.

Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
550 4332
Скачать документ

Реферат на тему:

Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки
Крим, обласного, міського (крім міст районного підпорядкування),
районного, районного в місті бюджетів складають відповідно Міністерство
фінансів АРК, Головні фінансові управління і фінансові управління
виконавчих органів обласної, міської, районної, районної в місті Ради;
про виконання міського бюджету (міст районного підпорядкування),
селищного та сільського бюджету — виконавчі органи відповідних Рад.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Головні фінансові
управління державних адміністрацій областей і міста Києва, фінансове
управління державної адміністрації міста Севастополя складають річні
звіти про виконання бюджету на основі поданих до 10-го лютого року,
наступного за звітним, звітів фінансових органів нижчого рівня.

Річні звітні документи з виконання місцевого бюджету містять такі форми:

—№ 1 «Баланс виконання бюджету»;

—№2 «Звіт про виконання бюджету»;

—№ 3 «Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ,
що знаходяться на місцевих бюджетах»;

—№6 «Дані про наявність та рух основних засобів установ, що знаходяться
на місцевих бюджетах»;

—№7 «Звіт про бюджетну заборгованість установ, що знаходяться на
місцевих бюджетах України по загальному і спеціальному фондах».

Крім названих форм, до річної звітності додається:

— довідка про надходження і використання коштів фонду всеобучу;

— довідка про видатки на оплату безплатно наданих робітникам квартир і
комунальних послуг;

— звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей
у бюджетних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів (ф. № 15);

— довідка про видатки з фонду оплати праці працівників установ, що
фінансуються з місцевих бюджетів;

— довідка про суми, що надходять на видатки за рахунок цільових коштів.

З переліку документів видно, що багато форм річної звітності входить до
переліку документів квартальної звітності, а саме: форми №1,2, 3, 7.
Решта форм є складовими річної звітності.

У формі звітності № 6 «Дані про наявність та рух основних засобів
установ, що знаходяться на місцевих бюджетах» показують вартісний вираз
основних засобів на початок року, на яку суму було придбано основних
засобів протягом року, на яку суму вибуло основних засобів протягом
року, а також вартісний вираз основних засобів на кінець року. У формі
вказується загальна вартість основних фондів, у тому числі по установах:
освіти; культури і засобів масової інформації; охорони здоров’я,
фізичної культури і спорту, соціального забезпечення; сільських,
селищних та інших Рад.

У «Довідці про надходження і використання коштів фонду всеобучу»
відображають:

— залишок коштів на початок року;

— суму коштів, що надійшла за рік, у тому числі з бюджету, від
організацій;

— суму коштів, використаних за рік;

— залишок коштів на кінець року.

У «Довідці про видатки по оплаті безплатно наданих робітникам квартир і
комунальних послуг» показують видатки на оплату квартир і послуг
працівникам агропромислового комплексу, освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального забезпечення у двох аспектах:

— призначено;

— виконано.

Форма «Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних
цінностей У бюджетних установах» дає змогу встановити суми виявлених
нестач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей в установах
освіти, охорони здоров’я, культури, системи Міністерства аграрної
політики, а також у сільських, селищних і міських (міст районного
підпорядкування) Радах. У формі міститься така інформація:

— заборгованість, пов’язана з нестачами та крадіжками грошових коштів і
матеріальних цінностей на початок року;

— сума виявлених нестач та крадіжок на початок року;

— сума, стягнена з винних осіб;

— списано за рахунок установ;

— залишок заборгованості на кінець року.

У «Довідці про видатки по фонду оплати праці працівників установ, що
знаходяться на місцевих бюджетах» показують фонд оплати праці
працівників бюджетних установ у двох аспектах:

план з урахуванням внесених змін;

виконано.

