно
вирішувати проблеми фінансового забезпечення власної
виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль
фінансів підприємств. До найважливіших завдань останніх належить
забезпечення стабільності економіки та суспільного життя в країні. Це
досягається в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу
національного доходу як на рівні підприємств, так і на
загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси підприємств
забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та
позабюджетні фонди.

Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалансованості в
економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для
споживання та нагромадження. Забезпечення такої збалансованості великою
мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу,
стану розрахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві.

Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього
валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і
грошових фондів, безпосередньо пов’язані з іншими економічними
категоріями та інструментами господарського механізму: комерційним
розрахунком, ціною, кредитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бути
важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом
економіки країни та управління нею.

Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління економікою.
Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний кругооборот виробничих
фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення,
стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову
економіки.

Обов’язковими передумовами ефективного функціонування фінансів
підприємств є:

— різноманітність форм власності;

— свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

— вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

— самофінансування підприємництва;

— правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів
підприємницької діяльності;

— обмеження і регламентація державного втручання в діяльність
підприємств.

Життя довело ефективність ринкового механізму в забезпеченні
збалансованості економіки, раціонального використання трудових,
матеріальних та фінансових ресурсів. Ринкова система сприяє створенню
гнучких виробництв, які здатні легко адаптуватись до запитів споживачів
та досягнень науково-технічного прогресу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020