.

Поточне фінансове планування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4346
Скачать документ

Реферат на тему:

Поточне фінансове планування

У практиці зарубіжних компаній поточні фінансові плани називаються
бюджетами, а процес їх складання — бюджетуванням. Нині ці визначення
застосовують і у вітчизняній науці та практиці. У загальному вигляді
бюджет — це кошторис доходів і витрат усіх господарських підрозділів і
функціональних служб фірми. Він формується за даними розрахунків
планових доходів від усіх напрямків діяльності фірми, а також кошторисів
витрат фірми на поточний рік. Зокрема, складають бюджети:

• продажів — план реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг)
у натуральних і вартісних показниках;

• закупівель, де відбивають витрати коштів на придбання запланованих
видів матеріальних ресурсів;

• витрат на оплату праці, де розраховані планова потреба у трудових
ресурсах і витрати на оплату праці за всіма видами виробничої
діяльності;

• управлінських витрат, що містить планові витрати фірми на виконання
основних управлінських функцій в усіх службах і підрозділах;

• загальноцехових витрат, що відображає накладні витрати, пов’язані з
виробництвом продукції (утримання виробничого устаткування, цехових
будівель і споруд, заробітна плата цехового
адміністративно-управлінського персоналу та ін.);

• комерційних витрат (реклама, комісійні торговельних агентів,
транспортні послуги).

Найважливішим поточним фінансовим планом є бюджет грошових надходжень і
витрат (або бюджет готівки), де планують рух реальних грошових коштів у
межах року з розбиттям (залежно від специфіки діяльності) на квартали,
місяці, тижні або навіть дні.

Основою для складання бюджету готівки можуть бути дані прогнозу
реалізації продукції і щоденні звіти про рух грошових коштів на
банківських рахунках фірми. Поточний фінансовий план має бути гнучкий,
адже ринкова ситуація мінлива. Звідси й виникло поняття “гнучке
бюджетування”, яке передбачає розробку фінансових показників, що
враховують різні обсяги продажу продукції, надходжень доходів, витрат на
придбання економічних ресурсів.

Основне завдання короткострокового фінансового планування — забезпечити
поточну платоспроможність компанії, тобто здатність протягом року
своєчасно погашати поточні зобов’язання і фінансувати поточну
діяльність. Тому основним об’єктом короткострокового фінансового
планування є приплив і відплив коштів в окремі календарні періоди, на
які розбивається календарний рік (місяць, декада, тиждень, день). Бюджет
готівки складається у формі балансу, це основний документ, де календарно
узгоджується потреба у грошах з їх надходженнями.

У процесі складання балансу грошових надходжень і витрат планується
приплив грошей, а також витрати (відплив грошей) за кожний період
протягом року. Отже, з’ясовується, в які періоди передбачається надлишок
або дефіцит коштів. Узявши це до уваги, менеджери розробляють фінансову
політику щодо форм короткострокового фінансування дефіциту і складають
план короткострокових позик, за рахунок яких досягається баланс грошових
витрат і надходжень. Щоб внести у план усі витрати, складають кошториси
за всіма їх видами: придбання сировини і матеріалів, оплата праці,
рекламні заходи, комунальні послуги, капітальні витрати, податки,
виплата відсотків і дивідендів тощо. Базовим показником для розрахунку
більшості витрат є обсяг реалізації продукції (рис. 6.1).

Грошові надходження протягом року так само плануються за видами —
виручка від реалізації продукції, виручка від реалізації майна,
отримання позик, отримання орендної плати, відсотків, дивідендів та інші
надходження.

Складаючи бюджет готівки, аналізують плани, що впливають на рух грошей.
Так, розглядаючи плани реалізації продукції, необхідно оцінити вплив
умов розрахунків за відвантажену продукцію на терміни надходження
грошей. Наприклад, частину виручки від реалізації поточного місяця (20
%) фірма отримує в цьому ж місяці, другу частину (50 %) — у наступному,
а 30 % — ще через місяць. Терміни збирання дебіторської заборгованості
обов’язково враховують при складанні бюджету готівки. Планові обсяги і
терміни закупівель матеріалів беруть з бюджету матеріальних закупівель
також з урахуванням часового лагу (інтервал між надходженням сировини та
матеріалів і оплатою відповідного рахунка).

Рис. Короткострокове планування

Більша частина інших експлуатаційних витрат береться безпосередньо з
кошторисів, оскільки терміни відпливу грошей майже збігаються з
термінами виникнення відповідних витрат. Окремими статтями використання
грошей показують капіталовкладення, сума яких береться з бюджету
капіталовкладень. Не включають до бюджету готівки статті витрат, що не
потребують відпливу грошей (амортизація).

Складаючи баланс грошових надходжень і витрат, менеджери можуть
передбачити мінімальний резерв готівки на непередбачені витрати.

Приклад складання балансу грошових надходжень і витрат для компанії ВАТ
“ВК” наведено в табл. 6.6 (ураховано, що компанія триматиме мінімальний
резерв готівки приблизно 100 тис. грн).