Форма звітності «Довідка про суми, що направлені на видатки за рахунок
цільових коштів» дає змогу проаналізувати видатки місцевих бюджетів за
статтями і фонд оплати праці, придбання обладнання та інвентарю,
державні капітальні вкладення. У ній показані окремі суми видатків:

— за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України;

— за рахунок фондів непередбачених видатків Республіки Крим та місцевих
Рад;

— за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року, що
використовуються на покриття видатків;

— за рахунок додатково одержаних доходів у процесі виконання бюджету.

Річні звіти подаються до Державного казначейства з 20 лютого до 1
березня року, наступного за звітним. Форми річної звітності підписують
керівник фінансового органу, начальник бюджетного відділу і головний
бухгалтер.

Після переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування річні
звіти про їх виконання складаються органами Державного казначейства
України. Порядок підготовки і подання звітності про виконання місцевих
бюджетів України описано у попередньому підрозділі і подано на рис. 27

До форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, що
здійснюється органами казначейства, відносять такі:

№ 1 «Звіт про фінансовий стан (баланс)»;

№ 1-1 «Сальдовий баланс рахунків»;

№ 2мб «Звіт про виконання місцевих бюджетів»;

№ 2 «Звіт про результат виконання місцевих бюджетів»;

№ З «Звіт про рух грошових коштів»;

Інформація про надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів;

Звіт про використання коштів з резервного фонду;

Довідка про рух необоротних активів, матеріалів і продуктів харчування
бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в
бюджетних установах, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

Інформація про надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим
та місцевих бюджетів розглядають постійні комісії Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих Рад, готують висновки
і подають їх на розгляд сесії.

Вони затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки
Крим та місцевими Радами.

Річний звіт про виконання Державного бюджету складає Державне
казначейство України на підставі звітів, які подають територіальні
управління Державного казначейства. Терміни подання Державному
казначейству України річних звітів про виконання Державного бюджету
територіальними управліннями казначейства встановлюються Міністерством
фінансів України. Порядок подання звітності про виконання Державного
бюджету України показано на рис. 28.

До річних звітних документів з виконання Державного бюджету входять
такі:

— № 1 «Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)»;

—№ 1-1 «Сальдовий баланс рахунків»;

—№ 2дб «Звіт про виконання Державного бюджету»;

—№2 «Звіт про результат виконання Державного бюджету»;

—№ 2-валюта «Звіт про використання асигнувань із Державного бюджету з
міжнародної діяльності України»;

—№ 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

—№7 «Звіт про бюджетну заборгованість».

Одночасно готується звіт про виконання закону України про Державний
бюджет України. До зазначених форм річної звітності додають:

— інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету
України;

— звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету
України;

— інформацію про стан державного боргу;

— звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних
зобов’язань;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів;

— інформацію про виконання місцевих бюджетів;

— іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для
пояснення звіту.

Річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України
подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше
1-го травня року, наступного за звітним. Після подання звіту Верховній
Раді України Рахункова палата протягом двох тижнів готує висновки щодо
використання коштів Державного бюджету України. Верховна Рада України
розглядає звіт у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової
палати. Звіт про виконання закону України про Державний бюджет України
перед Верховною Радою України представляє міністр фінансів України. Із
співдоповіддю виступають голова Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету та голова Рахункової палати. За результатами розгляду Верховна
Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про
Державний бюджет України.

Процедура розгляду і прийняття рішення щодо звіту про виконання закону
України про Державний бюджет України подана на рис. 29.

Література:

Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та
ін. Електронна комерція. 326 с.

Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб.
і дон. 214с.

Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських
підприємств. 628 с.

Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.

Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз».
232 с.

Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.

Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.

Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.

Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.

Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с. Васильков В.Г.
Організація виробництва. 524 с.

Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.

Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244
с.

Власоеа А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96
с.

Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.

Герольд Мус, Рольф Ханшманн. Бухгалтерський облік (основи — завдання —
розв’язання) Пер. з нім., рос. мовою; за ред. В. В. Сопка. 368 с.

Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг у тестах.
392 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020