Короткострокове фінансове планування є засобом управління поточним
фінансуванням фірми і підвищення ефективності використання оборотного
капіталу, тому воно передбачає з’ясування того, як краще компенсувати
дефіцит коштів, що виникає між короткостроковим припливом і відпливом
грошей, або зберігати резерв коштів у ліквідній формі (гроші на поточних
рахунках, цінні папери, що легко реалізуються), або брати
короткострокові позики; яким видом короткострокової позики краще
скористатися в конкретний період; чи можна скоротити операційний та
фінансовий цикли за рахунок прискорення оборотності запасів та
дебіторської заборгованості і збільшення середнього терміну погашення
кредиторської заборгованості.

Вирішення цих управлінських завдань залежить насамперед від політики
фінансування обігових коштів, яку обрала компанія, тому основним
напрямком цієї політики є визначення розміру чистого оборотного капіталу
(власних обігових коштів), який підтримуватиме фірма.

Розмір чистого оборотного капіталу (різниця між оборотними активами і
поточними зобов’язаннями) визначає ступінь ліквідності фірми. Тому
обираючи ризикованішу політику — зменшення чистого оборотного капіталу,
менеджери збільшують ризик втратити ліквідність; це може бути вигідним,
якщо вивільнені кошти будуть інве-стовані в дохідні активи. І навпаки,
вибираючи поміркованішу політику — фінансування за рахунок власних
коштів більше поточних витрат, що означатиме збільшення чистого
оборотного капіталу, менеджери зменшують ризик втратити ліквідність, але
це буде пов’язано зі зменшенням прибутковості активів.

Потреба фірми в обігових коштах залежить від тривалості операційного
циклу — періоду, протягом якого кошти перебувають у запасах і у
дебіторській заборгованості. Якщо від операційного циклу відняти період,
протягом якого кошти перебувають у кредиторській заборгованості (тобто
середній період погашення кредиторської заборгованості), отримаємо
тривалість фінансового циклу. Фінансовий цикл — це період (у днях) від
оплати рахунків за придбані сировину, матеріали та інші виробничі запаси
до одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію, тобто це
час, за який кошти здійснюють один оборот. Помноживши фінансовий цикл на
середні щоденні витрати фірми, отримаємо середню суму грошей, яка має
постійно перебувати в обороті.

Розрахуємо операційний та фінансовий цикли (табл. 6.7), а також суму
грошей в обороті за даними фінансових звітів ВАТ “ВК” (див. табл. 6.2,
6.3).

Грошові витрати ВАТ “ВК” за звітний рік візьмемо з розділу 2 “Звіту про
фінансові результати”, де відображені елементи операційних витрат, а
саме:

Від загальної суми витрат віднімаємо амортизацію, нарахування якої не
вважаються витратами коштів. Тоді річні грошові витрати становитимуть
145,72 млн грн. Щоденні грошові витрати 145,77 : : 365 = 0,399 млн грн.

Постійно в обігу повинно перебувати 0,399 • 102 = 40,7 млн грн.

Отже, для поточного фінансування фірма повинна мати в обороті щонайменше
40,7 млн грн.

У процесі короткострокового фінансового планування менеджери можуть
передбачати заходи скорочення операційного та фінансового циклів,
економії витрат і тим самим підвищити ефективність використання
оборотного капіталу та зменшити потребу в обігових коштах.

Список використаної літератури

Сахарова О. Зловживання в акціонерних товариствах: спроби класифікації
// Економіка, фінанси, право. — 1999. — № 7. — С. 34-36.

Сірош М. В. Перспективи підвищення ефективності корпоративного сектора
економіки та корпоративного управління // Про приватизацію: Держ.
інформ. бюл. — 2000. — № 2. — С 73-75.

Сірош М. В., Аблялімов Р. Є. Вплив учасників ринку цінних паперів на
корпоративне управління // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. —
1999.—№4. —С 29-32.

Стецъко М. В., Юрій І. С Фінанси акціонерних товариств: проблеми і
перспективи // Фінанси України. — 2000. — № 4. — С. 54-58.

Суржик В. Г. Акціонування й управління акціонерним капіталом // Фінанси
України. — 1999. — № 1. — С 82-85.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С Фінанси зарубіжних
корпорацій: Навч. посіб. — К.: Либідь, 1993.

Тарнавский В. Путь на вершину // Рынок капитала. — 2000.—№ 1-2.— С.
18-22.

Тарнавский В. Тихий переворот в корпоративном управлении // Рынок
капитала. — 2000. — № 19-20. —С. 15-19.

Тарнавский В. Управляющие становятся акционерами // Рынок капитала. —
1999. — № 22. — С. 29-30.

Терещенко О. О. Фінансові джерела санації підприємств // Фінанси
України. — 1999. — № 9. — С 52-63.

Третяк О. І. Конвертовані облігації та невикористані можливості //
Фінанси України. — 1999. — № 6. — С. 42–46.

Тюрина А. В. Инвестиции в инновации: мировой опыт и российские ре-алии
// Финансы и кредит. — 2000. — № 6. — С. 15.

Тюрина А. В. Инновационное инвестирование: пути развития // Финан-сы и
кредит. — 2000. — № 3. — С. 30–36.

У пошуках кращого директора: корпоративне управління в перехідній та
ринковій економіках: Пер. з англ. — К.: Основи, 1996.

Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами)
бух-галтерського обліку: Практ. посіб. — Донецьк: ООО “Баланс-Клуб”,
2000.

Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ,
1996.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019